tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1"

Transkript

1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april

2 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV TIL BUNDFÆLDNINGSTANKEN Nye tanke Eksisterende tanke 4 5. TØMNINGSORDNINGEN Tilslutningspligt Tømningsordningens omfang Adgangsforhold Tømning 5 6. TØMNINGSBIDRAG Tilslutningsbidrag og tømningsbidrag Fastsættelse af bidragene 6 7. UDPANTNING OG RENTER 6 8. TILSYN 6 9. AFMELDING TILBAGEKALDELSE AF TILLADELSE STRAF KLAGE ÆNDRING AF REGULATIVET IKRAFTTRÆDELSE 8 2

3 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG Odsherred Tømning A/S har i medfør af 45, 50 og 51 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 m.v. (spildevandsbekendtgørelsen) udarbejdet dette tømningsregulativ for bundfældningstanke, som Odsherred Byråd efterfølgende har godkendt. Regulativet er udarbejdet på grundlag af spildevandsbekendtgørelsen, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) samt lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven). Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke i Odsherred Kommune, så tankene renses regelmæssigt, og så slammet håndteres miljømæssigt korrekt. Regulativet er gældende for alle ejendomme i Odsherred Kommune, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, og som har etableret bundfældningstank (septiktank, trixstank). 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING Odsherred Tømning A/S er et datterselskab under holdingselskabet Odsherred Forsyning A/S, som er ejet af Odsherred Kommune. Odsherred Tømning A/S ejer aktiver og driftsmateriel tilknyttet tømningsordningen. Odsherred Tømning A/S drives af Odsherred Forsyningsservice A/S, som ligeledes er et datterselskab under Odsherred Forsyning A/S. Den daglige drift forbundet med tømningsordningen varetages af således af Odsherred Forsyningsservice A/S og Odsherred Tømning A/S, mens Odsherred Kommune fortsat har myndighedsansvaret for opgaven. Om Odsherred Tømning A/S organisering gælder i øvrigt bestemmelserne i selskabets vedtægter. 3. DEFINITION OG ANVENDELSE Ved en bundfældningstank forstås en tank, hvori der sker en mekanisk rensning af det tilførte spildevand, ved at urenheder bundfældes som slam, eller tilbageholdes på overfladen som flydeslam. 3

4 Særlige betegnelser for bundfældningstanke er septiktanke og trixtanke. Bundfældningstanke anvendes til forrensning af spildevand, inden det ledes videre til et nedsivningsanlæg eller til et vandløb, eventuelt efter supplerende biologisk eller anden rensning. 4. FUNKTIONSKRAV TIL BUNDFÆLDNINGSTANKEN 4.1 Nye tanke Nye tanke skal opfylde kravene i spildevandsbekendtgørelsens 24 a, herunder skal bundfældningstankene 1) kunne tilbageholde bundfældeligt stof og flydestof, 2) være udført således, at tømning af alle kamre kan foregå fra terræn, 3) være CE-mærket, og 4) være udført i overensstemmelse med alle kravene i DS/EN Ovenstående funktionskrav skal være dokumenteret på et notificeret laboratorium. Ovenstående funktionskrav gælder dog ikke for bundfældningstanke, som er en integreret del af et minirenseanlæg. 4.2 Eksisterende tanke Eksisterende tanke, udført efter tidligere bestemmelser (gældende før 1. januar 2011), og hvis funktion er tilfredsstillende og opfylder gældende miljøkrav, vil fortsat kunne anvendes, jf. dog punkt 10 nedenfor. 5. TØMNINGSORDNINGEN 5.1 Tilslutningspligt Alle ejendomme beliggende i Odsherred Kommune med bundfældningstanke, er forpligtet til at deltage i ordningen og betale tømningsbidrag hertil efter reglerne i nærværende regulativ. 5.2 Tømningsordningens omfang Tømningsordningen omfatter opsugning af slam fra septiktanke, trix-tanke og lignende mindre private bundfældningsanlæg samt transport til og behandling på renseanlæg samt bortskaffelse af slam i overensstemmelse med lovgivningens regler herom. 4

5 Tømningsordningen omfatter ikke nogen form for rensning eller vedligeholdelse af ejendommens øvrige kloaksystem. Den enkelte ejer skal sikre, at bundfældningstanken i øvrigt fungerer miljømæssigt forsvarligt. 5.3 Adgangsforhold Odsherred Kommune og Odsherred Tømning A/S eller disses repræsentanter har mod behørig legitimation til enhver tid ret til adgang til ejendommene under ordningen for at tilse og tømme tankene. Tankene skal være ført til terræn, udluftede og forsynet med tætte let aftagelige beton-, jern- eller gummidæksler på maksimalt 25 kg. Ejere af eksisterende dæksler, som vejer mere end 25 kg på tidspunktet for regulativets ikrafttræden, vil få påbud om, at dækslerne skal være udskiftet inden 3 år for dæksler ved sommerboliger og inden 1 år for dæksler ved helårsboliger. Nye septiktanke skal placeres, så dæksler ligger maksimalt 20 m fra kørefast vej. Herfra skal der være uhindret adgang til tanken, således at tømningen med slamsuger kan foregå uden særlig risiko for skade på beplantning, hegn m.v. 5.4 Tømning Alle bundfældningstanke, der er omfattet af ordningen, vil blive tømt ved Odsherred Tømning A/S foranstaltning. Bundfældningstanke ved helårshuse og sommerhuse med helårsstatus tømmes ca. én gang årligt. Bundfældningstanke ved sommerhuse og fritidshuse tømmes ca. hvert 3. år. Tømningstidspunkter og kørselsruter fastlægges af Odsherred Tømning A/S. Tømningsplanen fremgår af Odsherred Forsynings hjemmeside. I beskrivelsen: Serviceydelser og kvalitet for tømningsordning for septiktanke og samletanke, som Byrådet har godkendt, er der beskrevet nærmere, med hvilket interval tømninger kan ske, og med hvilke varsler grundejeren kan bestille ydelser. 6. TØMNINGSBIDRAG 6.1 Tilslutningsbidrag og tømningsbidrag For deltagelse i tømningsordningen for bundfældningstanke betales for hver bundfældningstank ét tilslutningsbidrag i forbindelse med tilmelding. 5

6 Herudover betales et årligt tømningsbidrag. Tømningsbidragene dækker udgifterne til administration af ordningen samt udgifterne til tømning, transport og behandling på renseanlæg samt bortskaffelse af slam i overensstemmelse med lovgivningens regler herom. Såfremt tømning af bundfældningstanken på grund af tankstørrelsen, antal tanke, placering, udformning og/eller belastning giver anledning til væsentligt øgede omkostninger i forhold til det fastsatte årlige tømningsbidrag, kan Odsherred Tømning A/S opkræve et tillægsbidrag. For dæksler, der ikke er i terræn eller på anden måde ikke er frit tilgængelige i forbindelse med tømningen, opkræver Odsherred Tømning A/S et tillægsbidrag til dækning af de ekstraomkostninger, som på grund af den manglende tilgængelighed påføres ordningen. For ejendomme i det åbne land med kontraktlig medlemskab af Odsherred Spildevand A/S er tømningsbidraget indeholdt i vandafledningsbidraget spildevandsbetalingsvedtægten. 6.2 Fastsættelse af bidragene Tilslutningsbidraget og det årlige tømningsbidrag samt variable takster og tillægsbidrag fastsættes af Odsherred Tømning A/S og godkendes af Odsherred Byråd. Bidragenes størrelse fremgår af Odsherred Tømning A/S takstblad for det enkelte år. 7. UDPANTNING OG RENTER Bidrag omfattet af dette tømningsregulativ kan i henhold til 10 i lov nr af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige inddrives ved lønindeholdelse, ligesom lovens 11 tillægger krav med hjemmel i tømningsregulativet udpantningsret (ret til inddrivelse ved fogedretten uden dom). Tømningsbidrag m.v., som ikke betales inden bidraget forfalder til betaling, tillægges renter efter 5 i lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002 om renter ved forsinket betaling m.v. 8. TILSYN Tankenes tilstand og funktion observeres og defekter og lignende registreres af Odsherred Tømning A/S eller dennes repræsentant, der til enhver tid har ret til adgang til ejendommen med samletank for at besigtige forholdene. 6

7 Hvis det konstateres, at en tank ikke fungerer tilfredsstillende eller medfører miljømæssige ulemper, meddeles det til Odsherred Kommune, der som myndighed giver påbud om de nødvendige ændringer af forholdene, jf. miljøbeskyttelseslovens 20 og AFMELDING Afmelding fra tømningsordningen kan kun ske, hvis ejendommen tilsluttes et spildevandsanlæg, eller hvis den pågældende tank af andre årsager tages ud af drift. Afmelding skal i så fald ske ved skriftlig henvendelse til Odsherred Tømning A/S. 10. TILBAGEKALDELSE AF TILLADELSE I henhold til miljøbeskyttelseslovens 20 kan tilladelser til bundfældningstanke og/eller nedsivningsanlæg til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, 1) når der er fare for forurening af vandforsyningsanlæg, 2) ved gennemførelse af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelsemed kommunens spildevandsplan eller 3) såfremt hensynet til miljøbeskyttelsen i øvrigt taler for det. Det samme gælder for ældre anlæg, udført før den første miljølovs ikrafttræden den 1. oktober Sker tilbagekaldelsen som led i en spildevandskloakering efter kommunens spildevandsplan, er grundejerne forpligtet til for egen regning at tilslutte spildevandet til kloakken gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen og betale tilslutningsbidrag i overensstemmelse med spildevandsbetalingsvedtægtens regler. Eventuelt tidligere betalt tilslutningsbidrag til tømningsordningen vil ikke blive modregnet. Tilladelse til afledning af spildevand til bundfældningstank vil tillige bortfalde, når den bygning/bolig, der afleder spildevand til tanken, nedlægges. 11. STRAF Overtrædelse af regulativets bestemmelser kan straffes med bøde, jf. 54, stk. 2, i spildevandsbekendtgørelsen. 7

8 12. KLAGE Klager skal være skriftlige og rettes til Odsherred Tømning A/S. 13. ÆNDRING AF REGULATIVET Odsherred Tømning A/S kan ændre regulativets bestemmelser efter godkendelse fra Odsherred Byråd. 14. IKRAFTTRÆDELSE Regulativet træder i kraft den 1. april 2011 og erstatter tidligere gældende regulativ af 3. december Regulativets ikrafttrædelse offentliggøres umiddelbart efter Byrådets godkendelse i den lokale presse og på Odsherred Forsyning A/S hjemmeside. Godkendt af Byrådet den 29. marts

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

Betalingsvedtægten 2011

Betalingsvedtægten 2011 1 Betalingsvedtægten 2011 Opdateret 01.01. 2011 2 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Ajourført udgave af betalingsvedtægten altid kan ses på vores hjemmeside: www.aalborgforsyning.dk/kloak Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Indhold side Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets indtægter 4 Kapitel

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Silkeborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Silkeborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Silkeborg Spildevand A/S inkl. regulativ for tømning af bundfældningstanke og kontrakt mellem spildevandsforsyningen og ejer af andet spildevandsanlæg Indhold 1. Vedtægtens område

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Haderslevvej 25 3000 Helsingør. Betalingsvedtægt for Forsyning Helsingør Spildevand A/S' spildevandsanlæg

Haderslevvej 25 3000 Helsingør. Betalingsvedtægt for Forsyning Helsingør Spildevand A/S' spildevandsanlæg Haderslevvej 25 3000 Helsingør Betalingsvedtægt for Forsyning Helsingør Spildevand A/S' spildevandsanlæg Med virkning fra 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område 2. Budget og regnskab 3. Tilslutningsbidrag 3.1 Tilslutningsbidrag 3.2 Supplerende tilslutningsbidrag 3.3 Tilslutningsbidragets

Læs mere

Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område 2. Budget og regnskab 3. Tilslutningsbidrag 3.1 Tilslutningsbidrag 3.2 Supplerende tilslutningsbidrag 3.3 Tilslutningsbidragets

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Evaluering af tømningsordning

Evaluering af tømningsordning Viborg Kommune Evaluering af tømningsordning Viborg Kommune Evaluering af tømningsordning Rekvirent Rådgiver Viborg Kommune Thomas Møller Schmidt Prinsens Allé 5 8800 Viborg Orbicon A/S Klostermarken 12

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S 1 INDHOLD 1 DEFINITIONER...3 2 VEDTÆGTENS OMRÅDE...5 3 SELSKABETS BUDGET OG REGNSKAB...6 4 SELSKABETS INDTÆGTER... 7 5 TILSLUTNINGSBIDRAG...8 6 VANDAFLEDNINGSBIDRAG...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Udkast. Leveringsbestemmelser for Spildevand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Leveringsbestemmelser for Spildevand. Hvidovre Forsyning Udkast Leveringsbestemmelser for Spildevand Hvidovre Forsyning 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 3 3. Forsyningsområdet og tilslutning... 4 4. Betaling... 7 5.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt. For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S Betalingsvedtægt For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kapitel 1. Organisation... 1 Kapitel 2. Definitioner... 1 Kapitel 3. Vedtægtens område...

Læs mere