Øget brug af samlelove besværliggør kvalitetskontrol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øget brug af samlelove besværliggør kvalitetskontrol"

Transkript

1 Øget brug af samlelove besværliggør kvalitetskontrol AF POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL., SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND. JUR. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Brugen af samlelove, dvs. ændringslove, hvor man ændrer i flere forskellige love og om flere forskellige emner, er vokset kraftigt i løbet af de seneste 30 år ikke mindst på en række erhvervsrelevante områder som f.eks. skatteområdet. Den øgede brug af samlelove er problematisk, da den risikerer at medføre, at det bliver mere uigennemsigtigt for både politikere og samfundet, hvad et givent lovforslag drejer sig om. Øget brug af samlelove fører også til, at lovkvaliteten risikerer at blive udfordret ved, at den kontrol af lovenes kvalitet og indhold, der ellers findes, bliver vanskeliggjort. Øget brug af samlelove besværliggør bl.a. meningsfyldte konsekvensvurderinger, ligesom politikerne bliver tvunget til at behandle og tage stilling til forskellige emner under ét selvom emnerne peger i hver sin politiske retning. Øget brug af samlelove besværliggør meningsfyldte konsekvensvurderinger og høringssvar Eskalerende brug af samlelove risikerer også at forringe mulighederne for høringssvar af høj kvalitet, hvorved endnu en væsentlig kontrol af lovgivningens kvalitet forringes. Figur 1 Antal nye love, der ændrer i mindst fem andre love, Kilde: og egne beregninger. Note: Tendenslinjen er lineær og har en R 2 -værdi på 0,6303. DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2014 # 19

2 ØGET BRUG AF SAMLELOVE DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV # 19 AUGUST 2014 Stagnerende mængde nye love er ikke nødvendigvis det samme som stagneret mængde nye regler Trods forskellige regeringers ihærdige indsats for det modsatte, er det alment anerkendt, at mængden af regulering er stigende. Når man kigger på udviklingen i antal nye love, kan man dog paradoksalt nok få den modsatte men ikke helt korrekte opfattelse: at mængden af regulering er stagnerende eller endda nedadgående! Det er i al fald det umiddelbare, men næppe retvisende billede, der dannes af antallet af nye love over de seneste tre årtier. Figur 2 Vedtagne love, (1984 = 100) Antallet af nye love er faldende, Kilde: og egne beregninger. Figuren er taget fra Dansk Erhverv (2014): Mange bække små delegation af lovgivningsmagt tager til i omfang. Dansk Erhvervs Perspektiv , p. 1. Note: Oversigten viser udelukkende vedtagne love, dvs. ekskl. ændringslove; dette gøres for at give et billede af ny regulering frem for af ændringer af eksisterende regulering. Tendenslinjen er et udsnit af et andengradspolynomium og har en R2-værdi på 0,4429. Ved nærmere eftersyn står dette billede dog næppe til troende. Dansk Erhverv har eksempelvis tidligere vist, at graden af delegation både i almindelighed og i store dele af den mest centrale erhvervslovgivning er for opadgående, og at megen regulering i dag derfor foregår via bekendtgørelser. Denne øgede grad af delegation og stadig stigende brug af bekendtgørelser gør også faldgruberne, hvad angår regulering af lavere kvalitet, større og større. i men det skyldes bl.a., at der i højere og højere grad anvendes delegation af lovgivningsmagt Øget brug af delegation kan dog ikke alene forklare tendensen i figur 2. DANSK ERHVERV 2

3 Hvad er en samlelov? Udover den stigende brug af delegation af lovgivningsmagt er en kilde til det faldende eller stagnerende antal nye love, at brugen af samlelove er stigende. En samlelov er en betegnelse for en lov, der reelt set samler flere lovforslag under ét. Der findes dog ingen fuldkommen klar og entydig juridisk definition af, hvornår et lovforslag er en samlelov; det afhænger i høj grad af øjnene, der ser. Ikke desto mindre findes der indtil flere eksempler på love og lovforslag, der behandler både politisk og juridisk adskilte emner. Figur 3 Tre nyere eksempler på samlelove Lovforslag (folketingsår) Ministerium Ændrede i Ligningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det L 170 (2011 / 2012) L 28 (2012 / 2013) Skatteministeriet Erhvervs- og vækstministeriet offentlige, lov om et indkomstregister, kildeskatteloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om registrering af køretøjer, skattekontrolloven og en ændringslov Tilbudsloven og lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber Der er flere eksempler på samlelove, der har besværliggjort høringsprocessen Fedtafgiftsloven, lov om afgift af elektricitet, L 82 (2012 / 2013) Skatteministeriet ligningsloven, personskatteloven, kildeskatteloven, dødsboskatteloven, opkrævningsloven og en ændringslov Kilde: og Note: Den under L 170 omtalte ændringslov (lov nr. 521 af 12. juni 2009) ændrede i 28 love og er således selv et godt eksempel på en samlelov; loven var en del af skattereformen forårspakke 2.0. L 170 fra folketingsåret 2011/2012 blev undervejs i behandlingen delt i to: L 170A og L 170B; se mere om delinger af lovforslag nedenfor. Den under L 82 omtalte ændringslov (lov nr. 921 af 18. september 2012), er en lov, der ændrede i ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven. Samlelove kan skabe problemer At det kan være praktisk at samle flere lovforslag under ét, er åbenlyst. Man skal eksempelvis kun gennem én høringsrunde, forslag skal kun gennem Folketinget tre gange (frem for tre folketingsbehandlinger pr. enkelt delforslag), og man kan nøjes med én udvalgsbehandling i Folketingets udvalg. Brugen af samlelove øger med andre ord smidigheden og hastigheden i lovgivningsarbejdet, hvilket set fra administrativ side kan være eftertragtelsesværdigt. DANSK ERHVERV 3

4 Omvendt kan det være temmelig problematisk at pulje flere lovforslag sammen. Det gælder især på erhvervsområdet, hvor retvisende konsekvensvurderinger og høringsinstitutionen er så vigtige, som tilfældet er. Begge dele retvisende konsekvensvurderinger og effektive høringer risikerer at blive udvandet af en omfattende brug af samlelove. Konsekvensvurderinger: Alle lovforslag gennemgår en konsekvensvurdering, hvor bl.a. de økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet gennemgås. Hvis et lovforslag indeholder alt for mange ikkeforbundne enkeltelementer, kan det være svært at foretage én meningsfuld og samlet konsekvensvurdering: Et element kan trække i én retning, og et andet element kan trække i en anden retning. Samlelove risikerer at gøre konsekvensvurderinger meningsløse Effektive høringer: Hvis et lovforslag indeholder alt for mange ikkeforbundne enkeltelementer, kan det risikere at kortslutte høringsprocessen på to måder: For det første komplicerer det høringsarbejdet unødigt, og for det andet øger det arbejdsbyrden ved at udarbejde et tilstrækkelig grundigt og brugbart høringssvar uforholdsmæssigt meget; arbejdsbyrden ved at udforme et grundigt høringssvar til én kompliceret samlelov er nemlig større end arbejdsbyrden ved at udforme grundige høringssvar til samme lovgivning, hvis den blev behandlet i separate forslag. Derved bliver høringssvarene ikke altid af den efterspurgte og nødvendige kvalitet, hvorved eventuelle problemer risikerer at blive overset. Samlelove risikerer at kortslutte den effektive høringsproces Dansk Erhverv har tidligere vist, at høringsinstitutionen på flere måder er under pres, ii og brugen af samlelove bidrager kun til dette pres ikke mindst hvis høringsfristen er kort. Ydermere har samlelove også den mere direkte politiske konsekvens, at man risikerer at skulle tage entydig stilling ( for eller imod ) til et emne, der politisk trækker i forskellige retninger, og hvor en entydig stillingtagen således hverken er mulig eller ønskværdig. Denne sidste problemstilling er relevant for både eksterne interessenter og Folketingets medlemmer. DANSK ERHVERV 4

5 ØGET BRUG AF SAMLELOVE DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV # 19 AUGUST 2014 Samlelove bruges i stadig større omfang med øget kompleksitet til følge Der findes som nævnt ingen udpenslet og udtømmende definition af begrebet samlelov, og nogle samlelove er naturligvis mere problematiske end andre. En lov kan sagtens ændre i flere andre love uden at være problematisk f.eks. hvis der er tale om mindre og overskuelige konsekvensrettelser som følge af en reel ændring ét sted. Omvendt kan en samlelov af blot to forslag sagtens være problematisk hvis disse to forslag behandler meget forskelligartede problemstillinger. Også samlelove, der ændrer i få andre love, kan være problematiske Da der ikke findes nogen entydig definition på begrebet samlelov, og da begrebet i høj grad afhænger af fortolkning, er det så godt som umuligt at lave en opgørelse over brugen af samlelove, som vil kunne anerkendes som retvisende af alle interessenter. Dette ville nemlig fordre, at man gennemgik en større mængde lovforslag eller endelige love og klassificerede dem som samlelove eller ej og netop dette klassificeringsarbejde vil være udtryk for en fortolkning, som ikke alle vil kunne genkende. I stedet kan man kigge på hvor mange love, der berøres af hvert ny lov altså hvor mange love, der ændres i hver ny lov, der vedtages. Anskuer man det på denne måde, får man et billede af kompleksiteten i de nye love, hvilket kan fungere som et billede på brugen af samlelove. Og dette billede af kompleksiteten viser en opadgående tendens. Figur 4 Gennemsnitligt antal love, der berøres af hver ny lov, der vedtages, Det gennemsnitlige antal love, der ændres i hver ny vedtaget lov, er stigende 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Kilde: og egne beregninger. Note: De røde streger angiver gennemsnittet i de respektive femårsintervaller fra 1985 til 2009 samt for perioden 2010 til DANSK ERHVERV 5

6 Hvor hver ny lov, der blev vedtaget i femårsperioden , i gennemsnit ændrede i 1,37 andre love, så ændrede hver ny lov, der blev vedtaget i femårsperioden i gennemsnit over tre andre love. De seneste fire år har hver ny lov i gennemsnit ændret i 2,55 andre love. Tallene i sig selv giver naturligvis ingen mening en lov kan ikke ændre i 2,55 andre love men anskuet som en udvikling, er konklusionen alligevel klar: Hver ny lov ændrer i flere og flere andre love, og dermed er lovkompleksiteten stigende. Dette kan i høj grad skyldes, at samlelove bruges i stadig stigende omfang. Og toget stopper ikke her: Det ses f.eks. tydeligt i figuren på forsiden (figur 1), at antallet af nye love, der ændrer i mindst fem andre love, er stigende. Når antallet er love, der ændres i hver ny lov, er stigende, betyder det en øget lovkompleksitet Kigger man alene på de love, der ændrer i flest andre love, får man et lignende billede: De love, der ændrer i flest love, bliver mere og mere omfattende. Ikke nok med, at kompleksiteten og brugen af samlelove overordnet er steget kompleksiteten på de allermest komplekse love er således ligeledes steget. Figur 5 Maksimale antal love, der ændres i én lov De mest komplicerede love er desuden blevet mere komplicerede Kilde: og egne beregninger. Note: For hvert år er fundet den lov, der ændrer i flest andre love, og det er opgjort hvor mange love, denne lov ændrer. Hver kolonne viser femårsgennemsnittet af disse antal love. Der er fokuseret på femårsgennemsnit for at undgå, at enkeltreformer spiller for meget ind på det samlede billede. Hvor de allermest komplekse love i perioden således i gennemsnit ændrede i 18 andre love, så ændrede de allermest komplekse love i perioden i gennemsnit i 41 andre love. DANSK ERHVERV 6

7 Det politiske modtræk delingen af lovforslag Et andet tegn på, at samlelove bruges i stadig stigende omfang og at kompleksiteten i visse tilfælde derved stiger til et niveau over det acceptable er, når de politiske beslutningstagere selv reagerer og kræver et lovforslag delt. Et lovforslag kan blive delt i de tilfælde, hvor forslaget enten er for omstændeligt til, at det giver mening at behandle det som ét, eller når de realpolitiske omstændigheder fordrer det (f.eks. hvis et nødvendigt støtteparti kun kan støtte dele af forslaget). Begge tilfælde er tegn på, at en samlelov kommer til kort. At dele et lovforslag er en utrolig omstændelig affære, da det betyder, at hele lovprocessen skal begynde forfra. Derfor sker det også kun i meget få tilfælde. Udviklingen bare de seneste ti år går dog i retningen af, at flere lovforslag bliver delt. Hvor der i folketingsåret 2004/2005 (i anden samling) blev delt ét lovforslag (L 79 på Integrationsministeriets område), blev 11 lovforslag delt i folketingsåret 2012/2013. Figur 6 Antal delte lovforslag, 2004/ / Som reaktion på en samlelov, det ikke giver mening at behandle som én, kan politikerne kræve et lovforslag delt og det sker i stigende omfang Kilde: Note: Figuren viser antallet af delte lovforslag i de respektive folketingssamlinger. De steder, hvor der har været både en første- og en andensamling (som følge af et valg), er de to samlinger for overskuelighedens skyld slået sammen til én; det drejer sig om samlingerne 2004/2005, 2007/2008 og 2010/2011. Delinger af lovforslag kan også give en indikation af på hvilke områder, kompleksiteten er størst, og hvor brugen af samlelove er mest udbredt. Jo flere delinger, der er på et ministerområde, des større kompleksitet og des mere udbredt brug af samlelove. DANSK ERHVERV 7

8 Og særligt to ministerier skiller sig ud: Skatteministeriet og Justitsministeriet. Hvor delingsprocenten dvs. den andel af det samlede antal lovforslag, der bliver delt for alle lovforslag i perioden fra folketingsåret 2004/2005 og til og med folketingsåret 2012/2013 lå på lige over to pct., var den for Skatteministeriets vedkommende næsten fem pct. med andre ord blev lovforslag på Skatteministeriets område delt mere end dobbelt så hyppigt som lovforslag generelt. Delinger af lovforslag finder i særlig grad sted på Skatteministeriets område Figur 7 Oversigt over antal delte lovforslag på udvalgte ministerområder, folketingsåret 2004/2005 til folketingsåret 2012/2013 Skatteministeriet Justitsministeriet Alle ministerområder under ét Lovforslag i alt Delte lovforslag Delingsprocent 4,9 pct. 3,6 pct. 2,1 pct. Kilde: og egne beregninger. Note: Figuren dækker samme periode som figur 6. Skatteministeriet og Justitsministeriets områder er fremhævet, da mere end 54 pct. af alle delte lovforslag i den undersøgte periode findes på disse to områder. Næsten en tredjedel af de delte lovforslag i perioden findes på Skatteministeriets område alene. Sænk lovgivningshastigheden Udfordringerne som følge af den øgede brug af samlelove er til at føle på. Direkte medfører denne praksis, at både konsekvensvurderinger og høringssvar påføres en art handicap. Samlelove kan betyde, at det bliver nemmere og hurtigere at lovgive. Indirekte betyder praksis med samlelove dog, at der opstår et øget behov for at dele lovforslag. Dette er som beskrevet utrolig besværlig, hvorved ønsket om høj lovgivningshastighed i visse tilfælde kan risikere at føre til en endnu lavere lovgivningshastighed, end hvis de enkelte lovforslag var blevet stillet hver for sig fra begyndelsen. Samlelove kan være et resultat af et ønske om en hurtigere lovgivningsproces Den oplagte løsning på disse udfordringer er at naturligvis at overveje, om det er nødvendigt at lovgive med den hastighed, der åbenbart er pres for i dag. Konsekvensen af at begrænse brugen af samlelove vil nemlig være, at lovgivningshastigheden i visse tilfælde må sættes ned. Når det sker af hensyn til det kvalitative indhold af reguleringen, er det dog både nødvendigt og ønskværdigt at sænke hastigheden, hvormed ny lovgivning og regulering vedtages. Desværre findes der ikke én knap, man kan dreje på og gøre dette. Hvornår en samlelov er et problem, afhænger som nævnt meget af øjnene, der ser. En sænkning af lovgivningshastigheden er en vej frem DANSK ERHVERV 8

9 OM DENNE UDGAVE Øget brug af samlelove besværliggør kvalitetskontrol er 19. nummer af Dansk Erhvervs Perspektiv i Redaktionen er afsluttet den 13. august OM DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv er Dansk Erhvervs analysepublikation, der sætter fokus på aktuelle problemstillinger og giver baggrund og perspektiv på samfundsmæssige problemstillinger. Dansk Erhvervs Perspektiv udkommer ca. 25 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Perspektiv med tydelig kildeangivelse og med henvisning til Dansk Erhverv. ISSN-NR.: Dansk Erhvervs Perspektiv indgår i det nationale center for registrering af danske periodika, ISSN Danmark, med titlen Dansk Erhvervs perspektiv: Analyse, økonomi og baggrund (online) KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. Denne analyse er offentlig tilgængelig via Dansk Erhvervs hjemmeside. Skulle der beklageligvis og trods grundig kvalitetssikring forefindes fejl i analysen, vil disse blive rettet hurtigst muligt og den rettede version lagt på nettet. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til skattepolitisk chef Jacob Ravn på eller tlf REDAKTION Analysechef Geert Laier Christensen (ansv.), cand. scient. pol.; skattepolitisk chef Jacob Ravn, cand. jur.; cheføkonom Michael H.J. Stæhr, Ph.D., cand. scient. oecon.; chefkonsulent Mira Lie Nielsen, cand. oecon.; politisk konsulent Morten Jarlbæk Pedersen, cand. scient. pol.; analysekonsulent Malthe Mikkel Munkøe, cand. scient. pol., MA, MA og økonom Andreas Kildegaard Pedersen, cand. polit. NOTER i Se Dansk Erhverv (2014): Mange bække små delegation af lovgivningsmagt tager til i omfang. Dansk Erhvervs Perspektiv og Dansk Erhverv (2014): Omfattende delegation i den centrale erhvervslovgivning. Dansk Erhvervs Perspektiv ii Se Dansk Erhverv (2013): Behov for bedre regeringsførelse på erhvervsområdet. Dansk Erhvervs Perspektiv og Dansk Erhverv (2013): To veje til bedre lovkvalitet. Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERV 9

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Milliardpotentiale for øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for øget konkurrenceudsættelse AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN,

Læs mere

Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv

Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA RESUMÉ Kommuner kan have stor indflydelse på erhvervslivets vilkår. Kommunerne bør derfor i højere grad

Læs mere

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser

Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser Der skal fokus på hver en kr., vi bruger i sundhedsvæsenet gebyr ved udeblivelser AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL. OG SUNDHEDSPOLITISK CHEF ANETTE DAMGAARD, CAND. JUR RESUME Danskernes udeblivelser

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ

Læs mere

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst

Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst Best practice kan give op til 9 mia. i økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND.SCIENT.ADM., ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT.

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Få kvinder i fødekæden

Få kvinder i fødekæden Få kvinder i fødekæden AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er relativ stor forskel på kvinder og mænds sandsynlighed

Læs mere

E-grænsehandel koster dyrt

E-grænsehandel koster dyrt E-grænsehandel koster dyrt AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ E-handlen er i kraftig vækst, og danskerne er blandt

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Det rigtige uddannelsesvalg

Det rigtige uddannelsesvalg Det rigtige uddannelsesvalg AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Det vigtigste formål med uddannelse er at give unge mennesker

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne

Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL, MAKROØKONOMISKE MEDARBEJDERE ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, BA.POLIT, JONAS SPENDRUP MEYER,

Læs mere

Er vi klar til konkurrencestaten?

Er vi klar til konkurrencestaten? Er vi klar til konkurrencestaten? AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Den internationale konkurrence bliver stadigt hårdere.

Læs mere

Iværksætterskatten stadig et selvmål

Iværksætterskatten stadig et selvmål Iværksætterskatten stadig et selvmål AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Skattereformen fra 2009 blev bl.a. finansieret

Læs mere

Norden er vores vigtigste marked

Norden er vores vigtigste marked Norden er vores vigtigste marked AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA POLITICAL ECONOMY RESUMÉ De nordiske lande er hver for sig relativt små lande, og bliver derfor nogle gange overset i forhold

Læs mere

Overvægt af offentligt ansatte i sydøstdanmark

Overvægt af offentligt ansatte i sydøstdanmark Overvægt af offentligt ansatte i sydøstdanmark AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND.POLIT. OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Der er store forskelle på, hvor meget

Læs mere

Vikarer kan frigøre økonomi til bedre sundhedsbehandling

Vikarer kan frigøre økonomi til bedre sundhedsbehandling Vikarer kan frigøre økonomi til bedre sundhedsbehandling AF POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Brugen af vikarer

Læs mere

Boligjob-ordning 2.0: service i hjemmene

Boligjob-ordning 2.0: service i hjemmene Arbejds timer Boligjob-ordning 2.0: service i hjemmene AF ANALYSECHEF OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN CAND. SCIENT OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUMÉ Den danske skattestruktur

Læs mere

Svensk hjemmeservice er sund fornuft

Svensk hjemmeservice er sund fornuft Svensk hjemmeservice er sund fornuft AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON., OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Der foregår sort arbejde for et sted mellem 23 og

Læs mere

Nye spilleregler i erhvervslivet

Nye spilleregler i erhvervslivet Nye spilleregler i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, OG CHEF FOR DIGITALISERING OG IT JANUS SANDSGAARD, CAND.SCIENT.ADM RESUMÉ Den teknologiske udvikling udfordrer det

Læs mere

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL, CHEFKONSULENT CHRIS- TIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN-

Læs mere

Illegal handel med nydelsesmidler

Illegal handel med nydelsesmidler Illegal handel med nydelsesmidler AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL., MA, FØDE- VAREPOLITISK CHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT., HD(O), OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN,

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst

Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst Milliarder Intelligent taxameter vil øge produktivitet og vækst AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL., CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG ANALYSECHEF GEERT

Læs mere