Regulativ for Roskilde Vand A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for Roskilde Vand A/S"

Transkript

1 Regulativ for Roskilde Vand A/S August 2012 Udkast

2 Side 2 af 26

3 Indhold Forord Indledende bestemmelser Vandforsyningens styrelse Ret til forsyning med vand Forsyningsledninger Stikledninger Opretholdelse af tryk og forsyning Vandforsyning til brandslukning Vandinstallationer Afregningsmålere Vandspild Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt Anlægsbidrag Driftsbidrag Betaling af anlægs- og driftsbidrag Straffebestemmelser Ikrafttrædelse Side 3 af 26

4 Forord Roskilde Forsyning A/S er ejet af Roskilde Kommune. Vi leverer vand og fjernvarme og sørger for at aflede og rense spildevand. Vi har ansvaret for at vedligeholde, renovere og reparere ledninger inden for vand, fjernvarme og spildevand. Roskilde Forsyning blev aktieselskab med virkning fra 1. januar 2010, som følge af den nye vandsektorlov. Dette regulativ for tilslutning og adgang til vandforsyning, er det væsentligste dokument i retsgrundlaget mellem kunden og vandforsyningen (Roskilde Vand A/S, fremover benævnt Roskilde Vand). Regulativet gælder alene for vandleverance i Roskilde kommune. Roskilde Vand har i tillæg til regulativet udfærdiget en vejledning med en uddybning af regulativet. Kunden bør gøre sig bekendt med indholdet i regulativet og vejledningen. Side 4 af 26

5 1. Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 7. juni 2010 med ændringer. Regulativet udleveres gratis af Roskilde Vand, eller kan ses på Roskilde Forsynings hjemmeside. Regulativet er godkendt af Byrådet den xx. xx Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens 53, stk Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter målt forbrug har hjemmel i Miljøministeriets bekendtgørelser nr. 525 af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau og nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug, jf. vandforsyningslovens 55, stk. 5 og Bestemmelser om offentliggørelse af det leverede vands kvalitet m.v. har hjemmel i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg med ændringer, jf. vandforsyningslovens 55, stk Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede VVS-installatører har hjemmel i lov nr. 988 af 8. december 2003 om gas-installationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger (autorisationsloven). 1.6 Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i målere har hjemmel i Økonomi og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr af 17. oktober 2006 om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand jf. bekendtgørelse nr af 16. december 2010 af lov om erhvervsfremme. 1.7 Bestemmelserne om brandværnsforanstaltninger har hjemmel i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab med ændringer, jf. bekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 af beredskabsloven. 1.8 Bestemmelserne om betaling af morarenter har hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002 om renter ved forsinket betaling (renteloven). 1.9 Bestemmelser om overgivelse af restancer til restanceinddrivelsesmyndigheden har hjemmel i lov nr af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelsesloven) Bestemmelser om forholdet imellem Roskilde Vand og Roskilde Kommune har hjemmel i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven). Side 5 af 26

6 1.11 Ejeren af en ejendom, der får vand fra Roskilde Vand, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for Roskilde Vand, jf. dog Regulativet følger til alle tider gældende lovgivning. Der tages derfor forbehold for ændringer i leveringsbestemmelserne, som følge af eventuelle ændringer af gældende lovgivning. 2. Vandforsyningens styrelse 2.1 Roskilde Vand A/S indgår i Roskilde Forsyning A/S, der drives som en selvstændig virksomhed, der er ejet af Roskilde Kommune. 2.2 Beslutninger som ved regulativet er henlagt til Roskilde Vand, træffes ligeledes af Roskilde Vand. Myndighedsafgørelser, som efter lovgivningen er henlagt til Roskilde Kommune som tilsynsmyndighed, træffes af Byrådet. 2.3 Takster for anlægsbidrag, driftsbidrag og andre ydelser m.v. fastsættes af Roskilde Vand, og godkendes af den kommunale vandmyndighed. Taksterne bekendtgøres i et takstblad, jf. vandforsyningslovens Ret til forsyning med vand 3.1 Enhver ejer, hvis ejendom ligger i Roskilde Vands naturlige forsyningsområde i relation til Vandforsyningsplanen, har, med mindre andet er aftalt med Roskilde Vand, ret til forsyning med vand til almindeligt husholdningsforbrug, til institutioner, til almindeligt landbrug (dog ikke til vanding af landbrugsafgrøder) og anden erhvervsvirksomhed, som benytter vand i mindre omfang. Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling efter takstbladet. 3.2 Roskilde Vand bestemmer i hvilket omfang, der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder, som benytter vand i større omfang og vand til sprinkleranlæg til brandslukningsformål, jf. dog bestemmelserne i bekendtgørelse om det kommunale redningsberedskabs dimensionering. Roskilde Vand fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering. Side 6 af 26

7 3.3 Etablering af et vandindlæg fra Roskilde Vand som reserve for en ejendoms eget vandforsyningsanlæg, kan normalt ikke forventes tilladt. Roskilde Vand kan i undtagelsestilfælde tillade etableringen på særlige vilkår. 3.4 Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød ikke forekommer og således, at pludselige og unødvendige variationer undgås. 3.5 Brugeren skal forud for levering af vand fra Roskilde Vand registreres hos Roskilde Vand med cpr nummer eller cvr nummer, da der er tale om et løbende mellemværende jf. Datatilsynet. 4. Forsyningsledninger 4.1 Forsyningsledninger tilhører, anlægges og vedligeholdes af Roskilde Vand. Roskilde Vand bestemmer, hvornår forsyningsledninger skal anlægges, jf. dog vandforsyningslovens 29 og Vandforsyningsledninger må ikke anlægges i strid med den vedtagne vandforsyningsplan. 4.3 Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres beliggenhed, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme. Udgifter hertil afholdes af Roskilde Vand. 5. Stikledninger 5.1 Stikledninger med afspærringsanordninger tilhører, anlægges og vedligeholdes af Roskilde Vand. Alt arbejde med stikledninger skal udføres af Roskilde Vands personale eller autoriserede VVSinstallatører, jf. bestemmelserne i Økonomi og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr af 8. december 2003 om undtagelse fra krav om autorisation for så vidt angår gas - og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg. Side 7 af 26

8 5.2 Hver ejendom skal have sin særskilte stikledning. Der vil i almindelighed kun blive anlagt én stikledning til hver ejendom. Roskilde Vand afgør den endelige placering af stikledningen. Stikledningen skal normalt indføres fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej). I særlige tilfælde kan vandforsyningen til to eller flere ejendomme efter ejernes ønske ske gennem en fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal godkendes af Roskilde Vand. Deklarationen skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og betales af ejerne. Anlægges en stikledning over privat grund, skal retten til dens beliggenhed, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved en deklaration, der skal tinglyses på den/de respektive ejendomme. Udgifterne hertil betales af Roskilde Vand. 5.3 Roskilde Vand kan omlægge en stikledning, hvis en ejendom udstykkes, eller der foretages om - eller tilbygningsarbejder eller lignende, som indebærer, at stikledningsdimensionen bør ændres. I så fald må ejendommens ejer afholde omkostningerne til omlægningen, samt eventuelle yderligere anlægsbidrag. Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt. 5.4 Roskilde Vand kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom for ejerens regning. 5.5 Ejere af ejendomme skal omgående give Roskilde Vand meddelelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder ved stikledninger og stophaner. Brugeren af et vandindlæg skal omgående anmelde enhver fejl til ejeren. 5.6 Hvor stophanen er placeret på privat grund, har ejer pligt til at holde den tilgængelig for Roskilde Vand. 6. Opretholdelse af tryk og forsyning 6.1 Roskilde Vand skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme, jf. dog Roskilde Vand har dog ingen pligt til at opretholde noget mindstetryk i forsyningsledningsnettet ud for de enkelte ejendomme. Side 8 af 26

9 Roskilde Vand er indenfor rammerne af ovenstående berettiget til at ændre aktuelle trykforhold forbigående eller varigt. Oplysninger om trykforhold, som en ejer/bruger har modtaget fra Roskilde Vand, skal ikke anses som en garanti, med mindre dette specifik fremgår af Roskilde Vands meddelelse. 6.2 Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejere eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men Roskilde Vand kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel. 6.3 Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå som følge af ledningsbrud, strømsvigt eller anden force majeure eller som følge af ledningslukninger, reparationer, vedligeholdelse og udskylninger af ledninger. 6.4 Ved afbrydelse eller genoptagelse af forsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder forbigående forringet tryk og vandkvalitet, er Roskilde Vand, uanset om denne måtte have udvist uagtsomhed, uden ansvar for forbrugeres driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt Roskilde Vand har udvist forsæt eller grov uagtsomhed. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne en driftstabsforsikring. 6.5 Roskilde Vand kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskrænkning med hensyn til vanding af haver m.v., når Roskilde Vands drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt. Byrådet kan pålægge Roskilde Vand at træffe en sådan bestemmelse. 7. Vandforsyning til brandslukning 7.1 Etablering og vedligeholdelse af brandhaner på forsyningsledninger skal ske efter Byrådets anvisning og udgifterne hertil afholdes af byrådet. Byrådet kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendigt. Merudgifterne hertil afholdes af byrådet. Ved omlægning af en forsyningsledning eller nedlæggelse af en brandhane afholder byrådet omkostningerne til flytning, tilslutning eller nedlæggelse af brandhaner på forsyningsledningen. Side 9 af 26

10 7.2 Bortset fra indsats ved brand m.v. og andre nødstilfælde må ingen bruge vand fra brandhaner, medmindre ejeren af brandhanen og Roskilde Vand har givet tilladelse hertil. 8. Vandinstallationer 8.1 Generelt vedrørende vandinstallationer: Vandinstallationer ejes, anlægges og vedligeholdes af grundejeren jf. dog 9.4 og 9.6 angående afregningsmålere. Alle udgifter vedrørende vandinstallationer afholdes af grundejeren, herunder også udgifter til omlægning af vandinstallationer, herunder jordledninger, som følge af omlægning af en forsynings- og/eller stikledning, jf. dog 9.6 og 9.15 angående afregningsmålere. Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, jf. 1.8, afholdes udgifter vedrørende vandinstallationer af ejeren af bebyggelsen på grunden Inden påbegyndelse af vandinstallationsarbejder, som er omfattet af autorisationsloven, skal der indhentes tilladelse hertil fra byrådet i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i byggeloven og bygningsreglementerne. Ved nyanlæg og væsentlig ændring af vandinstallationer til installationsgenstande, vandvarmere, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg med mere, hvor svigtende tilbagestrømningssikring kan udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlægget, skal disse arbejder færdigmeldes til Roskilde Vand. Roskilde Vand kan kræve dokumentation for, at en nyinstalleret eller ændret vandinstallation fungerer forskriftsmæssigt Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger, må kun udføres af autoriserede VVS-installatører, jf. dog Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr af 8. december 2003 om undtagelser fra krav om autorisation som VVS-installatør til udførelse af simple arbejder med vand- og sanitetsinstallationer (udskiftning) og nr af 8. december 2003 om undtagelse fra krav om autorisation for så vidt angår gas - og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg. Installationer for vand skal udføres i henhold til gældende regler i bygningsreglementet og de for vandinstallationer gældende normer og forskrifter, herunder særligt DS 439:2000, medmindre bygningsmyndigheden har godkendt andet. Side 10 af 26

11 Der skal ved nybyggeri samt ved væsentlige ændringer af installationen eller i anvendelsen af installationen etableres en tilbagestrømningssikring i overensstemmelse med DS/EN 1717, med mindre andet er aftalt med Roskilde Vand. Roskilde Vand kan kræve dokumentation for, at tilbagestrømningssikringen er etableret og at den fungerer forskriftsmæssigt Fabriksfremstillede produkter, der anvendes i eller tilsluttes vandinstallationer, skal enten være a) Godkendt af ETA-Danmark (VA-godkendt) medmindre det pågældende produkt er undtaget ifølge de til enhver tid gældende bestemmelser om godkendelsesordningen, eller b) Forsynet med CE-mærke, der viser at produktet stemmer overens med en harmoniseret standard eller er omfattet af en europæisk teknisk godkendelse, eller c) Omfattet af en af ETA-Danmark godkendt godkendelses- eller kontrolordning, f.eks. en DScertificeringsordning Vandinstallationer skal udføres, benyttes og vedligeholdes således, at der ikke er fare for forurening af vandet, opstår utætheder eller på anden måde give anledning til gener. Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder, herunder utæthed på jordledning, eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at vandinstallationen straks gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden. Brugere skal straks anmelde konstaterede fejl på installationen til ejeren. Hvis fejlen har betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren straks underrette Roskilde Vand om forholdet Roskilde Vand kan pålægge ejeren at foretage de foranstaltninger, som Roskilde Vand finder nødvendige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion, herunder etablering af tilbagestrømningssikring. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden Roskilde Vands tilladelse. Roskilde Vand kan forlange dokumentation for, at den eller de krævede ændringer er udført Ejeren har pligt til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukket og tømt for vand af hensyn til vandkvaliteten. Roskilde Vand kan forlange at vandinstallationer i ubenyttede bygninger afbrydes efter gældende regler. Side 11 af 26

12 Roskilde Vand kan alternativt forlange, at der er et årligt minimumsforbrug på installationen Forsømmer ejeren de forpligtelser som efter ovenstående samt efter nedenstående 8.2.1, 8.3.1, 9.2, 9.3 og 9.8 påhviler denne med hensyn til vandinstallationerne, kan Byrådet i sin egenskab af tilsynsmyndighed efter forudgående påbud lade foranstaltningen udføre på ejerens bekostning, jf. vandforsyningslovens Vandinstallationer m.v. i jord: Ved ombygning af en ejendom kan Roskilde Vand forlange, at jordledningen ændres, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til ejendommens kommende vandforbrug Udgifter til omlægning af jordledning, som følge af nødvendig omlægning af forsynings- og/ eller stikledning, afholdes af ejer Målerbrønde skal udføres således at vandmåleren holdes frostfri og være forsynet med et forsvarligt dæksel. Ejeren skal sørge for, at brønden holdes ren og tør. Brønden etableres, vedligeholdes af og tilhører ejeren, med mindre ejeren og Roskilde Vand har aftalt andet Efter en reparation på en jordledning kan Roskilde Vand forlange at jordledningen tæthedsprøves for det maksimalt forekommende tryk, dog mindst 600 kpa målt på installationens laveste punkt. Tæthedsprøvningen skal foretages af en autoriseret VVSinstallatør, og sker for ejerens egen regning og risiko. 8.3 Vandinstallationer i bygninger: Finder Roskilde Vand at trykforholdene i en ejendom kan blive utilfredsstillende, og dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan Roskilde Vand forlange, at der installeres et trykforøgeranlæg/ reduktionsanlæg i forbindelse med ejendommens vandinstallationer. Opstilling foranstaltes af ejeren og for dennes regning. Side 12 af 26

13 8.3.2 En fordelingsmåler skal overholde de generelle bestemmelser for vandinstallationer jf og skal placeres således, at den er let at aflæse og udskifte. 9. Afregningsmålere 9.1 De generelle bestemmelser for vandinstallationer jf finder tilsvarende anvendelse for installationer til forbrugsmåling. 9.2 Ejere af ejendomme, der er tilsluttet Roskilde Vand, har pligt til at installere målere til brug for afregning af ejendommenes samlede vandforbrug. Der må kun anbringes én afregningsmåler på hver ejendom, medmindre der er truffet aftale med Roskilde Vand om andet. Afregningsmåleren og dennes placering må ikke ændres uden Roskilde Vands godkendelse. Plomber ved målere og ventiler må kun brydes af Roskilde Vands personale eller af Roskilde Vands dertil bemyndigede personer. 9.3 Afregningsmåleren skal anbringes i bygningen umiddelbart efter jordledningens indføring, hvor den er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion. Måleren skal til stadighed være let at aflæse og udskifte. I særlige tilfælde kan Roskilde Vand tillade at måleren anbringes i en målerbrønd på jordledningen. 9.4 Afregningsmålere stilles til rådighed af Roskilde Vand og forbliver Roskilde Vands ejendom. Afregningsmålere anbringes på ejendommens ejers bekostning. 9.5 Roskilde Vand har til enhver tid ret til at aflæse afregningsmålere. 9.6 Roskilde Vand vedligeholder afregningsmåleren. Roskilde Vand kan for egen regning, når som helst udskifte og kontrollere afregningsmåleren. Ejeren og brugeren må tåle de ulemper, der er forbundet med at vandtilførslen afbrydes ved udskiftning af målere. Side 13 af 26

14 Hvis Roskilde Vand kører forgæves til en aftale om tilsyn, målerskifte eller plombering af en vandmåler, eller ejer/bruger gentagne gange ikke har reageret på en henvendelse om at bestille tid til målerskift, er Roskilde Vand berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr. Ekspeditionsgebyrets størrelse og øvrige forhold omkring ekspeditionsgebyret, fremgår af Roskilde Vands takstblad. I sådanne tilfælde er Roskilde Vand ligeledes berettiget til at lukke for ejendommens vandtilførsel, hvis Roskilde Vand som følge af manglende adgang til ejendommens afregningsmåler risikerer at overtræde gældende lovkrav, myndighedskrav og/eller normer og forskrifter for afregningsmålere, som Roskilde Vand er underlagt, herunder f.eks. overskridelse af krav til udskiftningshyppighed. 9.7 Afregningsmåleres størrelse og type bestemmes af Roskilde Vand ud fra de oplysninger, som ejeren har givet om vandinstallationerne og vandforbruget. 9.8 Ændres vandforbruget på en ejendom i forhold til det tidligere oplyste forbrug jf. 9.7 kan Roskilde Vand forlange målerinstallationen udskiftet, så målerstørrelsen svarer til det ændrede forbrug. Udgifter hertil afholdes af ejendommens ejer. 9.9 Ejeren er erstatningspligtig over for Roskilde Vand i tilfælde, hvor en afregningsmåler er bortkommet eller er blevet beskadiget, f.eks. ved vold, brand, frost m.v. Dette gælder ikke ved almindelig slitage Opdager ejeren, at der er utætheder eller fejl ved en afregningsmåler, skal han straks give Roskilde Vand meddelelse herom. Brugere af en ejendom skal straks melde konstaterede fejl til ejeren Ejere og brugere må ikke foretage indgreb i en afregningsmåler, herunder heller ikke bryde plomben eller på nogen måde påvirke målerens korrekte funktion. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler. Omkostninger til eftersyn, istandsættelse eller udskiftning af en måler, som følge af indgreb, afholdes af ejendommens ejer Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning med Roskilde Vand skal meddeles skriftligt til Roskilde Vand jf Side 14 af 26

15 9.13 For ejendomme hvor der er indgået aftale med Roskilde Vand om individuel afregning efter målt forbrug, overgår ejerens ansvar, rettigheder og pligter efter 9.3, 9.9, 9.10, 9.11 og 9.15 til brugeren af enheden Afregningsmålere, der anvendes som grundlag for betaling af driftsbidrag, skal opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat i bekendtgørelse om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, og de måletekniske forskrifter bekendtgørelsen henviser til jf Målere, der anvendes til at måle vandforbrug, der er fritaget for at betale for vandafledning (bimålere), skal overholde tilsvarende krav. Bimåleren skal være typegodkendt og førstegangsverificeret, og den skal indkøbes, installeres, vedligeholdes og ejes af ejeren af ejendommen Ejere kan ved skriftlig henvendelse til Roskilde Vand forlange at få kontrolleret afregningsmålerens nøjagtighed. Måleren anses for at vise rigtigt, når dens visning ligger indenfor de maksimalt acceptable grænser for måleunøjagtighed, som er fastsat i bekendtgørelse om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, og de måletekniske forskrifter bekendtgørelsen henviser til jf Hvis målerens visning ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen m.v. af den der har ønsket afprøvningen. Hvis målerens visning ligger uden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen m.v. af Roskilde Vand. Efter forhandling med ejeren foretager Roskilde Vand en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor Roskilde Vand skønner, at fejlvisningen har fundet sted Roskilde Vand kan pålægge ejeren at aflæse afregningsmåleren og indberette målerstanden til Roskilde Vand (selvaflæsning). Selvaflæsningen af den fysiske måler lægges til grund for Roskilde Vands afregning af bidrag. Efterkommer en ejer ikke Roskilde Vands pålæg om selvaflæsning, er Roskilde Vand berettiget til at skønne ejers/brugers vandforbrug ud fra historiske data angående ejendommens vandforbrug. Roskilde Vand er endvidere berettiget til at opkræve et administrationsgebyr, som fremgår af Roskilde Vands takstblad. Side 15 af 26

16 10 Vandspild 10.1 Vand fra Roskilde Vand må, bortset fra indsats under brand eller andre nødstilfælde, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som Roskilde Vand har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte vandinstallationer. Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt. Rindende vand må ikke bruges til køleformål, medmindre Roskilde Vand har givet særlig tilladelse hertil Hvis vandspild, som ovenfor nævnt, foregår fra vandinstallationer før afregningsmåleren, kan vandspildet forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige driftsbidrag. Størrelsen af vandspildet vil i så fald blive fastsat ved Roskilde Vands skøn efter forhandling med ejeren Roskilde Vand ret til at afbryde for vandforsyningen til en ejendom, hvis der konstateres lækage på en jordledning. 11 Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt 11.1 Roskilde Vands personale skal mod forevisning af legitimation have uhindret adgang til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer. Dette er nødvendigt for at kunne foretage målerudskiftning, kontrollere installationerne, foretage måleraflæsning og undersøge for vandspild m.v. Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang Enhver ejer og bruger af en ejendom, som er tilsluttet Roskilde Vand, skal på forlangende give Roskilde Vand alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse Roskilde Vand har pligt til at etablere et kontrolsystem til overvågning af nøjagtigheden af Roskilde Vands målere til forbrugsafregning. Roskilde Vand er forpligtet til at bekendtgøre kontrolsystemets indhold over for de tilsluttede forbrugere. Forbrugerne skal orienteres, hvis der foretages ændringer i kontrolsystemet Roskilde Vand har pligt til at stille den nødvendige information om Roskilde Vand og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne. Side 16 af 26

17 Mindst en gang om året skal Roskilde Vand offentliggøre: opdaterede oplysninger om Roskilde Vands adresse, telefonnummer, faxnummer, e-postadresse, hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner, en generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder værdier for almindelige parametre og værdier for parametre af særlig lokal betydning, og overskridelser af gældende kvalitetskrav for drikkevand. 12 Anlægsbidrag 12.1 Takster for anlægsbidrag, andre takster og løbende afgifter godkendes af byrådet og bekendtgøres i et takstblad. Anlægsbidraget omfatter et bidrag til Roskilde Vands hovedanlæg og et bidrag til ledningsnettet. Beregning af anlægsbidrag fremgår af vejledningen til regulativet. Anlægsbidrag til ejendomskategorier, der ikke fremgår af takstbladet fastsættes af Roskilde Vand Når en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra Roskilde Vand, bliver tilsluttet, skal der betales et anlægsbidrag til Roskilde Vand Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales, hvad enten den ledning ejendommen tilsluttes er nyanlagt eller ældre Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag medmindre andet følger af Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan Roskilde Vand forlange at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Udstykningsforetagendet skal på anfordring forevise en godkendt udstykningsplan med henblik på, at Roskilde Vand kan opgøre og opkræve anlægsbidraget. Roskilde Vand kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker så snart forsyningsledningerne er anlagt. Side 17 af 26

18 12.6 For levering af vand til midlertidigt forbrug, f.eks. byggebrug, kan Roskilde Vand fastsætte et bidrag til dækning af de udgifter der er forbundet med etablering og reetablering af den midlertidige leverance Hvis forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres som følge af en senere om - eller tilbygning eller en ændret anvendelse af ejendommen f.eks. fra boliger til erhverv eller omvendt, kan Roskilde Vand forlange at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til ændringen. Senere om - eller tilbygning kan dog ikke medføre, at Roskilde Vand skal betale noget beløb tilbage. Det medfører ikke nogen ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, når f.eks. lejlighederne i en ejendom ændres til andels- eller ejerlejligheder, eller at værelser på plejehjem ombygges til plejelejligheder. Reglerne for beregning af de ændrede anlægstilskud fremgår af Vejledning til regulativ for Roskilde Vand Roskilde Vand kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget Ved udstykning af ejendomme i Roskilde Vands naturlige forsyningsområde, er Roskilde Vand ikke forpligtet til at overtage eksisterende ledningsnet. Overtagelse af eksisterende vandinstallationer kræver, at Roskilde Vand modtager dokumentation for, at installationer og ledningsnet er anlagt forskriftsmæssigt korrekt, har tilstrækkelig dimensionering til forsyning af de pågældende ejendomme, og i øvrigt lever op til Roskilde Vand standarder for vandinstallationer og ledningsnet, herunder for materialevalg, alder, lækage mv. Etablerer Roskilde Vand nye forsynings- og stikledning, frem for at overtage eksisterende installationer og ledningsnet, skal ejeren selv bekoste tilslutning til det nye ledningsnet, samt opgravning eller afblænding af de på stamparcellen eksisterende private vandinstallationer. Roskilde Vand vil opkræve et anlægsbidrag pr. boligenhed. Se evt. vejledningen. 13 Driftsbidrag 13.1 For alt leveret vand betales et driftsbidrag. Der kan også opkræves betaling for vand til brandslukningsformål m.v. under indsats og afprøvning af brandhaner. Side 18 af 26

19 Driftsbidrag kan forlanges betalt fra den dag, hvor Roskilde Vand har påbegyndt leveringen af vand til ejendommen. Driftsbidraget omfatter et bidrag pr. m 3 vand samt et fast årligt bidrag. Bidragene skal fremgå af Roskilde Vands takstblad. Med undtagelse af brandslukning forlanger Roskilde Vand opsætning af afregningsmåler ved tapning fra brandhaner, som et led i at få bedre overblik over vandspild For ejendomme, hvor forsyningsmulighed efter ejers ønske er etableret, men hvor der ikke forefindes vandinstallationer, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag For vand leveret til midlertidigt brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter Roskilde Vand kan dog bestemme, at der ikke betales fast bidrag For sprinkleranlæg, overrislingsanlæg og andre anlæg til brandslukningsformål, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag For vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål, kan ejeren af en ejendom anmode Roskilde Vand om eftergivelse af statsafgiften på ledningsført vand, jf. bestemmelserne herom i bekendtgørelse nr. 982 af 18. oktober 2005 om afgift af ledningsført vand Er en afregningsmåler bortkommet, blevet beskadiget eller er der konstateret utætheder eller fejl ved måleren, fastsættes driftsbidraget af Roskilde Vand efter forhandling med ejeren/brugeren af en enhed bl.a. ud fra et skønnet vandforbrug i det tidsrum, hvor målingen skønnes at være i uorden. Ejeren af en ejendom kan anmode Roskilde Vand om eftergivelse af statsafgiften på ledningsført vand, jf. bestemmelserne herom i bekendtgørelse nr. 982 af 18. oktober 2005 om afgift af ledningsført vand. 14 Betaling af anlægs- og driftsbidrag 14.1 Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau: Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer, som Roskilde Vand eller byrådet har ladet foretage efter 5.3, 5.4 eller 8.1.8, Side 19 af 26

20 påhviler den, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom, med mindre der er etableret et kundeforhold med en bruger af ejendommen. Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte betalingsfrist, kan Roskilde Vand nægte at etablere tilslutningen. Er tilslutning sket, kan Roskilde Vand ved manglende betaling inden for den fastsatte frist: komme på besøg for at opkræve det skyldige beløb, lukke for vandet, kræve depositum for fremtidig leverance eller overgive restancen og forskudsvis afholdte omkostninger til inddrivelse hos SKAT jf. lov nr af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelsesloven). Restanceinddrivelsesmyndigheden har i forbindelse med restanceinddrivelsen til enhver tid adgang til at foretage de ifølge denne lov tilladte tvangsindgreb overfor skyldneren, herunder fx ret til udpantning samt ret til lønindeholdelse. Lukning varsles senest 5 arbejdsdage inden lukningen foregår. Roskilde Vands omkostninger, herunder eventuelle udgifter til fogedbistand og låsesmed, samt renter og gebyrer i forbindelse med manglende betaling afholdes af brugeren. Roskilde Vand kan kræve et gebyr for afbrydelse og retablering af vandforsyningen. Gebyrer herfor fremgår af takstbladet. Når det skyldige beløb, herunder udgifter forbundet med afbrydelse og reetablering af vandforsyningen, tillige med renter og gebyrer beregnet i henhold til Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002 med senere ændringer (renteloven) om renter ved forsinket betaling m.v., er betalt, eller hvis der stilles betryggende sikkerhed for betalingen, vil genåbning finde sted. I tilfælde, hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens 19. I sådanne tilfælde påhviler bidrag for tilslutning af den faste ejendom til Roskilde Vand (anlægsbidrag) ejeren af grunden, hvorimod bidrag m.v., der vedrører levering af vand til ejendommens vandinstallationer (driftsbidrag), påhviler ejeren af bygningen. Dette forudsætter dog at forudsætningerne i 14.2 er opfyldt. Roskilde Vand har pligt til at åbne for vandtilførsel ved ejerskifte, medmindre den ny ejer, enten ved tinglysning eller skriftlig aftale med tidligere ejer, har overtaget den tidligere ejers gæld til Roskilde Vand. Der kan forlanges gebyr for genåbningen Efter anmodning er brugen af ejendommen forpligtet til selv at foretage aflæsning af måleren. Indsendes aflæsningen ikke, kan Roskilde Vand udstede en regning baseret på et beregnet forbrug. Indberettes målerstanden ikke, kan Roskilde Vand sende en påmindelse om aflæsning og opkræve gebyr herfor. Side 20 af 26

21 Har Roskilde Vand herefter endnu ikke modtaget indberetning af målerstanden foretages efter behørigt varsel kontrolaflæsning af måler mod betaling af gebyr. Såfremt der ikke opnås adgang til kontrolaflæsning, kan Roskilde Vand lukke for vandtilførslen Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift. Betales driftsbidrag ikke inden for den fastsatte tidsfrist, kan Roskilde Vand lukke for vandtilførslen. Aflukningen vil blive varslet senest 5 arbejdsdage, inden den foretages. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med renter mv. er betalt. Der kan forlanges gebyr for genåbningen. I tilfælde af forsinket betaling kan der fordres renter jf. bekendtgørelse om renter ved forsinket betaling m.v Ved ejerskifte har den hidtidige ejer af ejendommen pligt til at oplyse Roskilde Vand om ejerskiftet. Den hidtidige ejer er ved ejerskifte forpligtet til at foranledige måleraflæsning med henblik på en opgørelse og betaling af skyldigt driftsbidrag, samt øvrige skyldige beløb, herunder f.eks. anlægsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter. Betaling kan erstattes med en erklæring fra den nye ejer om, at forpligtelserne er indregnet i parternes refusionsopgørelse i forbindelse med overdragelsen af ejendommen, og at den nye ejer derfor har overtaget forpligtelserne overfor Roskilde Vand. Den hidtidige ejer, respektive dennes bo, hæfter for ethvert krav i forbindelse med vandleveringen, indtil Roskilde Vand er underrettet om ejerskiftet og målerstanden Betales de af Roskilde Vand forskudsvis afholdte udgifter, jf , ikke inden den af Roskilde Vand fastsatte tidsfrist, gælder tilsvarende bestemmelser, som anført i og Vandselskab kan lukke for vandtilførslen til en ejendom i overensstemmelse med og i tilfælde, hvor ejeren/brugeren af ejendommen er i restance for et tidligere fraflyttet forbrugssted i Vandselskab forsyningsområde Driftsbidrag for ejendomme som er omfattet af 2 i bekendtgørelse om individuel afregning efter målt forbrug: Hvis følgende forudsætninger er opfyldt har Roskilde Vand pligt til at foretage individuel afregning af driftsbidrag: den enkelte enheds samlede forbrug af koldt og varmt vand kan måles med én måler den enkelte enhed skal være forsynet med én selvstændig vandledning vandtilførslen til den enkelte enhed skal være udført med stophane, således at Roskilde Vand har umiddelbar adgang til stophanen udenfor enheden. Side 21 af 26

22 Den individuelle afregning skal påbegyndes senest 5 måneder efter at Roskilde Vand har modtaget skriftlig anmodning herom fra ejeren. Ved overgang fra fælles til individuel afregning af driftsbidrag skal Roskilde Vand underrette ejendommens ejer og de enkelte brugere om tidspunktet for overgangen Når forudsætningerne i er opfyldt, og der er etableret direkte kundeforhold mellem en bruger af en enhed og Vandselskab, bortfalder ejerens hæftelse for brugers driftsbidrag. Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift Betaler en bruger ikke driftsbidraget inden for den fastsatte frist, kan Roskilde Vand lukke for vandet. Lukning vil blive varslet senest 5 arbejdsdage inden lukningen foregår. Roskilde Vand kan kræve et gebyr for afbrydelse og retablering af vandforsyningen. Gebyrer herfor fremgår af takstbladet. Ved en brugers gentagne misligholdelse af sin pligt til at betale driftsbidrag, kan Roskilde Vand kræve betaling af et depositum til sikkerhed for brugerens forpligtelser over for Roskilde Vand. Depositumbetalingen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års driftsbidrag for enheden. Når det skyldige beløb, herunder udgifter forbundet med afbrydelse og reetablering af vandforsyningen og eventuel depositumbetaling, tillige med renter beregnet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002 med senere ændringer om renter ved forsinket betaling m.v. (renteloven), er betalt eller, hvis der stilles betryggende sikkerhed for betalingen, skal genåbning finde sted. Ved fraflytning af en enhed hæfter brugeren for betaling af driftsbidrag m.v. indtil måleraflæsning er foretaget. Eventuelt indbetalt depositum modregnes i slutopgørelsen vedrørende driftsbidrag m.v Ejendommens ejer skal med 14 dages varsel skriftligt underrette Roskilde Vand om ny brugers overtagelse af en enhed. Ved manglende underretning hæfter ejendommens ejer for enhedens driftsbidrag Når en ny bruger overtager en enhed, skal Roskilde Vand åbne for vandet Ejendommens ejer hæfter for driftsbidrag i enheder, hvor der ingen bruger er, for fællesforbrug samt for eventuel spild fra jordledninger eller andre vandinstallationer inden brugernes vandmålere. Side 22 af 26

23 15 Straffebestemmelser 15.1 Overtrædelse af bestemmelserne i vandforsyningslovens 14a, stk. 2, ved at anlægge forsyningsledninger i strid med en vedtaget vandforsyningsplan, 50 ved ikke at udføre, benytte eller vedligeholde vandindlæg på forsvarlig måde, 51, stk. 1 ved vandspild, 52 ved ikke at efterkomme påbud om indskrænkning i vandforbruget, 55 stk. 2 ved ikke at efterkomme krav i Roskilde Vands regulativ eller 64 ved at modvirke den adgang, som Roskilde Vands personale har til en ejendom straffes efter vandforsyningslovens 84 med bøde. Bestemmelserne er nærmere beskrevet i regulativet Den der uden at være berettiget dertil udfører arbejde ved vandinstallationer og ledninger m.v. som er omfattet af bestemmelserne i 2, nr. 3 i lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 (autorisationsloven), straffes med bøde efter lovens 25. På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som efter loven ikke er berettiget til det Ejere og brugere, som foretager indgreb i målere, der er omfattet af bestemmelserne i Økonomi og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr af 17. oktober 2006 om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand (måler bekendtgørelsen), bryder plomben eller på anden måde påvirker målerens korrekte funktion, straffes med bøde efter bekendtgørelsens 27. På samme måde straffes den, der overtræder regulativets Ikrafttrædelse Dette regulativ træder i kraft den xx. xx 2012, og samtidig ophæves det tidligere regulativ for Roskilde Vands af 5. februar Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven. Godkendt af Roskilde Byråd i møde den xx. xx 2012 Side 23 af 26

24 Henrik Kolind Kommunaldirektør Side 24 af 26

25 Principdiagram for forsyning ved Roskilde Vand A/S Matrikelgrænse Stophane Vandmåler Vandværk Ejendom Overordnede anlæg og hovedforsyningsledninger Forsyningsledninger og stikledning Vandinstallationer og jordledning Vedligeholdes og finansieres af Roskilde Vand A/S Vedligeholdes af en aut. VVS installatør for grundejers regning Side 25 af 26

26 Side 26 af 26

REGULATIV FOR LIME VANDVÆRK

REGULATIV FOR LIME VANDVÆRK REGULATIV FOR LIME VANDVÆRK Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 2 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER... 3 6 OPRETHOLDELSE AF

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning 1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 5 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 6 5 STIKLEDNINGER...

Læs mere

Regulativ for vandforsyning

Regulativ for vandforsyning Regulativ for vandforsyning Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bemærkninger 2 2. Vandforsyningens styrelse 4 3. Ret til forsyning med vand 4 4. Forsyningsledninger

Læs mere

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3

Læs mere

Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010

Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010 Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010-1 - Indholdsfortegnelse: Side 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 2 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE 5 3. RET TIL FORSYNING MED VAND 6 4. FORSYNINGSLEDNINGER

Læs mere

REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S

REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3. RET TIL FORSYNING MED VAND...5 4 FORSYNINGSLEDNINGER...6 5 STIKLEDNINGER...7 6 VANDINSTALLATIONER...

Læs mere

Regulativ for Svendborg Vand A/S

Regulativ for Svendborg Vand A/S Regulativ for Svendborg Vand A/S Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser..... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 5 4 Forsyningsledninger. 5 5 Stikledninger...... 6

Læs mere

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER...

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... 5 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

BOGENSE VANDFORSYNING

BOGENSE VANDFORSYNING REGULATIV for BOGENSE VANDFORSYNING OG OTTERUP VANDVÆRK i NORDFYNS KOMMUNE Gældende fra 1. juni 2009 Indhold 1. Indledende bestemmelser 1 2. Vandforsyningens styrelse 3 3. Ret til forsyning med vand 3

Læs mere

Regulativ for I/S Ulsted Grundejerforenings vandværk på Fur INDHOLD SIDE

Regulativ for I/S Ulsted Grundejerforenings vandværk på Fur INDHOLD SIDE Regulativ for I/S Ulsted Grundejerforenings vandværk på Fur INDHOLD SIDE 1 Indledende bestemmelser 2 2 Vandforsyningens styrelse 2 3 Ret til forsyning med vand 3 4 Forsyningsledninger 3 5 Stikledninger

Læs mere

Regulativ NK-Vand A/S

Regulativ NK-Vand A/S Regulativ NK-Vand A/S Oktober 2011 NK-Vand A/S Ved Fjorden 18 4700 Næstved Telefon 5578 5170 CVR 29189625 vand@nk-forsyning.dk www.nk-forsyning.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 2 2

Læs mere

Regulativ for Mosebølle Vandværk

Regulativ for Mosebølle Vandværk Regulativ for Mosebølle Vandværk Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 2 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER... 3 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Vandforsyningsregulativ

Vandforsyningsregulativ Vandforsyningsregulativ Mammen Bys Vandværk www.mammen-vand.dk VIBORG KOMMUNE Revideret 2014.01 Normalregulativ for private vandforsyninger i Viborg Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS

Læs mere

REGULATIV for ST. LIHME Vandværk

REGULATIV for ST. LIHME Vandværk REGULATIV for ST. LIHME Vandværk 16 Ikrafttrædelse REGULATIV FOR ST. LIHME VANDVÆRK Dette regulativ træder i kraft den 01.01.2011. Samtidig ophæves det tidligere regulativ. Regulativet kan til enhver

Læs mere

Normalregulativ for Jægerspris Vandværk

Normalregulativ for Jægerspris Vandværk Normalregulativ for Jægerspris Vandværk Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2. Vandforsyningens styrelse... 2 3. Ret til forsyning med vand... 2 4. Forsyningsledninger... 3 5. Stikledninger... 3 6.

Læs mere

Tune Vandværk A.m.b.a. Stiftet den 15 November 1899.

Tune Vandværk A.m.b.a. Stiftet den 15 November 1899. Tune Vandværk A.m.b.a. Stiftet den 15 November 1899. Regulativ for Tune Vandværk A.m.b.a Indhold. Side. 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER. 1-2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3-4

Læs mere

Fællesregulativ for almene vandværker i Silkeborg Kommune. December 2009

Fællesregulativ for almene vandværker i Silkeborg Kommune. December 2009 Fællesregulativ for almene vandværker i Silkeborg Kommune December 2009 Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3

Læs mere

REGULATIV for Bølling Vandværk

REGULATIV for Bølling Vandværk REGULATIV for Bølling Vandværk 16 Ikrafttrædelse REGULATIV FOR BØLLING VANDVÆRK Dette regulativ træder i kraft den 01.01.2011. Samtidig ophæves det tidligere regulativ. Regulativet kan til enhver tid

Læs mere

Regulativ for drikkevand. Sønderborg Vandforsyning A/S

Regulativ for drikkevand. Sønderborg Vandforsyning A/S Regulativ for drikkevand Sønderborg Vandforsyning A/S November 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandforsyningens styrelse... 5 3. Ret til forsyning med vand... 5 4. Forsyningsledninger...

Læs mere

Regulativ. for. Lakolk Vandværk ApS

Regulativ. for. Lakolk Vandværk ApS Regulativ for Lakolk Vandværk ApS Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 3 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER... 4 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

FOR HORNBÆK VANDVÆRK, A.M.B.A 2010. Indhold

FOR HORNBÆK VANDVÆRK, A.M.B.A 2010. Indhold REGULATIV FOR HORNBÆK VANDVÆRK, A.M.B.A 2010 Indhold kap. 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 OPRETHOLDELSE AF TRYK OG FORSYNING... 4 7 VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING... 5 8 VANDINSTALLATIONER... 6 8.1 GENERELT

Læs mere

Regulativ for Egtved Vandværk

Regulativ for Egtved Vandværk Regulativ for Egtved Vandværk 1 Indledende bestemmelser 1.1 - Regulativet Dette regulativ er udfærdiget i medfør af Lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 24.

Læs mere

ISHØJFORSYNING. Regulativ for vandforsyning. Side 1 af 19

ISHØJFORSYNING. Regulativ for vandforsyning. Side 1 af 19 Regulativ for vandforsyning Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledende bestemmelser... 4 2 Ishøj Forsynings styrelse... 6 3 Ret til forsyning med vand... 6 4 Forsyningsledninger... 6 5 Stikledninger...

Læs mere

R E G U L A T I V FOR. HELSINGE VANDVÆRK s.m.b.a

R E G U L A T I V FOR. HELSINGE VANDVÆRK s.m.b.a R E G U L A T I V FOR HELSINGE VANDVÆRK s.m.b.a April 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...

Læs mere

Regulativ for vandforsyninger i Varde Kommune

Regulativ for vandforsyninger i Varde Kommune Dok.nr. 660989 Sagsnr. 589884 Ref. Louise Riis Petersen Regulativ for vandforsyninger i Varde Kommune Godkendt af Varde Byråd den 21. december 2009 Gylling Haahr Borgmester Max Kruse Kommunaldirektør Regulativ

Læs mere

REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 2011. Stationsvej 35, Brejning, 7080 Børkop CVR. 15 89 10 18

REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 2011. Stationsvej 35, Brejning, 7080 Børkop CVR. 15 89 10 18 REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 2011 Stationsvej 35, Brejning, 7080 Børkop CVR. 15 89 10 18 REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 1 Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af Lov om

Læs mere

Fællesregulativ for private, almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune

Fællesregulativ for private, almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune Natur og Miljø Dato: 07.10.2008 Fællesregulativ for private, almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning

Læs mere

Standard for regulativer for almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune

Standard for regulativer for almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune Arbejdsgruppens udkast 22.09.2011 Standard for regulativer for almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune

Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune Gældende fra den 15. januar 2009. Indholdsfortegnelse: 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

Regulativ for vandværkerne i Jammerbugt Kommune

Regulativ for vandværkerne i Jammerbugt Kommune Regulativ for vandværkerne i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledende bestemmelser 3 2 Vandforsyningens styrelse 6 3 Ret til forsyning med vand 7 4 Forsyningsledninger 8 5 Stikledninger 8 6 Opretholdelse

Læs mere

Regulativ for Aars Vand Gældende fra 1/1-2010 Vesthimmerlands kommune

Regulativ for Aars Vand Gældende fra 1/1-2010 Vesthimmerlands kommune Regulativ for Aars Vand Gældende fra 1/1-2010 Vesthimmerlands kommune Regulativ for Aars Vand Amba. Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

Regulativ for vandværkerne i Thisted Kommune. tiltrådt af Sdr. Ydby Vandværk

Regulativ for vandværkerne i Thisted Kommune. tiltrådt af Sdr. Ydby Vandværk Regulativ for vandværkerne i Thisted Kommune tiltrådt af Sdr. Ydby Vandværk Indholdsfortegnelse Side 1 Indledende bestemmelser 1 2 Vandforsynings styrelse 2 3 Ret til forsyning med vand 3 4 Forsyningsledninger

Læs mere

Regulativ for håndtering af drikkevand

Regulativ for håndtering af drikkevand Regulativ for håndtering af drikkevand Aarhus Vand A/S Kunde og Administration Teknisk Kundeservice Aarhus Vand A/S 2010 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 1 Indledende bestemmelser 4 2 Vandforsyningens

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

NORMALREGULATIV. for. Private almene Vandforsyninger SORØ KOMMUNE

NORMALREGULATIV. for. Private almene Vandforsyninger SORØ KOMMUNE NORMALREGULATIV for Private almene Vandforsyninger i SORØ KOMMUNE 2010 Regulativet omfatter følgende vandforsyninger: Bjernede Vandværk Dianalund Vandværk Dybendal Vandværk Døjringe Vandværk Fjenneslev

Læs mere

1.2 Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens 53, stk. 1.

1.2 Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens 53, stk. 1. REGULATIV FOR Børkop Vandværk A.m.b.A 1. Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af Lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 24. september

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDVÆRKER

FÆLLESREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDVÆRKER FÆLLESREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDVÆRKER GULDBORGSUND KOMMUNE AUGUST 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandforsyningens styrelse... 5 3. Ret til forsyning med vand... 5 4.

Læs mere

Regulativ for Esbjerg Vand A/S

Regulativ for Esbjerg Vand A/S Regulativ for Esbjerg Vand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser.................................... side 03 2. Vandforsyningens styrelse................................... side 05 3. Ret

Læs mere

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand A/S

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser 2 2 TÅRNBYFORSYNINGS styrelse 3 3 Ret til forsyning med vand 3 4 Forsyningsledninger 4 5 Stikledninger 5 6 Opretholdelse af tryk og forsyning 5 7 Vandforsyning

Læs mere

Vandregulativ 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Vandregulativ 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Vandregulativ 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledende bestemmelser... 3 2 Lemvig Vand og Spildevand A/S styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand...

Læs mere

REGULATIV FOR SILKEBORG KOMMUNES VANDFORSYNING

REGULATIV FOR SILKEBORG KOMMUNES VANDFORSYNING REGULATIV FOR SILKEBORG KOMMUNES VANDFORSYNING 01.01.2007 Regulativ for Silkeborg Kommunes Vandforsyning side Indhold 2 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 3 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE 4 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

Regulativ for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Regulativ for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Regulativ for Andelsselskabet Ejby Vandværk 1. Indledende bestemmelser. 2 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55, stk. 4, i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regulativ for den kommunale vandforsyning Taastrup Vandværk

Regulativ for den kommunale vandforsyning Taastrup Vandværk Regulativ for den kommunale vandforsyning Taastrup Vandværk Høje-Taastrup Kommune Regulativ for Taastrup Vandværk Side 2 af 24 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser..... 3 2 Vandforsyningens styrelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regulativ for. Slimminge Vandværk

Indholdsfortegnelse. Regulativ for. Slimminge Vandværk Regulativ for Slimminge Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 1 2. Vandforsyningens styrelse... 3 3. Ret til forsyning med vand... 4 4. Forsyningsledninger... 5 5. Stikledninger...

Læs mere

Regulativ for Vandcenter Djurs A.m.b.a.

Regulativ for Vandcenter Djurs A.m.b.a. Regulativ for Vandcenter Djurs A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 5 4 Forsyningsledninger... 5 5 Stikledninger...

Læs mere

Regulativ for Assens Vandværk

Regulativ for Assens Vandværk Regulativ for Assens Vandværk April 2013 Indhold 1 Indledende bestemmelser... 1 2 Vandforsyningens styrelse... 2 3 Ret til forsyning med vand... 3 4 Forsyningsledninger... 3 5 Stikledninger / jordledninger...

Læs mere

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk 1. Indledende bestemmelser 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. med senere ændringer, af

Læs mere

Regulativ for. Thisted Drikkevand A/S

Regulativ for. Thisted Drikkevand A/S Regulativ for Thisted Drikkevand A/S Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 4 4 Forsyningsledninger... 5 5 Stikledninger...

Læs mere

Strøby Egede Vandværk. Regulativ 2013

Strøby Egede Vandværk. Regulativ 2013 Strøby Egede Vandværk Regulativ 2013 Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER........................... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE......................... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND.........................

Læs mere

Regulativ for Håndtering af drikkevand

Regulativ for Håndtering af drikkevand Regulativ for Håndtering af drikkevand Forord Dette regulativ vedrører Egedal Forsynings regler for håndtering og levering af drikkevand. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Vandforsyningsanlægget

Læs mere

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning BilagKB_110426_pkt.17_02 Udkast Almindelige Leveringsbestemmelser for vand Hvidovre Forsyning 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser...

Læs mere

Regulativ. for. almene vandforsyninger i Hillerød Kommune

Regulativ. for. almene vandforsyninger i Hillerød Kommune Regulativ for almene vandforsyninger i Hillerød Kommune Hillerød Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 4 4 Forsyningsledninger...

Læs mere

Fælles regulativ for almene private vandværker i Aarhus Kommune FORORD.

Fælles regulativ for almene private vandværker i Aarhus Kommune FORORD. Fælles regulativ for almene private vandværker i Aarhus Kommune FORORD. Dette regulativ beskriver forholdet mellem almene private vandværker i Aarhus Kommune og forbrugere, der modtager vand herfra. Regulativet

Læs mere

Regulativ. for. vandforsyning. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Regulativ. for. vandforsyning. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Regulativ for vandforsyning ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra januar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser... 3 2 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S styrelse... 4 3 Ret

Læs mere

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 Erstatter tidligere regulativer for Hanstholm, Thisted og Sydthy Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Indledende bestemmelser 3 2 Vandforsyningens styrelse

Læs mere

Vandforsyningsregulativ 2007 for Skov Hastrup Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE FORSYNINGSLEDNINGER STIKLEDNINGER...

Vandforsyningsregulativ 2007 for Skov Hastrup Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE FORSYNINGSLEDNINGER STIKLEDNINGER... Vandforsyningsregulativ 2007 for Skov Hastrup Vandværk Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3 5 STIKLEDNINGER...4

Læs mere

Fællesregulativ for private vandværker i Egedal Kommune 2009

Fællesregulativ for private vandværker i Egedal Kommune 2009 Fællesregulativ for private vandværker i Egedal Kommune 2009 Kontaktudvalget for private vandværker i Egedal Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser s. 3 2 Vandforsyningens styrelse s. 7

Læs mere

1 Indledende bestemmelser

1 Indledende bestemmelser Indholdsfortegnelse side 1. Indledende bestemmelser........................................ 2 2. Vandforsyningens styrelse........................................ 3 3. Ret til forsyning med vand.......................................

Læs mere

Regulativ. for. Lejre Vand

Regulativ. for. Lejre Vand for Lejre Vand INDHOLD FORORD... 3 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 2. LEJRE VANDS STYRELSE... 5 3. RET TIL FORSYNING MED VAND... 6 4. FORSYNINGSLEDNINGER... 6 5. STIKLEDNINGER... 6 6. OPRETHOLDELSE AF

Læs mere

Juli 2011. Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S

Juli 2011. Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S Juli 2011 Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S Indhold side 1 Indledende bestemmelser... 2 2 Hjørring Vandselskabs styrelse...

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR ALMENE PRIVATE VANDVÆRKER I AARHUS KOMMUNE

FÆLLESREGULATIV FOR ALMENE PRIVATE VANDVÆRKER I AARHUS KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR ALMENE PRIVATE VANDVÆRKER I AARHUS KOMMUNE 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regulativ. Kvarmløse Tølløse Vandværk. For. Regulativ 1 af 21

Regulativ. Kvarmløse Tølløse Vandværk. For. Regulativ 1 af 21 Regulativ For Kvarmløse Tølløse Vandværk Regulativ 1 af 21 Indhold Indhold... 2 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandværkets styrelse... 5 3. Ret til forsyning med vand... 5 4. Forsyningsledninger...

Læs mere

Vandforsyningsregulativ for almene vandværker i Favrskov Kommune

Vandforsyningsregulativ for almene vandværker i Favrskov Kommune Vandforsyningsregulativ for almene vandværker i Favrskov Kommune 2 Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 6 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 6 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 7 5

Læs mere

Regulativ for drikkevand for

Regulativ for drikkevand for Regulativ for drikkevand for Vesthimmerlands Vand A/S vandværker 2013 Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 3 2 VESTHIMMERLANDS VANDS A/S STYRELSE... 4 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER...

Læs mere

Regulativ Hørup og Høruphav Vandværk A.m.b.a.

Regulativ Hørup og Høruphav Vandværk A.m.b.a. Regulativ Hørup og Høruphav Vandværk A.m.b.a. 1. Indledende bestemmelser 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 stk. 4, i lov om vandforsyning mv. (vandforsyningsloven) jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

REGULATIV For Andelsselskabet Karlslunde By s vandværk Januar 1993

REGULATIV For Andelsselskabet Karlslunde By s vandværk Januar 1993 REGULATIV For Andelsselskabet Karlslunde By s vandværk Januar 1993 1. Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i Bekendtgørelse nr. 337 af 4 juli 1985 af lov om vandforsyning

Læs mere

Vandforsyningerne. Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S

Vandforsyningerne. Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S Vandforsyningerne Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S 5. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser...3 2 Definitioner og grundlæggende

Læs mere

Vandforsyningsregulativ for Læsø Kommune

Vandforsyningsregulativ for Læsø Kommune Vandforsyningsregulativ for Læsø Kommune Gældende fra: 01.06.07 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledende bestemmelser. 3 2 Vandforsyningens styrelse 5 3 Ret til forsyning med vand 6 4 Forsyningsledninger

Læs mere

Normalregulativ for Kregme Vandværk A.m.b.a. (Regulativet følger til enhver tid DVF anbefaling)

Normalregulativ for Kregme Vandværk A.m.b.a. (Regulativet følger til enhver tid DVF anbefaling) Kregme Vandværk. A.m.b.a. Thorsvej 13, 3300 Frederiksværk Tlf. 47771365 mobil 20221365 se- nr. DK 31249651. e-mail: kregme.vand@mail.dk www.kregmevandværk.dk Normalregulativ for Kregme Vandværk A.m.b.a.

Læs mere

Regulativ for drikkevand 2015 - Haderslev Vand a/s

Regulativ for drikkevand 2015 - Haderslev Vand a/s Regulativ for drikkevand 2015 - Haderslev Vand a/s Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser 3 2. Vandforsyningens organisation 4 3. Ret til forsyning med vand 5 4. Forsyningsledninger 6 5. Stikledninger

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr Normalregulativ for private vandforsyninger

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr Normalregulativ for private vandforsyninger Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2003 Normalregulativ for private vandforsyninger Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 5 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE 9 3 RET TIL FORSYNING MED VAND 11 4 FORSYNINGSLEDNINGER

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VANDFORSYNING FRA FORSYNING BALLERUP A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VANDFORSYNING FRA FORSYNING BALLERUP A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VANDFORSYNING FRA FORSYNING BALLERUP A/S Forsyning Ballerup december 2009 LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VANDFORSYNING FRA FORSYNING BALLERUP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Læs mere

1. INDLEDENDE BESTEMMELSER

1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985, som

Læs mere

Regulativ. Sønderborg Kommunes Vandforsyning

Regulativ. Sønderborg Kommunes Vandforsyning Regulativ Sønderborg Kommunes Vandforsyning d. 1. juli 2007 Regulativ for Sønderborg Kommunes Vandforsyning Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledende bestemmelser... 2 2. Vandforsyningens styrelse... 4 3.

Læs mere

Regulativ. Christiansfeld Vand a/s

Regulativ. Christiansfeld Vand a/s Regulativ for Christiansfeld Vand a/s Adresse: Kolding Åpark 1, st. tv, 6000 Kolding Tlf.: 7636 3636 CVR 32767923 EAN 5798005316008 E-mail: kontakt@kspv.dk www.christiansfeldvand.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

NATUR OG MILJØ REGULATIV FOR VANDVÆRKERNE I ODSHERRED KOMMUNE

NATUR OG MILJØ REGULATIV FOR VANDVÆRKERNE I ODSHERRED KOMMUNE NATUR OG MILJØ REGULATIV FOR VANDVÆRKERNE I ODSHERRED KOMMUNE 1 Indhold Indledning 3 1 Definitioner og grundlæggende bestemmelser 3 2 Vandforsyningens styrelse 4 3 Ret til forsyning med vand 5 4 Forsyningsledninger

Læs mere

REGULATIV FOR ASKØ STRANDVIG VANDVÆRK 2012

REGULATIV FOR ASKØ STRANDVIG VANDVÆRK 2012 REGULATIV FOR ASKØ STRANDVIG VANDVÆRK 2012 1 Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55, stk. 2, i lov om vandforsyning m. v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fælles normal regulativ for private vandværker i Lemvig Kommune

Fælles normal regulativ for private vandværker i Lemvig Kommune Fælles normal regulativ for private vandværker i Lemvig Kommune Bonnet Vandværk, Bækmarksbro Vandværk, Fabjerg Vandværk, Fåre Vandværk, Gjellerodde Vandværk, Houe Vandværk, Højtoft Vandværk, Kærmark Vandværk,

Læs mere

Halsnæs Kommunale Vandforsyning

Halsnæs Kommunale Vandforsyning Halsnæs Kommunale Vandforsyning Regulativ for vandforsyningen Indhold Regulativ for vandforsyningen... 1 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandforsyningens styrelse... 4 3. Ret til forsyning med vand...

Læs mere

Oksbøl sogns Vandforsyning

Oksbøl sogns Vandforsyning Oksbøl sogns Vandforsyning Regulativ Leveringsbetingelser 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser..... 4 2 Vandforsyningens styrelse... 5 3 Ret til forsyning med vand... 6 4 Forsyningsledninger.

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 4 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2. Vandforsyningens styrelse... 3 3. Ret til forsyning med vand... 3 4. Forsyningsledninger... 4 5.

Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2. Vandforsyningens styrelse... 3 3. Ret til forsyning med vand... 3 4. Forsyningsledninger... 4 5. Regulativ for Asserbo By Vandværk a.m.b.a. Halsnæs Vand A/S Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a. Kregme Vandværk a.m.b.a. Andelsselskabet Liseleje Vandværk St. Havelse Strand Vandværk a.m.b.a. Vinderød Skov

Læs mere

Regulativ for Stenhøj vandværk I/S 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE RET TIL FORSYNING MED VAND FORSYNINGSLEDNINGER STIKLEDNINGER...

Regulativ for Stenhøj vandværk I/S 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE RET TIL FORSYNING MED VAND FORSYNINGSLEDNINGER STIKLEDNINGER... Regulativ for Stenhøj vandværk I/S Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 3 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER... 4 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

REGULATIV FOR HOFOR VAND HERLEV A/S

REGULATIV FOR HOFOR VAND HERLEV A/S REGULATIV FOR HOFOR VAND HERLEV A/S 1 INDHOLD 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...3 2 DEFINITIONER... 4 3 VANDFORSYNINGENS ORGANISATION...5 4 RET TIL FORSYNING MED VAND...6 5 FORSYNINGSLEDNINGER...7 6 STIKLEDNINGER...

Læs mere

Fællesregulativ for private vandværker

Fællesregulativ for private vandværker 2012 Fællesregulativ for private vandværker i Slagelse Kommune Vandrådet for almene vandværker i Slagelse Kommune Fællesregulativ for private vandforsyninger i Slagelse Kommune INDHOLD 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 3 3. Tilslutning og forsyning

Læs mere

Vedtægter for Guderup-Stevning Vandværk AMBA. Regulativ for Guderup Vandværk. Vedtægter for Guderup -Stevning Vandværk AMBA klik her

Vedtægter for Guderup-Stevning Vandværk AMBA. Regulativ for Guderup Vandværk. Vedtægter for Guderup -Stevning Vandværk AMBA klik her Vedtægter for Guderup-Stevning Vandværk AMBA Vedtægter for Guderup -Stevning Vandværk AMBA klik her Regulativ for Guderup Vandværk Klik på de enkelte afsnit for at læse mere. 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Regulativ for Godthåb Vandværk I/S

Regulativ for Godthåb Vandværk I/S Regulativ for Godthåb Vandværk I/S 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3. RET TIL FORSYNING MED VAND... 4. FORSYNINGSLEDNINGER... 5. STIKLEDNINGER... 6.

Læs mere

Fællesregulativ for almene Private Vandværker i Århus Kommune

Fællesregulativ for almene Private Vandværker i Århus Kommune Fællesregulativ for almene Private Vandværker i Århus Kommune Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse Forord 1 Indledende bestemmelser 2 Vandværkets styrelse 3 Ret til forsyning med vand 4 Forsyningsledninger

Læs mere

REGULATIV FAXE VANDVÆRK

REGULATIV FAXE VANDVÆRK REGULATIV For FAXE VANDVÆRK s.m.b.a. 1. Indledende bestemmelser. 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lovbekendtgørelse nr. 337 af 4.7.1985 om vandforsyning m.v. af Fakse Byråd efter forhandling

Læs mere

Regulativ for private almene vandværker i Svendborg Kommune

Regulativ for private almene vandværker i Svendborg Kommune Natur og vand 2008 Regulativ for private almene vandværker i Svendborg Kommune Bjerreby Vandværk Bøsøre Vandværk Gudbjerg Vandværk Gudme Vandværk Hesselager Kirkebys Vandværk Hesselager Stationsbys Vandværk

Læs mere

Regulativ for private almene vandværker i Svendborg Kommune

Regulativ for private almene vandværker i Svendborg Kommune 1 Natur og vand 2009 Regulativ for private almene vandværker i Svendborg Kommune Bjerreby Vandværk Bøsøre Vandværk Gudbjerg Vandværk Gudme Vandværk Hesselager Kirkebys Vandværk Hesselager Stationsbys Vandværk

Læs mere

Normalregulativ for private vandforsyninger under vandrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Normalregulativ for private vandforsyninger under vandrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune Normalregulativ for private vandforsyninger under vandrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune Indhold Regulativ for håndtering af drikkevand Rev. 5 27. oktober 2014 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS

Læs mere

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S 2011

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S 2011 TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S 2011 1 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. DEFINITIONER OG GRUNDLÆGGENDE BESTEMMELSER... 4 3. TILSLUTNING OG FORSYNING MED VAND...6 4. HOVEDFORSYNINGSLEDNINGER

Læs mere

Fællesregulativ for private almene vandværker i Hedensted Kommune - september Fællesregulativ. for private almene vandforsyninger

Fællesregulativ for private almene vandværker i Hedensted Kommune - september Fællesregulativ. for private almene vandforsyninger Fællesregulativ for private almene vandforsyninger i Hedensted Kommune 2009 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 3 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 5 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...

Læs mere

Regulativ for private vandværker i Odense kommune

Regulativ for private vandværker i Odense kommune Vandforsyning Regulativ for private vandværker i Odense kommune Allesø Vandværk Bellinge Vest Vandværk Bellinge Øst Vandværk Brændekilde Vandværk Davinde Vandværk Fangel Vandværk Fraugde-Over Holluf Vandværk

Læs mere

R E G U L A T I V FOR. ASSERBO VANDVÆRK a.m.b.a.

R E G U L A T I V FOR. ASSERBO VANDVÆRK a.m.b.a. R E G U L A T I V FOR ASSERBO VANDVÆRK a.m.b.a. AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser...3 1.1 Lovgrundlag...3 1.2 Definitioner...4 2 Vandforsyningens styrelse...4 3 Ret til forsyning

Læs mere

REGULATIV FOR ALMENE VANDVÆRKER I BILLUND KOMMUNE

REGULATIV FOR ALMENE VANDVÆRKER I BILLUND KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REGULATIV FOR ALMENE VANDVÆRKER I BILLUND KOMMUNE 1. Indledende bestemmelser 2 2. Vandforsyningens styrelse 4 3. Ret til forsyning med vand 4 4. Forsyningsledninger 5 5. Stikledninger

Læs mere

Regulativ for. I/S Vester Sottrup Vandværk. Vandforsyning

Regulativ for. I/S Vester Sottrup Vandværk. Vandforsyning Regulativ for I/S Vester Sottrup Vandværk Vandforsyning Vers. 23.11.2004 8. udgave Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledende bestemmelser....2 2. Vandforsyningens styrelse...2 3. Ret til forsyning

Læs mere

Fællesregulativ. for. almene vandværker. i Bramsnæs Kommune

Fællesregulativ. for. almene vandværker. i Bramsnæs Kommune Fællesregulativ for almene vandværker i Bramsnæs Kommune 1. Indledende bestemmelser. 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985 om vandforsyning m.v.

Læs mere