Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer"

Transkript

1 Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om vejlednings- og inspirationsmaterialer til arbejdet med læringsmålstyret undervisning med fokus på sproglig udvikling i fagene for tosprogede elever 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den ordregivende myndighed 3. Udbudsmaterialer 4. Tidsplan for udbudsforretningen 4.1 Anmodning om yderligere oplysninger 4.2 Frist for modtagelse af tilbud og procedure for afgivelse af tilbud 4.3 Standstill-periode 4.4 Vedståelsesfrist 5. Udvælgelseskriterier 5.1 Teknisk kapacitet 5.2 Økonomisk og finansiel kapacitet 5.3 Sammenslutning af leverandører 5.4 Underleverandør 6. Mindstekrav og forbehold 7. Alternative tilbud 8. Tildelingskriterier 9. Uklarheder 10. Behandling af tilbud 11. Forhandlingsforbud 12. Aktindsigt 13. Tilbuddets udformning 13.1 Resumé af tilbuddet 13.2 Kontaktoplysninger 13.3 Tilbudsmaterialet 13.4 Leverandørens løsningsbeskrivelse 13.5 Samarbejdsorganisation 13.6 Priser og afregning 13.7 Minimumsoplysninger 13.8 Øvrige oplysninger 14. Tjekliste 2

3 1. Indledning Nærværende udbud er udbudt i henhold til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Udbudsforretningen gennemføres som et offentligt udbud. Udbuddet omfatter indgåelse af aftale om vejlednings- og inspirationsmaterialer til arbejdet med læringsmålstyret undervisning med fokus på sproglig udvikling i fagene for tosprogede elever med udgangspunkt i forenklede Fælles Mål. Kontrakten skal tilvejebringe vejlednings- og inspirationsmaterialer om dette i specifikke fag. Den primære målgruppe for vejlednings- og inspirationsmaterialerne er faglærere i folkeskolen, som skal kunne anvende materialet som inspiration til brug for deres undervisning. Herudover skal der udvikles et særskilt materiale med en beskrivelse af arbejdet med tosprogede elevers sproglige udvikling på tværs af fag og til brug for alle faglærere. Det særskilte materiale skal endvidere beskrive henholdsvis forvaltningens, ledelsens, fagteams og ressourcepersoners rolle i forhold til at understøtte faglærernes anvendelse af vejlednings- og inspirationsmaterialerne. Både vejlednings- og inspirationsmaterialerne og det særskilte materiale skal leveres i et gængs filformat, der er redigerbart. Begge former for materialer vil skulle lægges på EMU.dk. Definitioner I dette udbudsmateriale vil ordregiver operere med begreberne minimumskrav, mindstekrav og konkurrenceparametre. Med disse begreber forstås: Minimumskrav: Mindstekrav: Konkurrenceparametre: Med minimumskrav menes krav til tilbudsgiver. Kravet går på tilbudsgivers forhold. Tilbud, der ikke opfylder minimumskravene, vil ikke blive taget i betragtning. Et mindstekrav er et krav, som tilbuddet ubetinget skal opfylde/overholde, idet fravigelser fra kravet ikke accepteres. Tilbudsgiver har ikke mulighed for at tage forbehold for et mindstekrav. Et konkurrenceparameter er udtryk for ordregivers ønsker til leverancen og er et parameter, som tilbudsgiver kan konkurrere på. Tilbud, der indeholder forbehold overfor konkurrenceparametre, medfører ikke, at tilbuddet bliver ukonditionsmæssigt. Det vil blive tillagt positivt vægt ved evalueringen i det omfang, at tilbuddet kan opfylde konkurrenceparametrene. 3

4 2. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 DK København K Tlf.: Fax: Internetadresse: Alle henvendelser, herunder spørgsmål, skal i løbet af udbudsprocessen rettes skriftligt til: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Grundskolecentret Att: Anne Johannesen Frederiksholms Kanal 26 DK København K Tlf.: Udbudsmaterialet Det samlede udbudsmateriale består udover udbudsbekendtgørelsen af: Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Udbudsbetingelser Udkast til kontrakt om vejlednings- og inspirationsmaterialer til arbejdet med læringsmålstyret undervisning med fokus på sproglig udvikling i fagene for tosprogede elever Bilag til udbudsbetingelser Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 2: Leverandørens løsningsbeskrivelse Bilag 3: Bemanding Bilag 4: Pris Bilag 5: Samfundsansvar Bilag 6: Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Bilag 7: Baggrundsnotat om sproglig udvikling Formular, der kan anvendes ved afgivelse af erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige. 4

5 Kontrakten med bilag fastlægger overordnet set parternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med levering af tjenesteydelserne. Det samlede udbudsmateriale, herunder skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet samt svar herpå, kan downloades fra Undervisningsministeriets hjemmeside: Eventuelle korrektioner til udbudsmaterialet vil ligeledes blive offentliggjort på hjemmesiden, hvorfor tilbudsgiver løbende bør holde sig orienteret herom. 4. Tidsplan for udbudsforretningen Kontrakten forventes at blive indgået med ikrafttrædelse primo juni Kontraktperioden forudsættes at løbe over en periode på 7 måneder fra kontraktindgåelsen med afslutning ultimo december Anmodning om yderligere oplysninger (skriftlige spørgsmål) Tilbudsgiver kan afklare eventuelle uklarheder gennem anmodning om yderligere oplysninger om udbudsmaterialet (skriftlige spørgsmål). Spørgsmål, der modtages senest fredag den 24. april 2015 kl lokal tid, vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svaret senest seks dage inden udløb af tilbudsfristen. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage inden udløbsfristen, vil ikke blive besvaret. Samtlige svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på Undervisningsministeriets hjemmeside. Spørgsmål skal være skriftlige, på dansk, gerne pr. , og rettes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Grundskolecentret, Anne Johannesen, Frist for modtagelse af tilbud og procedure for afgivelse af tilbud Tilbuddet skal være skriftligt og afgivet på dansk. Sidste frist for modtagelse af tilbud er torsdag den 7. maj 2015 kl lokal tid. Tilbud skal afgives i følgende udgaver: Seks papireksemplarer, hvoraf et eksemplar som underskreven originalversion og fem kopier af originalversionen, og En digitalversion på et fysisk medie (CD eller USB-stik) 5

6 Tilbud må ikke indsendes pr. mail. Tilbuddet skal sendes til/afleveres på følgende adresse i en lukket forsendelse mærket Tilbud - fortroligt må ikke åbnes ved intern postomdeling : Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Grundskolecentret Frederiksholms Kanal 26 DK København K Att: Anne Johannesen Tilbud, der modtages efter sidste frist for modtagelse af tilbud, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem og er læsbar. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem digitalversionen og papirudgaven har papirudgaven forrang. Dog gælder, at ordregiver, såfremt mindre dele af papirudgaven mangler, i stedet kan lægge digitalversionen til grund, forudsat at denne er komplet. 4.3 Standstill-periode Undervisningsministeriet er i medfør af lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne, 3, forpligtet til efter offentliggørelsen af tildelingsbeslutningen at afvente udløbet af en 10 dages standstill-periode, forinden indgåelse af kontrakt. 4.4 Vedståelsesfrist Tilbuddet skal være bindende i seks måneder fra tilbudsfristens udløb. Et eventuelt meddelt afslag kan først frigøre tilbudsgiver fra sit tilbud og vedståelsesfristen, når Undervisningsministeriet har indgået kontrakt til anden side. 5. Udvælgelseskriterier Med henblik på at vurdere om tilbudsgiver er egnet til at udføre opgaven, skal tilbudsgiver som minimum vedlægge tilbuddet følgende oplysninger: En underskrevet erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiver på tidspunkt for afgivelsen af tilbud har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love (Effektivisering af inddrivelsen af restancer fra det offentlige). Der er vedlagt en formular til udfyldelse, som kan benyttes ved afgivelse af erklæringen. Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af tilbudsgivere, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. 6

7 5.1 Teknisk kapacitet Tilbudsgiver skal fremlægge følgende dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Oplysninger om erfaring inden for de seneste 3 år med mindst en lignende opgave, der vedrører betydningen af arbejdet med at styrke tosprogede elevers faglighed i folkeskolen. Oplysningerne skal angive opgavens varighed og navn på opdragshaver. Der skal således vedlægges en referenceliste over den eller de opgave(r), som har relevans for nærværende udbud. Oplysninger om erfaring inden for de seneste 3 år med mindst en lignende opgave, der vedrører en eller flere digitale leverancer i forbindelse med løsning af inspirationsopgaver og/eller idékataloger på grundskoleområdet. Oplysningerne skal angive opgavens varighed og navn på opdragshaver. Der skal således vedlægges en referenceliste over den eller de opgave(r), som har relevans for nærværende udbud. Oplysninger om tjenesteyderens generelle profil forstået som tjenesteyderens overordnede uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer. 5.2 Økonomisk og finansiel kapacitet Tilbudsgiver skal fremlægge følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: 1. Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår 2. Virksomhedens balance med uddrag heraf, såfremt offentliggørelse af balance er lovpligtig i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, for det seneste disponible regnskabsår Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver dokumenterer en positiv egenkapital i det senest disponible regnskabsår. 5.3 Sammenslutning af leverandører Ved sammenslutning af leverandører, fx konsortier, skal oplysninger om teknisk kapacitet, jf. punkt 5.1, gives af hver enkelt leverandør. Minimumskravet under punkt 5.1 skal være opfyldt af alle leverandørerne tilsammen. Oplysninger om økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt 5.2, skal gives af alle leverandører. Mimumskravet under punkt 5.2. skal være opfyldt af leverandørerne hver især. Hvis et tilbud gives af et konsortium, skal det klart fremgå af tilbuddet, hvilke virksomheder der afgiver tilbuddet. 5.4 Leverance baseret på andre enheders formåen En tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders (f.eks. en underleverandørs eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber) økonomiske, finansielle og/eller tekniske kapacitet, jf. punkt 5.1. og 5.2., uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøgeren og disse andre. 7

8 Tilbudsgiver skal i givet fald godtgøre, at tilbudsgiver er berettiget til at disponere over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for de andre enheders forpligtelser i så henseende. Tilbudsgiveren skal for den støttende enhed fremlægge informationerne om teknisk kapacitet, jf. pkt. 5.1, og/eller økonomisk kapacitet, jf. pkt. 5.2, afhængigt af, hvad tilbudsgiveren baserer sig på. Minimumskravene under punkt 5.1 og 5.2 skal i givet fald være opfyldt af tilbudsgiveren og den støttende enhed til sammen. 6. Mindstekrav og forbehold Udbudsmaterialet indeholder en række mindstekrav, jf. bilag 1 (Kravspecifikation). Et mindstekrav er et krav, som ubetinget skal opfyldes/overholdes, idet fravigelser fra kravet ikke accepteres. Tilbudsgiver har ikke mulighed for at tage forbehold for et mindstekrav. Tilbud, der ikke overholder samtlige mindstekrav (såkaldte ukonditionsmæssige tilbud), vil ikke blive taget i betragtning. Det er i den forbindelse uden betydning, hvorvidt tilbudsgiver benævner en afvigelse præcisering, justering eller lignende, da det afgørende er, at der er foretaget en afvigelse, der ikke vil blive accepteret. Det er desuden uden betydning, at en eventuel afvigelse alene vedrører ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, idet afvigelsen under alle omstændigheder ikke vil blive accepteret. Tilbudsgiver kan ikke tage forbehold over for kontrakten og dens bilag. Tilbud, der indeholder forbehold over for kontrakten og dens bilag, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbudsgiver er ikke berettiget til at angive priser ud over de under punkt 8 og bilag 4, angivne, herunder angive alternative eller supplerende prissætningsmekanismer m.v. I givet fald vil tilbuddet blive afvist. 7. Alternative tilbud Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud, jf. tillige punkt 6 ovenfor. 8. Tildelingskriterier Tildeling af ordren vil ske på grundlag af tildelingskriteriet: Det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Undervisningsministeriet vil i den forbindelse lægge følgende underkriterier til grund, der er angivet med følgende vægtning: 1. Kvalitet (60%) 2. Medarbejdere (30%) 3. Pris (10%) 8

9 Ad. 1. Kvalitet Ved vurdering af dette underkriterium vil der blive lagt vægt på følgende: I hvor høj grad den tilbudte løsningsbeskrivelse viser, at tilbudsgiver demonstrerer forståelse for og indblik i arbejdet med læringsmålstyret undervisning og sproglig udvikling for tosprogede elever i folkeskolens fag. I hvor høj grad den tilbudte løsningsbeskrivelse sikrer opfyldelse af de i kravspecifikationen beskrevne konkurrenceparametre. Underkriteriet vægtes med 60 %. Ad. 2. Medarbejdere Ved vurdering af dette underkriterium vil der blive lagt vægt på følgende: Tilbudsgivers redegørelse for, hvordan de medarbejdere, der allokeres til udførelsen af opgaven med deres profiler/kompetencer inden for relevante fagområder vil kunne bidrage til opfyldelsen af løsningsbeskrivelsen. Der vil indgå en bedømmelse af CV et for de allokerede medarbejdere. Tilbudsgivers redegørelse for, hvordan den projektleder, der allokeres til udførelsen af opgaven med vedkommendes profil/kompetencer, vil kunne bidrage til opfyldelsen af løsningsbeskrivelsen. Der vil indgå en bedømmelse af CV et for den allokerede projektleder. Ved tilbudsevalueringen vil det blive tillagt positiv bedømmelse, i hvilket omfang inddragelse og nyttiggørelse af de allokerede medarbejdere og projektledere påvirker kvalitetsniveauet af opgaveløsningen under kontrakten i positiv retning. Underkriteriet vægtes med 30 %. Ad. 3. Pris Ved vurdering af dette underkriterium vil der blive lagt vægt på den samlede pris for gennemførelsen af opgaven. Det bemærkes, at Undervisningsministeriet har et budget på 3 mio. kr. eksklusiv moms. Tilbud herover vil ikke blive accepteret. Underkriteriet vægtes med 10 %. 9. Uklarheder Tilbudsgiver skal afklare eventuelle uklarheder i udbudsmaterialet gennem skriftlige spørgsmål, jf. punkt 4.1 ovenfor. 9

10 10. Behandling af tilbud m.v. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud eller til at få oplysninger om konkurrenters tilbud, jf. dog punkt 12. Efter tilbuddene er åbnet, vil Undervisningsministeriet som det første skridt vurdere, hvorvidt tilbuddene opfylder de formelle krav i udbudsmaterialet. Undervisningsministeriet forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i 12 i bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011, hvis tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Uanset anvendelsen af ordet "skal" i udbudsmaterialet forbeholder Undervisningsministeriet sig endvidere retten til at indhente yderligere oplysninger inden for rammerne svarende til 12 i ovennævnte bekendtgørelse. Undervisningsministeriet er imidlertid ikke forpligtet til at indhente yderligere oplysninger eller dokumentation fra tilbudsgiverne. Endelig forbeholder Undervisningsministeriet sig ret til at afklare eventuelle uklarheder i tilbuddene inden for rammerne af de gældende udbudsregler. Undervisningsministeriet er ikke pligtig at tilbagelevere tilbuddet til tilbudsgiveren. Det er et krav, at tilbudsgiver iagttager ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende forhold, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med nærværende udbudsforretning. Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er Undervisningsministeriet uvedkommende. 11. Forhandlingsforbud Der gælder et forhandlingsforbund, og ordregiver vil derfor ikke under udbudsforretningen afholde forhandlinger, ligesom der ikke vil finde en traditionel kontraktforhandling sted efter tildeling af kontrakten. Tilbudsgiver bør derfor sørge for, at tilbuddet er udformet på en måde, at kontrakten principielt kan indgås uden foregående drøftelser mellem ordregiver og tilbudsgiver. Tilbudsgiver bør derfor sørge for, at tilbuddene er fyldestgørende, indeholder alle nødvendige oplysninger, behandler alle relevante forhold og er præcise i enhver henseende. 12. Aktindsigt Når tilbudsgiver udarbejder sit tilbud, bør tilbudsgiver være opmærksom på, at dokumenter i ordregivers udbud, herunder indkomne tilbud, vil kunne være omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt. Det betyder, at konkurrenter m.fl. kan anmode om aktindsigt i tilbud, der afgives. 10

11 Anmodninger om aktindsigt fra andre virksomheder, der også deltager i udbudsprocessen, skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Udbud afhængig af omstændighederne imødekommes af ordregiver. Det indgår dog bl.a. i bedømmelsen heraf, om den virksomhed, der har afgivet et tilbud, har bedt om, at dele af tilbuddet behandles fortroligt og har indikeret, hvilke oplysninger/elementer i tilbuddet der skal behandles fortroligt. Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige hensyn ønskes undtaget fra aktindsigt, bedes tilbudsgiver derfor angive dette i sit tilbud. Ordregiver vil dog uanset tilbudsgivers tilkendegivelser om fortrolighed være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. 13. Tilbuddets udformning For at lette processen for vurderingen af de indkomne tilbud ser Undervisningsministeriet gerne, at tilbudsgiver følger nedenstående disposition: 1. Resumé af tilbuddet 2. Kontaktoplysninger 3. Leverandørens løsningsbeskrivelse (Bilag 2) 4. Bemanding (Bilag 3) 5. Pris (Bilag 4) 6. Tilbudsgivers forhold 7. Øvrige oplysninger Tilbudsgiveren skal anvende en sprogbrug, der egner sig til retlige forpligtelser. Gentagen anvendelse af formuleringer som eksempelvis vi har ofte med succes gjort, man kunne også forestille sig, at eller det kunne eventuelt søges løst ved, at er ikke acceptabelt og vil inden for rammerne i punkt 8 blive tillagt negativ betydning i tilbudsevalueringen Resumé af tilbuddet Denne del af tilbuddet skal overordnet beskrive indholdet af den tilbudte ydelse. Endvidere angives det her, hvilke dele af tilbuddet der så vidt muligt ønskes behandlet fortroligt og undtaget fra aktindsigt. Punktet tjener til at give Undervisningsministeriet et samlet overblik Kontaktoplysninger Dette afsnit skal indeholde følgende kontaktoplysninger: Navn på kontaktperson hos tilbudsgiver Stilling Adresse Tlf.nr. Direkte tlf.nr. -adresse 11

12 13.3 Leverandørens løsningsbeskrivelse Tilbudsgiver angiver en uddybende beskrivelse af tilbudsgivers tilbud på Undervisningsministeriets udbud i tilbudsmaterialet. Der er til udbudsmaterialet udarbejdet og vedlagt et bilag 2 til udfyldelse, som benyttes ved afgivelse af tilbuddet. Bilaget er alene til brug for Undervisningsministeriet til at give et samlet overblik over, om alle mindstekravene og eventuelle konkurrenceparametre, jf. bilag 1, er opfyldt Bemanding Der er til udbudsmaterialet udarbejdet og vedlagt et bilag 3 til udfyldelse, som benyttes ved afgivelse af tilbuddet Pris Der er til udbudsmaterialet udarbejdet og vedlagt et bilag 4 til udfyldelse, som kan benyttes ved afgivelse af tilbuddet Tilbudsgivers forhold Tilbudsgiver afgiver den i punkt 5 nævnte erklæring vedrørende gæld til det offentlige. Der er til udbudsmaterialet vedlagt en formular til udfyldelse, som kan benyttes ved afgivelse af erklæringen. Tilbud, der ikke indeholder denne erklæring, vil ikke blive taget i betragtning. Såfremt tilbud afgives af en sammenslutning af leverandører (konsortium), skal oplysningerne i dette punkt afgives for hver af leverandørerne i konsortiet. Endvidere oplyses her om de i punkt 5.1 og 5.2 anførte forhold vedrørende teknisk kapacitet samt økonomisk og finansiel kapacitet. Tilbudsgiver bedes være opmærksom på det i punkt 5.3 og 5.4 anførte Øvrige oplysninger I dette afsnit kan tilbudsgiver angive eventuelle øvrige oplysninger m.v., som tilbudsgiver ønsker at afgive. Disse oplysninger vil ikke indgå i den endelige aftale, men tjener alene til Undervisningsministeriets orientering. 14. Tjekliste Med henblik på at afgive et konditionsmæssigt tilbud opfordres tilbudsgiver til forud for fremsendelsen af tilbuddet at tjekke, at følgende forhold er opfyldt. Tjeklisten er ment som en vejledende hjælp til, at tilbudsgiver ikke glemmer elementer i sit tilbud. Det skal dog fremhæves, at det alene er tilbudsgiverens ansvar at afgive et komplet tilbud. 12

13 Forhold Punkt 13.1 Resumé af tilbuddet Udfyldt Punkt 13.2 Kontaktoplysninger Punkt 13.3: Leverandørens løsningsbeskrivelse Tilbudsgivers besvarelse af de stillede mindstekravene samt evt. konkurrenceparameter, jf. Bilag 1, sker ved udfyldelse af bilag Bemanding Tilbudsgivers besvarelse af dette punkt sker ved udfyldelse af bilag Pris Tilbudsgivers besvarelse af dette punkt sker ved udfyldelse af bilag Tilbudsgivers forhold Er samtlige relevante oplysninger, erklæringer mv. vedlagt og opfylder disse betingelserne/minimumskravene? Tilbudsmaterialet skal indeholde de i punkt 5 anførte oplysninger. Tilbudsmaterialet skal indeholde de i punkt anførte oplysninger, dvs. en tro- og love-erklæring. Formular til brug herfor er vedlagt dette udbudsmateriale. Punkt 4.2. Frist for modtagelse af tilbud Rettidig afsendelse/indlevering med henblik på overholdelse af tilbudsfristen. Indeholder tilbuddet eksemplarer (papirversioner), dvs. 1 underskreven originalversion og 5 kopier af originalversionen, samt 1 digitalversion på fysisk medie (CD eller USB-stick). 13

14 Mærkning af forsendelsen som angivet i punkt 4.2, dvs. en lukket forsendelse mærket Tilbud fortroligt må ikke åbnes ved intern postomdeling 14

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Udbudsbetingelser Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Den ordregivende

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter 23. JUNI 2014 J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter Det er ikke tilladt at gengive hele

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer mv. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER... 3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. udbud af ejendomsmæglerydelser. for. Professionshøjskolen UCC

UDBUDSBETINGELSER. for. udbud af ejendomsmæglerydelser. for. Professionshøjskolen UCC UDBUDSBETINGELSER for udbud af ejendomsmæglerydelser for Professionshøjskolen UCC Indholdsfortegnelse 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 2. INTRODUKTION... 3 3. UDBUDDETS INDHOLD... 4 4. UDBUDSMATERIALETS

Læs mere

Udbudsbetingelser. for offentligt udbud af nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Udbudsbetingelser. for offentligt udbud af nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Udbudsbetingelser for offentligt udbud af nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler

UDBUDSBETINGELSER. for. Etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler 1 UDBUDSBETINGELSER for Etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den Fællesoffentlige Datafordeler Version Ændringer Dato 1.0 Første udsendte version 14-06-2013 1.1 Punkt 5.2, afsnit Afgivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 02.12 Kopi og print

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 02.12 Kopi og print Udbudsbetingelser Rammeaftale 02.12 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 4 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 5 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Delaftalestruktur... 6 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser - version 1

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser - version 1 Udbudsbetingelser Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser Version 1 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om drift af National Focalpoint for European Urban Knowledge Network (EUKN) om bypolitik

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om drift af National Focalpoint for European Urban Knowledge Network (EUKN) om bypolitik Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om drift af National Focalpoint for European Urban Knowledge Network (EUKN) om bypolitik 1 Indholdsfortegnelse 1. UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1. Indledning... 4 1.2.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 188-340641. Indkøb af. Høje skabe på hjul til nicher med dertil hørende indhold.

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 188-340641. Indkøb af. Høje skabe på hjul til nicher med dertil hørende indhold. UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 188-340641 Indkøb af Høje skabe på hjul til nicher med dertil hørende indhold til Logistikafdelingen, Aarhus Universitetshospital Sagsnummer: 1-23-4-101-34-15

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Forbrugerprojekter 2014 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Overordnede forhold...3 2.1. Den ordregivende myndighed...3 2.2. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

OFFENTLIGT UDBUD (Version 7.4.2011) Udbudsbetingelser. Rammeaftale 04.10 Forbrugsartikler

OFFENTLIGT UDBUD (Version 7.4.2011) Udbudsbetingelser. Rammeaftale 04.10 Forbrugsartikler OFFENTLIGT UDBUD (Version 7.4.2011) Rammeaftale 04.10 Forbrugsartikler Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere