METODEGODKENDELSE OG GENNEMGANG AF DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (EN- ROSMODEL M.M.) UDKAST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "METODEGODKENDELSE OG GENNEMGANG AF DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (EN- ROSMODEL M.M.) UDKAST"

Transkript

1 PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. MARTS 2015 METODEGODKENDELSE OG GENNEMGANG AF DETAILMARKEDSFORSKRIFTER (EN- ROSMODEL M.M.) UDKAST 23. januar 2015 Detail & Distribution 14/474, 14/475, 14/476, 14/477, 14/478, 14/479, 15/11716 laa, lrn RESUMÉ 1. Som følge af engrosmodellen og indførelsen af leveringspligt til afløsning af forsyningspligten har Energinet.dk revideret sine markeds- og målerforskrifter for adgang til datahubben på detailmarkedsniveau, herunder revideret de deri indeholdte metoder. 2. Metoderne skal godkendes af Energitilsynet, inden de kan anvendes, og tilsynet skal i øvrigt føre tilsyn med indholdet af forskrifterne. SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Det er anden gang tilsynet vurderer Energinet.dk s anmeldte markeds- og målerforskrifter med samtidig godkendelse af de deri indeholdte metoder. Første gang var på tilsynets møde den 29. januar 2013 forud for datahubbens idriftsættelse den 1. marts Sekretariatet vurderer, at metoderne i forskrifterne - med visse forbehold - kan godkendes af Energitilsynet, og at Energitilsynet kan tage forskrifterne i deres helhed til efterretning. INDSTILLING 5. Det indstilles, at Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering træffer afgørelse om godkendelse af de anmeldte metoder, jf. 1, stk. 1 i metodebekendtgørelsen med de forbehold, der er nævnt vurderingen nedenfor. 6. Det indstilles yderligere, at Energitilsynet på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tager forskrift D1, F1, H1, H2, H3, I samt Vilkår (standard) for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse til efterretning, idet det bemærkes, at Energinet.dk har annonceret anmeldelse af visse ændringer i forskrift D1, som følge af det aktuelle lovforslag om tilpasning af engrosmodellen.

2 Side 2/56 ENERGITILSYNET UDKAST SAGSFREMSTILLING 7. Denne sag forelægges for Energitilsynet med henblik på afgørelse om henholdsvis: 1. Godkendelse af Energinet.dk s anmeldte metoder, som findes i markeds- og målerforskrifter og som angår vilkårene for adgang til datahubben, og med henblik på 2. orientering om resultatet af sekretariatets gennemgang af de øvrige (ikke metoder) bestemmelser i Energinet.dk s reviderede markeds- og målerforskrifter angående vilkårene for adgang til datahubben om de samlede vilkår. 8. Energinet.dk har revideret sine forskrifter og de deri indeholdte metoder for at implementere engrosmodellen og som følge af ophævelse af forsyningspligten samt indførelsen af fleksafregning. De nye regler skal gælde fra den 1. xx Endvidere er forskrifterne præciseret på baggrund af indhøstede erfaringer siden datahubbens idriftsættelse den 1. marts Engrosmodellen, Energinet.dk har som revideret blev vedtaget sine med forskrifter lov nr. og 575 de af deri 18. juni indeholdte 2012, indebærer metoder en som følge omlægning af implementering af rollefordelingen af såvel mellem engrosmodellen, net- og elhandelsvirksomheder. ophævelse af forsyningspligten Elhandelsvirksomhederne 1. marts vil 2016 få den som primære indførelse kontakt af flexafregning til forbrugerne, den og netvirksomhederne 1. marts Endvidere vil kon- den er centrere forsk sig om deres kerneopgaver vedrørende drift, vedligeholdelse og nødvendig om- og udbygning af nettet, måling af elforbruget og energibesparelser. Med lovændringen i sommer 2014, L 633/2014, blev engrosmodellen udskudt med et år til den 1. oktober 2015, fordi opgaverne med implementeringen af engrosmodellen har vist sig mere komplekse end først antaget. Engrosmodellen og dermed samtidig de nye regler for leveringspligt forventes i mellemtiden udskudt endnu en gang til 1. marts 2016 med et lovforslag, som ventes fremsat efter årsskiftet Forsyningspligten, som har været gældende siden lovreformen i 2000 ophæves samtidig med engrosmodellen. Den gældende forsyningspligt indebærer, at alle elforbrugere, der ikke har valgt en elhandelsvirkomhed, automatisk modtager elektricitet til priser, der er reguleret af Energitilsynet. Med lovændringen er der i stedet indført en leveringspligt, som forpligter alle elhandelsvirksomheder til mod betaling at levere elektricitet til alle husholdningsforbrugere, som anmoder om det. Videre er der indført regler til håndtering af dårlige betalere og regler, der beskytter elforbrugere i tilfælde af en elhandelsvirksomheds konkurs eller lignende. Desuden er der indført nye regler om bygningsejeres betalingsforpligtelse for levering af elektricitet, medmindre der foreligger en aftale med en lejer e.l. på adressen. Flexafregning benyttes i forhold til kunder med timemålere og med et årsforbrug under kwh. Disse kunder er som altovervejende hovedregel hidtil afregnet som skabelonkunder. Flexarfregning forudsætter hjemmel til at prisdifferentiere, der som udgangspunkt er i strid med princippet om forbud mod krydssubsidiering, som fastsat i 73, stk. 1, i elforsyningsloven. Sammen med engrosmodellen bliver prisdifferentiering tilladt, forudsat det sker af hensyn til effektiv udnyttelse af elnettet og forsyningssikkerhed.

3 ENERGITILSYNET UDKAST Side 3/56 8. Energinet.dk anmeldte den 5. september 2014 de ændrede metoder i følgende 2 markeds- og målerforskrifter på detailområdet om vilkårene for adgang til datahubben: Forskrift H1: Skift af elhandelsvirksomhed, flytning mv. Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold (ny som følge af engrosmodellen) 9. Endvidere anmeldte Energinet.dk metoderne i D1 om afregningsmåling samt Vilkår (standard) for elhandelsvirksomheders betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse. Energinet.dk drøfter fortsat metoderne i D1 med branchen i lyset af der aktuelle lovforslag 1 om udskydelse af engrosmodellen samt om ændret rollefordeling mellem netvirksomheder og elhandelsvirksomheder. Metoderne i Vilkårene afventer Dansk Energi s anmeldelse af en standardaftale om netvirksomheders ydelser. 10. Endvidere har Energinet.dk anmeldt ændrede metoder i 3 andre markeds- og målerforskrifter på detailområdet. Det drejede sig om i alt 4 metoder i disse 3 forskrifter. De 4 metoder blev godkendt ved en sekretariatsafgørelse den 25. august 2014, jf. Energinet.dk s anmeldelse af den 13. juni For sekretariatsafgørelsen samt metodeanmeldelserne, se Energinet.dk s hjemmeside. Det drejede sig om metoderne i: F1 om EDI-kommunikation med datahubben i elmarkedet H2 om skabelonafregning mv. I om stamdata 11. De 4 metoder angik primært tilpasninger som følge af indhøstede erfaringer. En metodeændring indebar, at det forventede årsforbrug med engrosmodellen skal indberettes af elhandelsvirksomheden, da kundens primære kontakt ifølge engrosmodellen skal være elhandelsvirksomheden. Branchen havde ikke afgivet høringssvar. Sekretariatet fandt herefter ikke grundlag for at forelægge metoderne i de 3 forskrifter for Energitilsynet. 12. Med henblik på tilsynet med forskrifterne anmeldte Energinet.dk endvidere alle 6 forskrifter i deres fulde ordlyd den 1. oktober 2014, og Vilkår (standard) for 1 Ikke fremsat, men har været i høring, jf. Energistyrelsens hjemmeside 2 Afgørelsen samt metodeanmeldelsen kan ses på Energinet.dk s hjemmeside

4 Side 4/56 ENERGITILSYNET UDKAST elhandelsvirksomheders betaling af ydelser og sikkerhedsstillelse blev anmeldt den 16. oktober I sagsforløbet har sekretariatet holdt en række møder med Energinet.dk. for en nærmere afklaring af reglerne, status for opfølgningen på tilsynets tilkendegivelser i 2013 samt for at identificere relevante problemstillinger. Drøftelserne på møderne har også omfattet resultatet af de to høringsnotater, som Energinet.dk har udarbejdet i henholdsvis februar og august Høringsnotaterne viser, at der har været mange forhold til debat i branchen Det er anden gang siden datahubbens idriftsættelse - den 1. marts 2013 at sagen forelægges for Energitilsynet. Første gang var den 13. januar Energitilsynets afgørelse i 2013 blev truffet på vilkår af, at Energinet.dk - snarest og senest samtidig med idriftsættelsen af datahubben - på sin hjemmeside - offentliggør, hvordan kunder kan iværksætte annullering af leverandørskift i de tilfælde, hvor der er tale om fejlagtige skift eller om skift, som kunden har fortrudt inden de 14 dages fortrydelsesret den såkaldte stopknap. STOPKNAPPEN Stopknappen blev implementeret samtidig med datahubbens idriftsættelse. Den indebærer, at kunder kan kontakte Energinet.dk telefonisk og få et leverandørskifte stoppet, hvis de mener, at der er sket en fejl eller hvis de ikke kan komme igennem til leverandøren, når de fortryder aftalen (inden fristen). Energinet.dk kontakter herefter elhandelsvirksomheden. Energinet.dk har oplyst, at de ikke har kendskab til kunder, der ikke kan komme igennem til elhandelsevirksomheden inden fortrydelsesfristen på 14 dage. Endvidere viser Energinet.dk s erfaring, at elhandelsvirksomhederne har afstået fra at fastholde kunden, selvom dokumentation i form af underskrevet aftale, viser, at der ikke er sket en fejl. Der har været 14 tilfælde om fejl og i alle tilfælde, har der foreligget en gyldig aftale. 3 Høringsnotaterne er offentliggjort på Energinet.dk s hjemmeside

5 ENERGITILSYNET UDKAST Side 5/ Energinet.dk har i foråret 2013 offentliggjort stopknappen: Energinet.dk El detailmarkdet kundehenvendelse: STOPKNAP PÅ ENERGINET.DK S HJEMMESIDE: Kilde: Energinet.dk Note: Mail fra Energinet.dk af 21. januar 2015

6 Side 6/56 ENERGITILSYNET UDKAST 16. Samtidig tilkendegav tilsynet, at: 1) det findes kritisabelt, når en definition i forskrifterne formuleres forskelligt fra lovens definition af samme begreb 2) Energinet.dk senest i forbindelse med næste revision af forskrifterne derfor opfordres til at rette op på disse forhold angående definitionerne og 3) opfordres til at præcisere forskrifternes hjemmelshenvisninger med paragraf, stykke og nr. i henholdt til systemansvarsbekendtgørelsens 7 om tilslutnings- og markedsforskrifter, således at det hermed bliver klart, hvilke sanktioner loven hjemler i forhold til hver forskrift 4) det er vigtigt, at de historiske forskrifter fortsat er offentliggjort på Energinet.dk s hjemmeside, idet henvendelser og klager til eksempelvis Tilsynet kan angå forhold, der er reguleret af de tidligere forskrifter. 17. Endvidere fremgik det af afgørelsen, at visse forhold såvel i lovgivningen som i forskrifterne generelt bør strammes op. I loven handlede det primært om sanktionering af netvirksomheder i tilfælde af overtrædelse af forskrifterne og i forskrifterne handlede det om en række lovtekniske forhold, herunder brugen af passivt sprog, hvilket kan skabe tvivl om, hvem der forpligtes efter vilkårene, og følgelig hvilken konsekvens en overtrædelse har (sanktioner). 18. Med lovændringen, L 633 af 16. juni 2014, er der skabt klarhed om konsekvenserne, såfremt netvirksomheder ikke overholder de vilkår, som Energinet.dk stiller for benyttelsen af datahubben. Sanktionen er herefter ikke afregistrering i datahubben, men i stedet, at der kan blive tale om, at Energistyrelsen som yderste konsekvens inddrager bevillingen. Reguleringen af sanktioner i Energinet.dk s forskrifter er opdateret på dette punkt, men ikke i øvrigt ændret i forbindelse med den nye anmeldelse, se herom nærmere i vurderingsafsnittet under tilsyn med forskrifterne. Det fremgår af vurderingsafsnittet, at der fortsat er problemer med uklart sprog, som medfører, at det er svært at læse ud af teksten i forskrifterne, hvem der er forpligtet på baggrund af reglen (pligtsubjekt), og hvilken sanktion overtrædelse af reglen udløser. 18. Sekretariatet bemærker i fortsættelse heraf, at reguleringsudvalget 4 i deres hovedanbefaling nr. 8 anbefaler, at Energinet.dk s regulering af elmarkedet skal være mere klar og transparent. 4 El-reguleringsudvalget blev nedsat i september 2012 og har den 1. december 2014 efter to års arbejde afsluttet sit dybdegående eftersyn af reguleringen af den danske elforsyningssektor og afleveret 16 hovedanbefalinger og knap 100 vurderinger og anbefalinger til regeringen. Se nærmere herom på Energistyrelsens hjemmeside.

7 ENERGITILSYNET UDKAST Side 7/ Endelig er der to forhold, som følge af den ændrede lovgivning, som sekretariatet særligt finder anledning til at bemærke. Det drejer sig, dels om mulighed for at afbryde elforsyningen til dårlige betaler, dels om spørgsmålet om datasikkerhed. 20. Med ophævelsen af forsyningspligten kan dårlige betalere få afbrudt elforsyningen på et tidligere tidspunkt end hidtil. Ophævelsen vil medføre, at en forbruger står uden elhandelsvirksomhed, hvis virksomheden, fx som følge af manglende betaling, afbryder kundeforholdet. Efter de hidtidige regler blev kunden i disse tilfælde automatisk overført til den forsyningspligtige elhandelsvirksomhed (tvangsflytning), og først derefter kunne rykkerproceduren - der i sidste ende kunne føre til afbrydelse - iværksættes. 23. Sekretariatet har været i dialog med Datatilsynet i spørgsmålet tilsynet med»privacy by design«og i den forbindelse tillige i spørgsmålet om sikring af virksomheders data, og det bemærkes, at der er visse uklarheder omkring sikringen af datasikkerhed. Om datasikkerhed se særskilt afsnit herom nedenfor i vurderingsafsnittet. HØRING 24. Energinet.dk har haft forskrifterne i høring i branchen (undtagen afsnittet med sanktioner for overtrædelse af reglerne), og har på den baggrund udarbejdet to høringsnotater af henholdsvis februar 2014 og august De særskilte metodeanmeldelser har ikke været i høring. 25. Sekretariatet har endvidere sendt sagen i høring til: Dansk Energi, Dansk Erhverv, Dansk Industri, netvirksomhederne Forbrugerrådet, Håndværksrådet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Landbrug & Fødevarer, Datatilsynet, Foreningen af Slutbrugere; Ankenævnet på Energiområdet, Danmarks Vindmølleforening, Energiklagenævnet, Vindmølleindustrien, Energistyrelsen, Frie Elforbrugere og SKAT. 27. Særligt skal bemærkes, at.(afventer svarene på sekretariatets høring)

8 Side 8/56 ENERGITILSYNET UDKAST LOVGRUNDLAG 28. I det følgende gennemgås de bestemmelser i love og bekendtgørelser m.v., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, som fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierarkiet, således at love og bekendtgørelser citeres før eventuelle retspraksis og de lidt blødere retskilder, så som litteratur citeres afslutningsvis. Gennemgangen afspejler dog også hvilken betydning, retskilden har for den samlede vurdering således citeres retskilder, der anvendes til vurderinger af mere underordnet betydning, som udgangspunkt sidst i gennemgangen. 29. Elforsyningslovens 1 om lovens formål (Lovbekendtgørelse 1329/2013): 1. Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet og fortsat give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier. Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme en bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser og anvendelse af kraftvarme, vedvarende og miljøvenlige energikilder, samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet. 30. Elforsyningslovens 5, nr. 5, 8 og 13 om henholdsvis definition af elhandelsvirksomhed, forsyningspligtig virksomhed og netvirksomhed: 5. I denne lov forstås ved følgende: 5) Elhandelsvirksomhed: Virksomhed, der sælger elektricitet, herunder virksomhed med bevilling til forsyningspligtig virksomhed. 8) Forsyningspligtig virksomhed: Virksomhed med bevilling med pligt til at forsyne forbrugere, som ikke gør brug af muligheden for valg af anden leverandør, med elektricitet. 13) Netvirksomhed: Virksomhed med bevilling, der driver distributionsnet. 31. Elforsyningslovens 6, stk. 4, om vilkår for ydelser, som Energinet.dk stiller til rådighed: Stk. 4. Kollektive elforsyningsvirksomheder samt forsyningspligtige virksomheder, for så vidt angår deres forsyningspligtydelse, skal stille deres ydelser til rå-

9 ENERGITILSYNET UDKAST Side 9/56 dighed for forbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår. 32. Bestemmelsen om, at leveringspligten og herunder elhandelsvirksomhedens mulighed for at anmode om sikkerhedsstillelse, jf. 6 b i medfør af L 633/14 om ophævelse af forsyningspligten: 6 b. En elhandelsvirksomhed, som tilbyder levering af elektricitet til husholdningsforbrugere, skal på anmodning om levering og mod betaling levere ethvert elprodukt til husholdningsforbrugere inden for det eller de netområder, hvor elhandelsvirksomheden tilbyder elprodukter, jf. dog stk. 2, 3 og 6. Stk. 2. Prisen på i øvrigt identiske elprodukter kan variere inden for et netområde, hvis netvirksomheden som følge af tidsbegrænsede forsøg med geografisk differentierede tariffer i henhold til 73, stk. 1, 2. pkt., eller sammenlægning af netområder har geografisk differentierede tariffer inden for området. Stk. 3. Hvis der er særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed hos en husholdningsforbruger, kan en elhandelsvirksomhed stille krav til forbrugeren om sikkerhedsstillelse som vilkår for at indgå en leveringsaftale eller for fortsat levering. Sikkerhedens størrelse må ikke overskride elhandelsvirksomhedens risiko i det konkrete tilfælde og kan højst udgøre 5 måneders betaling. Elhandelsvirksomheden kan kræve, at sikkerheden er stillet, inden leveringen påbegyndes eller fortsættes. Stk. 4. En elhandelsvirksomhed kan ikke hæve aftalen om levering af elektricitet til en husholdningsforbruger eller foranstalte afbrydelse af elforsyningen på grund af manglende betaling for allerede afholdt forbrug. Stk. 5. Elhandelsvirksomheden kan efter varsel hæve aftalen om levering af elektricitet til en husholdningsforbruger, såfremt elhandelsvirksomheden har stillet krav om sikkerhedsstillelse efter stk. 3 og sikkerheden ikke er stillet inden for en af virksomheden fastsat frist. Leveringsaftalen kan ikke hæves, såfremt der er indgået en anden aftale om sikring af den fremtidige betaling. Stk. 6. En husholdningsforbruger kan ikke kræve levering efter stk. 1 fra en elhandelsvirksomhed, der i medfør af stk. 5 har hævet sin aftale med husholdningsforbrugeren, før husholdningsforbrugeren har betalt det beløb, som husholdningsforbrugeren skylder for levering af elektricitet. Stk. 7. Elhandelsvirksomheden kan foranstalte afbrydelse af elforsyningen til husholdningsforbrugeren, når en aftale ophæves efter stk. 5. Forsyningsafbrydelse kan ikke ske, hvis husholdningsforbrugeren modtager levering fra en anden elhandelsvirksomhed.

10 Side 10/56 ENERGITILSYNET UDKAST Stk. 8. Omkostninger forbundet med forsyningsafbrydelsen, jf. stk. 7, afholdes af husholdningsforbrugeren. Stk. 9. En elhandelsvirksomheds afvisning af at påtage sig leveringspligt over for en husholdningsforbruger kan indbringes for det private ankenævn på energiområdet, der er godkendt i medfør af kapitel 2 i lov om forbrugerklager. Stk. 10. Energitilsynet fører tilsyn med elhandelsvirksomheders overholdelse af leveringspligten efter stk Stk. 11. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om forhold omfattet af stk. 3, 5 og 7, herunder sikkerhedsstillelse, forrentning og tilbagebetaling. 33. Bestemmelsen om, at udlejer (ejer) skal betale for elforsyningen, såfremt lejligheden står tom og der ikke er indgået anden aftale, jf. 6 c i medfør af L 633/14 om ophævelse af forsyningspligten: 6 c. Ejeren af en ejendom skal betale for levering af elektricitet til et aftagenummer, der forsyner ejendommen eller dele heraf, i henhold til stk Betalingsforpligtelsen indtræder ikke, i det omfang der i medfør af 6 foreligger en aftale med ejeren eller med en anden elforbruger om levering af elektricitet til aftagenummeret. Stk. 2. Hvis en elhandelsvirksomheds leveringsaftale til et aftagenummer opsiges af en elforbruger og der ikke foreligger en ny leveringsaftale til dette aftagenummer, skal elhandelsvirksomheden uden ugrundet ophold sende en meddelelse herom til ejeren af den ejendom, der forsynes via aftagenummeret. Stk. 3. I meddelelsen efter stk. 2 skal elhandelsvirksomheden give ejeren en frist på mindst 5 hverdage, fra meddelelsen er kommet frem, til at sørge for, at der indgås en ny leveringsaftale om elforsyning til aftagenummeret. Meddelelsen efter stk. 2 skal indeholde en kontrakt om levering af elektricitet til aftagenummeret, og det skal fremgå af meddelelsen, at ejeren bliver bundet af kontrakten, hvis der ikke inden udløbet af fristen fastsat efter 1. pkt. er indgået en anden aftale om levering af elektricitet fra det tidspunkt, hvor den opsagte aftale udløber. Meddelelsen efter stk. 2 skal indeholde oplysning om det tidspunkt, hvorfra ejeren bliver bundet af kontrakten. Stk. 4. Ejeren bindes dog ikke af kontrakten efter stk. 3, 2. pkt., hvis forsyningen til aftagenummeret på ejerens anmodning er blevet afbrudt inden udløbet af fristen fastsat efter stk. 3, 1. pkt. Hvis ejeren anmoder elhandelsvirksomheden om at afbryde elforsyningen, skal elhandelsvirksomheden straks videresende anmodningen til netvirksomheden.

11 ENERGITILSYNET UDKAST Side 11/56 Stk. 5. Vilkårene for kontrakten efter stk. 3, 2. pkt., herunder prisen, skal svare til vilkårene for et elprodukt, der er markedsført af elhandelsvirksomheden. Ejeren skal til enhver tid kunne opsige denne aftale med højst 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Stk. 6. Ejeren kan tidligst blive bundet af den fremsendte kontrakt efter stk. 3, 2. pkt., ved udløbet af fristen fastsat efter stk. 3, 1. pkt., medmindre andet er aftalt. Stk. 7. Ejeren skal betale for levering af elektricitet til aftagenummeret til den pris, som følger af 72 f, fra det tidspunkt, hvor den opsagte aftale, jf. stk. 2, udløber, og indtil henholdsvis påbegyndelse af levering i henhold til den i stk. 3, 2. pkt., nævnte kontrakt, påbegyndelse af levering i henhold til en anden aftale, eller forsyningen er afbrudt, jf. stk. 4. Stk. 8. Elhandelsvirksomheden kan ikke anmode netvirksomheden om at afbryde forsyningen til aftagenummeret uden ejerens accept, medmindre det har vist sig at være umuligt for elhandelsvirksomheden at få kontakt til ejeren af ejendommen efter stk Elforsyningslovens 22 om netvirksomheders forpligtelser i relation til datahubben (Lovbek 1329/2014, se fodnote 11): 22. En netvirksomhed skal 1) opretholde den tekniske kvalitet i nettet, 2) måle den elektricitet, der transporteres igennem virksomhedens net, Stk. 3. Netvirksomheden skal forsyne brugere af nettet med de nødvendige oplysninger om måling af elektricitet, der transporteres gennem virksomhedens net. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om måling af elektricitet og formidling af forbrugsdata i slutforbruget. 35. Elforsyningslovens 22, stk. 3 om Energinet.dk s markeds- og målerforskrifter, som træder i kraft med engrosmodellen ( 5, stk. 4 i L 633/2014): 22. En netvirksomhed skal 1) opretholde den tekniske kvalitet i nettet, 2) måle den elektricitet, der transporteres igennem virksomhedens net, Stk. 3. Netvirksomheden indberetter oplysninger vedrørende virksomhedens aftagenumre til den datahub, som Energinet.dk etablerer og driver, jf. 28, stk. 2, nr. 7, i henhold til forskrifter udstedt af Energinet.dk, om forbrug af elektricitet, tarifoplysninger og anden information af betydning for elhandelsvirksomhedernes fakturering, jf. 72 b, stk. 1. Netvirksomheden varsler via datahubben væsentlige ændringer i priser og vilkår i henhold til regler fastsat af klima-, energi- og bygningsministeren.

12 Side 12/56 ENERGITILSYNET UDKAST 36. Elforsyningslovens 28, stk. 2, nr. 7 om Energinet.dk s pligt til at etablere datahubben og nr. 12 om pligt til at udarbejde forskrifter for netvirksomheders målinger: 28. Energinet.dk skal i samarbejde med de øvrige kollektive elforsyningsvirksomheder sikre, at de offentlige forpligtelser, jf. 8, opfyldes. Stk. 2. Energinet.dk skal udføre følgende opgaver: 7) Etablere og varetage driften af en datahub til håndtering af måledata m.v. 12) Udarbejde forskrifter om netvirksomheders målinger 37. Lovbemærkningerne til 28, stk. 2, nr. 7, angående privacy by design: Med forslaget udvides datahub ens funktionalitet og mængden af oplysninger i datahub en. Med indførelse af timeaflæsning af måledata, der forventes udbredt til alle netområder i løbet af de kommende år som et væsentligt og nødvendigt instrument til udviklingen af elmarkedet og en effektiv netudnyttelse, vil datahub en over tid komme til at indeholde en række yderligere informationer, der er af nærmere personlig interesse for de enkelte forbrugere. Udviklingen af datahub ens funktionalitet i retning af flere informationer af nærmere personlig interesse vil derfor ske i respekt for principperne om»privacy by design«, som datahub en og Energinet.dk s forskrifter vedrørende anvendelsen af datahub en løbende skal indarbejde. Energinet.dk vil som dataansvarlig sikre, at oplysningerne i datahub en anvendes til saglige formål i henhold til lov om elforsyning, herunder til afregningsformål og til sikring af et effektivt marked. Energinet.dk vil endvidere sikre, at oplysninger i datahub en herudover alene anvendes til formål, som har hjemmel i gældende lovgivning, og at det sker inden for rammerne af persondataloven Elforsyningslovens 31 om Energinet.dk s markedsforskrifter og afregistrering: 31. Energinet.dk skal ved udførelsen af sine opgaver bidrage til at sikre, at der skabes de bedst mulige betingelser for konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet, jf. 1, stk. 2. Stk. 2. Energinet.dk kan stille vilkår for brugernes adgang til at benytte virksomhedens ydelser. Disse vilkår skal være objektive, ikkediskriminerende og offentligt tilgængelige og kan vedrøre 1) økonomiske forhold, herunder krav om sikkerhedsstillelse for udgifter eller risiko for udgifter, som Energinet.dk påtager sig på brugerens vegne, eller som er forbundne med brugen af Energinet.dk s ydelser, 2) krav til indrapportering og formidling af data og andre informationer af relevans for Energinet.dk s arbejde og 3) forhold, som bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence for produktion og handel med elektricitet.

13 ENERGITILSYNET UDKAST Side 13/56 Stk. 3. Energinet.dk kan træffe afgørelse om, at brugere, som groft eller gentagne gange tilsidesætter vilkår som nævnt i stk. 2, helt eller delvis udelukkes fra at gøre brug af Energinet.dk s ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Stk. 4. Afgørelser truffet af Energinet.dk efter denne bestemmelse kan indbringes for Energitilsynet. 39. Lovbemærkninger til 31, stk. 3, L 520/2006, om afregistrering i aktørregistret: Efter bestemmelsen i stk. 3 kan Energinet.dk træffe afgørelse om, at brugere, som groft eller gentagne gange tilsidesætter fastsatte vilkår, helt eller delvist udelukkes fra at gøre brug af Energinet.dk s ydelser, indtil vilkåret opfyldes. Denne sanktion forudsættes kun anvendt, hvor andre midler så som advarsel, henstilling m.v. ikke har vist sig virkningsfuld. Den synstemansvarlige virksomhed, Energinet.dk, er underlagt forvaltningsloven, og afgørelser træffes derfor efter almindelige forvaltningsretlige principper. 40. Elforsyningslovens 31, stk. 5 om domstolsprøvelse af afregistrering: Stk. 5. Afgørelser truffet af Energinet.dk efter stk. 3, der medfører afregistrering af en virksomhed som bruger af datahubben, kan af den virksomhed, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for Energinet.dk, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt virksomheden. Afgørelsen skal indeholde oplysninger herom. Energinet.dk anlægger sag mod den pågældende virksomhed efter retsplejelovens regler om borgerlige sager. Domstolsprøvelsen har ikke opsættende virkning. 41. Elforsyningslovens 34, stk. 1, om tvangsflytning til den forsyningspligtige virksomhed (Lovbek 1329/2014): 34. En virksomhed med forsyningspligt skal i bevillingsområdet mod betaling levere elektricitet til forbrugere, som ikke gør brug af muligheden for valg af anden leverandør eller andet produkt, eller hvis leveringsaftale om et andet produkt eller med en anden leverandør er ophørt. 42. Lovbemærkningerne til 34, stk. 1: Med forslaget præciseres det, at de forsyningspligtige virksomheder har pligt til at forsyne enhver forbruger, der ikke har indgået aftale med en anden elhandelsvirksomhed om levering af elektricitet, eller hvis aftale med denne anden elhandelsvirksomhed er afbrudt, uden at forbrugeren har indgået aftale med en ny elhandelsvirksomhed. Energinet.dk sikrer, at forbrugerens aftagenummer umiddelbart overføres til den rette forsyningspligtige virksomhed, således at der ikke opstår ophold i forsyningen. Den forsyningspligtige virksomhed har ret til betaling for den leverede elektricitet til en pris, der er fastsat i medfør af 72.

14 Side 14/56 ENERGITILSYNET UDKAST Præciseringen sigter på at fjerne den usikkerhed, som den hidtidige formulering, at den forsyningspligtige virksomhed skal»tilbyde levering«, har kunnet give anledning til. Spørgsmålet har været, om forbrugeren skulle acceptere et leveringstilbud, før forsyningen kunne genoptages. Det har ikke været hensigten, således som det f.eks. fremgår af bemærkningen til lov nr. 494 af 9. juni 2004, hvorefter den manglende forsyning»automatisk og uden ophold«bliver erstattet af og sker gennem den forsyningspligtige virksomhed i det pågældende område. Præciseringen af lovteksten svarer således til den gældende praksis. 43. Lovbemærkningerne til 72 (L 494/2004) om regulering af forsyningspligtprisen ekstrakt om den obligatoriske grænse på over kwh : Den obligatoriske grænse for opsætning af timemålere fastsat af netvirksomhederne på baggrund af en frivillig aftale mellem netvirksomhederne - er pr. januar 2003 forbrugere med et årsforbrug over kwh. Den 1. januar 2005 sænkes den obligatoriske grænse til kwh. Alle forbrugere kan stille krav om opsætning af timemåler mod betaling af de aktuelle omkostninger. Det tilstræbes, at alle forbrugere på sigt vil blive afregnet time for time. Det bliver da muligt at koble forbrugerens faktiske forbrug direkte til elspotprisen time for time. Elforbrugere der overgår fra»skabelonafregning«til timemåling skal afregnes i forhold til den faktiske timemåling og timepris på elspot. at den forsyningspligtige virksomhed skal tilbyde elektricitet til samme pris i hele den forsyningspligtige virksomheds område, gennem en omkostningsdækning svarende til forskellen mellem den regulerede elpris på fastlandet og den billigste pris, elektriciteten kan tilvejebringes til i det isolerede elsystem. 44. Elforsyningslovens 54 (Lovbek. 1329/2013 samt indføjelse af stk.1 nr, 4, i medfør af L 633/2014) om inddragelse af netvirksomhedernes bevillinger: 54. En bevilling kan inddrages, hvis bestemmelser, vilkår eller påbud efter denne lov eller lov om fremme af vedvarende energi eller regler udstedt i medfør af disse love gentagne gange overtrædes, der i en ansøgning om bevilling eller tilladelse i tilknytning til bevillingen er givet urigtige eller vildledende oplysninger, eller indehaveren af bevillingen eller tilladelsen tages under rekonstruktionsbehandling, indgiver en netvirksomhed groft eller gentagne gange tilsidesætter vilkår stillet af Energinet.dk i medfør af 31, stk. 2, der vedrører virksomhedens bevillingspligtige aktivitet.«

15 ENERGITILSYNET UDKAST Side 15/56 Stk. 2. Hvis en overtrædelse som nævnt i stk. 1 kan afhjælpes, kan klima-, energiog bygningsministeren meddele indehaveren, at denne inden for en fastsat frist skal overholde sine forpligtelser efter bevillingen eller tilladelsen. Stk. 3. Beslutning efter stk. 1, nr. 1 og 2, træffes af retten og efter stk. 1, nr. 3, af klima-, energi- og bygningsministeren. Stk. 4. Hvis en overtrædelse af bestemmelser, vilkår eller påbud efter denne lov eller lov om fremme af vedvarende energi eller regler udstedt i medfør af disse love indebærer tilsidesættelse af væsentlige hensyn til forsyningssikkerheden, kan klima-, energi- og bygningsministeren midlertidigt inddrage bevillingen. Klima-, energi- og bygningsministeren skal i forbindelse med afgørelsen vejlede den pågældende om prøvelsesadgangen, jf. stk 5. Stk. 5. Den, hvis bevilling er midlertidigt inddraget efter stk. 4, kan forlange inddragelsen prøvet af retten. Stk. 6. Inddrages en bevilling fra en net- eller transmissionsvirksomhed i medfør af stk. 1 eller 4, kan klima-, energi- og bygningsministeren pålægge Energinet.dk at videreføre den bevillingspligtige aktivitet midlertidigt. Energinet.dk s nødvendige omkostninger hertil fordeles på brugerne af den overtagne aktivitet. Stk. 7. Den, hvis bevilling inddrages efter stk. 1 eller 4, eller konkursboet skal efter klima-, energi- og bygningsministerens bestemmelse bistå Energinet.dk eller en ny bevillingshaver med overtagelsen af driften samt stille anlæg, kundekartotek m.v. til rådighed for den overtagende virksomhed på rimelige vilkår. Klima-, energi- og bygningsministeren bestemmer, på hvilke vilkår anlæg, kundekartotek m.v. skal stilles til rådighed. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Stk. 8. Inddrages en bevilling fra en forsyningspligtig virksomhed i medfør af stk. 1 eller 4, kan klima-, energi- og bygningsministeren pålægge Energinet.dk at videreføre den bevillingspligtige aktivitet midlertidigt. Tages en forsyningspligtig virksomhed under rekonstruktionsbehandling, eller erklæres den konkurs, uden at der sker inddragelse af bevillingen, kan klima-, energi- og bygningsministeren pålægge Energinet.dk at videreføre den bevillingspligtige aktivitet midlertidigt, såfremt rekonstruktøren eller kurator enten ikke ønsker at videreføre den forsyningspligtige virksomhed eller ikke viderefører den forsyningspligtige virksomhed på tilfredsstillende måde for forbrugerne. Rekonstruktøren eller kurator skal meddele Energinet.dk og klima-, energi- og bygningsministeren hurtigst muligt og senest en uge efter rekonstruktionsbehandlingens indledning henholdsvis konkursdekretets afsigelse, om den forsyningspligtige virksomhed skal videreføres eller ikke. Bestemmelsen i stk. 7 finder tilsvarende anvendelse i de her nævnte situationer. Energinet.dk s fastsættelse og udmeldelse af priser for forsyningspligtig el sker efter principperne i 72, stk. 1-6, med de nødvendige modifikationer. Stk. 9. Klima-, energi- og bygningsministeren kan udbyde en bevilling, der er inddraget i medfør af stk. 1 eller Elforsyningslovens nye 72, stk. 5 (Lovbek. 1329/2013) om afbrydelse ved kundens manglende betalingsevne/-villighed, og som ophæves med L 633 pr. 1. oktober 2015:

16 Side 16/56 ENERGITILSYNET UDKAST 72. Stk. 5. Hvis der er særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed fra en forbruger, kan en forsyningspligtig virksomhed kræve sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug i henhold til regler fastsat af klima-, energi- og bygningsministeren. Såfremt forbrugeren ikke stiller den fornødne sikkerhed, kan den forsyningspligtige virksomhed tage skridt til afbrydelse af elektricitetsforsyningen. Afbrydelse af elektricitetsforsyningen til en forbruger kan ikke ske som middel til at inddrive skyldig betaling for allerede afholdt forbrug. 46. Lovbemærkninger hertil: Forsyningspligtige virksomheder skal forsyne forbrugere, der ikke har valgt anden elleverandør, eller hvis aftale med en anden elleverandør er ophørt. Forsyningspligtige virksomheder er dog ikke forpligtet til at levere elektricitet til forbrugere, der ikke betaler for ydelsen. I takt med at elmarkedet udvikler sig, må det forventes, at de fleste forbrugere selv vil vælge en leverandør, og at kundegrundlaget dermed vil indsnævres for de forsyningspligtige virksomheder. De vil dog fortsat have en pligt til at forsyne de forbrugere, hvis aftaleforhold er ophørt med en anden leverandør. Hvis der er særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed fra en forbruger, og forudsat den forsyningspligtig virksomhed ikke kan opnå den fornødne sikkerhed for en forbrugers betaling for fremtidig levering af elektricitet, indebærer forslaget, at den forsyningspligtige virksomhed vil kunne stille krav om depositum eller anden tilfredsstillende sikkerhedsstillelse for betalingen i henhold til regler, herunder regler om varsling, der fastsættes af klima, energi- og bygningsministeren under hensyn både til socialt udsatte forbrugeres mulighed for at skaffe sikkerheden og til begrænsning af de forsyningspligtige virksomheders tab. Opfyldes kravet ikke, kan den forsyningspligtige virksomhed anmode netvirksomheden om at afbryde forsyningen til den pågældende forbruger. Afbrydelse af forsyningen meddeles af netvirksomheden til datahubben. Aftagenummeret aktiveres igen, når forbrugeren atter har indgået aftale med en elhandelsvirksomhed, herunder eventuelt den forsyningspligtige virksomhed, om levering. Energinet.dk s forskrifter fastlægger retningslinjer for kommunikationen vedrørende afbrydelse af forsyningen. Med forslaget præciseres det, at afbrydelse af leveringen ikke kan bruges som instrument til at inddrive manglende betaling for allerede afholdt forbrug. Det indebærer, at manglende betaling for allerede afholdt forbrug må inddrives efter dansk rets regler om inddrivelse af gæld. 47. Elforsyningslovens 72 a til 73 (L 633/2014 om udskydelse af engrosmodellen og ophævelse af forsyningspligten) indeholdende reglerne om samfakturering, pligt til registrering i datahubben, afregistrering af elhandelsvirksomheder, m.v..

17 ENERGITILSYNET UDKAST Side 17/56 Engrosmodellen er hermed udskudt til 1. oktober 2015 og forventes udskudt igen til 1. xx 2016 med et lovforslag efter årsskiftet det ventede lovforslag vil endvidere ændre i rollefordelingen mellem netvirksomheder og elhandelsevirkosmheder, således at netvirksomheder (fortsat) skal varetage afgiftsbetalingerne til SKAT: 72 a. En elhandelsvirksomhed skal være registreret som bruger af datahubben for at kunne varetage sine opgaver efter stk. 3-7, 8, stk. 5, og 72 b-72 d i henhold til ikkediskriminerende vilkår fastsat af Energinet.dk i medfør af 31, stk. 2. Stk. 2. En elhandelsvirksomheds registrering i datahubben med henblik på varetagelse af opgaver efter stk. 3-7, 8, stk. 5, og 72 b-72 d forudsætter, at elhandelsvirksomheden er registreret hos told- og skatteforvaltningen i henhold til lov om afgift af elektricitet. Told- og skatteforvaltningen skal uden forsinkelse meddele det til Energinet.dk, hvis en registreret elhandelsvirksomhed får inddraget sin registrering. Tilsvarende skal Energinet.dk uden forsinkelse meddele det til told- og skatteforvaltningen, hvis en registreret elhandelsvirksomhed mister sin registrering i datahubben. Stk. 3. Registrering i datahubben forudsætter, at elhandelsvirksomheden er medlem af en kollektiv garanti- eller forsikringsordning for sikkerhed for afgiftsbetalinger til told- og skatteforvaltningen. Stk. 4. Elhandelsvirksomheden skal udføre informationsaktiviteter for at sikre gennemsigtighed om markedsforholdene for alle forbrugergrupper og herunder informere om husholdningsforbrugernes rettigheder i henhold til leveringspligten efter 6 b. Stk. 5. Elhandelsvirksomheden skal give den enkelte forbruger informationer om elforbruget og udviklingen i dette. For fjernaflæste aftagenumre skal oplysninger om faktisk målt forbrug og fakturering i medfør heraf som minimum fremsendes til elforbrugeren fire gange om året og senest 2 måneder efter udgangen af en 3-månedersperiode. Stk. 6. Elhandelsvirksomheden skal behandle klager fra forbrugere og sikre en døgnservice, der formidler kontakt til den relevante netvirksomhed og Energinet.dk vedrørende nettekniske forhold. Stk. 7. En elhandelsvirksomhed skal sikre, at der til enhver tid findes relevante og korrekte oplysninger om alle virksomhedens produkter, herunder priser og vilkår, på virksomhedens hjemmeside. Så længe den i 82 b nævnte prisportal drives under Energitilsynets ansvar, skal elhandelsvirksomhederne tillige indberette disse oplysninger til prisportalen. Stk. 8. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om gennemførelsen af bestemmelserne i stk Stk. 9. Klima-, energi- og bygningsministeren kan give påbud til en elhandelsvirksomhed, der groft eller gentagne gange misligholder forpligtelserne nævnt i stk Ved manglende opfyldelse af et påbud kan klima-, energi- og bygningsministeren fratage elhandelsvirksomheden dens ret til at være registreret i datahubben. Elhandelsvirksomheden vil kunne registreres på ny, hvis den på et senere tidspunkt kan godtgøre, at den opfylder kravene i stk Stk. 10. Klima-, energi- og bygningsministerens afgørelse efter stk. 9, 2. pkt., kan af den virksomhed, som afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for klima-, energi- og bygningsministeren, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt virksomheden. Afgørelsen skal indeholde oplysninger herom. Klima-, energi- og bygningsministeren anlægger sag mod den pågældende virk-

18 Side 18/56 ENERGITILSYNET UDKAST somhed efter retsplejelovens regler om borgerlige sager. Domstolsprøvelsen har ikke opsættende virkning. Stk. 11. Energitilsynet fører tilsyn med elhandelsvirksomhedernes overholdelse af stk. 7. Hvis Energistilsynet finder, at en elhandelsvirksomhed ikke overholder stk. 7, kan Energitilsynet give pålæg om omgående berigtigelse af forholdet. 72 b. Elhandelsvirksomheden køber net- og systemydelser af netvirksomhederne og Energinet.dk og fakturerer forbrugerne for levering af elektricitet inklusive net- og systemydelser, elafgifter m.v. Betaling af omkostninger til offentlige forpligtelser, jf. 8, og elafgifter m.v. viderefaktureres uændret til forbrugeren. Endvidere videreføres netvirksomheders bindende midlertidige prisnedsættelser uændret til forbrugerne. Fakturering bagud sker mindst fire gange om året og senest 2 måneder efter udgangen af en 3-månedersperiode. Stk. 2. Elhandelsvirksomheden sikrer forbrugerne mulighed for uden beregning at kunne indhente information i datahubben om forbruget på eget aftagenummer. 72 c. Kommunikation om måledata m.v. mellem en elhandelsvirksomhed og netvirksomhederne og Energinet.dk vedrørende konkrete aftagenumre sker via datahubben i henhold til forskrifter udstedt af Energinet.dk i medfør af 31, stk. 2. I særlige tilfælde, der fastlægges i bekendtgørelsen om program for intern overvågning for net- og transmissionsvirksomheder og Energinet.dk i henhold til lov om elforsyning, og i henhold til procedurer fastlagt i Energinet.dk s forskrifter vil der via datahubben kunne ske kommunikation om enkelte aftagenumre, der involverer både elhandelsvirksomhed og netvirksomhed. Stk. 2. Elhandelsvirksomheden indberetter data til datahubben vedrørende identifikation af forbrugeren på et givent aftagenummer, som elhandelsvirksomheden har indgået aftale med. Elhandelsvirksomheden indberetter endvidere oplysning om aftalte betalingsvilkår og data om særlige afgiftsforhold for konkrete aftagenumre til brug for faktureringen. Stk. 3. Såfremt en elhandelsvirksomhed ønsker at ophæve sit aftaleforhold med en forbruger, indberetter elhandelsvirksomheden ophævelsen af aftaleforholdet til datahubben. Stk. 4. Når et aftaleforhold ophører, oplyses den relevante netvirksomhed via datahubben om dato for aftalens ophør. Netvirksomheden skal herefter sikre, at der foretages slutmåling hos forbrugeren. Stk. 5. Elhandelsvirksomheden indhenter via datahubben oplysning om forbrug og tarifoplysninger m.v. på hvert enkelt aftagenummer, som er omfattet af en aftale med elhandelsvirksomheden. Elhandelsvirksomheden kan tillige indhente oplysning om det summerede forbrug og den samlede betaling herfor til hver enkelt netvirksomhed og Energinet.dk. Forbruget af elektricitet opgøres ud fra målte eller beregnede data. Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen kan indhente rapporter fra datahubben om det forbrug og de dertil knyttede elafgifter, den enkelte elhandelsvirksomhed skal fakturere sine forbrugere. Endvidere kan det forsikringsselskab, der varetager forsikringsordningen, jf. 72 a, stk. 3, indhente kopi af rapporterne om de elafgifter, den enkelte elhandelsvirksomhed skal fakturere sine forbrugere. Stk. 7. Årsafregning, periodisk slutafregning og slutafregning ved ophør af et aftaleforhold sker så vidt muligt ud fra målte data. Hvis det ved afregningen ikke er muligt at foretage måleraflæsning, skal netvirksomheden

19 ENERGITILSYNET UDKAST Side 19/56 indberette oplysning til datahubben om et skønnet forbrug i henhold til Energinet.dk s forskrifter. For meget betalte acontobeløb tilbageføres til forbrugeren samtidig med årsafregningen eller slutafregningen. 72 d. Netvirksomhederne og Energinet.dk fakturerer elhandelsvirksomheden for deres ydelser ud fra det samlede forbrug i en måned og betalingen herfor på elhandelsvirksomhedens aftagenumre. Betalingen skal ske med en betalingsfrist på 14 dage fra datoen for fakturaens udstedelse, dog tidligst 25 dage regnet fra månedens udgang. Stk. 2. Elhandelsvirksomheden afregner elafgifter med told- og skatteforvaltningen ud fra det samlede forbrug, der er faktureret på elhandelsvirksomhedens aftagenumre, og efter lov om afgift af elektricitet. Beløbet reduceres med forbrug, der er omfattet af forbrugerens aftale med told- og skatteforvaltningen om egen afregning af elafgifterne i henhold til 4 i lov om afgift af elektricitet. Stk. 3. Såfremt en netvirksomhed eller Energinet.dk afbryder sin ydelse til en elhandelsvirksomhed i henhold til betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet, der er fastsat efter offentliggjorte og af Energitilsynet godkendte metoder, jf. 73 a, overføres elhandelsvirksomhedens aftagenumre, der i datahubben er knyttet til den berørte netvirksomhed eller til Energinet.dk, uden forsinkelse af Energinet.dk til andre elhandelsvirksomheder efter proceduren i 72 e. Stk. 4. Såfremt en elhandelsvirksomhed mister sin registrering i datahubben, jf. 72 a, stk. 2, overføres elhandelsvirksomhedens aftagenumre af Energinet.dk til andre elhandelsvirksomheder efter proceduren i 72 e. Stk. 5. Hvis en elhandelsvirksomhed tages under rekonstruktions- eller konkursbehandling og rekonstruktør eller kurator ikke inden for 1 uge derefter har meddelt Energinet.dk, at elhandelsvirksomheden videreføres, overfører Energinet.dk uden forsinkelse elhandelsvirksomhedens aftagenumre til andre elhandelsvirksomheder efter proceduren i 72 e. Rekonstruktør eller kurator skal hurtigst muligt og senest inden for 1 uge efter insolvensbehandlingens indledning meddele Energinet.dk, om elhandelsvirksomheden videreføres. 72 e. Energinet.dk indhenter en gang årligt i perioden den december tilkendegivelser fra elhandelsvirksomhederne om deres ønsker om at overtage et antal elforbrugere ved indtræden af en af de i 72 d, stk. 3-5, nævnte hændelser med angivelse af eventuelle begrænsninger på det maksimale antal aftagenumre og på elforbrugere med forbrug på op til kwh om året eller på kwh om året og derover. Tilkendegivelsen er gældende for 1 kalenderår. Dog kan elhandelsvirksomhederne trække deres tilkendegivelser tilbage, når der ikke er indtrådt en eller flere af de i 72 d, stk. 3-5, nævnte hændelser eller er indgivet konkursbegæring af en anden elhandelsvirksomhed. Stk. 2. Energinet.dk sikrer, at aftagenumre med forbrug på kwh om året og derover umiddelbart kan identificeres i datahubben. Stk. 3. Hvis en elhandelsvirksomheds leverancer ophører som følge af indtræden af en eller flere af de i 72 d, stk. 3-5, nævnte hændelser, identificerer Energinet.dk uden ugrundet ophold elhandelsvirksomhedens aftagenumre i datahubben og fordeler dem på de tilmeldte elhandelsvirksomheder. Elhandelsvirksomhederne kan ikke afvise de tildelte aftagenumre. Stk. 4. Energinet.dk giver uden ugrundet ophold meddelelse til de overtagende elhandelsvirksomheder og de berørte netvirksomheder om det gennemførte leverandørskift for de berørte aftagenumre.

20 Side 20/56 ENERGITILSYNET UDKAST Stk. 5. Elhandelsvirksomhederne giver uden ugrundet ophold meddelelse til hver enkelt af de elforbrugere, hvis aftagenumre de har fået tildelt efter stk. 3. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om navnet på elhandelsvirksomheden, begrundelsen for, at elforbrugeren er overdraget til denne virksomhed, og en leveringsaftale i henhold til regler udstedt efter 6 a. Bindingsperiode og pris fastsættes efter stk. 6 og 72 f. Stk. 6. Leveringsaftalen, jf. stk. 5, er bindende for elhandelsvirksomheden i 3 måneder fra overtagelsestidspunktet. Elforbrugeren kan opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, jf. dog stk. 7. Leveringsaftalen er bindende uden elforbrugerens accept. Stk. 7. Hvis der for et aftagenummer er aftalt leverandørskift inden tidspunktet for fordelingen efter stk. 3, udløber aftalen efter stk. 6 senest på tidspunktet for det aftalte leverandørskift. Stk. 8. Når meddelelse om leverandørskift er modtaget fra Energinet.dk, foretager netvirksomhederne uden ugrundet ophold slutmåling på de berørte aftagenumre, jf. 72 c, stk. 4. Stk. 9. Klima-, energi- og bygningsministeren kan pålægge den eller de største elhandelsvirksomheder regnet efter antal aftagenumre at indtræde som leverandører, hvis der opstår et akut behov ved indtræden af en af de i 72 d, stk. 3-5, nævnte hændelser og Energinet.dk ikke har modtaget tilstrækkelig mange tilkendegivelser efter stk. 1 til at dække behovet. Stk. 3-7 og 72 f finder tilsvarende anvendelse. Stk. 10. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om fordelingen af aftagenumre, herunder fastlæggelse af en fordelingsnøgle, der ud fra et tilfældighedsprincip sikrer en ligelig fordeling af aftagenumrene mellem de tilmeldte elhandelsvirksomheder under hensyn til elhandelsvirksomhedernes tilkendegivelser efter stk f. For timemålte aftagenumre, der aftager elektricitet efter 6 c, stk. 7, eller 72 e, stk. 5, fastsættes en pris svarende til Nord Pool Spots timepris pr. kwh på elspot i det prisområde, hvor elforbrugeren aftager sin elektricitet, tillagt et tillæg, der er fastsat af Energitilsynet efter stk. 3. For ikketimemålte aftagenumre, der aftager elektricitet efter 6 c, stk. 7, eller 72 e, stk. 5, fastsættes en pris svarende til Nord Pool Spots dagspris pr. kwh på elspot i det prisområde, hvor elforbrugeren aftager sin elektricitet, med et tillæg, der er fastsat af Energitilsynet efter stk. 3. Elspotpriser som nævnt i 1. og 2. pkt. tillægges endvidere net- og systemtariffer, de i 8, stk. 5, nævnte beløb, diverse elafgifter og moms. Stk. 2. Energitilsynet skal sikre, at priserne efter stk. 1 offentliggøres på den prisportal, der er nævnt i 82 b. Stk. 3. Energitilsynet fastlægger senest den 1. december hvert år de tillæg, der er nævnt i stk. 1, 1. og 2. pkt., for det følgende kalenderår. Tillæggene skal være udtryk for niveauet for de tillæg, der anvendes på markedet i forhold til elspotprodukter for forbrug på op til kwh om året eller på kwh om året og derover. 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier, i forhold til hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering af hensyn til effektiv udnyttelse af elnettet og forsyningssikkerhed er tilladt. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk afgrænsning er kun tilladt i særlige tilfælde. Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal offentliggøre tariffer og betingelser for brug af elnettet.«

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V)

GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) FORMANDENS AFGØRELSE DEN 28. APRIL 2015 GODKENDELSE AF METODER I DETAIL- MARKEDSFORSKRIFTER (ENGROSMODEL M.V) 28. april 2015 Detail & Distribution 14/10476, 14/10478, 15/00115 laa, lrn RESUMÉ 1. Som følge

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. Forslag. til Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk

Læs mere

DANSK ENERGIS STANDARDAFTALE MEL- LEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR OM BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET

DANSK ENERGIS STANDARDAFTALE MEL- LEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR OM BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PUNKT [X] ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 6. OKTOBER 2015 DANSK ENERGIS STANDARDAFTALE MEL- LEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR OM 13. august 2015 Ret & Administration 15/05734 OTS RESUMÉ 1. I denne sag skal Energitilsynet

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør,

Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR 4. september 2014 Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 14/22729-6. Træder i kraft 1. oktober 2015. September 2014. Version 6.7 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. September 2014 Version 6.7 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE HBK HLJ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten

Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten 30. maj 2013 J. nr. 2202/1839-6010 BILAG Bilag 1 Elpristavlen Bilag 2 Skabelonafregning Bilag 3 Engrosmodellen Bilag 4 Lovændringen vedr. udbud

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg

Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg Punkt 4 Energitilsynets møde den 25. marts 2014 Dato: 25. marts 2014 Sag: 13/03742 Afd.: Detail & Distribution Sagsbehandler: /LBA Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet

Høringsnotat vedr. udkast til bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet H Ø RI NGSNO T AT 8. november 2013 J.nr. 2203/1190-0139 Ref. Bak Forsyning Høringsnotat vedr. udkast til bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget Udkast til en

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser Til Sekretariatet for Energitilsynet USS/SHR 4. september 2014 Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders,

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG

Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG Vilkår for deltagelse i DataHub'en ELLEVERANDØR FORBRUG mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Håndtering af fejlagtige leverandørskift

Håndtering af fejlagtige leverandørskift Til: Energitilsynet Håndtering af fejlagtige leverandørskift 7. januar 2013 HEP-HSF/HEP Energitilsynet behandlede den 27. november 2012 Energinet.dk s anmeldte markeds- og målerforskrifter, som ligger

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen.

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen. ALMINDELIGE BETINGELSER DONG Energy Eldistribution A/S Leveringsbetingelser pr. 1. marts 2013: 1. Aftaleforholdet... 1 2. Kundens Overtagelse, Benyttelse og Oplysningspligt... 2 3. Eldistributions etablering

Læs mere

Konkurrencen på detailmarkedet for el

Konkurrencen på detailmarkedet for el Konkurrencen på detailmarkedet for el DECEMBER 2009 Konkurrencestyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44 E-mail: ks@ks.dk www.ks.dk Online ISBN 2 Forord Liberaliseringen

Læs mere

leveringsbetingelser Almindelige

leveringsbetingelser Almindelige leveringsbetingelser Almindelige leveringsbetingelser DONG Energy Eldistribution A/S Leveringsbetingelser pr. 1. oktober 2014: Indholdsfortegnelse 1. Aftaleforholdet 3 2. Kundens Overtagelse, Benyttelse

Læs mere

Odense Kraftvarmeværk A/S genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme

Odense Kraftvarmeværk A/S genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme 1/98 Odense Kraftvarmeværk A/S genbehandling af sag om klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarme 24. februar 2015 Varme 12/11100 SSH/ HRJ Indhold 1. Resumé... 2 2. Tilkendegivelse... 4 3.

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 17. august 2015 Detail & Distribution

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0250 /IHO

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0250 /IHO ANKENÆVNETS AFGØRELSE /IHO Klager: Indklaget energiselskab: NN 2200 København N DONG Energy City Elnet A/S (tidl. KE Elnet A/S) CVR 2991 5458 v / Dong Energy Sales & Distribution A/S CVR-nr. 2021 4414

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

(Elforsyning) 24. juni 2004 J.nr.: 11-167 Eksp.nr.: 15631 TAT

(Elforsyning) 24. juni 2004 J.nr.: 11-167 Eksp.nr.: 15631 TAT (Elforsyning) Elsam A/S, Fredericia, over Energitilsynet af 26. maj 2003 Pladsleje for benyttelse af dele af Eltra s offshore transformerplatform ved Horns Rev Havvindmøllepark Nævnsformand, professor,

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el UDKAST 20. august 2012 Detail & Distribution 4/0706-0300-0043 /TS og LBA Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AF ELMARKEDET... 5 Sekretariatet

Læs mere

Verdo Randers Elnet A/S. Netbenyttelsesaftale. Verdo Randers El-net

Verdo Randers Elnet A/S. Netbenyttelsesaftale. Verdo Randers El-net Netbenyttelsesaftale Verdo Randers El-net 2 Verdo Randers Elnet A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 4 Netkundens rettigheder og forpligtelser... 9 Netkundens overtagelse, benyttelse

Læs mere