Bilag 1: Kravspecifikation og betingelser. Udbud af rengøringsydelser i Egedalsvænge.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Kravspecifikation og betingelser. Udbud af rengøringsydelser i Egedalsvænge."

Transkript

1 Bilag 1: Kravspecifikation og betingelser Udbud af rengøringsydelser i Egedalsvænge. Tilbudsfrist: Udbudstype: Opgavetype: Tildelingskriterium: Link til udbudsmateriale: Ordregiver: Adresse: CPV koder: Tirsdag 19. februar 2013, kl Mindre dansk udbud Tjenesteydelser Laveste pris Boligforeningen 3B Kronprinsessegade 14, 1306 København K, Rengøring af lokaler Rengøring af bygninger Rengøring af kontorer Udbudsform: Kontaktperson: Kontakt: Offentligt/åbent udbud Anne Ambrosius Løvgreen Telefon: Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: Bilag 1 Kravspecifikation og betingelser (nærværende) Bilag 2 Tilbudsliste Bilag 3 Tro og love erklæring Bilag 4 Udkast til kontrakt Eventuelle Spørgsmål og svar Eventuelle rettelsesblade.

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Retsgrundlag og udbudsform 3 Ordregiver og administrator Udbuddets grundlag og dokumenter Udbuddets grundlag Besigtigelse Tildelingskriterium Udvælgelseskriterier Tildelingskriterier Brug af underleverandører Krav i forbindelse med kontraktindgåelse Udbudsforretningens gennemførelse Udbuddets dokumenter Ydelsens omfang Omfang Materialer og udførelse Arbejdskraft Arbejdstid Forhold for og under arbejdets udførelse Materialeoplæg mv Arbejdets udførsel Rengøring af trappeopgange Rengøring af vaskerier Rengøring af driftsbygning Øvrige ydelser Øvrige ydelser Øvrige ydelser timepriser 10

3 Indledning Egedalsvænge er beliggende i Kokkedal, og består af etageejendomme i 4 etager. Egedalsvænge er bygget i , og rummer 531 familieboliger og 132 hybler og ungdomsboliger. For at sikre en god kvalitet kombineret med konkurrencedygtige priser til gavn for vores beboere, udbydes ydelsen på basis af en 1-årig aftale, med option på 12 måneders forlængelse, om faste priser. Arbejdet omfatter rengøring af trappeopgange, vaskerier samt driftsbygningen. Udbudsmaterialet er inspireret af kampagnen Fra Sort arbejde til Hvid rengøring, som er udarbejdet af SKAT, for at minimere risikoen for at indgå aftale med en virksomhed, der benytter sig af sort eller illegal arbejdskraft. Der holdes besigtigelse i området fredag den 8. februar 2013, kl Tilmelding til besigtigelse skal ske til ordregivers kontaktperson. Retsgrundlag og udbudsform Udbudsforretningen gennemføres efter reglerne for Annoncering i henhold til Tilbudsloven. Udbuddet gennemføres som en elektronisk udbudsforretning, hvor al kommunikation med ordregiver foregår elektronisk.

4 Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd Egedalsvænge Egedalsvænge 37B 2980 Kokkedal Kontaktperson: Lokalinspektør Michael Larsen Afd Egedalsvænge Egedalsvænge 37B 2980 Kokkedal Telefon: Administrator: Boligforeningen 3B Kronprinsessegade København K Kontaktperson: Anne Ambrosius Løvgreen Indkøbskontoret Telefon:

5 1.0 Udbuddets grundlag og dokumenter. 1.1 Udbuddets grundlag: Udbudsforretningen gennemføres efter reglerne for Annoncering i henhold til Tilbudsloven. Tilbudsgiveren skal gøre sig bekendt med det komplette udbudsmateriale samt eksisterende forhold, herunder adgangsforhold m.v. i forbindelse med tilbudsafgivelsen. Tilbudsgiverne skal sikre sig, at eventuelle uklarheder i udbudsmaterialet afklares, før der afgives tilbud. 1.2 Besigtigelse: Det påhviler den enkelte tilbudsgiver at besigtige forholdene på stedet før tilbudsgivning. 1.3 Tildelingskriterium: Kriteriet for nærværende udbud er det økonomisk mest fordelagtige bud. Der vil blive foretaget en vurdering af tilbudsgivernes egnethed. Tilbudsgivere, som ikke vurderes for egnede, vil ikke få deres tilbud taget i betragtning. I tildelingsfasen vil de egnede tilbudsgivers tilbud blive vurderet med henblik på at tildele kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det bedste tilbud i henhold til det valgte tildelingskriterium. I tilbudslisten findes det et skema, som danner baggrund for evalueringen af de indkommende tilbudspriser. Tilbudsprisen og øvrig dokumentation i henhold til kriterierne Kvalitet og Miljø, danner baggrund for den endelige tildeling af kontrakt Udvælgelseskriterier: Der gælder følgende mindstekrav i forbindelse med deltagelse i udbuddet: Krav vedrørende dokumentation for tekniske og faglige egenskaber: Tilbudsgiver skal være i besiddelse af de fornødne faglige forudsætninger og have erfaring med lignede opgaver. Til dokumentation for tilbudsgivers tekniske og faglige forudsætninger, skal tilbudsgiver vedlægge: Referenceliste over tilsvarende arbejde for de seneste 2 år (max 1 A4-side) Redegørelse for virksomhedens antal beskæftigede, oplysning om uddannelses- og ansættelsesforhold, samt oplysning om eventuel brug af underleverandører (max 1 A4-side)

6 Økonomisk formåen: Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital Tilbudsgiver må ikke have gæld til det offentlige, der overstiger kr., jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love (Effektivisering af inddrivelse af restancer til det offentlige). Til dokumentation for tilbudsgivers soliditet skal følgende vedlægges: Årsregnskab for det seneste år Erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (se Bilag 3) Tildelingskriterier: Tildelingskriteriet for nærværende udbud er det økonomisk mest fordelagtige bud, vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier: 1. Pris 60 % 2. Kvalitet 25 % 3. Miljø 15 % Der henvises til Bilag 2: Tilbudsliste Brug af underleverandører: Såfremt tilbudsgiver vælger at anvende underleverandører til udførelsen af den udbudte ydelse, ønskes navne på den eller disse underleverandører angivet klart og entydigt. Anvendelse af underleverandører fritager eller begrænser ikke tilbudsgivers fulde ansvar under eventuel kontrakt. Såfremt tilbudsgiver anvender underleverandører, skal tilbudsgiver over for ordregiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for underleverandørens tilsagn om at stille de nødvendige kompetencer og ressourcer til rådighed for tilbudsgiver. 1.4 Krav i forbindelse med kontraktindgåelse: I forbindelse med kontraktindgåelse med den af udbuddets vindende tilbudsgiver, skal der fremlægges følgende dokumentation, inden at kontrakten kan underskrives: Serviceattest (Serviceattesten må højst være 6 måneder gammel). En serviceattest kan bestilles hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

7 1.5 Udbudsforretningens gennemførelse: Spørgsmål og svar: Tilbudsgiver kan stille spørgsmål til ordregiver vedrørende udbudsmaterialet. Spørgsmål skal sendes via mail til skriv Spørgsmål-Rengøring i emnefeltet. Spørgsmål og svar vil løbende blive offentliggjort på: Tilbudsfrist, aflevering og behandling af tilbud: Udbuddet gennemføres som en elektronisk udbudsforretning, hvor al kommunikation med ordregiver foregår elektronisk. Tilbud modtaget på andre måder, samt alternative tilbud, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbud, som skal udarbejdes på dansk, og bilag skal være modtaget på: skriv Tilbud-Rengøring i emnefeltet, senest tirsdag den 19. februar 2013, kl Annonceringen forventes gennemført i henhold til nedenstående tidsplan: Aktivitet: Dato: Offentliggørelse Fredag den 1. februar 2013 Besigtigelse Tilbudsfrist Fredag den 8. februar 2013, kl Tirsdag den 19. februar 2013, kl Forventet orientering af tildeling og afslag Ultimo februar 2013 Kontraktopstart Onsdag den 1. maj 2013 Ordregiver forbeholder sig ret til at aflyse udbudsforretningen, hvis der er en saglig grund dertil. 1.6 Udbuddets dokumenter: Bilag 1: Kravspecifikation og betingelser (nærværende) Bilag 2: Tilbudsliste Bilag 3: Tro og love erklæring Bilag 4: Udkast til kontrakt Eventuelle Spørgsmål og svar Eventuelle rettelsesblade

8 2.0 Ydelsens omfang. 2.1 Omfang: Arbejdet udføres i nært samarbejde og i løbende dialog med ordregiver, og omfatter i hovedtræk følgende, samt de i tilbudslisten, angivne ydelser: Rengøring af trappeopgange Rengøring af vaskerier Rengøring af driftsbygning Ekstra arbejde 2.2 Materialer og udførelse: Tilbudsgiveren skal i tilbuddet medregne alt nødvendigt materiale, samt alle fornødne hjælpemidler for arbejdernes gennemførelse. Alle materialer skal være af sædvanlig god kvalitet og arbejdets udførelse skal ske fagmæssigt korrekt. Tilbudsgiveren har pligt til at sørge for, at alle materialer, redskaber, sikkerhedsforanstaltninger m.v., som er en forudsætning for udførelsen af arbejdet, opfylder myndighedernes forordninger og krav, herunder også gældende lov om arbejdsmiljø. De rengøringsmidler, som anvendes til løsning af opgaven, skal overholde følgende krav: Til almindelige daglige rengøringsopgaver, skal der anvendes rengøringsmidler, som lever op til kravene i det europæiske miljømærke Blomsten, det nordiske miljømærke Svanen eller lignende anerkendte miljømærker. 2.3 Arbejdskraft: Det forudsættes, at arbejdet udføres af personale med relevant uddannelse og/eller kurser, som sikre, at arbejdet udføres effektivt og i henhold til regler og normer for området. Arbejdet skal ledes af en fagligt velkvalificeret person, der nøje skal følge arbejdet og deltage i statusmøder med ordregiver. Tilbudsgiver skal have tegnet overenskomst med de for området forhandlingsberettigede organisationer eller skal i øvrigt tilbyde sine ansatte overenskomstlignende vilkår. Alle tilbudsgivers medarbejdere skal være iført arbejdstøj med logo, samt bære synligt billede ID. Tilbudsgiver skal inden for 1 uge, såfremt ordregiver ønsker det, kunne fremskaffe en straffe- og/eller børneattest på tilbudsgivers ansatte, som arbejder i ordregivers ejendomme. Det er ikke tilladt for tilbudsgiver - eller dennes medarbejdere - at ryge indendørs eller indtage alkohol i arbejdstiden i forbindelse med udførelse af arbejde hos ordregiver.

9 2.4 Arbejdstid: Arbejdet skal udføres inden for normal arbejdstid og på faste ugedage, som aftales med ordregivers kontaktperson. Normal arbejdstid forstås som: mandag til fredag fra kl til Evt. arbejde i weekender må kun ske efter forudgående aftale. Tilbudsgiver skal sørge for, at der under arbejdets udførelse, udvises størst mulig hensyn til beboere, herunder: at trappeopgange, vaskerier og driftsbygning aldrig forlades åben eller ulåst, at der gives klar information om arbejdets varighed og omfang, at der ikke frembringes unødig støj, at der foretages oprydning efter endt arbejde, samt at der sikres mod uvedkommende adgang / trafik i opgange, vaskerier og driftsbygning. 2.5 Forhold for og under arbejdets udførelse: Tilkørsel til bebyggelserne sker ad offentlig vej. Al til- og frakørsel med bil må kun finde sted på arealer, der er beregnet til bilkørsel. Der anvises ikke separate parkeringspladser. Arbejdet skal tilrettelægges og udføres på en måde, at tilbudsgiver har fokus på, at forbruget af vand og strøm bliver i en rimelig størrelsesorden i forhold til den udførte ydelse. Tilbudsgiver skal medvirke til at holde alle områder ryddelige og uden hindringer for andres færdsel. Såfremt tilbudsgivers arbejder medfører forurening af fællesarealer, trapper, gange og lignende, skal tilbudsgiver sørge for rengøring m.v. Tilbudsgiver sørger for oprydning af egne materialer, redskaber m.v., inden arbejdsstedet forlades. Det er ikke tilladt at anvende boligselskabets opstillede affaldscontainere m.v. til bortskaffelse af andet affald end det, der forekommer i forbindelse med udførelsen af ydelsen hos ordregiver. Tilbudsgiver er ansvarlig for overholdelse af myndighedskrav og de til enhver tid gældende miljømæssige forholdsregler i forhold til bortskaffelsen. 2.6 Materialeoplæg mv.: Det er muligt for tilbudsgiver at benytte et opbevaringsrum til rengøringsmaterialer mv., pg der er adgang til toilet og vand.

10 3.0 Arbejdets udførelse. 3.1 Rengøring af 59 trappeopgange til 3. sal: Ugentligt: Fejning og gulvvask Fejning og gulvvask under dørmåtter Rengøring af gelænder Rengøring af trappetrin udenfor Hver anden uge: Aftørring af balustre Aftørring af glas i indgangsdøre Månedligt: Rengøring af indgangsdør og karme. Der er to glasdøre i hver opgang. Efter behov: Aftørring af pletter på vægge Aftørring oven på postkasser Fjernelse af spindelvæv 3.2 Rengøring af 4 vaskerier: Ugentligt: Fejning og gulvvask Støvsugning af måtter Fjernelse af spindelvæv Aftørring af alle overflader som maskiner, rør, karme, borde mv. 3.3 Rengøring af driftsbygning: Ugentligt: Rengøring af toiletter Hver anden uge: Fejning og gulvvask Støvsugning af måtter Fjernelse af spindelvæv Aftørring af alle overflader som rør, karme, borde mv. 3.4 Øvrige ydelser opsamling af reklamer: Eventuel opsamling af reklamer i opgang i forbindelse med rengøring 3.5 Øvrige ydelser vask af urin m.v.: Eventuel vask af urin m.v. i forbindelse med rengøring. 3.6 Øvrige ydelser timepriser ved ad hoc opgaver (ekstra arbejde): Betaling for udførsel af øvrige rengøringsydelser, som ikke er prissat i tilbudslistens enhedspriser, og som aftales separat. Der faktureres pr. påbegyndte kvarter.

Bilag 1: Kravspecifikation og betingelser

Bilag 1: Kravspecifikation og betingelser Bilag 1: Kravspecifikation og betingelser Udbud af levering og montering af hårde hvidevarer til 46 nybyggede boliger beliggende i Herlev. Tilbudsfrist: Udbudstype: Opgavetype: Tildelingskriterium: Link

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Der kan bydes på en af kontrakterne, eller begge.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Der kan bydes på en af kontrakterne, eller begge. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (10 lokationer) samt vinduespolering (3 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Forbrugerprojekter 2014 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Maskinskovning og udkørsel i Jylland, primært Trekantsområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Maskinskovning og udkørsel i Jylland, primært Trekantsområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Maskinskovning og udkørsel i Jylland, primært Trekantsområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Annoncering af indkøb vedr. cutter

Annoncering af indkøb vedr. cutter Annoncering af indkøb vedr. cutter I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a-d annonceres

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Flishugning af stakke langs vej

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Flishugning af stakke langs vej Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Flishugning af stakke langs vej 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1 Rammeaftaler... 4 1.3.2 Genåbning

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Skovning og udkørsel på Bornholm

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Skovning og udkørsel på Bornholm Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Skovning og udkørsel på Bornholm 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Udbudsmateriale. 392714-2014 Offentligt udbud. Udbud vedrørende udførelse af kloakservice. Aarhus Kommune

Udbudsmateriale. 392714-2014 Offentligt udbud. Udbud vedrørende udførelse af kloakservice. Aarhus Kommune Udbudsmateriale 392714-2014 Offentligt udbud Aarhus Kommune Udbud vedrørende udførelse af kloakservice Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Indkøb og Udbud 11.2014 Udbudsmateriale 14.11.2014 Aarhus Kommune

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Kortlægning af mulige beskyttede områder i Kattegat

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Kortlægning af mulige beskyttede områder i Kattegat Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Kortlægning af mulige beskyttede områder i Kattegat EU-udbudsnummer: 2015/S 038-065135 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Kapitel 6. Indkøb og Udbud. En del af AlmenVejledningen En innovativ vej til effektiv drift

Kapitel 6. Indkøb og Udbud. En del af AlmenVejledningen En innovativ vej til effektiv drift Kapitel 6 Indkøb og Udbud En del af AlmenVejledningen En innovativ vej til effektiv drift AlmenVejledning i En innovativ vej til effektiv drift Udgave: Udgivelsesår: Udgiver: Udarbejdet for AlmenNet: Følgegruppe:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbud af: Flytteydelse for beboere i boligselskabet CIVICA afd. 9 Munkebjergparken i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan 1/13

Udbud af: Flytteydelse for beboere i boligselskabet CIVICA afd. 9 Munkebjergparken i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan 1/13 Udbud af: Flytteydelse for beboere i boligselskabet CIVICA afd. 9 Munkebjergparken i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan for afdelingen. 1/13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Definitioner...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum UDBUDSVILKÅR ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler i Multimediehuset

Ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler i Multimediehuset Udbudsbetingelser Aarhus Kommune Ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler i Multimediehuset Udbudsbetingelserne gælder for Aarhus Kommunes udbud af ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler

Læs mere