Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos DSB og Banestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos DSB og Banestyrelsen"

Transkript

1 Bekendtgørelse nr.102 af 31. januar 2002 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos DSB og Banestyrelsen I medfør af 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed fastsættes: Område 1. Bestemmelserne gælder for arkivalier, som er skabt eller tilvejebragt af DSB og Banestyrelsen samt af disses forgængermyndigheder m.fl. 2. Bestemmelserne gælder ikke for arkivalier, der er lagret på elektronisk medium. Bevaring og kassation 3. Beslutningsprotokoller, mødereferater og lignende fra chefmøder, direktionsmøder, råd, nævn og udvalg bevares. 4. Arkivalier, som vedrører den overordnede ledelse af DSB indtil 1970, bevares. Stk. 2. Arkivalier, som vedrører den overordnede ledelse af DSB fra 1970, bevares og kasseres efter bilag Arkivalier, som vedrører den overordnede ledelse af Banestyrelsen indtil 1998, bevares og kasseres efter bilag 1. Stk. 2. Arkivalier, som vedrører den overordnede ledelse af Banestyrelsen fra 1998, bevares og kasseres efter bilag Personalesager bevares og kasseres efter bilag Arkivalier, som er skabt eller tilvejebragt af afdelinger, divisioner og tjenester m.fl., bevares og kasseres efter særskilte bestemmelser, der udstedes af Statens Arkiver. Kassation af arkivalier som ikke skal bevares 8. Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til 3-7, kasseres. Stk. 2. Arkivalier, der ikke skal bevares, kasseres, når opbevaringspligt efter andre bestemmelser er opfyldt, og når de efter Banestyrelsens og DSB s egen vurdering i øvrigt ikke længere har retlig eller administrativ betydning. Ikrafttrædelse m.v.

2 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. marts Stk. 2. Rigsarkivets kassationsbestemmelse om Baneafdelingens arkiv af 28. maj 1979 og Rigsarkivets kassationsbestemmelse om Personaleafdelingens arkiv af 7. marts 1983 ophæves. Rigsarkivet, den 31. januar 2002 Johan Peter Noack / Kirsten Villadsen Kristmar 2

3 1.1. Arkivalier der er arkiveret i koncernarkivet A Journaler, journalregistre og kardex samt andre søgemidler til journalsagerne Alle journaler, emnekartotekter, postbøger, lister over ministersager, ministernotater samt andre søgemidler til fremfinding af journalsager o.l. bevares. Bilag B Journalsager Journalsager i nedenstående saggrupper kasseres med de anførte undtagelser Statistik, bortset fra 14.0 Alment 2.3. EDB, bortset fra 23.0 Alment 23.1 DSBs EDB-anlæg 2.4. Personaleforhold, bortset fra 24.0 Alment 24.1 Personaleprognoser 24.2 Normativ 2.5. Lønforhold, bortset fra 25.0 Alment 2.6. Velfærd, samarbejdsforhold, bortset fra 26.0 Alment 26.1 Samarbejdsforhold (med alle tilhørende undergrupper) 26.3 Syge og tilskadekomst 3.5. Trafikafvikling, bortset fra 35.0 Alment 35.8 Uregelmæssigheder 5. Indkøb, lager og forpagtningsspørgsmål 7. Rullende materiel, bortset fra 7.0 Alment 7.1 Trækkraft (med alle tilhørende undergrupper) 7.2 Passagervogne (med alle tilhørende undergrupper) 7.3 Godsvogne (med alle tilhørende undergrupper) Personale, bortset fra Alment Normativ Arkiver, tidsskrifter, bibliotek, bortset fra Alment Regler for postens behandling, budgang Arkivnøgle, arkivforhold Lokaleforhold, inventar Endvidere kasseres internationale rapporter og orienteringsskrivelser, som ikke har været sagsbehandlet af DSB. 3

4 Alle øvrige journalsager bevares. 1.2 Arkivalier der er arkiveret i koncernarkivet A Journaler, journalregistre og kardex samt andre søgemidler til journalsagerne Alle journaler, emnekartoteker, postbøger, lister over ministersager og ministernotater samt andre søgemidler bevares. 1.2.B Journalsager Journalsager i nedenstående saggrupper kasseres med de anførte undtagelser. B. Personale, bortset fra Personale, fælles: Ba Ba 002 Personaleplanlægning, Koordinerende Personaleudvalg Personalestyring: Personaleplaner, generelt Personalepolitik: 004. Kompetence Styrekomité Fællesprojekt Hovedprojekt DSB Pilotprojekter Personale rationalisering: 006., fælles Storebæltsprojektet Ansættelsesprocedurer og afskedsprocedurer: 015 Generelt 016 Påtegningssystemet 017 Medarbejdersamtalesystemet / Chefsamtaler 019 Ankenævn Klassificering: Generelt Bc Personalets arbejdsforhold, uddannelse og kurser: / uddannelsesrådet 007 Arbejdsnedlæggelse og strejke 010 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheden 011 Arbejdsleder- leder- og chefudvikling 012 Medarbejdersamtaler Bc DSB skolerne: 200 Generelt 4

5 201 Kursusprogram og introduktion af nye medarbejdere Bd Sygdom, tjenestefrihed og fribefordring: 010 Sygdom 020 Arbejdsskader 030 Overfald på personale 040 Principielle sygesager, dagpengeordning Be Personalets pligter og rettigheder mv. Bx Diverse: 040 Personer der ikke må ansættes 170 Beskæftigelsesprojekter G. Skatter, afgifter og erstatningssager, bortset fra Ga (skatter) Gb (afgifter) Gc Erstatningssager mv. L. Materiale, værktøj og inventar, bortset fra Alle sager. Generelt. Mb. Regnskabsvæsen (regnskabsbestemmelser), bortset fra Md. Andre regnskaber, bortset fra Me. Lønningsregnskab, bortset fra Mf. Udregning af timelønninger for månedslønnet personale, bortset fra Mg. Lagerregnskab, bortset fra Mh. Lagrenes indretning og drift, bortset fra Mi. Varebudget, bortset fra Mk. Materialoptællinger, bortset fra Ml. Inventarregnskab, bortset fra Mm. Salg af materialer, bortset fra Mn. Udleje (udlån) af materiale, bortset fra Endvidere kasseres internationale rapporter og orienteringsskrivelser, som ikke har været sagsbehandlet af DSB. Alle øvrige journalsager bevares. 5

6 1.3 Arkivalier der er arkiveret i koncernarkivet 1993 ff. Journalsager, der er registreret i følgende saggrupper i den elektroniske journal, kasseres med de anførte undtagelser: B. Personale, bortset fra Bc DSB s aftaler, overenskomster, organisationsaftaler Bd DSB s adm. bestemmelser, regler, præcedensafgørelser Be DSB s organisation, personalepolitik, udvikling og udmøntning Bf Juridisk forhandlingsbistand til datterselskaber, BHT og eksterne samarbejdspartnere (incl. alle undergrupper) Bg Uddannelse DSB skolerne, bortset fra 001 Kursusprogram, introduktion af nye medarbejdere Bx Diverse, bortset fra 004 Inddrivelse af personalets gæld til DSB 040 Personer, der ikke må ansættes 170 Beskæftigelsesprojekter 190 Forslag fra personalet G. Skatter og, afgifter og erstatningssager, bortset fra Ga (skatter) Gb (afgifter) Grønne afgifter generelt Gc Erstatningssager mv. (med alle tilhørende undergrupper) L. Materiale, værktøj og inventar, bortset fra Alle 000-sager (Generelt.) Mb. Regnskabsvæsen (regnskabsbestemmelser), bortset fra Md. Andre regnskaber, bortset fra Me. Lønningsregnskab, bortset fra Mf. Udregning af timelønninger for månedslønnet personale, bortset fra Mg. Lagerregnskab, bortset fra Mh. Lagrenes indretning og drift, bortset fra Mi. Varebudget, bortset fra Mk. Materialoptællinger, bortset fra Ml. Inventarregnskab, bortset fra 6

7 Mm. Salg af materialer, bortset fra Mn. Udleje (udlån) af materiale, bortset fra Endvidere kasseres internationale rapporter og orienteringsskrivelser, som ikke har været sagsbehandlet af DSB eller Banestyrelsen. Alle øvrige journalsager bevares. 7

8 De følgende bestemmelser omfatter arkivalier, som siden 1998 er journaliseret efter Banestyrelsens fælles journalplan og arkiveret hos Ledelsessekretariatet, Intern revision, Sikkerhed, Administrationsafdelingen samt Teknik- og Driftsafdelingerne. Bestemmelserne omfatter desuden arkivalier, som fra 1. maj 2000 er journaliseret hos Planlægnings-, Anlægs- og Driftdivisionerne. Sager, som er journaliseret i følgende saggrupper, kasseres med de angivne undtagelser. 02 Økonomi, budget og regnskab, bortset fra 020 Generelt 023 Budgetter og prognoser, drift 025 Intern revision 028 Infrastrukturafgift, principper 029 Økonomi, diverse 03 Administrative forhold, bortset fra 030 Generelt 031 Dokumentstyring 05 Informationsteknologi, bortset fra 051 Strategi og politik 07 Personaleforhold, bortset fra 071 Personalepolitik 08 Personaleadministrative forhold 09 Personalesager, bortset fra Personaleakter, som vedrører ansatte, der er født den 1. i en måned Personaleakter, som vedrører ansatte i chefstillinger 10 Lovgivning, bortset fra sager med selvstændig sagsbehandling i saggrupperne 102 Jernbaneinfrastruktur 108 Civilt og militært beredskab 11 Erstatninger og forsikringer, bortset fra 110 Generelt 113 Nabosager 114 Driftsuheld 119 Diverse 13 Forvaltning af arealer, bortset fra 130 Generelt 133 Arealdisponering (kun sager vedr. køb og salg) 134 Naboforhold 139 Diverse 20 Mødeaktiviteter, bortset fra 200 Generelt 201 Mødereferater og indkaldelser 34 Trafikkens afvikling, bortset fra Bilag 2 8

9 340 Generelt 342 Rangering og klargøring 343 Sikkerhedskoncepter 345 Kørselsdispensationer 5 Forespørgsler og tilbud, bortset fra 51 Kontraktstyring og ledelse 52 Opgaveanalyse, infrastrukturplanlægning 59 Andet 7 Basisinformation, bortset fra 71 Kontraktstyring og ledelse 72 Opgaveanalyse, infrastrukturplanlægning 8 Drift og vedligeholdelse, bortset fra 81 Kontraktstyring og ledelse 82 Opgaveanalyse, infrastrukturplanlægning 96 Projektering 97 Udbuds- og kontraktforhold, bortset fra kontrakter 98 Udførelse og ibrugtagning, bortset fra statusrapporter Alle øvrige journalsager bevares. Mødemapper bevares, hvis de rummer originale arkivalier, som er udtaget af sagsmapperne. 9

10 3.1. Personaleakter Personaleakter, som er afsluttet før 1947 bevares. Personaleakter i det centrale personaleaktarkiv, som er afsluttet 1947 o. 1993, og som vedrører ansatte, der er født den 1. i en måned, eller som vedrører ansatte i chefstillinger, bevares efter udskillelse af rutinemæssige bilag om tjenestetider, lønudbetaling og ferieafholdelse mv. Alle øvrige personaleakter, som er afsluttet 1947 o. 1993, kasseres. Personaleakter hos de personaleforvaltende enheder i DSB og Banestyrelsen, som er afsluttet efter o og som vedrører ansatte, der er født den 1. i en måned, eller som vedrører ansatte i chefstillinger, bevares efter udskillelse af rutinemæssige bilag om tjenestetider, lønudbetaling og ferieafholdelse mv. Alle øvrige personaleakter, som er afsluttet efter o. 1993, kasseres Personalearkivet , henlagt efter arkivnøgler, revideret 1973, 1978, 1983 og 1988 Alle journaler samt navne- og emnekartoteker bevares. Journalsager kasseres. Dog bevares sagerne i følgende saggrupper: 20.0 Generelt 20.1 Tjenestemandsloven Generelle omklassificeringsprocedurer Strukturændringer Rationalisering 21.0 Tjenestemænd, generelt 22 Overenskomstlønnede, dog kun sager om overenskomstfornyelse 23.1 Fællesbestemmelser for ansættelse 26.0 Projekt- og arbejdsgrupper, velfærd, sygesager, påskønnelsespåtale- og klagesager, jubilæer m.m., andre sager vedr. personalet mm. Generelt Projekt- og arbejdsgrupper, herunder områdedrift, udvalg nedsat uden for DSB mm Samarbejdsudvalg Velfærd Arbejderbeskyttelse 26.4 Påskønnelses-, påtale- og klagesager 26.7 Andre sager vedr. personalet 29.1 Diverse Bilag 3 10

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Indhold Kapitel 1 - Område Kapitel 2 - Bevaring- og kassation Kapitel 3 - Ikrafttrædelse m.v. Bilag Bilag 1

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. marts 2009 5. marts 2009. Nr. 177. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af Rigspolitichefens og politikredsenes arkivalier I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet Bekendtgørelse nr. 690 af 11. juni 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet I medfør af 5, i s bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i amtskommunerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i amtskommunerne Bekendtgørelse nr. 575 af 16. juni 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i amtskommunerne I medfør af 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af statsamternes og statsforvaltningernes arkivalier siden 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af statsamternes og statsforvaltningernes arkivalier siden 1970 Statens Arkiver Landsarkivet for Sønderjylland Bekendtgørelse nr. 1284 af 6. november 2007 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af statsamternes og statsforvaltningernes arkivalier siden 1970 I medfør

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Danmarks Fødevareforskning, Lindholm

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Danmarks Fødevareforskning, Lindholm Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Danmarks Fødevareforskning, Lindholm I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Sikkerhedsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Sikkerhedsstyrelsen Statens Arkivers bevarings og kassationsbestemmelser for arkivalier i varetægt hos Sikkerhedsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Fødevareministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Fødevareministeriet tatens Arkiver tatens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Fødevareministeriet I medfør af 7, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra IT- og Telestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra IT- og Telestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra IT- og Telestyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. marts 2009 10. marts 2009. Nr. 183. Bekendtgørelse om bevaring og kassation af anklagemyndighedens arkivalier I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige

Læs mere

Vejledning om bevaring og kassation af arkivalier hos regionerne

Vejledning om bevaring og kassation af arkivalier hos regionerne Vejledning om bevaring og kassation af arkivalier hos regionerne En vejledning til Rigsarkivets bekendtgørelse nr. 266 af 23. marts 2015 om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne Juni 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Told*Skat

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Told*Skat Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Told*Skat med reviderede bilag 5.2 og 6.1 ( jf. Rigsarkivets skrivelse 25-10-2000) I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber

Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber Bevaring og kassation af arkivalier hos de regionale trafikselskaber En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 978 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra de regionale

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af papirarkivalier og data fra it-systemer hos uddannelsesinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af papirarkivalier og data fra it-systemer hos uddannelsesinstitutioner Bekendtgørelse om bevaring og kassation af papirarkivalier og data fra it-systemer hos uddannelsesinstitutioner I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere