Håndbog til sagsbehandlere om repatriering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog til sagsbehandlere om repatriering"

Transkript

1 Håndbog til sagsbehandlere om repatriering

2 Håndbog til sagsbehandlere om repatriering Dansk Flygtningehjælp varetager for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold opgaven med at yde råd og vejledning til flygtninge og indvandrere, som overvejer at vende frivilligt tilbage til deres hjemland. Vi tilbyder information og personlig rådgivning, som støtter flygtninge og indvandrere i at træffe den rigtige beslutning. Vi fungerer endvidere som sparringspartner for landets kommuner i deres arbejde med behandling af ansøgninger om støtte efter repatrieringsloven. Denne håndbog henvender sig særligt til sagsbehandlere, der er i kontakt med udlændinge, som overvejer at vende tilbage til deres hjemland. Den kan endvidere være relevant for de, der på anden måde har kontakt med flygtninge og indvandrere i Danmark. Håndbogen er tænkt som et praktisk værktøj til sagsbehandlere, som skal behandle en egentlig ansøgning om støtte efter repatrieringsloven. Baggrunden for materialet i håndbogen er vores daglige kontakt med sagsbehandlere fra alle landets kommuner i forbindelse med gennemførelsen af konkrete repatrieringssager. Vi står naturligvis til rådighed, hvis der måtte være spørgsmål, som ikke besvares i hæftet. Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal 1300 København K T E

3 HÅNDBOG OM REPATRIERING 3 1 At vende hjem en stor beslutning Forskellige grupper forskellige rettigheder Samarbejde og rollefordeling mellem Dansk Flygtningehjælp og kommunerne Dansk Flygtningehjælp Kommunen Organisering af opgaver i forbindelse med repatriering i kommunerne Loven Hvem er omfattet af loven? Sådan forløber en sag Den første kontakt udfyldelse af oplysningsskema Individuel og personlig rådgivning Kommunen modtager brev med anmodning om sagsbehandling Kommunen vurderer ansøgers aktuelle økonomiske situation Bevilling af støtte efter repatrieringslovens 7 og Mulighed for at foretage undersøgelsesrejse (rekognosceringsrejse) efter Praktiske opgaver Fremskaffelse af rejsedokumenter Afvikling af forhold i Danmark Transport af personlige ejendele Udrejse og inddragelse af opholdskort samt fremmedpas/konventionspas Afslutning af sagen i kommunen Oversendelse af sag til Udbetaling Danmark Om fortrydelsesretten For flygtninge med midlertidig opholdstilladelse Mulighed for forlængelse Genindrejse og tilladelse hertil Handlekommune ved genindrejse Tilbagebetaling af ydet støtte Yderligere oplysninger, vejledning og faglig sparring Tjekliste Egne noter Litteraturliste og henvisninger... 35

4 4 DFH / DANSK FLYGTNINGEHJÆLP 1 At vende hjem en stor beslutning Repatriering betyder frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. De fleste flygtninge og indvandrere lever med et savn af deres hjemland. Dette savn kan være mere eller mindre nærværende i den enkeltes hverdag, og der er stor forskel på dets betydning fra person til person. Fælles er det dog for langt de fleste udlændinge, at hjemlandet fylder meget i deres tanke- og følelsesliv. Når udlændinge overvejer at vende hjem, er der mange aspekter, der skal tages stilling til. Der er konkrete ting som fremtidig forsørgelse, bolig, uddannelse og sikkerheden i de tilfælde, hvor man vender tilbage til et konfliktområde. Ofte er der forhold, som taler for, at man vælger at blive i Danmark og andre, som taler for at vende hjem. Dette dilemma er en del af det svære ved at leve i eksil. Det, at udlændinge naturligt er optagede af deres hjemland, kalder vi hjemlandsperspektivet. Dialog omkring savnet af hjemlandet maden, sproget, sangene og traditionerne er en væsentlig del af processen omkring repatriering, men også af den enkeltes integrationsproces. Umiddelbart kan det måske lyde mærkeligt, at integration og repatriering skulle være to sider af samme sag, frem for modsatrettede processer. Ikke desto mindre handler repatrieringsarbejdet om at favne tankerne om hjemlandet for at lade udlændingen selv komme til en afklaring omkring sin fremtid. Integrationsprocessen handler om præcis det samme, blot med fremtiden placeret udenfor hjemlandet. Kort kan man sige, at et uafklaret forhold til hjemlandet skaber for mange tanker som det hele var meget lettere, hvis... og jeg ville være lykkeligere, hvis... hos den enkelte udlænding.

5 HÅNDBOG OM REPATRIERING 5 En udlænding, som ofte oplever en splittelse mellem sit hjemland og Danmark, mellem fortiden, nutiden og fremtiden, er ikke i stand til at gøre aktivt brug af sine fysiske og mentale ressourcer. Det vigtige er at skabe rum for tanker og overvejelser, der kvalificerer en fremtidig afklaring. 1.1 Forskellige grupper forskellige rettigheder I vores rådgivning oplever vi naturligt nok stor forskel på udlændinges forhold til deres hjemland. Her er det nødvendigt også i forhold til udlændingens ret til støtte at skelne mellem flygtninge og indvandrere Juridisk dækker betegnelsen flygtninge en gruppe mennesker, som ikke selv har valgt at forlade hjemlandet, men som har været tvunget til det og derfor er blevet meddelt asyl i Danmark. Asyl betyder beskyttelse. Flygtninge har ofte været udsat for traumatiserende overgreb af fysisk og psykisk art. Landet, de kommer fra, har undergået store politiske og sociale forandringer, mens de har været væk. Betegnelsen indvandrere dækker som de vigtigste grupper udlændinge, som opholder sig i Danmark på grund af en ægtefælle eller andet familie, som er bosat her, samt udlændinge, der kom hertil som arbejdsindvandrere i 1960erne og 1970erne. Der er imidlertid en større gruppe udlændinge, der bevæger sig psykologisk og rettighedsmæssigt imellem disse to kategorier, nemlig familiesammenførte ægtefæller, forældre og børn til flygtninge. For dem er problematikken omkring hjemlandet oftest at sammenligne med den for en flygtning.

6 6 DFH / DANSK FLYGTNINGEHJÆLP 2 Samarbejde og rollefordeling mellem Dansk Flygtningehjælp og kommunerne Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har overdraget opgaven med at rådgive udlændinge, som overvejer at vende tilbage til deres hjemland til Dansk Flygtningehjælp. Som en neutral humanitær organisation hjælper vi udlændingen med at afklare de forskellige forhold, der leder den enkelte til en endelig beslutning. Det er Dansk Flygtningehjælps opgave at afklare om den enkelte udlænding er omfattet af repatrieringslovens personkreds via kontakt til relevante myndigheder, hvorfra vi modtager oplysninger om opholdstilladelse, opholdstid i Danmark samt øvrige relevante forhold. Når udlændingen beslutter sig for at vende tilbage til hjemlandet, overtager den relevante kommune sagen. Det er kommunen, der har den endelige bevilligende kompetence efter repatrieringsloven. 2.1 Dansk Flygtningehjælp Undersøger opholdsgrundlag og rettigheder i forhold til repatrieringsloven Afholder individuelle afklarende samtaler med alle, der har overvejelser om at repatriere Informerer om forholdene i hjemlandet Rådgiver om repatrieringsstøtte og fortrydelsesret Vejleder om afvikling af forhold i Danmark Udarbejder materialer om repatriering

7 HÅNDBOG OM REPATRIERING 7 Yder faglig sparring til kommuner og andre samarbejdspartnere Samler viden og erfaringer om repatrieringsarbejdet Udvikler og gennemfører projekter til styrkelse af repatrieringsindsatsen Støtter samarbejdspartnere i udvikling af projekter til styrkelse af repatrieringsindsatsen Afholder kurser for kommunale medarbejdere ofte i samarbejde med relevante myndigheder som fx Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Udbetaling Danmark 2.2 Kommunen Henviser udlændingen til individuel rådgivning hos Dansk Flygtningehjælp Undersøger udlændingens ret til støtte ud fra en aktuel økonomisk vurdering Udbetaler ydelser i henhold til repatrieringsloven Tilkender eventuel reintegrationsbistand samt oversender sagen til Udbetaling Danmark efter bevilling Arrangerer i samarbejde med udlændingen hjemrejsen og fragt af ejendele Framelder udlændingen i folkeregistret, hvis udlændingen ikke selv har gjort det Opsiger bolig, hvis ikke udlændingen selv har gjort det

8 8 DFH / DANSK FLYGTNINGEHJÆLP 2.3 Organisering af opgaver i forbindelse med repatriering i kommunerne Flere kommuner har siden 2010 gennemført projekter om repatriering. Erfaringerne fra disse projekter kan være nyttige for andre, hvorfor vi i dette afsnit har samlet nogle væsentlige pointer fra kommunerne. De kommunale udfordringer med repatrieringsområdet udspringer typisk af, at sagsarbejdet kan være tidskrævende og uvant for den enkelte sagsbehandler. Repatrieringsloven er en lille lov, der kommer i brug ca. 500 gange om året landet over, og det kan være svært at opbygge kompetencer på området i de enkelte kommuner. Det er vigtigt at den enkelte kommune er klar i sin kommunikation om forventningerne til indsatsen på området og måske særligt er opmærksom på fordelingen af opgaver mellem kommunen og Dansk Flygtningehjælp. Den konkrete behandling af en ansøgning om støtte ligger hos sagsbehandleren, og flere kommuner har tilkendegivet, at det er en god idé at udvikle egne instrukser til sagsgangen. Særligt i de kommuner, hvor repatrieringsopgaven løses decentralt dvs. af flere ydelsesmedarbejdere skaber det bedre vilkår for en ensartet sagsbehandling, hvis den enkelte sagsbehandler ikke selv skal starte fra bunden ved hver sag. Ved at udarbejde instrukser baseret på hidtidig praksis, forankres erfaring fra sag til sag frem for blot fra en medarbejder til en anden. En instruks kan fx indeholde: Oversigt over almindelig arbejdsgang i en repatrieringssag Beskrivelse af opgavefordeling mellem borger og sagsbehandler Vejledning til den økonomiske vurdering, som skal foretages ved enhver ansøgning om støtte herunder hvilke forhold, der skal tages i betragtning som formue Links til relevante blanketter og standardbreve

9 HÅNDBOG OM REPATRIERING 9 Information om kommunens foretrukne rejseselskaber og/eller transportfirma til personlige ejendele Tjekliste til at skabe overblik over opgaver i forbindelse med sagsbehandling Links til takster og vejledninger Hertil lægger kommunerne også den erfaring, at viljen til et kompetenceløft for medarbejdere på området dvs. mulighed for deltagelse i kurser, sparring med kolleger eller andre kommuner, ekstra tid til sagsbehandling m.v. er afgørende for en effektiv sagsbehandling. Det hjælper endvidere den sagsbehandler, som skal afgøre den enkelte sag, hvis kendskabet til repatrieringsloven er udbredt i kommunen også til afdelinger, der ikke normalt holder sig opdateret om ydelseslovgivning. Her peges der særligt på, at man i visse kommuner har holdt korte informative oplæg for medarbejdere i fx ældreplejen eller på skoleområdet, hvilket mindsker risikoen for misforståelser mellem forskellige aktører i en konkret sag og samtidig hjælper ydelsessagsbehandleren i samarbejdet med den konkrete familie. Sådanne oplæg kan afholdes af erfarne sagsbehandlere eller medarbejdere fra Dansk Flygtningehjælp. Det er ligeledes en god idé at gøre informationen om proceduren i den enkelte kommune tilgængelig for alle kommunens medarbejdere, således at en hvilken som helst medarbejder kan slå repatriering op i en intern telefonbog og finde frem til den relevante medarbejder eller afdeling at rette sine spørgsmål til. Det kan være en god idé for den i kommunen relevante afdeling at etablere en tillidsfuld relation til det lokale foreningsliv, således at målgruppen ved, hvor de skal gå hen med deres forespørgsler om bevilling af støtte. Kommunen er dog ikke forpligtet til at holde møder eller yde en særlig indsats overfor målgruppen. Denne opgave ligger hos Dansk Flygtningehjælp, og sådanne møder bliver ofte aktuelle i et samarbejde mellem det lokale foreningsliv, Dansk Flygtningehjælp og kommunen.

10 10 DFH / DANSK FLYGTNINGEHJÆLP 3 Loven Lovens formål er (...) at 1) give udlændinge det bedst mulige grundlag for at tage stilling til og eventuelt træffe beslutning om at repatriere og 2) støtte udlændinges repatriering ( 1) Den første danske lov om støtte til flygtninge og indvandrere, der ønsker at vende hjem, trådte i kraft den 1. januar Inden den 1. januar 2000 blev støtten især bevilliget efter bistandsloven. Repatrieringsloven er blevet ændret og forbedret af flere omgange, og i 2010 indførtes markante ændringer, som blandt andet indebar en væsentlig forhøjelse af etableringsydelsen. I 2014 valgte Folketinget at gøre de i 2010 indførte midlertidige ændringer permanente samt at indføre yderligere forbedringer. Repatrieringsloven, som den ser ud aktuelt, kan altid findes via retsinformation.dk, som der i øvrigt henvises til på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside. På trods af ændringer gennem årene, har lovens hovedindhold dog ikke ændret sig væsentligt siden den oprindeligt blev vedtaget i Loven er en af de mest avancerede af sin art i Europa. Den fastlægger vidtgående rettigheder til økonomisk støtte, hvis man som udlænding i Danmark ønsker at vende tilbage til sit hjemland. Forudsætningerne for at modtage støtte efter loven er, at beslutningen om at vende tilbage er truffet 1) frit og uden tvang fra familiemedlemmer eller andre og 2) med et reelt ønske om at bosætte sig permanent i hjemlandet. Herudover modtager man naturligvis kun støtte, hvis man ikke selv har råd til at afholde udgifterne i forbindelse med repatrieringen. 3.1 Hvem er omfattet af loven? Både flygtninge og indvandrere kan modtage støtte efter loven, hvis de opfylder særlige betingelser i forhold til opholdsgrundlag, opholdets varighed og

11 HÅNDBOG OM REPATRIERING 11 økonomi. En udlænding kan således godt være omfattet af loven formelt, men ikke have ret til støtte i kraft af sin aktuelle økonomiske situation. De grupper af udlændinge, som indgår i lovens personkreds, er: Flygtninge m.v. Familiesammenførte til flygtninge m.v. Andre familiesammenførte udlændinge som fx ægtefællesammenførte til danske statsborgere eller til familiesammenførte til indvandrere der har haft opholdstilladelse i Danmark i mindst fem år Udlændinge, som har opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse Udlændinge med opholdstilladelse på andet grundlag kan ansøge Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om at blive anset som omfattet af repatrieringsloven. For uddybning af hvilke opholdstilladelser, der dækkes af de enkelte betegnelser i personkredsen, henvises til ministeriets Vejledning til repatrieringsloven. De grupper af udlændinge, som ikke er omfattet af lovens personkreds, er: Flygtninge og indvandrere, som er blevet danske statsborgere Flygtninge og indvandrere, som har dobbelt statsborgerskab i Danmark og et andet land Statsborgere i et nordisk land eller et EU-land Familiesammenførte via den såkaldte EU-ret Asylansøgere

12 12 DFH / DANSK FLYGTNINGEHJÆLP 4 Sådan forløber en sag 4.1 Den første kontakt udfyldelse af oplysningsskema Ansøger henvender sig i kommunen med overvejelser om at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Kommunen henviser til Dansk Flygtningehjælp eller hjælper pågældende med at udfylde Oplysningsskema i forbindelse med frivillig tilbagevenden til hjemland eller tidligere opholdsland (repatriering) enten via Dansk Flygtningehjælps elektroniske formular eller på udskrift, som derefter sendes med posten. Oplysningsskemaet findes på hjemmesiden i højre side. 4.2 Individuel og personlig rådgivning Hvis ansøger er indforstået med det dvs. har sat kryds i JA ved spørgsmålet om indhentelse af oplysninger hos myndighederne indhenter Dansk Flygtningehjælp alle detaljer om ansøgerens opholdstilladelse hos Udlændingestyrelsen. Retten til støtte afhænger blandt andet af opholdsgrundlaget, dvs. årsagen til at udlændingen oprindeligt kom til Danmark samt opholdets varighed. Når oplysningerne fra Udlændingestyrelsen er modtaget, inviteres ansøgeren til en rådgivningssamtale hos Dansk Flygtningehjælp i København. Hvis ansøgeren ikke har mulighed for at komme til København, kan samtalen arrangeres over telefonen med tolk hos ansøgeren eller på kontoret i København. Denne type samtaler kan også foregå hos sagsbehandleren i kommunen, hvis ansøgeren ønsker det. Normalt gennemføres rådgivningssamtalen indenfor 2-3 uger efter, Dansk Flygtningehjælp har modtaget oplysningsskemaet. Det kan i visse tilfælde gå hurtigere, hvis der er et særligt behov for at gennemføre sagen som en hastesag. I nogle tilfælde kan det tage længere tid, hvis den oprindelige sag om opholdstilladelsen fx skal rekvireres i Rigsarkivet.

13 HÅNDBOG OM REPATRIERING 13 Dansk Flygtningehjælp bruger normalt tolk til samtaler, hvor ansøgeren ikke føler sig sikker på dansk, da der er tale om forholdsvis kompliceret lovstof. Beslutningen har vidtrækkende juridiske, sociale og følelsesmæssige konsekvenser for ansøgeren, hvorfor det er vigtigt, at kommunikationen flyder ubesværet og uden usikkerheder. Af samme grund accepteres kun i helt særlige tilfælde, at familiemedlemmer tolker til samtalerne. Samtalerne har i sagens natur meget varierende indhold, men samtalen omhandler typisk: Baggrunden for overvejelserne om at vende tilbage Forholdene i hjemlandet med udgangspunkt i den konkrete lokalitet (særligt relevant for flygtninge, som vender tilbage til konfliktområder) Repatrieringens konsekvenser for opholdsgrundlaget i Danmark herunder særlige forhold for familiesammenførte og andre, som ikke har fortrydelsesret, opnåelse af permanent opholdstilladelse og statsborgerskab samt forlængelse af midlertidige opholdstilladelser Fortrydelsesretten for flygtninge, restriktionerne i en sådan for familiesammenførte og det, at den ikke er til stede for indvandrere. Etablering af eksistensgrundlag efter hjemkomst herunder særligt beskæftigelsesmuligheder, muligheder for opstart af selvstændig virksomhed, indkøb af erhvervsudstyr, arbejds- og uddannelsesmæssige forudsætninger fra hjemlandet og Danmark samt rådgivning om udarbejdelse af erhvervsplan Særlige problemstillinger vedrørende børn herunder forberedelse, inddragelse og åbenhed omkring tilbagevenden, fortsættelse/opstart af skolegang, uddannelsesmuligheder, vaccinationer og generelle følelsesmæssige betragtninger Muligheden for forskudt repatriering for familier herunder muligheden for særlig støtte til boligudgifter til de, der bliver i Danmark (repatrieringslovens 8)

14 14 DFH / DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Muligheden for at foretage en såkaldt rekognosceringsrejse (undersøgelsesrejse) herunder forventninger til resultat samt muligheden for at modtage sociale ydelser i op til 8 uger under udrejse med dette formål (repatrieringslovens 6) Eventuelle konkrete projekter i hjemlandet, som kunne være relevante i forbindelse med tilbagevenden Afvikling af opholdet i Danmark herunder opsigelse af bolig, evt. gæld, afmelding hos folkeregisteret, udbetaling af ATP og andre forhold Fremskaffelse af rejsedokumenter, sletning af rejsebegrænsning for flygtninge, forlængelse af pas, forlængelse af opholdstilladelse, genindrejsetilladelse, visum eller særlige genbosættelsestilladelser i visse lande, planlægning af rejse, transport m.v. Efter den individuelle rådgivning vil sagsbehandleren i kommunen såfremt udlændingen er indforstået med det modtage et brev med orientering om samtalens forløb samt en liste over de forskellige ydelser i repatrieringsloven, der skal tages stilling til i den konkrete sag. Brevet er udgangspunktet for sagsbehandlingen og henviser udover repatrieringsloven til relevante bekendtgørelser. Sagsbehandleren kan med brevet i hånden indkalde borgeren til samtale for at diskutere de praktiske ting, som skal sættes i værk inden den forestående rejse. 4.3 Kommunen modtager brev med anmodning om sagsbehandling Dansk Flygtningehjælps brev til kommunen beskriver typisk: Udlændingens baggrund for at søge om støtte til repatriering Udlændingens planer og forestillinger om den fremtidige tilværelse i hjemlandet eller det tidligere opholdsland

15 HÅNDBOG OM REPATRIERING 15 Bekræftelse overfor sagsbehandler, at udlændingen har fået oplyst alle sine rettigheder i forbindelse med repatrieringen Oplysninger om fortrydelsesret og evt. ansøgning om forlængelse af denne Konkret beskrivelse af de, for den enkelte udlænding, relevante støttemuligheder efter 7 og 10 i repatrieringsloven Oplysninger om særlige forhold vedrørende pas og opholdstilladelse Oplysning om relevante dokumenter, der skal underskrives i forbindelse med repatrieringen (frivilligt frafald af opholdstilladelse samt fuldmagt til kommunen til at oplyse om brug af fortrydelsesretten) Oplysning om inddragelse af relevante dokumenter (fremmedpas, konventionspas, opholdskort i nogle kommuner inddrager man også sygesikringsbeviset) Orientering om de praktiske forhold for udbetaling af støtte Råd om transportfirmaer til brug ved transport af ejendele Anmodning om effektiv tilbagemelding til Dansk Flygtningehjælp Kommunen kan på baggrund af brevet behandle ansøgningen om støtte efter repatrieringsloven uden at tage yderligere stilling til, om der er tale om frivillig bæredygtig tilbagevenden baseret på et reelt ønske om atter at etablere sig i hjemlandet. Såfremt Dansk Flygtningehjælp ikke kan anbefale, at der ydes støtte efter repatrieringsloven, vil det fremgå af brevet. 4.4 Kommunen vurderer ansøgers aktuelle økonomiske situation Kommunens første opgave er at undersøge, hvorvidt ansøger er berettiget til støtte ud fra pågældendes aktuelle økonomiske situation. At borgeren er omfattet af loven betyder ikke nødvendigvis, at borgeren har ret til støtte, idet det

16 16 DFH / DANSK FLYGTNINGEHJÆLP er en betingelse for at modtage støtte, at pågældende ikke har egne midler, der kan dække behovet. Sagsbehandleren skal foretage en økonomisk vurdering som det kendes fra ansøgning om hjælp til flytning efter aktivlovens 85. Det betyder, at der både skal tages stilling til rådighedsbeløb og løbende opsparing af midler til egenbetaling samt realiserbar formue. Mange kommuner arbejder med vejledninger og instruktioner, når det gælder ansøgninger efter aktivlovens 85 og de øvrige enkeltydelser, og disse kan være nyttige som udgangspunkt for vurderingen i forhold til ansøgning om støtte efter repatrieringsloven. Dog må vurderingen altid være konkret og individuel og dermed tage hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende, når en borger vælger at forlade sin tilværelse i Danmark for at påbegynde en ny i et andet land. I den konkrete vurdering ses der bort fra formue op til kr. for enlige og kr. for ægtefæller. Ministeriets aktuelle vejledning indeholder flere konkrete anvisninger herom. Formuegrænsen er højere end ved ansøgning om kontanthjælp eller flyttehjælp, da man har ønsket at friholde pensionsopsparinger i formuevurderingen i forbindelse med støtte til repatriering. For vurderingen af egne midler samt formue i forhold til bevilling af reintegrationsbistand efter 10 er der særlige retningslinjer. Disse er nærmere beskrevet i Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand samt i ministeriets Vejledning til repatrieringsloven. Et par hovedtræk fra disse skrivelser er: Der skal foreligge to separate vurderinger af de økonomiske forhold, når der tages stilling til bevilling efter 7 og 10. Dette er blandt andet for at undgå, at en formue, som har resulteret i nedsættelse af etableringshjælpen efter 7, stk. 2, nr. 4, indgår to gange i vurderingen af ansøgers egne midler. Den formue, som der skal ses bort fra i vurderingen, udgør halvdelen af det beløb, ansøger ville kunne modtage i reintegrationsbistand i 5 år uanset om pågældende vælger denne eller den livslange ydelse. Ligesom ved vurdering af ret til kontanthjælp efter aktivloven, er der et loft over reintegrationsbistanden. Egne midler i

17 HÅNDBOG OM REPATRIERING 17 forhold til reintegrationsbistanden må ikke overstige niveauet for reintegrationsbistanden, som den ville blive udbetalt, hvis den 5-årige ydelse vælges. Hvis ansøger er gift, sker vurderingen af formue og egne midler på grundlag af ægteparrets samlede økonomiske situation. Det betyder, at loftet for reintegrationsbistanden for ægtepar, udgøres af 2 x reintegrationsbistandens månedlige niveau (inklusiv evt. supplerende bistand) for det pågældende land, hvis ydelsen udbetales i 5 år. 4.5 Bevilling af støtte efter repatrieringslovens 7 og 10 Hvis ansøger ikke selv har midler til at foretage repatrieringen, bevilliges de fulde støttebeløb i henhold til aktuelle takster, som altid kan findes på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside eller retsinformation.dk. Har ansøgeren derimod egne midler i form af formue eller mulighed for at spare op til en del af udgiften indenfor en rimelig periode, meddeles pågældende, at egenbetalingen eller beløbet svarende til formuen vil blive fratrukket etableringsydelsens andel til udbetaling efter fortrydelsesrettens udløb eller et år efter udrejsen. Der kan ikke foretages modregning for gæld til det offentlige i etableringsydelsen, da støtte til repatriering er en ydelse, der udbetales med et helt særligt formål. Se ministeriets vejledning herom. Ansøgeren skal modtage kommunens begrundede afgørelse på skrift og endvidere oplyses om kommunens aktuelle klageprocedure. Taksterne reguleres den 1. januar hvert år. Det er altid taksten på udrejsetidspunktet, der er gældende for bevillingen også når det gælder udbetaling af etableringsydelsens anden del.

18 18 DFH / DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Støtten efter repatrieringsloven kan omfatte følgende: Rejseudgifter til enkeltbillet fra hjemmet i Danmark til det nye opholdssted i hjemlandet; under særlige omstændigheder kan der bevilliges en returbillet til ledsager Transport af ejendele op til 2 m³ per person eller evt. dækning af udgifter til ekstra bagage på rejsen, hvis pågældende ikke ønsker bohave flyttet Hjælp til etablering i hjemlandet støtten udbetales i to dele bestående af et mindre beløb ved udrejsen og et større beløb efter fortrydelsesrettens udløb for flygtninge eller efter ét år for indvandrere Indkøb og transport af erhvervsudstyr ved repatriering til lande, der har behov for genopbygning og hvor ansøgerens beskæftigelsesmuligheder vil forbedres af en sådan støtte Udgifter til ét års sygeforsikring i hjemlandet, hvis der ikke eksisterer et gratis offentligt behandlingstilbud eller et kontant beløb til betaling af sygebehandling i visse tilfælde Udgifter til nødvendig medbragt lægeordineret medicin til ét års forbrug eller hvis medicinen har begrænset holdbarhed midler til dækning af udgift hertil Udgifter til nødvendige vaccinationer samt medbragte personlige lægeordinerede medicinske hjælpemidler (op til et vist beløb, som satsreguleres den 1. januar hvert år) Løbende økonomisk støtte (reintegrationsbistand), hvis ansøger a) Er fyldt 55 år; eller er berettiget til førtidspension; eller er fyldt 50 år og på grund af sin helbredstilstand ikke anses for egnet til at skabe et forsørgelsesgrundlag b) Har haft opholdstilladelse i Danmark i mindst 5 år

19 HÅNDBOG OM REPATRIERING 19 For udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark før 1. juli 2002, kan endvidere bevilliges supplement til reintegrationsbistanden. Har ansøger fået afslag på bevilling af reintegrationsbistand med baggrund i eksisterende muligheder for forsørgelse fx via en ægtefælles indtægter, kan ansøgningen i helt særlige tilfælde genoptages indenfor 2 år, hvis fx ægtefællen dør. Ansøgningen skal indgives til og behandles i den kommune, som oprindeligt gav afslag på ansøgningen. Vurdering og bevilling af reintegrationsbistand skal altid ske i overensstemmelse med den gældende bekendtgørelse herom, som findes på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside eller direkte på retsinformation.dk. 4.6 Mulighed for at foretage undersøgelsesrejse (rekognosceringsrejse) efter 6 Ifølge repatrieringslovens 6 har ansøgere, som modtager hjælp til forsørgelse efter aktivloven, mulighed for at foretage en undersøgelsesrejse eller deltage i praktik eller uddannelsesforløb i hjemlandet og samtidig oppebære retten til hjælp til forsørgelse under kortvarige ophold i op til 8 uger på trods af aktivlovens 5. Ansøger skal være omfattet af repatrieringslovens personkreds for at være omfattet af denne regel, ligesom en forudgående rådgivning med Dansk Flygtningehjælp er en forudsætning for denne ret. I praksis betyder dette, at en henvendelse om en undersøgelsesrejse i forbindelse med overvejelser om repatriering til fx sagsbehandler i jobcenteret henvises til Dansk Flygtningehjælp som en ganske almindelig sag dvs. med udfyldelse af oplysningsskema hvorefter der foretages en almindelig vurdering af pågældendes rettigheder samt en individuel rådgivning om tanker og muligheder i forbindelse med repatriering. Kommunen vil efter Dansk Flygtningehjælps rådgivning modtage en skriftlig udtalelse vedrørende undersøgelsesrejsen og kan herefter i samarbejde med ansøger tilrettelægge det videre forløb. Ansøger skal selv afholde alle udgifter for rejsen, og der kan ikke ydes hjælp via repatrierings- eller aktivlovens øvrige paragraffer hertil.

20 20 DFH / DANSK FLYGTNINGEHJÆLP 4.7 Praktiske opgaver Når retten til støtte er afklaret, kan den praktiske planlægning gå i gang. Det er en god idé at indkalde ansøgeren til en samtale, hvor sagsbehandler oplyser om kommunens praksis i forhold til medicinbevilling, bestilling af rejse samt aftale med transportselskab. Planlægningen er et samarbejde mellem ansøger og sagsbehandler. Nogle kommuner beder ansøger om selv at indkøbe medicin for derefter at refundere udgifterne, mens andre udsteder medicinbevilling direkte til apoteket, som udleverer medicin og derefter sender regningen til kommunen. Nogle kommuner anser det for ansøgerens opgave at indhente tilbud fra transportselskaberne, andre varetager denne opgave selv. Det samme gælder rejsen. I denne fase af sagsbehandlingen er det en god idé at afstemme forventninger med ansøger, således at sagsbehandler og ansøger har det samme opfattelse af opgaver og tidsperspektiv. Det er særligt vigtigt for ansøger at have en tidsramme for processen i forhold til opsigelse af bolig og afslutning af øvrige økonomiske forpligtelser i Danmark Fremskaffelse af rejsedokumenter Det optimale for repatrieringens gennemførelse er, at ansøger er i besiddelse af eller kan skaffe et nationalitetspas. Det signalerer på forhånd, at hjemlandets myndigheder accepterer pågældende som statsborger. Hvis nationalitetspas derimod ikke kan udstedes (som det er tilfældet for visse flygtningelande) kan tilbagerejse efter konkret tilladelse fra Udlændingestyrelsen ske på et éngangspas (laissez-passer) eller på fremmedpas med afkortet løbetid tilpasset fortrydelsesretten. Dansk Flygtningehjælp rådgiver om tilpasning af danske rejsedokumenter herunder fjernelse af en eventuel rejsebegrænsning samt om udstedelse af éngangspas. Det er ansøgers eget ansvar at tage kontakt til hjemlandets repræsentation i Danmark eller udlandet for at ansøge om nationalitetspas.

21 HÅNDBOG OM REPATRIERING 21 Bemærk at flygtninge og indvandrere fra visse lande skal igennem en ofte tidskrævende proces med hjemlandets myndigheder om rejsedokumenter og/eller opholdstilladelse, før de kan rejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af brevet fra Dansk Flygtningehjælp. Hvis ansøger afleverede dokumenter som fx pas, ID- eller kørekort eller uddannelsespapirer til Udlændingestyrelsen ved ankomsten til Danmark, bør disse rekvireres herfra inden udrejsen. Dansk Flygtningehjælp er gerne behjælpelig med dette Afvikling af forhold i Danmark Det er som udgangspunkt ansøgers egen opgave at afvikle sine forhold i Danmark inden udrejsen, men ofte kan sagsbehandleren være en god støtte for pågældende i at skabe et overblik over hvilke forhold, der skal afsluttes. Det kan være en god idé at sætte lidt tid af til at gennemgå disse ting med ansøger under den første samtale og derefter lade pågældende selv stå for selve afviklingen. Opsigelse af bolig Så snart kommunen har truffet afgørelse om støtte efter loven, og der er fastsat en udrejsedato sammen med ansøger, skal pågældendes bolig opsiges, hvis det er en lejebolig. Det er praktisk at tilrettelægge sagsbehandling og udrejse med udgangspunkt i opsigelsesfristen, så ansøger ikke hæfter for husleje i længere tid end nødvendigt, men heller ikke står uden bolig umiddelbart inden udrejsen. I forbindelse med opsigelsen er det en god idé at afklare muligheden for at få depositum og indskud tilbage samt evt. indgå aftale om afvikling af indskudslån, hvis ansøger har et sådant hos kommunen. Advisering af jobcenter, skole og andre institutioner Når der er lagt en konkret plan for repatrieringen, bør ansøger selv give besked til alle offentlige institutioner og/eller myndigheder, som pågældende er i kontakt med. Det gælder fx børnenes skole, fritidstilbud, daginstitution eller pasningsordning samt jobcenter, kursussted eller lignende.

22 22 DFH / DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Udbetaling af ATP, arbejdsmarkedspension, feriepenge og andre tilgodehavender Hvis ansøger har indbetalt til en ATP-opsparing, bør vedkommende tage kontakt til ATP inden udrejse for at afklare forholdene omkring udbetaling af denne opsparing. Som udgangspunkt kan opsparingen først hæves, når ansøger fylder 65 år. Arbejdsmarkedspension udbetales af den pensionskasse, som pågældende har valgt at have sin opsparing i. Oplysninger herom kan findes med NemID på pensionsinfo.dk. Feriepenge kan også udbetales før tid, når ansøger flytter til udlandet. Ansøger bør henvises til den relevante myndighed eller arbejdsgiver ved spørgsmål desangående. Hvis ansøger har været medlem af en a-kasse, bør pågældende henvises til at tage kontakt til denne for udmeldelse samt evt. udbetaling af tilgodehavende. Fremskaffelse af dokumentation for skolegang, kurser, arbejde m.v. Hvis ansøger har deltaget i kurser, seminarer, uddannelsesforløb eller andre erhvervsrettede aktiviteter med henblik på faglig opkvalificering, er det vigtigt at få dokumentation herfor. Dokumentation for ansættelser og udtalelser fra arbejdsgivere er ligeledes vigtigt at fremskaffe. Hvis der er børn i skolealderen, er det også vigtigt at indhente udtalelser fra lærere eller pædagoger om læringsniveauet på det klassetrin, som barnet forlader. Dette for at lette overgangen til skole og uddannelse i hjemlandet. Særligt på de ældste klassetrin samt på ungdomsuddannelserne kan det være en god idé med dokumentation for det faglige niveau. For al dokumentation gælder det, at den kan legaliseres hos Udenrigsministeriet dvs. at en dansk myndighed bekræfter overfor myndighederne i hjemlandet, at de, som har udstedt dokumentationen, er dem, de siger, de er og kan udtale sig om det aktuelle forhold.

23 HÅNDBOG OM REPATRIERING 23 Opsigelse af abonnementer, udmelding af klubber m.v. Ansøger bør afvikle alle sine økonomiske forpligtelser i Danmark inden afrejse herunder telefonabonnementer, licensbetaling, tilmelding til el- og gasselskaber og internetabonnement. Dette gælder også fx klubmedlemskaber eller andre fritidsaktiviteter for børn. Afvikling af offentlig og privat gæld Gæld bliver ikke eftergivet, fordi ansøger forlader Danmark, så den kan stadig inddrives af den relevante myndighed. Det er derfor vigtigt, at ansøger selv opsøger långiver og indgår en aftale om afvikling af gælden. Der kan ikke modregnes for offentlig gæld i repatrieringsstøtten, men det betyder ikke, at ansøger pludselig er gældfri. Ansøger bør endvidere rådgives om gældssanering, hvis det er relevant. Skat I forbindelse med framelding i folkeregisteret modtager også SKAT ansøgers nye adresse i hjemlandet. Derfor kan det følgende års selvangivelse sendes til ansøger, medmindre der er søgt skattefritagelse (særligt for pensionister). Det kan være en god idé for ansøger at kontakte SKAT inden udrejse for på forhånd at få et overblik over, om der er betalt for meget eller for lidt i skat. Bankkonto i Danmark Det er en god idé at beholde en dansk bankkonto i en periode efter udrejsen, idet de danske myndigheder således nemt kan udbetale penge, som ansøger måtte have til gode. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at en dansk konto automatisk afvikles, hvis der ikke er aktivitet på den i en længere periode. Ansøger bør henvises til at tale med sin bank om de aktuelle anvisninger på området. Fuldmagt Ofte vil det være nyttigt, at ansøger giver fuldmagt til en betroet person i Danmark, som kan varetage pågældendes interesser, hvis der opstår problemer fx med udbetaling af pension i hjemlandet eller blot stille spørgsmål på vedkommendes vegne. Visse myndigheder har egne fuldmagtsblanketter, mens andre godtager en håndskrevet eller mundtlig fuldmagt.

24 24 DFH / DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Transport af personlige ejendele Kommunen dækker udgiften til transport af op til 2 m³ personlige ejendele per person, der skal repatriere. Det er forskelligt, hvordan kommunerne løser denne opgave om ansøger selv skal indhente tilbud fra transportfirmaer eller der allerede findes en særlig aftale med en leverandør. Ofte vil sagsbehandleren være i stand til at forhandle en bedre pris end ansøger selv. Det er vigtigt, at ejendelene er forsikret korrekt under transporten, ligesom det er transportfirmaets opgave at oplyse om særlige forholdsregler eller evt. forebyggende foranstaltninger i forbindelse med forsendelsen. I flere lande er det nu påkrævet, at forsendelsen anmeldes hos den relevante ambassade inden afsendelse, så ambassaden kan bekræfte, at der er tale om personligt bohave og ikke varer, der skal opkræves toldgebyrer for ved ankomst til det pågældende land. 4.8 Udrejse og inddragelse af opholdskort samt fremmedpas/konventionspas Når alle praktiske forhold er afklarede og en endelig udrejsedato er fastsat, bør kommunen indkalde pågældende til en afsluttende samtale. Her underskrives erklæringen Frivilligt frafald af opholdstilladelse, fuldmagt til kommunen om brug af fortrydelsesretten (kun for flygtninge), og kommunen modtager opholdskort samt evt. danske rejsedokumenter afleveres. Den første del af etableringsydelsen udbetales som regel til den udrejsendes konto et par dage før rejsen, så pågældende kan nå at hæve og veksle nogle af pengene eller overføre dem til en anden konto. Sagsbehandleren kan ved den afsluttende samtale også udlevere Erklæring om repatriering, som ansøger kan udfylde og sende til kommunen, når fortrydelsesretten er udløbet eller efter ét år. Erklæringen er kommunens garanti for, at vedkommende ikke har benyttet sig af fortrydelsesretten eller har søgt forlængelse og samtidig en praktisk måde for ansøger at oplyse det aktuelle kontonummer til overførsel af etableringsydelsens anden del til kommunen.

25 HÅNDBOG OM REPATRIERING 25 Når udrejsedatoen er fastsat, bør sagsbehandleren give besked til Dansk Flygtningehjælp., som udfærdiger et brev, den udrejsende kan medbringe til brug ved spørgsmål fra myndigheder på rejsen. 4.9 Afslutning af sagen i kommunen Frafaldserklæring og opholdskort samt rejsedokumenter sendes til Dansk Flygtningehjælp umiddelbart inden eller efter udrejsedatoen. Her opbevares dokumenterne en periode efter udrejsedatoen, hvorefter de sendes til Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsen opbevarer dem på sagen og kan hvis fortrydelsesretten benyttes udlevere dem igen. Hvis ansøger ikke selv har sørget for det, melder sagsbehandleren til folkeregistret, at pågældende er udvandret. Sagen afsluttes endeligt i kommunen, når anden del af etableringsydelsen er udbetalt eller hvis udlændingen benytter sig af fortrydelsesretten og igen bosætter sig i Danmark. Ofte laver sagsbehandlere et advis i KMD til påmindelse om udbetaling af etableringsydelsens anden del, således at en ny sagsbehandler kan udbetale ydelsen, hvis den oprindelige sagsbehandler ikke længere har sagen. Det er særligt vigtigt at journalisere den konkrete beregning af støtte samt opbevare kopi af bevillingen på sagen, så der ikke opstår tvivl om det relevante beløb, når anden del af ydelsen skal udbetales Oversendelse af sag til Udbetaling Danmark I sager, hvor der er bevilliget pension i henhold til konvention eller reintegrationsbistand, fremsender kommunen den nødvendige dokumentation til Udbetaling Danmark, så de kan overtage udbetaling af ydelsen.

26 26 DFH / DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Kommunen skal give Udbetaling Danmark, International Pension & Social Sikring besked, når borgeren flytter til hjemlandet eller til et tidligere opholdsland, og udbetalingen skal sættes i gang. Kommunen skal sende sagen og de relevante oplysninger i så god tid, at udbetalingen kan iværksættes til tiden. Udbetalingen skal ske månedsvis bagud fra den 1. i måneden, efter at borgeren er flyttet til sit hjemland eller tidligere opholdsland. For at udbetalingen kan sættes i gang, skal kommunen sende følgende oplysninger: kopi af afgørelsen navn cpr-nummer civilstand statsborgerskab fuldstændig adresse i det land, borgeren flytter til oplysninger om bankkonto. Udbetaling Danmark, International Pension & Social Sikring har ikke mulighed for at se oplysninger om bankkonto i KMD. Derfor skal kommunen sende præcise oplysninger om den bankkonto, bistanden skal sendes til, dvs.: registrerings- og kontonummer (hvis bank i Danmark) IBAN-nummer (hvis udenlandsk bank) bankens bic-code (S.W.I.F.T-adresse) (hvis udenlandsk bank) bankens navn og adresse (hvis udenlandsk bank). Udbetaling Danmark har en blanket, som borgeren kan udfylde med disse data. Kilde: borger.dk, april 2014

27 HÅNDBOG OM REPATRIERING 27 Den konkrete fremgangsmåde er beskrevet i Bekendtgørelse om betingelser for og fremgangsmåde ved udbetaling af reintegrationsbistand, som findes på retsinformation.dk eller via Dansk Flygtningehjælps hjemmeside.

28 28 DFH / DANSK FLYGTNINGEHJÆLP 5 Om fortrydelsesretten Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har fortrydelsesret i forbindelse med repatrieringen sidstnævnte under forudsætning af, at de genindrejser sammen med den flygtning, de er familiesammenført til (referencen). Fortrydelsesrettens betingelser er beskrevet i udlændingelovens 17 a. Retten betyder, at udlændingen kan fortryde sin beslutning som udgangspunkt indenfor 12 mdr. fra udrejsedatoen og genvinde sine rettigheder i Danmark. Den pågældende udlænding vil således blive stillet juridisk, som om repatrieringen ikke havde fundet sted. I det følgende gennemgås visse særlige forhold vedrørende brugen af fortrydelsesretten. Det er vigtigt, at ansøger forstår repatrieringens konsekvens, uanset at pågældende har fortrydelsesret. I Dansk Flygtningehjælps rådgivning betragtes flygtninges repatriering også som en endelig beslutning og fortrydelsesretten som et sikkerhedsnet, der kan benyttes i yderste nødstilfælde. Det anbefales, at den repatrierede kontakter Dansk Flygtningehjælp fra hjemlandet, inden der træffes beslutning om at fortryde repatrieringen. I en sådan situation yder Dansk Flygtningehjælp fagligt velfunderet rådgivning i forhold til pågældendes konkrete situation og de aktuelle forhold i det relevante land. Der kan kun ydes støtte til repatriering én gang, hvilket Dansk Flygtningehjælp understreger i rådgivningen og ligeledes taler med udrejste om, hvis de henvender sig fra hjemlandet med overvejelser om at fortryde. Der er dog mulighed for at søge om reintegrationsbistand ved udrejse efter at have gjort et forsøg på repatriering, men efterfølgende benyttet sig af fortrydelsesretten. 5.1 For flygtninge med midlertidig opholdstilladelse Hvis ansøger har midlertidig opholdstilladelse i Danmark, bør der om muligt søges forlængelse af tilladelsen, inden pågældende forlader Danmark. Der gives dog forlængelse efter genindrejse i Danmark i forbindelse med fortrydelsesretten, selvom opholdstilladelsen er udløbet under opholdet i hjemlandet, hvis pågældende i øvrigt opfylder betingelserne.

29 HÅNDBOG OM REPATRIERING 29 Hvis pågældende benytter sig af fortrydelsesretten, vil repatrieringsforsøget som regel indgå i Udlændingestyrelsens senere vurdering af en evt. forlængelse af opholdstilladelsen. 5.2 Mulighed for forlængelse Perioden for fortrydelse kan søges forlænget fra 12 til 24 måneder, hvis ansøger har en god begrundelse herfor. Ansøgningen bør indgives senest tre måneder inden fortrydelsesrettens udløb efter 12 måneder. Pågældende søger ved at sende et brev til Udlændingestyrelsen, Ryesgade 53, 2100 København Ø eller via mail på 5.3 Genindrejse og tilladelse hertil Hvis en flygtning ønsker at benytte sig af fortrydelsesretten, skal pågældende selv kontakte den nærmeste danske repræsentation, som vil udstede en genindrejsetilladelse. Uden en sådan er det ikke muligt at indrejse i Danmark. Såfremt det ikke er muligt at opsøge en repræsentation eller sagen ikke bliver behandlet inden for en rimelig tidsramme, kan man kontakte Udlændingestyrelsen i Danmark for at få hjælp hertil. Dette gøres ved at sende en mail til Dansk Flygtningehjælp oplyser om dette forhold i rådgivningen, ligesom der gøres opmærksom på, at pågældende selv skal tilrettelægge, gennemføre og betale for tilbagerejsen. Efter genindrejse i Danmark skal udlændingen henvende sig hos Udlændingestyrelsen alternativt udlændingekontoret i den relevante politikreds. Udlændingestyrelsen udsteder et dokument, hvoraf det fremgår, at opholdstilladelsen ikke er bortfaldet. Dette er tilstrækkelig dokumentation til, at kommunen kan lade udlændingen registrere i folkeregisteret og dermed opnå fulde rettigheder i Danmark igen. Udlændingestyrelsen genudsteder opholdskort og udleverer øvrige dokumenter, som blev inddraget i forbindelse med repatrieringen, så hurtigt som muligt efter genindrejsen.

30 30 DFH / DANSK FLYGTNINGEHJÆLP 5.4 Handlekommune ved genindrejse En flygtning, som benytter sig af fortrydelsesretten, skal ved genindrejse henvende sig i den kommune, som pågældende var registreret i ved udrejsen. Er der tale om en flygtning, som fortsat er under integrationsprogrammet, har udrejsekommunen pligt til at genoptage dette og handle som om, at repatrieringen var en midlertidig afbrydelse af den 3-årige integrationsperiode medmindre flygtningen ønsker at bosætte sig i en anden kommune, som indvilliger i at overtage introduktionsprogrammet. Er der derimod tale om en hvilken som helst anden borger, har kommunen ikke pligt til at handle i forhold til udlændingen, men til at yde råd og vejledning om pågældendes ret til hjælp i det danske system. 5.5 Tilbagebetaling af ydet støtte Hvis en udlænding benytter sig af fortrydelsesretten, har kommunen under særlige omstændigheder ret til at kræve den allerede ydede støtte tilbagebetalt, jf. repatrieringslovens 9, som har til formål at forhindre misbrug af ordningen. Kommunen kan vurdere, at der er basis for et sådant krav, hvis fx den repatrierede benytter sig af fortrydelsesretten efter meget kort tid i hjemlandet og dermed ikke har gjort et reelt forsøg på etablering i hjemlandet. Støtten kan ligeledes kræves tilbagebetalt, hvis den er givet på baggrund af urigtige oplysninger fra ansøger hvis pågældende fx aldrig har haft til hensigt at bosætte sig permanent i hjemlandet. Muligheden for at kræve støtten tilbagebetalt følger praksis for aktivlovens 95. Retningslinjer for vurderingen er beskrevet i ministeriets vejledning om repatrieringsloven.

31 HÅNDBOG OM REPATRIERING 31 6 Yderligere oplysninger, vejledning og faglig sparring Dansk Flygtningehjælp har i mere end 20 år været involveret i rådgivning om repatriering. Området har været genstand for særlig opmærksomhed i forbindelse med lovændringerne fra 2010, og udviklingen siden da har vist, hvor vigtigt hjemlandsperspektivet er i mange andre sammenhænge end lige den, hvor udlændingen går med et konkret ønske om at vende tilbage til hjemlandet. Dansk Flygtningehjælp tilbyder faglig sparring til kommunale medarbejdere, tilbyder kurser om lovgivningen og faciliterer netværk mellem kommuner i samarbejde med ministeriet. Vi afholder endvidere møder for flygtninge og indvandrere om mulighederne i repatrieringsloven og udvikler projekter om repatriering og hjemlandsperspektivet. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere eller har brug for hjælp i dit arbejde med en konkret repatrieringssag. Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal 1300 København K T E

32 32 DFH / DANSK FLYGTNINGEHJÆLP 7 Tjekliste Brev fra Dansk Flygtningehjælp Dokumentation for formueforhold Dokumentation for indtægter og udgifter (rådighedsbeløb) Journalnotat beregning af bevilliget beløb Skriftlig bevilling samt klagevejledning til ansøger Advisering til udbetalingsafdeling Bestilling af rejse Leverandør i forbindelse med transport af ejendele Medicinbevilling Sygesikring refusion til allerede tegnet forsikring eller udbetaling efter 1 år? Vaccinationer (flere familiemedlemmer forskellige behov) Hjælpemidler Erhvervsplan godkendt

33 HÅNDBOG OM REPATRIERING 33 Dokumentation for udgifter i forbindelse med erhvervsplan Udrejsedato tilbagemelding til Dansk Flygtningehjælp Opsigelse af bolig Besked til relevante afdelinger kontanthjælp, familieafdeling, boligydelser m.v. Oversendelse af sag til Udbetaling Danmark Udlevering af Erklæring om repatriering Udlevering af relevante blanketter til SKAT Underskrivelse af Frivilligt frafald af opholdstilladelse i Danmark Underskrivelse af fuldmagt til brug, hvis pågældende benytter sig af fortrydelsesretten Inddragelse af danske rejsedokumenter, opholdskort og evt. sygesikringsbevis Frameldelse fra folkeregisteret

34 34 DFH / DANSK FLYGTNINGEHJÆLP 8 Egne noter

35 9 Litteraturliste og henvisninger Relevant materiale forefindes på hjemmesiden flygtning.dk/atvendehjem. Repatrieringsloven, LBK nr af 28/08/2013 LOV nr. 307 af 29/03/2014 LOV nr. 308 af 29/03/2014 Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand, BEK nr. 416 af 28. april 2014 Bekendtgørelse om reintegrationsbistandens størrelse, BEK nr. 415 af 28. april 2014 Vejledning til repatrieringsloven, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, juni 2010 ny udgave forventes 2014 Vejledning om satsregulering, retsinformation.dk Notat om fortolkning af 7, stk. 6, NOTAT, Social- og Integrationsministeriet, 30. marts 2012 Supplerende retningslinjer til fortolkning af 3, stk. 7, NOTAT, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 23. marts 2011 Notat om fortolkning af 7, stk. 5, NOTAT, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 6. september 2010 Pjecer og film produceret til målgruppen samt rapporter om projekter og særlige indsatser kan rekvireres gratis ved henvendelse til Dansk Flygtningehjælp eller findes på hjemmesiden flygtning.dk/atvendehjem

Arbejdsgang ved repatrieringssager

Arbejdsgang ved repatrieringssager Arbejdsgang ved repatrieringssager Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning Udarbejdet af: Katrine Buus Nielsen og Trine Engrob Birkmose Særligt om niveau eller beslutninger : Dansk Flygtningehjælp(DFH)

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Ændring af repatrieringsloven

Ændring af repatrieringsloven Ændring af repatrieringsloven Marts 2010 Quickguide Nye muligheder for økonomisk støtte ved frivillig tilbagevenden til en udlændings hjemland eller tidligere opholdsland Ændring af repatrieringsloven

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven LBK nr 1129 af 13/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. oktober 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2017-14143 Senere ændringer

Læs mere

Dette brev indeholder en orientering om ændringerne af repatrieringsloven og udlændingeloven.

Dette brev indeholder en orientering om ændringerne af repatrieringsloven og udlændingeloven. Til samtlige kommuner Orienteringsskrivelse om ændringer af repatrieringsloven og udlændingeloven som følge af vedtagelse af lovforslag L 174 i Folketinget den 2. juni 2017 Folketinget har den 2. juni

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1099. Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 28. august 2013,

Læs mere

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende:

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Etableringsydelse. Du er bevilget i alt 125.262 kr. Hjælpen udbetales over 2 gange. De 18.730

Læs mere

Bevilling af repatrieringsydelser

Bevilling af repatrieringsydelser Udkast: Bevilling af repatrieringsydelser Du har den 26. marts. 2013 ansøgt om økonomisk hjælp jævnfør Repatrieringsloven i forbindelse med, at du har besluttet at repatriere til LAND den 28.04.2013, Vejle

Læs mere

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 436 Offentligt Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændingestyrelsen inddrager din tidsbegrænsede opholdstilladelse,

Læs mere

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen [Modtagers navn og adresse] Opholdstilladelse Du har den [dato] fået opholdstilladelse i Danmark og skal bo i [navn] Kommune. Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven

Vejledning til repatrieringsloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 160 Offentligt Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund.......................................................................

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 15.11.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud Bente Bendix Jensen (V) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse af Kvalitetskontrakt, der offentliggøres

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring KEN nr 9377 af 16/06/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-06-2015 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 27-15 om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Notat Dato 1. februar 2017 MEB Side 1 af 5 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Loven om udvidelse af målgruppen

Læs mere

Lovændringen er trådt i kraft den 1. april 2016 og har virkning for ret til ydelse fra den 1. juli 2016.

Lovændringen er trådt i kraft den 1. april 2016 og har virkning for ret til ydelse fra den 1. juli 2016. Til samtlige kommuner Orienteringsskrivelse om lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION Information til førtidspensionister der er tilkendt pension efter den 1.1. 2003 Førtidspension Beregning og udbetaling af førtidspension: Førtidspension beregnes og udbetales

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s.

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s. Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 2 juni 2013 Indhold: 1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2 3. Familiesammenføring

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven

Vejledning til repatrieringsloven Vejledning til repatrieringsloven 17. november 2017 1.0 Vejledning Baggrund til repatrieringsloven Integrationskontoret, Udlændinge- og Integrationsministeriet ISBN 978-87-93396-52-4 2017 Udlændinge- og

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt Spørgsmål nr. 689 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes redegøre for, hvilken hjælp der tilbydes varetægtsfængslede,

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af repatrieringsloven

Forslag. Lov om ændring af repatrieringsloven 2013/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-5755 Fremsat den 22. januar

Læs mere

Indhold Retningslinjerne omhandler, hvordan botilbud efter 107, 109 og 110 foretager:

Indhold Retningslinjerne omhandler, hvordan botilbud efter 107, 109 og 110 foretager: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for Udsatte grupper og Psykiatri NOTAT Bilag 1. Retningslinjer for opkrævning af opholdsbetaling og udbetaling af lommepenge på botilbud

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger Til udlændinge- og Integrationsministeriet 13.10.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven (Forenkling af og præciseringer af reglerne om fordeling

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov

Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov Den 1. september 2015 træder loven om dobbelt statsborgerskab i kraft. Accepten af dobbelt statsborgerskab i Danmark har stor betydning

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsforslag for Anmeldelse af udrejse 1. Indledning Nedenstående beskriver kommunale forslag til udviklingstiltag for eksisterende og nye løsninger inden for området Anmeldes af udrejse. Forslagene

Læs mere

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI 1 Læs og gem denne folder. Den indeholder vigtige oplysninger om, hvad du kan og skal gøre for at få styr på din økonomi med mere. Den indeholder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven 2011/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-925 Fremsat den 29. februar 2012 af social-

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven 2007/2008

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven 2007/2008 Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven 2007/2008 Særlig vigtig information i forbindelse med indfødsretsprøven Hvis man ansøger om dansk indfødsret, skal man udover kravet om bestået indfødsretsprøve,

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION Information til førtidspensionister der er tilkendt pension efter den 1.1. 2003 Førtidspension Beregning og udbetaling af førtidspension: Førtidspension beregnes og udbetales

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Samsø Kommune Ø - SU

Samsø Kommune Ø - SU Samsø Kommune Ø - SU Skoleåret 2017-2018 Side 2 Ø - SU Samsø Kommune Side 3 Forord 4 Hvem kan få Ø-SU? 5 Ø-SU'en består af 5 Der ydes Ø-SU til følgende ungdomsuddannelser 5 Rejsestøtte 6 Opholdsstøtte

Læs mere

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven Særlig vigtig information i forbindelse med indfødsretsprøven Hvis man ansøger om dansk indfødsret, skal man ud over at opfylde kravet om bestået indfødsretsprøve

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af enkeltydelse på beskæftigelsesområdet 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en enkeltydelsessag (LAS Kapitel 10:

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4, eller 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Notat om boligplacering

Notat om boligplacering Lene Mølgaard Kristensen & Bente Bondebjerg d. 3.november 2016 Notat om boligplacering Indledning Med det stigende pres på kommunerne i forhold til at boligplacere flygtninge er der for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato:

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2005 Type: plan Nummer: Udstedelse: 24-10-2005 Udsteder: Kommuneinformation Udskrevet af: Tina Matthiesen Dato: 15-12-2010 1 / 61 2 Privatretlig forsørgelsespligt

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år Socialforvaltningens boligsociale anvisning

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp Skjal 4, undirskjal a Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal, Postboks 53, 1002 København K Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Att.: Hans B. Thomsen Dato DF J.nr.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke GL/BF2_da_140814 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Møde om social sikring og sundhedsydelser ved Lisa Balch, leder af Folkeregister/Sygesikring i Aarhus Kommune, 6. december 2012

Møde om social sikring og sundhedsydelser ved Lisa Balch, leder af Folkeregister/Sygesikring i Aarhus Kommune, 6. december 2012 Møde om social sikring og sundhedsydelser ved Lisa Balch, leder af Folkeregister/Sygesikring i Aarhus Kommune, 6. december 2012 Til stede: Lisa Balch, Diana og Maja fra Borgerservice, Folkeregister/Sygesikring;

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge Udkast til bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge I medfør af 9, 10, stk. 7, og 12, stk. 7, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7.

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Kontoret for Indkvarteringsvilkår. Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen. 1. Indledning

Kontoret for Indkvarteringsvilkår. Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen. 1. Indledning Kontoret for Indkvarteringsvilkår Vejledning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen 1. Indledning 2. oktober 2017 Udlændingestyrelsen Kommunerne har ansvaret for integration af de flygtninge,

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere