1. Udbud af kørsel til specialskoler, specialklasser, special institutioner og skærmede enheder i Horsens Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Udbud af kørsel til specialskoler, specialklasser, special institutioner og skærmede enheder i Horsens Kommune"

Transkript

1 1. Udbud af kørsel til specialskoler, specialklasser, special institutioner og skærmede enheder i Horsens Kommune

2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udbudsform... 4 Opbygning af udbudsmaterialet Udbudsvilkår Den udbudte kørsel Kørselstype og aftaleformer Hvem kan byde? Aftaleperiode Køreplanlægning Køreplansændringer Krav til vogntyper Diverse personaleforhold Tidsfrister og tidsplan Henvendelser Virksomhedsoverdragelsesloven Aktindsigt, offentliggørelse Udformning af tilbud Kriterier for valg af tilbud Aftaleindgåelse Tilbudsform og tildelingskriterier Tilbuddets form Tildelingskriterier Aftalebestemmelser Selskaber og foreninger Personaleansvar Underentreprenør Diskretion Kørselsomfang Krav til vognene Kørslens udførelse Betalingsmodellen Afregning Erstatningsansvar Misligholdelse Ikrafttræden, udløb, opsigelse og option Voldgift Bilag A. Planetsystemet

3 Bilag B. Tro og loveerklæring om gæld til det offentlige...20 Bilag C. Beskrivelse af de udbudte pakker...21 Bilag D. Tilbudsblanket...29 Bilag E. Beskrivelse af byders virksomhed...30 Bilag F. Retningslinjer for kørsel til skoler mv Bilag G. Indberetningsskema...34 Bilag H. Aftaledokument

4 Indledning Udbudsform Dette udbud foretages som offentligt udbud i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet (2004/17/EF af 31. marts 2004) og vedrører indgåelse af aftaler med enkelte leverandører om fast kørsel. Den udbudte kørsel har CPV-referencenr Opbygning af udbudsmaterialet Midttrafiks udbud omfatter kørsel til specialskoler, specialklasser, specialinstitutioner og skærmede enheder under Horsens Kommune, Børn og Unge. Kørslen udbydes som fast kørsel, og administreres af Horsens Kommune i samarbejde med Midttrafik. I udbuddet indgår forskellige aftaleformer. Forrest i udbudsmaterialet er en samlet oversigt over den udbudte kørsel. Udbudsmaterialet er opbygget på følgende måde: Afsnit 1, Udbudsvilkår, beskriver udbudsvilkårene i forbindelse med tilbudsgivning. Afsnit 2, Tilbudsform og tildelingskriterier, beskriver kriterier for valg af tilbud og efterfølgende indgåelse af aftale(r) og indeholder primært vejledninger og krav til byderen for afgivelse af tilbud. Afsnit 3, Aftalebestemmelser, fastlægger de krav der vil være gældende for kørslens udførelse, og angiver hvordan forholdet mellem Midttrafik og entreprenøren reguleres. Udbudsmaterialet afsluttes med en række bilag med uddybende beskrivelser, supplerende bestemmelser, skemaer mv. 4

5 Oversigt over kørsel Anslåede køre- Aftale ID timer pr. år Minimum eksl. Tomkørsel Vogntype H1 Stenagergård PK H2 Stenagergård PK H3 Torstedskolen PK H4 Østbirk Skole PK H5 Slotsskolen PK H6 Slotsskolen PK H7 Slotsskolen PK H8 Slotsskolen PK Bankagerskolen Ej afklaret, rettelser følger Lundagerskolen Ej afklaret, rettelser følger Hovedgårdskole Ej afklaret, rettelser følger Bakkeskolen Ej afklaret, rettelser følger Daginstitution Spiren Ej afklaret, rettelser følger Højvangsskolen Ej afklaret, rettelser følger Bankagerskolen Ej afklaret, rettelser følger 5

6 1 Udbudsvilkår 1.1 Den udbudte kørsel Den udbudte kørsel omfatter Horsens Kommunes kørsel til specialskoler, specialklasser, specialinstitutioner og skærmede enheder under Horsens Kommune indenfor Børn og Unge. Kørsel til skoler forventes at være ca 200 dage pr. skoleår. På skolefridage vil der være sfokørsel i et vist omfang. I skoleåret 2010/11 starter skolerne 09/08-10 medens sfo-kørsel starter 02/ Kørselsvolumenet forventes årligt at blive: Antal timer (ekskl. tomkørsel) Fast kørsel (F) ca Kørselstype og aftaleformer Midttrafik udbyder kørsel af typen fast kørsel. Der er én aftaleform omhandlende ruter som kørsel til mindre vogne (minibusser og taxier): Kørslen udbydes i aftaler. Aftalerne er beskrevet i bilag C hvor køreplaner, kørselsomfang, oplysninger om fysiske forhold og minimumskrav til materiel er beskrevet. Der indgås kun aftale med én vogn for hver kørselsaftale. Der kan med samme vogn bydes på flere forskellige aftaler. Hvis en vogn står til at vinde flere aftaler afgør Midttrafik hvilken aftale vognen tildeles. 1.3 Hvem kan byde? Aftale om kørsel kan indgås med såvel enkeltpersoner som et selskab eller en anden juridisk person. Kørslen kan udføres af enten (mini)bus eller taxi. Tilbudsgiver skal i det omfang det er nødvendigt for lovligt at kunne udføre ordren, i forbindelse med busser og minibusser opfylde kvalifikationskravene i lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 19. februar Der skal derfor enten foreligge de nødvendige tilladelser efter buslovens 1, stk. 1 (grundtilladelse) samt tilladelse for det nødvendige antal busser eller alternativt hertil et forhåndstilsagn fra Færdselsstyrelsen. Tilbudsgiver skal i det omfang det er nødvendigt for lovligt at kunne udføre ordren, i forbindelse med taxier opfylde kvalifikationskravene i lov om taxikørsel, lovbekendtgørelse nr. 517 af den 24. juni Der skal derfor foreligge de nødvendige tilladelser efter taxilovens 1, stk. 1. Dokumentation for, at byderen har en EP-tilladelse efter busloven eller en taxabevilling skal kunne forvises Midttrafik. Byderen skal endvidere i henhold til "Lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love" (nr. 366 af 13. maj 1997) afgive en tro- og loveerklæring om forfalden gæld til det offentlige som skal vedlægges tilbuddet. Erklæringen afgives på det i bilag B viste skema. Hvis ikke erklæringen medsendes forkastes tilbuddet. På tilbudsblanketten skal byderen oplyse om eventuelle underentreprenører, deres navne og omfanget af disses kørsel. Underentreprenører skal opfylde buslovens kvalifikationskrav, og tilladelse efter busloven eller taxiloven skal dokumenteres på samme måde som for 6

7 entreprenører der selv udfører kørslen. Byderen er eneansvarlig over for Midttrafik, dvs. byderen har det fulde ansvar for den kørsel der udføres af eventuelle underentreprenører. 1.4 Aftaleperiode Aftalen for alle udbudte kørsler er 2 år med kørselsstart ved skolestart i august måned Midttrafik har mulighed for at forlænge aftalerne i op til 12 måneder + op til 12 måneder. Meddelelse om forlængelse vil blive givet med minimum 3 måneders varsel, dvs. senest 1. maj 2012 for første forlængelse og med minimum 3 måneders varsel for anden forlængelse. 1.5 Køreplanlægning Horsens Kommune udsender i samarbejde med Midttrafik den endelige køreplan;køreplanen færdiggøres i samarbejde med den enkelte skole eller institution. Den endelige køreplan for skoleåret 2010/2011 vil sædvanligvis foreligge i løbet af juni måned, men det må forventes at de sidste justeringer til køreplanerne kan risikere først at foreligge i starten af august måned Den endelige køreplan for skoleåret 2011/2012 forventes at ligge klar i juni 2011, men det må forventes, at de sidste justeringer til køreplanerne kan risikere først at foreligge i starten af august måned Samme tidsplan gælder evt. forlængelser af kontrakter. Krav til vogntype på køreplanerne vil blive stillet som et minimumskrav, således at typen som minimum dækker antallet af elever (+ eventuelt krav til lift). Det betyder at biler som er større end minimumskravet også kan byde på kørslen. Sygdom hos elever, pludselige ændringer af behovet, elever der flytter eller andre forhold, gør det nødvendigt løbende at ændre køreplanen for den enkelte kørsel. Løbende ændringer der har afregningsmæssig konsekvens skal meddelelses entrepenøren senest dagen før ændringen. Ved varige ændringer over 5 hverdage ændres den faste køreplan af Horsens Kommune. Hvis entrepenøren/chaufføren bliver vidende om varige ændringer, skal Horsens Kommune underrettes hurtigst muligt. Der skal være mulighed for at skolerne/horsens Kommune, efter nærmere aftale med entreprenøren, kan ændre afhentningstidspunkterne ved f.eks. temadage, lejrskoler m.v. Køreplaner udarbejdes af Horsens Kommune i samarbejde med Midttrafik (under hensyn til at køretiden for eleverne ikke må overstige 60 minutter med mindre andet er aftalt). Eleverne skal ankomme på skolen tidligst 10 min. før start. Hvis vognen kommer tidligere end 10 min før ringetid, må chaufføren ikke sætte børnene af, med mindre der er truffet telefonisk aftale med skole/sfo. Hjemkørslen sker senest 10 min. efter ringetid. Børn der køres til Lundagerskolen til skolestart afleveres kl De anførte mødetidspunkter og tidspunkter for hjemkørsler kan ændres igennem hele aftaleperioden. Entrepenøren skal sørge for at tidspunkterne overholdes. Planlægning af kørslen sker i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser. 1.6 Køreplansændringer Der kan ske ændringer i de i udbudsmaterialet angivne køreplaner inden kørslen påbegyndes. Eventuelle ændringer af køreplanerne der er afklaret inden tilbud skal afgives, vil blive offentliggjort på Midttrafiks hjemmeside. Ændringer til køreplanerne i udbudsmaterialet vil ikke blive offentliggjort senere end 14 dage før tilbudsfristens udløb (jf. afsnit 1.10 vedr. rettelser.) Tilbuddet baseres på køreplanerne i udbudsmaterialet inkl. eventuelle offentliggjorte ændringer. Ændringer i forhold hertil i de endelige køreplaner vil udløse regulering efter aftalens bestemmelser. Der reguleres for ændret køreplantid. 7

8 Køreplanerne i udbudsmaterialet inkl. eventuelle offentliggjorte/fremsendte ændringer vil også være udgangspunktet for beregningen af ændringer i kørselsomfanget. Midttrafik kan varigt ændre antallet af køreplantimer med op til 20 % i aftaleperioden i både opadgående og nedadgående retning. 1.7 Krav til vogntyper Køretøjerne der skal benyttes i forbindelse med aftalerne, skal til enhver tid opfylde alle love og myndighedskrav vedrørende personbefordring samt som minimum have den lovpligtige forsikringsdækning samt yderligere en erhvervsansvarsforsikring. Disse skal kunne fremvises til Midttrafik. Køretøjer skal endvidere opfylde de krav om indretning og færdselssikkerhed som myndighederne måtte stille hertil. Minimums krav til vognstørrelse samt evt. krav om anvendelse af bestemte vogntyper er angivet under den enkelte pakke i bilag C. Den maksimale vognalder ved aftaleindgåelse/kørselsstart er på linje med i Midttrafiks udbud af variabel kørsel 8 år. Det skal fremhæves at der ønskes tilbud med nyere vogne der sikkerheds- og miljømæssigt lever op til moderne standarder. Derfor er der i tildelingskriterierne beskrevet hvordan kvalitet af materiel (vognstandard) indgår i beregningen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud (jf. afsnit 2.2). Vognene skal være forsynet med udstyr der kan kommunikere med Midttrafiks Planetsystem. Beskrivelsen af udstyret findes i bilag A. Vogntyper: Kravene til vogntyper er minimumskrav. Disse minimumskrav skal opfyldes af alle vogne af de pågældende typer. Type 1 Vognen skal have plads til 4 personer (ekskl. fører) og være udstyret med mindst 4 døre. Indstigningen skal være uden trin. Der skal være plads til bagage svarende til mindst 1 sammenklappelig kørestol. Type 2 Vognen skal have plads til 4 personer (ekskl. fører) og være udstyret med mindst 4 døre. Indstigningen skal være uden trin. Der skal være plads til bagage svarende til mindst 2 sammenklappelige kørestole. Type 3 Vognen skal have plads til mindst 5 personer (ekskl. fører). Vognen skal være udstyret med hjælpetrin og være indrettet således, at der er gode adgangsforhold til samtlige siddepladser. Indstigningstrin og evt. efterfølgende trin skal være lavest mulige. Den maksimale trinhøjde er 30 cm. Vognen skal have plads til bagage svarende til mindst 1 sammenklappelig kørestol. Vogne af typen MPV hører til i denne kategori. Type 4 Vognen skal være forsynet med motordrevet lift, og indrettet til at kunne transportere kørestole med en maksimal størrelse (inkl. elev) på (længde x bredde) 140cm x 80 cm. Der skal være plads til mindst 1 kørestol samt mindst 4 siddepladser til øvrige passagerer. Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet. Liftpladen skal have en størrelse på minimum (længde x bredde) 120 cm x 80 cm. Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand. Der skal være afkørselsstop på lift. Døråbningen, hvor liften er monteret, skal have en størrelse på minimum (højde x bredde) 126 cm x 85 cm. 8

9 Øvrige forhold: Det skal bemærkes, at for køretøjer af typen M2 (9 personer inkl. fører, eller over kg.) er kravene fastsat af Færdselsstyrelsen, således at døråbningen, hvor lift er monteret, skal minimum være 90 cm. bred og 140. høj). Afstanden mellem loft og gulv skal være mindst 155 cm. Type 5 Vognen skal være forsynet med motordrevet lift, og indrettet til at kunne transportere kørestole med en maksimal størrelse (inkl. bruger) på (længde x bredde) 145 cm x 80 cm. Der skal være plads til mindst 2 kørestole samt mindst 6 siddepladser til øvrige passagerer. Såvel sæder som kørestole skal placeres fremadrettet. Liftpladen skal have en størrelse på minimum (længde x bredde) 135 cm x 80 cm. Liftens flader skal være skridsikre i både våd og tør tilstand. Der skal være afkørselsstop på lift. Døråbningen, hvor liften er monteret, skal have en størrelse på minimum (højde x bredde) 145 cm x 85 cm. Øvrige forhold: Det skal bemærkes, at for køretøjer af typen M2 (9 personer inkl. fører, eller over kg.) er kravene fastsat af Færdselsstyrelsen, således at døråbningen, hvor lift er monteret, skal minimum være 90 cm. bred og 140. høj). Afstanden mellem vognens gulv og loft skal være mindst 180 cm. Type 6 Denne vogn er som en type 5, men den medbringer desuden en trappemaskine. For liftvogne gælder yderligere at vognene skal være forsynet med udstyr til fastgørelse af kørestole. Udstyret skal opfylde kravene i Justitsministeriets bekendtgørelse om detailforeskrifter for køretøjer. Kørestole skal under transporten være fastlåst med 4-punkts sele- eller stropbespænding. Kørestolsbrugerne skal fastspændes med en 3-punkts sikkerhedssele. Sikkerhedsselen skal benyttes under transporten. Vogne der anvendes til kørslen, skal være røgfrie, d.v.s. der må heller ikke ryges i vognene før eller efter kørslen (jfr. Lov om røgfri miljøer 4 og 20). 1.8 Diverse personaleforhold Det er entreprenørens ansvar at vagtplaner for chaufførerne overholder bestemmelserne i arbejdsmiljølovgivningen og overenskomster. Byderne opfordres til at gennemkøre ruterne for herigennem at få et opdateret billede af vejforholdene. I forbindelse med revision af køreplanerne vil det blive vurderet om der skal ske justeringer af køretider på grund af ændrede vej- og trafikforhold. Der stilles ikke særlige krav til arbejdsmiljøet i udbudsmaterialet, jf. bekendtgørelse nr af 17. december 2001 om pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser. Entreprenøren har pligt til at sikre sig at personer der har været straffet for forbrydelser mod børn og unge, ikke benyttes som chauffører på den af aftalen omfattede kørsel. Entreprenøren skal indhente børneattest på alle chauffører der benyttes til kørslen (jf. Børneattestloven, lov nr. 520 af 21. juni 2005). Børneattesterne skal kunne fremvises på Midttrafiks forlangende. 1.9 Tidsfrister og tidsplan Tilbud skal være Midttrafik i hænde senest tirsdag d 25. maj 2010 kl (dansk tid) på følgende adresse: Midttrafik Søren Nymarks Vej Højbjerg 9

10 Midttrafik anbefaler at tilbud sendes anbefalet, eller afleveres personligt mod en kvittering for modtagelsen. Tilbud der afleveres personligt, skal afleveres ved skranken, på ovennævnte adresse, i Midttrafiks åbningstid, mandage-torsdage mellem kl og fredage mellem , hvor kvittering udstedes for aflevering. Efter modtagelsen vil Midttrafik gennemgå og evaluere tilbudene på grundlag af de i afsnit 2 anførte udvælgelses- og tildelingskriterier, og denne proces forventes gennemført således at beslutning om hvilke tilbud der skal vælges til aftaleindgåelse, kan træffes primo juni Tilbuddene skal vedstås indtil den 1. september Henvendelser Alle henvendelser, supplerende og uddybende spørgsmål til indholdet/forståelsen af udbudsmaterialet eller vedr. proceduren skal rettes skriftligt til Spørgsmål og svar offentliggøres på Midttrafiks hjemmeside uden angivelse af hvem der har stillet spørgsmålene. Spørgsmål kan stilles indtil 11 dage før tilbudsfristen, dvs. senest lørdag d 15. maj Senest 6 dage senere vil samtlige spørgsmål og svar kunne læses på hjemmesiden. Udbudsmaterialet kan downloades gratis fra Midttrafiks hjemmeside Virksomhedsoverdragelsesloven Der vil efter Midttrafiks opfattelse ikke være tale om virksomhedsoverdragelse i forbindelse med udbuddet, men særlig overtagelse af materiel og/eller personale kan bringe forholdet ind under virksomhedsoverdragelsesloven Aktindsigt, offentliggørelse Efter udløbet af tilbudsfristen vil Midttrafik udarbejde en oversigt over: hvem der har indgivet tilbud, hvilken kørsel tilbuddet omfatter og tilbudspriser. Dette svarer til oplysningerne på tilbudsblanketterne. Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen. Der kan ikke, fx ved forbehold, kræves indskrænkning i det nævnte oplysningsomfang Udformning af tilbud Ved afgivelse af tilbud benyttes tilbudsblanket, bilag D, samt relevante bilag Kriterier for valg af tilbud Udbuddet foretages som offentligt udbud i henhold til EU's Forsyningsvirksomhedsdirektiv 2004/17/EF af 31. marts Der vil blive set bort fra urealistiske bud. Aftale vil blive indgået med den byder der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Midttrafik vil i den forbindelse lægge de i afsnit 2 angivne kriterier til grund ved tilbudsvurderingen Aftaleindgåelse Der indgås aftale ved at det i bilag H viste dokument udfyldes og underskrives af parterne. Den samlede aftale udgøres af bilag H sammen med udbudsmaterialets udbudsvilkår samt aftalebestemmelser. 10

11 2 Tilbudsform og tildelingskriterier 2.1 Tilbuddets form 1 Tilbuddet afgives på blanketten i bilag D i udbudsmaterialet. Tilbuddet afleveres i en kuvert der med store bogstaver tydeligt er mærket Tilbudskuvert. 2 Tilbuddet skal afgives på dansk og i danske kroner. Tilbudspriserne skal omfatte samtlige omkostninger ved den pågældende kørsel i aktuelt prisniveau specificeret som pris pr. time. Den tilbudte timepris danner grundlag for den løbende afregning. Tilbudsprisen skal baseres på det antal køreplantimer der fremgår under den enkelte pakke samt den tid der medgår til kørsel mellem vognens hjemsted og hhv. rutens start- og slutsted. Den løbende afregning inkluderer betaling af kørslen mellem vognens hjemsted og rutens startsted og returkørslen fra rutens slutsted til hjemstedet. (Vognen returneres dog ikke til hjemstedet hvis det er nødvendigt at fortsætte til start på ny rutetur af hensyn til køreplanen, eller en eventuel variabel kørsel) 3 Der er ikke fastlagt et bestemt hjemsted for vognen. Hjemstedet angives i tilbuddet. For taxier skal hjemstedet være i overensstemmelse med taxilovgivningen. 4 Køreplan og ønskede minimumsvognstørrelse er angivet i beskrivelsen af den enkelte pakke. Ønskede oplysninger om vogn, udstyr, mv. fremgår af tilbudsskemaet. 5 I tilbuddet vedlægges ud over tilbudsblanketten: Tro og loveerklæring, bilag B Oplysninger om byders virksomhed, bilag E Dokumenter der ikke er knyttet til et bestemt tilbud (tro og loveerklæring, oplysninger om byders virksomhed) behøver kun at blive vedlagt én gang pr. byder. Ved afgivelse af flere tilbud for samme vogn behøver dokumenterne for den pågældende vogn kun at blive vedlagt én gang. 6 Tilbuddet skal udformes således at alle oplysninger fremgår af tilbudsmaterialet. Eventuelle forbehold skal anføres på tilbudsblanketten. Forbehold der strider imod grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, vil bevirke at tilbuddet ikke kan tages i betragtning. 2.2 Tildelingskriterier 1 Tildelingskriteriet vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud efter følgende delkriterier: pris kørselsomfang vognstandard Prisen er den i tilbuddet angivne timepris. Kørselsomfanget er det beregnede gennemsnitlige ugentlige kørselsomfang som fremkommer som summen af rutekørslen (som fremgår af den udbudte køreplan) og den betalte tomkørsel (fra det af tilbudsgiver angivne hjemsted for vognen og frem til rutens startsted samt fra rutens slutsted og retur til hjemstedet). Vognstandard Vægtningen af vognstandard vil ske ud fra følgende delkriterier: Befordring af bevægelseshæmmede (kun for pakker hvor der stilles krav om plads til kørestole) Alder Befordring af bevægelseshæmmede indgår således at vogne der er udstyret med 4-punkts sele- eller stropbespænding til det i pakken anførte antal kørestole, vil få et fradrag i 11

12 timeprisen på 5 kr. ved beregning af kørselsudgiften for så vidt chaufføren har gennemgået kursus i befordring af bevægelseshæmmede. Det anføres på tilbuds-skemaet om vognen opfylder kravene til befordring af bevægelseshæmmede og som dokumentation vedlægges kopi af kursusbevis. Alder indgår således at vogne der maksimalt er 6 år (ved kørselsstart), vil få et fradrag i timeprisen på 5 kr. ved beregning af kørselsudgiften. Det angives på tilbudsskemaet hvilken dato vognen 1. gang er indregistreret. Midttrafik, kan om nødvendigt, indhente den fornødne dokumentation for vognens alder. Endelig tildeling Det tilbud der giver den laveste udgift pr. uge, baseret på det beregnede ugentlige kørselsomfang og den korrigerede timepris, vælges som det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 12

13 3 Aftalebestemmelser 3.1 Selskaber og foreninger 1 Aftale kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden juridisk person. 2 For aktie- og anpartsselskaber skal Midttrafik i forbindelse med aftaleindgåelsen have oplysning om ejerforholdet. Ændringer i ejerforholdet i aktie- eller anpartsselskaber i løbet af aftaleperioden skal skriftligt meddeles Midttrafik. Aktie-/anpartsbesiddelse på under 10 % af aktie-/ anpartskapitalen skal dog ikke oplyses medmindre en sådan aktiepost giver adgang til bestemmende indflydelse i selskabet. Selskaberne skal på eget initiativ indsende regnskaber til Midttrafik med en detaljeringsgrad og informationsværdi svarende til kravene i aktieselskabsloven senest 14 dage efter regnskabernes underskrivelse. 3 Hvis entreprenøren er organiseret som en forening, har Midttrafik stedse krav på at få udleveret gældende vedtægter samt dokumenterede oplysninger om foreningens kapitalgrundlag og drift, fx i form af seneste regnskab revideret af registreret eller statsautoriseret revisor samt budgettet for indeværende og eventuelt kommende regnskabsår. Senest en måned efter at der foreligger revideret regnskab, skal Midttrafik have fremsendt regnskab. Hvis kapital- eller organisationsforholdene tilsiger det, kan Midttrafik kræve at de vognmænd der er medlemmer af foreningen, og som deltager i kørslen under nærværende aftale, skal hæfte direkte over for Midttrafik for misligholdelse og andre forhold i forbindelse med deres egen kørsel. 4 Hvis der i aktie- eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til bestemmende dele af kapitalen, er Midttrafik berettiget til at opsige aftalen med 3 måneders varsel hvis vægtige grunde taler herfor. Opsigelsen skal i givet fald ske senest én måned efter Midttrafik har modtaget meddelelse om ændring i selskabet. 5 Hvis entreprenøren er organiseret som en forening og denne opløses, er Midttrafik berettiget til at ophæve aftalen. 3.2 Personaleansvar 1 Entreprenøren leder og driver selvstændigt sin virksomhed. Ethvert personaleanliggende afgøres af entreprenøren. 2 Hvis en chauffør giver anledning til alvorlig eller gentagen kritik, er Midttrafik berettiget til at kræve at den pågældende chauffør, med øjeblikkelig virkning, fjernes fra den af aftalen omfattede kørsel. Midttrafik er tillige berettiget til at kræve en chauffør fjernet, fra den af aftalen omfattede kørsel, hvis chaufføren fra kørsel inden kontraktindgåelsen har fået alvorlig eller gentagen kritik fra Midttrafik eller Horsens Kommune. 3.3 Underentreprenør 1 Anvendelse af underentreprenør skal oplyses til Midttrafik. 2 Entreprenøren har det fulde ansvar over for Midttrafik for den kørsel der udføres af underentreprenører. 3.4 Diskretion 1 Entreprenøren og Midttrafik er gensidigt forpligtet til at behandle oplysninger om hinandens forretningsforhold, samt om andre forhold hvorom der med rimelighed kan kræves diskretion, fortroligt. 2 For brugere af kørselsordninger der er tilknyttet skoler og institutioner, er entreprenøren og chaufførerne undergivet samme tavshedspligt som personalet på de pågældende skoler og må som følge heraf ikke drøfte personlige forhold vedr. brugerne med udenforstående. 3 Pligterne i henhold til pkt. 1 og 2 består også efter at aftalen er bragt til ophør, og uanset årsagen hertil. 13

14 3.5 Kørselsomfang 1 Omfanget af den faste kørsel, opgjort i timer pr. år, kan i aftaleperioden ændres varigt af Midttrafik med 20 % i såvel op- som nedadgående retning med uændrede timepriser. Hvis kørslen varigt reduceres med mere end 20 %, kan entreprenøren vælge at fortsætte kørslen til uændrede timepriser eller udtræde af aftalen. 3.6 Krav til vognene 1 De vogne der indsættes fra kørselsstart, skal opfylde kravene i udbudsvilkårene og de krav der er angivet under de enkelte pakker i bilag C. 2 Vogne der indsættes i aftaleperioden, skal mindst være af den standard der er angivet i tilbuddet for de vogne de afløser. 3 Alle sæder der anvendes ved kørslen skal være udstyret med 3-punktsseler. 4 Vogne der anvendes lejlighedsvis (reservevogne), kan afvige fra den angivne standard hvis Midttrafik kan acceptere afvigelserne. 5 Entreprenøren skal give meddelelse om hvilke vogne der anvendes til kørslen. Dette anføres på tilbudsblanketten, bilag D. 6 Vognene skal være forsynet med kommunikationsudstyr til Midttrafiks Planetsystem. Krav til udstyr er beskrevet i bilag A. Udstyret anskaffes og finansieres af entreprenøren. 7 Vognene skal være udstyret med mobiltelefon og nummeret skal kunne udleveres til forældre og skole/institution. 8 De anvendte vogne skal have en rimelig vedligeholdelsesstandard og være rengjorte. 9 Entreprenøren skal sikre at anvendte køretøjer overholder gældende lovgivning. 10 Midttrafik kan anmode om at en mindre vogn erstattes med en større vogn hvis antallet af passagerer gør det nødvendigt. Midttrafik kan anmode om at en vogn uden lift erstattes med en liftvogn hvis det bliver nødvendigt på grund af ændret elevgrundlag i aftaleperioden. Entreprenøren har i så fald krav på regulering af betalingen. Reguleringen fastlægges gennem forhandling mellem parterne. Hvis der ikke opnås enighed, kan Midttrafik opsige aftalen i henhold til afsnit 3.12, pkt Kørslens udførelse 1 Entreprenøren er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse medmindre udefra kommende begivenheder entreprenøren ikke kan afværge eller afhjælpe, hindrer dette. 2 Ved driftsstop, sygdom eller lignende skal entreprenøren indsætte reservevogn, reservechauffør eller træffe aftale med anden entrepenør om kørslens gennemførelse. 3 Hvis vognen tillige kører under aftale med Midttrafik om variabel kørsel, vil denne blive indlagt i Planetsystemet med en start- og en slutadresse, og vognen vil kunne stilles til rådighed for variabel kørsel således at tomkørslen vil kunne reduceres i forbindelse med frem- og returkørslen. Vognen kører til pakkeprisen i en tidsperiode før og efter den faste kørsel (faste kørsel = det tidsrum der er elever i bilen) der svarer til frem- og returkørslen fra hjemstedet, også selvom den har variable kørselsopgaver i disse tidsrum. Derudover vil den variable kørsels timepris gælde. 4 Ekstrakørsel for de enkelte skoler/institutioner, ud over den faste køreplan, aftales med Horsens kommune/skolen/lundagerskolen/spiren. 5 Entreprenøren har ansvaret for driftsafviklingen af egne vogne, og de driftsmæssige dispositioner foretages principielt af entreprenøren eller en repræsentant for denne. 14

15 6 Entreprenøren har ansvaret for at de til enhver tid gældende arbejdsmiljøregler overholdes. 7 Chauffører, der udfører kørsel for Midttrafik, skal på et synligt sted bære et ID-kort. ID-kortet fås ved henvendelse til Midttrafik. 8 Entreprenøren er ansvarlig for at de chauffører der anvendes til kørslen, ved uddannelse eller instruktion er i stand til at betjene det udstyr der findes i vognen, og kender reglerne for transport af handicappede mv. Entreprenøren er ligeledes ansvarlig for at chaufførerne har det nødvendige geografiske kendskab og elektronisk navigationssystem. Vejledningsmateriale udarbejdet af Midttrafik til brug for chaufførerne skal være tilgængeligt for og kendt af chaufførerne. Chaufførerne skal være velsoignerede, optræde venligt og kunne tale og forstå dansk samt være i stand til at hjælpe passagererne i tilstrækkeligt omfang. 9 Kørestole skal være fastspændt til vognbunden under kørslen. Chaufføren skal sikre at også kørestolsbrugeren er fastspændt med 3-punkts sikkerhedssele, ligeledes gælder for øvrige passagerer. 10 Entreprenøren og chaufførerne skal i øvrigt følge de retningslinjer for kørslen som Midttrafik fastlægger. Retningslinjer for kørsel til skoler mv. fremgår af bilag F. 11 Entreprenøren udpeger en kørselsleder som Midttrafik eller Horsens Kommune i driftstiden altid kan komme i kontakt med. Nødvendigt udstyr anskaffes og betales af entreprenøren. 12 Midttrafik lægger vægt på at entreprenøren selv kan dokumentere at de stillede kvalitetskrav opfyldes, og at opfølgningen foregår i tæt dialog mellem Midttrafik og entreprenøren. Midttrafik forbeholder sig dog ret til at foretage inspektion i de af entreprenøren til kørslen benyttede vogne. 13 Entreprenøren er forpligtet til at fremsende kopi af al korrespondance der udveksles med arbejdstilsynet, herunder tilsynsrapporter, påtaler, forbud mv. vedr. arbejdsmiljøet for ansatte der udfører arbejdsopgaver i relation til nærværende aftale. 3.8 Betalingsmodellen 1 Entreprenørens betaling for kørslen beregnes som anvendte minutter gange 1/60 af den sats pr. time der er angivet i tilbuddet (afrundet til 2 decimaler). Den anvendte tid opgøres ud fra den faste køreplan under medregning af servicetid, tvungen ventetid og tomkørsel (dvs. kørsel mellem vognens hjemsted og første opsamling hhv. sidste afsætning, samt returkørsel mellem ture). Midttrafik disponerer over vognen i den tid der ydes betaling, dvs. på fremkørslen, under udførelse af ruten og på returkørslen mv. Aftalt ekstrakørsel betales efter tilsvarende model. 2 Tilbudspriserne på fast kørsel vil ikke blive reguleret frem til den Fra og med dette tidspunkt vil tilbudspriserne blive reguleret hver den 1. marts og den 1. september. Første regulering pr. 1. marts 2011 vil dække prisudviklingen fra september 2010 til marts Indekset for prisregulering kan ses på: 3 Køretiden justeres for ekstra kørsel og ikke udført kørsel. 4 Parterne er berettiget og forpligtet til at forhandle om betalingens størrelse hvis omkostningsudviklingen på grund af ny lovgivning afviger væsentligt fra reguleringen i Entreprenøren og Midttrafik kan delegere forhandlingsretten til Trafikselskaber i Danmark henholdsvis Danske Busvognmænd. 3.9 Afregning 1 Senest den 15. i måneden, medmindre denne dato er i en weekend eller på en helligdag, fremsender Midttrafik en foreløbig opgørelse af kørslen med betaling for samme, udført gennem Planet i den foregående måned. Entrepenøren har en frist indtil den 20. i måneden til at fremkomme med bemærkninger til opgørelsen. Bemærkninger der indberettes til Midttrafik 15

16 efter den forannævnte frist, vil ikke blive taget i betragtning. Den endelige opgørelse af kørslen med den endelige betaling, vil entrepenøren modtage sammen med opgørelsen af kørsel for måneden efter Erstatningsansvar 1 Hvis entreprenøren under udførelse af sine pligter i henhold til aftalen ved handlinger eller undladelser forårsager skader på personer eller gods entreprenøren transporterer, eller tredjemands person eller gods, er alene entreprenøren ansvarlig for sådanne skader. Eventuelle omkostninger, herunder sagsomkostninger, renter mv., som måtte blive påført Midttrafik i forbindelse hermed, skal entreprenøren friholde Midttrafik for. 2 Entreprenøren er over for Midttrafik ansvarlig for dokumenterede økonomiske tab forårsaget af misligholdelse af aftalen, medmindre denne misligholdelse skyldes vejrlig man ikke med rimelighed kan kræve at entreprenøren overvinder, eller ved force majeure. Ved force majeure forstås ekstraordinære begivenheder som hindrer opfyldelse af aftalen, og som opstår uden entreprenørens skyld ved forhold over hvilke han ikke er herre, og som han ikke burde have forudset Misligholdelse 1 Såfremt entreprenøren væsentlig misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, er Midttrafik berettiget til at ophæve aftalen i sin helhed. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. det forhold at entreprenøren trods skriftlig advarsel tilsidesætter centrale aftalemæssige pligter. En misligholdelse kan dog også have en sådan grovhed at Midttrafik kan ophæve aftalen uden forudgående advarsel. 2 Såfremt entreprenørens tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring tilbagekaldes af Færdselsstyrelsen, eller i tilfælde af at taxibevilling tilbagekaldes af kommunalbestyrelsen, ophæves aftalen i sin helhed uden varsel. 3 En ophævelse af aftalen er ikke til hinder for at Midttrafik tillige kræver erstatning efter afsnit 3.10, pkt Ikrafttræden, udløb, opsigelse og option 1 Kørsel påbegyndes som anført under de enkelte aftaler, jf. bilag C. 2 Aftalen udløber som angivet under den enkelte aftale. 3 Midttrafik kan forlænge aftaleperioden med op til 2 år (op til 12 måneder + op til 12 måneder) på uændrede vilkår. 4 Aftalen er fra entreprenørens side uopsigelig i aftaleperioden. 5 I det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder herfor, kan Midttrafik ophæve aftalen hvis entreprenøren går konkurs, standser betalingerne, hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord eller hvis entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således at denne må antages at være ude af stand til at opfylde aftalen. Hvis entreprenøren driver en personlig enkeltmandsvirksomhed og afgår ved døden, og hans bo behandles som gældsfragåelsesbo, gælder det samme som anført ovenfor. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om hvorvidt det vil indtræde. 6 Ægtefælle eller børn kan indtræde i kørselsaftalen i stedet for entreprenøren. Entreprenøren kan i øvrigt overdrage sin forretning til tredjemand hvis Midttrafik godkender den nye entreprenør. 7 Midttrafik har ikke pligt til at overtage kørselsmateriellet ved udløbet af aftalen. 8 Aftalen kan af Midttrafik opsiges med 2 måneders varsel til den 1. i en måned hvis elev- /brugergrundlag ændres op eller ned og/eller ved andre muligheder for rationaliseringer ved 16

17 en anden kørselssammensætning hvorved kørslen kan udføres med færre vogne, eventuelt med større vogne, og behovet for entreprenørens ydelse derfor bliver overflødig, samt hvis der ikke kan opnås enighed om betingelserne for indsættelse af anden egnet vogntype. Aftalen kan ligeledes opsiges af Midttrafik med samme varsel såfremt der ikke kan opnås enighed om indsættelse af liftvogn, jf. afsnit 3.6. pkt Ændring af omfanget af den faste kørsel opgjort i timer pr. år opgøres i forhold til det der var grundlaget for Midttrafiks fastlæggelse af aftaler og vognstørrelse ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet. Opsigelse efter denne bestemmelse sker uden økonomisk kompensation til entreprenøren. 10 Midttrafik kan endvidere opsige aftalen helt eller delvist med 4 ugers varsel hvis entreprenøren gør sig skyldig i andre forhold som giver grund til at antage at entreprenøren ikke fremover vil udføre kørslen på forsvarlig måde. 11 Hvis misligholdelsen ikke er af en sådan karakter at opsigelse af aftalen kan komme på tale, men den manglende overholdelse af kørselsaftalens enkelte punkter alligevel er til gene for passagererne eller medvirkende til at den forudsatte standard for kørslen ikke overholdes, har Midttrafik ret til at bringe nedennævnte sanktioner i anvendelse. 12 Midttrafik kan foretage økonomiske sanktioner i forbindelse med kvalitetsbrist konstateret af Midttrafik 's kontrollører ved kontrol i eller uden for vognene eller i øvrigt dokumenterede kvalitetsbrist. I følgende situationer har Midttrafik ret til at modregne op til kr. pr. konstateret tilfælde: Manglende overholdelse af afgangs- og ankomsttider. Manglende fastspænding af kørestole og passagerer Anvendelse af vogn der ikke har tilstrækkelig siddepladskapacitet eller er af en rimelig standard Uacceptabel ud- eller indvendig rengøring af vogn Uacceptabel vedligeholdelse af vogn Overskridelse af chaufførens rygeforbud og overtrædelse af de i bilag F angivne retningslinjer I gentagelsestilfælde er Midttrafik efter skriftlig advarsel berettiget til at ophæve aftalen efter afsnit 3.12, pkt Entreprenøren er forpligtet til at refundere udgifter til alternativ transport for kunder på grund af manglende eller forsinket transport hvis forholdet skyldes fejl hos entreprenøren eller dennes personale Voldgift 1 Uoverensstemmelser mellem parterne der ikke kan bilægges ved forhandling, kan af hver af parterne begæres afgjort ved voldgift efter dansk ret. Voldgiftsrettens afgørelse er bindende for parterne. 2 Voldgiftsretten består af tre medlemmer. Formanden udpeges på begæring af én af parterne af præsidenten for Vestre Landsret. Hver af parterne udpeger en voldgiftsmand. 3 Voldgiftsmændene skal udpeges og anmeldes til formanden senest 14 dage efter at denne er udpeget. Foreligger en sådan anmeldelse ikke, vælger formanden voldgiftsmanden. 4 Voldgiftsretten fastlægger selv proceduren for behandlingen af den enkelte sag. Sagen skal dog optages til kendelse så vidt muligt senest 12 uger efter rettens nedsættelse. 5 Voldgiftsretten kan på én af parternes begæring indhente fornødne sagkyndige erklæringer. Voldgiftsretten fastsætter selv sit honorar og tager stilling til hvordan dette skal fordeles mellem parterne. Voldgiftsretten kan derudover pålægge den ene part at svare den anden parts omkostninger. 17

18 Bilag A. Planetsystemet For vogne der udfører fast kørsel og som i forvejen har en aftale med Midttrafik om variabel Planetkørsel, vil den faste kørsel blive planlagt i sammenhæng med den variable kørsel. Det betyder at kørsel omfattet af dette udbud vil blive planlagt og udført i sammenhæng med bl.a. handicapkørsel, siddende patientbefordring osv. I dette bilag beskrives hvorledes planlægning, udsendelse af kørselsordre, afregning mv. foretages. Køreplanlægning Midttrafik udarbejder køreplanerne for den kørsel der er omfattet af udbuddet. Information om vognløbene udsendes via kørselsordrer til vognene. Udsendelse (udråb) af kørselsordrer til de enkelte vogne sker automatisk gennem Planetsystemet i takt med at kørslen planlægges. Kørselsordren formidles til den enkelte vogn via SMS eller GPRS. Denne form for kommunikation muliggør at chaufføren kan læse kørselsordren på en skærm der er monteret i vognen eller en mobil enhed. Midttrafik udsender gennem Planetsystemet varsling om forestående kørsel til de enkelte entreprenører. Varslingen kan udsendes enten pr. eller pr. fax. Midttrafik kan kræve at udsendelsen af varsling skal ske pr. . SMS- og GPS-udstyr Alle vogne skal være forsynet med SMS/GPRS- og GPS-udstyr. Udstyret skal kunne modtage og sende meddelelser til og fra Planetsystemet. Midttrafik skal modtage GPS positioner hvert minut. Udstyret anskaffes af og vedligeholdes af entreprenøren. GPS-positioneringen giver Midttrafik mulighed for at få oplyst vognens position og hastighed når vognen udfører kørsel. Formålet for Midttrafik med GPS er at få større overblik over trafiksituationen og opsamle GPS-positioner mht. fastsættelse af køretider. Midttrafik vil også benytte GPS-positionerne i forbindelse med klager o.lign. Hos Midttrafik vil GPS-informationerne blive vist på et digitalt kort. Midttrafik har i forbindelse med forsinkelser også mulighed for at indhente GPS-positioner på de enkelte vogne. Midttrafik ønsker kun at indhente GPS-positioner når vognene er til rådighed for Midttrafik. Hvis vognen ikke er til rådighed for Midttrafik, kan udstyret slukkes, og der sendes ikke GPS-positioner til Midttrafik. Krav til SMS/GPRS-udstyr SMS udstyret skal kunne kommunikere med Midttrafiks Planet-system og være monteret med en SMS terminal /enten printer eller skærm, der kan modtage og sende meddelelser til/fra Planetsystemet. Vognmanden eller taxacentraler betaler selv omkostninger til udvikling af andet hardware eller software end det der er umiddelbart tilgængeligt på markedet. Der skal kunne modtages beskeder, der svare til maks. antal tegn for normale SMS beskeder og som indeholder alle gyldige tegn. Den anvendte terminal skal herudover kunne sende følgende beskeder til Planetsystemet tilknyttet positionering (GPS): 1# 2#xxx# 3#xxxxxxx# 4# 5# 6# 7# 8#xxxxxxx# 9#xxxxxxx# Hvor x kan være et tal mellem

19 Beskederne skal kunne sendes til kun via TDCmobil s net. Disse krav, samt alt hvad der i beskrivelsen til Winfleet kræves, kan ses på: Omkostninger ved kommunikationen finansieres på følgende måde: Beskeder fra Planet-systemet til de enkelte terminaler betales af Midttrafik. Beskeder fra de enkelte vogne til Midttrafiks Planet-system betales af vognmanden. Der kræves engangslicens til GPS positionssystemet Winfleet. Omkostningerne hertil betales af vognmanden / byder og udgør ca kr. pr. vogn (engangsudgift) for vogne der anvender SMS kommunikation og ca kr. pr. vogn (engangsudgift) for vogne, der anvender GPRS kommunikation. Kendte leverandører: Pro-Websolution Aps, Holstebrovej 72, 8800 Viborg, tlf Digana-Taximat A/S, Ørslevvestervej 72A, 4173 Fjenneslev, tlf

20 Bilag B. Tro og loveerklæring om gæld til det offentlige I.h.t. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love (Effektivisering af inddrivelsen af restancer til det offentlige), skal offentlige myndigheder ved udbud af byggeog anlægsarbejder samt indkøb af varer og tjenesteydelser kræve, at enhver tilbudsgiver samtidig med afgivelsen af sit tilbud afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordningeri henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. I overensstemmelse med den ovenfor nævnte lovs bestemmelser afgiver undertegnede herved på tro og love nedenstående erklæring. Virksomhedens navn, adresse, telefon og CVR nr.: Oplysninger om gæld til det offentlige (sæt kryds): 1 Virksomheden har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. 2 Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, men denne gæld overstiger ikke kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta). 3 Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, og denne gæld overstiger kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta). Efterstående punkt 4 eller 5 og 6 udfyldes kun, hvis der er sat kryds i punkt 3. 4 Der er for indrivningsmyndigheden stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta). Der vil over for indrivningsmyndigheden blive stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta). 5 Der er med inddrivningsmyndigheden indgået en afdragsordning vedrørende ubetalt, forfalden gæld, og denne ordning er overholdt. År: Måned: Dag: 6 Dato for sikkerhed/ordningens etablering: Inddrivningsmyndighed Navn: Gade/vej: Post nr.: By: Underskrift: Dato: Virksomhedens ledelses underskrift samt firmastempel 20

21 Bilag C. Beskrivelse af de udbudte pakker Aftaleform F: H1 Stenagergård PK 1+4 Kørselstype: Fast kørsel til Stenagergård Anslåede kørselsdage pr. år: 200 Anslåede kørselstimer pr. år: 253 (ekskl. tomkørsel) Antal vogne: 1 vogn. Antal elever: 4 Minimumskrav til vogntype: Vogntype 1. Øvrige krav: Forventet køreplan: Mandag-fredag: Mimersgade 10, 8700 Horsens Stenagergård, Hårupvej 28, 8740 Brædstrup Mandag-Torsdag: Stenagergård, Hårupvej 28, 8740 Brædstrup Gl. kattrupvej 20, 8732 Hovedgård Fredag: Stenagergård, Hårupvej 28, 8740 Brædstrup Gl. kattrupvej 20, 8732 Hovedgård Aftalens løbetid:

22 Aftaleform F: H2 Stenagergård PK 2+3 Kørselstype: Fast kørsel til Stenagergård Anslåede kørselsdage pr. år: 200 Anslåede kørselstimer pr. år: 333 (ekskl. tomkørsel) Antal vogne: 1 vogn. Antal elever: 3 Minimumskrav til vogntype: Vogntype 1. Øvrige krav: Forventet køreplan: Mandag-fredag: Østerhåbsvej 65, 8700 Horsens Stenagergård, Hårupvej 28, 8740 Brædstrup Mandag+torsdag: Stenagergård, Hårupvej 28, 8740 Brædstrup Østerhåbsvej 65, 8700 Horsens Tirsdag+onsdag: Stenagergård, Hårupvej 28, 8740 Brædstrup Østerhåbsvej 65, 8700 Horsens Fredag: Stenagergård, Hårupvej 28, 8740 Brædstrup Østerhåbsvej 65, 8700 Horsens Aftalens løbetid:

23 Aftaleform F: H3 Torstedskolen PK 1+2 Kørselstype: Fast kørsel til Torstedskolen Anslåede kørselsdage pr. år: 200 Anslåede kørselstimer pr. år: 200 (ekskl. tomkørsel) Antal vogne: 1 vogn. Antal elever: 1 Minimumskrav til vogntype: Vogntype 1. Øvrige krav: Forventet køreplan: Mandag-fredag: Burgårdevej 18, 8740 Brædstrup Torstedskolen, Søndre Torstedvej 1, 8700 Horsens Mandag: Torstedskolen, Søndre Torstedvej 1, 8700 Horsens Burgårdevej 18, 8740 Brædstrup Tirsdag+fredag: Torstedskolen, Søndre Torstedvej 1, 8700 Horsens Burgårdevej 18, 8740 Brædstrup Onsdag+torsdag: Torstedskolen, Søndre Torstedvej 1, 8700 Horsens Burgårdevej 18, 8740 Brædstrup Aftalens løbetid:

24 Aftaleform F: H4 Østbirk Skole PK 1+2 Kørselstype: Fast kørsel til Østbirk Skole Anslåede kørselsdage pr. år: 200 Anslåede kørselstimer pr. år: 458 (ekskl. tomkørsel) Antal vogne: 1 vogn. Antal elever: 5 Minimumskrav til vogntype: Vogntype 3. Øvrige krav: Forventet køreplan: Mandag-fredag: Lundgårdevej 8, 8732 Hovedgård Østbirk Skole, Skolegade 2, 8752 Østbirk Mandag-fredag: Østbirk Skole, Skolegade 2, 8752 Østbirk Lundgårdevej 8, 8732 Hovedgård Mandag-torsdag (lige uger): Østbirk Skole, Skolegade 2, 8752 Østbirk Borgmestervej 23, 8700 Horsens Fredag (lige uger): Østbirk Skole, Skolegade 2, 8752 Østbirk Borgmestervej 23, 8700 Horsens Aftalens løbetid:

25 Aftaleform F: H5 Slotsskolen PK 9+1 Kørselstype: Fast kørsel til Slotsskolen Anslåede kørselsdage pr. år: 200 Anslåede kørselstimer pr. år: 217 (ekskl. tomkørsel) Antal vogne: 1 vogn. Antal elever: 5 Minimumskrav til vogntype: Vogntype 3. Øvrige krav: Forventet køreplan: Mandag-fredag: Tvingstrup Kirkesti 2, 8700 Horsens Slotsskolen, Fussingsvej 6, 8700 Horsens Mandag-fredag: Skolevænget 8, 8740 Brædstrup Slotsskolen, Fussingsvej 6, 8700 Horsens Aftalens løbetid:

26 Aftaleform F: H6 Slotsskolen PK Kørselstype: Fast kørsel til Slotsskolen Anslåede kørselsdage pr. år: 200 Anslåede kørselstimer pr. år: 360 (ekskl. tomkørsel) Antal vogne: 1 vogn. Antal elever: 4 Minimumskrav til vogntype: Vogntype 1. Øvrige krav: Forventet køreplan: Mandag-fredag: Silkeborgvej 14, 8740 Brædstrup Slotsskolen, Fussingsvej 6, 8700 Horsens Mandag-fredag: Slotsskolen, Fussingsvej 6, 8700 Horsens Silkeborgvej 14, 8740 Brædstrup Mandag-fredag: Slotsskolen, Fussingsvej 6, 8700 Horsens Grædstrupvej 36, 8740 Brædtrup Aftalens løbetid:

27 Aftaleform F: H7 Slotsskolen PK Kørselstype: Fast kørsel til Slotsskolen Anslåede kørselsdage pr. år: 200 Anslåede kørselstimer pr. år: 340 (ekskl. tomkørsel) Antal vogne: 1 vogn. Antal elever: 6 Minimumskrav til vogntype: Vogntype 3. Øvrige krav: Forventet køreplan: Mandag-fredag: Humleballe 23, 8700 Horsens Slotsskolen, Fussingsvej 6, 8700 Horsens Mandag-fredag: Slotsskolen, Fussingsvej 6, 8700 Horsens Skolevænget 8, 8740 Brædstrup Mandag-fredag: Slotsskolen, Fussingsvej 6, 8700 Horsens Tvingstrup Kirkesti 2, 8700 Horsens Aftalens løbetid:

28 Aftaleform F: H8 Slotsskolen PK Kørselstype: Fast kørsel til Slotsskolen Anslåede kørselsdage pr. år: 200 Anslåede kørselstimer pr. år: 263 (ekskl. tomkørsel) Antal vogne: 1 vogn. Antal elever: 7 Minimumskrav til vogntype: Vogntype 3. Øvrige krav: Forventet køreplan: Mandag-fredag: Uthvej 95, 8700 Horsens Slotsskolen, Fussingsvej 6, 8700 Horsens Mandag-fredag: Slotsskolen, Fussingsvej 6, 8700 Horsens Uthvej 95, 8700 Horsens Mandag-fredag: Slotsskolen, Fussingsvej 6, 8700 Horsens Søndrevej Aftalens løbetid:

29 Bilag D. Tilbudsblanket (Én blanket pr. aftale/pr. vogn) Fast kørsel Byder Navn: Adresse: Telefon: Ansvarlig leder: Telefax: /Fax: Kontakt:person: Mobil til Kontakt:pers: Angiv pakke ID: ID: Tilbudspris: kr./time Er der for den pågældende vogn indsendt andre tilbud Er der budt på andre pakker, Angiv pakke ID: Hjemsted for vognen i forbindelse med denne pakke Hjemsted for vognen: Adresse: Postnr: By: Kommune: Vognen registreret 1. gang (dato, måned og år): Ved bud på flere pakker, angiv maks antal vogne der bydes med i alt: Angiv vognløbsnummer for vognen (hvis den kører Planetkørsel p.t) ellers angiv vogntype jfr udbudsmaterialet: Supplerende Krav Vil kørslen overvejende blive udført af chauffører, der har gennemgået udvidet kursus i befordring af bevægelseshæmmede? JA NEJ Evt. Forbehold: Evt. bemærkninger: Undertegnede er indforstået med at kørslen udføres på de vilkår der fremgår af udbudsmaterialet med bilag i øvrigt. Der vedlægges: (Underskrift) Tilbuddet er bindende indtil d. 1. September 2010 Tro og loveerklæring (Bilag B) Beskrivelse af byders virksomhed (Bilag E) Tilbudsblanketten sendes til Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg og skal være Midttrafik i hænde senest tirsdag d 25. maj 2010, kl Tilbud afleveres i vedlagte lukket kuvert, mrk. TILBUDSKUVERT 29

Udbud af Skoleog institutionskørsel i Skive Kommune

Udbud af Skoleog institutionskørsel i Skive Kommune Udbud af Skoleog institutionskørsel i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udbudsform...4 Opbygning af udbudsmaterialet...4 1 Udbudsvilkår...6 1.1 Den udbudte kørsel...6 1.2 Kørselstype og

Læs mere

EU-UDBUD OFFENTLIGT EU-UDBUD Kørsel til dagcentre samt til genoptræning for hjerneskader i Syddjurs Kommune Maj 2013 EU UDBUD NR: 2013/S 103-176648

EU-UDBUD OFFENTLIGT EU-UDBUD Kørsel til dagcentre samt til genoptræning for hjerneskader i Syddjurs Kommune Maj 2013 EU UDBUD NR: 2013/S 103-176648 EU-UDBUD OFFENTLIGT EU-UDBUD Kørsel til dagcentre samt til genoptræning for hjerneskader i Syddjurs Kommune Maj 2013 EU UDBUD NR: 2013/S 103-176648 1 Indhold Indledning... 3 Udbudsform... 3 1 Udbudsvilkår...

Læs mere

Tilbudsindhentning på Specialkørsel for Nyborg Kommune

Tilbudsindhentning på Specialkørsel for Nyborg Kommune Tilbudsindhentning på Specialkørsel for Nyborg Kommune FynBus har tidligere udbudt specialkørslen i Nyborg Kommune, senest som tilbudsindhentning af den 28. juni 2013 med tilbudsfrist den 15. juli 2013.

Læs mere

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1 Kommentar [JI]: Opdateres Midttrafiks x. udbud af specialkørsel XXXX Kommune Indsæt dato side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger...3 Den udbudte kørsel...3 Oversigt over pakker...3 Vigtige datoer vedrørende

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

Midttrafiks 3. udbud af specialkørsel

Midttrafiks 3. udbud af specialkørsel Midttrafiks 3. udbud af specialkørsel Favrskov Kommune April 2014 side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger... 6 Den udbudte kørsel... 6 Oversigt over pakker... 6 Vigtige datoer vedrørende kontrakterne...

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG3 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud. Udbud af FG3 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG3 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark September 2013 1 UDBUDSBETINGELSER 5 UDBYDER 5 FynBus 5 Midttrafik 5 Sydtrafik 5 VÆSENTLIGE ÆNDRINGER

Læs mere

Midttrafik og Sydtrafik. Udbudsvilkår og kontrakt

Midttrafik og Sydtrafik. Udbudsvilkår og kontrakt Midttrafik og Sydtrafik 2. udbud af Flextrafik/koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn). Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2011-1 - Udbudsvilkår Indledning...3 1

Læs mere

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark Udbud af F4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark September 014 1 UDBUDSBETINGELSER 5

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsbetingelser. B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik)

Udbudsbetingelser. B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Udbudsbetingelser B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia Maj 2008 B5 Udbud af behovsstyret trafik (Flextrafik) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Udbud af FV4 FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Udbud af FV4 FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FV4 FlexVariabel i Region Midtjylland og Region Syddanmark _ Oktober 2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 UDBUDSBETINGELSER... 5 UDBYDER... 5 FynBus...

Læs mere

Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø

Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø Midttrafik skal herved opfordre alle interesserede til at afgive tilbud på variabel kørsel på Samsø Tilbudsmateriale Tilbudsmaterialet indeholder følgende

Læs mere

Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2008

Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland. Udbudsvilkår og kontrakt. Udbud 2008 Midttrafiks 2. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland Udbudsvilkår og kontrakt Udbud 2008 Midttrafik 2. Udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2008 Side 1 Udbudsvilkår

Læs mere

FynBus, Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Januar 2012. Flextrafik

FynBus, Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Januar 2012. Flextrafik Flextrafik 1. udbud af Flextrafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark Udbudt af trafikselskaberne FynBus, Midttrafik og Sydtrafik Udbud 2012 Udbudsvilkår og kontrakt Offentliggjort den 13. januar

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

Udbudsbetingelser. B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik

Udbudsbetingelser. B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Udbudsbetingelser B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia April 2010 B11 Udbud af variabel kørsel i Flextrafik side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets

Læs mere

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE SOMMER 2010 Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTUDKAST... 3 1 OMFANG... 4 2 IKRAFTTRÆDEN OG

Læs mere

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A 4. udbud Holstebro bybusser Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema 1: Ansøgning

Læs mere

Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti

Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Kontrakter Trafikselskabet Movia April 2012 FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets omfang... 4 2.1

Læs mere

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser 24. Udbud Ruter i Syddjurs Kommune 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over udbudt kørsel 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 5 Udbudsvilkår B-kontrakt 7 Forord 7 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3.

Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3. Notatark Sagsnr. 88.16.12-Ø54-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 25.2.2014 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5 2. Retsgrundlaget 5 3. Egnethed 5

Læs mere

Udbudsbetingelser. T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune

Udbudsbetingelser. T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Udbudsbetingelser T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Kontrakter Trafikselskabet Movia August 2011 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER

VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER PROJEKTNR. A023524

Læs mere

Udbudsbetingelser FV2 Udbud af Flextrafik Variabel

Udbudsbetingelser FV2 Udbud af Flextrafik Variabel Udbudsbetingelser FV2 Udbud af Flextrafik Variabel Kontrakter Trafikselskabet Movia April 2012 FV2 Udbud af Flextrafik Variabel Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets omfang... 4 2.1

Læs mere

34. Udbud. Udbudsbetingelser

34. Udbud. Udbudsbetingelser 34. Udbud Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel... 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 4 Vigtige datoer vedrørende kontrakten... 4 Tildeling og budmuligheder...

Læs mere

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag.

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Udbudsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Udbudsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Side Oversigt over den udbudte kørsel, samt krav til busser med videre 4 Oversigt over vigtige datoer 5 Udbudsvilkår A-kontrakt

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere