UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG"

Transkript

1 - NPB UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 20. november 2012 N-1-10 Forbrugerombudsmanden (Procedurefuldmægtig Diane Svanholm Kvist) mod Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe A/S (Advokat Jane Land) Biintervenient til støtte for sagsøgte: Danske INKASSOadvokater (Advokat Karsten N. Müller) Indledning KGS Europe A/S, tidligere Global Inkasso A/S, (herefter: KGS) driver autoriseret inkassovirksomhed og indgår som led i denne virksomhed aftaler om afdragsordninger med skyldnerne. I den forbindelse anviser KGS skyldnerne forskellige betalingsformer, bl.a. betaling via Betalingsservice, som er gratis for skyldnerne. Hvis en skyldner derimod ønsker at få til-

2 - 2 - sendt et girokort hver måned, opkræver KGS et gebyr på 25 kr. pr. girokort. Hvis en skyldner er flyttet uden at meddele adresseændring, og KGS kun kan finde adressen ved at rette en forespørgsel til Folkeregistret, opkræver KGS endvidere et gebyr på 52 kr. hos skyldneren til dækning af omkostningerne ved adressesøgningen. Sagens spørgsmål er, om det er i strid med rentelovens 9 a, stk. 1, og bkg. nr. 601 af 12. juli 2002 om udenretlig inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling som ændret ved bekendtgørelse nr. 423 af 28. maj 2009 (inkassoomkostningsbekendtgørelsen) 3, jf. bilag 1, at en inkassovirksomhed opkræver disse gebyrer hos en skyldner, som er forbruger, når omkostningerne ved inddrivelsen af kravet derved samlet overstiger de beløbsgrænser, som er fastsat i inkassoomkostningsbekendtgørelsens bilag 1. Sagen drejer sig endvidere om, hvorvidt Forbrugerombudsmanden har kompetence til at påtale disse forhold. Påstande Forbrugerombudsmanden har nedlagt følgende endelige påstande: Påstand 1: KGS tilpligtes at anerkende, at udgifter til at sende giroindbetalingskort til skyldneren, hvor denne er forbruger, er indeholdt i inddrivelsesomkostningerne i henhold til 3, stk. 1, 1. pkt., jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002 om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling som ændret ved bekendtgørelse nr. 423 af 28. maj Påstand 2: KGS tilpligtes at anerkende, at udgifter til at søge skyldnerens adresse, hvor denne er forbruger, er indeholdt i inddrivelsesomkostningerne i henhold til 3, stk. 1, 1. pkt., jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002 om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling som ændret ved bekendtgørelse nr. 423 af 28. maj 2009, bortset fra udgifter til adressesøgning gennem offentlige myndigheder, hvor det enten er nødvendigt for KGS til opfyldelse af lovgivningsmæssige forpligtelser at kontakte skyldneren, eller hvor der foreligger betalingsmisligholdelse.

3 - 3 - KGS har nedlagt følgende endelige påstande: I forhold Forbrugerombudsmandens påstand 1 har KGS principalt påstået afvisning, subsidiært frifindelse når 1) udsendelsen af girokort sker på skyldnerens udtrykkelige anmodning, og 2) gebyrets størrelse er oplyst overfor skyldneren på forhånd og svarer til de faktiske omkostninger til udsendelsen, og 3) skyldneren har gratis betalingsmåder stillet til sin rådighed, samt afvisning af den øvrige del af Forbrugerombudsmandens påstand, idet der ikke foreligger en konkret og aktuel retstvist. I forhold til Forbrugerombudsmandens påstand 2 har KGS principalt påstået afvisning, subsidiært frifindelse. Sagsfremstilling Inkassobureauet Incassoservice Danmark A/S rettede ved brev af 8. december 2003 henvendelse til Rigspolitichefen med henblik på, at denne tog stilling til, om det ville være i strid med god inkassoskik at pålægge debitorer yderligere omkostninger ud over maksimalsatserne i rentelovens 9 b og 9 a, jf. bilag 1 til inkassoomkostningsbekendtgørelsen, f.eks. i form af et gebyr på kr. pr. indbetaling i forbindelse med administration af en afdragsordning. Rigspolitichefen videresendte henvendelsen til Justitsministeriet, som ved brev af 28. april 2004 bemærkede, at man af ressourcemæssige og principielle grunde ikke kunne påtage sig at yde rådgivning til private om retlige spørgsmål, som ikke havde tilknytning til en konkret sag. Justitsministeriet redegjorde dog for reglerne i rentelovens 9 a og 9 b og bemærkede herefter: Det er på denne baggrund Justitsministeriets opfattelse, at der ved rentelovens 9 a og 9 b samt bekendtgørelsen om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling er gjort endelig op med, hvilke omkostninger der kan opkræves ved udenretlig inddrivelse i anledning af forsinket betaling. Efter 9 b, stk. 4, i renteloven og 5 i bekendtgørelsen om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling kan andet dog fremgå af aftale mellem parterne, handelsbrug eller anden sædvane, medmindre aftalen er indgået af en erhvervsdrivende som led i sit erhverv, når skyldneren hovedsagelig handler uden for sit erhverv.

4 - 4 - Advokat Kim B. Ulrich anmodede ved brev af 4. april 2005 Rigspolitiet om en vejledende udtalelse om, hvorvidt det ville være i strid med reglerne om god inkassoskik efter inkassolovens 9, at autoriserede inkassobureauer opkræver et administrationsgebyr ud over de beløb, der var fastsat i bilag 1 til inkassoomkostningsbekendtgørelsen. Rigspolitiet svarede ved brev af 18. oktober 2005 bl.a. følgende: I bekendtgørelsens bilag 1 har man fastsat en række maksimumbeløb, der er forbrugerpræceptive. Som følge heraf kan der i dag ved fordringer inden for bestemte beløbsgrænser alene kræves betaling op til disse maksimumbeløb. Rigspolitiet finder på baggrund af ovennævnte, at en fremgangsmåde, hvorved inkassobureauerne opkræver et administrationsgebyr udover de beløb, der er fastsat i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 601, er i strid med rentelovens 9 a og 9 b. Rigspolitiet skal dog bemærke, at den endelige fortolkning af renteloven henhører under domstolene. Ved behandlingen af klagesager over inkassobureauer vurderer Rigspolitiet, om inkassobureauerne har hjemmel til opkrævning af omkostninger og gebyrer. Opkrævning af uhjemlede omkostninger og gebyrer betragtes som brud på god inkassoskik, jf. inkassolovens 9. Den inddrivelsesform, som omtales i henvendelsen af 4. april 2005, vil derfor blive betragtet som stridende mod god inkassoskik. De kan indbringe denne vejledende udtalelse for Justitsministeriet Advokat Kim B. Ulrich opfordrede i brev af 20. februar 2006 Rigspolitiet til at udsende en orienteringsskrivelse til samtlige autoriserede inkassobureauer om Rigspolitiets fortolkning af reglerne. Advokaten oplyste i samme brev, at han uformelt havde forelagt spørgsmålet for Forbrugerombudsmanden, som havde udtalt, at han mente, at der forelå en klar lovovertrædelse, men at han, henset til at forholdet henhørte under Rigspolitiet, ikke mente at kunne gå ind i sagen. Advokat Kim B. Ulrich henvendte sig igen i marts og april 2006 til Rigspolitiet og anførte, at en række medlemmer af Dansk InkassoBrancheforening (herefter: DIB) efter hans opfattelse opkrævede ulovlige administrationsgebyrer. På baggrund af disse henvendelser, som Rigs-

5 - 5 - politiet betragtede som en klage over, at inkassobureauerne handlede i strid med god inkassoskik, jf. 9 i lov om inkassovirksomhed, anmodede Rigspolitiet ved breve af 9. maj 2006 de pågældende inkassobureauer om en udtalelse. I et brev af 7. juli 2006 til Rigspolitiet oplyste DIBs advokat, at DIBs bestyrelse havde foretaget en intern undersøgelse af medlemmernes praksis for opkrævning af administrationsgebyrer, som viste, at hovedparten af foreningens medlemmer samtidig med et tilbud om afvikling af tilgodehavendet tilbød skyldneren forskellige muligheder for indbetaling af de aftalte ydelser. Indbetalingsmulighederne varierede, men en skyldner kunne altid betale kontant eller ved fremsendelse af check. Derudover blev skyldneren tilbudt betaling via PBSoverførsel, konto-til-kontooverførsel eller betaling i henhold til indbetalingskort, som blev udstedt til og fremsendt til skyldneren af inkassobureauet. Såfremt skyldneren valgte at betale i henhold til et tilsendt indbetalingskort, blev skyldneren opkrævet et gebyr herfor, som fremgik af det frivillige forlig eller betalingsaftalen. Dette administrationsgebyr udgjorde mellem 15 og 30 kr. pr. indbetalingskort og svarede til inkassobureauernes positive udgifter forbundet med udstedelse og udsendelse af indbetalingskortet. Rigspolitiet traf den 14. november 2006 afgørelse i sagen. Af afgørelsen fremgår bl.a.: Rigspolitiet har tidligere ved brev af 18. oktober 2005 afgivet en vejledende udtalelse vedrørende opkrævning af administrationsgebyrer i forbindelse med inddrivelse af fordringer. Det er fortsat Rigspolitiets opfattelse, at en fremgangsmåde, hvorved et inkassofirma generelt opkræver et administrationsgebyr udover de beløb, der er fastsat i bilag 1 til omkostningsbekendtgørelsen, vil være i strid med renteloven og dermed i strid med bestemmelsen i inkassolovens 9 om god inkassoskik. Formålet med indsættelsen af bestemmelsen om inkassoomkostninger i rentelovens 9 a var at skabe hjemmel til, at fordringshaveren kan kræve dækning for udgifter, der er opstået som følge af, at det har været nødvendigt at iværksætte inddrivelsesskridt (inkasso). Uden denne hjemmel ville fordringshaveren kun kunne få sine udgifter i forbindelse med inkassationen dækket af skyldneren, hvis dette var aftalt mellem parterne. Tilsvarende ville inkassofirmaer kun kunne kræve inkassoomkostninger betalt af skyldneren, såfremt der var hjemmel hertil i aftalen mellem skyldner og fordringshaver. Efter rentelovens 9 a, stk. 3, kan justitsministeren fastsætte nærmere regler for, hvilke udgifter fordringshaveren kan kræve betalt efter stk. 1, med henblik på, at udgifterne skal være gennemsigtige og stå i passende forhold til fordringen, herunder regler om, at der ved fordringer inden for bestemte beløbsgrænser alene kan kræves betaling op til visse maksimumbeløb.

6 - 6 - Sådanne regler er fastsat i omkostningsbekendtgørelsen. Det følger heraf, at det beløb, der kan kræves af skyldneren, maksimalt kan omfatte den oprindelige fordring (beregnet i overensstemmelse med bilag 1 eller bilag 2 til bekendtgørelsen) med tillæg af det (maksimale) inkassobeløb, der ligeledes fremgår af det relevante bilag. Større beløb kan ikke kræves af fordringshaveren eller inkassofirmaet. Det er umiddelbart Rigspolitiets opfattelse, at disse regler ikke er til hinder for, at der indgås aftale om, at der ved valg af en bestemt betalingsform betales et (rimeligt) gebyr for benyttelse af den pågældende betalingsform. Det forudsættes i den forbindelse, at det udtrykkeligt fremgår, at der er andre betalingsmuligheder, og at der er valgfrihed med hensyn til betalingsform. Rigspolitiet må ud fra de foreliggende oplysninger lægge til grund, at der i de konkrete tilfælde åbnes mulighed for at vælge mellem flere betalingsformer, således at der ikke fremsættes et generelt krav om betaling af administrationsgebyr. Det er på den baggrund umiddelbart Rigspolitiets opfattelse, at den anvendte fremgangsmåde, således som den er beskrevet for Rigspolitiet, ikke strider mod de hensyn til gennemsigtighed mv., der ligger til grund for fastsættelsen af maksimumbeløb for inkassoomkostninger. På baggrund af det anførte er det Rigspolitiets opfattelse, at opkrævning af de omhandlede gebyrer i forbindelse med anvendelse af indbetalingskort ikke kan anses for at være i strid med renteloven og omkostningsbekendtgørelsen og dermed heller ikke indebærer en overtrædelse af bestemmelsen i inkassolovens 9 om god inkassoskik. Den endelige afgørelse af de rejste spørgsmål om fortolkning af renteloven og de i medfør af denne fastsatte bestemmelser henhører under domstolene. Denne afgørelse kan indbringes for Justitsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K Advokat Kim B. Ulrich påklagede på vegne af Incassoservice Danmark A/S Rigspolitiets afgørelse til Justitsministeriet, som ved brev af 16. august 2007 udtalte, at Incassoservice Danmark A/S ikke kunne anses for at være part i sagen, hvorfor Justitsministeriet ikke fandt grundlag for at tage stilling til Rigspolitiets afgørelse af 14. november Justitsministeriet bemærkede endvidere bl.a., at ministeriet ikke havde fundet anledning til at tage de rejste spørgsmål op på andet grundlag. Herefter kontaktede advokat Kim B. Ulrich ved brev af 24. august 2007 Forbrugerombudsmanden og anmodede denne om at gå ind i sagen. Forbrugerombudsmanden rettede på den baggrund den 8. november 2007 henvendelse til medlemmerne af DIB og bad dem redegøre

7 - 7 - for, om de i deres inkassovirksomhed indgik aftaler med skyldnere, som indebar betaling af et gebyr for administration af aftalen, og om disse gebyrer oversteg maksimumsgrænserne fastsat i medfør af rentelovens 9 a og 9 b. På et møde mellem Forbrugerombudsmanden og DIB den 20. februar 2008 tilkendegav Forbrugerombudsmanden, at inkassovirksomhedernes praksis med opkrævning af administrationsgebyrer hos skyldnerne i tilfælde, hvor der var aftalt en afdragsordning, efter hans opfattelse ikke var lovlig. Han skitserede samtidig to muligheder for det videre forløb, hvorefter DIBs medlemmer enten kunne tilslutte sig Forbrugerombudsmandens retsopfattelse og for fremtiden ændrede deres praksis, eller Forbrugerombudsmanden kunne lade spørgsmålet prøve for domstolene med forbehold for at kræve tilbagebetaling af ulovligt opkrævede gebyrer. Efter yderligere drøftelser mellem parterne underskrev DIBs medlemmer et tilsagn om, at de fremover ikke ville opkræve omkostninger hos skyldnerne, inkl. eventuelle administrationsgebyrer ved betalinger i henhold til frivillige forlig, ud over de maksimumsbeløb, der var fastsat i bilag 1 til bekendtgørelsen om udenretlige inddrivelsesomkostninger. Af beslutningsreferatet fra mødet fremgår endvidere bl.a.: Fra [DIBs] side var man forundret over Forbrugerombudsmandens opfattelse og henviste herunder til, at Rigspolitiet i den ene af to skrivelser har tilkendegivet, at reglerne i inkassobekendtgørelsen ikke er til hinder for betaling af et gebyr for benyttelse af en given betalingsform, forudsat at debitor tilbydes andre betalingsmuligheder. Henrik Øe var uenig i denne fortolkning. Den 8. august 2008 kontaktede Forbrugerombudsmanden de øvrige autoriserede inkassobureauer, som ikke var medlem af DIB, herunder KGS, med anmodning om bureauernes bemærkninger, herunder at redegøre for deres opkrævninger af gebyrer hos skyldnerne. KGS fik i den forbindelse også tilsendt et tilsagn til underskrift, som KGS imidlertid ikke underskrev, idet virksomheden ikke var enig i Forbrugerombudsmandens fortolkning af reglerne. Under den videre korrespondance om sagen oplyste KGS advokat i brev af 15. april 2009 til Forbrugerombudsmanden, at KGS i særlige situationer ville opkræve inddrivelsesomkost-

8 - 8 - ninger hos debitorer ud over de maksimumbeløb, der er fastsat i inkassobekendtgørelsen. KGS advokat medsendte et eksempel på den standardtekst, som KGS ville sende ud til skyldnerne ved indgåelse af frivilligt forlig. Af standardteksten i formularen fremgik bl.a. følgende: Jeg er forpligtet til straks at meddele adresseændring til inkassofirmaet. Hvis adresseændring ikke er meddelt, vil der blive opkrævet positive afholdte udgifter til adressesøgning, pt. kr. 52,00. Jeg er indforstået med, at betaling skal ske via PBS eller kontant på inkassofirmaets adresse. Hvis jeg ikke anvender den angivne betalingsmåde, er der tale om en misligholdelse af den indgåede aftale. Sker betaling på anden måde end aftalt, f.eks. via girokort, er inkassofirmaet berettiget til at opkræve kr. 25,00 pr. indbetaling. KGS har siden ændret ordlyden af standardteksten i de frivillige forlig, som i maj 2012 bl.a. indeholder følgende tekst: FRIVILLIGT FORLIG Alle indbetalinger skal ske under henvisning til KGS Europe A/S konto hos Den Jyske Sparekasse med reg.nr og konto nr Jeg er til enhver tid forpligtet til straks at orientere KGS om enhver adresseforandring. Orienterer jeg ikke KGS om adresseændring, og skal KGS bruge min adresse, er jeg indforstået med, at der afkræves mig et gebyr svarende til de faktiske omkostninger (p.t. kr. 52), hvis adressen ikke kan findes på anden måde end ved adressesøgning hos de offentlige myndigheder. Undertegnede AFDRAGSORDNING tilbyder herved at afdrage min gæld på kr. til: med betaling fra den / hver måned kr. eller hvert kvartal kr. Betalinger Jeg vil gerne betale beløbet således (sæt X):

9 - 9 - Jeg indbetaler via overførsel til konto med reg.nr konto nr (pris kr. 0,00). Jeg skal selv holde øje med antal betalinger, og med hvornår min gæld er betalt. Der vil efter indsendelse af denne erklæring blive fremsendt amortiseringstabel til brug for dette. Beløbet skal trækkes via Betalingsservice på reg.nr. konto nr. (pris kr. 0,00). Jeg kan på betalingsserviceoversigten følge gældens løbende nedbetaling hver måned. Jeg vil have girokort tilsendt hver måned. (pris per fremsendelse af girokort kr. 25,00). Jeg kan på de fremsendte girokort følge gældens løbende nedbetaling hver måned. Uanset den valgte betalingsmåde, kan afdragsbeløbet til enhver tid overføres til KGS konto reg.nr konto nr , eller betales kontant på KGS adresse (pris kr. 0,00). Adresseændring Jeg er til enhver tid forpligtet til straks at orientere KGS om enhver adresseændring. Orienterer jeg ikke KGS om adresseændring, og skal KGS bruge min adresse, er jeg indforstået med, at der afkræves mig et gebyr svarende til de faktiske omkostninger (p.t. kr. 52), hvis adressen ikke kan findes på anden måde end ved adressesøgning hos de offentlige myndigheder. Forbrugerombudsmanden anlagde sag mod KGS den 26. maj 2010 og udsendte i den forbindelse en pressemeddelelse, hvoraf fremgik, at KGS opkrævede ulovlige gebyrer ved inkasso hos forbrugere, idet KGS udover at opkræve de beløb, der er hjemmel til i renteloven og inkassoomkostningsbekendtgørelsen, også opkrævede gebyr for fremsendelse af girokort og gebyr i forbindelse med adressesøgning, selvom forbrugeren betalte alle afdrag til tiden. Forbrugerombudsmanden har under sagen erklæret sig enig i, at KGS ud fra et erstatningsretligt synspunkt kan opkræve et gebyr hos skyldneren for adressesøgning i den situation, hvor skyldneren har adressebeskyttelse, og det derfor er nødvendigt skriftligt at anmode kommunen om adresseoplysning. Det er forudsat, at adressen ikke har kunnet skaffes på anden vis, og at det er nødvendigt for KGS at kontakte skyldneren enten til opfyldelse af lovgivningsmæssige forpligtelser, eller fordi skyldneren har misligholdt afdragsordningen.

10 Sideløbende med drøftelserne med inkassobranchen havde Forbrugerombudsmanden den 10. juli 2008 rettet henvendelse til Advokatsamfundet og anmodede om, at Advokatsamfundet som tilsynsmyndighed for advokatbranchen undersøgte om en tilsvarende praksis med opkrævning af administrationsgebyrer hos skyldnere blev fulgt inden for advokatbranchen. Under korrespondancen meddelte Advokatrådet bl.a., at det var Rådets opfattelse, at det falder uden for Forbrugerombudsmandens kompetence efter markedsføringsloven at iværksætte søgsmål eller udstede påbud rettet mod advokaters eventuelle overtrædelse af inkassoomkostningsbekendtgørelsen. I et brev af 19. maj 2009 svarede Forbrugerombudsmanden, at han ikke var enig i Advokatrådets synspunkt, bl.a. under hensyn til, at markedsføringsloven finder anvendelse på samtlige erhvervsdrivende, medmindre de er særligt undtaget fra dens anvendelsesområde i medfør af markedsføringslovens 2. Forklaringer Kurt Schmidt har forklaret, at han er direktør i KGS, der udøver autoriseret inkassovirksomhed. Autorisationen er udstedt af Rigspolitiet. Endvidere opkøber selskabet fordringer, som man forsøger at inddrive. KGS opkræver et gebyr på 25 kr. for at sende et girokort til en skyldner. De lavede i sin tid beregninger, der viste, at de 25 kr. modsvarede deres faktiske omkostninger. KGS sender kun et girokort, hvis dette enten er aftalt i et frivilligt forlig eller på et møde i fogedretten, og skyldneren får altid at vide, at det koster 25 kr. at få det tilsendt.. KGS har altid kun opkrævet gebyr for at sende girokortet og ikke for at håndtere betaling via giro, selvom det kan have stået anderledes i forligsteksten. KGS stiller altid alternative, gratis betalingsmåder til rådighed. Efterhånden som flere og flere betaler via netbank, er det blevet mere almindeligt, at skyldnerne bruger det samme girokort igen og igen ved indbetaling af afdrag, og det koster ikke yderligere gebyr, når girokortet genanvendes. De lavede forligsteksten om, så den var mere klar og i overensstemmelse med den praksis, som KGS benytter.

11 KGS opkræver endvidere et gebyr på 52 kr. for adressesøgning, hvis det er nødvendigt at få adressen fra Folkeregistret, fordi KGS ikke selv har kunnet finde skyldnerens adresse på anden måde, f.eks. via cpr-registret. KGS får cirka kroner ind om året på gebyrerne for girokort og adressesøgning. Gebyret for at udsende girokort går til KGS, og KGS nedsætter ikke sit salærkrav. KGS opkræver ikke gebyret hos kreditor, hvis skyldneren ikke betaler. Fogedretterne har altid godkendt, at gebyr for fremsendelse af girokort og gebyr for adressesøgning medtages som en ekstra omkostning, når KGS opgør et krav mod en skyldner. KGS er undertiden blevet bedt om at redegøre for sådanne gebyrer, men han kender ikke til domstolsafgørelser, der har underkendt gebyrerne. Hvis KGS ikke må opkræve gebyr for udsendelse af girokort, vil KGS holde op med at tilbyde denne service til skyldneren. Da han blev bekendt med svaret af 14. november 2006 fra Rigspolitiet om, at inkassovirksomhederne måtte opkræve gebyrerne, indrettede KGS sin virksomhed efter det. Da KGS modtog henvendelsen fra Forbrugerombudsmanden med opfordring til at underskrive tilsagnet om, at KGS fremover ikke ville opkræve gebyret, tænkte han, at det ikke kunne være rigtigt, at Forbrugerombudsmanden skulle blande sig i det, når Rigspolitiet havde tilladt det. Det var underligt og ikke betryggende, at to myndigheder kunne sige hver sin ting. Han valgte derfor at undlade at underskrive tilsagnet. KGS var først for nylig blevet autoriseret til at drive inkassovirksomhed og havde endnu ikke opkrævet de omhandlede gebyrer. Risikoen ved at blive mødt med et tilbagebetalingskrav fra Forbrugerombudsmanden var derfor ikke så stor. Vedrørende datterselskabet Global Inkasso A/S var situationen en anden. Global Inkasso havde gennem en årrække opkrævet gebyrer for udsendelse af girokort og adressesøgning for i alt omkring 1 million kr. fordelt på betalinger. Udover selve det beløb, som skulle tilbagebetales, ville også omkostningerne til en gennemgang af det store antal betalinger være betydelige. De anslog dengang, at det kunne løbe op i 1 million kr., så de turde derfor ikke andet end at underskrive tilsagnet på vegne af Global Inkasso. Han forstod det sådan, at hvis virksomheden underskrev tilsagnet, ville Forbrugerombudsmanden ikke rejse krav om tilbagebetaling for tiden forud for tilsagnets virkningsdato den 1. juli 2008.

12 I forbindelse med, at Forbrugerombudsmanden udsendte en pressemeddelelse, hvor det blev oplyst, at KGS opkrævede ulovlige gebyrer, modtog de en del henvendelser, også fra skyldnere, som ikke ønskede at betale gebyrerne. Desuden mistede KGS tre kunder på grund af presseomtalen. Forbrugerombudsmanden har på intet tidspunkt oplyst offentligheden om, at KGS fremgangsmåde er i overensstemmelse med Rigspolitiets tolkning af reglerne. Da Forbrugerombudsmanden ændrede sin egen fortolkning af reglerne om gebyr for adressesøgning, blev dette heller ikke offentliggjort. Global Inkasso opkræver fortsat ikke gebyr for adressesøgning, selvom Forbrugerombudsmanden har ændret holdning, da man vil afvente udfaldet af sagen. KGS har ca inkassosager og udsender girokort i ca. 500 af disse sager hver måned. Hvis de taler med en skyldner, oplyser de om, at vedkommende kan bruge det samme girokort flere gange, men de skriver ikke noget herom. KGS har vel cirka 100 skyldnere, der betaler ved at genbruge girokortet hver måned. Det er ikke muligt at se af indbetalingerne, om en skyldner bruger samme girokort eller et nyt. Når KGS udsender det første inkassobrev til en skyldner, er der vedlagt et girokort uden beregning, som både kan bruges til indbetaling af det fulde beløb og til betaling af afdrag. Han er ikke beskæftiget med arbejdet med adressesøgning, men det er hans fornemmelse, at der er flere og flere, der har hemmelig adresse. Det er hans vurdering, at KGS højst sender 100 adresseforespørgsler til kommunerne om måneden. KGS har til sammenligning adressesøgninger om måneden i cpr-registret. Hvis et brev kommer retur, og de ikke kan finde adressen, laver de en adressesøgning hos kommunen. De laver ikke adressesøgning på nye sager. KGS underrettes automatisk om nye adresser, hvis adresserne ikke er hemmelige. Henning Gericke har forklaret, at han er formand for DIB og selv direktør i en inkassovirksomhed. Han har en baggrund som erhvervsjurist fra Handelshøjskolen i København. DIB har medlemmer, der alle er autoriseret af Rigspolitiet, ud af i alt ca. 75 autoriserede inkassovirksomheder. De valgte at gå ind i sagen som mandatar, da sagen har stor økonomisk betydning for foreningens medlemmer. Det er DIBs vurdering, at fjernelsen af muligheden

13 for at opkræve gebyrer for udsendelse af girokort og adressesøgning har betydet mistet omsætning på et trecifret millionbeløb for foreningens medlemmer. Der er ingen af medlemmerne, der har taget forbehold for at anlægge et erstatningssøgsmål mod Forbrugerombudsmanden. Rigspolitiet fører tilsyn med inkassovirksomhederne, og klager over virksomhederne henvises til Rigspolitiet. Han ved ikke, hvor mange klager Rigspolitiet modtager, idet afgørelserne ikke er offentligt tilgængelige. Hans egen virksomhed har pt. en klage, som endnu ikke er afgjort. Rigspolitiet kan inddrage en virksomheds autorisation. På baggrund af udtalelsen fra Rigspolitiet om anvendelsen af gebyrer meddelte DIB i 2006 sine medlemmer, at det var i orden at opkræve gebyr for udsendelse af girokort, hvis der samtidig var andre betalingsmuligheder. Han hørte først om, at Forbrugerombudsmanden var gået ind i sagen, da den inkassovirksomhed, hvor han er direktør, fik brev om, at gebyrerne efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var ulovlige. Han var dengang endnu ikke formand for DIB. Forbrugerombudsmandens udmelding kom som en overraskelse. Spørgsmålet havde jo været behandlet af Rigspolitiet. Forbrugerombudsmanden skrev ud til samtlige medlemmer, uden at de forinden var blevet spurgt, om de faktisk opkrævede gebyrerne. Da DIB modtog Forbrugerombudsmandens udspil til et forlig, opfattede han indholdet som en klar trussel om, at der ville blive rejst et tilbagesøgningskrav, hvis medlemmerne ikke gik ind på forliget. Det ville være en ren katastrofe for branchen. DIBs medlemmer følte sig derfor presset til at skrive under. Medlemmerne var alle af den opfattelse, at der med deres underskrift blev slået en streg i sandet, og at der ikke ville ske tilbagesøgning af gebyrer, som var opkrævet, inden tilsagnene var underskrevet. Det er senere kommet frem, at Forbrugerombudsmanden vil tilbagesøge en del af gebyrerne. DIB har ikke hørt fra Forbrugerombudsmanden, at han har ændret holdning med hensyn til opkrævning af gebyr for adressesøgning. Når inkassovirksomhederne opkræver gebyrerne, får kreditor ikke pengene. Salæret bliver ikke nedsat i forhold til kreditor, og hvis skyldneren ikke betaler gebyret, opkræver inkassovirksomheden ikke beløbet hos kreditor.

14 Winnie Carrasco har forklaret, at hun er ansat som teamleder hos inkassofirmaet Intrum Justitia A/S og tidligere har arbejdet hos Aktiv Kapital. Hun var frem til 2007 formand for DIB og har deltaget i udformningen af inkassolovgivningen. Inkassobranchen holder en gang om året møde med Rigspolitiet for at drøfte praksis for god inkassoskik. Rigspolitichefen forholder sig meget detaljeret til god inkassoskik, bl.a. med hensyn til service og telefontider, og fx at breve skal indeholde en række specifikke oplysninger. Rigspolitiets fortolkning af reglerne i relation til opkrævning af gebyr for udsendelse af girokort blev sendt ud i branchen til DIBs medlemmer og er blevet fulgt af disse. Domstolene har hende bekendt ikke behandlet spørgsmålet. Det kom derfor som et chok for branchen, at Forbrugerombudsmanden pludselig blandede sig i sagen. Det var ikke deres opfattelse, at Forbrugerombudsmanden havde tilsynskompetence i forhold til inkassobranchen. De holdt møder med Forbrugerombudsmanden om gebyrspørgsmålet, hvor også foreningens advokat deltog. Forbrugerombudsmanden sagde imidlertid, at det var ham, der havde lavet loven, så han vidste, hvad han talte om. Forbrugerombudsmanden krævede, at de skrev under på et tilsagn om, at de fremover ikke ville opkræve de omhandlede gebyrer, ellers ville de blive mødt med et tilbagesøgningskrav. Han sagde også, at kravet ville være ude af verden, hvis de skrev under. Intrum Justitia A/S valgte på den baggrund at skrive under på tilsagnet, men tilkendegav samtidig over for Forbrugerombudsmanden, at de ikke var enige i hans fortolkning. Hvis Intrum Justitia A/S blev stævnet, ville det have meget store økonomiske konsekvenser. Det ville være en katastrofe. Intrum Justitia A/S har ikke modtaget meddelelse fra Forbrugerombudsmanden om, at han har ændret holdning til gebyret for adressesøgning, og foreningen har ikke meldt noget ud. Intrum Justitia A/S tør ikke opkræve dette gebyr, før denne sag er afgjort. Skyldnerne flytter meget, og ikke alles adresseoplysninger kan findes i cpr-registeret. Fra 1. juni 2008 til 1. januar 2012 har Intrum Justitia A/S haft udgifter på 2,5 mio. kr. til kommunerne for adressesøgning, som ikke er opkrævet. Intrum Justitia A/S henvender sig kun til kommunerne, hvis en skyldner har glemt at oplyse, at han er flyttet, og Intrum Justitia A/S ikke kan finde en ny adresse i cpr-registeret. I de fleste tilfælde får de den nye adresse fra debitorerne eller via cpr-registret. De gebyrer, som er blevet opkrævet for at udsende girokort, er tilfaldet inkas-

15 sovirksomheden, ikke kreditor. Inkassovirksomhederne har ikke nedsat salæret i forhold til kreditor og har ikke opkrævet gebyret hos kreditor, hvis skyldneren ikke betalte. Parternes synspunkter Forbrugerombudsmanden har anført, at sagen er anlagt som led i Forbrugerombudsmandens tilsyn efter markedsføringsloven, jf. lovens 22, stk. 1. Det er fast antaget, at tilsynet også omfatter overholdelse af den civilretlige forbrugerlovgivning, hvilket også følger af forarbejderne til markedsføringsloven. Renteloven og inkassoomkostningsbekendtgørelsen er en del af denne forbrugerbeskyttelseslovgivning, og der er således ikke tvivl om, at Forbrugerombudsmanden har kompetence til at føre tilsyn med, om inkassovirksomhederne overholder disse regler og dermed handler i overensstemmelse med god markedsføringsskik efter markedsføringslovens 1. Markedsføringsloven finder anvendelse på alle erhvervsdrivende, medmindre de er specifikt undtaget fra lovens anvendelsesområde. Dette gælder kun finansielle virksomheder, jf. markedsføringslovens 2. Det er således irrelevant at sammenligne med forholdene for finansielle virksomheder. Det bestrides ikke, at der er en overlappende kompetence mellem Forbrugerombudsmanden og Rigspolitiet i forhold til inkassovirksomhederne. Der er imidlertid den afgørende forskel, at Rigspolitiet modsat Forbrugerombudsmanden ikke har søgsmålskompetence, hvis en inkassovirksomhed ikke overholder reglerne. Det er derfor nødvendigt, at Forbrugerombudsmanden også kan tage spørgsmål som omhandlet af denne sag op efter markedsføringsloven. En tilsvarende overlappende kompetence findes inden for andre af erhvervslivets områder, bl.a. vedrørende radio- og tv-reklamer, miljø og kosttilskud. I forhold til advokater er der også en overlappende kompetence mellem advokatmyndighederne og Forbrugerombudsmanden, jf. bemærkningerne til lovforslag nr. L 123 af 4. februar 2009 om bl.a. ændring af markedsføringsloven.

16 Det bestrides, at Forbrugerombudsmandens påstande er for brede og upræcise og savner aktualitet. KGS opkræver gebyr for udsendelse af girokort på en måde, som efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er i strid med renteloven og inkassoomkostningsbekendtgørelsen. Der foreligger således en konkret tvist om lovgivningens rækkevidde, som Forbrugerombudsmanden har en klar retlig interesse i at få afklaret.. Opkrævning af gebyr for adressesøgning er efter Forbrugerombudsmandens opfattelse som udgangspunkt også i strid med reglerne i renteloven og inkassoomkostningsbekendtgørelsen, hvis de samlede omkostninger derved overstiger beløbsgrænserne i inkassoomkostningsbekendtgørelsens bilag 1. Forbrugerombudsmanden har derfor fornøden retlig interesse i at få spørgsmålet prøvet ved domstolene, uanset at Forbrugerombudsmanden i påstand 2, som Forbrugerombudsmanden omformulerede i sit processkrift 2 af 2. april 2012, nu har præciseret, at opkrævning af dette gebyr under visse betingelser er i orden. Hvis KGS er enig i påstand 2, som den foreligger, må KGS tage bekræftende til genmæle over for den nedlagte påstand. Rentelovens 9 a og 9 b samt inkassoomkostningsbekendtgørelsens 3 med bilag 1, som er præceptive i forbrugerforhold, gør udtømmende op med, hvilke inddrivelsesomkostninger en kreditor kan overvælte på en skyldner, som er forbruger, når kreditor har anmodet en anden om at inddrive en fordring på sine vegne (fremmedinkasso). Det fremgår af bestemmelserne, at hjemlen til at opkræve omkostninger tilkommer kreditor. Ved fremmedinkasso opkræver inkassator således omkostningerne på vegne af kreditor. Ud over at inddrivelsesomkostningerne efter rentelovens 9 a skal være relevante og rimelige, er der ved inkassoomkostningsbekendtgørelsen fastsat nærmere regler for, hvilke omkostninger en kreditor kan kræve betalt af en skyldner, og inden for hvilke beløbsgrænser. Formålet med disse beløbsgrænser er at skabe øget gennemsigtighed om størrelsen af inddrivelsesomkostningerne og at sikre, at omkostningerne står i et rimeligt forhold til fordringernes størrelse. Der er tale om absolutte beløbsgrænser, som betyder, at en kreditor ikke kan pålægge en skyldner at betale et højere beløb i omkostninger end fastsat i bekendtgørelsens bilag 1, selvom kreditor kan dokumentere, at de faktiske udgifter til inkassator har oversteget dette beløb. Der er utvivlsomt tale om en udtømmende opregning.

17 Udgiften til at udsende girokort i forbindelse med administration af et frivilligt forlig er en inddrivelsesomkostning, og der kan derfor ikke opkræves et særskilt gebyr for dette hos skyldneren, hvis de samlede inddrivelsesomkostninger derved kommer til at overstige beløbsgrænserne i bilag 1 til bekendtgørelsen. I inkassoomkostningsbekendtgørelsens 4 om egeninkasso er det specificeret, at en kreditor kan kræve betaling for rimelige omkostninger ved udarbejdelse og indgåelse af en betalingsaftale med skyldneren og ved administration heraf. Justitsministeriet ønskede med denne specificering at sikre, at der ikke skete en sammenblanding af en virksomheds udgifter til almindelig administration med udgifterne til inddrivelse. Ved fremmedinkasso blev det i inkassobekendtgørelsens 3 bestemt, at kreditor kunne kræve betaling for et rimeligt salærkrav forbundet med inddrivelsen. Ved salærkrav forstås herved det krav, som inkassator (inkassovirksomheden eller advokatfirmaet) fremsætter over for kreditor som følge af inddrivelsen. Kravet omfatter således alle de inddrivelsesskridt, som gennemføres af inkassator på vegne af kreditor, også udgifter forbundet med administrationen af et frivilligt forlig. Den manglende specificering af inddrivelsesskridt i 3 betyder således ikke, at der kan sluttes modsætningsvist fra 4. Det er en misforståelse, når KGS henviser til, at gebyret for udsendelse af girokort er betaling for en service, som KGS yder over for skyldneren. KGS yder en service over for en kreditor, og kan omkostningerne herved ikke holdes inde for beløbsgrænserne i bekendtgørelsens bilag 1, må KGS opkræve de yderligere omkostninger hos kreditor, ikke hos skyldneren. Det er en omgåelse af de beskyttelsespræceptive regler i inkassoomkostningsbekendtgørelsens 3, når KGS henviser til, at der er indgået en særskilt aftale med skyldneren om gebyr for udsendelse af girokort. For så vidt angår udgifterne til adressesøgning har Forbrugerombudsmanden tiltrådt, at KGS ud fra et erstatningsretligt synspunkt kan opkræve et gebyr herfor hos skyldneren, hvis skyldneren har adressebeskyttelse, og det derfor er nødvendigt at anmode kommunen om adresseoplysning. Udover disse afgrænsede tilfælde er opkrævning af gebyr for adressesøgning hos skyldneren i strid med reglerne i renteloven og inkassoomkostningsbekendtgørelsen, hvis de samlede inddrivelsesomkostninger herved overstiger beløbsgrænserne i bilag 1 til bekendtgørelsen.

18 Forbrugerombudsmanden er enig i, at et frivilligt forlig er omfattet af kreditaftaleloven. Kreditaftaleloven har imidlertid ikke betydning for spørgsmålet om, hvilke inddrivelsesomkostninger en kreditor kan opkræve hos en skyldner. Dette er udtømmende reguleret i renteloven og inkassoomkostningsbekendtgørelsen. Forbrugerombudsmandens forhåndsbesked om betalingsgebyr ved betaling med kreditkort er ikke relevant for nærværende sag. Forhåndsbeskeden vedrørte den situation, hvor skyldneren i forbindelse med gennemførelse af en betaling har udgifter til tredjemand, nemlig kreditkortudstederen eller pengeinstituttet. Disse udgifter falder uden for inkassoomkostningsbekendtgørelsens anvendelsesområde, som vedrører betaling til kreditor. Vedrørende sagsomkostninger bør der henses til, at KGS har ført en række vidner uden betydning for sagen, som drejer sig om lovfortolkning. KGS har endvidere inddraget irrelevante oplysninger i sagen, idet der ikke er tale om afgørelser om finansiel virksomhed og om arbejdsretlige forhold. De ændringer, som Forbrugerombudsmanden har foretaget af påstandene, skyldes skiftende oplysninger fra modparten og ændrede påstande fra denne i løbet af sagen. Der har alene været tale om præciseringer, som ikke skal have betydning ved fastsættelse af sagsomkostningerne. KGS har gjort gældende, at Forbrugerombudsmanden ikke har kompetence til at påtale de forhold, som sagen angår. Markedsføringsloven indeholder både en civilretlig og en offentligretlig regulering. Det følger af markedsføringslovens 22, at Forbrugerombudsmanden fører det offentligretlige tilsyn med lovens overholdelse. Som led i dette tilsyn kan Forbrugerombudsmanden anlægge sag om forbud og påbud efter 20, stk. 1, jf. 27, stk. 1, ligesom han kan anlægge sager om civilretlige krav og indtræde i verserende civile retssager. Forbrugerombudsmanden har imidlertid i denne sag anlagt et anerkendelsessøgsmål med henvisning til tilsynsbestemmelsen i markedsføringslovens 22, stk. 1, men det er uklart, om Forbrugerombudsmanden har gjort gældende, at KGS har handlet i strid med god markedsføringsskik efter markedsføringslovens 1. Forbrugerombudsmanden har derfor allerede af den grund ikke kompetence til at anlægge sag. Forbrugerombudsmandens påstand er ikke en betalingspåstand, og det kan allerede af den grund lægges til grund, at sagen må være an-

19 lagt som et led i Forbrugerombudsmanden tilsynskompetence, men en sådan har Forbrugerombudsmanden ikke i denne sag. Af inkassoloven og bekendtgørelsen om autorisation og sikkerhedsstillelse m.v. ved udøvelse af inkassovirksomhed (bkg. 752 af 26. september 1997) fremgår, at det er Rigspolitichefen, som udsteder autorisation til at drive inkassovirksomhed og fører tilsyn med, om inkassovirksomhederne overholder inkassolovens regler om god inkassoskik. Det følger af princippet om lex specialis, at Forbrugerombudsmandens kompetence efter markedsføringsloven må vige, hvor der i en branche er opstillet særlige regler for god skik, hvis overholdelse påses af et specialiseret tilsyn. I forhold til inkassovirksomhederne fører Rigspolitiet et reelt og effektivt tilsyn med, at reglerne om god inkassoskik overholdes, og kan inddrage en virksomheds autorisation, hvis dette ikke er tilfældet. I den situation har Forbrugerombudsmanden ikke kompetence til at rejse sag efter markedsføringslovens 22, men kunne have rejst et civilretligt tilbagesøgningskrav. Tilsvarende gælder for finansielle virksomheder, hvor det offentligretlige tilsyn føres af Finanstilsynet, og i forhold til advokater hvor tilsynet med, at advokater handler i overensstemmelse med god advokatskik, føres af Advokatnævnet. Der kan herved også henvises til Rigspolitiets udtalelse af 6. april 2009 i en konkret klagesag: Rigspolitiet skal endelig bemærke, at klager over inkassovirksomhed foretaget af advokater, herunder spørgsmålet om, hvorvidt der er handlet i strid med god advokatskik, henhører under Advokatnævnets kompetence. Advokatrådet har da også selv givet udtryk for, at Forbrugerombudsmanden ikke har kompetence til efter markedsføringsloven at rejse søgsmål mod en advokat for overtrædelse af inkassoomkostningsbekendtgørelsen. Der foreligger således en klar sondring mellem det offentligretlige tilsyn om overholdelse af god skik og et civilretligt krav. At sondringen er helt central, illustreres også ved, at Forbrugerombudsmanden har fuld kompetence inden for området egen inkasso, hvor spørgsmålet om overholdelse af god markedsføringsskik er relevant. Det fremgår ingen steder i forarbejderne til inkassoloven, at Forbrugerombudsmanden fortsat skulle have et offentligretligt tilsyn med inkassobureauerne. Det var et direkte formål med inkassoloven, at Forbrugerombudsmanden ikke fortsat skulle have tilsynet på dette område.

20 At tilsynet med inkassovirksomheders overholdelse af standarden god inkasssoskik ligger hos Rigspolitiet, er tiltrådt af Forbrugerombudsmanden, som på sin hjemmeside har oplyst, at erhvervsdrivende, der udfører inkassovirksomhed, skal overholde markedsføringslovens regler, herunder god skik. For virksomheder, der udfører inkassoforretninger for andre, gælder inkassoloven Her gælder god inkassoskik. Inkassobureauer skal have autorisation af Rigspolitiet, som samtidig fører tilsyn med, at loven ikke overtrædes. Og endvidere under overskriften Markedsføringsloven i forhold til særbestemmelser : Markedsføringslovens anvendelse påvirkes af særlovgivning. Er et område indgående reguleret af særlovgivning, bringes markedsføringsloven som udgangspunkt ikke i anvendelse. I den foreliggende situation har Rigspolitiet som tilsynsmyndighed truffet afgørelse om spørgsmålet om, hvorvidt det er i strid med god inkassoskik, at en inkassovirksomhed opkræver gebyr for udsendelse af girokort til en skyldner. I den situation er Forbrugerombudsmanden under alle omstændigheder udelukket fra at få det samme forhold bedømt efter markedsføringslovens regler om god markedsføringsskik, selvom han ikke er enig i Rigspolitiets fortolkning af reglerne. I modsat fald kommer man i den situation, at en virksomhed indretter sig i tillid til en afgørelse fra branchens tilsynsmyndighed, hvorefter Forbrugerombudsmanden ændrer afgørelsen, hvilket ikke har været hensigten. Der henvises til U S. KGS har endvidere gjort gældende, at Forbrugerombudsmandens påstand 1 er formuleret for bredt og ukonkret og mangler aktualitet. Påstanden er i et vist omfang hypotetisk, idet KGS ikke opkræver gebyrer som beskrevet i påstanden, men kun hvor skyldneren udtrykkeligt har anmodet om at få tilsendt girokort. KGS har altid oplyst skyldneren om omkostningerne herved og har stillet andre gratis betalingsmåder til rådighed. Forbrugerombudsmanden savner derfor retlig interesse i at få spørgsmålet prøvet ved domstolene. Gebyret for udsendelse af girokort er ikke en inkassoomkostning omfattet af inkassoomkostningsbekendtgørelsen, men et vederlag for en selvstændig serviceydelse til skyldneren. Girokortet tjener som en påmindelse om betaling og et redskab til betaling. Det er skyldnerens

21 eget valg, om han ønsker at benytte denne serviceydelse, og skyldneren har andre betalingsmåder til rådighed Gebyret på 25 kr. er rimeligt og dækker kun de faktiske omkostninger, der er forbundet med udsendelse af girokortet. KGS er ikke forpligtet til at yde denne service til skyldnerne, men stiller den til rådighed for skyldneren til gavn for denne. Der er ikke tale om omgåelse af de præceptive regler, da skyldnerne ikke påtvinges at benytte girokortet. Retspraksis indeholder flere eksempler på, at præceptive regler kan fraviges. Det må endvidere kræves, at præceptive regler er klare, hvilket ikke er tilfældet i nærværende sag. Dette illustreres af uenigheden mellem Rigspolitiet og Forbrugerombudsmanden om forståelsen af reglerne. Forholdet kan sammenlignes med en situation, hvor KGS påtager sig at afhente et afdrag på skyldnerens bopæl mod betaling af et gebyr. Heller ikke dette er KGS forpligtet til, og betaling for en sådan ydelse må kunne kræves ud over beløbsgrænserne i inkassoomkostningsbekendtgørelsen. Forbrugerombudsmanden har selv erkendt, at afgrænsningen af, hvad der er inddrivelsesomkostninger omfattet af inkassoomkostningsbekendtgørelsen, kan være vanskelig. Forbrugerombudsmanden har således i en forhåndsbesked tilkendegivet, at gebyr for betaling af afdrag med kreditkort via internettet kan væltes over på skyldneren, selvom beløbsgrænserne i inkassoomkostningsbekendtgørelsen bilag 1 derved overskrides. Desuden har Forbrugerombudsmanden anerkendt, at KGS ud fra et erstatningssynspunkt kan opkræve erstatning hos skyldneren for udgifter til adressesøgning gennem kommunen, hvor sådan adressesøgning har været nødvendig. Det er også ulogisk og urimeligt, at man i den oprindelige låneaftale kan aftale et gebyr for girokort, men at tilsvarende ikke gør sig gældende i inddrivelsessituationen. Vedrørende påstand 2 gøres det gældende, at der ikke foreligger en konkret og aktuel retstvist, efter at Forbrugerombudsmanden har anerkendt, at KGS ud fra et erstatningssynspunkt kan opkræve et gebyr for adressesøgning svarende til de faktisk afholdte udgifter under visse nærmere angivne omstændigheder. KGS har altid kun opkrævet gebyr for adressesøgning, når dette har været nødvendigt, som beskrevet i Forbrugerombudsmandens påstand 2. KGS ser ingen grund til at tage bekræftende til genmæle over for denne påstand. Det er Forbrugerombudsmanden, som har ændret holdning, og som kunne have valgt at frafalde påstanden, da der ikke længere foreligger en egentlig tvist om dette spørgsmål.

22 Ved fastsættelse af sagsomkostninger skal retten tage højde for, at sagen, ikke alene for KGS men også for brancheforeningen, har haft store omkostninger, og at sagen har medført en væsentlig indskrænkning i inkassovirksomhedernes indtjening. Danske Inkassoadvokater har udtalt sig til støtte for KGSs påstande og har anført, at der består et tresporet tilsynssystem med hensyn til erhvervsdrivendes inkassovirksomhed. For så vidt angår inkassovirksomhederne fører Rigspolitiet tilsyn. Rigspolitiet udsteder og tilbagekalder autorisation til at drive inkassovirksomhed og påser, at virksomhederne overholder god inkassoskik. Da der i henhold til inkassoloven således består et specialiseret offentligretligt tilsyn med inkassovirksomhederne, medfører princippet om lex specialis, at inkassovirksomhedernes eventuelle tilsidesættelse af god inkassoskik ikke er en overtrædelse af god markedsføringsskik, og Forbrugerombudsmanden har derfor ingen tilsynskompetence efter markedsføringslovens 22, jf. 1. I forhold til advokater, som driver inkassovirksomhed, påser advokatmyndighederne, at dette sker i overensstemmelse med god inkassoskik, og dermed tillige om det er i overensstemmelse med god advokatskik. Det er forudsat i forarbejderne til markedsføringsloven, at Forbrugerombudsmanden ikke rejser sager, der drejer sig om bedømmelsen af advokaters faglige standarder. Advokatrådet har da også anfægtet, at Forbrugerombudsmanden skulle have tilsynskompetence i forhold til advokater. Der er en åbenlys parallelitet mellem spørgsmålet om Forbrugerombudsmandens tilsynskompetence i forhold til advokater og inkassovirksomheder. Ved egeninkasso fører Forbrugerombudsmanden med hjemmel i markedsføringsloven tilsyn med de erhvervsdrivende kreditorers egne inkassoskridt. Såfremt retten når frem til, at Forbrugerombudsmanden også har en tilsynskompetence i forhold til inkassovirksomhederne, vil det have den konsekvens, at to myndigheder kan føre et sideordnet tilsyn med inkassovirksomhederne med risiko for, at de to myndigheder træf-

23 fer uforenelige afgørelser. Dette vil føre til en uhensigtsmæssig retstilstand og er uacceptabelt i en retsstat. Inkassoomkostningsbekendtgørelsen regulerer kun forholdet mellem kreditor og skyldner, men ikke inkassators selvstændige aftaler med skyldnerne, for så vidt der ikke er tale om en omgåelse. Gebyr for udsendelse af girokort er ikke omfattet af rentelovens 9 a eller inkassoomkostningsbekendtgørelsens 3, da der er tale om inkassovirksomhedens vederlag for at sende et girokort. Skyldneren kan vælge andre, gratis betalingsformer. Gebyret opkræves ikke på vegne af kreditor, og det salær, der opkræves hos kreditor, nedsættes ikke med henvisning til det betalte gebyr. Gebyret er således alene betaling for anvendelse af en bestemt betalingsform, ikke betaling for et egentligt inkassoskridt. Ingen har pligt til at være behjælpelig med påmindelser til skyldner, og girokortet er ikke en for inkassationen accessorisk og nødvendig ydelse. Det er en selvstændig serviceydelse i skyldners interesse. Sø- og Handelsrettens afgørelse Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med overholdelse af markedsføringsloven og de i medfør af loven udstedte bekendtgørelser, navnlig ud fra hensynet til forbrugerne, jf. markedsføringslovens 22, stk. 1. Om Forbrugerombudsmandens tilsyn mv. fremgår det af betænkning nr. 1457/2005 om Markedsføring og prisoplysning under pkt , Generelt tilsyn og sektortilsyn med markedsføringsregler og pkt , Snitfladen mellem tilsyn efter markedsføringsloven og speciallovgivning bl.a. at Markedsføringslovens overordnede formål er at medvirke til et velfungerende marked inden for sit anvendelsesområde. Loven fastlægger en generel minimumsstandard, idet loven kræver, at virksomhederne skal handle i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Lovens generalklausul og det generelle vildledningsforbud fungerer samtidig som residualbestemmelser eller opsamlingsbestemmelser i forhold til anden lovgivning. Loven udspænder et sikkerhedsnet, som supplerer særlovgivningen og gælder ved siden af særregulering, medmindre det udtrykkeligt ved lov er bestemt, at markedsføringsloven eller visse af dens bestemmelser ikke skal finde anvendelse. Tilsvarende

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juli 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juli 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juli 2013 Sag 335/2012 (1. afdeling) Forbrugerombudsmanden (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) mod KGS Europe ApS

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. København, den 9. februar 2015 Sagsnr. 2014-3363/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. Sagens

Læs mere

Udenretlig inddrivelse af bestridte fordringer - en empirisk undersøgelse af tilgængelig praksis om god advokatskik og god inkassoskik

Udenretlig inddrivelse af bestridte fordringer - en empirisk undersøgelse af tilgængelig praksis om god advokatskik og god inkassoskik Udenretlig inddrivelse af bestridte fordringer - en empirisk undersøgelse af tilgængelig praksis om god advokatskik og god inkassoskik (Dette er den fulde version af en artikel, som i forkortet udgave

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 12. maj 2015 Sagsnr. 2014 3536/CBW 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S. København, den 26. oktober 2012 Sagsnr. 2010-1172/CHN/SPE 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatfirma I/S. Sagens tema: X har klaget over, at A Advokatfirma

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. København, den 28. februar 2013 Sagsnr. 2011-4063/HCH/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. Sagens tema: X har som revisor for Y klaget

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen. København, den 19. februar 2013 Sagsnr. 2011 2893/HCH/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 2. juni 2014 Sagsnr. 2013-545/3KR/AKC 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at Indklagede har

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. juni 2017 Sag 21/2017 Koch Biler A/S (advokat Tim Haarbo) mod A (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Aarhus den 11. juni 2015 og

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 1. juli 2013 Sagsnr. 2011-4711/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der havde en betydelig skattegæld

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over advokat [advokat A s] salær på inkl. moms.

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over advokat [advokat A s] salær på inkl. moms. København, den 11. september 2014 Sagsnr. 2013-3282/VTA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [advokat A]. Sagens tema: [Klager], der sammen med sin

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling som krævet. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Lise Christiansen, Lene Pedersen og Steen Christiansen Hovedgaden 46 3220 Tisvildeleje Nævnet har modtaget klagen den

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0126 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Parternes krav: 3 x 25 kr. i rategebyr

Læs mere

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/ København, den 23. juni 2005 J.nr. 02-0401-04-1693 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, på egne vegne og på vegne B klaget over advokat indklagede v/ advokatfuldmægtig F,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat B s salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat B s salær på kr. inkl. moms. København, den 13. december 2012 Sagsnr. 2011-2636/SAF/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatanpartsselskab, Vojens. Sagens tema: X, der var involveret

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed NOTAT 16. januar 2007 Sag 101/1-759/ssa Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed Markedsføringsloven indeholder hjemmel for ministeren til at fastsætte

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-515/8KR/CBW 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. Klagens

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Ekspeditionsgebyr på 100 kr. opskrevet til den oprindelige kontrolafgift på 750 kr. grundet for sen betaling.

Ekspeditionsgebyr på 100 kr. opskrevet til den oprindelige kontrolafgift på 750 kr. grundet for sen betaling. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0104 Klageren: XX 6440 Augustenborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ekspeditionsgebyr

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup Sagen angår spørgsmålet om indklagede, der repræsenterede klagerne i forbindelse med handlen, i

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A. København, den 7. maj 2014 Sagsnr. 2013-2715/2KR/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A. Sagens tema: Ejerforeningen X ved

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for tort/svie

2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for tort/svie AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0039 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn).

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn). København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2998/3KR/AKC/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X firma v/y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: X firma v/y har

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 28. marts 2012 Sagsnr. 2010 634/VTA/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: Klagen vedrører advokat As adfærd og salær på

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat A s salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat A s salær på kr. inkl. moms. København, den 15. november 2012 Sagsnr. 2011-0332/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der havde solgt en fast ejendom gennem

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at indgå et skriftligt tillæg til formidlingsaftalen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2886/3KR/AKC/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: Klager

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-569/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der bistod

Læs mere