Vedtægter for Grundejerforeningen Albuen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Grundejerforeningen Albuen"

Transkript

1 Vedtægter for Grundejerforeningen Albuen 1 Foreningens navn, hjemsted & værneting 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Albuen 2. Foreningens hjemsted er Lolland Kommune. Foreningens hjemsted reguleres af den til enhver tid gældende lovgivning. 3. Foreningens værneting er hjemstedets værneting, for nuværende: Retten i Nykøbing Falster. 4. Grundejerforeningens område omfatter udstykningen fra matrikel nr. 8g og 8o - 8bq (begge inkl.) af Bogø inddæmning med vejene: Skarntydevej, Mælkebøttevej, Humlevej, Rødskræppevej og Følfodvej. 2 Medlemmer og medlemskab 1. Alle nuværende og kommende ejere af parceller udstykket fra matrikel nr. 8g og 8o - 8bq (begge inkl.) af Bogø inddæmning, har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen med heraf følgende forpligtelse til at betale andel af fællesudgifterne i overensstemmelse med foreningens vedtægter herom. 2. Ejere af omliggende parceller kan optages som medlemmer, såfremt bestyrelsen, ved almindeligt stemmeflertal, bestemmer det. 3. Ophører et medlem med at være ejer af én af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue. Ligeledes bortfalder kravet om tilbagebetaling af indskud. 4. Medlemspligten indtræder samtidig med erhvervelsen af én af overnævnte parceller uanset på hvilken måde erhvervelsen finder sted. Indtrædende medlemmer erholder anpartsvis ret til foreningens formue. 5. Det påhviler ethvert medlem, som afhænder sin parcel, at meddele dette skriftligt til foreningens kasserer inden 30 dage efter aftalens indgåelse. Underretning om navn og adresse på den nye ejer skal indgå i den skriftlige meddelelse, således at bestyrelsen kan gøre den nye ejer bekendt med dennes rettigheder og forpligtelser som nyt medlem af foreningen. Side 1 af 10

2 Den tidligere ejer frigøres fra sine forpligtelser overfor foreningen ved indsendelse til foreningen af gyldig overdragelsesaftale underskrevet af den tidligere og den nye ejer. 6. Det påhviler ethvert medlem af foreningen, at meddele kassereren flytning til anden bopælsadresse, således at meddelelser fra foreningen kan komme frem til adressaten. Hvis dette ikke sker og foreningen således får omkostninger i forbindelse med at få oplysninger om ny adresse med hjælp fra offentlige instanser, pålignes medlemmet et gebyr, svarende til den udgift, foreningen har haft for denne oplysning. 3 Formål 1. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder navnlig at forestå de ved deklaration - tinglyst i forbindelse med udstykningen fastlagte opgaver med hensyn til anlæg af og vedligeholdelse af veje, stier, vandforsyning m.v. samt vedligeholdelse af fællesarealer. Derudover påser foreningen, at medlemmerne overholder de forpligtelser, der påhviler dem i medfør af vedtægter, reglementer, servitutter, lovbestemmelser og anden retlig regulering. 2. Foreningen kan ved beslutning på generalforsamlingen tilslutte sig eventuelle sammenslutninger af grundejerforeninger i kommunen og/eller hovedorganisation for grundejerforeninger, samt andre sammenslutninger og lign., som kunne være relevante for foreningen. Generalforsamlingen kan beslutte udmeldelse af de samme sammenslutninger mv. ved simpelt flertal. 3. Foreningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der er nødvendige for at realisere foreningens formål, herunder at fastsætte nærmere regler for, hvordan medlemmerne skal betale bidrag. Endvidere er foreningen berettiget til at underskrive og lade tinglyse deklarationer på foreningens veje og fællesarealer. 4. De beslutninger og foranstaltninger foreningen træffer til gennemførelse af de forannævnte formål er bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er efter påkrav pligtig til at tage skøde på veje, fælles-arealer mv. 4 Hæftelse 1. Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk over for tredjemand, kan kun ændres ved en enstemmig beslutning hos alle medlemmer. 2. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også gælder tab som foreningen har på enkelte medlemmer. Side 2 af 10

3 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 5 Kontingent 1. Hvert medlem betaler for den parcel han/hun ejer, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter. Størrelsen af kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingent betales helårsvis forud for hvert år. Kontingentopkrævning udsendes af kassereren hvert år i starten af januar måned med angivelse af sidste rettidige indbetalingsdato. Hvis denne frist ikke overholdes, vil der snarest derefter blive udsendt en erindringsskrivelse. Hvis det skyldige beløb herefter stadig ikke indbetales, vil der blive fremsendt 1 rykkerskrivelse pålagt lovligt gebyr. Såfremt det herved skyldige beløb ikke bliver indbetalt, overgår sagen til inddrivelse ved de retslige instanser. Udgifter til dette dækkes af restanten. Kun hvis kassereren skønner det udsigtsløst at inddrive gæld, kan sagen blive opgivet. 2. Indbetaling af kontingentet foretages til foreningens bankkonto eller til et andet af bestyrelsen nærmere anvist sted. 3. Hvis et medlem ikke har betalt sit kontingent senest 14 dage før afholdelse af en generalforsamling, fortaber den pågældende sin ret til at deltage i generalforsamlingen og mister tillige sin valgbarhed på forsamlingen. 4. Hvis et medlem af bestyrelsen, revisorer eller suppleanter har restance til foreningen og denne ikke har indbetalt sin gæld senest til den i erindringsskrivelsen angivne sidste frist for indbetaling, kan dette medlem ikke længere varetage sin tillidspost. Herefter indtræder en suppleant i hans sted. Det udtrådte medlem kan ikke genindtræde i sit gamle hverv, førend en ny afstemning er foretaget i henhold til reglerne om valg på generalforsamlingen. 6 Generalforsamling 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj. 3. Generalforsamlingen skal afholdes forholdsvis tæt på foreningens hjemsted. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde fravige dette. 4. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker via brev til det enkelte medlem samt på foreningens internet-hjemmeside med offentliggørelse/indkaldelse med mindst 4 ugers varsel. Dagsorden for generalforsamlingen skal fremgå af offentliggørelsen/indkaldelsen. Det reviderede årsregnskab for det forrige år og budget for det næstkommende år vil ligeledes være at finde på foreningens internet-hjemmeside og vil også blive vedlagt indkaldelsen til det enkelte medlem. Side 3 af 10

4 Denne praksis finder anvendelse, indtil andet vedtages på en generalforsamling. Indkaldelse til generalforsamlingen og til møder i øvrigt foretages af bestyrelsen. 5. De stemmeberettigede medlemmer på forsamlingen vælger en dirigent, som godkendes ved afstemning. Den valgte dirigent leder herefter mødet. Hvis bestyrelsen har skønnet det hensigtsmæssigt, kan dirigenten være hentet ind uden for foreningens midte. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen eller revisor i foreningen. Dirigenten afgør suverænt alle tvivlsspørgsmål om de enkelte punkters behandling samt stemmeafgivning. 6. For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af evt. stemmetællere. 4. Formandens/bestyrelsens beretning. 5. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse. 6. Forslag fra bestyrelsen - herunder fastsættelse af kontingent. 7. Godkendelse af budget. 8. Valg af formand (lige år). 9. Valg af kasserer (ulige år). 10. Valg af næstformand/sekretær (ulige år). 11. Valg af bestyrelsesmedlem (hvert år). 12. Valg af bestyrelsessuppleant (hvert år). 13. Valg af revisor (hvert år). 14. Valg af revisorsuppleant (lige år). 15. Indkomne forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts, jf. 6, stk Eventuelt. 7. Valg til bestyrelsen foretages således: På lige år vælges På ulige år vælges 1 formand 1 bestyrelsesmedlem 1 bestyrelsessuppleant 1 revisor 1 revisorsuppleant 1 næstformand/sekretær 1 kasserer 1 bestyrelsesmedlem 1 bestyrelsessuppleant 1 revisor 8. Inden der skrides til afstemning og valg, skal det kontrolleres, hvem der har stemmeret, og om evt. opstillere til bestyrelsesposter, revisorer og suppleanter alle er valgbare. Denne handling foretages af dirigenten og bestyrelsen i samarbejde. Side 4 af 10

5 Forslag fra medlemmerne eller punkter, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt tilsendes formanden eller sekretæren/næstformanden og være denne i hænde senest den 1.marts. Forslaget skal være dateret og underskrevet. Der kan optages andre punkter på dagsordenen under eventuelt, på selve generalforsamlingen, men der kan ikke træffes beslutninger i disse sager. 9. Ekstraordinær generalforsamling kan/skal afholdes når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt har fremsat begæring herom (denne begæring skal indeholde oplysninger om dagsorden) eller et flertal af bestyrelsen (mindst 3) fremsætter ønske herom. Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel med angivelse af sted, tidspunkt samt dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelsen sker via brev til samtlige medlemmer. 10. Af de medlemmer, der har ønsket en ekstraordinær generalforsamling, skal mindst ¾ selv være til stede på generalforsamlingen eller være repræsenteret ved fuldmagt. Hvis de ikke er det, kan dagsordenen nægtes behandlet. 11. Med de forbehold der følger af 5, stk. 3, er ethvert myndigt medlem af foreningen valgbar til bestyrelsen. Et medlem, der ikke er til stede på generalforsamlingen, er valgbart, såfremt der foreligger gyldig dokumentation for medlemmets accept af opstilling til valg. Intet medlem kan bestride mere end 1 post i bestyrelsen. Ægtefæller eller samlevende kan ikke samtidig sidde i bestyrelsen. Grundejere med ret til helårsbeboelse i området kan ikke udgøre flertallet i bestyrelsen. 12. Taleret på generalforsamlingen har parcelejeren samt dennes ægtefælle eller samlever. Særlige parter, indbudt af bestyrelsen har taleret indenfor rammerne af indbydelsen. 13. Stemmeret på generalforsamlingen har parcelejeren. Stemmeretten kan delegeres ved gyldig fuldmagt, der senest ved generalforsamlingens åbning er forelagt bestyrelsen eller dirigenten. 14. Generalforsamlingen er - med de forbehold, der følger af stk beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Valg til bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning. I tilfælde af stemmelighed ved valg til bestyrelsesposter afgøres sagen ved lodtrækning I øvrigt foretages afstemning ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller et medlem ønsker skriftlig afstemning. Forslag vedtages med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Side 5 af 10

6 15. Ændringer af vedtægterne kræver dog, at mindst 1/5 af medlemmerne er til stede, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen. Hvis dette ikke er tilfældet, indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Denne nye generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal. I tilfælde af stemmelighed ved valg til bestyrelsesposter mv. afgøres sagen ved lodtrækning. 16. Hvis der er på en generalforsamling er truffet beslutning om: a) Bevilling af midler ud over det til administrationen nødvendige. b) Pålæg af yderligere indskud fra medlemmerne. c) Optagelse af lån. er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold der måtte være nødvendigt for at gennemføre generalforsamlingens beslutning. 17. På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Denne regel gælder også, hvis en parcel har flere ejere. Her må ejerne af parcellen selv afgøre hvem der skal repræsentere parcellen. Hvis et medlem ejer flere parceller er antallet af parceller afgørende. 1 parcel er lig med 1 stemme. Dog kan en ejer af flere parceller højst opnå ret til at afgive 3 stemmer pr. punkt der stemmes om. 18. Et medlem kan lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Dog kan ingen medlemmer repræsentere mere end 2 fuldmagter. Evt. fuldmagter afleveres til dirigenten ved generalforsamlingen begyndelse. Denne afgør fuldmagtens lovlighed. 19. De beslutninger, der er truffet af generalforsamlingen (ordinær eller ekstraordinær) eller i henhold til disse vedtægter, og som varetages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de ændres lovligt i henhold til vedtægterne. En eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning. I sådanne tilfælde er medlemmerne forpligtet til at opfylde de pligter, de måtte være pålagt i følge generalforsamlingens beslutning, indtil endelig retsafgørelse foreligger. Dette gælder, hvad enten der er tale om pligter af økonomisk eller anden art. Foreningen, er uanset sagsanlæg eller anke, berettiget til at tage retsskridt til opfyldelse af beslutningen/forpligtelsen. 20. Referat fra generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling skal godkendes og underskrives af dirigenten og referenten og udsendes via brev til det enkelte medlem og offentliggøres via foreningens internet-hjemmeside senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse. Referaterne gemmes i foreningen til stedse. Det påhviler den til enhver tid siddende sekretær, at sørge for, at dette sker. Ved valg af ny sekretær påhviler det den afgående sekretær at overdrage samlingen af referater til den tiltrædende. Side 6 af 10

7 7 Bestyrelsen 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Revisorer, revisorsuppleanter og bestyrelsessuppleanter vælges ligeledes for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer bliver mindre end 3 ved afgang i årets løb og efter at de valgte suppleanter er tiltrådt, må bestyrelsen supplere sig selv indtil den førstkommende ordinære generalforsamling. 2. Foreningen tegnes i alle tilfælde af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf det ene skal være formanden eller sekretæren/næstformanden. Ved køb og salg af fast ejendom, pantsætning eller låneoptagelse tegner dog kun den samlede bestyrelse. 3. Bestyrelsen er, under ansvar over for generalforsamlingen, berettiget til at engagere lønnet medhjælp i fornødent omfang i tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, f. eks, i form af assistance fra revisor, advokat, landinspektør eller lignende. 4. Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til ren- og vedligeholdelse af de tilhørende veje og fællesarealer. Det påhviler bestyrelsen at engagere håndværkere til eventuelle opgaver, der kræver kvalificeret faglig assistance. 5. Bestyrelsen, revisorer og suppleanter modtager ikke honorar for deres hverv, men generalforsamlingen kan vedtage at der udbetales et sådant. 6. Bestyrelsesmedlemmer kan dog, efter generalforsamlingens beslutning, modtage honorar for særligt pålagte opgaver, ligesom bestyrelsen kan beslutte at udbetale skattefri godtgørelse til det enkelte medlem, efter de til enhver tid gældende regler for dansk lov. Bestyrelsen fastsætter selv omfanget heraf. Ligeledes kan der refunderes udgifter til kørsel eller andre nødvendige udgifter ved fremlæggelse af bilag for udgifter til dette. 7. Til løsning af evt. specielle opgaver kan bestyrelsen nedsætte et udvalg bestående af medlemmer af bestyrelsen og evt. benytte sig af nødvendig ekspertise udefra. Formanden for dette udvalg skal altid være et bestyrelsesmedlem. Dette udvalg har ingen beslutningsret. 8. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af stand til at råde over sit bo, indtræder en suppleant på dennes post. 9. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 10. Forretningsordenen offentliggøres på foreningens internet hjemmeside. 8 Regnskab 1. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. Side 7 af 10

8 2. Revisorerne gennemgår mindst én gang årligt foreningens regnskab, der føres af kassereren. Regnskabet føres i overensstemmelse med reglerne om god regnskabspraksis. Revisorerne forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver, er til stede og indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen. 3. Revisionen kan når som helst foretage kasseeftersyn og bør foretage et sådan uanmeldt mindst én gang om året. 4. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og indtil den Der aflægges foreningsregnskab for foreningens indtægter og udgifter. 6. Regnskabet skal være revisorerne i hænde inden den 1. marts og det skal af disse være revideret (talmæssigt og kritisk) så betids, at en udskrift med behørig revisionspåtegning kan offentliggøres/udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til ordinær generalforsamling. 7. Ethvert medlem har ret til, at gennemse foreningens regnskab. Sidste års regnskab medbringes af kassereren på årets generalforsamling og kan efter dennes afholdelse gennemses under kassererens eller en anden repræsentant fra bestyrelsens opsyn. Der kan aldrig gives tilladelse til at medtage regnskabsbilag, kontoudskrifter fra banken eller lign. til noget medlem. 8. Kassereren har pligt til at opbevare regnskaber for mindst de sidste 5 år (+ indeværende regnskabsår) og det påhviler den, til enhver tid siddende kasserer, at sørge for at dette sker og at i tilfælde af, at der vælges en ny kasserer, at overdrage samlingen af regnskaber til sin afløser. 9 Økonomi 1. Foreningens midler hensættes på konto i bank eller sparekasse. Kassereren bemyndiges til at foretage ind- og udbetalinger i forbindelse med den daglige forretningsgang med kontrasignatur af formand eller næstformand. 2. Den kontante beholdning må ikke overstige kr Det tilstræbes at foreningen, som udgangspunkt, ikke har nogen kontantbeholdning, men foretager alle pengetransaktioner via betalingskort eller bankoverførsler. 3. Kassereren fører en kassebog, der skal være godkendt af revisorerne samt en navne/adresseliste over foreningens medlemmer. 4. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Kontingent betales forud for 1 år ad gangen. Som grundlag for fastsættelse af kontingentets størrelse fremlægger bestyrelsen et budget for pågældende regnskabsår. Der betales kontingent for hver parcel, et medlem er ejer af. Side 8 af 10

9 5. Ved ejerskifte skal den nye ejer betale et indskud på kr. 100,00 pr. parcel. Dette indskud skal betales til foreningen senest 30 dage efter adkomstdokumentets udstedelse. Hvis et medlem afgår ved døden, kan arvingerne indtræde som medlem uden indskud. Såfremt en udvidelse af foreningens område skulle komme på tale (evt. ved tillæg af nye udstykninger eller lignende), vil sådanne nye medlemmer skulle betale samme indskud som ved ejerskifte. 6. I øvrigt skal hver parcel (uanset areal og beliggenhed) være pligtig at svare lige store bidrag til fælles goder. 7. Kassereren drager omsorg for opkrævning af kontingent m.v. på vegne af bestyrelsen. 10 Gaver 1. Bestyrelsen har mulighed for at give gaver mv. til sine nærmeste samarbejdspartnere og andre i særlige tilfælde. Endvidere kan, foreningens revisorer modtage en gave. Det maksimale beløb, der kan bruges på hver enkelt modtager, godkendes af generalforsamlingen efter anmodning fra bestyrelsen. Det vedtagne beløb bruges som rettesnor indtil andet beløb godkendes. 11 Medlemsforpligtelser 1. Medlemmerne har pligt til at vedligeholde deres parceller på passende måde. Randbeplantning skal vedligeholdes, og udgåede træer skal udskiftes. Det påhviler ejeren at sørge for græsslåning mindst 2 gange om året, senest den 1. juni og den 1. september. Såfremt disse tidsfrister ikke overholdes, vil foreningen foranstalte, at et medlems parcel vil få foretaget græsslåning på medlemmets regning. Opkrævning af denne ydelse vil ske efter at 2. klipning skulle være foretaget. Generalforsamlingen fastsætter beløbet for opkrævningens størrelse efter indstilling fra bestyrelsen. Det skal bemærkes, at hvis et medlem ikke indbetaler det opkrævede beløb, vil proceduren for inddrivelse af det skyldige beløb, følge proceduren for opkrævningen af ikke - indbetalt kontingent (jf. 5, 1). 2. På de enkelte parceller må beplantning med træer eller buske, hvis rodnet kan udgøre en risiko for områdets dræning, ikke forefindes inden for en afstand af 10 meter fra drænledningerne. På fællesarealer og veje m.v. påhviler det bestyrelsen at drage omsorg for, at sådan beplantning ikke forefindes inden for en afstand af 10 meter fra drænledningerne. 3. Såfremt en grund efter bestyrelsens opfattelse ikke er vedligeholdt som ovenfor anført, vil den nødvendige vedligeholdelse blive foretaget på bestyrelsens foranstaltning for ejerens regning. Dette gælder også, såfremt et medlem ikke selv har sørget for rettidig græsslåning og det ikke er muligt at få foretaget denne på grund af grundens ufremkommelighed. Regning på de faktiske udgifter med et tillæg på 10 % vil blive opkrævet hos det pågældende medlem. Side 9 af 10

10 Det derved fremkomne overskud tilfalder foreningen. Bestyrelsen har dog altid pligt til skriftligt at påtale den manglende vedligeholdelse over for ejeren og give denne en rimelig frist til at rette op på forholdene. 4. Hvis et medlem i forbindelse med levering af varer, ved nybyggeri eller om- og tilbygning gør brug af store lastvogne og tunge entreprenørmaskiner m.m., og disse belaster vejene eller rabatterne (fællesområder), så der opstår skader på disse, er det pågældende medlem forpligtet til at genetablere vejen(e) eller rabatterne, så den/de opstår i samme stand som forud for skadernes opstående. Hvis ikke dette sker, tager bestyrelsen skridt til, at dette sker for medlemmets regning. 12 Foreningens opløsning 1. Foreningen opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de regler, der gælder for ændring af vedtægterne. Et eventuelt forslag om opløsning skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog kun opløses med samtykke fra Lolland Kommune. 13 Tvivlsspørgsmål 1. Fremkommer der spørgsmål, om hvilke der intet er forskrevet i disse vedtægter, er det bestyrelsens pligt at løse og afgøre disse efter bedste evne og overbevisning. I sådanne tilfælde skal sagen fremlægges på førstkommende generalforsamling til medlemmernes godkendelse. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 14 Lovkrav 1. Ingen bestemmelse i disse vedtægter må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt. Således vedtaget på en dertil indkaldte generalforsamling den 13. maj Tilføjelse vedtaget på den ordinære generalforsamling i maj Da det var påkrævet med en kraftig opdatering/revurdering af foreningens vedtægter er denne stærkt redigerede udgave vedtaget på generalforsamling den 31.maj Side 10 af 10

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE VEDTÆGTER 1993 Vedtægter 1993 Foreningens navn er "Søndermarkens Grundejerforening og Antennelaug" 1 2 Foreningens hjemsted er Odense kommune under Odense By- og Herredsret,

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn 1 VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Kildegården. Dens område er de af deklaration tinglyst 15/10 1963 omfattende ejendomme, matr. nr. 6 z Greve

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst" CVR Nr

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst CVR Nr V E D T Æ G T E R 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen " CVR Nr. 35548211 Foreningens hjemsted er Århus Kommune og dens værneting er byretten i Århus 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Rosenparken Dato

Grundejerforeningen Rosenparken Dato Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rosenparken 2 Foreningens hjemsted er Bramming Kommune under Ribe ret, der er foreningens værneting. 3 Ifølge lokalplan nr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Foreningens hjemsted er Frederikshavn kommune under Hjørring retskreds, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Frederikshavn kommune under Hjørring retskreds, der er foreningens værneting. Vedtægter udgave 2016 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN SOLBAKKEN Kandestederne, 9990 Skagen Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Solbakken". 2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Hagenstrupparkens Grundejerforening

Hagenstrupparkens Grundejerforening Hagenstrupparkens Grundejerforening Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Hagenstrupparkens Grundejerforening 2 Foreningens hjemsted er i Ulstrup, Favrskov Kommune Formål 3 Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden Vedtægter for Grundejerforeningen Tranegaarden Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegaarden 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen SKOVSGÅRDEN

Vedtægter for grundejerforeningen SKOVSGÅRDEN 1 Navn 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsgården 2 Hjemsted 1. Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 3 Formål 1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og

Læs mere

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge J.nr. 955-2246 UT/LD VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge 1 Vedtægter for Grundejerforeningen Tejnvej?? Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 1 1.1 Grundejerforeningens navn er Bakkebjerg, og dens hjemsted er Gribskov Kommune, tidligere Græsted Gilleje Kommune. 1.2 Alle nuværende

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen»HJORTLUND«Vindinge

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen»HJORTLUND«Vindinge Grundejereningen»HJORTLUND«Vindinge 23. november 2012 Grundejereningen»HJORTLUND«Vindinge. 1. Foreningens navn er grundejereningen»hjortlund«. Dens hjemsted er Vindinge, Roskilde Kommune. Foreningen omfatter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Ørbækhave". Foreningens hjemsted er Odense kommune.

Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ørbækhave. Foreningens hjemsted er Odense kommune. Vedtægter for Grundejerforeningen Ørbækhave. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen "Ørbækhave". Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING 1. Foreningens navn er Snebærhavens Grundejerforening", og dens område er de parceller som er udstykket fra matr. nr. 9 bo Herstedøster by og sogn. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER www.plutonvej.dk Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "NIELSMINDE SYD". Foreningens hjemsted er Aalborg kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens

Læs mere

De af foreningen til gennemføre1se af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er efter påkra

De af foreningen til gennemføre1se af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. Foreningen er efter påkra VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN MOSEDALEN BOGØ SOGN 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Mosedalen. Foreningens hjemsted er Møn kommune under Vordingborg ret, der er foreningens værneting. Alle

Læs mere

VEDTÆGTER. for "GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN" (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området )

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området ) VEDTÆGTER for "GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN" (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området ) Foreningens navn er "Grundejerforeningen Dønnergården". Dens område er parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN BAVNEBJÆRGSPARK. Foreningens hjemsted er Furesø Kommune under Hillerød ret, der er foreningens værneting.

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN BAVNEBJÆRGSPARK. Foreningens hjemsted er Furesø Kommune under Hillerød ret, der er foreningens værneting. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN BAVNEBJÆRGSPARK 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen BAVNEBJÆRGSPARK. Foreningens hjemsted er Furesø Kommune under Hillerød ret, der er foreningens værneting. 2.

Læs mere

Stikordsregister V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen LØKKEN anno 1977, omfattende grunde og institutioner på:

Stikordsregister V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er Grundejerforeningen LØKKEN anno 1977, omfattende grunde og institutioner på: Stikordsregister Adresse, foreningens... 02 Adresseændring... 08 Afholdelse af bestyrelsesmøder... 14 Afstemning... 11 Beslutningsdygtig... 14 Bestyrelsens sammensætning... 13 Daglig ledelse af foreningen...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Marts 2011 Læg disse vedtægter i Deres skøde Husk at videregive dem til ny ejer 1 1 OMRÅDE Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMGÅRD. Dens område

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR HESSELBJERG OG KORSHAVE OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen for Hesselbjerg og Korshave område. 1. 2. Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklarationer

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for Grundejerforeningen Højdedraget af 22. oktober 1975.

Vedtægter. for Grundejerforeningen Højdedraget af 22. oktober 1975. Vedtægter for Grundejerforeningen Højdedraget af 22. oktober 1975. 1 Foreningens definition og medlemsafgrænsning. 1 a. Foreningens navn er Grundejerforeningen Højdedraget af 22. oktober 1975. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund:

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Foreningens navn, hjemsted og medlemskreds 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Bakkelund og har hjemme i Havdrup, Solrød Kommune. 2. Foreningens geografiske

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Blomsterhaven

Vedtægter for Grundejerforeningen Blomsterhaven Vedtægter for Grundejerforeningen Blomsterhaven Maj 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1 Grundejerforeningens område... 2 2 Medlemsret og -pligt... 2 3 Formål... 2 4 Hæftelser... 2 5 Kontingent... 2 6 Græsslåning,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING V E D T Æ G T E R for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING INDHOLDSFORTEGNELSE: Grundejerforeningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens hjemsted Grundejerforeningens område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fruekilden af 19. oktober 1980.

Vedtægter for Grundejerforeningen Fruekilden af 19. oktober 1980. Vedtægter for Grundejerforeningen af 19. oktober 1980. 1. Grundejerforeningens navn og hjemsted. 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen. 2. Grundejerforeningen s hjemsted er Vordingborg kommune

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK.

Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK. Vedtægter for Grundejerforeningen KARBAK. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen KARBAK. Dens område omfatter foruden 64 parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket fra matr. nr. 49 A og 45 H samt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden

Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden Vedtægter for Grundejerforeningen Ladegaarden Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-8 Kap. 4

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN 1 Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN (herefter omtalt som Foreningen) er stiftet den 13. juni 1979 og omfatter

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ

VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Sandhøj. Dens område begrænses af følgende eksisterende eller projekterede veje: Sandhøjvej Smedegade ældre bebyggelse

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere