BESKRIVELSE AF DET SOCIALE OMRÅDE MHP. ETABLERING AF BORGERSERVICE. Randers Kommune 19. SPETEMBER 2006 BØRNEYDELSER BOLIGSIKRING BOLIGYDELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVELSE AF DET SOCIALE OMRÅDE MHP. ETABLERING AF BORGERSERVICE. Randers Kommune 19. SPETEMBER 2006 BØRNEYDELSER BOLIGSIKRING BOLIGYDELSE"

Transkript

1 BESKRIVELSE AF DET SOCIALE OMRÅDE - MHP. ETABLERING AF BORGERSERVICE BØRNEYDELSER BOLIGSIKRING BOLIGYDELSE FØRTIDSPENSION FOLKEPENSION SYGESIKRING SYGEDAGPENGE BATTERIER TIL HØREAPPARATER Randers Kommune 19. SPETEMBER

2 BØRNEYDELSER...4 OPGAVE- OG SNITFLADEBESKRIVELSE BØRNEYDELSE...4 UDLEVERING/MODTAGELSE AF SKEMAER BØRNEYDELSER...9 FAKTA OM BOLIGSIKRING...10 BOLIGSIKRING...11 UDLEVERING/MODTAGELSE AF SKEMAER BOLIGSTØTTE...17 BOLIGYDELSE...18 OPGAVE- OG SNITFLADEBESKRIVELSE BOLIGYDELSE...18 FAKTA OM PENSIONSAFDELINGEN...23 FØRTIDSPENSION (EFTER REGLERNE FØR 2003 EFTER TILKENDT PENSION)...24 BEMÆRKNINGER:...26 FØRTIDSPENSION (REGLERNE EFTER 2003 EFTER TILKENDT PENSION)...30 OPGAVE- OG SNITFLADEBESKRIVELSE PENSION...30 BEMÆRKNINGER:...32 FOLKEPENSION (ANSØGNING OG BEVILLING)...35 OPGAVE- OG SNITFLADEBESKRIVELSE FOLKEPENSION...35 BEMÆRKNINGER:...37 UDLEVERING/MODTAGELSE AF SKEMAER - PENSION...42 SYGESIKRING...45 OPGAVE- OG SNITFLADEBESKRIVELSE SYGESIKRING...45 UDLEVERING/MODTAGELSE AF SKEMAER - SYGESIKRING...48 SYGEDAGPENGE...49 OPGAVE- OG SNITFLADEBESKRIVELSE SYGEDAGPENGE...49 UDLEVERING/MODTAGELSE AF SKEMAER - SYGEDAGPENGE

3 BATTERIER TIL HØREAPPARATER

4 Børneydelser Opgave- og snitfladebeskrivelse børneydelse Skemaet anvendes til beskrivelse af de opgaver, som har snitflader i forhold til den øvrige kommunale administration. Delopgave Hovedopgaver: Vejledning og udlevering af skemaer. Oplysninger om satser og udbetalingsdato Formål: Børnefamilieydelser, børnetilskud og børnebidrag gives til børnefamilier for at give børn bedre levevilkår. Børnefamilieydelse gives til alle, der har børn under 18 år og en af forældrene er skattepligtige her i landet. Ansøgningsskemaer udleveres ligesom der henvises til at borgerne har mulighed for digital selvbetjening. Eksepedition af personlige og digitale henvendelser Vejlede og informere borgerne om satser og udbetalingsdato, regler for børnetilskud og bidrag og deres oplysningspligt. Borgerservice (sæt kryds) Forvaltning (sæt kryds) Normering Svært at vurder e Antal henvendelser/ sager (Gl. Randers) Snitflade Øvrige afd. i Socialforvaltnin gen. Folkeregister Adressekontrolgruppe Familieafd. Kontanthjælp. Pengeinstitutter Eksepdition af personlige, telefoniske og digitale henvendelser. 4

5 Børnefamilieydelse Børnefamilieydelse udbetales automatisk af Told og Skat til alle børnefamilier i Danmark til den der har forældremyndigheden. Henvendelse fra borgerne sker hovedsagdeligt ved personlige henvendelser og pr. telefon. Udfylde ansøgningsskema. Undersøge om berettigelse er OK. Indberetning af sagen til KMD-BYS Tjekke advislister og KMDsag advislister. Gennemgang af uddatamateriale. Muligvis fjernelse af PBS-overførsler. Muligvis manuel udbetaling overwebbetaling. Indberetningsliste vedr. manuelle udbetalinger til Told og Skat. Mindre arkiveringsdel. Behandling af ankesager. 5

6 Børnetilskud ordinært og ekstraordinært Udbetales til enlige forsørgere efter ansøgning samt til pensionistægtepar eller samboende pensionister Børnetilskud er en hjælp til forsørgelse af børn under 18 år, der kan udbetales, når en række betingelser er opfyldt. Der findes 5 slags børnetilskud, der alle er skattefri, og som udbetales uafhængigt af børnefamilieydelser. Henvendelse fra borger enten pr. telefon, digitalt eller personligt. Vejledning i.f.t. fastsættelse (statsamtet) bidragsresolution. Oplysning om kontakt til statsamtet. Modtagelse af ansøgning til udlæg af normalbidraget. Oplysning om sagsbehandlingstid Udfylde ansøgningsskema til ansøgning om ordinært og ekstra børnetilskud. Vejledning om muligheden for boligsikring, 6

7 Flerbørnstilskud friplads og bidrag samt kontakt til folkeregisteret. Undersøge adresseforhold er der berettigelse. Indberetning af sagen til KMD. Gennemgang af uddatamateriale. Muligvis tilbagekaldelse af PBSoverførsel. Muligvis manuel udbetaling over Webbetaling. Afstemning. Arkivering. Behandling af ankesager. Adoptionstilskud Til forældre, der adopterer et udenlandsk barn, ydes der et engangsbeløb til udgifter i forbindelse med adoptionen. Ekspedition af personlige, telefononiske og digitale henvendelser. Udbetaling via web-betaling. (konto for adoptionstilskud). Undersøge at barnet er tilmeldt forældrene. Kontrollere at ansøgningen er skrevet under af adoptionsmyndighederne. 7

8 Særligt børnetilskud Udbetales til forældre som begge er folkeeller førtidspensionister og enker/enkemænd samt/i tilfælde hvor der ikke kan fastsættes underholds-bidrag til barnet. Dog udbetales der ikke tillæg, hvis kun én af forældrene modtager pension. Forældre er hver for sig forpligtet til at forsørge deres barn. Hvis forældrene ikke opfylder denne forsørgelsespligt kan Statsamtet pålægge ham/hende at betale bidrag til barnets underhold. Ekspedition af personlige, telefoniske og digitale henvendelser. Ankesager Ekspedition af personlige, telefoniske og digitale henvendelser. Journalnotat (Sagsbehandling). Modtage skriftlig anke. Revurdere. Sende til ankenævn. 8

9 Udlevering/modtagelse af skemaer Børneydelser Skemaet anvendes til beskrivelse af de opgaver i Borgerservice, hvor der er tale om modtagelse/udlevering af skemaer, blanketter mv. Delopgave Beskrivelse Bemærkning Børnebidrag og børnetilskud. Børnebidrag og børnetilskud Børnebidrag, ansøg om Børnefamilieydelse (børnechecken), ansøg om Børnetilskud (ordinært og ekstra), ansøg om Børnetilskud til uddannelsessøgende forældre Børnetilskud til uddannelsessøgende forældre, ansøg om Konfirmationsbidrag, ansøg om. Adoption Adoptionstilkud, ansøg om. I forbindelse med udlevering af blanketter er der ofte brug for vejledning. 9

10 Fakta om boligsikring I skemaet under bemærkninger er lavet en vurdering af, om arbejdet kan foregå bedre i en borgerservice. De punkter, hvor der ikke er skrevet noget i bemærkninger, vil det være underforstået, at der her er tale om skønsvurdering og længere sagsbehandling. I gl. Randers kommune har vi årligt ca personlige henvendelser og ligeså mange telefoniske henvendelser. Sagsmængden er ret konstant indenfor de seneste 3 år, men udskiftning af mængden er stor, da boligsikringsmodtagere flytter ofte og indkomsten ligeledes ændrer sig i en støt strøm, hvilket kræver henvendelse hertil hver gang. Det er ikke kun modtageren, der er økonomiske ændringer på, men samtlige husstandens medlemmer. Samtidig skal der følges op på flytninger til og fra for alle husstandsmedlemmer. Der er også mange a/c-udbetalinger, som i dag klares via Web, da systemet ikke er Online, men kun køres af KMD een gang mdl. Loft over kontanthjælp, som blev indført , har medført merarbejde i form af manuel omregning af disse sager og tidsforbrug til forklaring af beregningen herpå. Boligydelse og sikring kan søges digitalt, men der har kun været 30 ansøgninger årl. og så at sige, har ingen af dem været klar til direkte indberetning. Derfor ingen tidsbesparelse. Boligstøtteafdelingen har gennem en årrække afprøvet forskellige organisationer hvor man efter mange afvejelser både positive og negative har valgt vores nuværende organisation, hvor alle stort set laver det samme. og herved ikke er sårbar ved sygdom men ikke mindst hvor vi kan give vores borgere den bedste service. Boligstøtte kan synes nemt ved første øjekast men som lovgivningen har ændret sig de sidste år så skal der en stor viden til bare ved udfyldelse af et ansøgningsskema og derved give borgeren den rigtige vejledning. Man har år tilbage haft en frontekspedition i boligstøtte. Her skulle der være lette ekspeditioner, men tit voldte det problemer pga at medarbejderens viden ikke var stor nok, specielt omkring vurdering af husleje, opgørelse af indkomst, herunder feriepenge, engangsbeløb osv. Efterregulering var specielt et område, der var problemfyldt. En af de gode ting ved organisationen i boligstøtte i dag er, at borgere kan få svar her og nu, hvilket er meget vigtigt for borgeren at vide, inden en lejlighed kan lejes. Og ved efterregulering, som selvfølgelig kan være en stor belastning for borgeren, kan de fleste sager afgøres, når borgeren henvender sig. Skemaet anvendes til beskrivelse af de opgaver, som har snitflader i forhold til den øvrige kommunale administration. 10

11 Boligsikring Delopgave Beskrivelse: Boligstøtte til ansøgere betegnes boligsikring når der er tale om Lejere af udlejningslejligheder, herunder medlemmer af almennyttige andelsboligforeninger og som ikke er folkepensionister, jf. 3, stk. 1. Ejere og andelshavere i private andelsboligforeninger, der er tilkendt førtidspension efter 1/1-03. Tilsvarende gælder fra 1/1-03 stærkt bevægelseshæmmede samt personer der modtager døgnhjælp efter 77 i lov om social service, uanset om de modtager førtidspension, jf. 2 a. Borgerservice (sæt kryds) Forvaltning (sæt kryds) Normering Antal henvendelser/s ager (Gl. Randers) Snitflade Ejere eller andelshavere i private andelsboligforeninger, der er fyldt 55 år og som bor i et kollektivt bofællesskab, jf. 2 a, stk

12 Vejledning og udlevering af skemaer. Udlevere ansøgningsskema. Det kan dreje sig om nye ansøgninger, ændringsskemaer mv. og som hovedregel en mundtlig vejledning til borgeren i at udfylde skemaet og oplysning om, hvad er skal medbringes af dokumentation: kontrakt, lejekvittering og indkomst for alle i husstanden for hele året - Personkredsen omfatter alle lønmodtagere, modtagere af overførselsindkomst, selvstændige og studerende. Dermed er der stor forskel på, hvor nemt de nødvendige oplysninger kan medbringes eller skaffes og derfor er det yderst vigtigt, at der orienteres om ansøgningsfrist. - Der skal skelnes mellem udlevering af ansøgning til nyt lejemål eller ansøgning til allerede igangværende sag. Der er her tale om ca. 10% af alle henvendelser og en ekspedition vil vare gennemsnitligt u/5 min. Sådanne ekspeditioner kan ligge i en borgerservice Skal der ikke samtidig laves en beregning til ansøger, vil der ikke være tale om skønsvurdering Se dog næste punkt Svæ rt at vurd ere Boligstøttekontoret har ca henvendelser i alt om året. Pensionsafdelinge n Kontanthjælp. Sygedagpenge. Folkeregister. Skat. BBR 12

13 Straksberegning vejledende. Straksberegning hører ofte sammen med hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet. Der gælder det samme, som hjælp til udfyldelse. Hvis det er enkeltstående spørgsmål tager man det med det samme. Oplysning om sagsbehandlingstid. Modtage en ansøgning. Kontrollere alle felter er korrekt udfyldt og måske bede borgeren om noget dokumentation herunder huslejekvitteringer, dokumentation for indtægt, formueoplysninger og eventuelt undersøge om mere simple betingelser herunder om økonomiske betingelser er opfyldt før sagen formidles videre til den relevante fagforvaltning til færdigbehandling Oplyse borgeren om boligstøtte til en bestemt lejlighed. Dette kræver viden om BBR-regler, huslejegodkendelse og huslejekontrol. Pligt til at undersøge om borgeren kan betale huslejen. 15 Regulering. Ved ændret indkomst: Kontrollere boligsikringen, kontrol af indkomst for hele familien herunder også børn, der har indkomst. Personkredsen er som ovenfor nævnt og ekspeditonstiden vil ofte være længere, da der er mange oplysninger, som skal være på plads inden en beregning kan laves. Det skal her også gøres opmærksom på, at der årligt er ca. samme antal henvendelser pr. tlf. som personlige henvendelser, da det for ansøger er yderst vigtigt, hvad der kan ydes i tilskud til huslejen inden en lejlighed lejes. Lægger man eksp. af nævnte ansøgninger i borgerservice, skal man være opmærksom på, at der vil være tale om skønsvurdering er i en del af sagerne bl.a. pga loft over sociale ydelser, BBR-regler, godkendelse af husleje og efterflg. huslejekontrol. Svæ rt at vurd ere Svært at vurdere Pensionsafdelinge n Kontanthjælp. Sygedagpenge. Folkeregister. Skat. BBR 13

14 Boligsikring i forbindelse med sanering/byforny else Lån til betaling af indskud mv. Generelt om sanerings- og byfornyelsesboligstøtte. Boligtageren er lejer. Boligtageren er andelshaver. Boligtageren er ejer. Huslejetilskud ved indflytning i nybyggeri. Boligtagere der bliver omfattet af flere saneringsbyfornyelsesbegivenheder. Lån til betaling af indskud m.v. Generelt om indskud, depositum m.v. Indskudslån til alment byggeri Indskudslån til ældreboliger Indskudslån til unge i fælles bolig Indskud - kollektive bofællesskaber Indskudslån til privat udlejningsbyggeri, anvist af kommunalbestyrelsen Indskudslån til saneringsramte Særligt om flygtninge Pligtlån Frivillige lån Ansøgninger skal som hovedregel udleveres direkte fra udlejer (boligforening) Ansøgning skal som hovedregel udleveres direkte fra udlejer (boligfore.), hvorfor det ikke vil være hensigtsmæssig t at udlevere ansøgning herom i borgerservice Teknisk forvaltning Boligforeninger Pensionsafd. Kontanthjælp Familieafd. Andre kommuner Refusion Statsrefusion Mellemkommunal refusion. 14

15 Sagsbehandling Oplysningspligt Krav til sagsbehandleren Indhente oplysninger Nedsættelse af boligstøtte som følge af loft efter 6 mdr. på kontanthjælp. Ændringer der kan påvirke udbetaling af boligsikring Sker delvist automatisk fra kontanthjælpsafdelingen. Skal manuelt indberettes og styres for nyansøgninger og familier, hvor kontanthjælpen holdes tilbage indtil lønseddel er modtaget. Ændring i indtægtsforhold Ændring i boligudgiften Ændring i boligens areal Ændring i husstanden. Ændring i status som pensionist/ej pensionist. Der sker fremleje, fremlån, udlejning. Flytning til anden bolig. Personkreds: som tidligere nævnt Her er tale om en meget stor del af de årlige henvendelser både personligt og telefonisk og varigheden kan variere fra 2 25 min. eller længere Ankesager Ekspedition af personlige, telefoniske og digitale henvendelser. Journalnotat (Sagsbehandling). Modtage skriftlig anke. Revurdere. Sende til ankenævn. Se ovenst. notat om straksberegning Ikke hensigtsmæssig t at placere i borgerservice bl.a. pga af den længere ekspeditionstid. 15

16 Andet: (Der er ansat 1 person i flexjob, som er 15 timer i boligstøtteafdeling en). Gennemgang af info (tjekke om der er meldt adresse) boligsikring/boligydelse. Indberetning af nye boligsikringssager til EDB-system. Gennemgang af helt nye boligsikringssager efter endt indberetningsfrist. Boligstøtteafdelingen løser andre opgaver end dem der naturligt hører hjemme i afdelingen. Der er ansat 1 i flexjob, som har 15 timer i afdelingen, som løser følgende opgaver: Gennemgang af info (tjekke om der er meldt adresse) boligsikring/boligydelse. Indberetning af nye boligsikringssager til EDB-system. Gennemgang af helt nye boligsikringssager efter endt indberetningsfrist. Ad hoc opgaver. 16

17 Udlevering/modtagelse af skemaer Boligstøtte Skemaet anvendes til beskrivelse af de opgaver i Borgerservice, hvor der er tale om modtagelse/udlevering af skemaer, blanketter mv. Delopgave Beskrivelse: Bemærkning Ansøgning om boligstøtte (boligsikring/boligydelse) Boligstøtte Boligsikring - (Info-pjece) Boligstøtte (bofællesskab), ansøg om Boligstøtte (boligsikring/boligydelse), ansøg om Boligstøtte (offentlig byfornyelse), ansøg om Boligstøtte (om ændring af indkomstforhold), oplysningsskema Boligstøtte (oplysninger om formue), oplysningsskema Boligstøtte (v. andelsbolig) gældovertagelseserklæring v. boligydelses- /boligsikringslån Boligstøtte (v. ejerbolig) gældsovertagelseserklæring v. boligydelses- /boligsikringslån Boligstøtte (v. ejerbolig/andelsbolig), gældserklæring v. boligydelses- /boligsikringslån Boligstøtte (v. erhverv og fremleje), Boligstøtte, garantiansøgning/erklæring Boligydelse - (Info-pjece) I forbindelse med udlevering af blanketter er der ofte brug for vejledning 17

18 Boligydelse Opgave- og snitfladebeskrivelse boligydelse Skemaet anvendes til beskrivelse af de opgaver, som har snitflader i forhold til den øvrige kommunale administration. Delopgave Beskrivelse: Boligstøtte til ansøgere betegnes boligydelse når der er tale om: Lejere af udlejningslejligheder, herunder medlemmer af almennyttige andelsboligforeninger samt ejere og andelshavere i private andelsboligforeninger og som er folkepensionister, jf. 4, stk.1. Lejere, ejere og andelshavere i private andelsboligforeninger, der er tilkendt førtidspension før 1/1-03, jf. 2 a. Borgerservice (sæt kryds) Forvaltning (sæt kryds) Normering Antal henvendel ser/sager (Gl. Randers) Snitflade 18

19 Vejledning og udlevering af skemaer. Udlevere ansøgningsskema. Det kan dreje sig om nye ansøgninger, ændringsskemaer mv og som hovedregel en mundtlig vejledning til borgeren i at udfylde skemaet og oplysning om, hvad er skal medbringes af dokumentation: kontrakt, lejekvittering og indkomst for alle i husstanden for hele året. Personkredsen omfatter husstande med folkepensionister eller førtidspens. tilkendt efter gamle regler (før ). Der skal skelnes mellem udlevering af ansøgning til nyt lejemål eller ansøgning til allerede igangværende sag. Sådanne ekspeditioner kan ligge i en borgerservice, men man skal være opmærksom på, at det kan dreje sig om længere eksepeditionst id pga personkredsen. Svæ rt at vurd ere Boligstøtte -kontoret har ca henvendel ser i alt om året. Pensionsafd Kontanthj. Sygedagp. Folkereg. Skat. BBR Skal der ikke samtidig laves en beregning til ansøger, vil der ikke være tale om skønsvurderin g, som så skal foregå senere. 19

20 Straksberegnin g vejledende. Straksberegning hører ofte sammen med hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet. Der gælder det samme, som hjælp til udfyldelse. Hvis det er enkeltstående spørgsmål tager man det med det samme. Oplysning om sagsbehandlingstid. Modtage en ansøgning. Kontrollere alle felter er korrekt udfyldt og bede borgeren om dokumentation herunder huslejekvitteringer, dokumentation for indtægt, formueoplysninger og eventuelt undersøge om mere simple betingelser herunder om økonomiske betingelser er opfyldt før sagen formidles videre til den relevante fagforvaltning til færdigbehandling Oplyse borgeren om boligstøtte til en bestemt lejlighed. Her er det meget vigtigt at vide, om der er tale om en ældrebolig eller ej. Pligt til at undersøge om borgeren kan betale huslejen. Regulering. Ved ændret indkomst: Kontrollere boligydelsen, kontrol af indkomst for hele familien herunder også børn, der har indkomst. Personkredsen er som ovenfor nævnt og ekspeditionstiden vil ofte være længere, da der er mange oplysninger, som skal være på plads inden en beregning kan laves. Der skal her også gøres opmærksom på, at der ligesom i boligsikring kan være tale om mange henvendelser pr tlf., da det for ansøger er yderst vigtigt, hvad der kan ydes i tilskud til huslejen inden lejligheden lejes. VIGTIG: er pensionisten samboende med en kontanthjælpsmodtager gælder det også her, at der er tale om loft over sociale ydelser, som kan bevirke, at kontanthjælpsmodtageren ikke kan få sin andel af boligydelsen udbetalt. Lægger man eksp. af nævnte ansøgninger i borgerservice, skal man være opmærksom på, at der vil være tale om skønsvurderin ger i en del af sagerne bl.a. pga regler om stærkt bev.hæmmed e og ældreboliger, loft, BBRregler, godkendelse af husleje og efterflg. kontrol. VIGTIGT: Det er meget vigtigt at vide, hvornår der er tale om en ældrebolig, Svæ rt at vurd ere Svært at vurdere 20

21 Beregning af boligydelse (for folkepensionist er og førtidspensioni ster, hvor førtidspension er tilkendt før 1/1-03) Udbetaling af boligydelse Særligt om stærkt bevægelseshæmmede og om modtagere af døgnhjælp efter servicelovens 77 Hvordan boligydelse beregnes. Opgørelse af boligudgiften. Opgørelse af husstandsindkomsten Formuetillæg. Særligt om børn under 23 år. (Indtægt, fradrag). Særligt om kollektive bofællesskaber. Opgørelse af progressionsgrænsen. Hvordan beregnes og hvornår ændres til ny fremskreven indkomst. Kompensationsordning. Udbetalingsregler. Regler vedr. boligydelseslån. da det har stor betydning for størrelsen af boligydelsen Ændringer der kan påvirke udbetaling af boligydelse Ændring i indtægtsforhold Ændring i boligudgiften Ændring i boligens areal Ændring i husstanden. Ændring i status som pensionist/ej pensionist. Der sker fremleje, fremlån, udlejning. Flytning til anden bolig. Persaonkreds: som tidligere nævnt. Her er tale om en meget stor del af de årlige henvendelser både personligt om telefonisk og varigheden kan variere fra 2 25 min. eller længere. Ikke hensigtsmæssi gt at placere i borgerservice, da der er tale om længere ekspeditioner. 21

22 Årsomregning pr. 1. januar gælder både boligsikring og boligydelse Efterregulering gælder både boligsikring og boligydelse Tilbagebetaling i forbindelse med fraflytning, socialt bedrageri etc. Boligstøttemodtagerens oplysninger. Fastsættelse af husstandsindkomst pr. 1. januar Særlig beregning hvis børn under 23 år har egne indtægter. Efterregulering ved indkomstændringer. Efterregulering af boligstøtte påbegyndt/ej ophørt i løbet af året. Hæftelse, modregning, inddrivelse og forrentning. Tilbagebetaling i forbindelse med fraflytning. Hæftelse for tilbagebetalingskrav. Fremsættelse af tilbagebetalingskrav. Socialt bedrageri Gældssanering, afskrivning og forældelse. 22

23 Fakta om pensionsafdelingen Pensionsafdelingen servicerer ca pensionister. (Efter Lov om social pension). I pensionsafdelingen modtages der i gennemsnit ca. 200 personlige ekspeditioner ugentlig uden forudgående aftale og ca. 25 ekspeditioner ugentligt med forudgående aftale. Varigheden af ekspeditionerne varierer fra 5 minutter til 30 minutter. Ekspeditioner der fører til administration, varer dog næsten en halv dag. Derudover er der telefoniske henvendelser. Der er en fast telefonvagt dagligt i tidsrummet og torsdag til kl , selvom der er åbent for alle medarbejders telefon i tidsrummet Der er daglig åben fra klokken og torsdag tillige fra klokken Pensionsafdelingen består af en kvikskranke, hvor borgeren kan henvende sig uden tidsbestlling. Kvikskanken tager sig af alle henvendelser, men borgeren har mulighed for at aftale en tid med den sagsbehandler, som adminitrerer borgerens cpr. nr. Kvikskranken sagsbehandler alle helbredstillæg personlige tillæg samt leverandørregninger via web. I kvikskranken ligger også arbejdsopgaver som ikke er pensionsopgaver: Mellemkommunal refusion, sociale begravelser, foredrag/orienteringsmøder/undervisning af SOSU-elever som foregår både i og uden for huset. Disse opgaver finder delvis sted udenfor normal arbejdstid. Pensionsafdelingen varetager også ansøgning og beregning af efterlevelseshjælp efter aktivloven, dog kun for sager, hvor den efterlevende er pensionist. Tovholder for kommunikationen mellem egen IT-afdeling, KMD og pensionsafdelingen, både for eksisterende system og for Pilotsystemet. Pensionsafdelingen er Pilotkommune for nyt pensionssystem. Det vil sige, at der arbejdes i to pensionssystemer. 23

24 Førtidspension (Efter reglerne før 2003 efter tilkendt pension) Delopgave Beskrivelse: Borgerservi ce (sæt kryds) Forvaltning (sæt kryds) Normering Antal henvendelser/sa ger (Gl. Randers) Snitflade Vejledning om regler og tilskud Når en borger henvender sig er hovedopgaven at finde ind til hvad borgerens formål er. Hvis opgaven hører til i pensionsafdelingen vil sagsbehandlingen ortsætte herfra. Ellers henvises til respektive afdelinger Derudover er der mulighed for at få udleveret lanketter, informationsmateriale mv. Desuden om åbningstider, adresser, hjemmesider/selvbetjening. Svært at vurdere (Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension) Folkeregister Adressekontrolgruppe Familieafd. Kontanthjælp. Skat Skifteretten Sygesikringe n Lokalpsyk. 24

25 Modtagelse af ansøgninger Modtage ansøgninger om helbredstillæg og personlige tillæg bl.a. varmetillæg. (Når en ansøgning er modtaget foregår sagsbehandlingen i pensionsafdelingens kvikskranke. *ad1) +ad2) + ad3) + ad 4) Ansøgninger om personlige tillæg skal altid ske efter en konkret individuel vurdering af penionistens økonomiske forhold. Kommunerne kan/skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af personlige tillæg i overensstemmelse med Ankestyrelsens offentliggjorte praksis.*ad1) +ad2) + ad3) + ad 4) X X Specialrådgi vning Hjemmepleje CMF Levrandører. 25

26 Bemærkninger: 1. MEN: En tandbehandling kan bestå af almindelig helbredstillæg, udvidet helbredstillæg, samt personligt tillæg Ved større tanndbehandlinger fremsendes tandlægeoverslag til Randers Kommunes tandlægekontaktudvalg for at få en vurdering af om det er en rimelig og nødvendig udgift eller om der er et billigere alternativ. Tandlægekontaktudvalgets vurdering kaldet tandlægeskøn foreligger gives der bevilling/afslag u dfar dette. Men hvis tandlægeskønnet siger delvis kontaktes tandlægen igen for et nyt overslag, svarende til tandlægeskønnet) 2. Når bevillingen af helbredstillæg foreligger, har pensionisten mulighed for at søge egenbetalingen som personligt tillæg. Til brug for denne sagsbehandling skal pensionisten afgive oplysninger om de aktuelle indkomst og formueforhold. Der foretages herefter en trangsvurdering af pensionistens betalingsevne. Pensionisten tilskrives med klagevejledning. 3. MEN: Personlig tillæg kan også være at en pensionist henvender sig med akut brug for hjælp til f. eks betaling af huslejerestance for at undgå udsættelse af lejemål. Ofte er det en borger der kan have andre problemer end de økonomiske. Dette kan være misbrug af forskellig slags, psykiske problemer og ensomhed. Dette kan udover selve ansøgningen medføre kontakt til CMF, gademedarbejder, Lokalpsykiatrisk Center og hjemmeplejen. Enten for at få yderligere oplysninger til belysning af sagen eller for at få iværksat andre hjælpeforanstaltninger for pensionisten. Hvis pensionistens sag forbliver i pensionsafdelingen kan der være behov for kontakt til bank, udlejer eller lign. for at få et samlet overblik over restancer m.v. herunder om pensionisten har en bank i det hele taget. Som oftest vil der blive tale om at administrere pensionistens pension. En administration omfatter oprettelse/indhentning og afregning af betalingsaftaler, samt fordeling af restpension som oftest udbetales ugentligt, men kan i enkelte tilfælde også være daglige. I disse situationer er der stort behov for ro til opgavens løsning. Der er endvidere et stort behov for diskretion for at pensionisten ikke skal stå og udlevere sig selv personligt og økonomisk i andres påhør. Tavshedspligten tilsidesættes let, når der er mange borgere samlet i afdelingen. 26

27 Bemærkninger fortsat: 4. MEN: Varmetillæg: Der opereres med 2 forskellige regelsæt. Et hvor man har fået varmetilskud før 1988 og fortsat opfylder disse betingelser og så de nugældende regler. Pensionisten ved som regel ikke selv, hvilke regler de modtager varmetilskud efter. For begge regelsæts vedkommende skal der undersøges forskellige ting. For regler før 1988 skal der undersøges om, der er huller i modtagelse af varmeregnskaber, om den likvide formue er steget til kr ,00 om der har været tale om flytning i perioden, om der har været udbetalt a conto månedligt beløb. Beregningen sker for denne regel manuelt efter papirberegningsark, og indberettes herefter til pensionssystemet. For reglerne efter 1988 skal der ligeledes undersøges forskellige ting. Har vi de regnskaber der er brug for, hvad er den personlige tillægsprocent, har der været ændringer i personkredsen, har der været flytning i perioden siden sidste beregning. Beregningen sker her ved direkte indtastning til varmetilskudssystemet. 5. MEN: Der kræves viden om hvad ændringen kan indebære. F.eks. en pensionist henvender sig med oplysninger om, at han erklærer sig enlig, men det ses, at en anden person er tilmeldt adressen ifølge folkeregisteroplysningerne. I dette tilfælde skal der afklares med pensionisten om det er en slægtning eller anden bekendt, eller om pensionisten er uvidende om dette. Alt efter svaret, er der tale om 3 forskellige ekspeditionstyper. Hvis det er en slægtning, skal der oplyses om konsekvensen om varmetilskud, boligydelse samt personlige tillæg. Hvis der er tale om en bekendt, skal der indhentes økonomiske oplysninger, og pensionsberegningen, den personlige tillægsprocent samt personlige tillæg, vil blive påvirket. Hvis der er tale om en anden person, som er ukendt for pensionisten, skal der henvises til folkeregistret. MEN MEN: Hvis en pensionist henvender sig med oplysning om, at han vil flytte sammen med en, med henblik på senere giftermål, skal der udover indhentning af økonomiske oplysninger, udfyldelse af samlivsskema også være opmærksom på, hvad type pension, han modtager. Er der tale om almindelig forhøjet førtidspension, tilkendt på personlig og social indikation, skal han henvises til rådgiver, for evt. frakendelse af pensionen. 27

28 Modtagelse af ansøgninger fortsat fra s. 17. Ansøgningerne skal stemples med en registreringsdato og initialer. Skema med indtægtsændringer (Stemples og afleveres til sagsbehandler ved beregning. Straksberegning. Omregning af førtidspension. Kan ske ud fra henvendelse fra. f.eks. en borger, rådgiver, læge, områdecenter m.fl. evt. videregives til respektive sagsbehandlere. Forhøjelser/omberegning af førtidspension henvises til rådgiver + beregningsdel. Hvilende pension (Efter henvendelse fra rådgiver/henviser til rådgiver). Samlivsskema. *ad 5)... Frivillig indbetaling af ATP og supplerende arbejdsmarkedspension. Udlevering af blanket til DSB-kort. Udlevering af ID (Legitimere førtidspension). Halv TV-licens. Langt hovedparten sker ved personlig henvendelse. X X X X X X 28

29 Opstart af pensionsberegning. Afregning til leverandører Foregår i beregningsdelen herunder: Indtægtsgrundlagets forskellige elementer Beregning af pensionens bestanddele Den første pensionsberegning (Førtidspension) Den årlige omregning af pension Omregning grundet ændring i indkomst Omregning grundet ændring af civilstand Administrationssager. Afregning leverandørregninger både E- fakturering og manuelt. Ankesager Hvis borgeren er utilfreds med en afgørelse truffet af en sagsbehandler i pensionsafdelingen, kan der klages til Randers Kommune senest 4 dage efter at borgeren har modtaget afgørelsen. Hvis Kommunen fastholder sin beslutning, sendes klagen videre til Det Sociale Nævn. 29

30 Førtidspension (Reglerne efter 2003 efter tilkendt pension) Opgave- og snitfladebeskrivelse Pension Skemaet anvendes til beskrivelse af de opgaver, som har snitflader i forhold til den øvrige kommunale administration. Delopgave Beskrivelse: Borgerservi ce (sæt kryds) Forvaltning (sæt kryds) Normering Antal henvendelser/sa ger (Gl. Randers) Snitflade Vejledning om regler og tilskud Når en borger henvender sig er hovedopgaven at finde ind til hvad borgerens formål er. Hvis opgaven hører til i pensionsafdelingen vil sagsbehandlingen ortsætte herfra. Ellers henvises til respektive afdelinger Derudover er der mulighed for at få udleveret blanketter, informationsmateriale mv. Desuden om åbningstider, adresser, hjemmesider/selvbetjening. (Førtidspensionister tilkendt efter 2003 har ikke samme muligheder for, at søge helbredstillæg/personlige tillæg, men skal vejledes om at søge enkeltydelser efter Lov om aktiv Socialpolitik). Svært at vurdere (Efter Lov om social pension og Lov om aktiv service): 736 Folkeregister Adressekontrolgruppe Familieafd. Kontanthjælp. Skat Skifteretten. Lokalpsyk CMF Områdecentre Sygesikring Levrandører Specialrådgiver. 30

31 Modtagelse af ansøgninger Modtage ansøgninger enkeltydelser. *... ad6 +ad7) Ansøgningerne skal stemples med en registreringsdato og initialer. Skema med indtægtsændringer. (Stemples og afleveres til sagsbehandler i beregning). Omberegning af førtidspension. (I beregningsafdelingen). Hvilende pension (Efter henvendelse fra rådgiver/henviser til rådgiver). Samlivsskema. *ad8)... Frivillig indbetaling af ATP og supplerende arbejdsmarkedspension. Udlevering af blanket til DSB-kort. Udlevering af ID (Legitimere førtidspension). X X X X X 31

32 Bemærkninger: 6. MEN: Enkeltydelser er for alle pensionister, der har fået tilkendt pension efter reglerne efter Der er ingen begrænsning i hvad der kan søge om. I den enkelte situation foretages der en konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold, og om udgiften er rimelig og nødvendig. For at få belyst sagens omfang, er det nødvendig at kontakte leverandører (tandlæger, apoteker, optikere, fodterapeuter) læger, tandlægekontaktudvalget, områdecentre, hjælpemiddelhuset, for at få oplyst behov, beløb evt. hyppighed. Til brug for denne sagsbehandling skal pensionisten afgive oplysninger om de aktuelle indkomst og formueforhold. Der foretages herefter en trangsvurdering af pensionistens betalingsevne. Pensionisten tilskrives med klagevejledning. 7. MEN: Enkeltydelser kan også være at en pensionist henvender sig med akut brug for hjælp til f. eks betaling af huslejerestance for at undgå udsættelse af lejemål. Ofte er det en borger der kan have andre problemer end de økonomiske. Dette kan være misbrug af forskellig slags, psykiske problemer og ensomhed. Dette kan udover selve ansøgningen medføre kontakt til CMF, gademedarbejder, Lokalpsykiatrisk Center og hjemmeplejen. Enten for at få yderligere oplysninger til belysning af sagen eller for at få iværksat andre hjælpeforanstaltninger for pensionisten. Hvis pensionistens sag forbliver i pensionsafdelingen kan der være behov for kontakt til bank, udlejer eller lign. for at få et samlet overblik over restancer m.v. herunder om pensionisten har en bank i det hele taget. Som oftest vil der blive tale om at administrere pensionistens pension. En administration omfatter oprettelse/indhentning og afregning af betalingsaftaler, samt fordeling af restpension som oftest udbetales ugentligt, men kan i enkelte tilfælde også være daglige. I disse situationer er der stort behov for ro til opgavens løsning. Der er endvidere et stort behov for diskretion for at pensionisten ikke skal stå og udlevere sig selv personligt og økonomisk i andres påhør. Tavshedspligten tilsidesættes let, når der er mange borgere samlet i afdelingen. 8. MEN: Der kræves viden om hvad ændringen kan indebære. F.eks. en pensionist henvender sig med oplysninger om, at han erklærer sig enlig, men det ses, at en anden person er tilmeldt adressen ifølge folkeregisteroplysningerne. I dette tilfælde skal der afklares med pensionisten om det er en slægtning eller anden bekendt, eller om pensionisten er uvidende om dette. Alt efter svaret, er der tale om 3 forskellige ekspeditionstyper. Hvis det er en slægtning, skal der oplyses om konsekvensen om varmetilskud, boligydelse samt personlige tillæg. Hvis der er tale om en bekendt, skal der indhentes økonomiske oplysninger, og pensionsberegningen, den personlige tillægsprocent samt personlige tillæg, vil blive påvirket. Hvis der er tale om en anden person, som er ukendt for pensionisten, skal der henvises til folkeregistret. 32

33 Opstart af pensionsberegning Bevilling af enkeltydelser Foregår i beregningsdelen herunder: Indtægtsgrundlagets forskellige elementer Den første pensionsberegning (Førtidspension) Den årlige omregning af pension Omregning grundet ændring i indkomst Omregning grundet ændring af civilstand Administrationssager. Kommunen skal altid behandle ansøgninger om enkeltydelser efter en konkret, individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Kommunerne skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af enkeltydelser i overensstemmelse med Ankestyrelsens offentliggjorte praksis. Beregning Indtægtsgrundlagets forskellige elementer Den første pensionsberegning (Førtidspension) Den årlige omregning af pension Omregning grundet ændring i indkomst Omregning grundet ændring af civilstand Afregning til leverandører Afregning leverandørregninger både E-fakturering og manuelt. 33

34 Ankesager Hvis borgeren er utilfreds med en afgørelse om førtidspension eller andre sociale ydelser, kan der klages til Randers Kommune senest fire uger efter, at borgerenhar modtaget afgørelsen. Hvis Kommunen fastholder sin beslutning, sendes klagen videre til Det Sociale Nævn. 34

35 Folkepension (Ansøgning og bevilling) Opgave- og snitfladebeskrivelse Folkepension Skemaet anvendes til beskrivelse af de opgaver, som har snitflader i forhold til den øvrige kommunale administration. Delopgave Beskrivelse: Folkepension kan søges af personer fra 65 år. Borgerservi ce (sæt kryds) Forvaltning (sæt kryds) Normering Antal henvendelser/ sager (Gl. Randers) Snitflade Vejledning om regler og tilskud Når en borger henvender sig er hovedopgaven at finde ind til hvad borgerens formål er. Hvis opgaven hører til i pensionsafdelingen vil sagsbehandlingen ortsætte herfra. Ellers henvises til respektive afdelinger Derudover er der mulighed for at få udleveret blanketter, informationsmateriale mv. Desuden om åbningstider, adresser, hjemmesider/selvbetjening. Svært at vurdere Antal: Folkeregister Adressekontrolgruppe Familieafd. Kontanthjælp. Skat Skifteretten. Lokalpsyk CMF Områdecentre 35

36 Modtagelse af ansøgninger Modtage ansøgninger om folkepension. Ansøgningerne skal stemples med en registreringsdato og initialer. Skema med indtægtsændringer. (Stemples og afleveres til sagsbehandler i beregning). Omberegning af folkepension. (I beregningsafdelingen). Opsat pension/beregning af opsat pension. Samlivsskema. *ad8) Se s. 24. Udlevering af blanket til DSB-kort. Halv licens. Helbredstillæg. *Ad 1) + ad2) + Ad 3) + ad 4). Personlige tillæg bl.a. Varmetillæg. *Ad 1) + ad2) + Ad 3) + ad 4). X X X X X Sygesikring Levrandører Specialrådgiver. 36

37 Bemærkninger: 1. MEN: En tandbehandling kan bestå af almindelig helbredstillæg, udvidet helbredstillæg, samt personligt tillæg Ved større tanndbehandlinger fremsendes tandlægeoverslag til Randers Kommunes tandlægekontaktudvalg for at få en vurdering af om det er en rimelig og nødvendig udgift eller om der er et billigere alternativ. Tandlægekontaktudvalgets vurdering kaldet tandlægeskøn foreligger gives der bevilling/afslag u dfar dette. Men hvis tandlægeskønnet siger delvis kontaktes tandlægen igen for et nyt overslag, svarende til tandlægeskønnet) 2. Når bevillingen af helbredstillæg foreligger, har pensionisten mulighed for at søge egenbetalingen som personligt tillæg. Til brug for denne sagsbehandling skal pensionisten afgive oplysninger om de aktuelle indkomst og formueforhold. Der foretages herefter en trangsvurdering af pensionistens betalingsevne. Pensionisten tilskrives med klagevejledning. 3. MEN: Personlig tillæg kan også være at en pensionist henvender sig med akut brug for hjælp til f. eks betaling af huslejerestance for at undgå udsættelse af lejemål. Ofte er det en borger der kan have andre problemer end de økonomiske. Dette kan være misbrug af forskellig slags, psykiske problemer og ensomhed. Dette kan udover selve ansøgningen medføre kontakt til CMF, gademedarbejder, Lokalpsykiatrisk Center og hjemmeplejen. Enten for at få yderligere oplysninger til belysning af sagen eller for at få iværksat andre hjælpeforanstaltninger for pensionisten. Hvis pensionistens sag forbliver i pensionsafdelingen kan der være behov for kontakt til bank, udlejer eller lign. for at få et samlet overblik over restancer m.v. herunder om pensionisten har en bank i det hele taget. Som oftest vil der blive tale om at administrere pensionistens pension. En administration omfatter oprettelse/indhentning og afregning af betalingsaftaler, samt fordeling af restpension som oftest udbetales ugentligt, men kan i enkelte tilfælde også være daglige. I disse situationer er der stort behov for ro til opgavens løsning. Der er endvidere et stort behov for diskretion for at pensionisten ikke skal stå og udlevere sig selv personligt og økonomisk i andres påhør. Tavshedspligten tilsidesættes let, når der er mange borgere samlet i afdelingen. 4. MEN: Varmetillæg: Der opereres med 2 forskellige regelsæt. Et hvor man har fået varmetilskud før 1988 og fortsat opfylder disse betingelser og så de nugældende regler. Pensionisten ved som regel ikke selv, hvilke regler de modtager varmetilskud efter. For begge regelsæts vedkommende skal der undersøges forskellige ting. For regler før 1988 skal der undersøges om, der er huller i modtagelse af varmeregnskaber, om den likvide formue er steget til kr ,00 om der har været tale om flytning i perioden, om der har været udbetalt a conto månedligt beløb. Beregningen sker for denne regel manuelt efter papirberegningsark, og indberettes herefter til pensionssystemet. For reglerne efter 1988 skal der ligeledes undersøges forskellige ting. Har vi de regnskaber der er brug for, hvad er den personlige tillægsprocent, har der været ændringer i personkredsen, har der været flytning i perioden siden sidste beregning. Beregningen sker her ved direkte indtastning til varmetilskudssystemet. 37

38 ÆLdrechecken Den supplerende pensionsydelse udbetales uden ansøgning i januar måned på baggrund af kommunens indtægts- og formueoplysninger pr. 1. januar i udbetalingsåret. Undersøge hvilke pensionister der er berettiget til ydelsen og indhenter evt. supplerende oplysninger hos pensionisten til brug for beregning af den supplerende pensionsydelse. Den supplerende pensionsydelse udbetales, når de nødvendige oplysninger foreligger. Udbetaling af pension Udbetaling af folkepension, forudbetalt. Udbetaling af folkepension, bagudbetalt. Kompensationsordning (for pension tilkendt efter 1/2-99) : Udbetalingsmåde. Udbetalingsregler i forbindelse med dødsfald. Udbetalingsregler i forbindelse med indsættelse i fængsel eller arresthus. Udbetalingsregler ved unddragelse af strafforfølgning. Tilbagekaldelse fra pengeinstitut. 38

39 Ændring af bistands- eller plejetillæg Tilbagebetaling - for meget udbetalt pension Bedring i de helbredsmæssige forhold. Indgåelse af ægteskab/samlivsforhold. Ophold i boform, hjælpeordning m.v. Frakendelse efter det fyldte 60.år. Begrebet 'mod bedre vidende. Oplysningspligten. Mod bedre vidende i øvrigt. Begrænsning af tilbagebetalingskravet. Ægtefællers hæftelse. Dobbeltforsørgelse. Fastsættelse og gennemførelse af tilbagebetalingsordning. Beregning Indtægtsgrundlagets forskellige elementer Den første pensionsberegning (Folkepension). Opsat pension. Den årlige omregning af pension Omregning grundet ændring i indkomst. Omregning grundet ændring af civilstand 39

40 Ankesager Hvis borgeren er utilfreds med en afgørelse om førtidspension eller andre sociale ydelser, kan der klages til Randers Kommune senest fire uger efter, at borgerenhar modtaget afgørelsen. Hvis Kommunen fastholder sin beslutning, sendes klagen videre til Det Sociale Nævn. Kørsel (Servicelovens 103) Pensionsafdelingen løser andre opgaver end dem der naturligt hører hjemme i afdelingen. Der er ansat 1 i flexjob, som har 10 timer om ugen i pensionsafdelingen og 1 person der har 30 timer om ugen i pensionsafdelingen. Behandle ansøgninger modtaget på mail eller telefonisk fra områdecentre eller Lokalpsyk. Det er normalt nødvendigt at kontakte personale hvis ansøgningen modtages på mail. Udstede taxarekvisiotioner. Sende brev til ansøgeren. Forlænge/ændre taxarekvisitioner normalt også nødvendig at kontakte personale. Gennemgang af dokumentation for kørselstilskud (kontant tilskud udbetalt sammen med pensionen)/rykke for dokumentation i form af brev. Forlænge bevilling af kørselstilskud (kontant tilskud). Bevilge trappetjener i forbindelse med Amtets Handicapkørsel. Udstede rekvisitioner til Århus Amts Kørselskontor. Sende brev til ansøger. Forlænge bevillinger på trappetjener. Mail til Århus/brev til ansøger. Indberette AOF-kørsel til EDB-system. Taxaregninger via web. Falckregninger for liggende transport i form af aflastning via web. 40

41 Plejehjemsbetaling beregning af 140 plejehjem hvor der nu er 80 stk. tilbage. Mail eller tlf. henvendelse fra områdecentrete eller ældreboligkontoret, som har kontakt til pårørende. Disse skriver tilbud når jeg har beregnet. Jeg får besked når indflytning sker, så indberetning til pensionssystemet kan ske. Udsender pensionsmeddelelse samt evt. opkrævning. Ved dødsfald anmeldelse til skifteretten. Ved årets slutning modtager driftsregnskab fra regnskabsafd. til indberetning både af ændrede tal til boliger. Endvidere ændrede tal til forplejning/vask for alle som bor på områdecentre og modtager kostpakke. Indberetning af forplejning til pensionssystemet for nogle enkelte områdecentre. Amtets handicapkørsel (Grundlaget for ordningen findes i Lov om den lokale og regionale kollektive personbefordring udenfor hovedstadsområdet). Skemaer tilsendes (Sjældent udleveres). Tlf eller skriftlig henvendelse enten fra områdecentre/borgere/pårørende. Skema modtages. Visitering af undertegnede evt ved. kontakt til områdecentre/lægekonsulent. Efter visitering tilsendes skemaet med påtegning til Kørselskontoret Århus Amt. 41

42 Udlevering/modtagelse af skemaer - Pension Skemaet anvendes til beskrivelse af de opgaver i Borgerservice, hvor der er tale om modtagelse/udlevering af skemaer, blanketter mv. Delopgave Beskrivelse Bemærkning ATP of SP ATP-bidrag ved delpension (Forespørgsel om ATP-bidrag). ATP-bidrag (ved frivillig indbetaling), til og framelding (efter førtidspensionsloven). Dødsfald Begravelseshjælp (info-pjece). Begravelseshjælp ansøg om. Efterlevelseshjælp (info-pjece). Efterlevelseshjælp som lån gældserklæring. Efterlevelseshjælp, ansøg om. Folkepension Folkepension (info-pjece). Folkepension (opsat) indkomstforhold, indsend oplysninger. Folkepension (opsat), arbejdsgivererklæring. Folkepension (opsat), egenerklæring. Folkepension (statsborgerskab i andet land og/eller bopæl og arbejde i udlandet. Folkepension (vedr. bortgivet formue), send oplysninger. Folkepension (vedr. bortgivet formue), send oplysninger. Helbredstillæg (briller), ansøg om. Helbredstillæg (fodbehandling), ansøg om. Helbredstillæg (tandprotese/protesebehandling), ansøg om. Helbredstillæg (udvidet) ansøg om. Helbredstillæg, ansøg om. Medicintilskud og helbredstillæg (infp-pjece). I forbindelse med udlevering af blanketter er der ofte brug for vejledning I forbindelse med udlevering af blanketter er der ofte brug for vejledning I forbindelse med udlevering af blanketter er der ofte brug for vejledning 42

43 Opsat folkepension. Pension Personlige oplysninger (indhentning og/eller videregivelse), send samtykke. Personlige oplysninger (videregivelse af oplysninger om førtidspension), send samtykke. Personligt tillæg, ansøg om. Samlivsforhold, send erklæring om. Social pension (ændret indkomstgrundlag, send oplysninger. Sociale ydelser til pensionister (info-pjece), Supplerende Arbejdsmarkedspension, til og framelding. Førtidspension ATP-bidrag. Førtidspension (efter 2003) (Info-pjece). Førtidspension (før 2003) (Info-pjece). Førtidspension Førtidspension, bemærkninger til. Førtidspensionsskema (efter reglerne før ), bemærkninger til. Helbredstillæg (briller), ansøg om. Helbredstillæg (fodbehandling), ansøg om. Helbredstillæg (tandprotese/protesebehandling), ansøg om. Helbredstillæg (udvidet) ansøg om. Helbredstillæg, ansøg om. Medicintilskud og helbredstillæg (infp-pjece). Opsat folkepension. Pension Personlige oplysninger (indhentning og/eller videregivelse), send samtykke. Personlige oplysninger (videregivelse af oplysninger om førtidspension), send samtykke. Personligt tillæg, ansøg om. Samlivsforhold, send erklæring om. I forbindelse med udlevering af blanketter er der ofte brug for vejledning 43

44 Social pension (ændret indkomstgrundlag, send oplysninger. Sociale ydelser til pensionister (info-pjece), Supplerende Arbejdsmarkedspension, til og framelding. 44

45 Sygesikring Opgave- og snitfladebeskrivelse Sygesikring Skemaet anvendes til beskrivelse af de opgaver, som har snitflader i forhold til den øvrige kommunale administration. Delopgave Borgerservi ce (sæt kryds) Forvaltning (sæt kryds) Normering Antal henvendelser/ sager (Gl. Randers) Snitflade Bestilling af sygesikringsbeviser Udstede sygesikringsbeviser. X Læge og gruppeskift Henvendelse fra borgerne sker hovedsagdeligt telefonisk. Bestille sygesikringsbevis til borgeren, (Lægeskiftet træder i kraft 14 dage efter borgerens henvendelse, hvor borgeren også vil få tilsendt det nye sygesikringsbevis). Regning (gorokort) til borgeren, som går via inkasso. X Folkeregist er Adressekon trolgruppe. Familieafd. Kontanthjæ lp. 45

46 Lægevalg ved tilflytning Vedligeholdelse af lægefortegnelser Henvendelse fra borgerne sker hovedsagdeligt elektronisk eller pr. post. Brev om lægevalg. En gang ugentlig sendes brev om lægevalg til de borgere, der ikke selv har valgt læge. (Læge tildeles senest 14 dage efter). Henvendelse fra borgerne sker hovedsagdeligt elektronisk eller pr. post. Ajourføring af lægefortegnelse. X X Rejsesygesikring Henvendelse fra borgerne sker hovedsagdeligt elektronisk eller pr. post. Oplysning om dækning. Feriekort - underskrift Socialforvaltninge n underskriver for følgende grupper af borgere som ikke har en arbejdsgiver på ferietidspunktet: Patient-befordring Henvendelse fra borgerne sker hovedsagdeligt pr. telefon. Bestille transport til læge og speciallæge via Falcks bookingsystem. X X X 46

47 Begravelseshjælp Funktionen varetager udbetaling af begravelseshjælp. Herunder modtagelse af dødsanmeldelse, behandling af ansøgning om begravelseshjælp, brev til anmelder/bedemand, journalskrivning, samt behandling af sager hvor kommunen står som anmelder. X EØS blanketter/beviser Anmodning om udbetaling af begravelseshjælp fremsendes via bedemand. Randers Kommune udbetaler begravelseshjælpen én gang om ugen. Randers Kommune modtager boopgørelser fra Skifteretten. Journalskrivning. Personer, der før dødsfaldet var berettiget til ydelser efter sygesikringsloven, kan få begravelseshjælp. Begravelseshjælpen er formueafhængig og nedsættes, hvis afdøde efterlader sig formue over en vis størrelse. Vejlede og rådgive vedr. arbejde i udlandet. EU-beviser for virksomheder. Udstedelse af blanketter. X 47

48 Udlevering/modtagelse af skemaer - Sygesikring Skemaet anvendes til beskrivelse af de opgaver i Borgerservice, hvor der er tale om modtagelse/udlevering af skemaer, blanketter mv. Delopgave Beskrivelse Bemærkning Læge- og sygesikringsbevis Læge og sygesikringsgruppe, ansøg om skift. Lægevalg (over 15 km fra bopæl), ansøg om. Socialmedicinsk sagsbehandling, ansøg om. Sygesikringsbevis, ansøg om nyt. Sygesikringsbevis/bopælsattest, ansøg om nyt. Sygesikringsbeviset. I forbindelse med udlevering af blanketter er der ofte brug for vejledning 48

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail.

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail. Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 47 Offentligt (01) BORGERE I KLEMME.. MEDARBEJDERE ANSAT I DEN KOMMUNALE YDELSE OG BORGERSERVICE HAR INDSENDT DISSE EKSEMPLER PÅ PROBLEMER I FORHOLD TIL UDBETALING

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Udgiver Faglige Seniorer Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf. 35 24 64 12 info@fagligsenior.dk www.fagligsenior.dk Redaktion: Lisbet

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 13. december 2013 Ref. nr.: 4-2013 Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød www.atp.dk CVR-nr.: 33 23 62 39 Indhold

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerbetjening i Borgerservice i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for borgerbetjening i Borgerservice i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for borgerbetjening i Borgerservice i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning...2 Indgang til kommunen...2 Åbningstider og bemanding...2

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager

Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager Pensionist eller Efterlønsmodtager 2013 1 Pensionist eller Efterlønsmodtager 2013 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S Tlf.

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog til Servicelovens 95 og 96 Håndbogen er politisk godkendt i januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Afsnit 1.0 Indledning 4 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget

Læs mere

Vejledning om individuel boligstøtte

Vejledning om individuel boligstøtte Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriets vejledning af 23. oktober 2002 Titel: Udgiver: Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriet 1. kontor - Kontoret for kontantydelser Tlf.

Læs mere

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Januar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Indledning...

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Almindeligt og udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister

Almindeligt og udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Almindeligt og udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT [ Version: Leverandør- og kommunekommentering december 2014] 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 2 3 Kære pensionist Borgerservice, Center for Sundhed & Forebyggelse og Socialsekretariatet har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder og rettigheder,

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 6. udgave Kvalitetsstandarder 2015 Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)...

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Beretning nr. 9. (side 147-173) Delberetning for regnskabsåret 2009

RINGSTED KOMMUNE. Beretning nr. 9. (side 147-173) Delberetning for regnskabsåret 2009 Ringstedvej 18, st. th. 4000 Roskilde Tlf.: 4637 3033, Fax: 4632 4454 E-mail: roskilde@kr.dk RINGSTED KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 147-173) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

BPA Håndbog 96 Social og Handicap Varde Kommune 01. juli 2014 Godkendt i udvalget for Social og Sundhed den 7. oktober 2014

BPA Håndbog 96 Social og Handicap Varde Kommune 01. juli 2014 Godkendt i udvalget for Social og Sundhed den 7. oktober 2014 Social og Handicap Varde Kommune 01. juli 2014 Godkendt i udvalget for Social og Sundhed den 7. oktober 2014 Brugervejledning 96 1 Indledning. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning), jf. Lov om

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2012 3. udgave Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)... s. 8 Praktisk

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere