BESKRIVELSE AF DET SOCIALE OMRÅDE MHP. ETABLERING AF BORGERSERVICE. Randers Kommune 19. SPETEMBER 2006 BØRNEYDELSER BOLIGSIKRING BOLIGYDELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKRIVELSE AF DET SOCIALE OMRÅDE MHP. ETABLERING AF BORGERSERVICE. Randers Kommune 19. SPETEMBER 2006 BØRNEYDELSER BOLIGSIKRING BOLIGYDELSE"

Transkript

1 BESKRIVELSE AF DET SOCIALE OMRÅDE - MHP. ETABLERING AF BORGERSERVICE BØRNEYDELSER BOLIGSIKRING BOLIGYDELSE FØRTIDSPENSION FOLKEPENSION SYGESIKRING SYGEDAGPENGE BATTERIER TIL HØREAPPARATER Randers Kommune 19. SPETEMBER

2 BØRNEYDELSER...4 OPGAVE- OG SNITFLADEBESKRIVELSE BØRNEYDELSE...4 UDLEVERING/MODTAGELSE AF SKEMAER BØRNEYDELSER...9 FAKTA OM BOLIGSIKRING...10 BOLIGSIKRING...11 UDLEVERING/MODTAGELSE AF SKEMAER BOLIGSTØTTE...17 BOLIGYDELSE...18 OPGAVE- OG SNITFLADEBESKRIVELSE BOLIGYDELSE...18 FAKTA OM PENSIONSAFDELINGEN...23 FØRTIDSPENSION (EFTER REGLERNE FØR 2003 EFTER TILKENDT PENSION)...24 BEMÆRKNINGER:...26 FØRTIDSPENSION (REGLERNE EFTER 2003 EFTER TILKENDT PENSION)...30 OPGAVE- OG SNITFLADEBESKRIVELSE PENSION...30 BEMÆRKNINGER:...32 FOLKEPENSION (ANSØGNING OG BEVILLING)...35 OPGAVE- OG SNITFLADEBESKRIVELSE FOLKEPENSION...35 BEMÆRKNINGER:...37 UDLEVERING/MODTAGELSE AF SKEMAER - PENSION...42 SYGESIKRING...45 OPGAVE- OG SNITFLADEBESKRIVELSE SYGESIKRING...45 UDLEVERING/MODTAGELSE AF SKEMAER - SYGESIKRING...48 SYGEDAGPENGE...49 OPGAVE- OG SNITFLADEBESKRIVELSE SYGEDAGPENGE...49 UDLEVERING/MODTAGELSE AF SKEMAER - SYGEDAGPENGE

3 BATTERIER TIL HØREAPPARATER

4 Børneydelser Opgave- og snitfladebeskrivelse børneydelse Skemaet anvendes til beskrivelse af de opgaver, som har snitflader i forhold til den øvrige kommunale administration. Delopgave Hovedopgaver: Vejledning og udlevering af skemaer. Oplysninger om satser og udbetalingsdato Formål: Børnefamilieydelser, børnetilskud og børnebidrag gives til børnefamilier for at give børn bedre levevilkår. Børnefamilieydelse gives til alle, der har børn under 18 år og en af forældrene er skattepligtige her i landet. Ansøgningsskemaer udleveres ligesom der henvises til at borgerne har mulighed for digital selvbetjening. Eksepedition af personlige og digitale henvendelser Vejlede og informere borgerne om satser og udbetalingsdato, regler for børnetilskud og bidrag og deres oplysningspligt. Borgerservice (sæt kryds) Forvaltning (sæt kryds) Normering Svært at vurder e Antal henvendelser/ sager (Gl. Randers) Snitflade Øvrige afd. i Socialforvaltnin gen. Folkeregister Adressekontrolgruppe Familieafd. Kontanthjælp. Pengeinstitutter Eksepdition af personlige, telefoniske og digitale henvendelser. 4

5 Børnefamilieydelse Børnefamilieydelse udbetales automatisk af Told og Skat til alle børnefamilier i Danmark til den der har forældremyndigheden. Henvendelse fra borgerne sker hovedsagdeligt ved personlige henvendelser og pr. telefon. Udfylde ansøgningsskema. Undersøge om berettigelse er OK. Indberetning af sagen til KMD-BYS Tjekke advislister og KMDsag advislister. Gennemgang af uddatamateriale. Muligvis fjernelse af PBS-overførsler. Muligvis manuel udbetaling overwebbetaling. Indberetningsliste vedr. manuelle udbetalinger til Told og Skat. Mindre arkiveringsdel. Behandling af ankesager. 5

6 Børnetilskud ordinært og ekstraordinært Udbetales til enlige forsørgere efter ansøgning samt til pensionistægtepar eller samboende pensionister Børnetilskud er en hjælp til forsørgelse af børn under 18 år, der kan udbetales, når en række betingelser er opfyldt. Der findes 5 slags børnetilskud, der alle er skattefri, og som udbetales uafhængigt af børnefamilieydelser. Henvendelse fra borger enten pr. telefon, digitalt eller personligt. Vejledning i.f.t. fastsættelse (statsamtet) bidragsresolution. Oplysning om kontakt til statsamtet. Modtagelse af ansøgning til udlæg af normalbidraget. Oplysning om sagsbehandlingstid Udfylde ansøgningsskema til ansøgning om ordinært og ekstra børnetilskud. Vejledning om muligheden for boligsikring, 6

7 Flerbørnstilskud friplads og bidrag samt kontakt til folkeregisteret. Undersøge adresseforhold er der berettigelse. Indberetning af sagen til KMD. Gennemgang af uddatamateriale. Muligvis tilbagekaldelse af PBSoverførsel. Muligvis manuel udbetaling over Webbetaling. Afstemning. Arkivering. Behandling af ankesager. Adoptionstilskud Til forældre, der adopterer et udenlandsk barn, ydes der et engangsbeløb til udgifter i forbindelse med adoptionen. Ekspedition af personlige, telefononiske og digitale henvendelser. Udbetaling via web-betaling. (konto for adoptionstilskud). Undersøge at barnet er tilmeldt forældrene. Kontrollere at ansøgningen er skrevet under af adoptionsmyndighederne. 7

8 Særligt børnetilskud Udbetales til forældre som begge er folkeeller førtidspensionister og enker/enkemænd samt/i tilfælde hvor der ikke kan fastsættes underholds-bidrag til barnet. Dog udbetales der ikke tillæg, hvis kun én af forældrene modtager pension. Forældre er hver for sig forpligtet til at forsørge deres barn. Hvis forældrene ikke opfylder denne forsørgelsespligt kan Statsamtet pålægge ham/hende at betale bidrag til barnets underhold. Ekspedition af personlige, telefoniske og digitale henvendelser. Ankesager Ekspedition af personlige, telefoniske og digitale henvendelser. Journalnotat (Sagsbehandling). Modtage skriftlig anke. Revurdere. Sende til ankenævn. 8

9 Udlevering/modtagelse af skemaer Børneydelser Skemaet anvendes til beskrivelse af de opgaver i Borgerservice, hvor der er tale om modtagelse/udlevering af skemaer, blanketter mv. Delopgave Beskrivelse Bemærkning Børnebidrag og børnetilskud. Børnebidrag og børnetilskud Børnebidrag, ansøg om Børnefamilieydelse (børnechecken), ansøg om Børnetilskud (ordinært og ekstra), ansøg om Børnetilskud til uddannelsessøgende forældre Børnetilskud til uddannelsessøgende forældre, ansøg om Konfirmationsbidrag, ansøg om. Adoption Adoptionstilkud, ansøg om. I forbindelse med udlevering af blanketter er der ofte brug for vejledning. 9

10 Fakta om boligsikring I skemaet under bemærkninger er lavet en vurdering af, om arbejdet kan foregå bedre i en borgerservice. De punkter, hvor der ikke er skrevet noget i bemærkninger, vil det være underforstået, at der her er tale om skønsvurdering og længere sagsbehandling. I gl. Randers kommune har vi årligt ca personlige henvendelser og ligeså mange telefoniske henvendelser. Sagsmængden er ret konstant indenfor de seneste 3 år, men udskiftning af mængden er stor, da boligsikringsmodtagere flytter ofte og indkomsten ligeledes ændrer sig i en støt strøm, hvilket kræver henvendelse hertil hver gang. Det er ikke kun modtageren, der er økonomiske ændringer på, men samtlige husstandens medlemmer. Samtidig skal der følges op på flytninger til og fra for alle husstandsmedlemmer. Der er også mange a/c-udbetalinger, som i dag klares via Web, da systemet ikke er Online, men kun køres af KMD een gang mdl. Loft over kontanthjælp, som blev indført , har medført merarbejde i form af manuel omregning af disse sager og tidsforbrug til forklaring af beregningen herpå. Boligydelse og sikring kan søges digitalt, men der har kun været 30 ansøgninger årl. og så at sige, har ingen af dem været klar til direkte indberetning. Derfor ingen tidsbesparelse. Boligstøtteafdelingen har gennem en årrække afprøvet forskellige organisationer hvor man efter mange afvejelser både positive og negative har valgt vores nuværende organisation, hvor alle stort set laver det samme. og herved ikke er sårbar ved sygdom men ikke mindst hvor vi kan give vores borgere den bedste service. Boligstøtte kan synes nemt ved første øjekast men som lovgivningen har ændret sig de sidste år så skal der en stor viden til bare ved udfyldelse af et ansøgningsskema og derved give borgeren den rigtige vejledning. Man har år tilbage haft en frontekspedition i boligstøtte. Her skulle der være lette ekspeditioner, men tit voldte det problemer pga at medarbejderens viden ikke var stor nok, specielt omkring vurdering af husleje, opgørelse af indkomst, herunder feriepenge, engangsbeløb osv. Efterregulering var specielt et område, der var problemfyldt. En af de gode ting ved organisationen i boligstøtte i dag er, at borgere kan få svar her og nu, hvilket er meget vigtigt for borgeren at vide, inden en lejlighed kan lejes. Og ved efterregulering, som selvfølgelig kan være en stor belastning for borgeren, kan de fleste sager afgøres, når borgeren henvender sig. Skemaet anvendes til beskrivelse af de opgaver, som har snitflader i forhold til den øvrige kommunale administration. 10

11 Boligsikring Delopgave Beskrivelse: Boligstøtte til ansøgere betegnes boligsikring når der er tale om Lejere af udlejningslejligheder, herunder medlemmer af almennyttige andelsboligforeninger og som ikke er folkepensionister, jf. 3, stk. 1. Ejere og andelshavere i private andelsboligforeninger, der er tilkendt førtidspension efter 1/1-03. Tilsvarende gælder fra 1/1-03 stærkt bevægelseshæmmede samt personer der modtager døgnhjælp efter 77 i lov om social service, uanset om de modtager førtidspension, jf. 2 a. Borgerservice (sæt kryds) Forvaltning (sæt kryds) Normering Antal henvendelser/s ager (Gl. Randers) Snitflade Ejere eller andelshavere i private andelsboligforeninger, der er fyldt 55 år og som bor i et kollektivt bofællesskab, jf. 2 a, stk

12 Vejledning og udlevering af skemaer. Udlevere ansøgningsskema. Det kan dreje sig om nye ansøgninger, ændringsskemaer mv. og som hovedregel en mundtlig vejledning til borgeren i at udfylde skemaet og oplysning om, hvad er skal medbringes af dokumentation: kontrakt, lejekvittering og indkomst for alle i husstanden for hele året - Personkredsen omfatter alle lønmodtagere, modtagere af overførselsindkomst, selvstændige og studerende. Dermed er der stor forskel på, hvor nemt de nødvendige oplysninger kan medbringes eller skaffes og derfor er det yderst vigtigt, at der orienteres om ansøgningsfrist. - Der skal skelnes mellem udlevering af ansøgning til nyt lejemål eller ansøgning til allerede igangværende sag. Der er her tale om ca. 10% af alle henvendelser og en ekspedition vil vare gennemsnitligt u/5 min. Sådanne ekspeditioner kan ligge i en borgerservice Skal der ikke samtidig laves en beregning til ansøger, vil der ikke være tale om skønsvurdering Se dog næste punkt Svæ rt at vurd ere Boligstøttekontoret har ca henvendelser i alt om året. Pensionsafdelinge n Kontanthjælp. Sygedagpenge. Folkeregister. Skat. BBR 12

13 Straksberegning vejledende. Straksberegning hører ofte sammen med hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet. Der gælder det samme, som hjælp til udfyldelse. Hvis det er enkeltstående spørgsmål tager man det med det samme. Oplysning om sagsbehandlingstid. Modtage en ansøgning. Kontrollere alle felter er korrekt udfyldt og måske bede borgeren om noget dokumentation herunder huslejekvitteringer, dokumentation for indtægt, formueoplysninger og eventuelt undersøge om mere simple betingelser herunder om økonomiske betingelser er opfyldt før sagen formidles videre til den relevante fagforvaltning til færdigbehandling Oplyse borgeren om boligstøtte til en bestemt lejlighed. Dette kræver viden om BBR-regler, huslejegodkendelse og huslejekontrol. Pligt til at undersøge om borgeren kan betale huslejen. 15 Regulering. Ved ændret indkomst: Kontrollere boligsikringen, kontrol af indkomst for hele familien herunder også børn, der har indkomst. Personkredsen er som ovenfor nævnt og ekspeditonstiden vil ofte være længere, da der er mange oplysninger, som skal være på plads inden en beregning kan laves. Det skal her også gøres opmærksom på, at der årligt er ca. samme antal henvendelser pr. tlf. som personlige henvendelser, da det for ansøger er yderst vigtigt, hvad der kan ydes i tilskud til huslejen inden en lejlighed lejes. Lægger man eksp. af nævnte ansøgninger i borgerservice, skal man være opmærksom på, at der vil være tale om skønsvurdering er i en del af sagerne bl.a. pga loft over sociale ydelser, BBR-regler, godkendelse af husleje og efterflg. huslejekontrol. Svæ rt at vurd ere Svært at vurdere Pensionsafdelinge n Kontanthjælp. Sygedagpenge. Folkeregister. Skat. BBR 13

14 Boligsikring i forbindelse med sanering/byforny else Lån til betaling af indskud mv. Generelt om sanerings- og byfornyelsesboligstøtte. Boligtageren er lejer. Boligtageren er andelshaver. Boligtageren er ejer. Huslejetilskud ved indflytning i nybyggeri. Boligtagere der bliver omfattet af flere saneringsbyfornyelsesbegivenheder. Lån til betaling af indskud m.v. Generelt om indskud, depositum m.v. Indskudslån til alment byggeri Indskudslån til ældreboliger Indskudslån til unge i fælles bolig Indskud - kollektive bofællesskaber Indskudslån til privat udlejningsbyggeri, anvist af kommunalbestyrelsen Indskudslån til saneringsramte Særligt om flygtninge Pligtlån Frivillige lån Ansøgninger skal som hovedregel udleveres direkte fra udlejer (boligforening) Ansøgning skal som hovedregel udleveres direkte fra udlejer (boligfore.), hvorfor det ikke vil være hensigtsmæssig t at udlevere ansøgning herom i borgerservice Teknisk forvaltning Boligforeninger Pensionsafd. Kontanthjælp Familieafd. Andre kommuner Refusion Statsrefusion Mellemkommunal refusion. 14

15 Sagsbehandling Oplysningspligt Krav til sagsbehandleren Indhente oplysninger Nedsættelse af boligstøtte som følge af loft efter 6 mdr. på kontanthjælp. Ændringer der kan påvirke udbetaling af boligsikring Sker delvist automatisk fra kontanthjælpsafdelingen. Skal manuelt indberettes og styres for nyansøgninger og familier, hvor kontanthjælpen holdes tilbage indtil lønseddel er modtaget. Ændring i indtægtsforhold Ændring i boligudgiften Ændring i boligens areal Ændring i husstanden. Ændring i status som pensionist/ej pensionist. Der sker fremleje, fremlån, udlejning. Flytning til anden bolig. Personkreds: som tidligere nævnt Her er tale om en meget stor del af de årlige henvendelser både personligt og telefonisk og varigheden kan variere fra 2 25 min. eller længere Ankesager Ekspedition af personlige, telefoniske og digitale henvendelser. Journalnotat (Sagsbehandling). Modtage skriftlig anke. Revurdere. Sende til ankenævn. Se ovenst. notat om straksberegning Ikke hensigtsmæssig t at placere i borgerservice bl.a. pga af den længere ekspeditionstid. 15

16 Andet: (Der er ansat 1 person i flexjob, som er 15 timer i boligstøtteafdeling en). Gennemgang af info (tjekke om der er meldt adresse) boligsikring/boligydelse. Indberetning af nye boligsikringssager til EDB-system. Gennemgang af helt nye boligsikringssager efter endt indberetningsfrist. Boligstøtteafdelingen løser andre opgaver end dem der naturligt hører hjemme i afdelingen. Der er ansat 1 i flexjob, som har 15 timer i afdelingen, som løser følgende opgaver: Gennemgang af info (tjekke om der er meldt adresse) boligsikring/boligydelse. Indberetning af nye boligsikringssager til EDB-system. Gennemgang af helt nye boligsikringssager efter endt indberetningsfrist. Ad hoc opgaver. 16

17 Udlevering/modtagelse af skemaer Boligstøtte Skemaet anvendes til beskrivelse af de opgaver i Borgerservice, hvor der er tale om modtagelse/udlevering af skemaer, blanketter mv. Delopgave Beskrivelse: Bemærkning Ansøgning om boligstøtte (boligsikring/boligydelse) Boligstøtte Boligsikring - (Info-pjece) Boligstøtte (bofællesskab), ansøg om Boligstøtte (boligsikring/boligydelse), ansøg om Boligstøtte (offentlig byfornyelse), ansøg om Boligstøtte (om ændring af indkomstforhold), oplysningsskema Boligstøtte (oplysninger om formue), oplysningsskema Boligstøtte (v. andelsbolig) gældovertagelseserklæring v. boligydelses- /boligsikringslån Boligstøtte (v. ejerbolig) gældsovertagelseserklæring v. boligydelses- /boligsikringslån Boligstøtte (v. ejerbolig/andelsbolig), gældserklæring v. boligydelses- /boligsikringslån Boligstøtte (v. erhverv og fremleje), Boligstøtte, garantiansøgning/erklæring Boligydelse - (Info-pjece) I forbindelse med udlevering af blanketter er der ofte brug for vejledning 17

18 Boligydelse Opgave- og snitfladebeskrivelse boligydelse Skemaet anvendes til beskrivelse af de opgaver, som har snitflader i forhold til den øvrige kommunale administration. Delopgave Beskrivelse: Boligstøtte til ansøgere betegnes boligydelse når der er tale om: Lejere af udlejningslejligheder, herunder medlemmer af almennyttige andelsboligforeninger samt ejere og andelshavere i private andelsboligforeninger og som er folkepensionister, jf. 4, stk.1. Lejere, ejere og andelshavere i private andelsboligforeninger, der er tilkendt førtidspension før 1/1-03, jf. 2 a. Borgerservice (sæt kryds) Forvaltning (sæt kryds) Normering Antal henvendel ser/sager (Gl. Randers) Snitflade 18

19 Vejledning og udlevering af skemaer. Udlevere ansøgningsskema. Det kan dreje sig om nye ansøgninger, ændringsskemaer mv og som hovedregel en mundtlig vejledning til borgeren i at udfylde skemaet og oplysning om, hvad er skal medbringes af dokumentation: kontrakt, lejekvittering og indkomst for alle i husstanden for hele året. Personkredsen omfatter husstande med folkepensionister eller førtidspens. tilkendt efter gamle regler (før ). Der skal skelnes mellem udlevering af ansøgning til nyt lejemål eller ansøgning til allerede igangværende sag. Sådanne ekspeditioner kan ligge i en borgerservice, men man skal være opmærksom på, at det kan dreje sig om længere eksepeditionst id pga personkredsen. Svæ rt at vurd ere Boligstøtte -kontoret har ca henvendel ser i alt om året. Pensionsafd Kontanthj. Sygedagp. Folkereg. Skat. BBR Skal der ikke samtidig laves en beregning til ansøger, vil der ikke være tale om skønsvurderin g, som så skal foregå senere. 19

20 Straksberegnin g vejledende. Straksberegning hører ofte sammen med hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet. Der gælder det samme, som hjælp til udfyldelse. Hvis det er enkeltstående spørgsmål tager man det med det samme. Oplysning om sagsbehandlingstid. Modtage en ansøgning. Kontrollere alle felter er korrekt udfyldt og bede borgeren om dokumentation herunder huslejekvitteringer, dokumentation for indtægt, formueoplysninger og eventuelt undersøge om mere simple betingelser herunder om økonomiske betingelser er opfyldt før sagen formidles videre til den relevante fagforvaltning til færdigbehandling Oplyse borgeren om boligstøtte til en bestemt lejlighed. Her er det meget vigtigt at vide, om der er tale om en ældrebolig eller ej. Pligt til at undersøge om borgeren kan betale huslejen. Regulering. Ved ændret indkomst: Kontrollere boligydelsen, kontrol af indkomst for hele familien herunder også børn, der har indkomst. Personkredsen er som ovenfor nævnt og ekspeditionstiden vil ofte være længere, da der er mange oplysninger, som skal være på plads inden en beregning kan laves. Der skal her også gøres opmærksom på, at der ligesom i boligsikring kan være tale om mange henvendelser pr tlf., da det for ansøger er yderst vigtigt, hvad der kan ydes i tilskud til huslejen inden lejligheden lejes. VIGTIG: er pensionisten samboende med en kontanthjælpsmodtager gælder det også her, at der er tale om loft over sociale ydelser, som kan bevirke, at kontanthjælpsmodtageren ikke kan få sin andel af boligydelsen udbetalt. Lægger man eksp. af nævnte ansøgninger i borgerservice, skal man være opmærksom på, at der vil være tale om skønsvurderin ger i en del af sagerne bl.a. pga regler om stærkt bev.hæmmed e og ældreboliger, loft, BBRregler, godkendelse af husleje og efterflg. kontrol. VIGTIGT: Det er meget vigtigt at vide, hvornår der er tale om en ældrebolig, Svæ rt at vurd ere Svært at vurdere 20

21 Beregning af boligydelse (for folkepensionist er og førtidspensioni ster, hvor førtidspension er tilkendt før 1/1-03) Udbetaling af boligydelse Særligt om stærkt bevægelseshæmmede og om modtagere af døgnhjælp efter servicelovens 77 Hvordan boligydelse beregnes. Opgørelse af boligudgiften. Opgørelse af husstandsindkomsten Formuetillæg. Særligt om børn under 23 år. (Indtægt, fradrag). Særligt om kollektive bofællesskaber. Opgørelse af progressionsgrænsen. Hvordan beregnes og hvornår ændres til ny fremskreven indkomst. Kompensationsordning. Udbetalingsregler. Regler vedr. boligydelseslån. da det har stor betydning for størrelsen af boligydelsen Ændringer der kan påvirke udbetaling af boligydelse Ændring i indtægtsforhold Ændring i boligudgiften Ændring i boligens areal Ændring i husstanden. Ændring i status som pensionist/ej pensionist. Der sker fremleje, fremlån, udlejning. Flytning til anden bolig. Persaonkreds: som tidligere nævnt. Her er tale om en meget stor del af de årlige henvendelser både personligt om telefonisk og varigheden kan variere fra 2 25 min. eller længere. Ikke hensigtsmæssi gt at placere i borgerservice, da der er tale om længere ekspeditioner. 21

22 Årsomregning pr. 1. januar gælder både boligsikring og boligydelse Efterregulering gælder både boligsikring og boligydelse Tilbagebetaling i forbindelse med fraflytning, socialt bedrageri etc. Boligstøttemodtagerens oplysninger. Fastsættelse af husstandsindkomst pr. 1. januar Særlig beregning hvis børn under 23 år har egne indtægter. Efterregulering ved indkomstændringer. Efterregulering af boligstøtte påbegyndt/ej ophørt i løbet af året. Hæftelse, modregning, inddrivelse og forrentning. Tilbagebetaling i forbindelse med fraflytning. Hæftelse for tilbagebetalingskrav. Fremsættelse af tilbagebetalingskrav. Socialt bedrageri Gældssanering, afskrivning og forældelse. 22

23 Fakta om pensionsafdelingen Pensionsafdelingen servicerer ca pensionister. (Efter Lov om social pension). I pensionsafdelingen modtages der i gennemsnit ca. 200 personlige ekspeditioner ugentlig uden forudgående aftale og ca. 25 ekspeditioner ugentligt med forudgående aftale. Varigheden af ekspeditionerne varierer fra 5 minutter til 30 minutter. Ekspeditioner der fører til administration, varer dog næsten en halv dag. Derudover er der telefoniske henvendelser. Der er en fast telefonvagt dagligt i tidsrummet og torsdag til kl , selvom der er åbent for alle medarbejders telefon i tidsrummet Der er daglig åben fra klokken og torsdag tillige fra klokken Pensionsafdelingen består af en kvikskranke, hvor borgeren kan henvende sig uden tidsbestlling. Kvikskanken tager sig af alle henvendelser, men borgeren har mulighed for at aftale en tid med den sagsbehandler, som adminitrerer borgerens cpr. nr. Kvikskranken sagsbehandler alle helbredstillæg personlige tillæg samt leverandørregninger via web. I kvikskranken ligger også arbejdsopgaver som ikke er pensionsopgaver: Mellemkommunal refusion, sociale begravelser, foredrag/orienteringsmøder/undervisning af SOSU-elever som foregår både i og uden for huset. Disse opgaver finder delvis sted udenfor normal arbejdstid. Pensionsafdelingen varetager også ansøgning og beregning af efterlevelseshjælp efter aktivloven, dog kun for sager, hvor den efterlevende er pensionist. Tovholder for kommunikationen mellem egen IT-afdeling, KMD og pensionsafdelingen, både for eksisterende system og for Pilotsystemet. Pensionsafdelingen er Pilotkommune for nyt pensionssystem. Det vil sige, at der arbejdes i to pensionssystemer. 23

24 Førtidspension (Efter reglerne før 2003 efter tilkendt pension) Delopgave Beskrivelse: Borgerservi ce (sæt kryds) Forvaltning (sæt kryds) Normering Antal henvendelser/sa ger (Gl. Randers) Snitflade Vejledning om regler og tilskud Når en borger henvender sig er hovedopgaven at finde ind til hvad borgerens formål er. Hvis opgaven hører til i pensionsafdelingen vil sagsbehandlingen ortsætte herfra. Ellers henvises til respektive afdelinger Derudover er der mulighed for at få udleveret lanketter, informationsmateriale mv. Desuden om åbningstider, adresser, hjemmesider/selvbetjening. Svært at vurdere (Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension) Folkeregister Adressekontrolgruppe Familieafd. Kontanthjælp. Skat Skifteretten Sygesikringe n Lokalpsyk. 24

25 Modtagelse af ansøgninger Modtage ansøgninger om helbredstillæg og personlige tillæg bl.a. varmetillæg. (Når en ansøgning er modtaget foregår sagsbehandlingen i pensionsafdelingens kvikskranke. *ad1) +ad2) + ad3) + ad 4) Ansøgninger om personlige tillæg skal altid ske efter en konkret individuel vurdering af penionistens økonomiske forhold. Kommunerne kan/skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af personlige tillæg i overensstemmelse med Ankestyrelsens offentliggjorte praksis.*ad1) +ad2) + ad3) + ad 4) X X Specialrådgi vning Hjemmepleje CMF Levrandører. 25

26 Bemærkninger: 1. MEN: En tandbehandling kan bestå af almindelig helbredstillæg, udvidet helbredstillæg, samt personligt tillæg Ved større tanndbehandlinger fremsendes tandlægeoverslag til Randers Kommunes tandlægekontaktudvalg for at få en vurdering af om det er en rimelig og nødvendig udgift eller om der er et billigere alternativ. Tandlægekontaktudvalgets vurdering kaldet tandlægeskøn foreligger gives der bevilling/afslag u dfar dette. Men hvis tandlægeskønnet siger delvis kontaktes tandlægen igen for et nyt overslag, svarende til tandlægeskønnet) 2. Når bevillingen af helbredstillæg foreligger, har pensionisten mulighed for at søge egenbetalingen som personligt tillæg. Til brug for denne sagsbehandling skal pensionisten afgive oplysninger om de aktuelle indkomst og formueforhold. Der foretages herefter en trangsvurdering af pensionistens betalingsevne. Pensionisten tilskrives med klagevejledning. 3. MEN: Personlig tillæg kan også være at en pensionist henvender sig med akut brug for hjælp til f. eks betaling af huslejerestance for at undgå udsættelse af lejemål. Ofte er det en borger der kan have andre problemer end de økonomiske. Dette kan være misbrug af forskellig slags, psykiske problemer og ensomhed. Dette kan udover selve ansøgningen medføre kontakt til CMF, gademedarbejder, Lokalpsykiatrisk Center og hjemmeplejen. Enten for at få yderligere oplysninger til belysning af sagen eller for at få iværksat andre hjælpeforanstaltninger for pensionisten. Hvis pensionistens sag forbliver i pensionsafdelingen kan der være behov for kontakt til bank, udlejer eller lign. for at få et samlet overblik over restancer m.v. herunder om pensionisten har en bank i det hele taget. Som oftest vil der blive tale om at administrere pensionistens pension. En administration omfatter oprettelse/indhentning og afregning af betalingsaftaler, samt fordeling af restpension som oftest udbetales ugentligt, men kan i enkelte tilfælde også være daglige. I disse situationer er der stort behov for ro til opgavens løsning. Der er endvidere et stort behov for diskretion for at pensionisten ikke skal stå og udlevere sig selv personligt og økonomisk i andres påhør. Tavshedspligten tilsidesættes let, når der er mange borgere samlet i afdelingen. 26

27 Bemærkninger fortsat: 4. MEN: Varmetillæg: Der opereres med 2 forskellige regelsæt. Et hvor man har fået varmetilskud før 1988 og fortsat opfylder disse betingelser og så de nugældende regler. Pensionisten ved som regel ikke selv, hvilke regler de modtager varmetilskud efter. For begge regelsæts vedkommende skal der undersøges forskellige ting. For regler før 1988 skal der undersøges om, der er huller i modtagelse af varmeregnskaber, om den likvide formue er steget til kr ,00 om der har været tale om flytning i perioden, om der har været udbetalt a conto månedligt beløb. Beregningen sker for denne regel manuelt efter papirberegningsark, og indberettes herefter til pensionssystemet. For reglerne efter 1988 skal der ligeledes undersøges forskellige ting. Har vi de regnskaber der er brug for, hvad er den personlige tillægsprocent, har der været ændringer i personkredsen, har der været flytning i perioden siden sidste beregning. Beregningen sker her ved direkte indtastning til varmetilskudssystemet. 5. MEN: Der kræves viden om hvad ændringen kan indebære. F.eks. en pensionist henvender sig med oplysninger om, at han erklærer sig enlig, men det ses, at en anden person er tilmeldt adressen ifølge folkeregisteroplysningerne. I dette tilfælde skal der afklares med pensionisten om det er en slægtning eller anden bekendt, eller om pensionisten er uvidende om dette. Alt efter svaret, er der tale om 3 forskellige ekspeditionstyper. Hvis det er en slægtning, skal der oplyses om konsekvensen om varmetilskud, boligydelse samt personlige tillæg. Hvis der er tale om en bekendt, skal der indhentes økonomiske oplysninger, og pensionsberegningen, den personlige tillægsprocent samt personlige tillæg, vil blive påvirket. Hvis der er tale om en anden person, som er ukendt for pensionisten, skal der henvises til folkeregistret. MEN MEN: Hvis en pensionist henvender sig med oplysning om, at han vil flytte sammen med en, med henblik på senere giftermål, skal der udover indhentning af økonomiske oplysninger, udfyldelse af samlivsskema også være opmærksom på, hvad type pension, han modtager. Er der tale om almindelig forhøjet førtidspension, tilkendt på personlig og social indikation, skal han henvises til rådgiver, for evt. frakendelse af pensionen. 27

28 Modtagelse af ansøgninger fortsat fra s. 17. Ansøgningerne skal stemples med en registreringsdato og initialer. Skema med indtægtsændringer (Stemples og afleveres til sagsbehandler ved beregning. Straksberegning. Omregning af førtidspension. Kan ske ud fra henvendelse fra. f.eks. en borger, rådgiver, læge, områdecenter m.fl. evt. videregives til respektive sagsbehandlere. Forhøjelser/omberegning af førtidspension henvises til rådgiver + beregningsdel. Hvilende pension (Efter henvendelse fra rådgiver/henviser til rådgiver). Samlivsskema. *ad 5)... Frivillig indbetaling af ATP og supplerende arbejdsmarkedspension. Udlevering af blanket til DSB-kort. Udlevering af ID (Legitimere førtidspension). Halv TV-licens. Langt hovedparten sker ved personlig henvendelse. X X X X X X 28

29 Opstart af pensionsberegning. Afregning til leverandører Foregår i beregningsdelen herunder: Indtægtsgrundlagets forskellige elementer Beregning af pensionens bestanddele Den første pensionsberegning (Førtidspension) Den årlige omregning af pension Omregning grundet ændring i indkomst Omregning grundet ændring af civilstand Administrationssager. Afregning leverandørregninger både E- fakturering og manuelt. Ankesager Hvis borgeren er utilfreds med en afgørelse truffet af en sagsbehandler i pensionsafdelingen, kan der klages til Randers Kommune senest 4 dage efter at borgeren har modtaget afgørelsen. Hvis Kommunen fastholder sin beslutning, sendes klagen videre til Det Sociale Nævn. 29

30 Førtidspension (Reglerne efter 2003 efter tilkendt pension) Opgave- og snitfladebeskrivelse Pension Skemaet anvendes til beskrivelse af de opgaver, som har snitflader i forhold til den øvrige kommunale administration. Delopgave Beskrivelse: Borgerservi ce (sæt kryds) Forvaltning (sæt kryds) Normering Antal henvendelser/sa ger (Gl. Randers) Snitflade Vejledning om regler og tilskud Når en borger henvender sig er hovedopgaven at finde ind til hvad borgerens formål er. Hvis opgaven hører til i pensionsafdelingen vil sagsbehandlingen ortsætte herfra. Ellers henvises til respektive afdelinger Derudover er der mulighed for at få udleveret blanketter, informationsmateriale mv. Desuden om åbningstider, adresser, hjemmesider/selvbetjening. (Førtidspensionister tilkendt efter 2003 har ikke samme muligheder for, at søge helbredstillæg/personlige tillæg, men skal vejledes om at søge enkeltydelser efter Lov om aktiv Socialpolitik). Svært at vurdere (Efter Lov om social pension og Lov om aktiv service): 736 Folkeregister Adressekontrolgruppe Familieafd. Kontanthjælp. Skat Skifteretten. Lokalpsyk CMF Områdecentre Sygesikring Levrandører Specialrådgiver. 30

31 Modtagelse af ansøgninger Modtage ansøgninger enkeltydelser. *... ad6 +ad7) Ansøgningerne skal stemples med en registreringsdato og initialer. Skema med indtægtsændringer. (Stemples og afleveres til sagsbehandler i beregning). Omberegning af førtidspension. (I beregningsafdelingen). Hvilende pension (Efter henvendelse fra rådgiver/henviser til rådgiver). Samlivsskema. *ad8)... Frivillig indbetaling af ATP og supplerende arbejdsmarkedspension. Udlevering af blanket til DSB-kort. Udlevering af ID (Legitimere førtidspension). X X X X X 31

32 Bemærkninger: 6. MEN: Enkeltydelser er for alle pensionister, der har fået tilkendt pension efter reglerne efter Der er ingen begrænsning i hvad der kan søge om. I den enkelte situation foretages der en konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold, og om udgiften er rimelig og nødvendig. For at få belyst sagens omfang, er det nødvendig at kontakte leverandører (tandlæger, apoteker, optikere, fodterapeuter) læger, tandlægekontaktudvalget, områdecentre, hjælpemiddelhuset, for at få oplyst behov, beløb evt. hyppighed. Til brug for denne sagsbehandling skal pensionisten afgive oplysninger om de aktuelle indkomst og formueforhold. Der foretages herefter en trangsvurdering af pensionistens betalingsevne. Pensionisten tilskrives med klagevejledning. 7. MEN: Enkeltydelser kan også være at en pensionist henvender sig med akut brug for hjælp til f. eks betaling af huslejerestance for at undgå udsættelse af lejemål. Ofte er det en borger der kan have andre problemer end de økonomiske. Dette kan være misbrug af forskellig slags, psykiske problemer og ensomhed. Dette kan udover selve ansøgningen medføre kontakt til CMF, gademedarbejder, Lokalpsykiatrisk Center og hjemmeplejen. Enten for at få yderligere oplysninger til belysning af sagen eller for at få iværksat andre hjælpeforanstaltninger for pensionisten. Hvis pensionistens sag forbliver i pensionsafdelingen kan der være behov for kontakt til bank, udlejer eller lign. for at få et samlet overblik over restancer m.v. herunder om pensionisten har en bank i det hele taget. Som oftest vil der blive tale om at administrere pensionistens pension. En administration omfatter oprettelse/indhentning og afregning af betalingsaftaler, samt fordeling af restpension som oftest udbetales ugentligt, men kan i enkelte tilfælde også være daglige. I disse situationer er der stort behov for ro til opgavens løsning. Der er endvidere et stort behov for diskretion for at pensionisten ikke skal stå og udlevere sig selv personligt og økonomisk i andres påhør. Tavshedspligten tilsidesættes let, når der er mange borgere samlet i afdelingen. 8. MEN: Der kræves viden om hvad ændringen kan indebære. F.eks. en pensionist henvender sig med oplysninger om, at han erklærer sig enlig, men det ses, at en anden person er tilmeldt adressen ifølge folkeregisteroplysningerne. I dette tilfælde skal der afklares med pensionisten om det er en slægtning eller anden bekendt, eller om pensionisten er uvidende om dette. Alt efter svaret, er der tale om 3 forskellige ekspeditionstyper. Hvis det er en slægtning, skal der oplyses om konsekvensen om varmetilskud, boligydelse samt personlige tillæg. Hvis der er tale om en bekendt, skal der indhentes økonomiske oplysninger, og pensionsberegningen, den personlige tillægsprocent samt personlige tillæg, vil blive påvirket. Hvis der er tale om en anden person, som er ukendt for pensionisten, skal der henvises til folkeregistret. 32

33 Opstart af pensionsberegning Bevilling af enkeltydelser Foregår i beregningsdelen herunder: Indtægtsgrundlagets forskellige elementer Den første pensionsberegning (Førtidspension) Den årlige omregning af pension Omregning grundet ændring i indkomst Omregning grundet ændring af civilstand Administrationssager. Kommunen skal altid behandle ansøgninger om enkeltydelser efter en konkret, individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Kommunerne skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af enkeltydelser i overensstemmelse med Ankestyrelsens offentliggjorte praksis. Beregning Indtægtsgrundlagets forskellige elementer Den første pensionsberegning (Førtidspension) Den årlige omregning af pension Omregning grundet ændring i indkomst Omregning grundet ændring af civilstand Afregning til leverandører Afregning leverandørregninger både E-fakturering og manuelt. 33

34 Ankesager Hvis borgeren er utilfreds med en afgørelse om førtidspension eller andre sociale ydelser, kan der klages til Randers Kommune senest fire uger efter, at borgerenhar modtaget afgørelsen. Hvis Kommunen fastholder sin beslutning, sendes klagen videre til Det Sociale Nævn. 34

35 Folkepension (Ansøgning og bevilling) Opgave- og snitfladebeskrivelse Folkepension Skemaet anvendes til beskrivelse af de opgaver, som har snitflader i forhold til den øvrige kommunale administration. Delopgave Beskrivelse: Folkepension kan søges af personer fra 65 år. Borgerservi ce (sæt kryds) Forvaltning (sæt kryds) Normering Antal henvendelser/ sager (Gl. Randers) Snitflade Vejledning om regler og tilskud Når en borger henvender sig er hovedopgaven at finde ind til hvad borgerens formål er. Hvis opgaven hører til i pensionsafdelingen vil sagsbehandlingen ortsætte herfra. Ellers henvises til respektive afdelinger Derudover er der mulighed for at få udleveret blanketter, informationsmateriale mv. Desuden om åbningstider, adresser, hjemmesider/selvbetjening. Svært at vurdere Antal: Folkeregister Adressekontrolgruppe Familieafd. Kontanthjælp. Skat Skifteretten. Lokalpsyk CMF Områdecentre 35

36 Modtagelse af ansøgninger Modtage ansøgninger om folkepension. Ansøgningerne skal stemples med en registreringsdato og initialer. Skema med indtægtsændringer. (Stemples og afleveres til sagsbehandler i beregning). Omberegning af folkepension. (I beregningsafdelingen). Opsat pension/beregning af opsat pension. Samlivsskema. *ad8) Se s. 24. Udlevering af blanket til DSB-kort. Halv licens. Helbredstillæg. *Ad 1) + ad2) + Ad 3) + ad 4). Personlige tillæg bl.a. Varmetillæg. *Ad 1) + ad2) + Ad 3) + ad 4). X X X X X Sygesikring Levrandører Specialrådgiver. 36

37 Bemærkninger: 1. MEN: En tandbehandling kan bestå af almindelig helbredstillæg, udvidet helbredstillæg, samt personligt tillæg Ved større tanndbehandlinger fremsendes tandlægeoverslag til Randers Kommunes tandlægekontaktudvalg for at få en vurdering af om det er en rimelig og nødvendig udgift eller om der er et billigere alternativ. Tandlægekontaktudvalgets vurdering kaldet tandlægeskøn foreligger gives der bevilling/afslag u dfar dette. Men hvis tandlægeskønnet siger delvis kontaktes tandlægen igen for et nyt overslag, svarende til tandlægeskønnet) 2. Når bevillingen af helbredstillæg foreligger, har pensionisten mulighed for at søge egenbetalingen som personligt tillæg. Til brug for denne sagsbehandling skal pensionisten afgive oplysninger om de aktuelle indkomst og formueforhold. Der foretages herefter en trangsvurdering af pensionistens betalingsevne. Pensionisten tilskrives med klagevejledning. 3. MEN: Personlig tillæg kan også være at en pensionist henvender sig med akut brug for hjælp til f. eks betaling af huslejerestance for at undgå udsættelse af lejemål. Ofte er det en borger der kan have andre problemer end de økonomiske. Dette kan være misbrug af forskellig slags, psykiske problemer og ensomhed. Dette kan udover selve ansøgningen medføre kontakt til CMF, gademedarbejder, Lokalpsykiatrisk Center og hjemmeplejen. Enten for at få yderligere oplysninger til belysning af sagen eller for at få iværksat andre hjælpeforanstaltninger for pensionisten. Hvis pensionistens sag forbliver i pensionsafdelingen kan der være behov for kontakt til bank, udlejer eller lign. for at få et samlet overblik over restancer m.v. herunder om pensionisten har en bank i det hele taget. Som oftest vil der blive tale om at administrere pensionistens pension. En administration omfatter oprettelse/indhentning og afregning af betalingsaftaler, samt fordeling af restpension som oftest udbetales ugentligt, men kan i enkelte tilfælde også være daglige. I disse situationer er der stort behov for ro til opgavens løsning. Der er endvidere et stort behov for diskretion for at pensionisten ikke skal stå og udlevere sig selv personligt og økonomisk i andres påhør. Tavshedspligten tilsidesættes let, når der er mange borgere samlet i afdelingen. 4. MEN: Varmetillæg: Der opereres med 2 forskellige regelsæt. Et hvor man har fået varmetilskud før 1988 og fortsat opfylder disse betingelser og så de nugældende regler. Pensionisten ved som regel ikke selv, hvilke regler de modtager varmetilskud efter. For begge regelsæts vedkommende skal der undersøges forskellige ting. For regler før 1988 skal der undersøges om, der er huller i modtagelse af varmeregnskaber, om den likvide formue er steget til kr ,00 om der har været tale om flytning i perioden, om der har været udbetalt a conto månedligt beløb. Beregningen sker for denne regel manuelt efter papirberegningsark, og indberettes herefter til pensionssystemet. For reglerne efter 1988 skal der ligeledes undersøges forskellige ting. Har vi de regnskaber der er brug for, hvad er den personlige tillægsprocent, har der været ændringer i personkredsen, har der været flytning i perioden siden sidste beregning. Beregningen sker her ved direkte indtastning til varmetilskudssystemet. 37

38 ÆLdrechecken Den supplerende pensionsydelse udbetales uden ansøgning i januar måned på baggrund af kommunens indtægts- og formueoplysninger pr. 1. januar i udbetalingsåret. Undersøge hvilke pensionister der er berettiget til ydelsen og indhenter evt. supplerende oplysninger hos pensionisten til brug for beregning af den supplerende pensionsydelse. Den supplerende pensionsydelse udbetales, når de nødvendige oplysninger foreligger. Udbetaling af pension Udbetaling af folkepension, forudbetalt. Udbetaling af folkepension, bagudbetalt. Kompensationsordning (for pension tilkendt efter 1/2-99) : Udbetalingsmåde. Udbetalingsregler i forbindelse med dødsfald. Udbetalingsregler i forbindelse med indsættelse i fængsel eller arresthus. Udbetalingsregler ved unddragelse af strafforfølgning. Tilbagekaldelse fra pengeinstitut. 38

39 Ændring af bistands- eller plejetillæg Tilbagebetaling - for meget udbetalt pension Bedring i de helbredsmæssige forhold. Indgåelse af ægteskab/samlivsforhold. Ophold i boform, hjælpeordning m.v. Frakendelse efter det fyldte 60.år. Begrebet 'mod bedre vidende. Oplysningspligten. Mod bedre vidende i øvrigt. Begrænsning af tilbagebetalingskravet. Ægtefællers hæftelse. Dobbeltforsørgelse. Fastsættelse og gennemførelse af tilbagebetalingsordning. Beregning Indtægtsgrundlagets forskellige elementer Den første pensionsberegning (Folkepension). Opsat pension. Den årlige omregning af pension Omregning grundet ændring i indkomst. Omregning grundet ændring af civilstand 39

40 Ankesager Hvis borgeren er utilfreds med en afgørelse om førtidspension eller andre sociale ydelser, kan der klages til Randers Kommune senest fire uger efter, at borgerenhar modtaget afgørelsen. Hvis Kommunen fastholder sin beslutning, sendes klagen videre til Det Sociale Nævn. Kørsel (Servicelovens 103) Pensionsafdelingen løser andre opgaver end dem der naturligt hører hjemme i afdelingen. Der er ansat 1 i flexjob, som har 10 timer om ugen i pensionsafdelingen og 1 person der har 30 timer om ugen i pensionsafdelingen. Behandle ansøgninger modtaget på mail eller telefonisk fra områdecentre eller Lokalpsyk. Det er normalt nødvendigt at kontakte personale hvis ansøgningen modtages på mail. Udstede taxarekvisiotioner. Sende brev til ansøgeren. Forlænge/ændre taxarekvisitioner normalt også nødvendig at kontakte personale. Gennemgang af dokumentation for kørselstilskud (kontant tilskud udbetalt sammen med pensionen)/rykke for dokumentation i form af brev. Forlænge bevilling af kørselstilskud (kontant tilskud). Bevilge trappetjener i forbindelse med Amtets Handicapkørsel. Udstede rekvisitioner til Århus Amts Kørselskontor. Sende brev til ansøger. Forlænge bevillinger på trappetjener. Mail til Århus/brev til ansøger. Indberette AOF-kørsel til EDB-system. Taxaregninger via web. Falckregninger for liggende transport i form af aflastning via web. 40

41 Plejehjemsbetaling beregning af 140 plejehjem hvor der nu er 80 stk. tilbage. Mail eller tlf. henvendelse fra områdecentrete eller ældreboligkontoret, som har kontakt til pårørende. Disse skriver tilbud når jeg har beregnet. Jeg får besked når indflytning sker, så indberetning til pensionssystemet kan ske. Udsender pensionsmeddelelse samt evt. opkrævning. Ved dødsfald anmeldelse til skifteretten. Ved årets slutning modtager driftsregnskab fra regnskabsafd. til indberetning både af ændrede tal til boliger. Endvidere ændrede tal til forplejning/vask for alle som bor på områdecentre og modtager kostpakke. Indberetning af forplejning til pensionssystemet for nogle enkelte områdecentre. Amtets handicapkørsel (Grundlaget for ordningen findes i Lov om den lokale og regionale kollektive personbefordring udenfor hovedstadsområdet). Skemaer tilsendes (Sjældent udleveres). Tlf eller skriftlig henvendelse enten fra områdecentre/borgere/pårørende. Skema modtages. Visitering af undertegnede evt ved. kontakt til områdecentre/lægekonsulent. Efter visitering tilsendes skemaet med påtegning til Kørselskontoret Århus Amt. 41

42 Udlevering/modtagelse af skemaer - Pension Skemaet anvendes til beskrivelse af de opgaver i Borgerservice, hvor der er tale om modtagelse/udlevering af skemaer, blanketter mv. Delopgave Beskrivelse Bemærkning ATP of SP ATP-bidrag ved delpension (Forespørgsel om ATP-bidrag). ATP-bidrag (ved frivillig indbetaling), til og framelding (efter førtidspensionsloven). Dødsfald Begravelseshjælp (info-pjece). Begravelseshjælp ansøg om. Efterlevelseshjælp (info-pjece). Efterlevelseshjælp som lån gældserklæring. Efterlevelseshjælp, ansøg om. Folkepension Folkepension (info-pjece). Folkepension (opsat) indkomstforhold, indsend oplysninger. Folkepension (opsat), arbejdsgivererklæring. Folkepension (opsat), egenerklæring. Folkepension (statsborgerskab i andet land og/eller bopæl og arbejde i udlandet. Folkepension (vedr. bortgivet formue), send oplysninger. Folkepension (vedr. bortgivet formue), send oplysninger. Helbredstillæg (briller), ansøg om. Helbredstillæg (fodbehandling), ansøg om. Helbredstillæg (tandprotese/protesebehandling), ansøg om. Helbredstillæg (udvidet) ansøg om. Helbredstillæg, ansøg om. Medicintilskud og helbredstillæg (infp-pjece). I forbindelse med udlevering af blanketter er der ofte brug for vejledning I forbindelse med udlevering af blanketter er der ofte brug for vejledning I forbindelse med udlevering af blanketter er der ofte brug for vejledning 42

43 Opsat folkepension. Pension Personlige oplysninger (indhentning og/eller videregivelse), send samtykke. Personlige oplysninger (videregivelse af oplysninger om førtidspension), send samtykke. Personligt tillæg, ansøg om. Samlivsforhold, send erklæring om. Social pension (ændret indkomstgrundlag, send oplysninger. Sociale ydelser til pensionister (info-pjece), Supplerende Arbejdsmarkedspension, til og framelding. Førtidspension ATP-bidrag. Førtidspension (efter 2003) (Info-pjece). Førtidspension (før 2003) (Info-pjece). Førtidspension Førtidspension, bemærkninger til. Førtidspensionsskema (efter reglerne før ), bemærkninger til. Helbredstillæg (briller), ansøg om. Helbredstillæg (fodbehandling), ansøg om. Helbredstillæg (tandprotese/protesebehandling), ansøg om. Helbredstillæg (udvidet) ansøg om. Helbredstillæg, ansøg om. Medicintilskud og helbredstillæg (infp-pjece). Opsat folkepension. Pension Personlige oplysninger (indhentning og/eller videregivelse), send samtykke. Personlige oplysninger (videregivelse af oplysninger om førtidspension), send samtykke. Personligt tillæg, ansøg om. Samlivsforhold, send erklæring om. I forbindelse med udlevering af blanketter er der ofte brug for vejledning 43

44 Social pension (ændret indkomstgrundlag, send oplysninger. Sociale ydelser til pensionister (info-pjece), Supplerende Arbejdsmarkedspension, til og framelding. 44

45 Sygesikring Opgave- og snitfladebeskrivelse Sygesikring Skemaet anvendes til beskrivelse af de opgaver, som har snitflader i forhold til den øvrige kommunale administration. Delopgave Borgerservi ce (sæt kryds) Forvaltning (sæt kryds) Normering Antal henvendelser/ sager (Gl. Randers) Snitflade Bestilling af sygesikringsbeviser Udstede sygesikringsbeviser. X Læge og gruppeskift Henvendelse fra borgerne sker hovedsagdeligt telefonisk. Bestille sygesikringsbevis til borgeren, (Lægeskiftet træder i kraft 14 dage efter borgerens henvendelse, hvor borgeren også vil få tilsendt det nye sygesikringsbevis). Regning (gorokort) til borgeren, som går via inkasso. X Folkeregist er Adressekon trolgruppe. Familieafd. Kontanthjæ lp. 45

46 Lægevalg ved tilflytning Vedligeholdelse af lægefortegnelser Henvendelse fra borgerne sker hovedsagdeligt elektronisk eller pr. post. Brev om lægevalg. En gang ugentlig sendes brev om lægevalg til de borgere, der ikke selv har valgt læge. (Læge tildeles senest 14 dage efter). Henvendelse fra borgerne sker hovedsagdeligt elektronisk eller pr. post. Ajourføring af lægefortegnelse. X X Rejsesygesikring Henvendelse fra borgerne sker hovedsagdeligt elektronisk eller pr. post. Oplysning om dækning. Feriekort - underskrift Socialforvaltninge n underskriver for følgende grupper af borgere som ikke har en arbejdsgiver på ferietidspunktet: Patient-befordring Henvendelse fra borgerne sker hovedsagdeligt pr. telefon. Bestille transport til læge og speciallæge via Falcks bookingsystem. X X X 46

47 Begravelseshjælp Funktionen varetager udbetaling af begravelseshjælp. Herunder modtagelse af dødsanmeldelse, behandling af ansøgning om begravelseshjælp, brev til anmelder/bedemand, journalskrivning, samt behandling af sager hvor kommunen står som anmelder. X EØS blanketter/beviser Anmodning om udbetaling af begravelseshjælp fremsendes via bedemand. Randers Kommune udbetaler begravelseshjælpen én gang om ugen. Randers Kommune modtager boopgørelser fra Skifteretten. Journalskrivning. Personer, der før dødsfaldet var berettiget til ydelser efter sygesikringsloven, kan få begravelseshjælp. Begravelseshjælpen er formueafhængig og nedsættes, hvis afdøde efterlader sig formue over en vis størrelse. Vejlede og rådgive vedr. arbejde i udlandet. EU-beviser for virksomheder. Udstedelse af blanketter. X 47

48 Udlevering/modtagelse af skemaer - Sygesikring Skemaet anvendes til beskrivelse af de opgaver i Borgerservice, hvor der er tale om modtagelse/udlevering af skemaer, blanketter mv. Delopgave Beskrivelse Bemærkning Læge- og sygesikringsbevis Læge og sygesikringsgruppe, ansøg om skift. Lægevalg (over 15 km fra bopæl), ansøg om. Socialmedicinsk sagsbehandling, ansøg om. Sygesikringsbevis, ansøg om nyt. Sygesikringsbevis/bopælsattest, ansøg om nyt. Sygesikringsbeviset. I forbindelse med udlevering af blanketter er der ofte brug for vejledning 48

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Indhold Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ November 2015 Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Nye regler for Boligstøtte i 2016... 2 Kommunikation til

Læs mere

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb forside Boligydelse 2000 Oversigt i korte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligydelse i 2000 Boligydelsen udgør i 2000: 87% af forskellen mellem (A) En beregnet boligudgift

Læs mere

Boligsikring 2000 Oversigt

Boligsikring 2000 Oversigt forside Boligsikring 2000 Oversigt i kor orte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligsikring i 2000 Boligsikring udgør i 2000: 72% af forskellen mellem (A) Din husleje og

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Borgerservice

Sagsbehandlingstider i Borgerservice Sagsbehandlingstider i Borgerservice Skemaet indeholder sagsbehandlingstiden på de enkelte fagområder i Borgerservice. Sagsbehandlingstiden beskriver, hvor lang tid der går fra Borgerservice har modtaget

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte LBK nr 158 af 18/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling EKSTERN INFORMATION OM Helhedsorienteret sagsbehandling Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Oplag:?? stk. Tryk: Vejen Kommune Revideret: Maj 2015 Vejen Kommune har

Læs mere

2.1. Spørgeskema 2. - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider

2.1. Spørgeskema 2. - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider 2.1 Spørgeskema 2 - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider Baggrundsoplysninger 1. Hvilken kommune bor du i? 2. Dit navn, skriv venligst: 3. Angiv om du er: (ét kryds) Kvinde Mand 4. Angiv din

Læs mere

Information om ny lov og anmodning om oplysninger

Information om ny lov og anmodning om oplysninger Information om ny lov og anmodning om oplysninger Folketinget har vedtaget en række lovændringer i forlængelse af den indgåede aftale om kontanthjælpsreformen. Lovændringerne træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr.

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-10 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg:

Læs mere

gladsaxe.dk Borgerservice i ord og tal 2011

gladsaxe.dk Borgerservice i ord og tal 2011 gladsaxe.dk Borgerservice i ord og tal 2011 Forord Borgerservice i ord og tal er en kort beskrivelse og en statistisk opgørelse over de opgaver, som Borgerservice og Ydelsesenheden blandt andet beskæftiger

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

10 spørgsmål og svar om helbredstillæg til pensionister

10 spørgsmål og svar om helbredstillæg til pensionister HELBREDSTILLÆG TIL PENSIONISTER 10 spørgsmål og svar om helbredstillæg til pensionister FÅ SVARET KLIK HER Hvad er helbredstillæg? Hvem kan få helbredstillæg? Hvilke udgifter dækker helbredstillægget?

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst.

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst. Side 1 af 5 Tilbagebetaling af boligstøtte Du har fået et brev fra Udbetaling Danmark, hvis du skal betale boligstøtte tilbage. Her på siden kan du læse mere om, hvorfor du skal betale boligstøtte tilbage,

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Oplysning Fagområde Specifikation Familieydelser og 4.000 - Anbringelse og hjemgivelse af barn - Forældrepålæg - At uddannelsesplan ikke er overholdt om:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010

Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Orientering til pensionister bosat uden for Danmark 2010 Indholdsfortegnelse: (ctrl + klik for at gå direkte til afsnittet) 1. Forord 2. Beregning af pensionen 3. Den nye lov om førtidspension 4. Pensionsmeddelelsen

Læs mere

Tværgående... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2

Tværgående... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2 Information fra Udebetaling Danmark til kommunernes Borgerservice Indhold Tværgående.... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2 Barsel.... 3 Ressourceforløbsydelse eller

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Kerneprocesser Førtidspension

Kerneprocesser Førtidspension Kerneprocesser Førtidspension An nsøgnin ng Førtidspension Håndter ansøgninger om tillæg 21 2.1 Førtidspension Start løbende førtidspension 2.2 Start Opret of oplys Afgør FØP sag FØP sag FØP sag 221 2.2.1

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Kontanthjælpsloft Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Plejebolig og plejehjem

Plejebolig og plejehjem Plejebolig og plejehjem Hvornår kan jeg få en plejebolig eller plejehjemsplads? Du kan komme i betragtning til en plejebolig eller plejehjemsplads, hvis du har behov for pleje, omsorg og tilsyn hele døgnet.

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Pension

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Pension DINE SOCIALE RETTIGHEDER Pension Forord I denne pjece bliver førtids- og folkepensionen beskrevet. Førtidspensionsreglerne er delt op i to dele: Hvis du har fået tilkendt førtidspension før 2003 eller

Læs mere

Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at

Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at 0 Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at kunderådgiver gennemgår sagen inden agterskrivelse / afgørelse

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

NOTAT. Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Borgerservice Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark Dato: 8. maj 2012 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration JUNI 2003 1 Titel: Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

gladsaxe.dk Information til pensionister 2013

gladsaxe.dk Information til pensionister 2013 gladsaxe.dk Information til pensionister 2013 Pensionist i Gladsaxe Kommune I Gladsaxe Kommune ønsker vi, at det skal være nemt at forblive sund, aktiv og uafhængig hele livet. En tilværelse som pensionist

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Folketingets Retsudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:8. april 2014 Under henvisning til Folketingets Retsudvalgs

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

Ansøgning om kontanthjælp

Ansøgning om kontanthjælp Case: Kontanthjælp Case: Kontanthjælp Morten er 32 år og bor i Haderslev Kommune. Morten er student og er ikke kommet i gang med en uddannelse. Han har haft forskellige ufaglærte jobs og de sidste 4 år

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om social pension (førtidspension og folkepension)

Bekendtgørelse om social pension (førtidspension og folkepension) BEK nr 491 af 27/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00 Magnus:Skat 2013 Nyheder og vejledning til version 1.00 Indledning - Magnus:Skat 1 Nyheder og vejledning til version 1.00 2 1. Forskudsregistrering for 2013 2 2. Kommuneskatteprocenter inkluderet 2 3.

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION Information til førtidspensionister der er tilkendt pension efter den 1.1. 2003 Førtidspension Beregning og udbetaling af førtidspension: Førtidspension beregnes og udbetales

Læs mere

Selvbetjeningsløsningen boligstøtte. Undervisningspræsentation 28. april 2016

Selvbetjeningsløsningen boligstøtte. Undervisningspræsentation 28. april 2016 Selvbetjeningsløsningen boligstøtte Undervisningspræsentation 28. april 2016 Dagens indhold Præsentation af den nye løsning Gennemgang af demomiljø Instrukser 1 Projekttilgang Visionen Det skal være muligt

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Sommerarrangement 9. juni 2012, DGI huset Iktyosisforeningen holdt i år sommerarrangement i DGI-huset med fokus på et fagligt indhold. Der var mødt 12 medlemmer op for at deltage. Programmet var Dækning

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Fællesnotat vedr. rammerne for 6-byernes administration af udfaldstruede borgeres kontanthjælpsberettigelse

Fællesnotat vedr. rammerne for 6-byernes administration af udfaldstruede borgeres kontanthjælpsberettigelse Fællesnotat vedr. rammerne for 6-byernes administration af udfaldstruede borgeres kontanthjælpsberettigelse Der har igennem lang tid været meget opmærksomhed omkring halveringen af dagpengeperioden, skærpelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 . DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Indholdsfortegnelse Forord.............................................................

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013.

Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574.

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574. Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 10. juni 2014. Nr. 574. Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter

Kvalitetsstandard for merudgifter MERUDGIFTER 100 Kvalitetsstandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om social service 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det

Læs mere

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Notat Dato 14. marts 2016 MEB Side 1 af 11 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Den nye lov om kontanthjælpsloft

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU... GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP APRIL 2016 INDHOLD S. 05 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 05 Integrationsydelse, uddannelseshjælp

Læs mere

Om eftergivelse. Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige. Ansøgning

Om eftergivelse. Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige. Ansøgning Ansøgning Om eftergivelse Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige Sådan gør du: udfyld ansøgningsskemaet vedlæg dokumentation for indtægter (de seneste 3 måneder) og udgifter (sidste

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældrene ansætter en børnepasser, skal de overholde lovgivning, bl.a. om skat, ATP, forsikring, feriegodtgørelse mv. Vejledningen her

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale for en voksne med cystisk

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE INDHOLD TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 2 BØRNENES ALDER OG ANTAL BØRN... 2 AFTALER OM TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 3

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION Information til førtidspensionister der er tilkendt pension efter den 1.1. 2003 Førtidspension Beregning og udbetaling af førtidspension: Førtidspension beregnes og udbetales

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel:

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel: Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Se i vejledningen, hvem der skal udfylde skemaet. 1. Attestation for modtagelse hos administrator (Udfyldes af administrator) Ansøgning modtaget den:

Læs mere

Bekendtgørelse om social pension (Førtidspension og folkepension)

Bekendtgørelse om social pension (Førtidspension og folkepension) BEK nr 563 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 3082

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte 2014/1 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-34 Fremsat den 11.

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere