Oktober Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune"

Transkript

1 Oktober 2006 Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab 4 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter A. Tilslutningsbidrag 5 B. Vandafledningsbidrag 8 C. Særbidrag 9 D. Vejbidrag 11 E. Private spildevandsanlæg 11 F. Udtræden af kloakforsyningen 12 G. Genindtræden i kloakforsyningen 13 H. Ledningsbrud 13 Kapitel 4 Bidrag til den obligatoriske tømningsordning 13 Kapitel 5 Målerdata 14 Kapitel 6 Fælles bestemmelser 14 Kapitel 7 Vedtægtens ikrafttræden 15 2

3 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Nordfyns Kommune Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune har hermed vedtaget en betalingsvedtægt, der gælder for ejendomme, der er sluttet til det offentlige spildevandsanlæg eller på anden måde knyttet til kommunens kloakforsyning. Vedtægten er udarbejdet i medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni Betalingsvedtægten omfatter endvidere de betalingsmæssige forhold med betaling for den obligatoriske tømningsordning, der omfatter f.eks. tømning af bundfældningstanke (septiktanke). Kapitel 1 Vedtægtens område Vedtægten gælder for - eksisterende og kommende spildevandsanlæg under Nordfyns Kommunes kloakforsyning - privatejede spildevandsanlæg, der er tilsluttet kloakforsyningen - små renseanlæg for helårsboliger uden for kloakopland med kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen Under kloakforsyningen hører offentlige spildevandsanlæg. Ved spildevandsanlæg forstås anlæg og ledninger af enhver art dvs. såvel lukkede som åbne ledninger, der tjener til transport, rensning og/eller udledning af spildevand. Til sidstnævnte hører også regnvand, der afledes gennem separate anlæg. Kloakforsyningen har endvidere ansvar for at etablere, drive og vedligeholde private spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen, jf. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. Det er f.eks. typegodkendte minirenseanlæg, biologiske sandfilteranlæg o. lign. I offentligt kloakerede områder skal kommunen føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til grænsen for et område med et privat spildevandsanlæg. Ved nyanlæg afsluttes med en skelbrønd. Det er kommunen, der afgør, hvornår en tilslutning skal være gennemført. Alle ejere af fast ejendom inden for kloakopland er forpligtede til at tilslutte sig det offentlige spildevandsanlæg, når mulighed for tilslutning findes, samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser. Dette fremgår af miljøbeskyttelsesloven. 3

4 Inden for en ejendoms matrikulære grænser er det grundejerens pligt at etablere, drive og vedligeholde kloakanlægget fra en evt. skelbrønd. Dette gælder dog ikke eventuelle offentlige eller private fælles anlæg, der ifølge tinglyst deklaration eller andre bindende aftaler er etableret på ejendommen (disse vedligeholdes af kloakforsyningen/ejeren af det private fælles anlæg). Kloakforsyningen har forsyningspligt, således at enhver grundejer inden for godkendt kloakopland skal kunne aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation. Hvis spildevandet ikke kan afledes fra stueplan ved gravitation, skal kloakforsyningen betale for de foranstaltninger, der er nødvendige for at spildevandet kan afledes ved tryksætning eller pumper. Kloakforsyningen betaler pumpe, trykanordning, elinstallationer og elforbrug. Grundejeren betaler kloakledningsanlæg, brønde samt eventuelt nødvendigt strømforbrug m.v. på egen grund. Hvis en grundejer ønsker at kunne aflede spildevand fra kælderplan, skal grundejeren for egen regning etablere tryksætning eller pumpe, hvis dette er nødvendigt. Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for kloakforsyningens udgifter og indtægter. Budgettet udarbejdes på grundlag af oplysninger om kloakforsyningens forventede udgifter og indtægter. Regnskabet følger det kommunale regnskabsår. Kloakforsyningens regnskab står på selvstændige konti i kommunens regnskab og revideres sammen med dette. Kloakforsyningens regnskab omfatter 1) udgifter til: - anlæg, drift, vedligeholdelse og administration af kommunens spildevandsanlæg - fælles kommunale spildevandsanlæg - privatejede spildevandsanlæg, der har skrevet kontrakt med kloakforsyningen - bidrag til nabokommuner 2) indtægter fra afledere af spildevand i kommunen, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet det offentlige spildevandsanlæg via: - tilslutningsbidrag - vandafledningsbidrag - særbidrag - vejbidrag - bidrag fra nabokommuner Under driftsudgifterne hører udgifter til drift af anlæg, vedligeholdelse og administration samt til forrentning af optagne lån. Lån, der ydes over kommunens 4

5 mellemregningskonto for kloakforsyningen, forrentes med markedsrenten svarende til Nationalbankens diskonto +2 %. På samme måde forrentes de midler på kloakforsyningens mellemregningskonto, der henligger i kommunens kasse. For den kommunale tømningsordning er der udformet et selvstændigt regnskab, der omfatter udgifter til etablering, drift og administration af ordningen samt indtægter fra de ejendomme, der er omfattet af denne. Der kan over kloakforsyningens regnskab opsamles midler i kommunens kasse til fremtidige anlægsudgifter. Disse midler kan benyttes til kloakanlæggenes udbygning i overensstemmelse med investeringsplaner eller enkeltprojekter i henhold til spildevandsplanen vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter Kloakforsyningens udgifter (anlægs- og driftsudgifter) dækkes af engangsbidrag i form af tilslutningsbidrag og årlige bidrag i form af vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. A. Tilslutningsbidrag Boligejendomme Tilslutningsbidrag betales af boligejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg herunder ejendomme, der indgår kontrakt med kloakforsyningen. Tilslutningsbidraget udgør kr. (pr. 1. juli 1997) eksklusive moms for en boligenhed. Tilslutningsbidraget opkræves som et standardbidrag. Tilslutningsbidraget reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af Danmarks Statistiks indeks for byggeri, anlæg og transport, delindeks for jordarbejder pr. 1. juli året før. Indekset var pr. 1. juli 1997 = 109,07. Det regulerede tilslutningsbidrag fremgår endvidere af kommunens takstblad for kloakforsyningen. For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, er tilslutningsbidraget fastsat til 60 pct. af standardtilslutningsbidraget. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. 5

6 Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for tilslutning af ejendommen. For helårsboliger uden for kloakopland med kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen forfalder tilslutningsbidraget til betaling, når anlægget er etableret. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter. Matrikulære ændringer af boligejendomme Der opkræves ved udstykning fra en boligejendom supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når kloakforsyningen fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse. Erhvervsejendomme Tilslutningsbidrag betales af erhvervsejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg. Tilslutningsbidraget opkræves som et standardbidrag, der udgør kr. (pr. 1. juli 1997) eksklusive moms pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal for erhvervsejendomme. For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. Det bebyggede areal udgøres af arealet af alle bygninger, hvorfra der skal tilledes spildevand til det offentlige kloaksystem. Den skønnede bebyggelsesprocent skal bygge på den formodede gennemsnitlige bebyggelsesprocent for en tilsvarende erhvervsejendom i byzone. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal. Tilslutningsbidraget pristalsreguleres efter samme indeks som for boligejendomme. For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, er tilslutningsbidraget fastsat til 60 pct. af standardtilslutningsbidraget. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tidspunktet for tilslutning. Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for tilslutning af ejendommen. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter. Matrikulære ændringer af erhvervsejendomme, sammenlægninger 6

7 Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Dette beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen. Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg. Matrikulære ændringer af erhvervsejendomme, udstykninger Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me). Dette gælder kun, hvis ejendommen, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli Der skal ved påligningen af bidrag været gjort brug af den dispensationsadgang, der fremgår af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som: Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom. Bidraget opkræves når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af den frastykkede ejendom. Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes. Erhvervsejendomme i landzone, supplerende tilslutningsbidrag Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Dette beregnes som det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal. Henstand Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at yde henstand med betaling af tilslutningsbidrag til erhvervsvirksomheder, der ved køb af store uudnyttede arealer ønsker at fremtidssikre virksomhedens udvikling og udbygning. 7

8 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er sluttet til et offentligt spildevandsanlæg (herunder også private anlæg) eller har tegnet kontrakt med kloakforsyningen, betaler årligt vandafledningsbidrag. I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til det offentlige kloaksystem, uden at der har været et vandforbrug, skal der principielt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder f.eks. spildevand fra en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger og perkolat fra lossepladser, der særskilt tillades ledt til den offentlige kloak. Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere perioder de såkaldte gæstetilledninger. Der kan f.eks. være tale om tilledning fra mobile slagtebusser eller fiskebiler. Ved tilledning af filterskyllevand, kølevand, genanvendt tagvand, afværgevand og tilsvarende til offentligt kloakanlæg er disse vandmængder principielt bidragspligtige. I særlige tilfælde kan Kommunalbestyrelsen dog træffe afgørelse om fritagelse eller nedsættelse af vandafledningsbidraget ved tilledning af vand fra afværgepumpninger samt af køle- og filterskyllevand til det offentlige spildevandsanlæg. Dette kan ske såfremt tilledningen indebærer færre omkostninger for kloakforsyningen end tilledning af almindeligt spildevand og når samfunds- og miljømæssige hensyn taler herfor. Der skal betales vandafledningsbidrag for regnvand opsamlet i VA-godkendte anlæg, som genanvendes og tilledes kloaksystemet. For afledning af tag- og overfladevand, der ikke genanvendes, og vand fra omfangsdræn betales ikke vandafledningsbidrag. Vandafledningsbidragets beregning Vandafledningsbidraget udgøres af to elementer : 1) et fast bidrag, der beregnes som maksimalt 30 gange den variable kubikmetertakst dog maksimalt 400 kr. (pr. 1. juni 2000) ekskl. moms pr. spildevandsstik. 2) et variabelt bidrag pr. m 3 målt eller skønnet vandforbrug. Det faste bidrag opkræves pr. spildevandsstikledning frem til grundgrænsen. Bidraget pr. m 3 og det faste bidrag fastsættes af kommunalbestyrelsen én gang årligt ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår på grundlag af 8

9 kloakforsyningens budget. Bidraget pr. m 3 og det faste bidrags størrelse fremgår af kommunens takstblad for det enkelte budgetår. Den maksimale grænse for det faste bidrag reguleres efter samme indeks som under kap. 3 pkt. A boligejendomme. Basisindekset er her 1. juni 2000 = 120,53. Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes det offentlige spildevandsanlæg. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg 7 a, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor den decentrale renseløsning tages i brug. Boligenheder For boligenheder beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug. For ejendomme, hvor der efter lov om vandforsyning eller regler fastsat i medfør heraf, er krav om opsætning af måler, afregnes efter det målte vandforbrug. Bidrag kan endvidere afregnes efter målere opsat uden krav herom. I så tilfælde betales vandafledningsbidrag efter målt forbrug, efter at kloakforsyningen har modtaget skriftlig underretning om, at vandforsyningsselskabet har godkendt den installerede måler. For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 170 m 3 pr. år. Erhvervsejendomme For erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug. Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bimåler. Fradrag er også muligt, hvis den der ønsker fradraget i øvrigt er i stand til at godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønskes fradrag for. C. Særbidrag Der betales særbidrag, når der tilledes spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand, og når tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med det offentlige spildevandsanlægs etablering og drift. 9

10 Særbidraget beregnes som summen af henholdsvis en stofafhængig og en administrationsafhængig del. Bidraget beregnes efter følgende formel: Hvor SBtotal = SBstof + SBadm SB total er det totale særbidrag (kr.) SB stof er det stofafhængige særbidrag (kr.) SB adm er det administrationsafhængige særbidrag (kr.) Det stofafhængige bidrag beregnes ud fra den stofudledning målt i kilo, der overskrider særbidragsgrænsen (afsnit 8). SBstof (kr./år) = (V-Vf) x ((C-Cgræ) x rc + (N-Ngræ) x rn + (P-Pgræ) x rp) Hvor: V = bruttovandmængden, m 3 /år, (vandforbrug) Vf = bidragsfri vandmængde, m 3 /år, (vandmængde som ikke udledes) C = total-cod, kg/m 3 C græ = særbidragsgrænse for COD, kg/m 3 N = total-kvælstof, kg/m 3 N græ = særbidragsgrænse for total-kvælstof, kg/m 3 P = total-fosfor, kg/m 3 P græ = særbidragsgrænse for total-fosfor, kg/m 3 rc = enhedspris for COD, kr./kg rn = enhedspris for total-kvælstof, kr./kg rp = enhedspris for total-fosfor, kr./kg Hvis der i beregningsformlen forekommer et negativt led som følge af, at koncentrationen for den pågældende parameter er lavere end grænseværdien, sættes dette led til nul. Fastsættelsen af de bidragspligtige koncentrationer sker på baggrund af en repræsentativ dokumentation i form af analyser af ejendommenes spildevand. Særbidraget kan efter forhandling nedsættes eller bortfalde, såfremt der vil være en driftsmæssig fordel i, at spildevand med et højt organisk indhold tilledes renseanlægget i forbindelse med kvælstoffjernelse. En reduktion eller bortfald af særbidraget vil kunne opnås, idet det ikke vil være rimeligt, at søge en sådan tilledning reduceret af særbidraget, såfremt det kan føre til indkøb af andre organiske stoffer for fjernelse af kvælstof. Opgørelsen af den bidragspligtige vandmængde foretages efter samme retningslinier som ved beregning af vandafledningsbidraget. Der er fastlagt en minimumsgrænse på kr. for betaling af særbidrag. 10

11 D. Vejbidrag Kommunale veje og private fællesveje For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til kloakforsyningen, som udgør maksimalt 8 % af de faktiske afholdte udgifter det pågældende år til kloakledningsanlæggene. Herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. Procentdelen fastsættes af Kommunalbestyrelsen og fremgår af takstbladet. E. Private spildevandsanlæg Kloakforsyningens overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg. Kommunalbestyrelsen kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at overtage private spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Ejerne afholder evt. restgæld for områdets spildevandsanlæg. Kloakforsyningen yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af de taksationsmyndigheder, der er nævnt i Lov om offentlige veje. Kloakforsyningens overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg. Kommunalbestyrelsen kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at overtage private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Ejerne afholder evt. restgæld for områdets spildevandsanlæg. Kloakforsyningen yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves efter overtagelsen af anlægget vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af de taksationsmyndigheder, der er nævnt i Lov om offentlige veje. Kloakforsyningens overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning Udførelse af privat byggemodning kræver Kommunalbestyrelsens tilladelse. 11

12 Hvis anlægget forudsættes overtaget af den offentlige kloakforsyning, træffes der, forinden anlægget udføres, aftale om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved kommunens overtagelse af anlægget. Der skal herunder træffes aftale om betaling af tilslutningsbidrag og evt. økonomisk kompensation for anlæggets værdi. Efter kommunens overtagelse af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. Private spildevandsanlæg, som tilsluttes offentligt spildevandsanlæg For private spildevandsanlæg, som tilsluttes offentlige spildevandsanlæg, fastsætter Kommunalbestyrelsen et tilslutningsbidrag, der afspejler kloakforsyningens udgifter ved tilslutningen. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme. De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. F. Udtræden af kloakforsyningen (ophævelse af tilslutningspligten til det offentlige spildevandsanlæg) Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren Kommunalbestyrelsen kan i kommunens spildevandsplan udpege et eller flere oplande, hvor kommunen er indstillet på at lade ejendommene udtræde af det offentligt kloakerede opland for hele eller dele af det tilledte spildevand. Hvis dette er tilfældet, og der er eller kan indgås en aftale om udtræden af kloakforsyningen med grundejere inden for de pågældende oplande, kan kommunen foretage tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis udtræden af kloakforsyningen. Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås. Hvis en boligejendom/erhvervsejendom alene udtræder for tag - og overfladevand, udgør tilbagebetalingsbeløbet pr. boligenhed/pr. påbegyndt 800 m 2 maksimalt 40 % af det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås Hvis en bolig/erhvervsvirksomhed udtræder for alt spildevand, kan kommunen efter et konkret skøn foretage tilbagebetaling af et beløb maksimalt svarende til det standardtilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. Økonomisk kompensation til kloakforsyningen Hvis kloakforsyningen kan sandsynliggøre, at den har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en boligs eller erhvervsejendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan kommunen, når en ejendom udtræder af den offentlige kloakforsyning, kræve 12

13 økonomisk kompensation. Den kompensation kommunen kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger. Tidsmæssige begrænsning af tilbud om tilbagebetaling Når kommunen i sin spildevandsplan har udpeget områder, hvor den er indstillet på at tillade udtræden af kloakforsyningen, kan kommunen fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. G. Genindtræden i kloakforsyningen En ejendom, der tidligere er udtrådt af offentligt kloakeret opland helt eller delvis, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til det offentlige spildevandsanlæg) pålignes et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, kloakforsyningen har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på tidspunktet for gentilslutning. Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb. H. Ledningsbrud I det omfang vandforsyningsvirksomhederne i tilfælde af brud på ledningen, der tilfører en ejendom vand, træffer afgørelse om at reducere vandforbruget, skal det reducerede bidrag lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget. Selvom en vandforsyningsvirksomhed ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken. Ved ledningsbrud beregnes vandforbruget som udgangspunkt som gennemsnittet af de foregående tre års forbrug. Kapitel 4 Bidrag til den obligatoriske tømningsordning Alle septiktanke, bundfældningstanke og lignende tanke er omfattet af Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nordfyns Kommune. Ejere af en bundfældningstank skal betale et årligt bidrag, der fastsættes af Kommunalbestyrelsen på grundlag af et budget for det pågældende år. På tilsvarende 13

14 måde fastsætter Kommunalbestyrelsen en afgift for aflevering af spildevand fra samletanke og slam til kommunens renseanlæg. Taksterne fremgår af kommunens takstblad for tømningsåret. Kapitel 5 Målerdata Aflæsning Tilsluttede og tilknyttede brugere af kloakforsyningen har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til kloakforsyningen. Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan kloakforsyningen fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m 3 pr. år. Udlevering af oplysninger Almene og ikke almene vandforsyninger, herunder grundejere med egen vandindvinding, skal én gang årligt udlevere oplysninger til Kommunen om eventuelt skift og justeringer af vandmålere m.v. (stamoplysninger) inden for det seneste kalenderår. Kapitel 6 Fælles bestemmelser Bidrag efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. har ifølge loven samme fortrinsret som de på faste ejendomme hvilende kommunale skatter og kan i mangel af rettidig betaling inddrives ved udpantning i den bidragspligtiges ejendom, uden hensyn til, om ejendommen senere måtte have skiftet ejer. Bidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter efter gældende regler herom. Kommunalbestyrelsen kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler. Kommunalbestyrelsens afgørelser og vedtagelser efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed 14

15 Kapitel 7 Vedtægtens ikrafttræden Vedtægten træder i kraft den 1/ Således vedtaget af Sammenlægningsudvalget for Nordfyns Kommune den 19/ Bent Dyssemark Borgmester John Therkelsen Kommunaldirektør 15

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra xx. xxxxx 20xx Betalingsvedt ægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 1 Vedtægtens område...3 2 Varde Kloak og Spildevand A/S budget og

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere