KALVEBOD TER. Gældende for. ~lve B O[DJ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KALVEBOD ~lve lboiol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KALVEBOD TER. Gældende for. ~lve B O[DJ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KALVEBOD ~lve lboiol"

Transkript

1 ~~~IIl(Qj~j~~ ~~~~dl~j~~ ~lve B O[DJ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KALVEBOD ~lve lboiol ~f>all/) ~ \lii~~ ~f>(9ll/) on~~~ DT TER Gældende for KALVEBOD Side 1 af 6 Gældende fra d

2 IKAlVE ~OD VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KALVEBOD 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen "Kalvebod' (stiftet den 7. juli 1935). Foreningens hjemsted er Københavns jurisdiktion og omfatter samtlige 38 parceller, som vist i udstykningsplanen af matr. nr. 27 Sundby overdrev. 2. Foreningens formål er at fremme og varetage medlemmernes fælles interesser med hensyn til vej, kloak, vejbelysning og lignende samt at gennemføre foreningens ordensregler, jævnfør 15,16 og På parcellen lægges der villaservitut efter magistratens bestemmelser. Enhver ejer af en parcel på foreningens område har pligt til at være medlem af foreningen og betale, medlemskontingent og øvrige bidrag, som foreningen måtte pålægge medlemmerne. Ejer et medlem flere parceller, skal ovennævnte ydelser betales for hver enkelt parcel. Afgår et medlem ved døden, indtræder dets arvinger efter loven som medlem, og de betaler kun i forening som et enkelt medlem. 4. Ved ejerskifte skal sælger inden 3 uger før overdragelse have frigjort sig for enhver gæld til foreningen. Undladelse af dette frigør ikke for hæftelsen. 5. Medlemmerne betaler et halvårligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Denne kan ligeledes vedtage, at der skal udskrives ekstra kontingent. Kontingentet indbetales til foreningen gennem betalingsservice (PBS) den og den Restance udover 3 måneder har bestyrelsen ret til at lade inddrive for medlemmets regning efter forudgående varsel. Restanten mister endvidere sin stemmeret på foreningens generalforsamlinger. 6. Medlemmerne er ikke personlig ansvarlige for foreningens forpligtelser. 7. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem og dennes ægtefælle/samlever. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Denne skal konstatere om generalforsamlingen er varslet/indkaldt ih. t. vedtægterne, samt om generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Resultatet indføres i referatet fra generalforsamlingen. Hvert medlem har kun ret til at afgive en stemme pr. ejet matr. nr. Ejes en parcel af flere, kan der kun afgives en stemme. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er varslet/indkaldt ih. t. vedtægterne uanset det fremmødte antal medlemmer. Med undtagelse af vedtægtsændringer, afgøres alle forslag på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Til vedtægtsændring kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for vedtagelsen. Hvis nævnte antal medlemmer ikke er mødt, udgår vedkommende sag af dagsordenen, og der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter denne. Den ekstraordinære generalforsamling kan da afgøre sagen ved almindelig stemmeflertal uanset det fremmødte antal medlemmer. Ved alle afstemninger er kun fremmødte medlemmers stemmer gyldige. Side 2 af 6 Gældende fra d

3 IKAlV[EBOro VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KALVEBOD 8. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. En skriftlig indkaldelse hertil sendes med 14 dages varsel til hvert medlem til den adresse, der er meddelt foreningen. Dagsordenen, der er fastsat af bestyrelsen og forslag fra denne, skal meddeles medlemmet skriftligt. Forslag der ønskes behandlet, må være indgivet skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. På den ordinære generalforsamling afgives beretning om foreningens virksomhed, regnskabet fremlægges og indkomne forslag behandles. Endvidere fastsættes honorarer til bestyrelsen og der foretages valg i henhold til 10. De på en generalforsamling vedtagne beslutninger indføres i referatet. 9. Ekstraordinær generalforsamling kan skriftlig indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 dages varsel. Såfremt mindst 10 af medlemmerne retter skriftlig, og motiveret, forlangende herom til formanden, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 3 uger efter begæringens fremsættelse. 10. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 3 medlemmer bestående af formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for tre år, således at formand, kasserer og sekretær skiftevis afgår. Desuden vælges for to år 2 revisorer, der afgår på skift, og der vælges 1 bestyrelsessuppleant samt 1 revisorsuppleant for et år. Genvalg kan finde sted, dog kan revisor kun sidde i fire år. Bestyrelsen har den daglige ledelse i alle foreningens anliggender. Alle forpligtelser vedrørende handler kan gyldigt med retsvirkning overfor tredjemand foretages af formanden i forbindelse med kassereren, jfr. dog 14. Er formanden forhindret, kan kassereren i forbindelse med sekretæren forpligte foreningen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2 bestyrelsesmedlemmer er mødt. Udebliver et bestyrelsesmedlem uden lovlig grund to på hinanden følgende gange, indkaldes suppleanten. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Formanden er berettiget til at indkalde til bestyrelsesmøde, så ofte han finder det nødvendigt, ligeledes kan de øvrige bestyrelsesmedlemmer ved henvendelse til formanden fordre et sådant indkald. Der føres referat over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Foreningens sekretær sender efterfølgende, via mail, referatet til bestyrelsesmedlemmerne til godkendelse. Det godkendte referat har fuld beviskraft i enhver henseende. 11. Kassereren skal møde med regnskabet på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen har ret til at efterse regnskabet, så ofte den finder anledning dertil, og kasseren har da pligt til at give alle oplysninger herom. Kassebeholdningen må ikke overstige 10 x et medlems halvårlige kontingent, og driftskontoen ikke overstige ,-Kr. Beløb herover skal overføres til opsparingskontoen. Sådanne konti skal lyde på foreningens navn, og kassereren står personligt til ansvar for enhver hævning denne måtte foretage fra foreningens konti. 12. Foreningens regnskab opgøres pr. 1. januar og skal være revideret inden 1. marts. 13. Revisorerne skal gennemgå foreningens regnskaber kritisk og talmæssigt, og hvert år forvisse sig om, at de regnskabet opførte aktiver er til stede. Regnskabet skal være underskrevet af revisorerne samt påført eventuelle bemærkninger. Uddrag af regn- Side 3 af 6 Gældende fra d

4 0'{ ~d1~j~jt ~lve!ao[)) VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KALVEBOD ~lve!bod skabet sendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Revisorerne har ret til at møde uanmeldt hos kassereren og foretage revision. Er regnskabet ikke i orden, meddeles det uopholdeligt til formanden, der inden 24 timer sammenkalder til bestyrelsesmøde. Der tages så bestemmelse om, hvad der videre skal ske. 14. Foreningens midler skal anvendes i medlemmernes fælles interesse. Beslutninger vedrørende nye anlæg, anskaffelser eller lignende, til en sum der overstiger 6 måneders kontingentindtægt samt stiftelse af gæld af enhver art, kan kun træffes af en generalforsamling. ORDENSREGLER 15. Et vej- og ordensudvalg, bestående af bestyrelsen er berettiget til på foreningens vegne at påtale overtrædelsen af nedennævnte ordensregler. Ethvert medlem har pligt til at holde det halve af vejen udenfor dets grund samt grunden fri for ukrudt. Overholder et medlem ikke sine forpligtelser hertil, bliver det foretaget af foreningen på vedkommende medlems regning. Hvis et medlem holder husdyr, må det ved at forsyne grunden med forsvarligt hegn drage omsorg for, at disse ikke forvolder de andre grundejere ulemper, dette gælder også hunde. Ethvert medlem har pligt til at overholde de af foreningen givne regler til god ordens opretholdelse på arealet. På grunden må der ikke drives nogen virksomhed, der ved ilde lugt, røg eller støj generer de andre grundejere. Grunden må ikke benyttes til oplagsplads eller lignende. Ud til vej må der kun hegnes med stakit, trådnet, levende hegn eller andet af bestyrelsen godkendt materiale. Pigtråd må ikke anvendes. Afbrænding af enhver art er FORBUDT. Medlemmerne er underkastet mark- og hegnslovgivningens bestemmelser i deres helhed, dertil at bemærke, at beskadigelse af fælles hegn ikke må finde sted. Henlægning af materiale, affald, fyld og lign. Materiale, affald, fyld og lign. der henligger på fortov eller vej, skal hurtigst muligt og inden 14 dage fjernes af grundejeren. I øvrigt henvises til gældende love. 16. Bliver en grund opfyldt, har de tilstødende grundejere pligt til at opfylde i samme højde, dog kun i 1 meters bredde fra naboskel. Efterkommer et medlem ikke et af vejog ordensudvalget givet pålæg, er bestyrelsen berettiget til at bringe det påklagede forhold i behørig orden for vedkommendes regning og gøre erstatningskrav gældende for eventuel skade. Er et medlem utilfreds med den af bestyrelsen trufne beslutning, kan det forlange sagen forelagt på den første ordinære generalforsamling, og endelig bestemmelse træffes af denne. I øvrigt skal alle klager og henvendelser, der vedrører foreningens forhold, afgives skriftlig til foreningens bestyrelse. Ethvert medlem er undergivet foreningens til en hver tids gældende vedtægter. Dog kan der aldrig gennem vedtægtsændring pålægges medlemmer byggepligt eller solidarisk ansvar for foreningens forpligtelser. Vedtægterne er senest revideret og vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2013, fra hvilken dato de hidtidige love for Grundejerforeningen "Kalvebod" annulleres. Side 4 af 6 Gældende fra d

5 KAlV!E[8$OD VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KALVEBOD Uddrag af "lov om offentlige veje" gældende for Kongelundsvej og slusevej Særlig råden over vejarea l Uden vejbestyrelsens tilladelse må det til en offentlig vej hørende areal ikke anvendes til 3) varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel, materialer, løsøregenstande, skure, skurvogn, boder automater, skilte, hegn eller lignende. 4) Anbringelse af køretøj med henblik på salg eller udlejning uden føre. 3) anbringelse af køretøj i forbindelse med reparation, påfyldning af drivmidler, rengøring eller lignende, når dette sker som led i en erhvervsvirksomhed. Stk. 2. Genstande, der kan foranledige snesam Iinger på vejareal må, hvor bebyggelse ikke findes, i vintertiden ikke anbringes i mindre afstand end 10 metre fra vejskel. Stk. 3. Spildevand må ikke ledes ud på veje eller til disse grøfter eller ledninger. Anden tilledning af vand må kun finde sted med vejbestyrelsens tilladelse Uddrag af "lov om private fællesveje" gældende for Kornskyldvej, Hovmålvej og Slusevej Særlig brug af vejareal 49. Uden samtykke fra vejmyndigheden må arealer af private fællesveje af klasse I og II ikke anvendes til: 1) 1) varig eller midlertidig anbringelse af affald, materiel, materialer, løsøregenstande, skure, skurvogn, boder automater, skilte, hegn eller lignende. 2) Anbringelse af køretøj med henblik på salg eller udlejning uden føre. 3) anbringelse af køretøj i forbindelse med reparation, påfyldning af drivmidler, rengøring eller lignende, når dette sker som led i en erhvervsvirksomhed. Stk.2 Tilladelse efter stk. I meddeles efter forhandling med politiet. Nærmere regler om disse forhold kan fastsættes ved vejvedtægt. Stk. 3. Den, som ved private fællesveje af klasse I og II lader iværksætte byggeri, udgravning eller opfylding, skal træffe de foransstaltninger der efter arbejdets art og omfang er nødvendige for at afværge fare eller ulempe for færdslen og for at sikre mod udskriden eller beskadigelse af vejarealet eller alle de ledninger, kabler, standere m. v., der er anbragt i arealet. Såfremt jordbundens art nødvendiggør det, kan vejmyndigheden stille krav om iagttagelse af særlig sikkerhedsforanstaltninger. Side 5 af 6 Gældende fra d

6 ~~~ndlsj~~ 0~~~dlej<Sl.f: ~lv E: ~ O[D) VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KALVEBOD ~lve ls501d ~.f'~ /li) D~~~ ~.f'etn å~~~ Side 6 af 6 Gældende fra d

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL 25. april 1966 1 Foreningens navn er»grundejerforeningen Kokkedal«. 2 Foreningens hjemsted er Lynge by under retten for Hillerød købstad m.v., der er foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø

VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø VEDTÆGTER 2013 Grundejerforeningen Strandgården Enø 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Strandgården, Enø", og dens område er det på ved-hæftede plan viste areal, omfattende 113 parceller, vejarealer

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård

Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Vedtægter for Grundejerforeningen Brønsholmgård Marts 2011 Læg disse vedtægter i Deres skøde Husk at videregive dem til ny ejer 1 1 OMRÅDE Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMGÅRD. Dens område

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn 1 VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Kildegården. Dens område er de af deklaration tinglyst 15/10 1963 omfattende ejendomme, matr. nr. 6 z Greve

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Love. Brønshøjgaards Haveby

Love. Brønshøjgaards Haveby Love for foreningen Brønshøjgaards Haveby stiftet den 25. februar 1917 Maj 2004 Lovene for Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby er vedtaget på generalforsamlinger i København den: 14/3 1917, 7/9 og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER. for "GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN" (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området )

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området ) VEDTÆGTER for "GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN" (stiftet den 25.04.1977) 1. ( Området ) Foreningens navn er "Grundejerforeningen Dønnergården". Dens område er parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen JUELSMINDE, og dens hjemsted er formandens adresse.

Foreningens navn er Grundejerforeningen JUELSMINDE, og dens hjemsted er formandens adresse. (Vedtaget på generalforsamlingen den 19.9.1971, ændret ved generalforsamlingen den 2.4.1974,- 3.4.1977,- 6.5.1979, - 19.11.1981, - 9.3.2005 samt 26.4.2007 samt 14.3.2013) I. Navn, Hjemsted og formål 1.

Læs mere