Rejsegarantifonden CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 41 18"

Transkript

1 Rejsegarantifonden CVR-nr Årsrapport 2010

2 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 14 Anvendt regnskabspraksis 15 Resultatopgørelse for Balance pr Noter 21

3 Rejsegarantifonden 1 Virksomhedsoplysninger Virksomhed Rejsegarantifonden Røjelskær 11, 3. sal 2840 Holte CVR-nr Hjemstedskommune: Rudersdal Rejsegarantifonden er en privat selvejende organisation, hvis virksomhed er reguleret ved lov nr af 8. december 2009 om en rejsegarantifond. I henhold til loven har Forbrugerstyrelsen udstedt bekendtgørelse nr af 16. december Bestyrelse Susanne Kirsten Larsen (formand) Morten Leth (stedfortræder for formanden) Lars Thykier, Danmarks Rejsebureau Forening Henrik Specht, Rejsearrangører i Danmark Per Møller Jensen, SAS Hanne Sørensen, HK/Privat Mads Mølgaard Braüner, Forbrugerrådet. Jens Loft Rasmussen, Dansk Cyklist Forbund Direktion Birgitte Fjeldhoff Revision Rigsrevisionen Juridisk assistance Advokat Ole Borch, advokatfirma Bech-Bruun

4 Rejsegarantifonden 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 for Rejsegarantifonden. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en privat, selvejende institution. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt resultatet af Rejsegarantifondens aktiviteter i regnskabsåret Holte, den 17. maj 2011 Direktionen Birgitte Fjeldhoff direktør Bestyrelsen Susanne Larsen formand Lars Thykier Henrik Specht Per Møller Jensen Hanne Sørensen Mads Mølgaard Braüner Jens Loft Rasmussen

5 Rejsegarantifonden 3 Den uafhængige revisors påtegning Til økonomi- og erhvervsministeren Påtegning på årsrapporten Vi har revideret årsrapporten for Rejsegarantifonden for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om en rejsegarantifond, lov om forbrugerklager, årsregnskabsloven samt danske regnskabsvejledninger med de tilpasninger, der følger af Rejsegarantifondens særlige karakter. Vi betragter med denne påtegning revisionen af årsrapporten for 2010 som afsluttet. Rigsrevisionen kan dog tage spørgsmål vedrørende dette og tidligere regnskabsår op til yderligere undersøgelser. I den forbindelse kan der fremkomme nye oplysninger, som kan give anledning til, at konkrete forhold, der er behandlet i denne påtegning, bliver vurderet på ny. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om en rejsegarantifond, lov om forbrugerklager, årsregnskabsloven samt danske regnskabsvejledninger med de tilpasninger, der følger af Rejsegarantifondens særlige karakter. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med betingelserne for de opkrævede indtægter, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Dette indebærer, at det ved revisionen er efterprøvet, om årsrapporten er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med betingelserne for de opkrævede indtægter, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Rejsegarantifondens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Rejsegarantifondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med betingelserne for de opkrævede indtægter, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

6 Rejsegarantifonden 4 Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Rejsegarantifondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af Rejsegarantifondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med lov om en rejsegarantifond, lov om forbrugerklager, årsregnskabsloven samt danske regnskabsvejledninger med de tilpasninger, der er en følge af Rejsegarantifondens særlige karakter. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med betingelserne for de opkrævede indtægter, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af Rejsegarantifondens årsrapport for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Rejsegarantifonden, og om oplysningerne i årsrapporten om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Rejsegarantifondens virksomhed i Ledelsens ansvar Rejsegarantifondens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Rejsegarantifonden, og at oplysningerne i årsrapporten om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Rejsegarantifondens virksomhed i Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m. har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Rejsegarantifonden har etableret forretningsgange, der understøtter en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået oplysningerne i årsrapporten om mål og resultater for Rejsegarantifonden for at vurdere, om oplysningerne i årsrapporten om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Rejsegarantifondens virksomhed i Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsrapporten om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for Rejsegarantifondens virksomhed i København, den 17. maj 2011 Rigsrevisionen Annie Nørskov afdelingschef /Anne Aagaard kontorchef

7 Rejsegarantifonden 5 Ledelsesberetning Den økonomiske krise, der begyndte i 2008, kunne stadig tydeligt mærkes i 2010 både i Danmark og resten af verden. I forhold til mange andre brancher i Danmark lykkedes det imidlertid fortsat rejsebranchen at undgå, at der opstod så mange eller så store konkurser, som man ellers kunne have frygtet. En af de primære årsager hertil var rejsebranchens evne til løbende at tilpasse kapaciteten både hvad angår personale og udbuddet af rejser - til den faldende efterspørgsel, samt villigheden til at konsolidere virksomhederne. Fondens samlede resultat blev et overskud på t.kr , hvorefter fondens egenkapital ultimo 2010 udgør t.kr mod t.kr ultimo Oversigt over de konkurser, som i 2010 medførte udbetaling fra fonden til rejsekunder Antallet af konkurser, der medførte udbetaling af erstatning til rejsekunder, faldt fra otte i 2009 til to i Fondens samlede nettoudgift til erstatninger vedrørende de i 2010 indtrufne konkurser udgør t.kr Fonden havde ingen udgifter til indkvartering, hjemtransport mv. I alt 370 rejsekunder nød i 2010 godt af at være omfattet af fondens dækning. 1. Grønlandseksperten ApS konkurs den 27. januar 2010 Fondens nettoudgift udgjorde t.kr efter fradrag af den stillede garanti stor t.kr Der var på tidspunktet for konkursdekretets afsigelse ingen kunder ude at rejse, så fonden fik ingen udgift til indkvartering og hjemtransport. 369 rejsekunder fik erstatning af fonden. Selskabet solgte pakkerejser til Grønland og havde været registreret i fonden siden december Fonden krævede i efteråret 2008 kvartalsvise balancer fra selskabet for at følge den økonomiske udvikling tættere. Selskabet var ikke i stand til at fremsende materiale af tilfredsstillende kvalitet, hvorfor der blev indledt dialog om alternative løsninger. Som konsekvens heraf modtog fonden primo maj 2009 en indeståelseserklæring fra Grønlandsekspertens moderselskab Kangerlussuaq Tourism 2000 A/S. Dette blev accepteret efter gennemgang af begge selskabers årsrapport for Grønlandsekspertens årsrapport for 2008 udviste et overskud efter skat på t.kr. 67. Kangerlussuaq Tourism 2000 A/S realiserede i 2008 et overskud efter skat på kr. 2,6 mio. Egenkapitalen udgjorde kr. 3,9 mio. og aktiverne bestod primært af materielle anlægsaktiver samt handelsvarer. Samlet set havde de to selskaber en egenkapital på kr. 4,3 mio. samt en positiv indtjening. Fonden har anmodet kurator om en redegørelse for, hvordan grundlaget for begge selskaber kunne forsvinde på mindre end et år med det resultat, at fonden blev påført et tab, herunder om der kan være grundlag for at gøre erstatningsansvar gældende.

8 Rejsegarantifonden 6 2. Dane Travel A/S konkurs den 15. april 2010 Fonden havde ingen nettoudgift på sagen, idet erstatningsudbetalingerne kunne dækkes af den stillede garanti på t.kr Der var ingen kunder ude at rejse på konkurstidspunktet. 1 rejsekunde fik erstatning af fonden. Selskabet havde gennem mange år solgt rejser til hele verden, men selskabet havde indstillet salget før konkursen, da det måtte konstateres, at økonomien ikke længere kunne danne grundlag for en fortsat drift. Ud over de to ovennævnte konkurser var der tre selskaber, der tidligere havde været registreret i fonden, som i løbet af 2010 blev erklæret konkurs. Det var Haderslev Konference Hotel A/S, Travel Art ApS og Selskabet af 27. november 2009 ApS (tidligere Eirby Historiske Rejsemål ApS). Fonden blev imidlertid ikke mødt med erstatningskrav fra rejsekunder, så fonden foretog ingen udbetalinger i sagerne, og selskaberne er derfor ikke medtaget på oversigten over konkurser i Rejsegarantifondens virksomhed I alt 92 nye rejseudbydere blev registreret i fonden i løbet af 2010, og fonden foretog herudover 17 genregistreringer, dvs. registreringer af rejseudbydere, som tidligere havde været registreret i fonden, men hvis registrering havde været midlertidigt slettet. Fonden slettede i løbet af 2010 i alt 87 gange rejseudbyderes registrering enten midlertidigt eller permanent. I tallet indgår både rejseudbydere, som lukkede virksomheden uden at påføre fonden tab, ophørte med salg af rejseydelser eller blev tvangsopløst/erklæret konkurs. Endvidere indgår de rejseudbydere, hvor fonden af egen drift måtte slette registreringen. Der kan være forskellige grunde hertil. Ofte er der tale om, at begæret materiale eller garantiforhøjelse ikke indsendes rettidigt. Pr. 31. december 2010 var 6 rejseudbyderes registrering slettet på fondens foranledning. Der var ved udgangen af 2010 i alt registreret 651 rejseudbydere mod 632 ved udgangen af Pr. 31. december 2010 havde i alt 634 rejseudbydere stillet garantier over for fonden med i alt t.kr I beløbet indgår også garantier stillet af ophørte/slettede arrangører, hvor betingelsen for frigivelse af garantien endnu ikke er til stede. Af de registrerede 651 rejseudbydere havde 21 en flycharteromsætning på 50% eller derover af den totale omsætning, hvilket i henhold til loven medfører et skærpet krav til garantistillelse. 74 af de registrerede 651 rejseudbydere havde pr. 31. december 2010 enten fået dispensation for garantistillelse ved hel eller delvis nedsættelse af garantien eller skal i henhold til loven ikke stille garanti på grund af en årlig omsætning på under t.kr. 250.

9 Rejsegarantifonden 7 Tilsyn Med lovændringen i 2004 indførtes et målrettet tilsyn med rejsearrangørernes økonomi. Fondens bestyrelse fik bemyndigelse til at kræve forhøjet garanti i de tilfælde, hvor bestyrelsen skønner, at virksomheden oprettes og/eller drives på et uforsvarligt økonomisk grundlag, således at fonden har en øget risiko for at lide tab. Fonden undersøgte i løbet af 2010 det økonomiske fundament hos alle de rejseudbydere, der anmodede om registrering i fonden, hvilket i 38 tilfælde førte til krav om forhøjet garantistillelse som betingelse for registrering. 12 af disse udbydere valgte på dette grundlag at konsolidere sig inden registreringen i et sådant omfang, at fonden frafaldt kravet om forhøjet garanti. 5 rejseudbydere opgav at drive virksomhed efter at være blevet bekendt med registreringsbetingelserne. Fonden følger generelt de nyregistrerede rejseudbydere tæt, og særligt bliver nyregistrerede rejseudbydere med sæsonbestemt omsætning mødt med krav om hyppige indberetninger som betingelse for registrering. Fonden gennemgår løbende økonomien hos de rejseudbydere, som er registreret i fonden. Det sker bl.a. på grundlag af de nøgletal, arrangørerne indberetter til fonden med den årlige revisorerklæring. I løbet af 2010 medførte den økonomiske krise, at fonden pålagde mange rejseudbydere krav om indberetning af regnskabsoplysninger i løbet af regnskabsåret fx måneds- eller kvartalsvis. I løbet af 2010 krævede fonden forhøjet garanti af yderligere 76 af de i fonden registrerede arrangører, hvoraf 32 valgte at konsolidere sig, så fonden frafaldt kravet, og 1 valgte at indstille rejsevirksomheden. Ved årets udgang stillede 141 af de 651 registrerede rejseudbydere, dvs. ca. 22%, forhøjet garanti. Lovændring I juni 2009 vedtog Folketinget en ændring af rejsegarantifondsloven, som trådte i kraft den 1. januar Lovændringen indebærer, at dansk etablerede rejseudbydere skal tilbyde rejsekunder, der til privat brug køber enten en flybillet eller billeje i udlandet, en konkursdækning i Rejsegarantifonden. Hvis kunden har købt dækningen, skal det fremgå af hans faktura/billet, og hvis rejseudbyderen går konkurs, vil kunden være omfattet af fondens dæking. Der er obligatorisk for rejseudbyderen at tilbyde kunden dækningen, men det er frivilligt om kunden ønsker at købe dækningen. Lovændringen indebærer ingen forandring i reglerne vedrørende pakkerejser, som derfor fortsat automatisk altid er omfattet af fondens dækning, hvis pakkerejsen købes hos en dansk etableret rejsearrangør. Det gælder uanset om pakkerejsen købes til privat eller erhvervsmæssigt brug. Ifølge lovændringen blev begrebet rejsearrangør ændret til rejseudbyder, og rejsearrangement blev ændret til rejseydelse. En rejseydelse kan således både være en pakkerejse, flytransport eller billeje i udlandet. Eftersom lovændringen udvidede fondens dækningsområde, må det forventes, at fonden efter lovændringen kan blive påført væsentligt større tab, end det hidtil har været tilfældet vedrørende pakkerejser. Der vil således formentlig være væsentligt flere rejsekunder, der fremover vil være omfattet af fondens dækning. Lovgi-

10 Rejsegarantifonden 8 ver har taget højde for forholdet ved at angive i bemærkningerne, at den formue, som fonden havde opbygget til dækning af pakkerejsekonkurser på ca. 50 mio. kr., bør opbygges til ca. 200 mio. kr. Det skal ske ved indbetaling af de bidrag, rejsekunderne betaler for tilkøb af konkursdækningen. Bidraget er pr. 1. januar 2010 fastsat til 20 kr. pr. kunde, jf. nærmere herom nedenfor. I løbet af 2010 var der ca rejsekunder, som valgte at tilkøbe konkursdækningen til en flybillet eller til billeje i udlandet, og som afrejste i løbet af Som led i lovændringen blev fondens bestyrelse udvidet med to medlemmer, så bestyrelsen nu består af en formand og seks medlemmer, hvoraf tre medlemmer repræsenterer de i fonden registrerede rejseudbydere og tre repræsenterer kunderne. Lovgiver anførte i bemærkningerne til loven, at fonden burde informere forbrugerne om ændringen af dækningsområdet, uanset at der er tale om en frivillig ordning. Fonden gennemførte derfor i løbet af foråret 2010 en informationskampagne for at øge kendskabet hos forbrugerne vedrørende muligheden for at sikre sig mod tab som følge af konkurser hos rejseudbydere af flytransport og billeje i udlandet. I forbindelse med implementeringen af lovændringen blev det nødvendigt at afgøre, hvilke virksomheder, der var omfattet af de nye regler. Der er ikke ændret i lovens bestemmelse om, at den omfatter dansk etablerede virksomheder. Når det skal afgøres, om en virksomhed er etableret i Danmark, foretager fonden en konkret vurdering af den enkelte virksomheds tilknytning til Danmark. I denne vurdering kan indgå en række forskellige kriterier. Fondens bestyrelse ønskede, at så mange kunder som muligt skulle tilbydes den nye konkursdækning, og bestyrelsen anlagde derfor en bred fortolkning af loven. Bestyrelsen besluttede således ultimo 2009, at flyselskaber, der fx via internettet sælger flybilletter til danske forbrugere med afrejse fra Danmark, skal tilbyde konkursdækningen til de danske kunder, hvis flyselskabet i øvrigt har tilknytning til Danmark, fx ved at have kontor, medarbejdere, agenter el.lign. i Danmark. Mange af de flyselskaber, fonden krævede registreret, var uenige i fondens vurdering af etableringsbegrebet, og i alt 15 flyselskaber indbragte fondens afgørelse om registrering for Erhvervsankenævnet. Erhvervsankenævnssager I henhold til lovens 24 kan fondens afgørelser vedrørende registreringspligt og garantistillelse indbringes for Erhvervsankenævnet. Ultimo 2009/primo 2010 indbragte i alt 13 flyselskaber fondens afgørelse vedrørende registreringspligt for Erhvervsankenævnet. I september måned 2010 afklarede Erhvervsankenævnet den usikkerhed, der havde hersket siden januar 2010, om hvilke flyselskaber, som skulle være registreret i fonden og tilbyde private rejsekunder konkursdækning på flybilletter.

11 Rejsegarantifonden 9 Erhvervsankenævnet fastslog, at et internationalt flyselskab, som har hovedkontor udenfor Danmark men har et afdelingskontor i Danmark, og som sælger flybilletter med afrejse fra Danmark til kunder, der befinder sig i Danmark, skal registreres i fonden og tilbyde private kunder konkursdækning i fonden. Erhvervsankenævnet fastslog endvidere, at flyselskaber, der ikke har noget kontor i Danmark, og som alene er repræsenteret af et handlingselskab i lufthavnen, der er ansvarlig for håndtering og ekspedition af passagerer, bagage, fragt m.m., ikke kan anses for etableret i Danmark og dermed ikke er registreringspligtigt. Erhvervsankenævnet lagde ved afgørelsen til grund, at handlingselskabet ikke markedsfører salg af flyselskabets billetter. Fonden krævede på baggrund af kendelserne fra Erhvervsankenævnet en del flyselskaber registreret. Der var både tale om flyselskaber, som har afdelingskontor i Danmark og flyselskaber, som er repræsenteret i Danmark af en agent el.lign. (ikke blot et handlingselskab). Størstedelen af disse flyselskaber lod sig herefter registrere i fonden, men det blev i januar 2011 nødvendigt at indgive politianmeldelse mod i alt 6 flyselskaber, som ikke fremmede registreringsprocessen tilfredsstillende. I december 2010 påklagede yderligere 2 flyselskaber fondens afgørelse om registreringspligt til Erhvervsankenævnet. De pågældende flyselskaber har ikke selv kontorer i Danmark men er repræsenteret ved agenter (såkaldte General sales agents ), hvilket efter fondens opfattelse er tilstrækkeligt til, at kravet om etablering i Danmark er opfyldt. Der pågår skriftveksling i sagerne, som endnu ikke er afsluttet. Politianmeldelser og fogedforbud m.v. Fonden indgav i årets løb politianmeldelse mod 4 rejseudbydere, som udbød rejsearrangementer uden at være registreret i fonden. Fonden offentliggør, når der indgives politianmeldelse mod en rejseudbyder. Der blev i årets løb ikke nedlagt fogedforbud mod rejseudbydere. Retssager Calypso Verdensrejser A/S under konkurs Som beskrevet i fondens årsberetning for 1999 og de følgende år, anlagde konkursboet efter Calypso Verdensrejser A/S retssag mod selskabets ledelse med påstand om erstatningsansvar for det tab, kreditorerne herunder navnlig fonden led i forbindelse med konkursen. Højesteret afsagde den 22. november 2006 dom i sagen og gav boet medhold. Boet har siden dommens afsigelse søgt at inddrive tilgodehavendet. Der er indgået forlig med en af de dømte, og der pågår fortsat inddrivelse af restbeløbet bl.a. i Spanien.

12 Rejsegarantifonden 10 Fonden var ikke part i retssagen men er kreditor i konkursboet. Fonden indestod efter nærmere aftale for omkostningerne ved anken til Højesteret i det omfang, der i boet ikke var midler hertil. Fondens bestyrelse havde i denne sag som i flere lignende sager igennem årene indtaget det standpunkt, at fonden ikke passivt vil acceptere, at man som rejsearrangør ukritisk lader stå til og bevidst efterlader så få aktiver og beviser som muligt i den hensigt, at der i konkursboet ikke er midler til at forfølge ansvarssager m.v. Travellers v/sharif Magued Abdel Rahmann under konkurs I forbindelse med konkursen i 1996 opstod der problemer med afregning for de strandede rejsekunders indkvartering i Egypten, hvilket medførte, at den danske ambassade i Kairo på fondens vegne måtte betale det samme beløb to gange til to forskellige parter. Siden har der verseret retssag vedrørende tilbagesøgningen af det for meget betalte beløb på USD I 2007 vandt ambassaden sagen, og der verserer fortsat fogedsag vedrørende inddrivelse af beløbet. Fonden indestod overfor ambassaden for betaling af det for meget betalte beløb samt omkostninger m.v. Såfremt det lykkes at inddrive beløbet via fogedsagen, vil beløbet tilfalde fonden. Dream Hunting v/torkild Lund I forbindelse med Diana Jagt- og Fiskerejser A/S konkurs i oktober 2008 modtog fonden erstatningsanmeldelser fra en gruppe kunder, som oprindelig havde købt rejserne hos Dream Hunting. Dream Hunting havde pr. 1. maj 2008 solgt virksomheden til Diana Jagt- og Fiskerejser A/S, som imidlertid ikke i forbindelse med overdragelsen havde sikret sig kundernes udtrykkelige accept af debitorskiftet. Kundernes aftalepartner var derfor efter fondens opfattelse fortsat Dream Hunting og ikke Diana Jagt- og Fiskerejser A/S, hvorfor fonden ikke havde mulighed for at udbetale erstatning til kunderne i Diana Jagt- og Fiskerejser A/S konkurs. Fonden måtte derfor henvise kunderne til at gøre kravet gældende overfor den tidligere indehaver af Dream Hunting, Torkild Lund, som imidlertid afviste at dække kundernes krav. Kunderne stod således i en meget uheldig situation pga. uenigheden mellem fonden og rejsearrangøren om, hvem der var ansvarlig for de pågældende rejser. Fondens bestyrelse besluttede derfor at bistå kunderne ved at udbetale erstatning i regi Dream Hunting. Fonden krævede den af Torkild Lund stillede garanti udbetalt. På denne baggrund anlagde Torkild Lund i april 2010 sag mod fonden. Der pågår fortsat skriftveksling i retssagen, som derfor endnu ikke er berammet til domsforhandling. Rejsekunder, som havde købt jagtrejser hos Diana Jagt- og Fiskerejser A/S I forbindelse med Diana Jagt- og Fiskerejser A/S konkurs i oktober 2008 modtog fonden erstatningsanmeldelser fra en gruppe kunder, som havde købt en jagtrejse til Afrika til ca kr. pr. person. Rejsen blev afviklet i juni 2008, dvs. før konkursen. Rejsen var mangelfuld, bl.a. fordi kunderne kom til et andet område end aftalt. Kunderne indgik derfor før konkursen aftale med Diana Jagt- og Fiskerejser A/S om en kompensation på ca kr. pr. person, og kunderne anvendte før konkursen hver kr af tilgodehavendet til køb af en anden rejse, som skulle foregå i november Denne rejse blev ikke til noget pga. konkursen, og kunderne anmeldte krav mod fonden dels på beløbet kr pr. person, dels vedrørende tilgodehavende beløb vedrørende jagttrofæer for rejsen i juni 2008, som kunderne ikke havde modtaget, og dels yderlige-

13 Rejsegarantifonden 11 re kompensation for rejsen til i juni 2008, fordi den havde været mangelfuld. Fonden afviste kravet. Kompensationskravet blev afvist, fordi fonden ikke dækker krav vedrørende kompensation for rejser, der rent faktisk blev afholdt før konkursen. Fondens dækning omfatter ifølge lovteksten primært de rejsekunder, som har forudbetalt en rejse, der pga. rejseudbyderens konkurs ikke bliver gennemført. Det er i bemærkningerne til loven anført, at fonden ikke bør dække krav vedrørende mangler ved en tidligere rejse. Kravet vedrørende jagttrofæerne blev afvist med den begrundelse, at Diana Jagt- og Fiskerejser A/S før rejsen havde afregnet hele det beløb, kunden havde betalt i depositum vedrørende trofæerne, til reviret i Afrika. Det var på kundernes faktura anført, at evt. restbetaling for trofæerne skulle foregå direkte fra kunderne til reviret på destinationen. Kunderne ønskede ikke at acceptere fondens afslag og anlagde derfor retssag mod fonden i juni Der pågår fortsat skriftveksling i retssagen, som derfor endnu ikke er berammet til domsforhandling. Norwegian: Norwegian var et af de flyselskaber, som fonden krævede registreret efter at Erhvervsankenævnet i september 2010 havde afsagt kendelser om, hvornår et flyselskab må anses for etableret i Danmark med deraf følgende registreringspligt i fonden, jf. ovenfor. Norwegian indbragte ikke fondens afgørelse for Erhvervsankenævnet men efterkom ikke fondens krav, og fonden meddelte derfor i januar 2011, at fonden ville indgive politianmeldelse mod Norwegian, hvis selskabet ikke lod sig registrere i fonden. Umiddelbart før fristens udløb udtog Norwegian stævning mod fonden med påstand om, at selskabet ikke er registringspligtigt i fonden. Der pågår fortsat skriftveksling i sagen, som derfor endnu ikke er berammet til domsforhandling. Fondens formue Der var i lov nr. 315 af 14. maj 1997, der var gældende indtil 31. december 2009, fastsat regler for, hvornår og hvordan rejseudbyderne ud over administrationsbidraget skulle betale ekstra bidrag til konsolidering af fondens formue, såfremt denne gennem tab på konkurser ikke længere svarede til de to største tab, fonden havde lidt på konkurser siden De store konkurser i efteråret 2008 (Øster Lindet Rejser ApS/Thinggaard Rejser ApS og Diana Jagt- og Fiskerejser A/S) påførte fonden så store tab, at fondens bestyrelse i november 2008 måtte konstatere, at mindstekravet til fondens kapital måtte skønnes at være nået. Bestyrelsen indstillede til økonomi- og erhvervsministeren, at rejsearrangørerne fra 1. januar 2009 på ny skulle betale et fast bidrag pr. rejsekunde til brug for opbygning af fondens formue. Bidragets størrelse blev fastsat til 20 kr. pr. rejsekunde, som skulle betales for rejsekunder, der efter 1. januar 2009 havde indgået aftale om et rejsearrangement omfattet af fondens dækning. Ministeren godkendte opkrævningen, herunder bestyrelsens indstilling om, at opkrævningen skulle fortsætte, indtil fondens formue udgjorde kr. 50 mio. Ved udgangen af 2009 kunne fonden konstatere, at formuen var retableret, hvorfor fonden meddelte rejsearrangørerne, at der ikke længere efter 31. december 2009 skulle opkræves kr. 20 pr. rejsekunde, som havde købt en pakkerejse omfattet af fondens dækning. De bidrag, rejsearrangørerne opkrævede hos kunderne i

14 Rejsegarantifonden 12 løbet af 2009, forfaldt til betaling til fonden, efterhånden som rejsekunderne afrejste, og der var derfor en del af bidragene, som først blev indbetalt til fonden i løbet af I løbet af 2010 blev fondens formue ydereligere styrket ved hjælp af de bidrag, rejseudbyderne viderebetalte fra de rejsekunder, som havde tilkøbt konkurssikring på flybilletter eller billeje i udlandet. Der var i alt ca rejsekunder, som købte konkursdækning og afrejste i løbet af Det medførte en indtægt på i alt ca. 5 mio. kr. I bemærkningerne til lovændringen er det anført, at fondens formue bør opbygges til ca. 200 mio. kr. for at kunne modsvare den forøgede risiko, fonden vil kunne blive udsat for efter lovændringens ikrafttræden. Efter at loven har været i kraft i lidt over et år, udgør fondens formue kun ca. 80 mio. kr., og fondens bestyrelse har derfor overvejet, om beløbet for konkursdækningen bør forhøjes. På baggrund af 2010-tallet for afrejste kunder, der havde købt konkursdækning, er det imidlertid bestyrelsens opfattelse, at den nuværende formue pt. på tilfredsstillende vis afspejler den risiko, fonden er udsat for, men bestyrelsen vil jævnligt vurdere, om der er grundlag for at forhøje det beløb, kunderne skal betale for konkursdækningen. Administrationsbidrag Bidraget på 5 kr. pr. afrejst kunde blev afskaffet i 2004, hvor det blev afløst af et administrationsbidrag til dækning af fondens administrationsudgifter, herunder ankenævnets nettoudgifter, men ikke til opbygning af formuen, som anvendes ved konkurser, hvis den konkursramte virksomheds garanti ikke er tilstrækkelig til at dække fondens tab. Administrationsbidraget består af et grundbidrag og et omsætningsbidrag. Fondens bestyrelse fastsætter en gang om året størrelsen af grundbidraget, som skal betales af alle registrerede rejseudbydere uanset størrelse. Grundbidraget udgjorde i 2010 kr Den resterende del af fondens driftsudgifter reduceres med afkastet af fondens formue efter nærmere fastsatte regler og fordeles på rejseudbyderne i forhold til deres årsomsætning. Pakkerejse-Ankenævnet Rejsegarantifonden har fra 1. oktober 2004 sekretariatsbetjent og finansieret driften af Rejse-Ankenævnet, der behandler klagesager fra rejsekunder. I 2007 opsagde en af ankenævnets stiftere (Danmarks Rejsebureau Forening) aftalen om Rejse-Ankenævnet til udløb 31. marts Formålet med opsigelsen var bl.a. få udbydere af flybilletter alene ( flight only ) til at bidrage til driften af ankenævnet. Det lykkedes ikke, og ankenævnets vedtægter blev på dette grundlag ændret, så sager om flight only efter 1. april 2008 ikke længere kunne indbringes for nævnet. Nævnet ændrede i denne anledning navn til Pakkerejse-Ankenævnet. Ved årets begyndelse forelå der 87 endnu ikke afgjorte sager.

15 Rejsegarantifonden 13 Ankenævnet registrerede 338 klager i 2010 mod 234 klager i 2009, dvs. en stigning på ca. 44%. Fra 2008 til 2009 var der et fald på ca. 35%. Der blev i alt afsagt 180 kendelser, og 88 sager blev forligt eller trukket tilbage. Der blev således afsluttet i alt 268 sager i 2010 mod 420 sager i 2009, et fald på ca. 36%. Fra 2008 til 2009 var der en stigning på ca. 1%. Ved årets udgang forelå der i alt 157 endnu ikke afgjorte sager. Den gennemsnitlige ekspeditionstid for klagesagerne var i 2010 ca. 6 måneder mod ca. 10 måneder i Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid må ifølge ankenævnets vedtægter ikke overstige 6 måneder. Ankenævnet afgiver en årsberetning om sit arbejde. Beretningen for 2010 blev offentliggjort i april måned Begivenheder efter regnskabsårets udløb I tiden efter regnskabsårets afslutning og til beretningens afgivelse er der indtruffet flg. begivenheder, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten: HJ Rejser v/henning Jørgensen under konkurs Den 8. februar 2011 blev HJ Rejser v/henning Jørgensen i Ikast erklæret konkurs, og fonden måtte udbetale erstatning til de rejsekunder, der havde købt rejseydelser omfattet af fondens dækning, og som på grund af konkursen ikke kom ud at rejse. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at fondens nettoudgift vil udgøre ca. t.kr. 300 efter fradrag af den stillede garanti stor t.kr. 300.

16 Rejsegarantifonden 14 Økonomisk oversigt Nedenstående skematiske oversigt viser fondens bruttoerstatningsudbetalinger og modtagne bidrag samt garantier mv. for : t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Udbetalte erstatninger (3.754) (11.270) (16.351) (11.067) (6.777) Dækket via garantistillelser Dækket via hensættelser Dækket via refusioner Hensat til erstatninger mv. netto (165) (1.006) (10.229) (26) (1.165) Udgift til erstatninger (1.480) (280) (20.975) (9.076) (2.835) Modtaget dividende mv Erstatninger dækket af fonden (1.095) 455 (16.911) (9.011) (2.797) Administrationsbidrag Formueopbyggende bidrag Administration (11.768) (11.008) (9.584) (9.302) (8.981) Diverse indtægter Finansielle indtægter, netto Årets resultat (16.911) (9.011) (2.797) Egenkapital ultimo Grundkapital Inflationssikring 2,0% 2,1% 3,7% 1,9% 2,0% Garantiandel i % af udgift vedrørende årets konkurser 30,7% 68,1% 21,0% 8,5% 65,4% Antal registrerede rejsearrangører Antal konkurser/lukninger/ betalingsstandsninger

17 Rejsegarantifonden 15 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B samt danske regnskabsvejledninger med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en privat, selvejende institution. Årsrapporten er aflagt efter samme principper som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Bidrag Fonden indtægtsfører administrationsbidrag fra arrangører svarende til forskellen mellem fondens driftsomkostninger (personaleomkostninger, andre eksterne omkostninger og afskrivninger) og afkastet af fondens formue samt diverse indtægter. Formueopbyggende bidrag for pakkerejser, hvor rejseudbyderens opkrævning heraf stoppede den 31. december 2009, indtægtsføres efter rejseudbyderens faktureringstidspunkt. Formueopbyggende bidrag for flight only / billeje i udlandet, hvor rejseudbyderens opkrævning heraf startede den 1. januar 2010, indtægtsføres efter rejseudbyderens faktureringstidspunkt. Erstatninger Erstatninger udgiftsføres på grundlag af faktiske erstatningsudbetalinger, ligesom der foretages hensættelser til kendte forventede erstatningsudbetalinger vedrørende de i regnskabsåret indtrufne konkurser mv.

18 Rejsegarantifonden 16 Personaleomkostninger mv. Personaleomkostninger omfatter honorar til bestyrelse samt løn, gager og sociale omkostninger, pensioner mv. til fondens personale. Eksterne omkostninger Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, kontorhold mv. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger, indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, realiserede og urealiserede kursafkast samt handelsomkostninger mv. vedrørende værdipapirer. Realiserede og urealiserede kursafkast indregnes i resultatopgørelsen efter FIFO-princippet. Urealiserede kursafkast indeholder tilbageførsel af tidligere års kursreguleringer for værdipapirer, der er solgt eller udtrukket i året. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver med en anskaffelsessum under kr. udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret og større anskaffelser afskrives over den driftsøkonomiske levetid dog maximalt over 5 år. Værdipapirer Værdipapirer, som omfatter børsnoterede obligationer, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Udtrukne obligationer optages til pari. FIFO-Princippet anvendes ved indregning af realiserede og urealiserede kursgevinster og tab på værdipapirbeholdningen. Tilgodehavender Tilgodehavender medtages efter en individuel vurdering til den værdi, hvortil de forventes at ville indgå. Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender omfatter primært restopkrævning af bidrag samt garantier. Periodeafgrænsningsposter (aktiver) Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Hensat til erstatninger Hensat til erstatninger omfatter forventede omkostninger til erstatninger i forbindelse med rejsearrangørers konkurs/lukning.

19 Rejsegarantifonden 17 Leverandører af varer og tjenesteydelser Leverandører og tjenesteydelser omfatter gæld til leverandører i forbindelse med fondens drift. Forpligtelserne måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Anden gæld Anden gæld består primært af gæld til rejsearrangørerne og ferieløn. Gælden måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

20 Rejsegarantifonden 18 Resultatopgørelse for Note kr. kr. Administrationsbidrag Formueopbyggende bidrag Diverse indtægter Erstatninger m.v. 3 ( ) Personaleomkostninger 4 ( ) ( ) Andre eksterne omkostninger ( ) ( ) Afskrivninger 7 (99.073) (76.898) Tab på debitorer (7.582) ( ) Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 6 ( ) (88.494) Resultat af finansielle poster Årets resultat Resultatet kan specificeres således: Formueopbyggende bidrag Årets resultat excl. formueopbyggende bidrag ( ) Resultatdisponering Overført til egenkapital

21 Rejsegarantifonden 19 Balance pr Note kr. kr. Driftsmidler og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Værdipapirer Deposita Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Periodiserede renter Tilgodehavender i boer Andre tilgodehavender Formueopbyggende bidrag Administrationsbidrag, efterregulering Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

22 Rejsegarantifonden 20 Balance pr Note kr. kr. Egenkapital Egenkapital Hensættelser Hensatte forpligtelser Leverandørgæld Gæld til rejsearrangørerne Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 11

23 Rejsegarantifonden 21 Noter kr. kr. 1. Administrationsbidrag Administrationsbidrag opkrævet a conto Administrationsbidrag efterregulering ( ) Bidrag vedrørende tidligere år Årets bidrag Diverse indtægter Gebyrindtægter ankenævnet Diverse indtægter Salg af anlægsaktiver Diverse indtægter i alt Erstatninger m.v. Udbetalte erstatninger vedrørende årets konkurser mv Heraf dækket via: Garantistillelser ( ) ( ) Refusioner ( ) 0 Årets erstatningsudbetalinger, netto Hensat til erstatninger vedrørende årets konkurser mv Udgift til erstatninger vedrørende årets konkurser Regulering vedrørende tidligere års konkurser ( ) ( ) Hensat vedrørende tidligere år Årets udgifter til erstatninger Garantistillelse vedrørende tidligere år ( ) Modtaget dividende ( ) ( ) Refusioner vedrørende tidligere års konkurser 0 (3.440) Årets erstatninger i alt, netto ( )

24 Rejsegarantifonden 22 Noter kr. kr. 4. Personaleomkostninger Honorar til bestyrelse i Rejsegarantifonden Honorar til ankenævnet Løn og gager Pensioner og andre sociale omkostninger Ansvarsforsikringer mv Andre personaleomkostninger Dagpengerefusion, barsel (38.683) Heraf samlet verderlag til: Direktion og bestyrelse Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere er 13 imod 12 medarbejdere i kr. kr. 5. Finansielle indtægter Renter af fondsbeholdning Renter af bankindestående m.v Morarenter fra rejsearrangører Realiseret kursindtægt, netto Urealiseret kursindtægt, netto Finansielle omkostninger Forvaltningsgebyr Kurtage ved fondshandel Provision og gebyrer Urealiseret kurstab, netto

25 Rejsegarantifonden 23 Noter kr. kr. 7. Materielle anlægsaktiver Kostpris Tilgang 0 0 Afgang ( ) ( ) Kostpris Afskrivninger (77.415) ( ) Årets afskrivninger (99.073) (76.898) Tilbageførsel ved afgang Afskrivninger (80.438) (77.415) Regnskabsmæssig værdi Værdipapirer kr. kr. Regnskabsmæssige værdi pr Nettoinvesteringer ( ) Kursregulering ( ) Regnskabsmæssig værdi Egenkapital Egenkapital Årets resultat, jf. resultatdisponering Egenkapital

26 Rejsegarantifonden 24 Noter kr. kr. 10. Hensættelser Øster Lindet Rejser ApS og Thinggaard Rejser ApS - konkurs Diana Jagt- og Fiskerejser A/S - konkurs Dream Hunting v/torkild Lund Eurospeed v/p. Sønderbæk - konkurs Østeuropa Rejser v/joanna Krogsgaard - konkurs Grønlandseksperten ApS - konkurs Hensættelser Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser a) Huslejeforpligtelse Huslejeforpligtelse vedrørende Røjelskær 11, 3. sal udgør 678 t.kr. b) Indeståelser Rejsegarantifonden har givet tilsagn om indeståelse for omkostninger i forbindelsen med undersøgelser og retssager i konkursboer for op til i alt 816 t.kr.

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 12

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 14

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 41 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 41 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 41 18 Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Ledelsesberetning 16

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 41 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 41 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 41 18 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 16

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 16

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 41 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 41 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 41 18 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GF for Ledere i det private erhvervsliv

GF for Ledere i det private erhvervsliv Bredgade 7, 6100 Haderslev. CVR-nr. 19015580 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. april 2017. Tommy Haugaard Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2014

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere