RSM plus P/S statsautoriserede revisorer. Folketingets åbning korte bemærkninger til skatte- og afgiftsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RSM plus P/S statsautoriserede revisorer. Folketingets åbning korte bemærkninger til skatte- og afgiftsområdet"

Transkript

1 RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af RSM International, en uafhængig kæde af selvstændige revisions- og rådgivningsfirmaer med mere end medarbejdere i 700 kontorer i mere end 100 lande. RSM plus betjener en bred vifte af mindre og mellemstore virksomheder indenfor mange forskellige brancher med revision, regnskab, rådgivning og skat. Nærmere information om RSM plus: RSM International: Folketingets åbning korte bemærkninger til skatte- og afgiftsområdet Den kommende folketingsperiode blev åbnet i dag, den 1. oktober 2013 og sædvanen tro er der i den kommende periode lagt op til en række ændringer og justeringer på skatte- og afgiftsområdet. Nedenfor følger uddrag af Lovgivning for folketingsåret 2013/14 den publikation, hvori regeringen kort beskriver de lovforslag, som forventes fremsat i dette folketingsår. Vi kan konstatere, at der ikke lægges op til nogen revolution af skattesystemet et af de områder, som vi dog glæder os til at se nyt om er, hvorledes man vil forbedre ejendomsvurderingerne. Den 1. oktober 2013 er datoen for den nye vurdering af ca. 1,7 mio. danske ejendomme og Skatteministeren har næppe endnu et system på plads, som væsentligt forbedrer korrektheden af vurderingerne men det vil de arbejde med i denne folketingsperiode, jf. nr. 7 nedenfor. Det er meget løst beskrevet, hvorfor vi ikke har nogen holdning hertil endnu andet end håb! De øvrige områder vil vi naturligvis også følge det glæder os blandt andet, at der forsøges rettet op på de uheldige skattemæssige konsekvenser det kan have, når en skattepligtig (større) vandforsyningsvirksomhed af hjælpsomhedshensyn og nabovenlighed vil hjælpe en skattefri (mindre) vandforsyningsvirksomhed med de større og større / flere og flere udfordringer fx via en fusion. Rækkefølgen af de nedenfor nævnte ændringer er den rækkefølge, som regeringen forventer at fremlægge lovforslagene i. Hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til hele eller dele heraf, kan disse rettes til skatteafdelingen. Skatteafdelingen, 1. oktober 2013 RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Mikael Risager Senior tax manager Tlf Mobil

2 Kort oplistning af de ændringer, som regeringen forventer at fremsætte i den kommende folketingsperiode. 1. Skattefri omstrukturering med deltagelse af selskaber hjemmehørende i EØS-lande, skattefri sammenlægning af vandforsyninger og nedslag for ejendomsværdiskatten mv. Forslaget skal skabe mulighed for, at selskaber hjemmehørende i EØS-lande får samme muligheder for at deltage i skattefrie omstruktureringer som tilfældet er for selskaber hjemmehørende i EU-lande. Denne del af forslaget følger op på en dom fra EU-Domstolen. Forslaget indebærer også, at der bliver adgang til skattefri sammenlægninger af skattepligtige vandforsyninger og skattefri vandforsyninger. Endelig foreslås det i lyset af EU-reglerne at udvide ejendomsværdiskattelovens regler om nedslag for pensionister til også at omfatte pensionister, som har bopæl i udlandet. Ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Okt I). 2. Effektivisering af inddrivelsen af forsyningsvirksomheders krav og henstand med indregnet restskat Forslaget skaber hjemmel til at kunne give skatteydere henstand med indregnet restskat, hvis det vurderes, at indregningen ikke efterlader den enkelte skatteyder et tilstrækkeligt rådighedsbeløb. Forslaget vedrører også regler, der effektiviserer inddrivelsen af forsyningsvirksomheders krav. Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og kildeskatteloven (Okt II). 3. Forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler og VE-brændsler, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler, mulighed for kraftvarmeværker for at opgøre afgifter på timebasis Forslaget vedrører en forsyningssikkerhedsafgift, der udgør den primære finansieringskilde for energiaftalen fra marts 2012, solcelleaftalen fra november 2012 og aftalen om husstandsmøller fra januar Forsyningssikkerhedsafgiften pålægges al rumvarme fra såvel fossile brændsler som VE-brændsler. Forslaget vedrører tillige en timebaseret afgiftsopgørelse for kraftvarmeværker, der tilvejebringer de afgiftsmæssige forudsætninger for den fremme af brug af VEbrændsler i kraftvarmeværker, der er aftalt i Energiaftale Ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv., lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv. og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter (Okt II). 4. Gennemførelse af EU-direktiv, supplerende regler om administration af EU-forordning, præcisering af regler om virksomheders fradrag for udgifter til bestikkelse, justering af den subjektive skattepligt for erhvervsdrivende foreninger mv. og konsekvensændringer af forskellige love Forslaget vedrører gennemførelse af EU-regler om udvidet brug af ordningen for omvendt betalingspligt på forskellige former for elektronik samt en tilretning af varemærkeforfalskningsloven, der skal styrke og præcisere reglerne om

3 håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Desuden foreslås endvidere en præcisering af reglerne om virksomheders fradrag for udgifter til bestikkelse, således at virksomheder, der er skattepligtige her i landet, under ingen omstændigheder vil kunne fradrage udgifter til bestikkelse. Endelig foreslås en justering af reglerne vedrørende subjektiv skattepligt for visse erhvervsdrivende selskaber og foreninger mv., således at det kun er de såkaldte selskaber med begrænset ansvar, der fremover omfattes af den fulde skattepligt efter selskabsskatteloven. Ændring af ligningsloven, momsloven og lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Okt II). 5. Opfølgning på aftale mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater om øget efterrettelighed vedrørende international beskatning Forslaget gennemfører aftalen fra november 2012 mellem Danmark og USA om forbedring af efterrettelighed vedrørende international beskatning af konti i udlandet. Forslaget ophæver desuden nogle bagatelgrænser for ind- og udbetaling. Ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love (Nov I). 6. Forrentning af negativ institutskat, etablering af en godkendelsesordning for ikke-fradragsberettigede pensionsindbetalinger og tilbagebetaling mv. af ikke-fradragsberettigede indbetalinger til ratepension i indbetalingsåret mv. Forslaget giver pensionsinstitutterne mulighed for i indtil 5 år at få forrentet den uudnyttede negative skat, der skyldes omtegning af gennemsnitsrenteprodukter til markedsrenteprodukter. Formålet med lovændringen er at understøtte pensionsopsparernes mulighed for at foretage sådanne omtegninger. Der foreslås endvidere, at en pensionsopsparer kan få en afgørelse fra SKAT om, at indbetalinger, herunder til udenlandske pensionsinstitutter, har været uden fradragseller bortseelsesret. Det opnås hermed, at der på tidspunktet for udbetalinger fra pensionsordningen ikke vil kunne opstå tvivl om, at disse indbetalinger har været uden fradragsret mv. og derfor ikke skal beskattes. Der foreslås endelig mulighed for, at indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension, der har været uden fradrags- eller bortseelsesret, enten kan udbetales til pensionsopspareren eller overføres til en fradragsberettiget pensionsordning allerede i det år, hvor indbetalingen er sket. Ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Nov I). 7. Ejendomsvurdering Rigsrevisionen og Statsrevisorerne har kritiseret SKAT s ejendomsvurderinger. Der fremsættes forslag til ændring af lovgivningen som opfølgning herpå. Lovgivning om ejendomsvurdering (Nov I).

4 8. Harmonisering af beskatningen af kulbrinteindvinding Forslaget er en udmøntning af aftalen om harmonisering af beskatningen i Nordsøen af 17. september 2013 mellem regeringen, DF og EL. Harmoniseringen indebærer, at de selskaber, der i dag beskattes efter de gamle regler i kulbrinteskatteloven, fra indkomståret 2014 vil blive beskattet efter de samme regler, som i dag gælder for eneretsbevillingen og for tilladelser til indvindingsvirksomhed meddelt den 1. januar 2004 eller senere. For de berørte tilladelser betyder forslaget, at kulbrinteskattesatsen nedsættes fra 70 til 52 pct., at det særlige kulbrintefradrag reduceres fra i alt 250 pct. til i alt 30 pct., samt at feltafgrænsningen og produktions-, dispensations- og rørledningsafgiften ophæves. Herudover fastsættes overgangsregler for kulbrintefradraget og uudnyttede feltunderskud, som sikrer, at de nye beskatningsregler indtræder gradvist. Forslaget ændrer ikke på beskatningen af tilladelser tildelt efter den 1. januar 2004 og eneretsbevillingen. Ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning af skat ved kulbrinteindvinding og lov om etablering og benyttelse af en rørledning mv. til transport af råolie og kondensat (Nov II). 9. Ændring af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelse og børnetilskud i henhold til EU-retten Regeringen har på baggrund af en henvendelse fra Kommissionen og efter en grundig vurdering af sagen meddelt Kommissionen, at det ikke er muligt at opretholde kravet om en vis beskæftigelses- eller bopælsperiode i Danmark (optjeningsprincippet) over for EU/EØS-borgere. På denne baggrund foreslås det at ændre børne- og ungeydelsesloven og børnetilskudsloven for så vidt angår optjeningsprincippet. Ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Nov II). 10. Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land Forslaget indebærer en justering af reglerne om beskatning ved et selskabs overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land. Forslaget følger op på en afgørelse fra EU-Domstolen. Ændring af selskabsskatteloven (Nov II). 11. Udvidet tredjepartsindberetning af finansielle produkter Forslaget vedrører en række udvidelser af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter med henblik på at sikre større efterrettelighed på området. Forslaget udmønter elementer i aftalen om en skattereform fra Ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love (Jan II).

5 12. Engangsregistrering af underskud Der blev i juni 2012 indført regler om underskudsbegrænsning for selskaber. Det blev i forbindelse med lovændringen besluttet at oprette et underskudsregister for selskaber. Forslaget udmønter et krav om obligatorisk registrering af eksisterende fremførselsberettigede underskud, der er en forudsætning for oprettelsen og driften af underskudsregistret. Ændring af skattekontrolloven (Jan II). 13. Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne og ændrede registreringsbestemmelser som følge af øget konkurrence på elmarkedet Lovforslaget skal skabe hjemmel til, at større erhvervsmæssige skibe kan forbruge elektricitet direkte fra land, som alene er pålagt EU s minimumsafgift på 0,4 øre pr. kwh. Afgiftsreduktionen tilsigter at fremme betingelserne for øget brug af elektricitet fra land, som indebærer en række miljø- og sundhedsmæssige fordele. Lovforslaget vedrører tillige en tilpasning af registreringsbestemmelserne i elafgiftsloven til den fremtidige ændrede struktur på elmarkedet. Ændring af lov om afgift af elektricitet (Feb II). 14. Ændring af afregningsperioden, ensartet beregningsmetode for varegevinster og kontante gevinster m.v. Der er tale om justeringer af den nye spillelovgivning, der trådte i kraft den 1. januar 2012, bl.a. på baggrund af indhøstede erfaringer med loven og henvendelser fra Spillemyndigheden. Ændring af lov om afgifter af spil, lov om spil og opkrævningsloven (Mar I). 15. Gennemførelse af One-Stop-Shop-ordning og nye beskatningsregler Forslaget ændrer stedet for, hvor momsen skal betales af salg til private af teleydelser, elektroniske ydelser og radio- og tv-spredningsydelser fra stedet, hvor leverandøren er etableret, til stedet hvor kunden er hjemmehørende. Samtidig indføres der en One-Stop-Shop-ordning til momsangivelse og betaling. Forslaget gennemfører nuværende og kommende EU-regler på området. Ændring af momsloven (Mar I). Disclaimer: Der tages forbehold for fejl og mangler i vort notat, og notatet bør ikke lægges til grund for dispositioner uden forudgående rådgivning. Vi påtager os intet ansvar for tab eller handlinger baseret på indholdet ligesom RSM plus ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl eller mangler.

Aktuel skat 6. maj 2014 Roskilde. Anders Lützhøft

Aktuel skat 6. maj 2014 Roskilde. Anders Lützhøft Aktuel skat 6. maj 2014 Roskilde Anders Lützhøft Indholdsfortegnelse S. 3 Tidsoversigt S. 9 Ny klagestruktur på skatteområdet S. 15 Den nye offentlighedslov S. 17 Ulovlige aktionærlån S. 38 Efterårets

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod:

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod: R s RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem

Læs mere

Momsmæssige forhold virksomheder. 1) Forbedrede momsafregningsfrister

Momsmæssige forhold virksomheder. 1) Forbedrede momsafregningsfrister RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2013-14. Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2013-14. Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) til Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, momsloven, lov om anvendelse af Det Europæiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0113636 Udkast (Ekstern høring 2014) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 13-0113636 Udkast (Ekstern høring 2014) Forslag. til Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 107 Offentligt (02) Skatteministeriet J. nr. 13-0113636 Udkast (Ekstern høring 2014) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet,lov om afgift af

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 15-1432243 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 15-1432243 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 15-1432243 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love (Skattemæssig behandling

Læs mere

Skatteministerens lovprogram 2014-15

Skatteministerens lovprogram 2014-15 Notat 7. oktober 2014 Skatteministerens lovprogram 2014-15 Ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Skattemæssige ændringer i lyset af lov om

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 15-1432243 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 15-1432243 Udkast (1) Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 44 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-1432243 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Folketingsåret 2013-2014 åbnede vanen tro med statsministerens tale og med en fremlæggelse af regeringens lovforslag for det kommende folketingsår.

Folketingsåret 2013-2014 åbnede vanen tro med statsministerens tale og med en fremlæggelse af regeringens lovforslag for det kommende folketingsår. Notat 02. oktober 2013 Dokumentnr.: 288543 Lovprogram for folketingsåret 2013-2014 Folketingsåret 2013-2014 åbnede vanen tro med statsministerens tale og med en fremlæggelse af regeringens lovforslag for

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension,

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. til

Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0030 Udkast (4 af 20-03-2009) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget J.nr. 13-0161737 Den 31. oktober 2013 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

eksklusiv moms Ajour med moms, told og afgifter Nummer 5. Juni 2009

eksklusiv moms Ajour med moms, told og afgifter Nummer 5. Juni 2009 eksklusiv moms Ajour med moms, told og afgifter Nummer 5. Juni 2009 Tema: EU s momspakke åbnes 1. januar 2010 Sådan kom forårspakken til at se ud! - med overgangsregler Trækker du udenlandsk moms fra i

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2010-353-0034 Udkast (1) Dette lovforslag er uddrag af lovforslag, der fremsættes den 17. november 2010. Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 201 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. august 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere