Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune"

Transkript

1 Betalingsvedtægt for Vordingborg Rens A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2014

2 Indhold 1. BETALINGSVEDTÆGT FOR VORDINGBORG RENS A/S VEDTÆGTENS OMRÅDE BUDGET, REGNSKAB OG TAKSTER INDTÆGTER NORMALBIDRAG TRAPPEMODEL SÆRBIDRAG Beregning af særbidrag Opkrævning og regulering af særbidrag TILSLUTNING TIL VORDINGBORG RENS A/S UDTRÆDEN AF VORDINGBORG RENS A/S MÅLERDATA FÆLLES BESTEMMELSER VEDTÆGTENS IKRAFTTRÆDEN

3 1. BETALINGSVEDTÆGT FOR VORDINGBORG RENS A/S Med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2013 har Vordingborg Spildevand A/S udskilt sin rensevirksomhed, herunder sine 13 renseanlæg (herefter samlet "Rensevirksomheden"), til et selvstændigt datterselskab, Vordingborg Rens A/S. Formålet med udskillelsen af Rensevirksomheden er at indføre det justerede betalingsprincip, således at forbrugerne kan lede spildevand direkte til Rensevirksomhedens anlæg (herefter "Renseanlæggene"). Det justerede betalingsprincip kan alene indføres, såfremt Rensevirksomheden drives i et selvstændigt selskab, jf. betalingslovens 2a, stk. 3 (lbkg. nr. 281 af 22. marts 2007 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.). Vordingborg Rens A/S er omfattet af 2, stk. 1 i vandsektorloven (L. nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold) og er dermed at betragte som et spildevandsforsyningsselskab. Vordingborg Rens A/S skal derfor også udarbejde en betalingsvedtægt, der gælder for alle ejendomme, der leder spildevand direkte til Renseanlæggene, jf. betalingslovens 3, stk. 2. Betalingsvedtægten fastsætter de overordnede leverings- og betalingsbestemmelser, der gælder mellem Vordingborg Rens A/S og den enkelte tilsluttede virksomhed. Betalingsvedtægten har forrang over eventuelle individuelle aftaler mellem Vordingborg Rens A/S og en virksomhed, der leder spildevand direkte til Renseanlæggene, medmindre andet fremgår direkte af den individuelle aftale. Betalingsvedtægten er vedtaget af bestyrelsen for Vordingborg Rens A/S den 28. november Vordingborg Kommunalbestyrelse har i henhold til betalingslovens 3 på sit møde den 18. december 2014 godkendt at vedtægten er fastsat i overensstemmelse med reglerne. Endelig vedtagelse af ny betalingsvedtægt offentliggøres i lokale medier. 2

4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE Vedtægten gælder for eksisterende og kommende renseanlæg under Vordingborg Rens A/S. Afgrænsningen fremgår af den til enhver tid gældende spildevandsplan for Vordingborg Kommune. Ved et renseanlæg forstås anlæg, der tjener til behandling af spildevand eller anden form for bortskaffelse. Ved Vordingborg Rens A/S, også kaldet "Forsyningen", forstås den selvstændige økonomiske enhed, som ejer Renseanlæggene, der forestår spildevandsrensning i Vordingborg Kommune. Vordingborg Rens A/S har ansvar for at etablere, drive og vedligeholde Renseanlæggene, der skal modtage og behandle spildevand fra Vordingborg Spildevand A/S og ejendomme, der leder spildevand direkte til Renseanlæggene. 3. BUDGET, REGNSKAB OG TAKSTER Vordingborg Rens A/S bestyrelse vedtager hvert år budgettet for Forsyningens udgifter og indtægter samt de nye takster. Endvidere godkender bestyrelsen Forsyningens regnskab. Budgettet og taksterne udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om Forsyningens forventede udgifter og indtægter. De fastsatte takster skal, jfr. betalingslovens 3, overholde det prisloft, der er fastsat for Forsyningen i medfør af 6 i vandsektorloven. Vordingborg Kommunalbestyrelse får hvert år forelagt det følgende års takster for Vordingborg Rens A/S til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret. Budgettet og regnskabet omfatter udgifter til anlæg, drift, vedligeholdelse og administration af Rensevirksomheden. Under driftsudgifterne hører udgifter til drift af anlæg, vedligeholdelse, afskrivning, udgifter til nødvendige ejendomserhvervelser og rådighedsindskrænkninger i forbindelse med ekspropriationer, administration samt til forrentning af optagne lån. Der kan over Vordingborg Rens A/S regnskab opsamles midler til fremtidige anlægsudgifter vedrørende renseanlæggenes udbygning i overensstemmelse med investeringsplanen i den til enhver tid gældende spildevandsplan vedtaget af Vordingborg Kommunalbestyrelse. 4. INDTÆGTER Vordingborg Rens A/S udgifter dækkes af bidrag fra Vordingborg Spildevand A/S samt de ejendomme, der leder spildevand direkte til Renseanlæggene. 3

5 4.1 Normalbidrag Der betales et normalbidrag pr. m 3, der ledes til Renseanlæggene. Normalbidraget afregnes efter målt vandforbrug, medmindre andet aftales mellem Forsyningen og ejendommens ejer. Normalbidraget fastsættes en gang årligt for det kommende regnskabsår af bestyrelsen for Vordingborg Rens A/S på grundlag af Forsyningens budget. Normalbidraget godkendes herefter af Vordingborg Kommunalbestyrelse. Bidraget størrelse fremgår af selskabets takstblad for det enkelte budgetår. Normalbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor en ejendom tilsluttes Forsyningens anlæg. 4.2 Trappemodel Med virkning fra den 1 januar 2014, indføres en trappemodel, hvorefter spildevandstaksten gøres afhængig af vandforbrugets størrelse, jfr. bekendtgørelse nr af om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget. Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug.: Trin 1 er vandforbrug til og med 500 m 3 om året. Trin 2 er vandforbrug over 500 m 3 og op til og med m 3 om året. Trin 3 er vandforbrug over m 3 om året. Det er dog alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m3 om året, der vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, herunder offentlige institutioner og lignende. For ejendommen, der kun delvist anvendes til erhverv på markedsmæssige vilkår, fx hvis der er tale omen ejendom med både erhverv og beboelse, beregnes den erhvervsmæssige del efter trappemodellen mens den øvrige del af vandforbruget afregnes efter den højeste takst (trin 1) uanset vandforbrugets størrelse. For ejendomme, hvor der ikke udøves erhverv (fx alle almindelige forbrugere) finder trappemodellen ikke anvendelse. Ejendomme, som er omfattet af det justerede betalingsprincip i betalingslovens 2 a, stk. 3 og derfor alene betaler for rensning men ikke for transport, skal ikke betale vandafledningsbidrag efter trappemodellen. I stedet skal vandafledningsbidraget for 4

6 disse ejendomme beregnes ud fra den kubikmetertakst, der er fastsat for trin 2. Dette gælder også for de første 500 m3 vand. Trappemodellen indfases gradvist i perioden Takst 2 i procent af takst 1 Takst 3 i procent af takst 1 Fra Fra Fra Fra Fra For at opnå spildevandsbetaling efter trappemodellen kræver det, at ejeren af ejendommen afgiver en erklæring om anvendelsen af ejendomme. Dette sker via den elektroniske tilmeldingsordning. Man tilmelder sig på den elektroniske Trappetilmelding på Tilmeldinger indtil 15. oktober 2013 vil blive reguleret fra , tilmeldinger efter 15. oktober 2013 vil blive reguleret den efterfølgende 1. januar. 4.3 Særbidrag Alle ejendomme skal betale særbidrag (SB), når en ejendom leder spildevand til Renseanlæggene med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand, og når ejendommens spildevand i øvrigt giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af Renseanlæggene. Vordingborg Rens A/S opkræver særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse for særligt forurenet spildevand Særbidraget fastsættes på grundlag af en konkret vurdering af de øgede omkostninger, behandlingen af ejendommens spildevand påfører Forsyningen. Særbidraget består dels af et særbidrag til dækning af de sandsynliggjorte ekstra omkostninger, der er forbundet med håndtering af spildevand, der indeholder andre forurenende stoffer, som f.eks. tungmetaller og miljøfremmede stoffer og dels af et bidrag til dækning af Forsyningens omkostninger i forbindelse med administration af særbidragsordningen. Enhedsprisernes størrelse fastsættes en gang årligt af Vordingborg Rens A/S bestyrelse ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår. Bidragets størrelse godkendes efterfølgende af kommunalbestyrelsen. Bidragets størrelse fremgår af Vordingborg Rens A/S' til enhver tid gældende takstblad, som offentliggøres på Vordingborg Forsynings hjemmeside (www.vordingborgforsyning.dk). 5

7 4.3.1 Beregning af særbidrag Særbidraget er knyttet til de særbidragspligtige stoffer Total-organisk stof (COD) Total-kvælstof (Tot-N) Total-fosfor (Tot-P) Særbidragspligtig er den udledning af disse stoffer, som overstiger en fastsat grænseværdi. Særbidraget beregnes ved multiplikation af de bidragspligtige vand- og stofmængder med takstfastsættelsen for stofferne og beregnes efter følgende formel: SBs (kr./år) = (V-Vf) x ((C-Cgræ) x rc + (N-Ngræ) x rn + (P-Pgræ) x rp Hvor: V = bruttovandmængden, m3/år, (vandforbrug) Vf = bidragsfri vandmængde, m3/år, (vandmængde som ikke udledes) C = total-cod, kg/m3 Cgræ = særbidragsgrænse for COD = 0,60 kg/ m3 N = total-kvælstof, kg/m3 Ngræ = særbidragsgrænse for total-kvælstof= 0,04 kg/m3 P = total-fosfor, kg/m3 Pgræ = særbidragsgrænse for total-fosfor= 0,01 kg/m3 rc = enhedspris for COD, kr./kg rn = enhedspris for total-kvælstof, kr./kg, justeret i forhold til COD/N rp = enhedspris for total-fosfor, kr./kg, justeret i forhold til COD/P Grænseværdien for de forskellige stoffer er henholdsvis: -N > 40 g/m3 Tot-P > 10 g/m3 6

8 Såfremt analyseværdierne for den pågældende parameter er lavere end grænseværdien, sættes dette led til nul. Formlen tages op til revurdering i tilfælde af væsentlige ændringer af spildevandssammensætningen til Vordingborg Rens A/S eller i forbindelse med ændrede myndighedskrav til spildevandsbehandlingen. Beregningen af særbidraget for den enkelte virksomhed sker på basis af et gennemsnit af de årlige analyser af den pågældende ejendoms spildevandsafledning. Kontrolmålinger og analyser foretages i henhold til ejendommens tilslutningstilladelse. Der udtages dog minimum 4 repræsentative prøver om året til beregning af særbidraget. Udtagning af prøver sker i godkendt målerbrønd og foretages af akkrediteret laboratorium. Udgifter til udtagning og analyser påhviler den pågældende ejendom Opkrævning og regulering af særbidrag Særbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Der opkræves á conto bidrag på baggrund af det foregående års målinger, med efterfølgende regulering i henhold til den faktisk afledte vandmængde og forurening det pågældende år. For nye ejendomme opkræves første á conto bidrag ud fra forventet afledning i henhold til ansøgningen om tilslutningstilladelse. Særbidraget kan efter forhandling nedsættes eller bortfalde, såfremt der er en driftsmæssig fordel i, at spildevand med et højt organisk indhold ledes til renseanlægget i forbindelse med kvælstoffjernelse. Opgørelsen af den bidragspligtige vandmængde foretages efter samme retningslinjer som ved beregning af det almene bidrag, dvs. på baggrund af den mængde (m 3 ), der ledes til Renseanlæggene. 5. TILSLUTNING TIL VORDINGBORG RENS A/S En ejendom kan lede spildevand direkte til Renseanlæggene, såfremt følgende betingelser er opfyldt: - Direkte tilledning er i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes spildevandsplan. - Vordingborg Kommunalbestyrelse har meddelt den pågældende ejendom tilladelse til at lede spildevand direkte til Renseanlæggene. - Der er indgået en individuel aftale med Vordingborg Rens A/S om direkte tilledning til Forsyningens renseanlæg. 7

9 - Den pågældende ejendom er tilsluttet et af Vordingborg Rens A/S' renseanlæg direkte, dvs. uden brug af Vordingborg Spildevand A/S' ledningsnet. - Den pågældende ejendom finansierer og vedligeholder transportledningen fra ejendommen til et af Forsyningens renseanlæg. - Ejendommen har installeret en godkendt vandmåler, som registrerer ejendommens samlede vandforbrug. 6. UDTRÆDEN AF VORDINGBORG RENS A/S Udtræden af Vordingborg Rens og tilslutning til Vordingborg Spildevands anlæg kræver Kommunalbestyrelsens tilladelse til tilslutning til Vordingborg Spildevand A/S. Tilslutning sker efter de vilkår, som gælder for den til enhver tid gældende betalingsvedtægt. Ejendommens ejer har ikke mulighed for at opnå nogen godtgørelse eller kompensation i forbindelse med udtræden af Vordingborg Rens A/S. 7. MÅLERDATA Ejere og brugere af ejendomme, som er tilsluttet Renseanlæggene, har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysninger om vandforbruget (målerdata) til Vordingborg Rens A/S. Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan Vordingborg Rens A/S fastsætte et skønnet, realistisk forbrug for ejendommen. 8. FÆLLES BESTEMMELSER Bidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter efter gældende regler herom. Bidrag efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. er tillagt udpantningsret, jf. lov nr af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige. Vordingborg Rens A/S kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler. 8

10 9. VEDTÆGTENS IKRAFTTRÆDEN Vedtægten træder i kraft den 1. januar Samtidig ophæves Vordingborg Rens A/S betalingsvedtægt af 13. december Thomas Christfort, formand Søren U Mikkelsen, direktør Godkendt af Vordingborg Kommunalbestyrelse den 18. december

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Definitioner...3 2 Vedtægtens område...4 3 Budget og regnskab...4 4 Tilslutningsbidrag...5 5 Vandafledningsbidrag...6 6

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆGT. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆGT Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten... 3 2. Vedtægtens område... 3 3. Forsyningens organisering... 4 4. Information... 4 5. Ordforklaring... 4 6. Hovedledninger...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kapitel 1. Organisation... 1 Kapitel 2. Definitioner... 1 Kapitel 3. Vedtægtens område...

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Betalingsvedtægt for Sønderborg Spildevandsforsyning A/S

Betalingsvedtægt for Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Betalingsvedtægt for Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Indholdsfortegnelse Vedtægtens område... 4 Budget og regnskab... 4 Indtægter... 4 Tilslutningsret- og pligt... 4 Tilslutningsbidrag... 5 Bidragets

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

Betalingsvedtægt. For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S Betalingsvedtægt For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kapitel 1. Organisation... 1 Kapitel 2. Definitioner... 1 Kapitel 3. Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Halsnæs Spildevand A/S

Halsnæs Spildevand A/S Halsnæs Spildevand A/S Betalingsvedtægt Januar 2014 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 (Betalingsloven) har Halsnæs

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Spildevandsforsyningen. Januar 2015 ÆRØVAND

BETALINGSVEDTÆGT. Spildevandsforsyningen. Januar 2015 ÆRØVAND BETALINGSVEDTÆGT Spildevandsforsyningen Januar 2015 ÆRØVAND 1 Betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen under Ærø Vand A/S. I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S

Betalingsvedtægt. for. Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S Januar 2014 2/36 INDHOLD Forord 4 1.Vedtægtens område... 1.1.Vedtægtens dækningsområde... 1.2Forsyningspligt mv... 2.Budget

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere