Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2"

Transkript

1 Forslag lo. november 2009 til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse ved håndhævelsen af: l) Fællesskabsretten vedrørende indgåelse af offentlige kontrakter og kontrakter inden for forsyningsvirksomhed (de fællesskabsretlige udbudsregler). 2) Lov om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af bygge- og anlægskontrakter og indkøb m.v. eller regler udstedt i medfør af denne lov. 3) Lov om indhentning aftilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. Stk. 2. Loven finder endvidere anvendelse, når der i lov bestemmelser om klageadgang til Klagenævnet for Udbud. eller i henhold til lover fastsat Kapitel 2 Underretning og stands til-periode m. v. 2. Afholder en ordregiver et udbud, der er omfattet af udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skalordregiveren underrette samtlige berøiie ansøgere og tilbudsgivere om, hvilke beslutninger ordregiveren træffer, herunder bl.a. beslutninger om: 1) prækvalifikation af virksomheder 2) tildelingen af en kontrakt 3) indgåelsen af en rammeaftale 4) optagelsen i et dynamisk indkøbssystem og 5) annullation af en udbudsfoltetning. Stk. 2. Ordregiverens beslutninger efter stk. i skal være ledsaget af en redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Ordregiverens beslutninger efter stk. l, nr. 2-3, skal endvidere angive, hvornår en standstill-periode, jf. 3, stk. 1, udløber. 3. Når en ordregiver beslutter at tildele en kontrakt eller en rammeaftale, der er omfattet af udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, må ordregiveren tidligst indgå kontrakten eller rammeaftalen efter udløbet af en periode (standstill-periode) på: 1) 10 kalenderdage fra ordregiverens afsendelse af underretning i 2, stk. 1, hvis underretning er sket pr. telefax eller ad elektronisk vej (mail). 2) 15 kalenderdage fra ordregiverens afsendelse af underretning i 2, stk. 1, hvis underretning er sket pr. brev. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis: 1) en kontrakt tildeles ved udbud uden forudgående udbudsbekendtgørelse l Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/66/EF af L l. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/665/E0F og 92/13/E0F for så vidt angår forbedring af effektiviteten af klageproeedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter (EU- Tidende nr. L 335 af 20. december 2007, s. 3 i).

2 2) en kontrakt tildeles en leverandør i henhold til en rammeaftale med eller uden genåbning af konkurrencen 3) en kontrakt tildeles en leverandør inden for et dynamisk indkøbssystem eller 4) den eneste berørte tilbudsgiver er den tilbudsgiver, der tildeles kontrakten, og der ikke er nogen berørte ansøgere. 4. En kontrakt kan i de i L 7, stk. 1, nr. l, nævnte tilfælde ikke erklæres for uden virkning, hvis 1) ordregiveren forud for kontraktindgåelsen i Den Europæiske Unions Tidende har offentliggjort en bekendtgørelse, jf. stk. 2, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakten, 2) kontrakten ikke er indgået inden udløbet af L O kalenderdage regnet fra dagen efter offentliggørelse af bekendtgørelsen, og 3) ordregiveren finder, at indgåelsen af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende er tilladt i henhold til de fællesskabsretlige udbudsregler. Stk. 2. Bekendtgørelsen, som er nævnt i stk. l, skal indeholde: l) ordregiverens navn og kontaktoplysninger, 2) en beskrivelse af kontraktens genstand, 3) begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og 4) navn og kontaktoplysninger på den virksomhed, som ordregiveren agter at indgå kontrakt med. Kapitel 3 Klageberettigede og indbringelse for domstolene 5. Klage over oveiirædelse af regler i 1, stk. 1, nr. 1-2, som indgives i standstill-perioden, jf. 3, stk. l, kan ikke indbringes for domstolene, førend Klagenævnet for Udbud har truffet afgørelse i sagen, j f. dog stk. 3. Stk. 2. Har Klagenævnet for Udbud udskilt en del af en klage og truffet afgørelse om, hvorvidt regler i l, stk. 1, er oveiirådt, kan sagen dog i sin helhed indbringes for domstolene. Stk. 3. Klager over en ordregiver, der udnytter et geografisk område med henblik på efterforskning efter eller udvinding af olie, gas, kul eller andet fast brændsel, kan ildce indbringes for Klagenævnet for Udbud, men skal indbringes for Sø- og Handelsretten, jf. 15. Klagefristerne i 7 finder tilsvarende anvendelse på de sager, der anlægges ved Sø- og Handelsretten. 6. Følgende kan indgive klage til Klagenævnet for Udbud: 1) Enhver, der har en retlig interesse heri. 2) Konkurrencestyrelsen. 3) De organisationer og offentlige myndigheder, som økonomi- og erhvervsministeren tillægger klageadgang. 4) Organisationer i andre medlemsstater i Den Europæiske Union, som svarer til de organisationer, der er udpeget i henhold til nr. 3. Stk. 2. Klagenævnet for Udbud kan tillade en tredjemand, for hvem sagen har væsentlig betydning, at indtræde i sagen. Stk. 3. Senest samtidig med, at en klage indbringes for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftigt undeltette ordregiveren om, at klage over den påståede overtrædelse indbringes for Klagenævnet for Udbud, og hvorvidt klagen er indgivet i standstil-perioden, jf. 3, stk. l. tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstil-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. 12, stk. 1. 2

3 7. Har en ordregiver efter udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet afholdt et begrænset udbud, et udbud efter forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse eller et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog, skal klage fra en virksomhed over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud senest 30 kalenderdage efter, at ordregiveren har underrettet ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret,jf. 2, stk. l, nr. 1. Stk. 2. Klage over udbud omfattet af udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, og som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden for følgende frister: l) Senest 6 måneder efter, at ordregiveren har offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, at ordregiveren har indgået en kontrakt. 2) Senest 30 kalenderdage efter, at ordregiveren har undeltettet tilbudsgiverne om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkultencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået. Stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i 4, skal klage over ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud senest 30 dage efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, hvis der ved domstolene anlægges sag om, at regler i 1, stk. 1, nr. L -2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom. Stk. 5. Klagefristerne i stk. l-3 gælder ikke for Konkurrencestyrelsen. Stk. 6. Klagefristen i stk. 2, nr. l, gælder ikke ved klage over en ordregivers indgåelse af en rammeaftale. 8. En afgørelse fra Klagenævnet for Udbud efter L 3, stk. 2, nr. 4, kan indbringes for domstolene senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt ordregiveren. Finder indbringelse ikke sted inden for denne frist, er afgørelsen endelig. Stk. 2. Klagenævnet for Udbuds øvrige afgørelser kan indbringes for domstolene senest 8 uger efter, at en afgørelse er meddelt den pågældende. Finder indbringelse ikke sted inden for denne frist, er afgørelsen endelig. Har Klagenævnet for Udbud udskilt spørgsmål om erstatning eller udsat enkelte klagepunkter til senere afgørelse, kan indbringelse for domstolene af afgørelsen om de i første omgang afgjorte klagepunkter dog ske senest 8 uger efter, at afgørelsen om erstatningsspørgsmålet eller de udsatte klagepunkter er meddelt parterne, eller 8 uger efter, at Klagenævnet for Udbud har meddelt parterne, at spørgsmålet om erstatning eller de udsatte klagepunkter er bortfaldet. Kapitel 4 Klagenævnetfor Udbuds organisation m. v. 9. Klagenævnet for Udbud består af en formand og et antal næstfol1nænd (fonnandskabet) samt et antal sagkyndige medlemmer. Stk. 2. FOl1nandskabet og Klagenævnet for Udbuds sagkyndige medlemmer udpeges af økonomiog erhvervsministeren for en periode på op til 4 år. Formandskabets medlemmer skal være byretseller landsdommere. Klagenævnet for Udbuds sagkyndige medlemmer udpeges blandt personer, der bl.a. har kendskab til bygge- og anlægsvirksomhed, offentlig indkøbsvirksomhed, transportvirksomhed og forsyningsvirksomhed eller har juridisk sagkundskab. 3

4 10. Ved afgørelsen af den enkelte sag deltager et medlem fra formandskabet og to sagkyndige medlemmer. Formanden for Klagenævnet for Udbud kan beslutte at udvide antallet af medlemmer fra fol1nandskabet og sagkyndige medlemmer, som skal deltage i afgørelsen af en sag. Stk. 2. Det eller de medlemmer, der i den enkelte sag deltager fra fonnandskabet, kan, uden at der medvirker sagkyndige medlemmer, træffe afgørelse om processuelle spørgsmål samt træffe afgørelse i sager, der kan afgøres på skriftigt grundlag, hvis sagen ildce er af principiel karakter. 11. En sag forberedes ved udveksling af skriftlige indlæg og afgøres på dette grundlag, medmindre det eller de medlemmer, der i den enkelte sag deltager fra formandskabet, beslutter, at der skal ske mundtlig forhandling. Stk. 2. Klagenævnet for Udbud kan kræve alle oplysninger, som skønnes nødvendige til vurderingen af, om regler i 1 er overholdt eller til afgørelse af, om et forhold er omfattet af Klagenævnet for Udbuds kompetence. Stk. 3. 0konomi- og erhvervsministeren fastsætter næl1nere regler for Klagenævnet for Udbuds virksomhed, herunder om sagsbehandlingen, om gebyr for indgivelse af en klage og om offentliggørelse af afgørelser. 0konomi- og erhvervsministeren kan endvidere fastsætte regler om muligheden for at anvende digital kommunikation inden for lovens område og om de nærmere vilkår herfor, herunder fravige fonnkrav, der hindrer anvendelsen af digital kommunikation. Stk. 4. Videregiver en offentlig myndighed arbejdsdokumenter, der i henhold til offentlighedsloven og forvaltningsloven er interne, til Klagenævnet for Udbud, mister dokumenterne ikke som følge af denne videregivelse deres interne karakter. Kapitel 5 Reaktion.'i- og sanktionsmuligheder 12. Hvor særlige grunde taler herfor, kan Klagenævnet for Udbud efter begæring tillægge en klage opsættende virkning. Stk. 2. ndgives en klage til Klagenævnet for Udbud i standstill-perioden, jf. 3, stk. 1, har klagen opsættende virkning, indtil Klagenævnet for Udbud har truffet afgørelse om opsættende virkning efter stk. l. Stk. 3. de i stk. 2 nævnte tilfælde skal Klagenævnet for Udbud inden udløbet af 30 kalenderdage undeltette ordregiveren om den afgørelse, der er truffet i medfør af stk. l. Fristen regnes fra Klagenævnet for Udbuds modtagelse af klagen. 13. Klagenævnet for Udbud træffer afgørelse om, hvorvidt en ordregiver har overtrådt regler i i, stk. l. Stk. 2. Har en ordregiver overtrådt regler i 1, stk. l, kan Klagenævnet: l) Suspendere ordregiverens udbudsprocedure eller beslutninger forbindelse med en udbuds foltetning. 2) Annullere ordregiverens ulovlige beslutninger eller udbudsforretning. 3) Udstede påbud om lovliggørelse af udbudsproceduren eller beslutninger i forbindelse med udbudsfoltetningen. 4) Udstede påbud om, at en kontrakt, som i medfør af 16- L 7 er blevet erklæret for uden virkning, helt eller delvist skal bringes til ophør. 5) Pålægge ordregiveren en økonomisk sanktion, jf

5 14. Efter påstand kan Klagenævnet for Udbud pålægge en ordregiver at yde klageren erstatning for det tab, som denne har lidt som følge af en overtrædelse af regler i l, stk.. Stk. 2. Efter påstand kan Klagenævnet for Udbud pålægge en ordregiver at yde en klager erstatning for klagerens omkostninger i forbindelse med deltagelse i et udbud, afholdt efter regler i forsyningsvirksomhedsdirektivet, når klageren kan godtgøre, at ordregiveren har overtrådt regler i forsyningsvirksomhedsdirektivet, og at en reel mulighed for klageren for at få tildelt ordren er blevet forspildt som følge af overtrædelsen. 15. Sager, hvor der nedlægges påstand om, at en ordregiver, der udnytter et geografisk område med henblik på efterforskning efter eller udvinding af olie, gas, kul eller andet fast brændsel, har overtrådt regler i l, stk. l, anlægges ved Sø- og Handelsretten. Stk. 2. Har en ordregiver overtrådt regler i 1, stk. l, kan Sø- og Handelsretten: 1) Suspendere ordregiverens udbudsprocedure eller beslutninger i forbindelse med en udbudsforretning. 2) Annullere ordregiverens ulovlige beslutninger eller udbudsforretning. 3) Pålægge ordregiveren at lovliggøre en udbudsprocedure eller beslutninger i forbindelse med en udbudsforretning. 4) Erklære en kontrakt for uden virkning, jf og pålægge ordregiveren at bringe kontrakten til ophør. 5) Pålægge ordregiveren en bøde efter 20, stk. l. Stk. 3. Sø- og Handelsretten kan pålægge ordregiveren en bøde som alternativ til reaktionsmulighederne i stk. 2, nr. 1-3, hvis ordregiveren nedlægger påstand herom. Stk. 4. Bestemmelserne i L 2, L 4, og 18, stk. L -4, og stk. 6, finder tilsvarende anvendelse ved Sø- og Handelsrettens behandling af en sag anlagt efter stk En kontrakt, der er omfattet af udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, kan erklæres for uden virkning og ordregiveren kan pålægges en alternativ sanktion, jf. 18, stk. 3, hvis: 1) Kontrakten er indgået i standstill-perioden, jf. 3, stk. 1. 2) Kontrakten er indgået i en periode, hvor en klage af Klagenævnet for Udbud er blevet tillagt opsættende virkning, jf. 12, stk. l, eller klagen har opsættende virkning, jf. 12, stk. 2. Stk. 2. En kontrakt, der er omfattet af de fællesskabsretlige udbudsregler, kan erklæres for uden virkning, hvis det i øvrigt skønnes, at dette er nødvendigt for at overholde fællesskabsretten. Stk. 3. Erklæres en kontrakt for uden virkning, udsteder Klagenævnet for Udbud påbud, jf. 13, stk. 2, nr En kontrakt, der er omfattet af udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal erklæres for uden virkning, hvis: l) En ordregiver i strid med de fællesskabsretlige udbudsregler har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, jf. dog stk. 2. 2) Kontrakten er indgået i standstill-perioden, jf. 3, stk. 1, eller kontrakten er indgået i en periode, hvor en klage af Klagenævnet for Udbud er blevet tillagt opsættende virkning, jf. 12, stk. l, eller klagen har opsættende virkning, jf. 12, stk. 2, og ordregiveren samtidig har overtrådt de fællesskabsretlige udbudsregler på en måde, der har påvirket tilbudsgiverens muligheder for at få tildelt kontrakten. 3) Kontrakten, der er baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen, er indgået i strid med de fællesskabsretlige udbudsregler, og den anslåede kontraktværdi svarer til eller overstiger tærskelværdien fastsat i disse regler, jf. dog stk. 3. 5

6 4) Kontrakten, der er baseret på et dynamisk indkøbssystem, er indgået i strid med de fællesskabsretlige udbudsregler, og den anslåede kontraktværdi svarer til eller overstiger tærskelværdien fastsat i disse regler, jf. dog stk. 3. Stk. 2. En kontrakt kan i de i stk. l, nr. 1, nævnte tilfælde ikke erklæres for uden virkning, hvis ordregiveren har fuldt proceduren i 4. Stk. 3. En kontrakt kan i de i stk. l, nr. 3-4, nævnte tilfælde ikke erklæres for uden virkning, hvis 1) ordregiveren har fulgt procedurerne i 2-3, og 2) ordregiveren finder, at indgåelse af kontrakten baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er sket i overensstemmelse med de fællesskabsretlige udbudsregler. Stk. 4. Erklæres en kontrakt for uden virkning, udsteder Klagenævnet for Udbud påbud, jf. 13, stk. 2, nr Erklæres en kontrakt for uden virkning, skal det angives, hvorvidt hele kontrakten eller kun en del heraf skal være uden virkning. En kontrakt erklæres for uden virkning for de fremtidige leverancer i kontrakten. Kan leverancerne tilbageleveres i væsentlig samme stand, erklæres kontrakten tillige for uden virkning for allerede foretagne leverancer. Stk. 2. En kontrakt, der er omfattet af 17, stk. l, og som ikke er undtaget efter 17, stk. 2-3, kan undlades at erklæres for uden virkning, hvis det på baggrund af en undersøgelse af alle relevante aspekter må konstateres, at væsentlige hensyn til almenhedens interesser gør det nødvendigt at opretholde kontrakten. Stk. 3. Der fastsættes en alternativ sanktion i fol1n af en økonomisk sanktion eller bøde, når en kontrakt, der er omfattet af 16, stk. i, eller L 7, stk. 1, og som ikke er undtaget efter 17, stk. 2-3, ikke erklæres for uden virkning. Der fastsættes ligeledes en alternativ sanktion, når kun en del af kontrakten erklæres for uden virkning. Stk. 4. nden Klagenævnet for Udbud træffer afgørelse om at erklære en kontrakt for uden virkning eller at anvende en alternativ sanktion, jf. stk. 3, skal Klagenævnet for Udbud hurtigst muligt meddele ordregiverens kontraktpart, at det inden en fastsat frist er nmligt at intervenere i sagen. Stk. 5. Er ordregiveren ikke omfattet af 19, stk. l, indgiver Klagenævnet for Udbud politianmeldelse, når ordregiveren i medfør af stk. 3 skal pålægges en alternativ sanktion i form af en bøde. Stk. 6. Klagenævnet for Udbud orienterer Konkurrencestyrelsen og Europa-Kommissionen om afgørelser, som Klagenævnet for Udbud træffer i medfør af stk. 2. Kapitel 6 Økonomiske sanktioner og bøder 19. Klagenævnet for Udbud kan pålægge en ordregiver, der er et organ eller en institution, der er en del af den offentlige forvaltning, og som ikke er etableret på privatretligt grundlag, en økonomisk sanktion, når Klagenævnet for Udbud ikke erklærer hele kontrakten for uden virkning, jf. L 8, stk. 3. Stk. 2. En økonomisk sanktion kan pålægges en ordregiver, der er omfattet af stk. 1, når denne: 1) Har indgået en kontrakt i standstill-perioden, jf. 3, stk. 1. 2) Har indgået en kontrakt i en periode, hvor en klage er blevet tilagt opsættende virkning, jf. L 2, stk. 1, eller klagen har opsættende virkning, jf. 12, stk. 2. 6

7 3) strid med de fællesskabsretlige udbudsregler har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, jf. 17, stk. l, nr. 1. 4) Har indgået en kontrakt i standstill-perioden, jf. 3, stk. 1, har indgået en kontrakt i en periode, hvor en klage er blevet tillagt opsættende virkning, jf. l2, stk. l, eller klagen har opsættende virkning, jf. L 2, stk. 2, og der samtidig er sket en overtrædelse af de fællesskabsretlige udbudsregler på en måde, der har påvirket ansøgerens eller tilbudsgiverens muligheder for at få tildelt kontrakten, jf. 17, stk. l, nr. 2. 5) Har indgået en kontrakt, der er baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen, og i forbindelse hermed har overtrådt de fællesskabsretlige udbudsregler, og den anslåede kontraktværdi svarer til eller overstiger tærskelværdien fastsat i disse regler, jf. 17, stk. 1, nr. 3. 6) Har indgået en kontrakt, der er baseret på et dynamisk indkøbssystem, og i forbindelse hermed har overtrådt de fællesskabsretlige udbudsregler, og den anslåede kontraktværdi svarer til eller overstiger tærskelværdien fastsat i disse regler, jf. 17, stk. 1, nr. 4. Stk. 3. En økonomisk sanktion efter stk. 1-2 kan pålægges, selvom overtrædelsen hverken kan tilregnes ordregiveren som forsætlig eller uagtsom. Stk. 4. Den økonomiske sanktion skal indbetales til Konkurrencestyrelsen senest 8 uger efter datoen for Klagenævnet for Udbuds afgørelse, medmindre Klagenævnet for Udbuds afgørelse er indbragt for domstolene. Stk. 5. Betales den økonomiske sanktion ikke inden for den i stk. 6 angivne frist, og er sagen ikke indbragt for domstolene, inddriver Konkurrencestyrelsen sanktionen efter reglerne i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. 20. En bøde kan pålægges den ordregiver, der ikke er omfattet af 19, stk. 1, og som har handlet på en måde, der er angivet i 19, stk. 2. Stk. 2. En bøde efter stk. 1 samt 15, stk. 3, kan pålægges, selvom overtrædelsen hverken kan tilregnes ordregiveren som forsætlig eller uagtsom. 21. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt: 1) Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til Konkurrencestyrelsen eller Klagenævnet for Udbud eller fortier forhold af betydning for den pågældende sag, hvortil oplysningerne indhentes. 2) Overtræder eller undlader at efterkomme et påbud, jf. 13, stk. 2, nr Der kan pålægges selskaber m.v. Uuridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5. Stk. 2. Forældelsesfristen for pålæg af en økonomisk sanktion og for strafansvar er 5 år. 23. Konkunencestyrelsen kan pålægge daglige eller ugentlige tvangsbøder til den, der undlader at: i) Give Konkurrencestyrelsen oplysninger i henhold til 24, stk. 1. 2) Fremsende de bekendtgørelser, som det efter udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet er påkrævet at fremsende til offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. 3) Efterkomme et påbud efter 13, stk. 2, nr Stk. 2. Klagenævnet for Udbud kan pålægge daglige eller ugentlige tvangsbøder til den, der undlader at give Klagenævnet for Udbud oplysninger i henhold til, stk. 2. 7

8 Kapitel 7 Konkurrencestyrelsens indhentning af oplysninger 24. Konkurrencestyrelsen kan kræve alle oplysninger, som skønnes nødvendige til vurderingen af, om regler i i, stk. l, og om udstedte påbud, jf. 13, stk. 2, nr. 3-4, er overholdt. Stk. 2. Videregiver en offentlig myndighed arbejdsdokumenter, der i henhold til offentlighedsloven og forvaltningsloven er interne, til KonkUlTencestyrelsen, mister dokumenterne ikke som følge af denne videregivelse deres interne karakter. Kapitel 8 krafttrædelse m. v. 25. Loven træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Lov om Klagenævnet for Udbud, jf. lov nr. 415 af 31. maj, 2000, som ændret senest ved lov nr. l336 af 19. december 2008, ophæves. Stk. 3. Klager, der inden den 1. juli 20 i O er indbragt for Klagenævnet for Udbud, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler. Stk. 4. lovbekendtgørelse nr. 600 af 30. juni 1992 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af bygge- og anlægskontrakter og indkøb m.v. som ændret ved lov nr. 415 af 31. maj 2000, ophæves 3, stk. 3. Stk. 5. Bekendtgørelse nr. 588 af 1. oktober 2006 om ændring af bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, ophæves. Stk. 6. De administrative regler, der er fastsat i medfør af lov om Klagenævnet for Udbud, jf. lov nr. 415 af 31. maj 2000, forbliver i kraft, indtil de afløses af forskrifter udstedt efter denne lov Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 8

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Til lovforslag nr. L 110 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) LOV nr 492 af 12/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-8800-0020 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud 1

Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud 1 LBK nr 593 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 16/04480 Senere

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 4. juni Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud juni Nr. 593.

Lovtidende A Udgivet den 4. juni Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud juni Nr. 593. Lovtidende A 2016 Udgivet den 4. juni 2016 2. juni 2016. Nr. 593. Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud 1 Herved bekendtgøres lov nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for Udbud med de ændringer

Læs mere

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras?

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Finns det andra modeller inom EU att fundera över end Upphandlingsutredningens förslag? Danske erfarenheter Stockholm, 30.1.2014 v/jens Fejø Copenhagen

Læs mere

Nr. 3 Juni 2010. Indhold. 1 Håndhævelse af udbudsreglerne

Nr. 3 Juni 2010. Indhold. 1 Håndhævelse af udbudsreglerne Indhold 1 Håndhævelse af udbudsreglerne 1 Håndhævelse af udbudsreglerne Af advokat Gitte Holtsø og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen Den 1. juli 2010 træder den nye lov om håndhævelse af udbudsreglerne

Læs mere

lovforslagets enkelte bestemmelser sæt, Klagenævnet kan træffe afgørelse efter. Til kapitel) Lovens anvendelsesområde

lovforslagets enkelte bestemmelser sæt, Klagenævnet kan træffe afgørelse efter. Til kapitel) Lovens anvendelsesområde Bemærkninger ti lovforslagets enkelte bestemmelser Til kapitel) Lovens anvendelsesområde Den foreslåede lov finder anvendelse ved håndhævelse af udbudsreglerne m. v. og erstatter lov om Klagenævnet for

Læs mere

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten.

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. NYE REGLER OM OVERTRÆDELSER AF UDBUDSREGLERNE Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. Der er tale om en væsentlig stramning af udbudsreglerne, som har betydning for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den xx. februar 2013 af erhvervs- og vækstminister (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde.

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering

Læs mere

INDSIGT nye regler om overtrædelse af udbudsreglerne

INDSIGT nye regler om overtrædelse af udbudsreglerne INDSIGT nye regler om overtrædelse af udbudsreglerne Indhold Baggrund 2 De nye reglers ikrafttræden 3 Kontrolloven 4 Kontrakter indgået i strid med udbudsreglerne 5 Retsstillingen før 20. december 2009

Læs mere

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Agenda I. Baggrund arbejdsgruppen om serviceeftersyn af det danske klagesystem for udbud II.

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010 Advokat Andreas Christensen side 2 Prækvalifikation Prækvalifikation Underretning af ansøgere Ordregivers begrundelse vedrørende manglende

Læs mere

N O T A T. Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

N O T A T. Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. N O T A T 6. januar 2010 4/0404-8800-0020 KBN/CRH/MOC-KS Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1. Indledning Formålet med lovforslaget er at sikre en mere

Læs mere

Forslag. til. (Modernisering og effektivisering af sagsbehandlingen i Klagenævnet for Udbud m.v.)

Forslag. til. (Modernisering og effektivisering af sagsbehandlingen i Klagenævnet for Udbud m.v.) Forslag til Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Modernisering og effektivisering af sagsbehandlingen

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

Rottebekæmpelse i Odense Kommune.

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/41530591.aspx Ekstern udbuds ID 5193-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. Lovforslag nr. L 153 Folketinget 2012-13 Fremsat den 27. februar 2013 af erhvervs- og vækstminister (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (Mere effektivt

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 335/31 DIREKTIVER

Den Europæiske Unions Tidende L 335/31 DIREKTIVER 20.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 335/31 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/66/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF for så vidt angår

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring.

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring. 27. november 2009 mqf Konkurrencestyrelsen Att.: Carina Risvig Hansen Nyropsgade 30 1780 København V Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Rengøring hos Forsyning Helsingør.

Rengøring hos Forsyning Helsingør. Rengøring hos Forsyning Helsingør. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/37320797.aspx Ekstern udbuds ID 311274-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Filtype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Genlæs og afslut. Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed

Genlæs og afslut. Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed Side 1 af 5 Genlæs og afslut Genlæs information nedenfor og klik derefter på gem Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2014/24/EU

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 2012/1 LSF 153 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17851 Fremsat den

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til udbudslov Af erhvervs- og vækstministeren 1)

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168797-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026852 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012 K E N D E L S E Rail & Road Protec GmbH (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod DSB Vedligehold A/S og DSB S-tog

Læs mere

Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81474-2017:text:da:html Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S 044-081474 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed Page 1 of 5 Genlæs og afslut Genlæs information nedenfor og klik derefter på gem Bekendtgørelse om indgåede kontrakter Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed I.1)

Læs mere

Danmark-Aabenraa: Diverse maskiner til generelle og specielle formål

Danmark-Aabenraa: Diverse maskiner til generelle og specielle formål Danmark- Aabenraa: Diverse maskiner til generelle og specielle formål Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregiverens by Frist for indhentning af materiale Frist for aflevering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Denne bekendtgørelse vedrører

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240232-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Hedehusene: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Hedehusene: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:49210-2016:text:da:html Danmark-Hedehusene: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2016/S 031-049210 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55939-2015:text:da:html Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61071-2016:text:da:html Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S 038-061071 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Danmark-Skanderborg: Rekrutteringstjenester 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Skanderborg: Rekrutteringstjenester 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349081-2016:text:da:html Danmark-Skanderborg: Rekrutteringstjenester 2016/S 194-349081 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024306 (Kirsten Thorup) 6. maj 2011 K E N D E L S E FællesBo (selv) mod Herning Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2010/S 026-037252 af 6. februar 2010 udbød

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 16/08500 Senere ændringer til

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Light Regimet Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Udbudslovens afsnit I Udbudslovens afsnit II Udbudslovens afsnit III Udbudslovens afsnit IV Udbudslovens

Læs mere

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer:

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer: BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Partner og advokat Andreas Christensen, Horten 28. januar 2016 NYE REGLER FOR UDBUD side 2 Den nye udbudslov de mest markante ændringer: Ophævelse af annonceringspligten

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Varer

Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser SK Gadelys A/S 29396361 Lilleøvej 3 Korsør 4220 E-mail: info@skforsyning.dk Overordnet internetadresse:

Læs mere

Debatmøde om lovforslaget til den nye udbudslov Opsigelse af kontrakter

Debatmøde om lovforslaget til den nye udbudslov Opsigelse af kontrakter Debatmøde om lovforslaget til den nye udbudslov Opsigelse af kontrakter v/advokat Lotte Hummelhøj Medlemsmøde i Dansk Forening For Udbudsret torsdag den 15. januar 2015 Opsigelse af kontrakter Artikel

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Fremsat den 29. april 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

2010/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Forslag. til. (Effektivisering af sagsbehandlingen i Klagenævnet for Udbud m.v.

2010/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Forslag. til. (Effektivisering af sagsbehandlingen i Klagenævnet for Udbud m.v. 2010/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Fremsat den 29. april 2011 af økonomi- og erhvervsministeren

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Nyhedsbrev Udbud

Nyhedsbrev Udbud Nyhedsbrev Udbud 16.04.2015 KONCESSIONER OG GRÆNSE- OVERSKRIDENDE INTERESSE 16.4.2015 Klagenævnet for Udbud har i en ny kendelse inddraget de endnu ikke implementerede tærskelværdier i det nye Koncessionsdirektiv

Læs mere