Udbudsmateriale Forbrugerafregningssystem til Favrskov Forsyning. Offentligt udbud. Forbrugerafregningssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale Forbrugerafregningssystem til Favrskov Forsyning. Offentligt udbud. Forbrugerafregningssystem"

Transkript

1 Udbudsmateriale Forbrugerafregningssystem til Favrskov Forsyning Offentligt udbud Forbrugerafregningssystem Favrskov Forsyning Maj 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generel beskrivelse af udbuddet Udbudsansvarlig Udbuddets omfang Beskrivelse af Favrskov Forsyning Udbudsbetingelser Udbudsform Formkrav Sprog Ejendomsret Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Åbning af de indkomne tilbud Vedståelsesfrist for tilbud Aftalegrundlag Alternative bud Tilbudsgivers forbehold Udvælgelseskriterier Tildelingskriterium Tilbudsgivers demonstration af løsning Udbudsbetingelser Kravspecifikation Ufravigelige krav Ønsker Kontrakt vedr. indkøb af forbrugerafregningssystem til Favrskov Forsyning Parterne Kontraktgrundlag Kontraktens omfang Kontraktperiode Optioner Fakturering Priser Prisregulering Betalingsbetingelser Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Erstatningsansvar og forsikring Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Kontraktændringer Lovkrav Etik og socialt ansvar Underskrift Bilag Bilag 1 Økonomi Bilag 2 Funktion Bilag 3 Anvendelse Bilag 4 Service Bilag 5 Tro og love erklæring Oplysninger om gæld til det offentlige Bilag 6 Vejledende tidsplan Bilag 7 Cases Side 2 af 23

3 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Favrskov Forsyning udbyder indkøb af forbrugerafregningssystem til afregning af kunder inden for forsyningsgrenene affald og spildevand. 1.2 Udbudsansvarlig Økonomichef Thomas Sørensen er kontaktperson og ansvarlig for processen i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet. Spørgsmål til udbudsmaterialet skal ske i henhold til afsnit Udbuddets omfang Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede ydelser fremgår af udbudsmaterialets kapitel 4. Leverings- og betalingsbetingelser samt eventuelle optioner på kontraktforlængelse fremgår af udbudsmaterialets kapitel 5. Forbrugerafregningssystemet skal være idriftsat og fuldt funktionsdygtigt i forhold til de opstillede betingelser senest 1. december Aftalen ophører uden yderligere varsel den 30. november Favrskov Forsyning har mulighed for at forlænge aftalen med 2 x 1 år fra udløbsdatoen. Hvis Favrskov Forsyning ønsker at gøre brug af optionen, skal dette meddeles tilbudsgiver senest 3 måneder inden udløb. Tilbudsgiver er forpligtet til ved samarbejdets ophør og uanset opsigelsens årsag vederlagsfrit at bistå Favrskov Forsyning med at overflytte data til et andet system og/eller driftsmiljø hos Favrskov Forsyning eller hos tredjemand. Udbuddet gennemføres med en øvre økonomisk grænse på kr. over en 4-årig kontraktperiode. I prisen skal initialomkostninger, tilpasning til Favrskov Forsynings øvrige administrationssystemer og 3. parts systemer samt drifts- og serviceomkostninger være indeholdt. 1.4 Beskrivelse af Favrskov Forsyning Favrskov Forsyning er en koncern bestående af serviceselskabet Favrskov Forsyning A/S samt Favrskov Affald A/S og Favrskov Spildevand A/S. Favrskov Forsyning A/S leverer personale- og administrationsydelser til de øvrige selskaber, herunder forbrugerafregninger for selskabernes kunder. Koncernen ejes af Favrskov Kommune. I Favrskov Kommune var der ifølge Danmarks Statistik indbyggere pr. 1. januar Favrskov Spildevand har ca registrerede forbrugere tilsluttet kloaknettet og ca husstande tilmeldt tømningsordningen for bundfældningstanke. Kloaknettet består af ca km. regn- og spildevandsledninger, og der behandles årligt ca m 3 vand på selskabets 10 renseanlæg. Favrskov Affald administrerer og driver de kommunale ordninger for dagrenovation og genbrugsaktiviteter. Der er ca husstande tilmeldt dagrenovationsordningen. Genbrugsaktiviteterne består af drift af 4 genbrugspladser, og indsamlingsordninger for glas, papir og pap, storskrald fra husstande, papir fra offentlige kontorer, batterier samt klinisk risikoaffald. Side 3 af 23

4 Favrskov Forsyning havde i 2012 en omsætning på kr. fordelt mellem koncernens 3 selskaber. Årsrapporter for 2012 kan rekvireres ved henvendelse til Favrskov Forsyning. Virksomhedsplan 2013 kan ses på selskabets hjemmeside Side 4 af 23

5 2. Udbudsbetingelser 2.1 Udbudsform Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Tilbudsloven bek. nr af 07/12/2007, afsnit II. 2.2 Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i 2 eksemplarer. Det samlede tilbudsmateriale skal desuden fremsendes i 1 eksemplar på USB. Tilbudsmateriale modtaget på accepteres ikke som fremsendelse af det elektroniske eksemplar. 2.3 Sprog Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. 2.4 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som ordregivers ejendom, og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal stilles skriftligt og rettes til økonomichef Thomas Sørensen, pr. med emnet: "Spørgsmål - Udbud af forbrugerafregningssystem senest den 7. juni 2013 kl Tilbudsfrist Tilbuddet skal være mærket: Tilbud Udbud af forbrugerafregningssystem og Må kun åbnes af økonomichef Thomas Sørensen Forsendelsen skal være lukket. Tilbuddet skal være ordregiver i hænde senest den 21. juni 2013 kl på følgende adresse: Favrskov Forsyning Torvegade Hammel Att.: Thomas Sørensen Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved overskridelse af tilbudsfristen returneres tilbuddet i uåbnet stand, såfremt det tydeligt fremgår, hvem afsenderen er. 2.7 Åbning af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 2.8 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende til den 1. december Aftalegrundlag Aftale indgås på grundlag af vedlagte kontrakt. Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem parterne i forbindelse med opfyldelse af kontrakten Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud. Side 5 af 23

6 2.11 Tilbudsgivers forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. udbudsmaterialets afsnit 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil medføre, at ordregiver har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke på sikker og saglig vis kan prissættes, er ordregiver pligtig til at se bort fra tilbuddet Udvælgelseskriterier Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning. Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular er vedlagt som bilag 5. Dokumentation for at tilbudsgiver har en positiv egenkapital ved udgangen af seneste afsluttede regnskabsår. Dokumentation for professionel erhvervsforsikring. Teknisk og/eller faglig formåen. Tilbudsgiver bedes dokumentere sammenlignelige leverancer fra minimum 3 forsyningsselskaber Tildelingskriterium Aftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for Favrskov Forsyning økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende delkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tilbudsvurderingen. Underkriterier Vægtning i procent Pris Den samlede pris 20 % Funktion Favrskov Forsynings vurdering af systemets funktioner 30 % Anvendelse Favrskov Forsynings vurdering af systemets anvendelsesmuligheder Service Favrskov Forsynings vurdering af tilbudsgivers service, herunder support, tilgængelighed, vedligeholdelse/opdateringer og undervisning af brugere 30 % 20 % Side 6 af 23

7 2.14 Tilbudsgivers demonstration af løsning Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet fremvise løsningen for Favrskov Forsyning på et præsentationsmøde. Der afsættes 3 timer til mødet, som afholdes mellem Favrskov Forsyning og den enkelte tilbudsgiver. Der bliver ikke mulighed for at overvære andre tilbudsgiveres præsentationer. Ved fremvisningen har tilbudsgiver mulighed for at demonstrere forbrugerafregningssystemet. Fremvisningen skal indeholde en gennemgang af de i bilag 7 beskrevne cases. Ved flere end 5 tilbudsgivere vil Favrskov Forsyning på baggrund af de tilsendte tilbud invitere de 5 tilbudsgivere, som har afgivet de af Favrskov Forsyning vurderede økonomisk mest fordelagtige tilbud. Mødet vil ikke være genstand for forhandling, men er udelukkende set som en præsentation, hvor tilbudsgiver kan præcisere og uddybe evt. uklarheder i sit tilbud. Ordregiver og tilbudsgiver godkender efter fremvisningen et referat, som indgår i den endelige vurdering af tilbud. Side 7 af 23

8 3. Udbudsbetingelser Tilbudsdispositionen indeholder en referenceramme for udformningen af tilbud. Tilbudsgiver opfordres således til at være særlig opmærksom på, at alt besvares korrekt samt at alt det adspurgte vedlægges. Manglende besvarelse eller manglende vedlæggelse af de i udbuddets nævnte dokumenter kan gøre tilbuddet ikke-konditionsmæssig og derved forpligte ordregiver til at afvise tilbuddet. Virksomhedsoplysninger Tilbudsgivers navn Adresse CVR-nummer Kontaktperson (herunder og telefonnummer) Forbehold Tilbudsgiver skal klart redegøre for eventuelle forbehold til de i udbudsmaterialet indeholdte krav og ønsker. Der henvises i den forbindelse til afsnit 2.11 vedrørende tilbudsgivers forbehold, og det indskærpes, at ethvert forbehold kan berettige eller forpligte ordregiver til at afvise tilbuddet. Dokumentation for udvælgelseskriterier Tilbuddet skal indeholde dokumentation for de i punkt 2.12 beskrevne udvælgelseskriterier. Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular er vedlagt som bilag 5. Dokumentation for at tilbudsgiver har en positiv egenkapital ved udgangen af seneste afsluttede regnskabsår. Dokumentation for teknisk og/eller faglig formåen. Priser Tilbudsgiver oplyser priser i henhold til udbudsmaterialets bilag 1. Tilbudslisten udfyldes og vedlægges tilbuddet. Funktion Tilbudsgiver udarbejder en beskrivelse i henhold til tilbudsmaterialets bilag 2. Anvendelse Tilbudsgiver udarbejder en beskrivelse i henhold til tilbudsmaterialets bilag 3. Service Tilbudsgiver udarbejder en beskrivelse i henhold til tilbudsmaterialets bilag 4. Side 8 af 23

9 4. Kravspecifikation Kravspecifikationen er delt op i to afsnit. I det første beskrives de ufravigelige krav, Favrskov Forsyning har identificeret som det minimumsniveau, et fremtidigt forbrugerafregningssystem og en fremtidig leverandør skal leve op til. I næste afsnit beskrives yderligere ønsker til forbrugerafregningssystemet og leverandøren. Ønskerne er ikke ufravigelige, men hvis tilbudsgiver fraviger ønskerne i sit tilbud, skal tilbudsgiver anvise alternativer, som af Favrskov Forsyning skal vurderes til at være fuldgode erstatninger. 4.1 Ufravigelige krav Favrskov Forsyning har opstillet en række krav til forbrugerafregningssystemet, som ikke kan fraviges. Kravene er her grupperet i forhold til de kriterier, forbrugerafregningssystemet vil blive vurderet efter. Pris Tilbudsgiver skal afgive et tilbud indenfor den økonomiske ramme på kr. over en 4 årig kontraktperiode. Funktionalitet Tilbudsgiver skal vedlægge en funktionsbeskrivelse eller andet skriftlig materiale, der kan give ordregiver et fyldestgørende indtryk af løsningens funktionalitet. Vedr. spildevand a) Vandaflæsninger skal kunne registreres med måler og angivelse af dato for seneste aflæsning. Registreringen skal danne grundlag for udstedelse af opkrævning for vandafledningsbidrag. b) A conto opkrævning og årsafregning for vandafledningsbidrag samt øvrige gebyrer og afgifter vedr. spildevand, herunder administration af tømningsordning for septiktanke. Tillige udstedelse af rykkere samt overførsel af restancer til inddrivelse via Skat. c) Udtræk af rapporter og statistik til diverse indberetningskrav og til ledelsesinformation. Vedr. affald a) Registrering af forbrugeres tilmeldinger til dagrenovationsordninger. Herunder understøttelse af elektronisk korrespondance mellem forsyning, forbruger og entreprenør i forhold til ændring af tilmeldinger, klager eller andre henvendelser, der kan forårsage ændringer i den opkrævning, forbrugeren skal have. b) Opkrævning af afgifter og gebyrer for dagrenovation og andre affaldsrelaterede ordninger. Opkrævning af gebyrer og afgifter skal kunne håndteres i én proces med en samlet faktura for flere forbrugsarter til forbrugeren. Fakturaer skal kunne afsendes elektronisk direkte til forbrugerens mailadresse, til e-boks eller til udskrift i papirformat. Der skal i forbrugerafregningssystemet kunne tilknyttes kommentarer til et forbrugssted eller en forbruger. Forbrugerafregningssystemet skal indeholde et integrer bart værktøj til elektronisk udveksling af informationer mellem Favrskov Forsyning og selskabets forbrugere samt mellem Favrskov Forsyning og selskabet samarbejdspartnere indenfor renovationsområdet. Hvis dialogværktøjet ikke er integreret i forbrugerafregningssystemet skal tilbudsgiver som minimum kunne anvise et integrer bart alternativ. Side 9 af 23

10 Systemet skal overholde de til enhver tid gældende regler, love, bekendtgørelser, vejledninger mv. der måtte have indflydelse på Favrskov Forsynings udsendelse af opkrævninger til private og offentlige forbrugere. Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet beskrive de krav til operativsystemer, snitflader til andre systemer mv., der er en forudsætning for en stabil og pålidelig drift af forbrugerafregningssystemet. I det nuværende afregningssystem har Favrskov Forsyning en stor mængde data. Tilbudsgiver skal gennem dialog med Favrskov Forsyning medvirke til, at der ved et eventuelt skift af forbrugerafregningssystem konverteres tilstrækkelige datamængder til at sikre et korrekt afregningsgrundlag overfor forbrugerne. Favrskov Forsyning forventer som minimum, at data fra indeværende år samt senest afsluttede regnskabsår konverteres. Data konverteres fra KMD FAS. Sikkerhedskopiering af data påhviler tilbudsgiver, såfremt løsningen hostes af tilbudsgiver. Hvis løsningen hostes af Favrskov Forsynings til enhver tid gældende it-driftsleverandør, skal sikkerhedskopiering af data aftales med denne. Anvendelse Forbrugerafregningssystemet skal understøtte Favrskov Forsynings koncernstruktur og skal kunne integreres med 3. parts systemer. Der skal være en åben adgang til at udveksle data med øvrige administrative systemer som for eksempel økonomisystem, betalingssystem, elektroniske korrespondancesystemer mv. Dataudveksling skal være mulig i forhold til Favrskov Forsynings interne systemer og i forhold til 3. part som for eksempel Skat, Nemkonto, Nets, e-boks m.fl. Det skal være et ubrudt, elektronisk revisionsspor mellem forbrugerafregningssystemet og øvrige systemer, der måtte modtage/afsende oplysninger om opkrævninger og/eller betalinger til og fra Favrskov Forsynings kunder. Tilbudsgiver skal ved demonstration vise, at systemet kan håndtere de i bilag 7 beskrevne cases. Service Forbrugerafregningssystemet skal være tilgængeligt indenfor minimum 95 % af Favrskov Forsynings normale arbejdstid, som er mandag onsdag kl , torsdag kl og fredag kl Al skriftlig og mundtlig kommunikation i systemet samt mellem Favrskov Forsyning og tilbudsgiver skal foregå på dansk. Tilbudsgiver skal tilbyde adgang til brugersupport på alle hverdage kl Tilbudsgiver skal i tilbuddet beskrive supportfunktionen, bemandingen af funktionen og de kompetencer, tilbudsgiver stiller til rådighed i supportfunktionen. 4.2 Ønsker Forbrugerafregningssystemet skal som minimum opfylde de krav, der er specificeret i udbudsmaterialets afsnit 4.1. Ved tilbudsgivers præsentation af løsningen vil Favrskov Forsyning bedømme løsningen inden for de opstillede kriterier. Uden at beskrivelsen er udtømmende, gøres der i bilag 3-6 rede for yderligere ønsker, ordregiver har til løsningen. Beskrivelsen skal opfattes som eksempler på funktionalitet, anvendelse og service, Favrskov Forsyning vil lægge vægt på i bedømmelsen. Side 10 af 23

11 Andre funktionaliteter, anvendelsesmuligheder eller servicetilbud vil ligeledes indgå i bedømmelsen, når Favrskov Forsyning bliver præsenteret for disse. Side 11 af 23

12 5. Kontrakt vedr. indkøb af forbrugerafregningssystem til Favrskov Forsyning 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Favrskov Forsyning A/S Torvegade Hammel CVR NR og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2 Kontraktgrundlag Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt udbud i overensstemmelse med Tilbudsloven. Kontrakten beskriver ordregivers og kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Kontrakt mellem kontrakthaver og ordregiver B. Supplerende oplysninger, herunder evt. rettelsesdokumenter samt spørgsmål og svar C. Udbudsmateriale med bilag fra ordregiver af [mm.åååå] D. Kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå]. Kontrakthavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende kontrakt. 3 Kontraktens omfang Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte produkter og ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. 4 Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra implementeringen af systemet til dette er fuldt funktionsdygtigt senest Aftalen ophører uden yderligere varsel den Aftalen kan til enhver tid opsiges af ordregiver med et opsigelsesvarsel på 6 måneder. 5 Optioner Ordregiver kan forlænge kontrakten i op til 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede kontraktvilkår. Meddelelse herom skal gives til kontrakthaver senest 3 måneder før udløb. I modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse. Såfremt optionen udnyttes, ophører kontrakten uden særskilt opsigelse ved optionens udløb. 6 Fakturering Alle fakturaer skal gebyrfrit fremsendes elektronisk til Favrskov Forsyning. Det påhviler Favrskov Forsyning at oplyse det til enhver tid gældende EAN nummer til kontrakthaver. Side 12 af 23

13 Fakturaer skal kunne indlæses elektronisk i ordregivers økonomisystem. Elektroniske fakturaer skal overholde de til enhver tid gældende regler for elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Fakturaen skal indeholde: Udstedelsesdato (fakturadato) Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) Leverandørens CVR/SE-nummer Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse Mængde og art af de leverede produkter/ydelser Pris pr. enhed eksklusiv moms Rekvirent hos ordregiver Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. 7 Priser De i kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå] angivne priser gælder. 8 Prisregulering Priserne skal være faste de første 12 måneder regnet fra kontraktens start. Herefter kan der ske dokumenterede prisreguleringer årligt. Første prisregulering kan ske med virkning fra den , og prisreguleringen kan maksimalt svare til udviklingen i Danmarks Statistiks Nettoprisindeks. Kontrakthaver kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendt, efter at kontrakten er indgået, og som bliver pålagt kontrakthaver i forhold til de af kontrakten omfattede ydelser, tillægges de aftalte priser. Prisregulering sker på kontrakthavers foranledning ved meddelelse af indekstal og den procentvise regulering, der ønskes foretaget. Såfremt prisreguleringen vedrører lovgivningsmæssigt fastsatte afgiftsændringer, skal dokumentation for afgiftsændringerne fremsendes. Prisreguleringer skal meddeles ordregiver senest 30 dage før ikrafttræden. Varsel om prisreguleringer skal sendes til Favrskov Forsyning, Torvegade 7, 8450 Hammel. Prisændringers ikrafttræden er betinget af, at en opdateret prisliste fremsendes pr. til Favrskov Forsyning inden ændringens ikrafttræden. 9 Betalingsbetingelser Betalingsbetingelser er i henhold til Lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (Renteloven) af Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontrakthavers rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne kontrakt kan hverken helt eller delvist overlades til anden/andre leverandør(er) uden forudgående skriftlig samtykke med ordregiver. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses som en væsentlig misligholdelse, der berettiger ordregiver til at hæve kontrakten. Side 13 af 23

14 11 Erstatningsansvar og forsikring Kontrakthaver er ansvarlig for, at ydelserne udføres og leveres i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, herunder love, bekendtgørelser, anvisninger cirkulærer, regulativer, publikationer fra ministerier, styrelser og Arbejdstilsynet samt meddelelser og reglementer fra samme. Kontrakthaver er forpligtet til at holde ordregiver skadesløs for ethvert krav, herunder for sagsomkostninger, dersom ordregiver ved retssag eller på anden måde måtte blive inddraget i en sag vedrørende eller som følge af kontrakthavers udførelse af ydelserne. 12 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure, hertil regnes kun generalstrejke, naturkatastrofer, krig og lignende, som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang og så længe force majeure er til stede. Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats fra kontrakthavers side for at kunne genoptage levering af ydelserne Er force majeure isoleret til kontrakthavers virksomhed, eller områder kontrakthaver bærer risikoen for, kan ordregiver kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede. 13 Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Nærværende kontrakt er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i dele af eller hele kontrakten i henhold til offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. Ved eventuelle senere udtalelser til pressen om det af kontrakten omfattede, skal modparten orienteres om udtalelserne, inden udsendelse foretages. Kontrakthaveren og dennes ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om denne kontrakts indhold. Dette gælder også efter kontraktens udløb. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger ordregiver til at ophæve kontrakten med omgående virkning. 14 Kontraktændringer Nærværende kontrakt, herunder bilag til kontrakten, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem ordregiver og kontrakthaver. Indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, som er underskrevet af begge parter. Prisændringer i henhold til 8 betragtes ikke som en kontraktændring. 15 Lovkrav Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle gældende direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden. Side 14 af 23

15 Sker der i kontraktperioden lovændringer, som kan eller vil have indflydelse på fastsættelsen af priser, kan kontrakthaver anmode om en genforhandling af priserne. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger ordregiver til at ophæve kontrakten med omgående virkning. 16 Etik og socialt ansvar Ordregiver forudsætter, at kontrakthaver og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Det forudsættes endvidere, at kontrakthaver og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger ordregiver til at ophæve kontrakten med omgående virkning. 17 Underskrift Nærværende kontrakt underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. Dato: Dato: Favrskov Forsyning Kontrakthaver Side 15 af 23

16 Bilag 1 Økonomi Initialomkostninger Tilbudsgivers bemærkninger Pris A Opsætning, herunder etablering af de i kontrakten omfattede snitflader og integrationer B Konvertering af data C Uddannelse D Andre Initialomkostninger i alt A+B+C+D Drifts- og serviceomkostninger Tilbudsgivers bemærkninger Pris pr. år E Licenser og brugerrettigheder F Drift og vedligeholdelse af forbrugerafregningssystem G Drift og vedligeholdelse af snitflader og integrationer H Support I Andre Drifts- og serviceomkostninger i alt E+F+G+H+I Den samlede tilbudssum beregnes som initialomkostninger + 4 x drifts- og serviceomkostninger pr. år. Drifts- og serviceomkostninger skal være gældende såfremt ordregiver ønsker at benytte optionen på 2 x 1 år. Side 16 af 23

17 Bilag 2 Funktion Afregningsarter Favrskov Forsyning er en forsyningsvirksomhed med flere forsyningsgrene, hvorfor afregningssystemet som minimum skal kunne håndtere de afregningsarter, der normalt knytter sig til spildevands- og affaldsområdet. Derudover er det et ønske, at systemet er fleksibelt i forhold til at oprette flere afregningsarter, såfremt behovet måtte opstå. Udstedelse af fakturaer Favrskov Forsyning udsteder i dag samlede fakturaer til selskabets forbrugere. Det er et ønske til funktionaliteten i systemet, at udstedelsen af fakturaer kan tilpasses selskabets behov. Fleksibiliteten kan for eksempel være, at det skal være muligt for selskabet selv at fastsætte antallet af ratebetalinger, at udstede faktura til ejer eller lejer og at samle fakturaer for flere forbrugssteder med samme ejer. Der vil i bedømmelsen af funktionalitet blive lagt vægt på forbrugerafregningssystemets mulighed for at tilrettelægge fakturaudstedelsen til selskabets ønsker og behov. Dialog med renovatør på affaldsområdet Som en integreret del af forbrugerafregningssystemet har Favrskov Forsyning i dag et værktøj til kommunikation med selskabets renovatører og forbrugere. Værktøjet bruges f.eks. til at registrere ændringer i tilmeldingen til afhentning af dagrenovation, indberetning af manglende tømninger mv. Såfremt et dialogværktøj ikke er en integreret del af løsningen, skal tilbudsgiver anvise en alternativ løsning. Side 17 af 23

18 Bilag 3 Anvendelse Favrskov Forsyning lægger vægt på, at forbrugerafregningssystemet understøtter effektive arbejdsprocesser og er brugervenligt. Selskabet har en medarbejdergruppe med stor erfaring i forbrugerafregning, så det forventes, at der under implementeringen gennem dialog mellem tilbudsgiver og Favrskov Forsyning kan identificeres arbejdsgange, der bedst muligt kan bidrage til at sikre selskabet en effektiv udnyttelse af ressourcer. Tilrettelæggelse af effektive arbejdsgange Implementeringen af forbrugerafregningssystem er ikke et rationaliseringsprojekt, men Favrskov Forsyning forventer, at tilbudsgiver under implementeringen af løsningen bistår Favrskov Forsyning med at tilrettelægge opgaveløsningen, så der opnås den mest effektive arbejdsgang. Tilbudsgiver forventes at kunne bidrage med erfaringer fra lignende selskaber til at understøtte Favrskov Forsyning i at tilrettelægge arbejdsopgaver, så løsningens muligheder for at automatisere processer udnyttes. Samtidig forventes tilbudsgiver i samarbejde med Favrskov Forsyning at anvise nødvendige og relevante kontrolforanstaltninger. Under implementeringen er det således et væsentligt element, at tilbudsgiver bidrager til at Favrskov Forsyning får implementeret løsningen med fokus på en optimal udnyttelse af selskabets administrative ressourcer. Tilbudsgiver opfordres til i tilbudsmaterialet give eksempler på effektive arbejdsgange i afregningssystemet. Under demonstration af systemet vil tilrettelæggelsen af arbejdsprocesser i løsningen af de beskrevne cases i bilag 7 indgå i bedømmelsen. Brugervenlighed Ved præsentation af løsningen vil Favrskov Forsyning bedømme løsningens brugervenlighed. Med brugervenlighed menes for eksempel, at løsningen er intuitiv at bruge, at opbygningen af skærmbilleder er læsevenlig, at der er et logisk flow i systemets arbejdsgange, at antallet af klik og brugen af mus begrænses mest muligt mv. Side 18 af 23

19 Bilag 4 Service Favrskov Forsyning forventer, at tilbudsgiver stiller en række servicefaciliteter til rådighed i relation til forbrugerafregningssystemet. Uddannelse I bedømmelsen vil tilbudsgivers forslag til uddannelse i implementeringsfasen indgå. Favrskov Forsyning forventer, at tilbudsgiver planlægger det nødvendige og relevante uddannelsesforløb for brugerne. Herunder at der uddannes såvel superbrugere som slutbrugere. E-learning accepteres, men traditionelt undervisningsforløb vil være foretrukket. Tilbudsgiver opfordres til at beskrive tilbud om efteruddannelse, såfremt det vurderes at være relevant. Erfa grupper og anden sparring mellem leverandør og kunder Favrskov Forsyning indgår i forskellige sammenhænge i grupper med andre forsyningsselskaber om sparring indenfor blandt andet administration. Såfremt tilbudsgiver tilbyder deltagelse i erfagrupper, netværk eller lignende for kundegrupper, vil der i bedømmelsen blive lagt vægt herpå. Side 19 af 23

20 Bilag 5 Tro og love erklæring Oplysninger om gæld til det offentlige Erklæringen herunder skal udfyldes under henvisning til Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj bekendtgørelse af lov om begrænsning af skyldners deltagelse i udbudsforretninger. Navn/firmanavn: CPR/CVR nr. Adresse: Postnr./by: Erklærer på tro og love og under strafansvar: Virksomheden har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på over kr. Dato: Navn og titel: Underskrift: OBS! Erklæringen kan kun godkendes, såfremt der er afsat kryds og underskrift. Bilag skal udfyldes, underskrives og medsendes tilbuddet! Har tilbudsgiver ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på over kr., kan tilbuddet ikke tages i betragtning. Side 20 af 23

21 Bilag 6 Vejledende tidsplan Annoncering på Favrskov Forsyning hjemmeside den og på Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål den kl Sidste frist for modtagelse af tilbud den kl Præsentation af løsninger uge 32 og 33 Offentliggørelse af valg af samarbejdspartner uge 35 Side 21 af 23

22 Bilag 7 Cases Tilbudsgiver skal for Favrskov Forsyning demonstrere, hvordan nedenstående cases løses med tilbudsgivers forbrugerafregningssystem. Case 1: Stamdata på forbruger 1. Opret en forbruger med alle relevante stamdataoplysninger. 2. Indsæt en bemærkning på forbrugeren i form af tekst. 3. Demonstrer søgning på historiske data på forbrugeren f.eks. efter fraflytning. 4. Vis muligheder for opdeling af forbrugere i grupper. Case 2: Stamdata på ydelsesarter og fakturadesign 1. Opret forskellige typer af ydelsesarter som grundlag for senere opkrævning både til forbrugsafhængige og til faste afgifter og gebyrer. 2. Demonstrer herunder momsafløftning pr. ydelsestype, datostyring på ydelser, forbrugsstyring, grundlag for kontering i økonomisystemet mv., på de ydelsestyper, det er relevant for. 3. Vis mulighederne for individuelt design af fakturaer, aflæsningskort, rykkerskrivelser mv. Case 3: Vandforbrug 1. Gennemgå udskrivning af aflæsningskort og rykkere for aflæsninger. 2. Indlæs elektroniske måleraflæsninger til beregning af vandforbrug pr. forbrugsenhed. 3. Foretag manuel indberetning/korrektion af måleraflæsning. 4. Demonstrer hvordan forbrugeren kan indtaste sin måleraflæsning, så den automatisk overføres til forbrugerafregningssystemet. 5. Vis eventuelle kontroller ved indberetning af måleraflæsninger. Case 4: Opkrævning af a conto rate 1. Opkræv en a conto rate for en forbrugers periodeforbrug. Opkrævningen skal indeholde elemeter fra både affald og spildevand på én samlet faktura til forbrugeren. 2. Foretag en ændring i dagrenovationstilmeldingen og simuler en faktura på baggrund af ændringen. 3. Indberet manuelt et beregnet forbrug af vand og simuler på baggrund heraf en faktura. 4. Demonstrer hvordan faktura udskrives til papir. Ligeledes hvordan faktura udskrives elektronisk til e-boks eller offentlige myndigheders fakturasystemer. Case 5: Årsopgørelse 1. Dan på baggrund af måleraflæsning en årsopgørelse for en udvalgt forbruger. 2. Vis et forslag til opstilling af årsopgørelsen. Case 6: Debitorstyring 1. Vis flowet fra opkrævning af en kunde til registrering af kundens indbetaling. 2. Demonstrer rykkerkørsel ved for sen betaling, herunder overførsel af krav til Skat. 3. Opret betalingsaftale på en kunde. 4. Vis tilknyttet administrator til et kundeforhold. Side 22 af 23

23 Case 7: Foretag et målerskifte 1. Med udgangspunkt i at Favrskov Forsyning modtager oplysninger om målerskift fra et vandværk, skal det demonstreres, hvordan målerskiftet registreres på forbrugsstedet. 2. Dan herefter en årsopgørelse på forbrugeren. Case 8: Gennemfør et ejerskifte 1. Med udgangspunkt i at Favrskov Forsyning modtager oplysninger om ejerskifte fra en ejendomsmægler, skal det demonstreres, hvordan ejerskiftet registreres på forbrugsstedet. 2. Dan herefter en flytteopgørelse på den fraflyttede forbruger og en a conto opkrævning på den nye forbruger. Case 9: Rapporter og statistik 1. Demonstrer løsningens muligheder for rapporter og statistikker. Herunder demonstration af muligheden for at bearbejde data i Microsoft Office programmer. Såfremt der i forbrugerafregningssystemet er integration til et dialogbaseret værktøj, bedes tilbudsgiver demonstrere følgende case. Case 10: Kundehenvendelse fra elektronisk korrespondancesystem 1. Vis et eksempel på en elektronisk henvendelse fra en borger, der ønsker at ændre tømningsfrekvens fra ugetømning til 14-dags tømning. 2. Vis hvordan ændringen registreres i forbrugerafregningssystemet. Side 23 af 23

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune er i gang med en udbygning af dagplejens legestue Sydstjernen. Sydstjernen vil fremadrettet både bestå af en legestue

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - kontrakt Side 1 af 8 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89591000 Norddjurs@norddjurs.dk og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune har et offentligt parkområde ved Rissingevej, hvor der er opført offentlig legeplads. Området fremstår hovedsageligt som

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på

Tilbudsforespørgsel på Tilbudsforespørgsel på Levering af frokostretter til Tønder Kommunes Rådhus 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 1.3 Kontraktperiode og optioner...

Læs mere

Udbudsmateriale Offentligt udbud. Annoncering for Kolding Kommune

Udbudsmateriale Offentligt udbud. Annoncering for Kolding Kommune Udbudsmateriale Offentligt udbud Annoncering for Kolding Kommune Indhold 1. Indledning 3 1.1 Udbuddets omfang 3 1.2 Kontraktindgåelse 3 2. Udbudsbetingelser 3 2.1 Udbudsform 3 2.2 Formkrav 3 2.3 Sprog

Læs mere

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud På levering af Tandproteser og tilhørende ydelser til Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbyders

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Kolding Kommune, HR-Arbejdsmiljø ønsker et tilbud på levering af et elektronisk handlingsplansværktøj. Kolding Kommune ønsker, at indgå

Læs mere

02102012 Annoncering. Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune.

02102012 Annoncering. Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune. 02102012 Annoncering Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune. Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Opgavens art og omfang... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Danmark-Grenaa: Brandkøretøjer med vandtank 2014/S 228-402262

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN)

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Bilag 1 Kontrakt På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag...

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt. Kommunal Rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Bilag 1 Kontrakt. Kommunal Rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Bilag 1 Kontrakt Kommunal Rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Ydelsen... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Ordregivers forbehold... 4 6 Kontakt mellem parterne...

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83

Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Lov om Social service 83 Annoncering Tilbud på hjælp ved fald i hjemmet Ydelse: Kvalitetsstandard for personlig praktisk hjælp Lov om Social service 83 I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige offentligt støttede

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser

Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser til borgere ved Vejen Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune 22-10-2015 Sagsnummer.: 15/42625 UDKAST Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune Budgetafdeling Ebeltoft Lundbergsvej

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Annoncering. Udbud af Revisions- og rådgivningsopgaver for: CAMPUS VEJLE Boulevarden 48 7100 Vejle

Annoncering. Udbud af Revisions- og rådgivningsopgaver for: CAMPUS VEJLE Boulevarden 48 7100 Vejle Annoncering Udbud af Revisions- og rådgivningsopgaver for: CAMPUS VEJLE Boulevarden 48 7100 Vejle Januar 2014 1. Indledning... 3 1.1 Udbuddets omfang... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1 Udbudsform... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Forbrugerprojekter 2014 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

INDKØB AF DAGLIGVARER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM

INDKØB AF DAGLIGVARER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM INDKØB AF DAGLIGVARER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM OFFENTLIGT UDBUD AF INDKØB AF DAGLIGVARER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM Indholdsfortegnelse 1 TILBUDSBETINGELSER...3 1.1 UDBUDSFORM OG OMFANG...3

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Thilde Fruergaard Astrup 6. juli 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2

Læs mere

Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD. Vareindkøb Offentligt udbud. På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune

Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD. Vareindkøb Offentligt udbud. På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD Vareindkøb Offentligt udbud På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere