Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget 13.02.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

2 Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 15. Køreplan for planproces i Budgettjek 2008 behandling i Økonomiudvalg Frigivelse af anlægsmidler til kloaksanering Tilbygning til administrationsbygningen i Brovst Midlertidig garantistillelse for Væksthus Nordjylland Kørsel til læge og speciallæge m.m Udpegning af 2 medlemmer til bestyrelsen for UU Vendsyssel Øst Vest Tillæg 1 til brandslukningsoverenskomst med Falcks Redningskorps A/S Godkendelse af leverandør af hjemmepleje jf. lov om Frit Valg Restanceopgørelse i perioden Punkter på lukket møde: Afbud: Eva Rytter Andersen (A)

3 Økonomiudvalget Køreplan for planproces i / Ida Rytter Jensen Beslutningstema Godkendelse af køreplan for helhedsplanproces i med udarbejdelse af den første kommuneplan for Jammerbugt Kommune. Sagsbeskrivelse Som opfølgning på planstrategi og strategi for agenda 21 er udarbejdet oplæg til en planproces i med en detailjeret køreplan for dialog, borgerinvolvering, indhold mv. i den første samlede helhedsplan for Jammerbugt Kommune. Køreplanen er udarbejdet med udgangspunkt i følgende principper: demokratisk tilgang med åbenhed og dialog med borgere, interesseorganisationer og andre myndigheder overblik over planens indhold i forhold til budgettets politikområder, øvrige politikker og projekter politik forankring med løbende politiske tilkendegivelser i planprocessen Borgerinvolveringen foreslås afviklet i 6 store geografiske områder, der går på tværs af hidtidige administrative distriktsopdelinger. Områderne er sammensat ud fra en række forskellige karaktertræk og udviklingsbetingelser, som er bestemt af både infrastruktur, pendlingsopland til Aalborg, erhverv og turisme i områderne, naturgivne forudsætninger, kulturarv mv. Intentionen er, at de forskellige lokalområder og bysamfund i områderne kan blive inspireret af andre, indgå nye samarbejder, og at bestemmelser og rammer i den nye helhedsplan kan differentieres afhængig af behovet for at understøtte en given udvikling eller bremse en uheldig udvikling. Områderne er: Pendlingsoplandet (Aabybro og Pandrup m.fl.) Klitkysten (Rødhus, Blokhus, Hune, Saltum, Ingstrup m.fl.) Midtområder (Birkelse, Halvrimmen, Brovst og Skovsgaard m.fl.) Vestområdet (Bonderup, Fjerritslev, Klim, V. Thorup m.fl.) Limfjordslandet (Gjøl, Øland, Attrup, Haverslev, Vejlerne m.fl.) Plantagekysten (Thorupstrand, Svinkløv, Slettestrand, Tranum m.fl.) Der er udarbejdet forskellige diagrammer for processen og beskrivelse af både den politiske og administrative forankring, som kan ses i bilag. Retsgrundlag Planloven herunder de statslige udmeldinger til kommunernes planlægning

4 Økonomiudvalget 2 Økonomi og finansiering I forbindelse med borgerinvolvering vil der være udgifter til møder og materialer, og endvidere vil der være øvrige planlægningsudgifter, som der ikke nødvendigvis er taget fuldt højde for i budgetterne. I forbindelse med budgetlægningen for 2009 skal omkostningerne til den egentlige kommuneplan i 2009 vurderes. Høring/borger- og brugerinvolvering Der er i processen angivet to høringsfaser i 2008, en idégenereringsfase i foråret 2008 og en mere dialogorienteret fase i efteråret 2008 med drøftelse af konkrete arealudlæg. I 2009 er den egentlige høringsfase på 8 uger planlagt, så den nye helhedsplan kan vedtages inden udgangen af Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at økonomiudvalget godkender køreplanen for planprocessen i som udgangspunkt for arbejdet med en helhedsplan for Jammerbugt Kommune. Bilag: Notat med Køreplan for planproces Økonomiudvalget, den Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at køreplanen for planprocessen godkendes. Fraværende: Tilbage til toppen

5 Økonomiudvalget Budgettjek 2008 behandling i Økonomiudvalg / Arne Kristensen Beslutningstema Behandling af Budgettjek 2008 og drøftelse af handlemuligheder i forbindelse med overholdelse af budget Sagsbeskrivelse Efter foreløbige drøftelser af tendenserne i Budgettjek 2008 i fagudvalgene i uge 49 og i Økonomiudvalget den 12. december er der udarbejdet et notat, der summerer de områder, hvor der i drøftelserne er sat særlig fokus på det forventede forbrug for Notatet Budgettjek 2008 afvigelser og handlemuligheder er nu behandlet i fagudvalgene, og det er efterfølgende tilpasset med fagudvalgenes bemærkninger om muligheder for at skabe balance mellem forbrug og budget. Der blev på temamøde i Kommunalbestyrelsen den 31. januar givet en orientering om tendenserne i Budgettjek Der var på mødet tilslutning til, at der skal skabes balance mellem forbrug og budget. Det blev på mødet tilkendegivet, at sideløbende med den politiske drøftelse af afvigelser og handlemuligheder, så skal Direktionen lave et oplæg til Økonomiudvalget, der anviser muligheden for balance i budget Udfordringerne med at få tilpasset det forventede forbrug til budgettet i 2008 er blevet yderligere aktualiseret af, at Finansminister Lars Løkke Rasmussen på Kommunaløkonomisk Forum i Odense den januar meldte klart ud, at såfremt regnskab 2008 på serviceområdet ikke afspejler budgettet, så vil der fra Regeringens side komme individuelle sanktioner mod kommunerne krone til krone i bloktilskuddet i Dette formodes dog at gælde specielt inden for serviceudgifterne. Vedr. overførselsudgifterne kan der blive tale om, at budgetgarantien tilfører kommunen flere penge, hvis kommunerne på landsplan har større udgifter end forudsat i økonomiaftalen. Det skal nævnes, at grundlaget for at lave et budgettjek endnu før første måneds drift er afsluttet, er meget begrænset. Der er således tale om tendenser der endnu er usikre. Direktionens oplæg om muligheder for at opnå balance i 2008 vil blive udsendt til Økonomiudvalget snarest muligt. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov.

6 Økonomiudvalget 4 Økonomi og finansiering Ikke endeligt beregnet. Høring/borger- og brugerinvolvering Alle kommunens ledere er orienteret om, at der arbejdes med et budgettjek, og at der kan forventes en opbremsning af nogle aktiviteter. Hoved-MED orienteres den 14. februar. Anden høring er ikke relevant for øjeblikket. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter Budgettjek 2008 for udvalgets område og drøfter hvilke handlemuligheder, der er for at tilpasse kommunens driftsudgifter. Bilag: Budgettjek afvigelser og handlemuligheder Økonomiudvalget, den Økonomiudvalget fremsender Budgettjek 2008 til kommunalbestyrelsen med følgende indstilling: at de synliggjorte merudgifter jf. budgettjekket (1,6 mio. kr. på serviceudgifterne og 19,3 mio. kr. på overførselsudgifterne) imødegås i størst mulig grad indenfor det samlede budget, idet økonomiudvalget forventer at budgettet samlet set overholdes, at der gives tillægsbevilling til mindreudgifter på 12,970 mio. kr. på driftsbudgettet ved at udskyde igangsættelse af nye initiativer og konstaterede mindreforbrug samt overførsel til anlægsbudgettet, at der frigives 5,1 mio. kr. af det ikke disponerede anlægsbudget til bygningsvedligeholdelse (2,8 mio. kr.), asfalt (færdselsbaner 1,8 mio. kr.) samt til indkøb af bogbus (0,5 mio. kr.), at der gives tillægsbevilling på 6 mio. kr. på beskæftigelsesområdet grundet manglende refusioner og en teknisk fejl i budgettet, at det sikres at institutioner og enheder med overførselsadgang overfører samme beløb fra 2008 til 2009 som fra 2007 til 2008 for at sikre, at kommunens samlede serviceudgifter holder sig inden for rammer for at undgå "strafafgift" fra staten. Det tilkendegives overfor institutionerne, at spillereglerne om overførselsadgang fastholdes uændret. Erik Ingerslev kan ikke gå ind for nedskæringer i det godkendte budget Fraværende: Tilbage til toppen

7 Økonomiudvalget Frigivelse af anlægsmidler til kloaksanering / Bjarne Vestby Jensen Beslutningstema Beslutning om kloakeringsprincip for boligområde i den sydlige del af Aabybro by. Frigivelse af anlægsmidler for 2008 til kloaksanering. Sagsbeskrivelse Al ny- og omkloakering i byområder i oplandet til Aabybro Renseanlæg er i perioden fra ca og fremefter blevet udført som separatkloaksystem (2- strenget system). I gældende spildevandsplan (Aabybro Kommunes spildevandsplan 2001) er anført, at der for et ca. 50 ha stort fælleskloakeret boligområde i den sydlige del af Aabybro skal tages stilling til kloakeringsform forinden kloaksanering/omkloakering sættes i værk. Forsyningsafdelingen anbefaler, at kloakering i det ovennævnte område udføres som 2-strenget separatsystem. Denne anbefaling støttes på: Nuværende kloaksystem er i dårlig forfatning (undersøgt ved TVinspektion 2007) Nuværende fælleskloaksystem dræner byområdet, hvilket resulterer i stor mængde uvedkommende vand i kloaksystemet. En løsning med 2- strenget kloaksystem vurderes at være nødvendig for at kunne begrænse tilførslen af uvedkommende vand til renseanlæg til acceptabelt niveau. Ved løsning med 2-strenget kloaksystem kan bedst drages fuld nyttevirkning af hidtil gennemført separatkloakering i Aabybro Løsning med 2-strenget kloaksystem giver bedste betingelser for senere nedlæggelse af Aabybro Renseanlæg Løsningen med 2-strenget kloaksystem giver størst mulighed for fremtidssikring i forhold til undgåelse af oversvømmelser (tilpasning til fremtidens klima) Valg af 2-strenget kloaksystem er i tråd med hidtidig gennemført kloaksanering Det nuværende fælleskloaksystem er år gammelt. Sanering af dette system vil give en levetidsforlængelse. Det er vurderet, at sanering af fælleskloakken over en 15 års periode kræver et investeringsbeløb på mill. kr. ekskl. moms. Omkostning til omlægning af systemet til nyt 2-strenget system er vurderet til ca. 70 mill. kr. ekskl. moms. Heri indgår udgift til retablering af veje og fortove med ca. 17 mill. kr. ekskl. moms.

8 Økonomiudvalget 6 De anførte anlægsomkostninger indeholder for begge kloakeringsløsninger kun kloakforsyningens udgifter og omfatter således ikke grundejernes udgift for tilslutning til kloaksystemet. I Jammerbugt Kommunes anlægsbudget for 2008 er indeholdt et beløb på 20 mill. kr. til kloaksanering. Anlægsbeløbet foreslås disponeret som følger: Kloakering Knøsgårdsvej og Torngårdsvej, Aabybro Afskærende ledninger, bygværker og pumpestationer, Pandrup Renovering Østergade, Brovst og Slettestrand Separatkloakering Aabybro Separatkloakering Nørhalne Afskæring af spildevand fra Attrup til Attrup Renseanlæg Tv-inspektioner, planlægning og akutte saneringer I alt 3,5 mill. kr. 2 mill. kr. 2 mill. kr. 4 mill. kr. 3 mill. kr. 2 mill. kr. 3,5 mill. kr. 20 mill. kr. I vedlagte bilag er nærmere redegjort for problematikken om valg af kloakeringsprincip samt anbefaling af disponering af budget til kloaksanering for Retsgrundlag Gældende spildevandsplaner, herunder spildevandsbekendtgørelsen nr af 14/ Økonomi og finansiering Anlægsbeløbet, der søges frigivet, er indeholdt i budget for En årlig udgift på 20 mill. kr. til kloaksanering er indregnet i nugældende vandafledningsbidrag. Høring/borger- og brugerinvolvering Der er ikke foretaget høring. Indstilling Forsyningsafdelingen indstiller: at kloaksanering i Aabybro by planlægges udført ved omkloakering til 2- strenget system at der udarbejdes tillæg til spildevandsplan for at tilvejebringe plangrundlag for den fremtidige kloaksanering at anlægsbevilling på 20 mill. kr. til kloaksaneringsprojekter i 2008 frigives Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt.

9 Økonomiudvalget 7 Afbud Mogens Richter (V) Bilag: Kloaksanering Aabybro - bilag til dagsorden Kloaksanering Aabybro - kortbilag til dagsorden Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

10 Økonomiudvalget Tilbygning til administrationsbygningen i Brovst / Henrik Hartmann Jensen Beslutningstema Der skal tages stilling til etablering af fremtidige tidssvarende og arbejdsmiljøforsvarlige kontorfaciliteter til Myndighedsafdelingen. Det indstilles at opføre en tilbygning til administrationsbygningen i Brovst. Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget har i flere omgange drøftet behovet for at etablere nye arbejdsfaciliteter i Brovst til Myndighedsafdelingen som erstatning for de midlertidige lokaler i Kirkegade. I mødet den 11. april 2007 besluttedes, at igangsætte projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale, og at dette skal forelægges til politisk behandling. I forbindelse med budgetlægningen for 2008 hen over sommeren og efteråret 2007 blev det aftalt, at sagen yderligere afventer grundet ønsket om ikke at disponere midlerne i anlægsbudget I forbindelse med økonomiudvalgsmødet den 12. december 2007 var udvalget på besigtigelse af bygningen og arbejdsforholdene i Kirkegade. Det blev aftalt, at der snarest skulle findes en løsning på de plads- og arbejdsmiljømæssige forhold, således at der etableres en fremtidssikret løsning for afdelingen. Herunder også bedre adgangsforhold for borgerne. Som alternativ til en ny tilbygning ved administrationsbygningen på Borgervænget 12 har ledelsen vurderet øvrige muligheder. Der vil ikke være plads i det kommende Sundhedshus, hvor der er overvejelser om at skabe lokaler til sundhedsafdelingen. Øvrige muligheder ved lokalerokeringer eller lejemål har også været vurderet, men der er ikke fundet løsninger indtil videre. Endvidere ønskes der en placering ved eller tæt ved den øvrige forvaltning i Brovst for at sikre et hensigtsmæssigt samarbejde og udnyttelse af ressourcerne. På Økonomiudvalgsmødeet den 23. januar 2008 besluttede udvalget, at endelig beslutning træffes i februar 2008, idet der forinden vurderes alternative muligheder. Muligheder for lokalerokering med eksterne lejere på Brovst Skole har været vurderet, herunder skolebygningernes egnethed til administrative arbejdspladser og direkte borgerhenvendelser. På grundlag heraf må det konkluderes, at der aktuelt kun tilbagestår kun reel mulighed for at løse lokaleproblemerne på en hensigtsmæssige måde ved at foretage en tilbygning til Borgervænget 12 enten som grundmuret byggeri eller alternativt som pavillionløsning.

11 Økonomiudvalget 9 Teknisk forvaltning har i flere omgange udarbejdet og tilpasset skitseforslag til tilbygningen. Skitseforslaget viser nu en tilbygning på 367 m 2. Skitseforslaget indeholder nu mødefaciliteter, toiletter, garderobe og ekstra arbejdspladser, og er således i overensstemmelse med de ønsker der er fremkommet fra Økonomiudvalget og myndighedsafdelingen. Projekteringen er ca. udført med 50 %, idet den administrativt blev stoppet i sommeren Et skøn over tidsplanen fremgår nedenfor: Projektering Udbud indbudt lic. Politisk behandling Byggeperiode 2 mdr. 1 mdr. 1 mdr. 8 mdr. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Økonomisk overslag fra Teknisk Forvaltning Mio. kr. Overslag: 367m 2 a kr pr m 2 (primo 2007) Forventet prisstigning jf. byggeindeks (5%) 180 Forsikring, byggeansøgning, jordbundsundersøgelser, uforudsete udg. 350 Projektering m.m. 300 IT-kabling og installation 120 I alt excl. moms Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelte den 17. september 2007 på baggrund af kommunens ansøgning (7 mio. kr. til daginstitution og 3 til administrationsbygning) dispensation fra lånerammen for 2008 på 3,2 mio. kr. til tilpasning af strukturen på daginstitutionsområdet samt kapaciteten på det administrative område. Muligheden er indregnet i Budget 2008 som indtægt under lånefinansiering. Herudover kan byggeudgiften finansieres ved salg af ejendomme eller af den likvide beholdning eller en kombination, idet ejendommen Kirkegade 2-4 har en ejendomsværdi på 1,4 mio. kr. Forvaltningen anbefaler i overensstemmelse med det godkendte administrationsgrundlag, at opgaven udbydes i indbudt licitation i hovedentreprise blandt en række firmaer/entreprenører (5-7 firmaer). Der indhentes endvidere tilbud på pavillionløsning. Jf. administrationsgrundlaget skal bygge- og anlægsopgaver i kategorien 3-10 mio. kr. udbydes i licitation, og det er fagudvalg der har kompetencen til valg af udbudsform. Høring/borger- og brugerinvolvering Sikkerhedsorganisationen og medarbejderne har været involveret, og der er udarbejdet APV (Arbejdspladsvurderinger).

12 Økonomiudvalget 10 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at tilbygningen igangsættes og opføres hurtigst muligt at byggeriet finansieres af likvide midler at Kirkegade 2-4 sættes til salg i forbindelse med myndighedsafdelingens fraflytning at bevillingen på op til mio. kr. frigives af ikke-udmøntet anlægsramme 2008, under forudsætning af at licitationsresultatet ligger indenfor overslaget. Bilag: Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Arbejdet udbydes i indbudt lication i hovedentreprise. Bevillingen frigives under forudsætning af, at det samlede byggeri inkl. inventar ligger indenfor overslaget. Fraværende: Tilbage til toppen

13 Økonomiudvalget Midlertidig garantistillelse for Væksthus Nordjylland / Henrik Hartmann Jensen Beslutningstema Stillingtagen til Jammerbugt Kommunes andel på kr. af en fælles nordjysk kommunal løsning (garantier og lån) på Væksthusets midlertidige likviditesproblem. Sagsbeskrivelse Væksthus Nordjylland har i skrivelse af 22. januar 2008 ansøgt om, at de 11 nordjyske kommuner tilsammen stiller en midlertidig garanti på i alt 10 mio. kr. - alternativt foretager en tilsvarende deponering i Danske Bank alternativt yder lån til Væksthus Nordjylland. Det konkrete beløb pr. kommune udregnes på samme måde, som ved beregningen af hver kommunes andel af den indskudte kapital på kr. i Væksthus Nordjylland. Beløbet for de enkelte kommuner fremgår af vedlagte bilag. For Jammerbugt Kommune ansøges der således om en kommunegaranti/deponering/lån på kr. Garantien eller tilsvarende deponering/lån skal ifølge ansøgningen være gældende i perioden fra 1. marts 2008 til senest 31. december Ansøgningen er begrundet i et midlertidigt likviditetsproblem i ViV-projektet (Virksomheder i Vækst-projektet). En detaljeret redegørelse af 29. januar 2008 fra Væksthus Nordjylland vedrørende likviditetsudviklingen og vedrørende årsagen til det midlertidige likviditetsproblem vedlægges som bilag. Den midlertidige garanti/deponering/lån sikrer dels, at Erhvervs- og Byggestyrelsen vil forudbetale tilskud, jf. resultatkontrakt mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen og Væksthus Nordjylland, for første halvår 2008 på 5,4 mio. kr. og dels at Væksthuset vil være i stand til at honorere ViV-kreditorernes tilgodehavender senest ved udgangen af februar Bestyrelsen i Aalborg Samarbejdet, som består af de fire borgmestre i samarbejdet (Aalborg, Rebild, Jammerbugt og Vesthimmerland kommuner), har på sit møde den 11. januar 2008 besluttet at yde et indskud af et kontantbeløb på 5 mio. kr. her og nu som et lån med en løbetid længst frem til 31. august

14 Økonomiudvalget Beløbet svarer cirka til den andel, de fire kommuner ifølge ansøgningen skal stille som garanti alternativt deponere eller yde som lån. De fire byråd/kommunalbestyrelser under Aalborg Samarbejdet skal individuelt tage stilling til kommunegaranti/deponering/lån for perioden 1. september 2008 (eller tidligere) 31. december Baggrund ViV-projektet blev igangsat i foråret/sommeren 2006 på baggrund af en EUsocialfondsbevilling på 46 mio. kr. og hertil en tilsvarende medfinansiering fra de involverede virksomheder. Nordjyllands Amt stiftede og ejede det daværende ErhvervsCenter Nordjylland, der var ansøger, aktør og administrator på ViV-projektet. Nordjyllands Amt havde stillet en garanti med udløb den 30. november 2006 på 2,5 mio. kr. dækkende en daværende kassekredit. I henhold til erhvervsfremmeloven har kommunerne i Region Nordjylland stiftet den erhvervsdrivende fond Væksthus Nordjylland med en grundkapital på kr. Fondens formål er at etablere et Væksthus, hvor særligt iværksættere og virksomheder med vækstambitioner får indgang til internationalt førende vejledning. Efter at de nordjyske kommuner havde stiftet den erhvervsdrivende fond, Væksthus Nordjylland, blev ErhvervsCenter Nordjylland med alle aktiviteter, herunder medarbejdere, projekter og egenkapital overdraget til Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland yder gratis vejledning, og herunder henvisning til andre offentlige aktører og private rådgivere, idet Væksthus Nordjylland også skal fremme samarbejdet mellem offentlige og private aktører. Væksthus Nordjylland kan tillige fungere som operatør på forskellige opgaver og kan gennemføre EU-projekter. Væksthus Nordjyllands drift vedr. den specialiserede erhvervsservice finansieres i henhold til resultatkontrakt mellem Væksthus Nordjylland og Erhvervsog Byggestyrelsen. Øvrige operatøropgaver, herunder projekter finansieres bl.a. af EU-midler. Retsgrundlag Erhvervsfremmeloven samt lånebekendtgørelsen Økonomi og finansiering Garantistillelse til ovenstående formål er ifølge Lånebekendtgørelsen ikke omfattet af kommunernes låneadgang, hvorfor afgivelse af garanti kan resultere i en midlertid deponering efter Indenrigsministeriets (nu Velfærdsministeriets) regler længst frem til 31. december 2008, såfremt kommunen ikke råder over en uudnyttet låneadgang.

15 Økonomiudvalget 13 Væksthus Nordjylland vil i forhold til nye EU-programmer forsøge at udvikle en model for at få de medvirkende virksomheder til at overtage finansieringen, indtil EU-midlerne kan udbetales. Imidlertid kan der blive tale om, at der fra og med 2009 skal stilles en permanent garanti i størrelsesordenen 10 mio. kr., hvis det nuværende aktivitetsniveau i Væksthus Nordjylland skal opretholdes også i de kommende år. Ansøgning om kommunegaranti og redegørelse for status vil i givet fald blive fremsendt til kommunerne før sommerferien 2008, så kommunerne kan tage højde herfor ved budgetlægningen for Høring/borger- og brugerinvolvering Problemstillingen har været drøftet i KKR senest i december 2007 samt på et møde herom den 23. januar 2008 mellem regionens borgmestre og Væksthus Nordjyllands bestyrelse. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender, at der overfor Væksthus Nordjyllands pengeinstitut stilles en midlertidig kommunegaranti for Væksthuset på kr. gældende længst frem til 31. december 2008 som Jammerbugt Kommunes andel af en fælles nordjysk kommunal løsning (garantier og lån) på Væksthusets midlertidige likviditesproblem. Bilag: Kommunal garantistillelse fordelt efter folketal afrundet Redegørelse ViV likviditetsudvikling Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

16 Økonomiudvalget Kørsel til læge og speciallæge m.m / Carl Stefan Bauditz Beslutningstema Kommunalbestyrelsen godkendte den 21/ socialudvalgets og direktionens indstilling af 8. maj 2007 om, at individuelt bestilt kørsel (kørsel til læge og speciallæge m.v.) skal udføres af NT. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der skulle fremsendes indstilling om hvorvidt borgerservice eller NT s Callcenter skal varetage funktionen omkring bestilling af kørsel, og at kontrakten med NT skal beskrive konsekvenserne såfremt kvalitetsstandarderne ikke overholdes. Sagsbeskrivelse Det er forvaltningens opfattelse at bestilling af kørsel skal foretages af borgerservice, hvilket vil give den bedste og mest nærværende service overfor brugerne. Samtidig har NT tilkendegivet at de ikke ønsker at varetage funktionen men samtidig at der kan findes en løsning, hvis vi ikke er i stand til at varetage funktionen selv. Opgaven varetages i dag kun i tidligere Fjerritslev Kommune. I de øvrige områder var der direkte bestilling fra borger til vognmand. Der har tidligere været foretaget en vurdering af de personaleressourcer, der skulle bruges for at løse opgaven. Det svarer svarende til mellem en ½ - 1 fuldtidsansat. Der er foretaget en genvurdering af normeringen, og ved en placering af bestillingskontoret i Borgerservice i Fjerritslev, hvor de i forvejen har kendskab til bookingsystemet, vil opgaven kunne varetages ved en udvidelse af normeringen svarende til en ½-tids medarbejder. NT s koordineringssystem anvendes til koordinering af kørslen. Personalet i Borgerservice i Fjerritslev kender indberetningssystemet til NT, hvilket er en fordel i forhold til uddannelse i NT s systemer, feriesituationer o.l. Der vil være åbent for bestilling i hele borgerservices normale telefontid, som er mandag - onsdag til 15.30, torsdag fra til og fredag fra til Der etableres en direkte telefonforbindelse til bestillingskontoret, så det ikke belaster hovedomstillingen. Kørslen omfatter kørsel til: privat praktiserende læge speciallæge genoptræning hjælpemiddelafprøvning I tilfælde af edb-driftsproblemer i NT s bookingsystem bestilles kørslen telefonisk ved NT s call-center

17 Økonomiudvalget 15 Serviceniveauet for de ovennævnte kørselsordninger er fastsat ved følgende række af generelle serviceparametre. 1. I forhold til et af brugeren angivet, ønsket afhentningstidspunkt må det planlagte (og oplyste) afhentningstidspunkt højst ligge 15 min. før og maks. 45 min. senere. 2. I forhold til det planlagte og oplyste afhentningstidspunkt kan brugeren blive afhentet op til 15 min. før. 3. Ligeledes kan brugeren planlægges til at blive afhentet op til 15 min. efter det ved bestillingen oplyste afhentningstidspunkt. 4. For korte ture hvor den direkte køretid er under 20 min., planlægges den samlede transporttid, som følge af en eventuel omvejskørsel, til at kunne forøges med op til 20 min. For længere ture planlægges den samlede transporttid, som følge af en eventuel omvejskørsel, til maksimalt at kunne forøges med 100 %. 5. I forhold til et af brugeren angivet senest fremme -tidspunkt planlægges brugerens ankomst til bestemmelsesstedet til maks. 45 min. før. 6. Som standard-servicetid er der til kørslen afsat 2 min. til afhentning af brugeren og 1 min. til aflevering af brugeren, for så vidt det ikke er en kørestolsbruger. 7. Som standard-funktionstid afsættes der 2 x 5 min. til en bruger der skal transporteres i kørestol, og 2 x 1 min. til hjælpemidler som sammenklappet kørestol, rollator, gangstativ m.m. Såfremt ovennævnte standarder/kontraktlige forpligtelser ikke overholdes: Overholder vognmanden ikke ovenstående med det resultat, at en borger bliver afhentet for sent har NT mulighed for at et fradrag i kontraktbetalingen. fradraget i 10. udbudsrunde udgør 650 kr. Forsinkelser der skyldes trafikpropper og lignende vil ikke være omfattet. Til implementering af systemet forventer NT at der bliver en omkostning på ca kr. Retsgrundlag Serviceloven, Sundhedsloven og Lov om Sygesikring

18 Økonomiudvalget 16 Økonomi og finansiering Det forventes at der vil være en økonomisk gevinst ved at overgå til NT s kørselsordning. Et forsigtigt skøn kunne være, at besparelsen i det første år udgør kr. Besparelsen vil således kunne finansiere såvel udgiften til implementering kr, som udgiften til udvidelse af personalenormeringen der i 2008 udgør ca kr. Restbeløbet henlægges til kassen. I 2009 vil der være en helårsbesparelse, som skønnes at udgøre omkring kr. Udgiften til udvidelsen af persoanlenormeringen vil i 2009 udgøre ca kr. Høring/borger- og brugerinvolvering Der er foretaget høring i såvel ældreråd som handicapråd, som udtaler at ventetid og transporttid som udgangspunkt skal være så kort som mulig, og at kørslen skal foregå på en tryg og forsvarlig måde. Indstilling Stabschefen for fællessekretariatet indstiller at ovenstående serviceniveau godkendes, og at der evalueres i nov at normeringen i borgerservice i Fjerritslev forøges med 18,5 ugentlige timer at den forslåede åbningstid godkendes at finansiering af omkostning til implementering og udvidelse af normeringen sker ved forventet besparelse på kørselsbudgettet, og at restbeløbet kr. henlægges til kassen. Bilag: Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

19 Økonomiudvalget Udpegning af 2 medlemmer til bestyrelsen for UU Vendsyssel Øst Vest / Palle Hansen Beslutningstema Udpegning af 2 repræsentanter til bestyrelsen for UU Vendsyssel Øst Vest. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen traf d. 24. maj 2007 beslutning om at vælge UU Vendsyssel Øst Vest til varetagelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Jammerbugt Kommune fremover. UU Vendsyssel Øst Vest er et kommunalt fællesskab bestående af Brønderslev og Jammerbugt Kommune. Af selskabets styrelsesvedtægt fremgår at bestyrelsen består af hhv. én politiker og én embedsmand fra hver af de deltagende kommuner. Kommunalbestyrelsen valgte d. 21. november 2007 formand for Børne- og Kulturudvalget, Kim Bennike som politisk repræsentant i bestyrelsen, mens beskæftigelseschef Leif Sørensen blev udpeget som administrativ repræsentant. Bestyrelsen fra UU Vendsyssel Øst Vest har efterfølgende i januar 2008 henvendt sig med ønske om at udvide bestyrelsen, således at hver kommune udpeger 4 medlemmer 2 politiske og 2 administrative. Bestyrelsen anbefaler at hver kommune udpeger én politisk og én administrativ repræsentant fra henholdsvis børne- og kulturområdet og beskæftigelsesområdet. Retsgrundlag UU Vendsyssel Øst Vests styrelsesvedtægt. Økonomi og finansiering Ingen. Høring/borger- og brugerinvolvering Ingen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen udpeger en politisk repræsentant fra beskæftigelsesområdet til bestyrelsen for UU Vendsyssel Øst Vest

20 Økonomiudvalget 18 at Kommunalbestyrelsen udpeger skolechefen som administrativ repræsentant til bestyrelsen for UU Vendsyssel Øst Vest. Bilag: Økonomiudvalget, den Det indstilles, at Per Halsboe-Larsen udpeges sammen med skolechefen. Fraværende: Tilbage til toppen

21 Økonomiudvalget Tillæg 1 til brandslukningsoverenskomst med Falcks Redningskorps A/S / Per Nielsen Beslutningstema Tillæg til brandslukningsoverenskomst med Falcks Redningskorps A/S Sagsbeskrivelse Jammerbugt kommune har brandslukningsoverenskomst med Falcks Redningskorps A/S for en femårig periode gældende fra 1. januar 2007 til 31. december Endvidere er der en samarbejdsaftale indgået imellem de tidligere kommuner Brovst, Fjerritslev,Hirtshals, Hjørring, Løkken/Vrå, Pandrup, Sindal og Aabybro nu Hjørring og Jammerbugt om indsættelse af områdeslangetendere og redningsbåde. En aftale der efter kommunesammenlægningen, for Jammerbugt kommunes vedkommende, beløber sig til ca kr/år og for Hjørrings vedkommende noget mindre. Idet denne udgiftsfordeling således er skæv, har beredskabet opsagt denne aftale med virkning fra 1. januar Ifølge planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i Jammerbugt kommune, afsnit 6.2 pkt. 8, fastsættes kapaciteten på vandforsyning til brandslukning til en kontinuerlig vandmængde på mindst 400 l/min. Dette skal sikres ved indsættelse af yderligere vandtankvogne eller andre køretøjer, der kan medføre mere vand end de nuværende. Disse tiltag forudsættes finansieret ved besparelser ved udfasning af et stort antal af de ca. 540 opstillede brandhaner i Jammerbugt kommune. På sigt forventes udfasningen af brandhaner at betyde yderligere besparelser. I forbindelse med etablering af ny ISL vagt 2008 kan der udfases et af de 2 nuværende Falck informationssystemer. Forhandlinger med Falck A/S om forannævnte forhold, har resulteret i vedlagte forslag til tillæg til brandslukningsoverenskomsten. Disse ændringer ser i hovedtræk således ud: På station Brovst indsættes medio 2008 en ny tidssvarende redningsbåd, og der uddannes et antal brandmænd ifølge BAR vejledningen for sikkerhed ved sejllads med redningsbåde. Der samarbejdes fortsat med Hjørring kommune om redningsbåde og slangetendere. Besparelse ca kr. Ny automobilsprøjte indsættes på station Aabybro primo Af hensyn til de nye redningsopgaver, som kommunerne pålægges fra 1/7

22 Økonomiudvalget , pakkes sprøjten op med elektrisk spil, redningsudstyr i form af løftepuder og bårer mv., samt noget kraftigere frigørelsesværktøj end på de øvrige stationer. Merudgift ca kr/år På station Brovst og Pandrup indsættes der i 2009 nye tanksprøjter til afløsning for de 2 nuværende automobilsprøjter, der så udfases. Merudgift ca kr/år. 1 stk. Falck informationssystem udfases i forbindelse med overgang til ny ISL-vagt Besparelse ca kr/år. Grundlag for aftalen er i øvrigt de til enhver tid gældende aftaler om vederlag og beredskabsmæssige forhold indgået imellem KL og Falck A/S. Herefter er implementeringen af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i Jammerbugt kommune, for så vidt angår den afhjælpende del af beredskabet, gennemført. Retsgrundlag Beredskabsloven Økonomi og finansiering Den samlede merudgift på ca kr. dækkes ved besparelser på udfasning af brandhaner som nævnt ovenfor. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Beredskabschefen indstiller at tillæg 1 (Redningsbåd), tillæg 2 (frigørelsesudstyr) og tillæg 3 (2 stk tankautomobilsprøjter) videresendes med beredskabkommissionens anbefaling til behandling i økonomiudvalg og endelig godkendelse i kommunalbestyrelse. Beredskabskommissionen den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Afbud Bilag: Tillæg 1- Redningsbåd Tillæg 2 - Frigørelsesudstyr Tillæg 3 - Tankautomobilsprøjter

23 Økonomiudvalget 21 Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

24 Økonomiudvalget Godkendelse af leverandør af hjemmepleje jf. lov om Frit Valg / Jannie Sommer Beslutningstema Brugere af hjemmeplejen ( gælder ikke plejecentre) har krav på at kunne vælge imellem hvilken leverandør, de ønsker skal udføre den ydelse, de er bevilliget. Sygepleje er dog undtaget. Brugerne kan vælge imellem de leverandører som er godkendt af Jammerbugt Kommune. Sagsbeskrivelse I henhold til lov om social service, kan kommunen godkende og indgå kontrakt med enhver kvalificeret leverandør, der opfylder de kvalitets- og priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp, kommunen har fastsat. I overensstemmelse med de rammer, der følger af loven, har Jammerbugt Kommune fastlagt de generelle vilkår for godkendelse af leverandører, der anmoder om godkendelse som leverandør, til praktisk hjælp og / eller personlig pleje. Leverandøren skal ud over nærværende kontrakt efterleve loven ved udførelsen af ydelserne efter kontrakten. Der er meget definerede krav til godkendelsen, efterfølgende er kun enkelte udpluk. Der er tale om, at leverandøren skal stille økonomisk sikkerhed, varetage et uddannelses ansvar, samt medvirke i forhold til det sociale ansvar. Der er mange krav til selve ydelsen, hvordan den skal leveres i forhold til kvalitet og dokumentation mv., så det sikres at brugerne får den samme ydelse og kvalitet uanset hvilken leverandør de vælger. Der er krav til sproglighed generelt, men også i forhold til almen dannende væremåde/opførsel. Der er krav om samarbejde og åbenhed i forhold til Myndighedsafdelingen. Misligholdelse af kontrakten og opsigelse er også et krav som indgår. Der er udarbejdet forslag til formular som leverandøren skal udfylde for at komme i betragtning som leverandør, samt forslag til kontrakt som skal anvendes i forbindelse med eventuel godkendelse af leverandøren. Prisen som leverandøren kan få for ydelserne er udregnet i forhold til gældende regler og indberettet til Frit Valgs databasen.

25 Økonomiudvalget 23 Retsgrundlag Ansøgningsskema og kontrakt er udarbejdet i henhold til Servicelovens 91jf. bekendtgørelse nr af Økonomi og finansiering Der er ikke umiddelbart forbunden nogen økonomi i forhold til at skulle godkende leverandører. Hvis de godkendte leverandører(fraset den kommunale hjemmepleje) vælger at byde ind i de områder, hvor der er tæt befolket og den kommunale hjemmepleje skal varetage yderdistrikterne påvirker dette ATA tiden og dermed prisen for ydelserne til den kommende prisfastsættelse. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Myndighedschefen indstiller, at det udarbejdede forslag til ansøgningsskema og til kontrakt for godkendelse af leverandør af hjemmepleje i Jammerbugt kommune godkendes. Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales godkendt. Bilag: Ansøgning - leverandørgodkendelse - Frit Valg hjemmeplejen Leverandørkontrakt - leverandør af hjemmepleje - Frit valg Prisberegning - Frit Valg hjemmepleje Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

26 Økonomiudvalget Restanceopgørelse i perioden / Poul Andersen Beslutningstema Orientering om status på inddrivelsesområdet ultimo december 2007 til efterretning. Sagsbeskrivelse Udviklingen i kommunale restancer Opkrævningskontoret har i 2007 taget udgangspunkt i opkrævningsstrategien for Jammerbugt kommune, hvor den overordnede målsætning er forebyggelse og effektiv inddrivelse. Uddrag vedr. nogle af målsætningens elementer er: forebyggende restancearbejde dialog og samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger og borgere en hurtig og konsekvent opfølgning større fokus/indsats for at øge tilmelding til PBS Det kan konstateres at målsætningen i opkrævningsstrategien for 2007 har givet resultat, når vi ser på restanceudviklingen fra Med udgangspunkt i de kommunale krav kan der konkluderes, at restancen for daginstitution, boligstøtte og kontanthjælp er faldet i Der vil også fremover være fokus på at restancetilvæksten standses og løbende ydelser bliver betalt til tiden. Specifikt vil der blive arbejdet med: af få etableret frivillige betalingsaftaler inden sagen sendes til SKAT være opmærksom på om samlevende/eller ægtepar hæfter for begges regning, således at der kan ske opkrævning hos begge mulighed for evt. modregning i løbende ydelser. målrettet brug af tekniske og edb-mæssige ressourcer og muligheder. Efterfølgende er anført fordelingen af restancer. Opgørelsen indeholder også de restancer, som er overgivet til inddrivelse hos SKAT. Der er ikke indregnet billån, da tilgodehavendet ikke er udtryk for en restance, men for de bevilgede lån, og der er ikke restancer på området. Underholdsbidrag er heller ikke indregnet, idet området er 100 % statsfinansieret, og derfor ikke påvirker den kommunale økonomi. Primo januar 2007 var den samlede restance på 25,9 mio. kr., og ultimo december 2007 var den samlede restance 27,9 mio. kr.

27 Økonomiudvalget 25 Restance i kr Primo januar Ultimo december Gebyr kommunale krav Ejendomsskat Forbrugsafgifter Daginstitution Boligstøtte Boliglån Kontanthjælp Kommunale krav som opkræves hos andre kommuner Div. kommunale krav som opkræves hos private mv Restance i alt kommunale krav Borgere og virksomheders gæld til offentlige myndigheder opkræves af kommunen og inddrives af SKAT, da lønindeholdelse og udpantningsretten i den nye inddrivelseslov overgik til SKAT pr. 1. november I 2007 har der ialt været indbetalinger på 423 mio. kr. hvoraf de 5 mill.kr. er indbetalt fra SKAT. Indbetalingerne vedrører alle de krav som opkrævningskontoret i Jammerbugt kommune har haft til opkrævning. Opkrævningskontoret andel af samtlige indbetalinger til kommunen udgør 98,8% og SKATs andel 1,2%. Fra 1. januar 2008 træder en ny forældelseslov i kraft, det betyder at den almindelige forældelseslov på 5 år bliver ændret til 3 år for alle de krav som opkræves af kommunen.

28 Økonomiudvalget 26 Den nye lov vil betyde større afskrivninger, da perioden for inddrivelse er blevet markant kortere. Det vil specielt ramme krav vedr. kontanthjælp, da de personer på det tidspunkt hvor de får udbetalt kontanthjælp ikke har økonomi til at indgå en afdragsordning Restanceoversigt daginst. og SFO i perioden feb. til dec. md. 07 Restancen vedrørende daginstitution og SFO udgør 1,8 % af den årlige påligning på 40 mio. kr. vedrørende år 2007

29 Økonomiudvalget 27 Restanceoversigt ejendomsskat i perioden feb. til dec. md. 07 Den udgør ejendomsskatterestancen 0,4% af den årlige påligning på 280 mio. kr. vedrørende år Februar og september måned er de måneder hvor ejendomsskatterne forfalder til betaling, derfor er der store restancer på disse tidspunkter Opkrævning er derfor i den periode særlig opmærksom på inddrivelse af kravene. Ultimo februar udgjorde restancen 5 mio. kr. samt ultimo september md. 3,5 mio. kr. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

30 Økonomiudvalget 28 Økonomiudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

31 Økonomiudvalget 29 Underskrifter Erik Ingerslev Larsen (F) Finn Kornum (V) Kim Bennike (O) Mogens Gade (V) Niels Chr. Hem (V) Otto Kjær Larsen (V) Per Halsboe-Larsen (A) Søren P. Mortensen (A)

Referat Økonomiudvalget 11.02.2009 kl. 14:00 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 11.02.2009 kl. 14:00 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 18. Endelig vedtagelse af lokalplan 25-002 for 8 sommerhuse, Munkens Klit 1 19. Endelig vedtagelse af Lokalplan

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 7. februar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/492 Boligforeningen

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen 20.09.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Kommunalbestyrelsen 20.09.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Kommunalbestyrelsen 20.09.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 20.09.2007 Punkter på åbent møde: 228. Budgetopfølgning budget 2007 pr. 31. juli 1 229. Frigivelse af

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen 19.06.2008 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Kommunalbestyrelsen 19.06.2008 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen Punkter på åbent møde: 63. Overførsel af driftsbevillinger fra 2007 til 2008 - sager udtaget til senere godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 11.04.2007 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 11.04.2007 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget 11.04.2007 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget 11.04.2007 Punkter på åbent møde: 75. Tidsplan for budget 2008-2011 1 76. Jammerbugt Kommunes Internationale Strategi

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 15:00 Aabybro rådhus, lokale 83 Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 160. Orientering fra formanden

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 25-03-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 21:30 Fraværende: Helle Astrup og Anders Norup. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Udpegning af medlemmer til Erhvervsudviklingsrådet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 18-02-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 18-02-2010. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager. Møde slut: 19:00 Indholdsfortegnelse Side 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen for Rebild Produktionsskole 74

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget 13.05.2009 Punkter på åbent møde: 69. Kriterier for prioritering af midler til renovering af skoler i 2009 1 70. Godkendelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Referat MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Tirsdag, den 21. marts 2006 Mødet afholdes i Byrådssalen, Aabybro Rådhus, kl. 18.00 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN MØDE: Punkt nr. 42: Forslag til

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 12.12.2007 kl. 12:00 Mødelokale 1 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 12.12.2007 kl. 12:00 Mødelokale 1 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 12:00 Mødelokale 1 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 273. Åbningsbalance primo 2007 1 274. Godkendelse af årsregnskab for 1/5 2006-30/4

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars REFERAT FOR SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS ORDINÆRE MØDE MANDAG DEN 9. OKTOBER 2006 KL. 16.00 Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 149.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 08. oktober 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 08. oktober 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 08. oktober 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 171. Budget 2010-2013 - Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune 415 172. Kulturstærke børn i Vesthimmerland

Læs mere

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Referat MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Tirsdag, den 14. februar 2006 Mødet afholdes i Byrådssalen, Aabybro Rådhus, kl. 18.00 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN MØDE: Punkt nr. 29: Udbud af

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 20:30 REFERAT Fraværende: Ingen. Orla Kastrup Kristensen deltog ikke i behandlingen af pkt. 29 til pkt. 37. Peder Christensen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 Punkter på åbent møde: 69. Årsregnskab 2008 1 70. Overførsel af uforbrugte driftsbeløb fra

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:55 Afbud: Fraværende: Jens Chr. Gjesing og Peter Chr. Jacobsen forlod mødet kl. 19.12

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 20. april 2010. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 20. april 2010. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 20. april 2010 Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årsrapport 2009...3 4. ØU - Overførsel

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. januar 2013. Mødetidspunkt: 8:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. januar 2013. Mødetidspunkt: 8:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 26.09.2011 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev administrationsbygning Jammerbugt Børne- og Familieudvalget 26.09.2011 Punkter på åbent møde: 110. Etablering af kommunikationscenter

Læs mere