Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget 13.02.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

2 Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 15. Køreplan for planproces i Budgettjek 2008 behandling i Økonomiudvalg Frigivelse af anlægsmidler til kloaksanering Tilbygning til administrationsbygningen i Brovst Midlertidig garantistillelse for Væksthus Nordjylland Kørsel til læge og speciallæge m.m Udpegning af 2 medlemmer til bestyrelsen for UU Vendsyssel Øst Vest Tillæg 1 til brandslukningsoverenskomst med Falcks Redningskorps A/S Godkendelse af leverandør af hjemmepleje jf. lov om Frit Valg Restanceopgørelse i perioden Punkter på lukket møde: Afbud: Eva Rytter Andersen (A)

3 Økonomiudvalget Køreplan for planproces i / Ida Rytter Jensen Beslutningstema Godkendelse af køreplan for helhedsplanproces i med udarbejdelse af den første kommuneplan for Jammerbugt Kommune. Sagsbeskrivelse Som opfølgning på planstrategi og strategi for agenda 21 er udarbejdet oplæg til en planproces i med en detailjeret køreplan for dialog, borgerinvolvering, indhold mv. i den første samlede helhedsplan for Jammerbugt Kommune. Køreplanen er udarbejdet med udgangspunkt i følgende principper: demokratisk tilgang med åbenhed og dialog med borgere, interesseorganisationer og andre myndigheder overblik over planens indhold i forhold til budgettets politikområder, øvrige politikker og projekter politik forankring med løbende politiske tilkendegivelser i planprocessen Borgerinvolveringen foreslås afviklet i 6 store geografiske områder, der går på tværs af hidtidige administrative distriktsopdelinger. Områderne er sammensat ud fra en række forskellige karaktertræk og udviklingsbetingelser, som er bestemt af både infrastruktur, pendlingsopland til Aalborg, erhverv og turisme i områderne, naturgivne forudsætninger, kulturarv mv. Intentionen er, at de forskellige lokalområder og bysamfund i områderne kan blive inspireret af andre, indgå nye samarbejder, og at bestemmelser og rammer i den nye helhedsplan kan differentieres afhængig af behovet for at understøtte en given udvikling eller bremse en uheldig udvikling. Områderne er: Pendlingsoplandet (Aabybro og Pandrup m.fl.) Klitkysten (Rødhus, Blokhus, Hune, Saltum, Ingstrup m.fl.) Midtområder (Birkelse, Halvrimmen, Brovst og Skovsgaard m.fl.) Vestområdet (Bonderup, Fjerritslev, Klim, V. Thorup m.fl.) Limfjordslandet (Gjøl, Øland, Attrup, Haverslev, Vejlerne m.fl.) Plantagekysten (Thorupstrand, Svinkløv, Slettestrand, Tranum m.fl.) Der er udarbejdet forskellige diagrammer for processen og beskrivelse af både den politiske og administrative forankring, som kan ses i bilag. Retsgrundlag Planloven herunder de statslige udmeldinger til kommunernes planlægning

4 Økonomiudvalget 2 Økonomi og finansiering I forbindelse med borgerinvolvering vil der være udgifter til møder og materialer, og endvidere vil der være øvrige planlægningsudgifter, som der ikke nødvendigvis er taget fuldt højde for i budgetterne. I forbindelse med budgetlægningen for 2009 skal omkostningerne til den egentlige kommuneplan i 2009 vurderes. Høring/borger- og brugerinvolvering Der er i processen angivet to høringsfaser i 2008, en idégenereringsfase i foråret 2008 og en mere dialogorienteret fase i efteråret 2008 med drøftelse af konkrete arealudlæg. I 2009 er den egentlige høringsfase på 8 uger planlagt, så den nye helhedsplan kan vedtages inden udgangen af Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller, at økonomiudvalget godkender køreplanen for planprocessen i som udgangspunkt for arbejdet med en helhedsplan for Jammerbugt Kommune. Bilag: Notat med Køreplan for planproces Økonomiudvalget, den Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at køreplanen for planprocessen godkendes. Fraværende: Tilbage til toppen

5 Økonomiudvalget Budgettjek 2008 behandling i Økonomiudvalg / Arne Kristensen Beslutningstema Behandling af Budgettjek 2008 og drøftelse af handlemuligheder i forbindelse med overholdelse af budget Sagsbeskrivelse Efter foreløbige drøftelser af tendenserne i Budgettjek 2008 i fagudvalgene i uge 49 og i Økonomiudvalget den 12. december er der udarbejdet et notat, der summerer de områder, hvor der i drøftelserne er sat særlig fokus på det forventede forbrug for Notatet Budgettjek 2008 afvigelser og handlemuligheder er nu behandlet i fagudvalgene, og det er efterfølgende tilpasset med fagudvalgenes bemærkninger om muligheder for at skabe balance mellem forbrug og budget. Der blev på temamøde i Kommunalbestyrelsen den 31. januar givet en orientering om tendenserne i Budgettjek Der var på mødet tilslutning til, at der skal skabes balance mellem forbrug og budget. Det blev på mødet tilkendegivet, at sideløbende med den politiske drøftelse af afvigelser og handlemuligheder, så skal Direktionen lave et oplæg til Økonomiudvalget, der anviser muligheden for balance i budget Udfordringerne med at få tilpasset det forventede forbrug til budgettet i 2008 er blevet yderligere aktualiseret af, at Finansminister Lars Løkke Rasmussen på Kommunaløkonomisk Forum i Odense den januar meldte klart ud, at såfremt regnskab 2008 på serviceområdet ikke afspejler budgettet, så vil der fra Regeringens side komme individuelle sanktioner mod kommunerne krone til krone i bloktilskuddet i Dette formodes dog at gælde specielt inden for serviceudgifterne. Vedr. overførselsudgifterne kan der blive tale om, at budgetgarantien tilfører kommunen flere penge, hvis kommunerne på landsplan har større udgifter end forudsat i økonomiaftalen. Det skal nævnes, at grundlaget for at lave et budgettjek endnu før første måneds drift er afsluttet, er meget begrænset. Der er således tale om tendenser der endnu er usikre. Direktionens oplæg om muligheder for at opnå balance i 2008 vil blive udsendt til Økonomiudvalget snarest muligt. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov.

6 Økonomiudvalget 4 Økonomi og finansiering Ikke endeligt beregnet. Høring/borger- og brugerinvolvering Alle kommunens ledere er orienteret om, at der arbejdes med et budgettjek, og at der kan forventes en opbremsning af nogle aktiviteter. Hoved-MED orienteres den 14. februar. Anden høring er ikke relevant for øjeblikket. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter Budgettjek 2008 for udvalgets område og drøfter hvilke handlemuligheder, der er for at tilpasse kommunens driftsudgifter. Bilag: Budgettjek afvigelser og handlemuligheder Økonomiudvalget, den Økonomiudvalget fremsender Budgettjek 2008 til kommunalbestyrelsen med følgende indstilling: at de synliggjorte merudgifter jf. budgettjekket (1,6 mio. kr. på serviceudgifterne og 19,3 mio. kr. på overførselsudgifterne) imødegås i størst mulig grad indenfor det samlede budget, idet økonomiudvalget forventer at budgettet samlet set overholdes, at der gives tillægsbevilling til mindreudgifter på 12,970 mio. kr. på driftsbudgettet ved at udskyde igangsættelse af nye initiativer og konstaterede mindreforbrug samt overførsel til anlægsbudgettet, at der frigives 5,1 mio. kr. af det ikke disponerede anlægsbudget til bygningsvedligeholdelse (2,8 mio. kr.), asfalt (færdselsbaner 1,8 mio. kr.) samt til indkøb af bogbus (0,5 mio. kr.), at der gives tillægsbevilling på 6 mio. kr. på beskæftigelsesområdet grundet manglende refusioner og en teknisk fejl i budgettet, at det sikres at institutioner og enheder med overførselsadgang overfører samme beløb fra 2008 til 2009 som fra 2007 til 2008 for at sikre, at kommunens samlede serviceudgifter holder sig inden for rammer for at undgå "strafafgift" fra staten. Det tilkendegives overfor institutionerne, at spillereglerne om overførselsadgang fastholdes uændret. Erik Ingerslev kan ikke gå ind for nedskæringer i det godkendte budget Fraværende: Tilbage til toppen

7 Økonomiudvalget Frigivelse af anlægsmidler til kloaksanering / Bjarne Vestby Jensen Beslutningstema Beslutning om kloakeringsprincip for boligområde i den sydlige del af Aabybro by. Frigivelse af anlægsmidler for 2008 til kloaksanering. Sagsbeskrivelse Al ny- og omkloakering i byområder i oplandet til Aabybro Renseanlæg er i perioden fra ca og fremefter blevet udført som separatkloaksystem (2- strenget system). I gældende spildevandsplan (Aabybro Kommunes spildevandsplan 2001) er anført, at der for et ca. 50 ha stort fælleskloakeret boligområde i den sydlige del af Aabybro skal tages stilling til kloakeringsform forinden kloaksanering/omkloakering sættes i værk. Forsyningsafdelingen anbefaler, at kloakering i det ovennævnte område udføres som 2-strenget separatsystem. Denne anbefaling støttes på: Nuværende kloaksystem er i dårlig forfatning (undersøgt ved TVinspektion 2007) Nuværende fælleskloaksystem dræner byområdet, hvilket resulterer i stor mængde uvedkommende vand i kloaksystemet. En løsning med 2- strenget kloaksystem vurderes at være nødvendig for at kunne begrænse tilførslen af uvedkommende vand til renseanlæg til acceptabelt niveau. Ved løsning med 2-strenget kloaksystem kan bedst drages fuld nyttevirkning af hidtil gennemført separatkloakering i Aabybro Løsning med 2-strenget kloaksystem giver bedste betingelser for senere nedlæggelse af Aabybro Renseanlæg Løsningen med 2-strenget kloaksystem giver størst mulighed for fremtidssikring i forhold til undgåelse af oversvømmelser (tilpasning til fremtidens klima) Valg af 2-strenget kloaksystem er i tråd med hidtidig gennemført kloaksanering Det nuværende fælleskloaksystem er år gammelt. Sanering af dette system vil give en levetidsforlængelse. Det er vurderet, at sanering af fælleskloakken over en 15 års periode kræver et investeringsbeløb på mill. kr. ekskl. moms. Omkostning til omlægning af systemet til nyt 2-strenget system er vurderet til ca. 70 mill. kr. ekskl. moms. Heri indgår udgift til retablering af veje og fortove med ca. 17 mill. kr. ekskl. moms.

8 Økonomiudvalget 6 De anførte anlægsomkostninger indeholder for begge kloakeringsløsninger kun kloakforsyningens udgifter og omfatter således ikke grundejernes udgift for tilslutning til kloaksystemet. I Jammerbugt Kommunes anlægsbudget for 2008 er indeholdt et beløb på 20 mill. kr. til kloaksanering. Anlægsbeløbet foreslås disponeret som følger: Kloakering Knøsgårdsvej og Torngårdsvej, Aabybro Afskærende ledninger, bygværker og pumpestationer, Pandrup Renovering Østergade, Brovst og Slettestrand Separatkloakering Aabybro Separatkloakering Nørhalne Afskæring af spildevand fra Attrup til Attrup Renseanlæg Tv-inspektioner, planlægning og akutte saneringer I alt 3,5 mill. kr. 2 mill. kr. 2 mill. kr. 4 mill. kr. 3 mill. kr. 2 mill. kr. 3,5 mill. kr. 20 mill. kr. I vedlagte bilag er nærmere redegjort for problematikken om valg af kloakeringsprincip samt anbefaling af disponering af budget til kloaksanering for Retsgrundlag Gældende spildevandsplaner, herunder spildevandsbekendtgørelsen nr af 14/ Økonomi og finansiering Anlægsbeløbet, der søges frigivet, er indeholdt i budget for En årlig udgift på 20 mill. kr. til kloaksanering er indregnet i nugældende vandafledningsbidrag. Høring/borger- og brugerinvolvering Der er ikke foretaget høring. Indstilling Forsyningsafdelingen indstiller: at kloaksanering i Aabybro by planlægges udført ved omkloakering til 2- strenget system at der udarbejdes tillæg til spildevandsplan for at tilvejebringe plangrundlag for den fremtidige kloaksanering at anlægsbevilling på 20 mill. kr. til kloaksaneringsprojekter i 2008 frigives Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt.

9 Økonomiudvalget 7 Afbud Mogens Richter (V) Bilag: Kloaksanering Aabybro - bilag til dagsorden Kloaksanering Aabybro - kortbilag til dagsorden Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

10 Økonomiudvalget Tilbygning til administrationsbygningen i Brovst / Henrik Hartmann Jensen Beslutningstema Der skal tages stilling til etablering af fremtidige tidssvarende og arbejdsmiljøforsvarlige kontorfaciliteter til Myndighedsafdelingen. Det indstilles at opføre en tilbygning til administrationsbygningen i Brovst. Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget har i flere omgange drøftet behovet for at etablere nye arbejdsfaciliteter i Brovst til Myndighedsafdelingen som erstatning for de midlertidige lokaler i Kirkegade. I mødet den 11. april 2007 besluttedes, at igangsætte projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale, og at dette skal forelægges til politisk behandling. I forbindelse med budgetlægningen for 2008 hen over sommeren og efteråret 2007 blev det aftalt, at sagen yderligere afventer grundet ønsket om ikke at disponere midlerne i anlægsbudget I forbindelse med økonomiudvalgsmødet den 12. december 2007 var udvalget på besigtigelse af bygningen og arbejdsforholdene i Kirkegade. Det blev aftalt, at der snarest skulle findes en løsning på de plads- og arbejdsmiljømæssige forhold, således at der etableres en fremtidssikret løsning for afdelingen. Herunder også bedre adgangsforhold for borgerne. Som alternativ til en ny tilbygning ved administrationsbygningen på Borgervænget 12 har ledelsen vurderet øvrige muligheder. Der vil ikke være plads i det kommende Sundhedshus, hvor der er overvejelser om at skabe lokaler til sundhedsafdelingen. Øvrige muligheder ved lokalerokeringer eller lejemål har også været vurderet, men der er ikke fundet løsninger indtil videre. Endvidere ønskes der en placering ved eller tæt ved den øvrige forvaltning i Brovst for at sikre et hensigtsmæssigt samarbejde og udnyttelse af ressourcerne. På Økonomiudvalgsmødeet den 23. januar 2008 besluttede udvalget, at endelig beslutning træffes i februar 2008, idet der forinden vurderes alternative muligheder. Muligheder for lokalerokering med eksterne lejere på Brovst Skole har været vurderet, herunder skolebygningernes egnethed til administrative arbejdspladser og direkte borgerhenvendelser. På grundlag heraf må det konkluderes, at der aktuelt kun tilbagestår kun reel mulighed for at løse lokaleproblemerne på en hensigtsmæssige måde ved at foretage en tilbygning til Borgervænget 12 enten som grundmuret byggeri eller alternativt som pavillionløsning.

11 Økonomiudvalget 9 Teknisk forvaltning har i flere omgange udarbejdet og tilpasset skitseforslag til tilbygningen. Skitseforslaget viser nu en tilbygning på 367 m 2. Skitseforslaget indeholder nu mødefaciliteter, toiletter, garderobe og ekstra arbejdspladser, og er således i overensstemmelse med de ønsker der er fremkommet fra Økonomiudvalget og myndighedsafdelingen. Projekteringen er ca. udført med 50 %, idet den administrativt blev stoppet i sommeren Et skøn over tidsplanen fremgår nedenfor: Projektering Udbud indbudt lic. Politisk behandling Byggeperiode 2 mdr. 1 mdr. 1 mdr. 8 mdr. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Økonomisk overslag fra Teknisk Forvaltning Mio. kr. Overslag: 367m 2 a kr pr m 2 (primo 2007) Forventet prisstigning jf. byggeindeks (5%) 180 Forsikring, byggeansøgning, jordbundsundersøgelser, uforudsete udg. 350 Projektering m.m. 300 IT-kabling og installation 120 I alt excl. moms Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelte den 17. september 2007 på baggrund af kommunens ansøgning (7 mio. kr. til daginstitution og 3 til administrationsbygning) dispensation fra lånerammen for 2008 på 3,2 mio. kr. til tilpasning af strukturen på daginstitutionsområdet samt kapaciteten på det administrative område. Muligheden er indregnet i Budget 2008 som indtægt under lånefinansiering. Herudover kan byggeudgiften finansieres ved salg af ejendomme eller af den likvide beholdning eller en kombination, idet ejendommen Kirkegade 2-4 har en ejendomsværdi på 1,4 mio. kr. Forvaltningen anbefaler i overensstemmelse med det godkendte administrationsgrundlag, at opgaven udbydes i indbudt licitation i hovedentreprise blandt en række firmaer/entreprenører (5-7 firmaer). Der indhentes endvidere tilbud på pavillionløsning. Jf. administrationsgrundlaget skal bygge- og anlægsopgaver i kategorien 3-10 mio. kr. udbydes i licitation, og det er fagudvalg der har kompetencen til valg af udbudsform. Høring/borger- og brugerinvolvering Sikkerhedsorganisationen og medarbejderne har været involveret, og der er udarbejdet APV (Arbejdspladsvurderinger).

12 Økonomiudvalget 10 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at tilbygningen igangsættes og opføres hurtigst muligt at byggeriet finansieres af likvide midler at Kirkegade 2-4 sættes til salg i forbindelse med myndighedsafdelingens fraflytning at bevillingen på op til mio. kr. frigives af ikke-udmøntet anlægsramme 2008, under forudsætning af at licitationsresultatet ligger indenfor overslaget. Bilag: Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Arbejdet udbydes i indbudt lication i hovedentreprise. Bevillingen frigives under forudsætning af, at det samlede byggeri inkl. inventar ligger indenfor overslaget. Fraværende: Tilbage til toppen

13 Økonomiudvalget Midlertidig garantistillelse for Væksthus Nordjylland / Henrik Hartmann Jensen Beslutningstema Stillingtagen til Jammerbugt Kommunes andel på kr. af en fælles nordjysk kommunal løsning (garantier og lån) på Væksthusets midlertidige likviditesproblem. Sagsbeskrivelse Væksthus Nordjylland har i skrivelse af 22. januar 2008 ansøgt om, at de 11 nordjyske kommuner tilsammen stiller en midlertidig garanti på i alt 10 mio. kr. - alternativt foretager en tilsvarende deponering i Danske Bank alternativt yder lån til Væksthus Nordjylland. Det konkrete beløb pr. kommune udregnes på samme måde, som ved beregningen af hver kommunes andel af den indskudte kapital på kr. i Væksthus Nordjylland. Beløbet for de enkelte kommuner fremgår af vedlagte bilag. For Jammerbugt Kommune ansøges der således om en kommunegaranti/deponering/lån på kr. Garantien eller tilsvarende deponering/lån skal ifølge ansøgningen være gældende i perioden fra 1. marts 2008 til senest 31. december Ansøgningen er begrundet i et midlertidigt likviditetsproblem i ViV-projektet (Virksomheder i Vækst-projektet). En detaljeret redegørelse af 29. januar 2008 fra Væksthus Nordjylland vedrørende likviditetsudviklingen og vedrørende årsagen til det midlertidige likviditetsproblem vedlægges som bilag. Den midlertidige garanti/deponering/lån sikrer dels, at Erhvervs- og Byggestyrelsen vil forudbetale tilskud, jf. resultatkontrakt mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen og Væksthus Nordjylland, for første halvår 2008 på 5,4 mio. kr. og dels at Væksthuset vil være i stand til at honorere ViV-kreditorernes tilgodehavender senest ved udgangen af februar Bestyrelsen i Aalborg Samarbejdet, som består af de fire borgmestre i samarbejdet (Aalborg, Rebild, Jammerbugt og Vesthimmerland kommuner), har på sit møde den 11. januar 2008 besluttet at yde et indskud af et kontantbeløb på 5 mio. kr. her og nu som et lån med en løbetid længst frem til 31. august

14 Økonomiudvalget Beløbet svarer cirka til den andel, de fire kommuner ifølge ansøgningen skal stille som garanti alternativt deponere eller yde som lån. De fire byråd/kommunalbestyrelser under Aalborg Samarbejdet skal individuelt tage stilling til kommunegaranti/deponering/lån for perioden 1. september 2008 (eller tidligere) 31. december Baggrund ViV-projektet blev igangsat i foråret/sommeren 2006 på baggrund af en EUsocialfondsbevilling på 46 mio. kr. og hertil en tilsvarende medfinansiering fra de involverede virksomheder. Nordjyllands Amt stiftede og ejede det daværende ErhvervsCenter Nordjylland, der var ansøger, aktør og administrator på ViV-projektet. Nordjyllands Amt havde stillet en garanti med udløb den 30. november 2006 på 2,5 mio. kr. dækkende en daværende kassekredit. I henhold til erhvervsfremmeloven har kommunerne i Region Nordjylland stiftet den erhvervsdrivende fond Væksthus Nordjylland med en grundkapital på kr. Fondens formål er at etablere et Væksthus, hvor særligt iværksættere og virksomheder med vækstambitioner får indgang til internationalt førende vejledning. Efter at de nordjyske kommuner havde stiftet den erhvervsdrivende fond, Væksthus Nordjylland, blev ErhvervsCenter Nordjylland med alle aktiviteter, herunder medarbejdere, projekter og egenkapital overdraget til Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland yder gratis vejledning, og herunder henvisning til andre offentlige aktører og private rådgivere, idet Væksthus Nordjylland også skal fremme samarbejdet mellem offentlige og private aktører. Væksthus Nordjylland kan tillige fungere som operatør på forskellige opgaver og kan gennemføre EU-projekter. Væksthus Nordjyllands drift vedr. den specialiserede erhvervsservice finansieres i henhold til resultatkontrakt mellem Væksthus Nordjylland og Erhvervsog Byggestyrelsen. Øvrige operatøropgaver, herunder projekter finansieres bl.a. af EU-midler. Retsgrundlag Erhvervsfremmeloven samt lånebekendtgørelsen Økonomi og finansiering Garantistillelse til ovenstående formål er ifølge Lånebekendtgørelsen ikke omfattet af kommunernes låneadgang, hvorfor afgivelse af garanti kan resultere i en midlertid deponering efter Indenrigsministeriets (nu Velfærdsministeriets) regler længst frem til 31. december 2008, såfremt kommunen ikke råder over en uudnyttet låneadgang.

15 Økonomiudvalget 13 Væksthus Nordjylland vil i forhold til nye EU-programmer forsøge at udvikle en model for at få de medvirkende virksomheder til at overtage finansieringen, indtil EU-midlerne kan udbetales. Imidlertid kan der blive tale om, at der fra og med 2009 skal stilles en permanent garanti i størrelsesordenen 10 mio. kr., hvis det nuværende aktivitetsniveau i Væksthus Nordjylland skal opretholdes også i de kommende år. Ansøgning om kommunegaranti og redegørelse for status vil i givet fald blive fremsendt til kommunerne før sommerferien 2008, så kommunerne kan tage højde herfor ved budgetlægningen for Høring/borger- og brugerinvolvering Problemstillingen har været drøftet i KKR senest i december 2007 samt på et møde herom den 23. januar 2008 mellem regionens borgmestre og Væksthus Nordjyllands bestyrelse. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender, at der overfor Væksthus Nordjyllands pengeinstitut stilles en midlertidig kommunegaranti for Væksthuset på kr. gældende længst frem til 31. december 2008 som Jammerbugt Kommunes andel af en fælles nordjysk kommunal løsning (garantier og lån) på Væksthusets midlertidige likviditesproblem. Bilag: Kommunal garantistillelse fordelt efter folketal afrundet Redegørelse ViV likviditetsudvikling Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

16 Økonomiudvalget Kørsel til læge og speciallæge m.m / Carl Stefan Bauditz Beslutningstema Kommunalbestyrelsen godkendte den 21/ socialudvalgets og direktionens indstilling af 8. maj 2007 om, at individuelt bestilt kørsel (kørsel til læge og speciallæge m.v.) skal udføres af NT. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der skulle fremsendes indstilling om hvorvidt borgerservice eller NT s Callcenter skal varetage funktionen omkring bestilling af kørsel, og at kontrakten med NT skal beskrive konsekvenserne såfremt kvalitetsstandarderne ikke overholdes. Sagsbeskrivelse Det er forvaltningens opfattelse at bestilling af kørsel skal foretages af borgerservice, hvilket vil give den bedste og mest nærværende service overfor brugerne. Samtidig har NT tilkendegivet at de ikke ønsker at varetage funktionen men samtidig at der kan findes en løsning, hvis vi ikke er i stand til at varetage funktionen selv. Opgaven varetages i dag kun i tidligere Fjerritslev Kommune. I de øvrige områder var der direkte bestilling fra borger til vognmand. Der har tidligere været foretaget en vurdering af de personaleressourcer, der skulle bruges for at løse opgaven. Det svarer svarende til mellem en ½ - 1 fuldtidsansat. Der er foretaget en genvurdering af normeringen, og ved en placering af bestillingskontoret i Borgerservice i Fjerritslev, hvor de i forvejen har kendskab til bookingsystemet, vil opgaven kunne varetages ved en udvidelse af normeringen svarende til en ½-tids medarbejder. NT s koordineringssystem anvendes til koordinering af kørslen. Personalet i Borgerservice i Fjerritslev kender indberetningssystemet til NT, hvilket er en fordel i forhold til uddannelse i NT s systemer, feriesituationer o.l. Der vil være åbent for bestilling i hele borgerservices normale telefontid, som er mandag - onsdag til 15.30, torsdag fra til og fredag fra til Der etableres en direkte telefonforbindelse til bestillingskontoret, så det ikke belaster hovedomstillingen. Kørslen omfatter kørsel til: privat praktiserende læge speciallæge genoptræning hjælpemiddelafprøvning I tilfælde af edb-driftsproblemer i NT s bookingsystem bestilles kørslen telefonisk ved NT s call-center

17 Økonomiudvalget 15 Serviceniveauet for de ovennævnte kørselsordninger er fastsat ved følgende række af generelle serviceparametre. 1. I forhold til et af brugeren angivet, ønsket afhentningstidspunkt må det planlagte (og oplyste) afhentningstidspunkt højst ligge 15 min. før og maks. 45 min. senere. 2. I forhold til det planlagte og oplyste afhentningstidspunkt kan brugeren blive afhentet op til 15 min. før. 3. Ligeledes kan brugeren planlægges til at blive afhentet op til 15 min. efter det ved bestillingen oplyste afhentningstidspunkt. 4. For korte ture hvor den direkte køretid er under 20 min., planlægges den samlede transporttid, som følge af en eventuel omvejskørsel, til at kunne forøges med op til 20 min. For længere ture planlægges den samlede transporttid, som følge af en eventuel omvejskørsel, til maksimalt at kunne forøges med 100 %. 5. I forhold til et af brugeren angivet senest fremme -tidspunkt planlægges brugerens ankomst til bestemmelsesstedet til maks. 45 min. før. 6. Som standard-servicetid er der til kørslen afsat 2 min. til afhentning af brugeren og 1 min. til aflevering af brugeren, for så vidt det ikke er en kørestolsbruger. 7. Som standard-funktionstid afsættes der 2 x 5 min. til en bruger der skal transporteres i kørestol, og 2 x 1 min. til hjælpemidler som sammenklappet kørestol, rollator, gangstativ m.m. Såfremt ovennævnte standarder/kontraktlige forpligtelser ikke overholdes: Overholder vognmanden ikke ovenstående med det resultat, at en borger bliver afhentet for sent har NT mulighed for at et fradrag i kontraktbetalingen. fradraget i 10. udbudsrunde udgør 650 kr. Forsinkelser der skyldes trafikpropper og lignende vil ikke være omfattet. Til implementering af systemet forventer NT at der bliver en omkostning på ca kr. Retsgrundlag Serviceloven, Sundhedsloven og Lov om Sygesikring

18 Økonomiudvalget 16 Økonomi og finansiering Det forventes at der vil være en økonomisk gevinst ved at overgå til NT s kørselsordning. Et forsigtigt skøn kunne være, at besparelsen i det første år udgør kr. Besparelsen vil således kunne finansiere såvel udgiften til implementering kr, som udgiften til udvidelse af personalenormeringen der i 2008 udgør ca kr. Restbeløbet henlægges til kassen. I 2009 vil der være en helårsbesparelse, som skønnes at udgøre omkring kr. Udgiften til udvidelsen af persoanlenormeringen vil i 2009 udgøre ca kr. Høring/borger- og brugerinvolvering Der er foretaget høring i såvel ældreråd som handicapråd, som udtaler at ventetid og transporttid som udgangspunkt skal være så kort som mulig, og at kørslen skal foregå på en tryg og forsvarlig måde. Indstilling Stabschefen for fællessekretariatet indstiller at ovenstående serviceniveau godkendes, og at der evalueres i nov at normeringen i borgerservice i Fjerritslev forøges med 18,5 ugentlige timer at den forslåede åbningstid godkendes at finansiering af omkostning til implementering og udvidelse af normeringen sker ved forventet besparelse på kørselsbudgettet, og at restbeløbet kr. henlægges til kassen. Bilag: Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

19 Økonomiudvalget Udpegning af 2 medlemmer til bestyrelsen for UU Vendsyssel Øst Vest / Palle Hansen Beslutningstema Udpegning af 2 repræsentanter til bestyrelsen for UU Vendsyssel Øst Vest. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen traf d. 24. maj 2007 beslutning om at vælge UU Vendsyssel Øst Vest til varetagelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Jammerbugt Kommune fremover. UU Vendsyssel Øst Vest er et kommunalt fællesskab bestående af Brønderslev og Jammerbugt Kommune. Af selskabets styrelsesvedtægt fremgår at bestyrelsen består af hhv. én politiker og én embedsmand fra hver af de deltagende kommuner. Kommunalbestyrelsen valgte d. 21. november 2007 formand for Børne- og Kulturudvalget, Kim Bennike som politisk repræsentant i bestyrelsen, mens beskæftigelseschef Leif Sørensen blev udpeget som administrativ repræsentant. Bestyrelsen fra UU Vendsyssel Øst Vest har efterfølgende i januar 2008 henvendt sig med ønske om at udvide bestyrelsen, således at hver kommune udpeger 4 medlemmer 2 politiske og 2 administrative. Bestyrelsen anbefaler at hver kommune udpeger én politisk og én administrativ repræsentant fra henholdsvis børne- og kulturområdet og beskæftigelsesområdet. Retsgrundlag UU Vendsyssel Øst Vests styrelsesvedtægt. Økonomi og finansiering Ingen. Høring/borger- og brugerinvolvering Ingen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen udpeger en politisk repræsentant fra beskæftigelsesområdet til bestyrelsen for UU Vendsyssel Øst Vest

20 Økonomiudvalget 18 at Kommunalbestyrelsen udpeger skolechefen som administrativ repræsentant til bestyrelsen for UU Vendsyssel Øst Vest. Bilag: Økonomiudvalget, den Det indstilles, at Per Halsboe-Larsen udpeges sammen med skolechefen. Fraværende: Tilbage til toppen

21 Økonomiudvalget Tillæg 1 til brandslukningsoverenskomst med Falcks Redningskorps A/S / Per Nielsen Beslutningstema Tillæg til brandslukningsoverenskomst med Falcks Redningskorps A/S Sagsbeskrivelse Jammerbugt kommune har brandslukningsoverenskomst med Falcks Redningskorps A/S for en femårig periode gældende fra 1. januar 2007 til 31. december Endvidere er der en samarbejdsaftale indgået imellem de tidligere kommuner Brovst, Fjerritslev,Hirtshals, Hjørring, Løkken/Vrå, Pandrup, Sindal og Aabybro nu Hjørring og Jammerbugt om indsættelse af områdeslangetendere og redningsbåde. En aftale der efter kommunesammenlægningen, for Jammerbugt kommunes vedkommende, beløber sig til ca kr/år og for Hjørrings vedkommende noget mindre. Idet denne udgiftsfordeling således er skæv, har beredskabet opsagt denne aftale med virkning fra 1. januar Ifølge planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i Jammerbugt kommune, afsnit 6.2 pkt. 8, fastsættes kapaciteten på vandforsyning til brandslukning til en kontinuerlig vandmængde på mindst 400 l/min. Dette skal sikres ved indsættelse af yderligere vandtankvogne eller andre køretøjer, der kan medføre mere vand end de nuværende. Disse tiltag forudsættes finansieret ved besparelser ved udfasning af et stort antal af de ca. 540 opstillede brandhaner i Jammerbugt kommune. På sigt forventes udfasningen af brandhaner at betyde yderligere besparelser. I forbindelse med etablering af ny ISL vagt 2008 kan der udfases et af de 2 nuværende Falck informationssystemer. Forhandlinger med Falck A/S om forannævnte forhold, har resulteret i vedlagte forslag til tillæg til brandslukningsoverenskomsten. Disse ændringer ser i hovedtræk således ud: På station Brovst indsættes medio 2008 en ny tidssvarende redningsbåd, og der uddannes et antal brandmænd ifølge BAR vejledningen for sikkerhed ved sejllads med redningsbåde. Der samarbejdes fortsat med Hjørring kommune om redningsbåde og slangetendere. Besparelse ca kr. Ny automobilsprøjte indsættes på station Aabybro primo Af hensyn til de nye redningsopgaver, som kommunerne pålægges fra 1/7

22 Økonomiudvalget , pakkes sprøjten op med elektrisk spil, redningsudstyr i form af løftepuder og bårer mv., samt noget kraftigere frigørelsesværktøj end på de øvrige stationer. Merudgift ca kr/år På station Brovst og Pandrup indsættes der i 2009 nye tanksprøjter til afløsning for de 2 nuværende automobilsprøjter, der så udfases. Merudgift ca kr/år. 1 stk. Falck informationssystem udfases i forbindelse med overgang til ny ISL-vagt Besparelse ca kr/år. Grundlag for aftalen er i øvrigt de til enhver tid gældende aftaler om vederlag og beredskabsmæssige forhold indgået imellem KL og Falck A/S. Herefter er implementeringen af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i Jammerbugt kommune, for så vidt angår den afhjælpende del af beredskabet, gennemført. Retsgrundlag Beredskabsloven Økonomi og finansiering Den samlede merudgift på ca kr. dækkes ved besparelser på udfasning af brandhaner som nævnt ovenfor. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Beredskabschefen indstiller at tillæg 1 (Redningsbåd), tillæg 2 (frigørelsesudstyr) og tillæg 3 (2 stk tankautomobilsprøjter) videresendes med beredskabkommissionens anbefaling til behandling i økonomiudvalg og endelig godkendelse i kommunalbestyrelse. Beredskabskommissionen den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Afbud Bilag: Tillæg 1- Redningsbåd Tillæg 2 - Frigørelsesudstyr Tillæg 3 - Tankautomobilsprøjter

23 Økonomiudvalget 21 Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

24 Økonomiudvalget Godkendelse af leverandør af hjemmepleje jf. lov om Frit Valg / Jannie Sommer Beslutningstema Brugere af hjemmeplejen ( gælder ikke plejecentre) har krav på at kunne vælge imellem hvilken leverandør, de ønsker skal udføre den ydelse, de er bevilliget. Sygepleje er dog undtaget. Brugerne kan vælge imellem de leverandører som er godkendt af Jammerbugt Kommune. Sagsbeskrivelse I henhold til lov om social service, kan kommunen godkende og indgå kontrakt med enhver kvalificeret leverandør, der opfylder de kvalitets- og priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp, kommunen har fastsat. I overensstemmelse med de rammer, der følger af loven, har Jammerbugt Kommune fastlagt de generelle vilkår for godkendelse af leverandører, der anmoder om godkendelse som leverandør, til praktisk hjælp og / eller personlig pleje. Leverandøren skal ud over nærværende kontrakt efterleve loven ved udførelsen af ydelserne efter kontrakten. Der er meget definerede krav til godkendelsen, efterfølgende er kun enkelte udpluk. Der er tale om, at leverandøren skal stille økonomisk sikkerhed, varetage et uddannelses ansvar, samt medvirke i forhold til det sociale ansvar. Der er mange krav til selve ydelsen, hvordan den skal leveres i forhold til kvalitet og dokumentation mv., så det sikres at brugerne får den samme ydelse og kvalitet uanset hvilken leverandør de vælger. Der er krav til sproglighed generelt, men også i forhold til almen dannende væremåde/opførsel. Der er krav om samarbejde og åbenhed i forhold til Myndighedsafdelingen. Misligholdelse af kontrakten og opsigelse er også et krav som indgår. Der er udarbejdet forslag til formular som leverandøren skal udfylde for at komme i betragtning som leverandør, samt forslag til kontrakt som skal anvendes i forbindelse med eventuel godkendelse af leverandøren. Prisen som leverandøren kan få for ydelserne er udregnet i forhold til gældende regler og indberettet til Frit Valgs databasen.

25 Økonomiudvalget 23 Retsgrundlag Ansøgningsskema og kontrakt er udarbejdet i henhold til Servicelovens 91jf. bekendtgørelse nr af Økonomi og finansiering Der er ikke umiddelbart forbunden nogen økonomi i forhold til at skulle godkende leverandører. Hvis de godkendte leverandører(fraset den kommunale hjemmepleje) vælger at byde ind i de områder, hvor der er tæt befolket og den kommunale hjemmepleje skal varetage yderdistrikterne påvirker dette ATA tiden og dermed prisen for ydelserne til den kommende prisfastsættelse. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Myndighedschefen indstiller, at det udarbejdede forslag til ansøgningsskema og til kontrakt for godkendelse af leverandør af hjemmepleje i Jammerbugt kommune godkendes. Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales godkendt. Bilag: Ansøgning - leverandørgodkendelse - Frit Valg hjemmeplejen Leverandørkontrakt - leverandør af hjemmepleje - Frit valg Prisberegning - Frit Valg hjemmepleje Økonomiudvalget, den Indstillingen anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

26 Økonomiudvalget Restanceopgørelse i perioden / Poul Andersen Beslutningstema Orientering om status på inddrivelsesområdet ultimo december 2007 til efterretning. Sagsbeskrivelse Udviklingen i kommunale restancer Opkrævningskontoret har i 2007 taget udgangspunkt i opkrævningsstrategien for Jammerbugt kommune, hvor den overordnede målsætning er forebyggelse og effektiv inddrivelse. Uddrag vedr. nogle af målsætningens elementer er: forebyggende restancearbejde dialog og samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger og borgere en hurtig og konsekvent opfølgning større fokus/indsats for at øge tilmelding til PBS Det kan konstateres at målsætningen i opkrævningsstrategien for 2007 har givet resultat, når vi ser på restanceudviklingen fra Med udgangspunkt i de kommunale krav kan der konkluderes, at restancen for daginstitution, boligstøtte og kontanthjælp er faldet i Der vil også fremover være fokus på at restancetilvæksten standses og løbende ydelser bliver betalt til tiden. Specifikt vil der blive arbejdet med: af få etableret frivillige betalingsaftaler inden sagen sendes til SKAT være opmærksom på om samlevende/eller ægtepar hæfter for begges regning, således at der kan ske opkrævning hos begge mulighed for evt. modregning i løbende ydelser. målrettet brug af tekniske og edb-mæssige ressourcer og muligheder. Efterfølgende er anført fordelingen af restancer. Opgørelsen indeholder også de restancer, som er overgivet til inddrivelse hos SKAT. Der er ikke indregnet billån, da tilgodehavendet ikke er udtryk for en restance, men for de bevilgede lån, og der er ikke restancer på området. Underholdsbidrag er heller ikke indregnet, idet området er 100 % statsfinansieret, og derfor ikke påvirker den kommunale økonomi. Primo januar 2007 var den samlede restance på 25,9 mio. kr., og ultimo december 2007 var den samlede restance 27,9 mio. kr.

27 Økonomiudvalget 25 Restance i kr Primo januar Ultimo december Gebyr kommunale krav Ejendomsskat Forbrugsafgifter Daginstitution Boligstøtte Boliglån Kontanthjælp Kommunale krav som opkræves hos andre kommuner Div. kommunale krav som opkræves hos private mv Restance i alt kommunale krav Borgere og virksomheders gæld til offentlige myndigheder opkræves af kommunen og inddrives af SKAT, da lønindeholdelse og udpantningsretten i den nye inddrivelseslov overgik til SKAT pr. 1. november I 2007 har der ialt været indbetalinger på 423 mio. kr. hvoraf de 5 mill.kr. er indbetalt fra SKAT. Indbetalingerne vedrører alle de krav som opkrævningskontoret i Jammerbugt kommune har haft til opkrævning. Opkrævningskontoret andel af samtlige indbetalinger til kommunen udgør 98,8% og SKATs andel 1,2%. Fra 1. januar 2008 træder en ny forældelseslov i kraft, det betyder at den almindelige forældelseslov på 5 år bliver ændret til 3 år for alle de krav som opkræves af kommunen.

28 Økonomiudvalget 26 Den nye lov vil betyde større afskrivninger, da perioden for inddrivelse er blevet markant kortere. Det vil specielt ramme krav vedr. kontanthjælp, da de personer på det tidspunkt hvor de får udbetalt kontanthjælp ikke har økonomi til at indgå en afdragsordning Restanceoversigt daginst. og SFO i perioden feb. til dec. md. 07 Restancen vedrørende daginstitution og SFO udgør 1,8 % af den årlige påligning på 40 mio. kr. vedrørende år 2007

29 Økonomiudvalget 27 Restanceoversigt ejendomsskat i perioden feb. til dec. md. 07 Den udgør ejendomsskatterestancen 0,4% af den årlige påligning på 280 mio. kr. vedrørende år Februar og september måned er de måneder hvor ejendomsskatterne forfalder til betaling, derfor er der store restancer på disse tidspunkter Opkrævning er derfor i den periode særlig opmærksom på inddrivelse af kravene. Ultimo februar udgjorde restancen 5 mio. kr. samt ultimo september md. 3,5 mio. kr. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

30 Økonomiudvalget 28 Økonomiudvalget, den Taget til efterretning. Fraværende: Tilbage til toppen

31 Økonomiudvalget 29 Underskrifter Erik Ingerslev Larsen (F) Finn Kornum (V) Kim Bennike (O) Mogens Gade (V) Niels Chr. Hem (V) Otto Kjær Larsen (V) Per Halsboe-Larsen (A) Søren P. Mortensen (A)

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen kl. 15:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Beredskabskommissionen Punkter på åbent møde: 1. Tillæg 1 til brandslukningsoverenskomst med Falcks Redningskorps A/S 1 2. Årsberetning

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 17:00 administrationsbygningen i Brovst, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 33. Budget 2009 - "Sundhedsfremme forebyggelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 15:00 Fjerritslev Rådhus lokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 141. Indledende budgetdrøftelser...1 142. Status på tilpasning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 1 Punkter på lukket møde: 86. Salg af Hjortdalvej 147, Hjortdal, Fjerritslev... 2 87. Høring : Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE Mandag, den 30. januar 2006 Mødet afholdes i Byrådssalen, Aabybro Rådhus, kl. 18.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 26 Spilleregler for samspillet

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 25.01.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 25.01.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 1 Punkter på lukket møde: 52. Skovrejsning ved Øster Hovensvej i Aabybro...2 Afbud: Helle Bak Andreasen (V)

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn Referat 336-1/2007 Møde nr. : Dato: Tilstede: Fraværende m. afbud: Referent: 336-1/2007 Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Steen Hansen, formand, Ulrik Klausen,

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Referat åben dagsorden

Referat åben dagsorden Referat åben dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 09-02-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Politidirektørens mødelokale, Nordjyllands Politi. Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg Deltagere Arne

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 24. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 25. Første budgetopfølgning

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør)

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør) Åben Dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 22-11-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Hotel Søparken Søparken 1, 9440 Aabybro Deltagere Arne Boelt (Hjørring Kommune) Hans Ejner Bertelsen

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016.

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016. Vedrørende: Betalingskontoret resultater i 2016 Sagsnavn: Øget indsats på betalingskontoret Sagsnummer: 00.01.00-A00-22-15 Skrevet af: Betina Dichmann og Birgitte Wendelboe Stobberup Forvaltning: Økonomi

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune 24. november 2008 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 1 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 , tirsdag den 7. marts 2006 kl. 14:00 Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 Åben sag: 385. 10 boliger ved Jegindø Havn - Kloakering

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Den vedtagne Helhedsplan rummer følgende målsætninger på skoleområdet:

Den vedtagne Helhedsplan rummer følgende målsætninger på skoleområdet: 2009-23605/ Henning Josefsen Beslutningstema Skolestruktur og kvalitet i folkeskolen. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen har på et temamøde den 18. februar 2010 drøftet, hvordan den med sine beslutninger

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde onsdag d. 18. februar 2015 kl. 16.00 til 18.00. Fraværende: Jens Erik Kistrup 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Information om de igangværende sammenlægninger 3 af

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 24 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 24. februar 2015 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen (deltog i pkt. 4-8) Ole Frederiksen Lars Hørsman

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Furesø Kommune Dato: 8. marts 2011 Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner I forlængelse af aftalen af 3. marts 2005

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 21. AUGUST 2006 KL. 13.00 PÅ AARS RÅDHUS

REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 21. AUGUST 2006 KL. 13.00 PÅ AARS RÅDHUS REFERAT FOR ØKONOMIUDVALGETS EKSTRAORDINÆRE MØDE DEN 21. AUGUST 2006 KL. 13.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 89.Ombygning af Vestre Boulevard i Aars til Jobcenter

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR Onsdag, den 1. februar 2006 Mødet afholdes i mødelokale 1, Brovst Rådhus, kl. 15.30 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 1: Forslag vedrørende mødernes

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Referat Handicaprådet kl. 15:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen Brovst Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet kl. 15:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen Brovst Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet kl. 15:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen Brovst Jammerbugt Kommune Handicaprådet Punkter på åbent møde: 16. Hjælpemiddelordningen i Jammerbugt Kommune 1 17. Ansøgning om plads

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 15:00 Brovst rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 11. Fornyet budgetopfølgning og stillingtagen til evt. tillægsbevilling

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere