KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2007"

Transkript

1

2 KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2007

3 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 17. reviderede udgave Frydenlund

4 Kontanthjælpshåndbogen udg., 1. oplag, 2006 Frydenlund og Erik Jappe ISBN: ISSN: Tryk: Frydenlund Omslag: Claus Nielsen Af samme forfatter: 1) Skal vi aftale fælles forældremyndighed? 2. udg., Frydenlund. 2) Forældrenes bog. 1. udg., Frydenlund. 3) Forældrenes bog om børn og unge. 1. udg., Frydenlund. 4) Socialoversigten udg., Frydenlund. 5) Viden om: Thailand. 1. udg., Forlaget Kolibri. 6) Kærlighedens mange ansigter. 1. udg., Forlaget Kolibri. 7) Viden om: Filippinerne. 1. udg., Forlaget Kolibri. 8) Lovindsigt: Enkeltudgifter - aktivlovens udg Frydenlund. 9) Indsigt: Forældremyndighed og samvær. 3. udg., Frydenlund. 10) Indsigt: Indgreb mod småbørn. 1. udg., Frydenlund. 11) Frydenlunds Lovserie: Aktivloven. 2. udg., Frydenlund. 12) Frydenlunds Lovserie: Serviceloven. 1. udg., Frydenlund. 13) Frydenlunds Lovserie: Retssikkerhedsloven. 1. udg., Frydenlund. 14) Pædagogisk Lovsamling 2006/ udg Frydenlund. 15) Børn og Unge-håndbogen udg Frydenlund. 16) Håndbog for pædagogstuderende. 7. udg Frydenlund. 17) Indsigt: Børne- og ungdomskriminalitet. 4. udg Frydenlund. 18) Indsigt: Tvangsfjernelse. 2. udg Frydenlund. Kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Enhver anden udnyttelse er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag i anmeldelser. Frydenlund Hyskenstræde sal 1207 København K Tlf: Fax

5 Indhold Sådan er bogen bygget op...9 Indledning...11 Kap. 1 På bistandskontoret efter kontanthjælp På bistandskontoret Arbejdsgangen Ret til at se journalen m.v Hvem styrer på bistandskontoret? Afgørelser og klagemuligheder Vejledning, opfølgning og ophør af udbetaling af hjælp ved unddragelse af strafforfølgning m.v Registrering som arbejdssøgende Kort om lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Særlige forhold Vær endelig opmærksom på Kap. 2 Kontanthjælp og starthjælp Kontanthjælp (oversigt) : Kontanthjælp - betingelser : Beregning af kontanthjælpen : Særlig støtte efter : Modregning af indtægter : Formuens betydning Starthjælp Nedsættelse af hjælp og loft over den samlede hjælp : Nedsættelse af hjælp til ægtepar : Loft over den samlede hjælp : Nedsat hjælp til unge under 25 år Nedsættelse pga. udeblivelse, sanktioner og evt. ophør af hjælp Daginstitutionsbetaling m.v Orlovsydelse Kap. 3 Revalidering Selvstændig virksomhed ( 65-67) Kap. 4 Hjælp i særlige tilfælde efter Hjælp til enkeltudgifter Hjælp til medicin, tandbehandling m.v

6 4.3. Hjælp til opretholdelse af samværsret - 83, stk Hjælp til kontakt med bortførte børn - 83, stk Når ingen har forsørgelsespligt over for et barn Hjælp til flytning Efterlevelseshjælp - 85 a Kap. 5 Kontant hjælp til børn og handicappede m.v. efter serviceloven Hjælp til merudgifter ved forsørgelsen af handicappede børn og unge Særligt om tabt arbejdsfortjeneste - 42 og Hjælp til merudgifter ved forsørgelsen af voksne med et handicap Hjælp til truede børn Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Plejevederlag m.v. ved pasning af døende Kap. 6 Tilbagebetaling af kontanthjælp Tilfælde, hvor hjælpen skal kræves tilbagebetalt Tilfælde, hvor hjælpen kan kræves tilbagebetalt Gennemførelse af kravet om tilbagebetaling : Opkrævning af tilbagebetalingspligtige ydelser : Inddrivelse af kravet Kap. 7 Andet om kontanthjælp Naturalhjælp m.v Skat og arbejdsmarkedsbidrag Udbetaling af hjælp m.v : Kontanthjælp/starthjælp ydes bagud - 13 b : Engangshjælp efter aktivloven - 25 a : Forudgående ansøgning Omberegning af hjælp Omgørelse og begunstigende forvaltningsakter ATP Særlig pensionsopsparing

7 Kap. 8 Forsørgelsespligten over for det offentlige - 2 og Om forsørgelsespligten over for det offentlige Når forsørgelsespligten ikke overholdes Ophør af forsørgelsespligten over for det offentlige Når der er fastsat bidrag Når bidrag ikke er fastsat eller sat for lavt Kap. 9 Særligt om kontanthjælp til bestemte persongrupper Hjælp til ægtefæller Hjælp til samlevende/samboende Hjælp til enlige forsørgere Hjælp til unge : Hjælp til unge under 18 år : Hjælp til unge over 18 år Hjælp til uddannelsessøgende Hjælp til selvstændige Hjælp til personer i arbejdskonflikt Hjælp til udlændinge og flygtninge m.fl Hjælp til førtidspensionister Hjælp til delpensionister og til personer over 60 år uden ret til pension Hjælp til efterlønsmodtagere Hjælp til højskoleelever Hjælp til værnepligtige Hjælp til strafafsonere og varetægtsfængslede Hjælp til udlandsdanskere Hjælp til prostituerede Hjælp til kunstnere Kap. 10 Særligt om kontanthjælp i bestemte situationer Hjælp ved arbejdsløshed Hjælp ved sygdom Hjælp ved graviditet og fødsel Hjælp ved separation og skilsmisse Hjælp ved samlivsophævelse Hjælp ved dødsfald Kap. 11 Rådgivning og vejledning om kontanthjælp

8 Bilag Lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik (nr. 606 af den 30. juni 2003) Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (uddrag) Lov om retssikkerhed og administration Lov om social service (uddrag) SM-register Anvendt lovmateriale m.v Takstoversigt Stikordsregister Viden og information giver indflydelse og magt - forbered dig derfor grundigt til mødet med din sagsbehandler! 8

9 Sådan er bogen bygget op Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Kapitel 7: Kapitel 8: Her beskrives der en række forhold, som du skal være opmærksom på ved henvendelse på bistandskontoret. Administration, aktindsigt, begrundelse af afgørelser, klagemuligheder og klagestatistik, vejledning og opfølgning og registrering som arbejdssøgende er nogle af de emner, der omtales. Kontanthjælp er den hovedform for hjælp, der søges af de fleste, der kommer på bistandskontoret. Derfor beskrives området grundigt. Endvidere er der en omtale af reglerne om starthjælp, daginstitutionsbetaling m.v. og orlovsydelse. Kapitlet omhandler mulighederne for at få hjælp til revalidering, herunder hjælp til etablering af selvstændig virksomhed. Her er omtalt reglerne om hjælp i særlige tilfælde. Hjælpen kan søges, uanset om du i forvejen går på bistandshjælp. Den omfatter bl.a. hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, medicinhjælp, hjælp i forbindelse med samvær og flyttehjælp. Her omtales mulighederne for kontanthjælp efter serviceloven bl.a. til forældre med børn under 18 år med et fysisk eller psykisk handicap. Reglerne om tabt arbejdsfortjeneste omtales også her, ligesom hjælp til merudgifter til voksne med et fysisk eller psykisk handicap er omtalt. Endvidere omtales muligheden for hjælp til truede børn og muligheden for at modtage plejevederlag m.v. ved pasning af døende. Det omtales her, hvornår din hjælp kan eller skal kræves tilbagebetalt. Endvidere omtales det, hvornår du kan slippe for at tilbagebetale din gæld til bistandskontoret. Kapitlet fortæller om bistandskontorets muligheder for at udbetale hjælpen i naturalier i stedet for i kontanter. Her beskrives endvidere reglerne om skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP. Endelig omtales reglerne om udbetaling og engangshjælp og omberegning af hjælp og om omgørelse af beslutninger. I kapitlet gøres rede for reglerne om forsørgelsespligt. Det vil bl.a. sige noget om ægtefællers pligt til at forsørge hinanden og deres børn, herunder dettes betydning for kontanthjælpen. 9

10 Kapitel 9: Kapitel 10: Kapitel 11: Det omtales her, hvilke særlige problemer der er for bestemte persongrupper som f.eks. uddannelsessøgende og enlige forsørgere. Det påpeges, hvad der særligt skal lægges mærke til. Der tages her udgangspunkt i nogle almindeligt forekommende situationer som eksempelvis samlivsophævelse og arbejdsløshed. Der gøres rede for, hvilke former for hjælp der bl.a. kan søges i sådanne situationer. Dette kapitel omhandler mulighederne for rådgivning og vejledning om kontanthjælp og om økonomiske problemer, herunder om ukorrekt rådgivning og kommunernes erstatningsansvar. Bilag: Hele aktivloven er (AKL) optrykt med alle ændringer indtil 1. juli 2006 indarbejdet. Bilag: Reglerne om særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde er optrykt i dette bilag. Bilag: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) er optrykt i sin næsten fulde længde. Bilag: Retssikkerhedsloven (RTL), som udgør det centrale administrationsgrundlag for kommunernes sociale indsats, er optrykt i sin helhed. Bilag: Serviceloven (SEL), som bl.a. drejer sig om hjælp til handicappede børn og voksne og børn og unge med behov for særlig støtte, er optrykt i uddrag. Bilag: Brug det kronologiske SM-register, hvis du har behov for at finde en bestemt SM er i bogen. Bilag: Her kan du finde en liste over alle anvendt love, bekendtgørelser, vejledninger m.v. Bilag: Takstoversigt 10

11 Indledning Denne håndbog beskriver den enkelte klients sociale rettigheder inden for kontanthjælpsområdet, som de ser ud efter afslutningen af Folketingssamlingen i juni Der er bl.a. sket disse ændringer af betydning for bogens emneområde:! Alle større og mindre ændringer som følge af strukturreformen er indarbejdet.! Reglerne om opkrævning og inddrivelse mv. af tilbagebetalingspligtig hjælp er opdaterede.! De nye regler om bortfald af kontanthjælp til hjemmegående ægtefælle og afskaffelse af ægtefælletillægget, styrket sygeopfølgning over for kontant- og starthjælpsmodtagere m.v. er indarbejdet. Hertil kommer, at bogen er opdateret med en række mindre lovændringer og ændringer i bekendtgørelser m.v., SM-afgørelser og takster siden sidste udgave. Vores sociale lovgivning bygger på nogle gennemgående grundlæggende principper om, - at du har et ansvar for din egen situation, således at du - evt. med særlig støtte - aktivt skal medvirke til at løse egne problemer, - at du skal have en stor grad af indflydelse, - at mulighederne for hjælp skal ses bredt og ikke kun i forhold til den sociale lovgivning, - at bistandskontoret tidligt i et hjælpeforløb skal målrette indsatsen, for at hjælpen i højere grad kan virke forebyggende, - at arbejdsmarkededet skal være mere rummeligt for at fastholde personer i beskæftigelse og forbedre mulighederne for at få en aktiv tilværelse, og - at øge fleksibiliteten og inddrage andre i forebyggelse og løsning af sociale opgaver, f.eks. de faglige organisationer og de frivillige. Reglerne om kontanthjælp findes i aktivloven, som denne bog primært handler om. I serviceloven findes reglerne om hjælp til handicappede og børn m.fl. Reglerne herom (kontanthjælpsreglerne) er også omtalt i den- 11

12 ne bog, ligesom jeg kommer ind omkring centrale områder vedrørende retssikkerhedsloven. Reglerne om aktivering m.v. findes nu i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som er optrykt som bilag (se s. 429). Bogen kommer i begrænset omfang i berøring med denne lov, men indeholder dog en kort gennemgang af regelsættet (se kap s. 47). Kontanthjælpslovgivningen er rimelig kompliceret - både for sagsbehandlerne og for klienterne. Til dem og alle andre, der er interesseret i, hvordan vores sociale lovgivnings nederste sikkerhedsnet fungerer i praksis, er denne håndbog skrevet. Håndbogen kan bruges af alle med behov for kontanthjælp. Gruppen af folkepensionister er dog kun i enkelte tilfælde omfattet af kontanthjælpsbestemmelserne. Som hovedregel skal de benytte pensionslovgivningens regler for hjælp som personligt tillæg. Folkepensionister med børn er selvfølgeligt omfattet af de bestemmelser, der vedrører hjælp til børn. Førtidspensionister er med førtidspensionsreformen, der trådte i kraft pr. 1. januar 2003, omfattet af kontanthjælpsbestemmelserne i flere tilfælde end tidligere. Første kapitel indfører dig i, hvad bistandskontoret er for en størrelse, hvilke regler der gælder for aktindsigt og så videre. Læs dette kapitel grundigt - så får du meget mere ud af håndbogen i den sidste ende. 12

13 Kapitel 1: På bistandskontoret efter kontanthjælp Når du træder ind ad døren til bistandskontoret, vil det hele sikkert forekomme dig noget forvirret. Blot det at finde og få fat i sin sagsbehandler kan være ret besværligt. Der er mange døre, der åbnes og lukkes i en uendelighed. Folk kommer og går. Telefonerne kimer. Og midt i det hele står du og skal finde ud af, hvor du skal henvende dig, og hvad du skal gøre. Men sådan er det ofte, når man bevæger sig ind i et offentligt kontor for første gang. Du kommer alene og går alene. Det gør de andre også. Sådan er bistandskontoret indrettet. Det kan være med til at give dig det indtryk, at det er dig, der ikke slår til, når du må henvende dig på bistandskontoret. MEN HOP IKKE PÅ DEN! Arbejdsløshed, lav indkomst, mangel på bolig, sygdom m.v. tvinger mange til at søge hjælp. Det er problemer, som ofte er svære at løse for den enkelte. Samfundet har også et ansvar for, at problemerne forsøges løst. Det kan gøre det lidt lettere for dig at gå på bistandskontoret, når du tænker på denne måde. Men let bliver det nu sjældent! Kendskab til, hvordan arbejdsgangen er på bistandskontoret, kan også være med til at lette din situation, så spørg dig for. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) beskriver borgerens møde med bistandskontoret: O 1. Formålet med denne lov er at 1) sikre borgernes rettigheder og indflydelse, når de sociale myndigheder behandler sager, 2) fremhæve, at de sociale myndigheder har pligt til at tilrettelægge en tidlig helhedsorienteret hjælp, 3) forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse, og 4) fastlægge struktur og grundlæggende principper for administration af sociale sager. Meningen er god nok - du skal medinddrages. Mere forebyggelse. Større grad af retssikkerhed. Reglerne om, hvordan kommunerne skal behandle sager efter sociallovgivningen, findes i forvaltningsloven, offentlighedsloven, den alminde- 13

14 lige forvaltningsret og så retssikkerhedsloven, som særligt regulerer, hvordan sociale sager skal behandles. Den almindelige forvaltningsret omhandler en række forvaltningsretlige grundsætninger, der ikke er skrevet ned i lovtekst, men fremgår af domspraksis, forvaltningsretlig litteratur, Ombudsmandens udtalelser samt vejledende udtalelser fra forskellige ministerier, styrelser m.fl. Det drejer sig bl.a. om kravet til hurtig og smidig sagsbehandling. Du bør således ikke tynges af unødvendig formalisme, f.eks. krav om skriftlighed, hvor en telefonsamtale egentlig er tilstrækkelig. Sagsbehandlingen skal også tilrettelægges så økonomisk som muligt af hensyn til myndighedens ressourceanvendelse og økonomien hos den enkelte borger. Kommunerne skal også tage hensyn til god forvaltningsskik. Dette begreb, som bygger på sædvaner, der gennem mange år er udviklet i forbindelse med offentlig forvaltning, samler en række normer for de hensyn, som en offentlig myndighed skal tage over for borgerne. Disse normer kommer bl.a. til udtryk gennem udtalelser fra Folketingets Ombudsmand og domstolsafgørelser m.v. Dette juridiske grundlag udgør således - sammen med de regler, som følger af de enkelte love og lovbestemmelser - rammerne for behandlingen af sager hos myndigheder, statsforvaltninger, nævn og råd, kommuner, regioner, de sociale nævn, Ankestyrelse, børn- og ungeudvalg, klageråd m.fl. Forvaltningsgrundlaget er grundigt beskrevet i Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område (nr. 21 af den ). Som du kan se af forvaltningsgrundlaget og af begrebet god forvaltningsskik, er der mange fine intentioner, men i praksis kniber det for kommunerne at leve op til dem. Ressourcer, holdninger og mangel på efteruddannelse af medarbejdere gør, at der mange steder ikke leves op til målene. F.eks. er der stadigvæk et utal af sager, hvor der gives en mangelfuld eller en direkte fejlagtig begrundelse for en afgørelse På bistandskontoret På langt de fleste bistandskontorer er der efterhånden indført tidsbestilling. Det er både til din og sagsbehandlerens fordel. Du undgår i de fles- 14

15 te tilfælde ventetid, når du møder frem, og sagsbehandleren kan til dels planlægge sin arbejdsdag. Desværre er presset på bistandskontorerne meget stort, så ring og bestil tid i så god tid som muligt. Der kan let gå 14 dage eller mere, før der er plads i sagsbehandlerens kalender. Længere tid behøver du dog heller ikke at vente. Hvis dit problem skal behandles umiddelbart, f.eks. fordi du risikerer at blive sat ud af din bolig på grund af en huslejerestance, har du krav på at få din sag behandlet straks. I bistandskontorets telefonomstilling kan de i de fleste tilfælde fortælle dig, hvem der skal være din sagsbehandler. Det afgøres mange steder ud fra, hvor du bor og/eller, hvad dit cpr-nummer er. Det kan også være sådan, at der på dit bistandskontor er en såkaldt visitationsordning eller en modtagelse. Det vil sige, at der sidder f.eks. to sagsbehandlere og tager imod alle nyhenvendelser. De sager, hvor problemet er økonomien, beholder de måske selv. Hvis du har andre problemer, f.eks. behov for hjælp til uddannelse, vil du blive visiteret videre til den sagsbehandler, der arbejder med dette område. Før du når at fortælle din livshistorie til alt for mange, må du derfor spørge om, hvem du kan regne med, vil blive din sagsbehandler i fremtiden. Hvis du oplever dit problem som rent økonomisk, bliver det sagsbehandlerens opgave ud fra de nøgne oplysninger at vurdere, om du er berettiget til kontanthjælp eller ej. Oplever du, at du har andre problemer foruden de økonomiske, er det vigtigt for din sag (sådan én bliver du til på bistandskontoret), at du får lov at fortælle om disse problemer en af de første gange. Pas på, at samtalen ikke starter med en endeløs kontrol af oplysninger, for det gør let hele situationen meget teknisk og forvirrende. Dit problem kan udvikle sig til, om du har alle oplysninger med. Du må forsøge selv at styre samtalen, hvis din sagsbehandler er for teknisk i starten. Jo grundigere du får gjort rede for dit problem, desto større chance er der for, at det bliver forstået på bistandskontoret. Husk også at være dig selv i samtalen. I længden opnår du kun yderst sjældent noget ved at spille smart, hård banan eller noget helt tredje. Ansøgning Du kan søge om kontanthjælp skriftligt eller mundtligt. Du vil herefter få et ansøgningsskema, som du skal udfylde. Tidspunktet for din ansøgning regnes fra den dag, hvor du får udleveret et ansøgningsskema - dvs. 15

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 Dette er en blank side. Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 24. reviderede udgave Frydenlund

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

Børn- og ungehåndbogen

Børn- og ungehåndbogen Erik Jappe Børn- og ungehåndbogen 2013 Servicelovens regler om børn og unge 15. reviderede udgave Frydenlund Børn- og ungehåndbogen 2013 15. udgave, 1. oplag, 2012 Frydenlund og Erik Jappe ISBN: 978-87-7118-219-4

Læs mere

BØRN & UNGE HÅNDBOGEN 2014

BØRN & UNGE HÅNDBOGEN 2014 BØRN & UNGE HÅNDBOGEN 2014 Udelades. Erik Jappe Børn & Unge Håndbogen 2014 Servicelovens regler om børn og unge 16. reviderede udgave Frydenlund Børn & Unge Håndbogen 2014 16. udgave, 1. oplag, 2013 Frydenlund

Læs mere

Indsigt: Tvangsfjernelser

Indsigt: Tvangsfjernelser Indsigt: Tvangsfjernelser INDSIGT Erik Jappe Indsigt: Tvangsfjernelser Frydenlund Indsigt: Tvangsfjernelse 1. udgave, 1. oplag, 2004 Erik Jappe og Frydenlund ISBN: 87-7887-334-7 Tryk: Frydenlund grafisk

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Pædagogisk Lovsamling

Pædagogisk Lovsamling Erik Jappe Pædagogisk Lovsamling 2013 Frydenlund Pædagogisk Lovsamling 2013 12. udgave, 1. oplag Frydenlund og Erik Jappe, 2012 ISBN: 978-87-7118-218-7 ISSN: 1601-5983 Tryk: Balto, Litauen Af samme forfatter:

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Matilde Høybye-Mortensen, Helle Bendix Kleif og Peter Ejbye-Ernst. Fejludbetalinger af sociale ydelser

Matilde Høybye-Mortensen, Helle Bendix Kleif og Peter Ejbye-Ernst. Fejludbetalinger af sociale ydelser Matilde Høybye-Mortensen, Helle Bendix Kleif og Peter Ejbye-Ernst Fejludbetalinger af sociale ydelser Fejludbetalinger af sociale ydelser Publikationen kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Pædagogisk Lovsamling

Pædagogisk Lovsamling Erik Jappe Pædagogisk Lovsamling 2014 Frydenlund Pædagogisk Lovsamling 2014 13. udgave, 1. oplag Frydenlund og Erik Jappe, 2013 ISBN: 978-87-7118-289-7 ISSN: 1601-5983 Grafisk produktion: Frydenlund Grafisk

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

På kanten af arbejdsmarkedet Spørgsmål og svar om indsatsen

På kanten af arbejdsmarkedet Spørgsmål og svar om indsatsen På kanten af arbejdsmarkedet Spørgsmål og svar om indsatsen Spørgsmål og svar om indsatsen Pjece til beskæftigelsesmedarbejderen Indholdsfortegnelse Indledning...........................................

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge

Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde. Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Juridiske rammer i det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde Lovgrundlag systematisk gennemgang af reglerne vedr. børn og unge Lektor, cand. jur. Bente Adolphsen April 2015 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 18. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 18. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 18. udgave Fleksjob 18. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale

Læs mere

Børns klagemuligheder

Børns klagemuligheder Børnerådet d. 15. oktober 2003 sg Notat om Børns klagemuligheder Børnerådet oktober 2003 1 Børns adgang til at klage august 2004 I forbindelse med 1.behandlingen af beslutningsforslag nr. B 21 om børns

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse. Bente Adolphsen cand. jur.

Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse. Bente Adolphsen cand. jur. Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse Bente Adolphsen cand. jur. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn underretningspligt og undersøgelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Ydelser efter integrationsloven

Ydelser efter integrationsloven Ydelser efter integrationsloven Juni 2004 Ydelser efter integrationsloven Vejledning Juni 2004 Vejledning om ydelser efter integrationsloven MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUNI

Læs mere

Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse. Bente Adolphsen cand. jur.

Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse. Bente Adolphsen cand. jur. Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse Bente Adolphsen cand. jur. 2013 Bente Adolphsen Udsatte børn underretningspligt og undersøgelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Udslusning Boliger til borgere

Udslusning Boliger til borgere Udslusning Boliger til borgere med særlige behov Vejledningsmateriale for Skoler og uddannelsessteder Vejledningsmaterialet er udarbejdet og udgivet af BUS, Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Titel placering under øverste 3-deling NYT. evt undertitel

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Titel placering under øverste 3-deling NYT. evt undertitel Ankestyrelsens praksisundersøgelser Titel placering under øverste 3-deling NYT evt undertitel 2009 #4 #3 Titel Udgiver ISSN nr Oplag Designkoncept Layout og tryk Bestilling Hjemmeside E-mail Nyt fra Ankestyrelsen

Læs mere