Faghæfte 1 Dansk. Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr Grundskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faghæfte 1 Dansk. Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2001 Grundskolen"

Transkript

1 Faghæfte 1 Dansk Faghæfte 1 Dansk 2001 Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr Grundskolen

2 Faghæfte 1 Klare Mål Dansk Undervisningsministeriet Område for Grundskolen

3 Klare Mål Dansk Faghæfte 1 Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr Grafisk tilrettelægger: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag, marts 2001: stk. ISBN ISBN (WWW) ISSN Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie (Online) Udgivet af Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, Område for Grundskolen Bestilles (UVM 5-375) hos: Undervisningsministeriets forlag Strandgade 100 D 1401 København K Tlf. nr.: Fax nr.: eller hos boghandlere Tryk: Sangill Grafisk Produktion (Miljøcertificeret) Trykt med vegetabilske trykfarver på svanemærket papir Printed in Denmark 2001

4 Indhold 5 Forord 7 Indledning 10 Formål 11 Centrale kundskabs- og færdighedsområder 11 Det talte sprog 12 Det skrevne sprog 13 Sprog, litteratur og kommunikation 14 Delmål 14 Efter 2. klassetrin 15 Efter 4. klassetrin 17 Efter 6. klassetrin 19 Efter 9. klassetrin 21 Efter 10. klasse 24 Delmål synoptisk opstillet 30 Læseplan forløb klassetrin forløb klassetrin forløb klassetrin forløb 10. klasse 46 Vejledning

5

6 Forord I Danmark er der en lang tradition for, at folkeskolen ikke alene skal fokusere på boglig kunnen, men også på elevernes alsidige personlige udvikling. Folkeskolen skal skabe rum for virkelyst, fordybelse, fælles oplevelser og demokrati. Det er ikke nok, at eleverne hver for sig tilegner sig en mængde viden. De skal samtidig lære at respektere og drage nytte af hinandens forskelligheder. Folkeskolen er en af de vigtigste fælles dannelsesinstitutioner, der formidler de grundlæggende værdier, vores samfund bygger på, og skolen skal derfor medvirke til, at eleverne forstår værdien af deres egen personlige udvikling i det forpligtende fællesskab. Netop denne forståelse af vort samfunds fælles værdier kommer til udtryk i folkeskolens formålsparagraf. Den enkelte skole bør derfor med jævne mellemrum drøfte med forældre og lokalsamfund, hvordan folkeskolens værdigrundlag, som det er beskrevet i formålsparagraffen, kommer til udtryk i den daglige undervisning og i skolens virke generelt. Det centrale i folkeskolens undervisning er fagenes indhold. Undervisningen skal tilrettelægges, så den enkelte elev får tilgodeset sine behov for faglige udfordringer og udnytter sine forudsætninger bedst muligt. Der skal tages hensyn til, at børn lærer på forskellige måder og i forskelligt tempo, og at børn har forskellige behov på forskellige klassetrin. Klare Mål De nye centrale kundskabs- og færdighedsområder udtrykker klarere og mere præcise mål ved afslutningen af undervisningen i det enkelte fag eller emne. Sammen med de nye vejledende delmål, der dækker den faglige progression i forhold til fagets placering og udstrækning i skolen, er der skabt et bedre grundlag for at understøtte den fælles nationale folkeskole. Målbeskrivelserne skal udfordre undervisningen ikke klassificere eleverne. Større gennemsigtighed i undervisningens målfastsættelse er med til at styrke samtalen mellem lærer og elev om undervisningens tilrettelæggelse og evaluering samt fremme et skolehjemsamarbejde, der er præget af udvikling, engagement og tillid. Set i et samfundsperspektiv er indholdet af undervisningen langt mere end fag og obligatoriske emner og mere end synlige og målbare resultater af undervis- 5

7 ning. Det er derfor afgørende, at skolerne forholder sig til, hvordan folkeskolens formål om elevernes alsidige personlige udvikling konkret udmøntes i forbindelse med tilrettelæggelsen af undervisningen. Skolen skal over for forældre og andre interesserede kunne beskrive, hvordan skolens virke bidrager til, at børnenes sociale og personlige kompetencer udvikles. MARGRETHE VESTAGER Klare Mål 6

8 Indledning Folkeskoleloven fra 1993 giver vide beføjelser til kommuner og skoler, men denne frihed skal modsvares af operationelle og klare mål for skolens virksomhed. Dette er nødvendigt for at sikre en fælles folkeskole med et fælles indhold uanset geografisk placering. Men også for at folkeskolen over for omverdenen, herunder ikke mindst forældrene, kan dokumentere, at den opfylder fastsatte mål for undervisningen og dermed lever op til forventningerne. Læseplansarbejdet, der fulgte i kølvandet på 93-loven, mundede ud i en udsendelse af faghæfter for alle fag og obligatoriske emner. Det faglige hierarki kom til at bestå af de centrale bindende tekster: folkeskolens formål, fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder og de tekster, som er vejledende for kommunerne: læseplaner og vejledninger. Der er nu i en årrække gjort erfaringer med folkeskoleloven. En af erfaringerne har vist, at de centrale kundskabs- og færdighedsområder, med den udformning de fik i 1994, er vanskelige at anvende i planlægning og evaluering af undervisningen. Det har også vist sig, at læseplanerne giver masser af ideer til stof, aktiviteter og arbejdsformer, men at der savnes nogle klare mål i tilknytning hertil. Klare Mål Undervisningsministeren har som følge heraf udstedt en bekendtgørelse med virkning fra 1. august 2001 om ændring af bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder. Dette hæfte indgår i en udgivelsesrække Klare Mål, som erstatter de tidligere faghæfter. I hvert fag og obligatorisk emne vil følgende elementer indgå: fagformål centrale kundskabs- og færdighedsområder nyt delmål nyt læseplan undervisningsvejledning. Formuleringen af klarere slutmål for de centrale kundskabs- og færdighedsområder og udarbejdelse af delmål på forskellige klassetrin tjener flere formål. For 7

9 det første giver de kommunerne, skolerne og lærerne et bedre planlægnings- og evalueringsredskab med henblik på fortsat kvalitetsudvikling af folkeskolens indhold og sikring af den faglige progression i undervisningen. For det andet skal målpræciseringen være et redskab til at styrke dialogen mellem eleverne, forældrene og lærerne. Delmålene skal både anvendes fremadrettet i planlægning af undervisningen og bagudrettet i forbindelse med evaluering. Målbeskrivelserne kan bl.a. understøtte undervisningsdifferentiering, udarbejdelsen af årsplaner, samarbejdet i lærerteam om den faglige og tværfaglige undervisning og lærer-elevsamarbejdet om undervisningens tilrettelæggelse. Klare Mål De nye slutmål er ikke et udtryk for nye eller skærpede faglige krav til eleverne, og ændringen skal ikke bane vejen for en mere prøveorienteret undervisningsform. Der er alene tale om, at de centrale kundskabs- og færdighedsområder er gjort klarere. Det samme gælder de vejledende delmål, som er udarbejdet med udgangspunkt i de eksisterende vejledende læseplaner, og som hermed er blevet en konkretisering af de beskrivelser, der fremgår heraf. Udformning af delmål i tilknytning til de eksisterende læseplaner sker for at sikre, at alle elever med udgangspunkt i deres forskellige forudsætninger når længst muligt i deres faglige og personlige udvikling. De klarere målbeskrivelser skal således medvirke til, at lærere og forældre hurtigere bliver opmærksomme, hvis en elev har behov for særlig støtte eller brug for større udfordringer. Ud over den evaluering, som kommer til udtryk i standpunktsmeddelelser og karakterer, skal der på alle klassetrin og i alle fag løbende foretages en intern evaluering. Formuleringen af delmål skal understøtte arbejdet med evaluering af elevens udbytte af undervisningen. Kun når der opstilles mål, kan det lade sig gøre at evaluere, om målene er nået. Evalueringen kan gennemføres på mange forskellige måder afhængigt af det konkrete mål, fx gennem iagttagelser, samtaler, spørgeskemaer og interne prøver. Evalueringen har et fremadrettet sigte, og formålet er at oplyse lærere og elever om, i hvilket omfang undervisningen har givet det forventede resultat, og på hvilken måde den videre undervisning skal planlægges og gennemføres. De klare mål betyder ikke, at der fremover skal lægges en større vægt på den del af undervisningen, som foregår med udgangspunkt i et fast ugeskema. De klare mål skal understøtte, at arbejdet kan tilrettelægges i emneuger, projekter, fordybelsesuger, kurser m.m. uden at overblikket over, hvad eleverne skal lære, 8

10 mistes. Fagenes delmål skal medtænkes i ethvert forløb, men i den ikke-fagdelte undervisning kan målene fra flere fag spille sammen på nye måder. Som et særligt aspekt af Klare Mål stilles der nu krav til skoler og kommuner om at udarbejde planer og opstille mål for, hvordan de almene kompetencer, som folkeskolens formål og de enkelte fag indeholder, bedst kan udvikles. De almene kompetencer beskrives særskilt, men kun for at sætte projektørlyset på dem i forbindelse med udarbejdelse af mål og handlingsplaner. De almene kompetencer er ikke nye fag, men en integreret del af undervisningsindholdet både i fag og i den tværfaglige undervisning. I lærersamarbejdet omkring de enkelte klasser vil støttematerialet om de almene kompetencer især kunne finde anvendelse, mens fagenes delmål især vil være relevante arbejdsredskaber for lærersamarbejdet i fagteam. Sammen med de almene kompetencer har skolen i lighed med tidligere nogle opgaver, som er fælles for alle fag og emner. Det drejer dig om de tre dimensioner det praktisk-musiske, det internationale og det grønne islæt samt integration af IT. Også grundlæggende færdigheder at kunne kommunikere, dvs. læse, skrive og anvende engelsk, samt anvende tal og informationsteknologi er fælles ansvarsområder for alle fag, samarbejdet mellem fagene og skolens aktiviteter i øvrigt. Den proces, der hermed sættes i gang, har de lokale parter som hovedaktører. Undervisningsministeriet vil igangsætte udviklingsarbejder, der dels kan støtte den lokale proces, dels formidle de erfaringer, der indhøstes på det lokale niveau. Klare Mål KIM MØRCH JACOBSEN 9

11 Formål Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Stk. 2. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab. 10

12 Centrale kundskabs- og færdighedsområder Der undervises i dansk på alle klassetrin ( klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive) Sprog, litteratur og kommunikation. Kernen i faget er dansk sprog og litteratur. Dansk er et dannelsesfag, hvor de grundlæggende kundskaber og færdigheder skal udvikles som en helhed gennem hele skoleforløbet både i faget dansk, og når dansk indgår i tværgående emner og problemstillinger. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne kan - forstå og udtrykke sig sikkert og varieret, samt eksperimentere med og argumentere om sprog, tekster og andre udtryksformer - tilegne sig kundskaber om dansk sprog, tekster og andre udtryksformer i forskellige kommunikationssituationer og i trykte, elektroniske og andre medier - opnå kundskaber om samspillet mellem udtryk og indhold, mellem sprog og tekster og om kommunikation - opleve og forstå, at sproget, teksterne og de andre udtryksformer har betydning for den personlige, sociale og kulturelle identitet. Klare Mål Det talte sprog Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form bruge kropssprog og stemme i en form, der passer til situationen 11

13 bruge hjælpemidler til støtte for mundtlig fremstilling (fx tavle og overheadprojektor) lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling lytte til norsk og svensk med forståelse. Det skrevne sprog Klare Mål Læse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse bruge forskellige læsemåder, der er afpasset læseformål, genre og medie fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form forholde sig åbent og analytisk til tekster fra forskelligartede medier opnå og vise indsigt i forskelligartede teksters og teksttypers egenart og virkemidler forstå og bruge forskellige trykte og elektroniske kildetyper (tekster, billeder og lyd) målrettet og kritisk, herunder udvælge, bearbejde og sammenfatte det væsentlige i teksten i forhold til læseformål læse norske og svenske tekster med forståelse. Skrive Undervisningen skal endvidere lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst anvende og forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning i egne og andres tekster anvende layout, så tekst og billeder understøtter kommunikationen skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed og skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik indgå i dialog om egne og andres skriftlige fremstillinger bruge informationsteknologi til at organisere, tydeliggøre og præsentere information til en bestemt målgruppe fastholde det væsentlige af det, de læser, hører og ser. 12

14 Sprog, litteratur og kommunikation Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at gøre rede for sproget som handlemulighed og anvende det i en form, der passer til situationen tilegne sig kundskaber om sprog og sprogbrug, bl.a. bevidsthed og viden om sprogformer, om sproglig stil og korrekthed samt om sprogets virkemidler, funktion og opbygning have indsigt i sprog, teksters og forskelligartede mediers æstetik og gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation tilegne sig kundskaber om dansk litterær og kulturel tradition og udvikling gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i tekster og andre udtryksformer fortolke, vurdere og perspektivere ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur samt sagprosa og andre udtryksformer på baggrund af såvel umiddelbar oplevelse som analytisk fordybelse gøre rede for litterære genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler og anvende dem i en form, der passer til situationen tilegne sig kundskaber om trykte og elektroniske medier, billedkunst, film og drama og udtryksformernes sprog og æstetik anvende informationsteknologi til lyd- og billedforløb i fiktive og ikke-fiktive udtryksformer og multimedier i en form, der passer til situationen søge forskellig slags information og anvende den bevidst i en form, der passer til situationen. Klare Mål 13

15 Delmål Efter 2. klassetrin Forventninger til, hvad eleverne almindeligvis kan og ved inden for området: Klare Mål Det talte sprog bruge talesproget i samtale, samarbejde og fremførelse fortælle, hvad de er optaget af, og udtrykke sig i genrer som referat, fortælling, oplæsning og drama tale med om kropssprog og stemme som udtryksmiddel bruge hjælpemidler, når de fortæller og dramatiserer lytte aktivt. Det skrevne sprog læse læse lette tekster uden hjælp og bruge forskellige elementære læsestrategier genfortælle handlingen i en tekst gengive tekster i dramatisk form. Det skrevne sprog skrive skrive enkle tekster om egne oplevelser samt skrive ud fra fantasi, billeder og læste tekster skrive kronologisk skrive i enkle fiktive genrer som historie og eventyr forholde sig skriftligt ved at tegne og skrive logbog og beskeder lytte til andres tekster og læse egne tekster op i mindre grupper skrive berettende stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift skrive på computer navngive dokument, bruge overskrift og skrive brødtekst. Sprog, litteratur og kommunikation kende til forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion tale med om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation 14

16 være opmærksomme på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster bruge sproget som middel til konfliktløsning, underholdning og formidling af viden, og være opmærksomme på sprogets poetiske funktion (fx rim og remser) have elementært kendskab til sproglige virkemidler have kendskab til, at sprog er opbygget af ord og sætninger, og at der er forskellige ordklasser have kendskab til, at der er forskel på det talte og det skrevne sprog have kendskab til, at tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster have kendskab til, at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelse og forståelse tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form finde information i forskellige medier. Efter 4. klassetrin Forventninger til, hvad eleverne almindeligvis kan og ved inden for området: Klare Mål Det talte sprog bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, fortælling, oplæsning, interview og drama og oplyse om fagligt stof give mundtligt udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel bruge visuelle hjælpemidler lytte aktivt og følge op med spørgsmål fungere som ordstyrer i en mindre forsamling forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer. 15

17 Det skrevne sprog læse læse skønlitteratur og faglitteratur, der er skrevet for aldersgruppen oversigtslæse og punktlæse fastholde hovedindholdet i en tekst ved hjælp af understregning og referat læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form læse lette og korte norske og svenske tekster. Klare Mål Det skrevne sprog skrive skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser skrive kronologisk ud fra indsamlet stof skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer bruge skrivning som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog og dagbog give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledende spørgsmål skrive refererende, beskrivende og berettende følge lydregler i egen stavning samt bruge substantiver, verber og adjektiver i korrekt bøjningsform i egne tekster bruge ordbog, der angiver bøjningsformer skrive sammenbundet, letlæselig grundskrift skrive på computer med passende hastighed bruge illustrerende billeder i egne tekster bruge nyt afsnit, sætte punktum og spørgsmålstegn samt markere replikker i egne tekster. Sprog, litteratur og kommunikation kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion udtrykke kendskab til samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation forholde sig til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning og formidling af viden og kende til sprogets poetiske funktion have viden om sproglige virkemidler vide, hvad en sætning er, og kende til forskellige ordklasser have viden om forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog have kendskab til, at litteratur fra forskellige tider kan afspejle den tid, den er blevet til i have kendskab til, at tekster og andre udtryksformer kan afspejle forskellige tiders holdninger og værdier, og kunne sammenligne med deres egne værdier 16

18 samtale om tekster og andre udtryksformer både ud fra umiddelbar oplevelse og forståelse og ud fra elementært kendskab til faglige begreber kende til og kunne tale med om genre, hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i små produktioner samt i dramatisk form søge information på forskellige måder. Efter 6. klassetrin Forventninger til, hvad eleverne almindeligvis kan og ved inden for området: Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, argumentation, debat, information, fortælling, oplæsning, interview, forespørgsel og drama og oplyse om fagligt stof udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende mundtlig form bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen (fx stikord og plancher) lytte aktivt og følge op med analytiske og vurderende spørgsmål fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer i en mindre forsamling forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer og kende til nogle ligheder og forskelle mellem nabosprogene. Klare Mål Det skrevne sprog læse læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning bruge forskellige læsemåder oversigtslæse, punktlæse og nærlæse fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, referat og resumé læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form læse lette norske og svenske tekster. Det skrevne sprog skrive skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser i en kronologisk form indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra idé til færdig tekst 17

19 Klare Mål skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer bruge skrivning bevidst som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledning skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende og argumenterende bruge substantiver, verber, adjektiver og pronominer i korrekt bøjningsform i egne tekster bruge regler for sammensætninger bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer skrive en sammenbundet, letlæselig, rytmisk grundskrift med passende hastighed skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik bruge illustrerende billeder i egne tekster, så det passer til tekstens kommunikation bruge nyt afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og komma samt markere replikker i egne tekster. Sprog, litteratur og kommunikation have viden om forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion udtrykke viden om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation have indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, formidling af viden samt manipulation og have viden om sprogets poetiske funktion have viden om betydningen af sproglige virkemidler skelne mellem hel- og ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser og deres funktion i sproget have indsigt i forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog have kendskab til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i finde udtryk for værdier både i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse i samspil med andre 18

20 gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne. Efter 9. klassetrin Forventninger til, hvad eleverne almindeligvis kan og ved inden for området: Det talte sprog bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale, samarbejde og diskussion fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten vælge den mundtlige genre, der passer bedst til situationen udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, og gøre sig fri af manuskript lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer forstå norsk og svensk i store træk og have kendskab til ligheder og forskelle mellem nabosprogene. Klare Mål Det skrevne sprog læse læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet oversigtslæse, punktlæse og nærlæse fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, mindmap, referat, resumé og notater læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og dramatisk form læse norske og svenske tekster. 19

21 Klare Mål Det skrevne sprog skrive skrive sammenhængende, klart og forståeligt om fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer til situationen indsamle stof og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med kommunikationen styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst vælge den fiktive eller ikke-fiktive genre, der passer bedst til skriveformålet bruge skrivning bevidst og reflekterende som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende og reflekterende forholde sig til formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster bruge regler for sammensætninger og afledninger i egne og andres tekster bruge ordbogens opslagsdel og indholdsdel og bruge stavekontrol og autokorrektur på computer skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik anvende layout og bruge billeder i deres egne tekster, så det fremmer tekstens kommunikation bruge nyt afsnit, sætte tegn og markere replikker i egne tekster. Sprog, litteratur og kommunikation have indsigt i forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og ikke-fiktion gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster bruge og gøre rede for sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, manipulation, formidling af viden samt sprogets poetiske funktion have indsigt i og gøre rede for betydningen af sproglige virkemidler og bruge dem have indsigt i forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget have kendskab til det danske sprogs udvikling og mangfoldighed have viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider 20

22 fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer både selvstændigt og i samspil med andre udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner i en form, der passer til situationen, samt i dramatisk form søge information på forskellige måder og i forskellige medier samt vælge den informationskilde, der er mest hensigtsmæssig. Efter 10. klasse Forventninger til, hvad eleverne almindeligvis kan og ved inden for området: Det talte sprog bruge talesproget sikkert og varieret i samtale, samarbejde og diskussion fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten vælge den mundtlige genre, der passer bedst til situationen, og udtrykke sig med personlig sikkerhed og selvstændighed udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og veldisponeret form bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, og gøre sig fri af forlæg, således at de opnår reel kontakt med tilhørerne lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling i samtale og dialog fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer forstå norsk og svensk i store træk og have kendskab til ligheder og forskelle mellem nabosprogene. Klare Mål Det skrevne sprog læse læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet oversigtslæse, punktlæse og nærlæse fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, mindmap, referat, resumé og notater læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og dramatisk form læse norske og svenske tekster. 21

23 Klare Mål Det skrevne sprog skrive skrive sammenhængende, sikkert og varieret om fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer til situationen skrive til en defineret modtager som fx offentlige myndigheder og private virksomheder indsamle stof, skabe sig overblik og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med kommunikationen styre skriveprocessen selvstændigt fra idé til færdig tekst vælge den fiktive eller ikke-fiktive genre, der passer bedst til skriveformålet bruge skrivning bevidst og reflekterende som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog og hurtigskrivning og i forbindelse med notatteknik give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster bruge færdigheder og erfaringer fra responsarbejdet bevidst ved individuelt arbejde skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende og reflekterende forholde sig til formel sproglig korrekthed og variation i egne og andres tekster bruge regler for sammensætninger og afledninger i egne og andres tekster bruge ordbogens opslagsdel og indholdsdel og bruge stavekontrol og autokorrektur på computer skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik layoute og bruge billeder i egne tekster, så det fremmer tekstens kommunikation bruge nyt afsnit, sætte tegn og markere replikker i egne tekster med sikkerhed. Sprog, litteratur og kommunikation have indsigt i forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og ikke-fiktion gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation forholde sig til tekster og andre udtryksformer, herunder samspillet mellem litteraturen og andre kulturudtryk, og til litteraturens og forskellige mediers stilling i samfundet og betydningen for den enkelte og for fællesskabet forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster bruge og gøre rede for sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, manipulation, formidling af viden samt sprogets poetiske funktion 22

24 have indsigt i og gøre rede for betydningen af sproglige virkemidler og bruge dem bevidst have indsigt i forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget have kendskab til det danske sprogs udvikling og mangfoldighed have viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider deltage aktivt i valg af stof, herunder nyere og ældre litteratur, som har betydning for deres egen personlige udvikling fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk fordybelse gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer både selvstændigt og i samspil med andre udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner i en form, der passer til situationen, samt i dramatisk form søge information på forskellige måder og i forskellige medier samt vælge den informationskilde, der er mest hensigtsmæssig. Klare Mål 23

25 Dansk delmål/synoptisk opstillet Forventninger til, hvad eleverne almindeligvis kan og ved inden for området: Det talte sprog Efter 2. klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Efter 10. klasse bruge talesproget i samtale, samarbejde og fremførelse bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale, samarbejde og diskussion fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten bruge talesproget sikkert og varieret i samtale, samarbejde og diskussion fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten fortælle, hvad de er optaget af, og udtrykke sig i genrer som referat, fortælling, oplæsning og drama udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, fortælling, oplæsning, interview og drama og oplyse om fagligt stof udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, argumentation, debat, information, fortælling, oplæsning, interview, forespørgsel og drama og oplyse om fagligt stof vælge den mundtlige genre, der passer bedst til situationen vælge den mundtlige genre, der passer bedst til situationen, og udtrykke sig med personlig sikkerhed og selvstændighed give mundtligt udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende mundtlig form udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og veldisponeret form tale med om kropssprog og stemme som udtryksmiddel bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation bruge hjælpemidler, når de fortæller og dramatiserer bruge visuelle hjælpemidler bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen (fx stikord og plancher) bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, og gøre sig fri af manuskript bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, og gøre sig fri af forlæg, således at de opnår reel kontakt med tilhørerne 24

26 lytte aktivt Efter 2. klassetrin læse lette tekster uden hjælp og bruge forskellige elementære læsestrategier genfortælle handlingen i en tekst gengive tekster i dramatisk form lytte aktivt og følge op med spørgsmål lytte aktivt og følge op med analytiske og vurderende spørgsmål lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling fungere som ordstyrer i en mindre forsamling fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer i en mindre forsamling fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer og kende til nogle ligheder og forskelle mellem nabosprogene forstå norsk og svensk i store træk og have kendskab til ligheder og forskelle mellem nabosprogene Det skrevne sprog læse Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin læse skønlitteratur og faglitteratur, der er skrevet for aldersgruppen læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning oversigtslæse og punktlæse bruge forskellige læsemåder oversigtslæse, punktlæse og nærlæse benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet oversigtslæse, punktlæse og nærlæse fastholde hovedindholdet i en tekst ved hjælp af understregning og referat fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, referat og resumé fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, mindmap, referat, resumé og notater læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og dramatisk form læse lette og korte norske og svenske tekster læse lette norske og svenske tekster læse norske og svenske tekster lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling i samtale og dialog fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer forstå norsk og svensk i store træk og have kendskab til ligheder og forskelle mellem nabosprogene Efter 10. klasse læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet oversigtslæse, punktlæse og nærlæse fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, mindmap, referat, resumé og notater læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og dramatisk form læse norske og svenske tekster 25

27 Efter 2. klassetrin skrive enkle tekster om egne oplevelser samt skrive ud fra fantasi, billeder og læste tekster skrive kronologisk skrive i enkle fiktive genrer som historie og eventyr forholde sig skriftligt ved at tegne og skrive logbog og beskeder lytte til andres tekster og læse egne tekster op i mindre grupper Det skrevne sprog skrive Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser i en kronologisk form skrive sammenhængende, klart og forståeligt om fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer til situationen skrive kronologisk ud fra indsamlet stof indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra idé til færdig tekst indsamle stof og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med kommunikationen styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer vælge den fiktive eller ikke-fiktive genre, der passer bedst til skriveformålet bruge skrivning som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog og dagbog bruge skrivning bevidst som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater bruge skrivning bevidst og reflekterende som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledende spørgsmål give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledning give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster Efter 10. klasse skrive sammenhængende, sikkert og varieret om fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer til situationen skrive til en defineret modtager som fx offentlige myndigheder og private virksomheder indsamle stof, skabe sig overblik og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med kommunikationen styre skriveprocessen selvstændigt fra idé til færdig tekst vælge den fiktive eller ikke-fiktive genre, der passer bedst til skriveformålet bruge skrivning bevidst og reflekterende som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog og hurtigskrivning og i forbindelse med notatteknik give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster bruge færdigheder og erfaringer fra responsarbejdet bevidst ved individuelt arbejde 26

28 skrive berettende stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift skrive på computer navngive dokument, bruge overskrift og skrive brødtekst skrive refererende, beskrivende og berettende følge lydregler i egen stavning samt bruge substantiver, verber og adjektiver i korrekt bøjningsform i egne tekster bruge ordbog, der angiver bøjningsformer skrive sammenbundet, letlæselig grundskrift skrive på computer med passende hastighed bruge illustrerende billeder i egne tekster bruge nyt afsnit, sætte punktum og spørgsmålstegn samt markere replikker i egne tekster skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende og argumenterende bruge substantiver, verber, adjektiver og pronominer i korrekt bøjningsform i egne tekster bruge regler for sammensætninger bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer skrive en sammenbundet, letlæselig, rytmisk grundskrift med passende hastighed skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik bruge illustrerende billeder i egne tekster, så det passer til tekstens kommunikation bruge nyt afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og komma samt markere replikker i egne tekster skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende og reflekterende forholde sig til formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster bruge regler for sammensætninger og afledninger i egne og andres tekster bruge ordbogens opslagsdel og indholdsdel og bruge stavekontrol og autokorrektur på computer skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik anvende layout og bruge billeder i deres egne tekster, så det fremmer tekstens kommunikation bruge nyt afsnit, sætte tegn og markere replikker i egne tekster skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende og reflekterende forholde sig til formel sproglig korrekthed og variation i egne og andres tekster bruge regler for sammensætninger og afledninger i egne og andres tekster bruge ordbogens opslagsdel og indholdsdel og bruge stavekontrol og autokorrektur på computer skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik layoute og bruge billeder i egne tekster, så det fremmer tekstens kommunikation bruge nyt afsnit, sætte tegn og markere replikker i egne tekster med sikkerhed 27

29 Efter 2. klassetrin kende til forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion tale med om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation være opmærksomme på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster bruge sproget som middel til konfliktløsning, underholdning og formidling af viden og være opmærksomme på sprogets poetiske funktion (fx rim og remser) have elementært kendskab til sproglige virkemidler have kendskab til, at sprog er opbygget af ord og sætninger, og at der er forskellige ordklasser Sprog, litteratur og kommunikation Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion have viden om forskellige genrer inden for fiktion og ikkefiktion have indsigt i forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og ikke-fiktion udtrykke kendskab til samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation udtrykke viden om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation forholde sig til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster have indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning og formidling af viden og kende til sprogets poetiske funktion bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, formidling af viden samt manipulation og have viden om sprogets poetiske funktion bruge og gøre rede for sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, manipulation, formidling af viden samt sprogets poetiske funktion have viden om sproglige virkemidler have viden om betydningen af sproglige virkemidler have indsigt i og gøre rede for betydningen af sproglige virkemidler og bruge dem vide, hvad en sætning er, og kende til forskellige ordklasser skelne mellem hel- og ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser og deres funktion i sproget have indsigt i forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget Efter 10. klasse have indsigt i forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og ikke-fiktion gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation forholde sig til tekster og andre udtryksformer, herunder samspillet mellem litteraturen og andre kulturudtryk, og til litteraturens og forskellige mediers stilling i samfundet og betydningen for den enkelte og for fællesskabet forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster bruge og gøre rede for sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, manipulation, formidling af viden samt sprogets poetiske funktion have indsigt i og gøre rede for betydningen af sproglige virkemidler og bruge dem bevidst have indsigt i forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget 28

30 have kendskab til, at der er forskel på det talte og det skrevne sprog have kendskab til, at tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster have kendskab til, at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelse og forståelse tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form finde information i forskellige medier have viden om forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog have kendskab til, at litteratur fra forskellige tider kan afspejle den tid, den er blevet til i have kendskab til, at tekster og andre udtryksformer kan afspejle forskellige tiders holdninger og værdier, og kunne sammenligne med deres egne værdier samtale om tekster og andre udtryksformer både ud fra umiddelbar oplevelse og forståelse og ud fra elementært kendskab til faglige begreber kende til og kunne tale med om genre, hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i små produktioner samt i dramatisk form søge information på forskellige måder have indsigt i forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog have kendskab til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i. finde udtryk for værdier både i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse i samspil med andre gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne have kendskab til det danske sprogs udvikling og mangfoldighed have viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer både selvstændigt og i samspil med andre udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner i en form, der passer til situationen, samt i dramatisk form søge information på forskellige måder og i forskellige medier samt vælge den informationskilde, der er mest hensigtsmæssig have kendskab til det danske sprogs udvikling og mangfoldighed have viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider deltage aktivt i valg af stof, herunder nyere og ældre litteratur, som har betydning for deres egen personlige udvikling fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk fordybelse gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer både selvstændigt og i samspil med andre udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner i en form, der passer til situationen, samt i dramatisk form søge information på forskellige måder og i forskellige medier samt vælge den informationskilde, der er mest hensigtsmæssig 29

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Undervisningsplan for dansk Mellemafdelingen, 3., 4. og 5. klasse

Undervisningsplan for dansk Mellemafdelingen, 3., 4. og 5. klasse M E L L E M A F D. Undervisningsplan for dansk Mellemafdelingen, 3., 4. og 5. klasse Det følgende er faste elementer i undervisningen. Planlægningen og placeringen i årsplanen er med til at sætte rammen

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 9-2003 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster Formål: Formål for faget: Citat fra Fælles Mål Dansk faghæfte 1 anno 2003 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan i dansk for 4. klasse

Årsplan i dansk for 4. klasse Årsplan i dansk for 4. klasse Periode Emne Mål Handleplan Evaluering August - November November - Februar Marts - Juni Helt ærligt! Klap hesten! Nyt forsøg Læsekursus Se nedenfor Bogsystemet: Den sikre

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Dansk

Undervisningsplan. Fag : Dansk Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Dansk Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Faglige trinmål for faget fra 5.-6. klasse: Det talte sprog - bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Indholdsfortegnelse: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 1 Faglig kalender... 2 Faste aktiviteter og materialer:... 3 Fælles mål... 4 Sociale mål for syvende klasserne:... 8 Bekendtgørelse af lov om

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 3 TRINMÅL FOR DE FORSKELLIGE

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Sprog, litteratur og kommunikation

Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Sprog, litteratur og kommunikation Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, fremførelse og at kunne sætte ord på egne følelser. Give mundtligt

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for dansk. Formål: Undervisningen skal fremme og udvikle

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Principper for læsning på Peder Lykke Skolen April 2009

Principper for læsning på Peder Lykke Skolen April 2009 Principper for læsning på Peder Lykke Skolen April 2009 Hvad er at læse? At læse er at være i stand til at forstå, anvende og reflektere over skrevne tekster. At læse er at tilegne sig viden, skaffe sig

Læs mere

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at

Læs mere

Årsplan for 4.A Brobyskolerne, Allested-Vejle afd. Hanna Vett 2013-2014. Indhold

Årsplan for 4.A Brobyskolerne, Allested-Vejle afd. Hanna Vett 2013-2014. Indhold Indhold Status... 2 Fagligt... 2 Socialt... 2 Sociale mål:... 2 Fysisk... 2 Klassens lærere... 2 Overordnet kalenderplan 2013 2014... 3 Dansk... 5 Formål... 5 Trinmål... 5 Det talte sprog... 5 Det skrevne

Læs mere

Årsplan for dansk i 7.klasse i skoleåret 2013-2014 på Ahi Internationale Skole.

Årsplan for dansk i 7.klasse i skoleåret 2013-2014 på Ahi Internationale Skole. Årsplan for dansk i 7.klasse i skoleåret 2013-2014 på Ahi Internationale Skole. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Årsplan for 3. klasse (dansk)

Årsplan for 3. klasse (dansk) Årsplan for 3. klasse (dansk) Målene indenfor det talte og det skrevne sprog og i sprog, litteratur og kommunikation er trinmål efter 4. klasse. Det forventes derfor ikke at eleverne kan opfylde disse

Læs mere

Undervisningsplaner. Dansk

Undervisningsplaner. Dansk Undervisningsplaner Stadil-Vedersø Friskole tilbyder undervisning inden for følgende fagrække, der er nærmere beskrevet i det efterfølgende. Der arbejdes i alle skolens fag ud fra Undervisningsministeriets

Læs mere

Årsplan for syvende klasserne

Årsplan for syvende klasserne Årsplan for syvende klasserne Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Folkeskolens formål 1 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Årsplan i 6. klasse 2012/2013 Henrik Kirkegaard

Årsplan i 6. klasse 2012/2013 Henrik Kirkegaard Indholdsfortegnelse: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...1 Faglig kalender...2 Faste aktiviteter og materialer:...3 Fælles mål...3 Bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer...4

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Dansk i fjerde Hjerm Skole Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Folkeskolens formål 1 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre

Læs mere

Formål for faget engelsk. Delmål for 2. 4. klasse. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Delmål for 2. 4. klasse. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetenceområder

Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetenceområder Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetencemål Kompetenceområder Basisundervisning enkle tekster Eleven kan skrive enkle ord og sætninger som middel til med forståelse til talt dansk

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Fagplan for tysk. Enghaveskolen Fagplan Tysk- side 1. Fagformål. Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Fagplan for tysk. Enghaveskolen Fagplan Tysk- side 1. Fagformål. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fagplan for tysk Fagformål Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at forstå og udtrykke sig på tysk både mundtligt og skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog. Eleverne skal samtidig

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Læsepolitik. for Billund Kommune

Læsepolitik. for Billund Kommune Læsepolitik for Billund Kommune Aug. 2009 Billund Kommune informerer Forord Børn i Billund Kommune skal blive endnu bedre læsere! Læsepolitik for Billund Kommune er den overordnede ramme, som er blevet

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Når katastrofen rammer

Når katastrofen rammer Når katastrofen rammer Guy Calef/Red Barnet Undervisningsvejledning 0.-3. klasse Indhold 3 4 Til underviseren Hvad skal man være opmærksom på? 4 5 6 6 7 Information til forældre Målgruppe, tidsforbrug

Læs mere

Dansk tegnsprog i folkeskolen. god praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse

Dansk tegnsprog i folkeskolen. god praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse Dansk tegnsprog i folkeskolen god praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 6 2007 Dansk tegnsprog i folkeskolen - god praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Fagplan Dansk. Slutmål efter 9. klassetrin. Formål:

Fagplan Dansk. Slutmål efter 9. klassetrin. Formål: Fagplan Dansk Formål: Formålet med danskundervisningen er at fremme elevernes forståelse for dansk sprog og litteratur, samt evnen til at udtrykke tanker og meninger i et klart, personligt og nuanceret

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.-7. Klasse 2015/2016

Årsplan for dansk i 6.-7. Klasse 2015/2016 Årsplan for dansk i 6.-7. Klasse 2015/2016 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Læsepolitik for Christianshavns skole

Læsepolitik for Christianshavns skole Læsepolitik for Christianshavns skole Formål: Formålet med vores lokale læsepolitik er at kvalificere læseundervisningen gennem hele skoleforløbet. Denne kvalificering omhandler såvel afkodning som læseforståelse,

Læs mere

Historie 4. klasse. Evaluering. Indholdsplaner undervisningens faglige indhold

Historie 4. klasse. Evaluering. Indholdsplaner undervisningens faglige indhold Evaluering Indholdsplaner undervisningens faglige indhold Kan man være sikker på, at alle faglige områder inden for et fag er blevet berørt, blot fordi eleverne har fået det antal lektioner, som er tildelt

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 19. Dansk som andetsprog

Fælles Mål. Faghæfte 19. Dansk som andetsprog Fælles Mål Faghæfte 19 Dansk som andetsprog Fælles Mål Faghæfte 19 Dansk som andetsprog Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 4-2005 Grafisk tilrettelæggelse og omslag: Schwander

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Fagårsplan 13/14 Fag: Dansk Klasse: 7. A Lærer: Sabine Kofod Fagområde/ emne

Fagårsplan 13/14 Fag: Dansk Klasse: 7. A Lærer: Sabine Kofod Fagområde/ emne Fagårsplan 13/14 Fag: Dansk Klasse: 7. A Lærer: Sabine Kofod Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Arbejdsform Materialer Evaluering Hvem er I? Hvem er jeg? Hvad vil vi i klassen? Fællesskaber: grupper

Læs mere

Læseplan for valgfaget filmkundskab

Læseplan for valgfaget filmkundskab Læseplan for valgfaget filmkundskab Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Filmproduktion 4 Filmanalyse 6 Indledning Faget filmkundskab som valgfag er etårigt og kan placeres i 7., 8.

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt.

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Haubro Friskole Fagplan for faget dansk. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori Ny Nordisk Skole Arbejdshæfte til forandringsteori Introduktion Ny Nordisk Skole handler om at styrke dagtilbud og skoler, så de har de bedste forudsætninger for at give børn og unge et fagligt løft. Dette

Læs mere

Årsplan for engelsk i 6. klasse Skoleåret 2016/2017

Årsplan for engelsk i 6. klasse Skoleåret 2016/2017 Årsplan for engelsk i 6. klasse Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget engelsk. Arbejdsformer: Vi arbejder både i grupper, i par og enkeltvis. Desuden

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. ÅRSPLAN FOR 8.klasse i skoleåret 2012-2013 PÅ AHI INTERNATIONALE SKOLE. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Bedømmelseskriterier Engelsk

Bedømmelseskriterier Engelsk Bedømmelseskriterier Engelsk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse ENGELSK NIVEAU F... 2 ENGELSK NIVEAU E... 5 ENGELSK NIVEAU D... 8 Gældende

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

Læreplan for faget dansk

Læreplan for faget dansk Læreplan for faget dansk Signalement af faget Dansk Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 10. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning Fælles Mål Faghæfte 23 Modersmålsundervisning Fælles Mål Faghæfte 23 Modersmålsundervisning Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 8-2005 Grafisk tilrettelæggelse og omslag:

Læs mere

Årsplan for dansk i 3.A, 3.B og 3.C 2016/2017

Årsplan for dansk i 3.A, 3.B og 3.C 2016/2017 Årsplan for dansk i 3.A, 3.B og 3.C 2016/2017 Undervisningen på Iqra Privatskole tager udgangspunkt i fælles mål for faget dansk, herunder trinmål efter 4. klassetrin og læseplanen for 3. 4.klasse. Der

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

LÆSNING handleplan for børnehaveklasse - 3. klasse SKOLEAFDELINGEN SILKEBORG KOMMUNE

LÆSNING handleplan for børnehaveklasse - 3. klasse SKOLEAFDELINGEN SILKEBORG KOMMUNE LÆSNING handleplan for børnehaveklasse - 3. klasse SKOLEAFDELINGEN SILKEBORG KOMMUNE Handleplan for LÆSNING Redaktion: Karl Aage Baarstrøm og Jette Kolind Sats og layout: Tove Raaby Copyright: Skoleafdelingen,

Læs mere

Læseplan for valgfaget spansk

Læseplan for valgfaget spansk Læseplan for valgfaget spansk Indhold Indledning 3 Trinforløb 7./8./9. klasse 4 Kommunikation 4 Kultur og samfund 6 Spansk som flerårigt forløb 6 Indledning Faget spansk som valgfag er etårigt i Folkeskolen

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi B 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Fransk fortsættersprog B stx, juni 2010

Fransk fortsættersprog B stx, juni 2010 Fransk fortsættersprog B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som alment

Læs mere

Over There Across Time

Over There Across Time Selvevaluering Engelsk 8.-9. klasse 2013-14 Over There Across Time Hvordan var det for vores forfædre at rejse ud i verden og bosætte sig i fremmede egne. Hvorfor gjorde de det? Hvad oplevede de? Og hvordan

Læs mere

DANSK. undervisningen give eleverne et grundlag for en personligt og ansvarlig stillingtagen og handling overfor medmennesket og naturen.

DANSK. undervisningen give eleverne et grundlag for en personligt og ansvarlig stillingtagen og handling overfor medmennesket og naturen. DANSK FORMÅL FOR FAGET Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk

Læs mere

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Grundlaget for undervisningen er en sproglig bevidsthed samt de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

geografi Evaluering og test i Faglighed, test og evalueringskultur

geografi Evaluering og test i Faglighed, test og evalueringskultur Faglighed, test og evalueringskultur Joan Bentsen Søren Witzel Clausen Jens Peter Møller Birgitte Lund Nielsen Henrik Nørregaard Evaluering og test i geografi Indhold Forord 5 Test i geografi og skolens

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Årsplan for dansk. 7. a & 7. b 2011-2012

Årsplan for dansk. 7. a & 7. b 2011-2012 Årsplan for dansk 7. a & 7. b 2011-2012 Materialer Vores grundbog i dansk vil være Tid til dansk Luk vinduet op, som vi vil bruge i mange af vores forløb. Ellers vil danskundervisningen foregå med materialer

Læs mere

Årsplan med FANDANGO 2. kl. Sprogforståelse

Årsplan med FANDANGO 2. kl. Sprogforståelse Årsplan med FANDANGO 2. kl. Sprogforståelse Kapitel Kompetenceområde Færdigheds- og vidensområde Færdigheds- og vidensmål LÆSNING Sprogforståelse Eleven kan identificere ukendte ord og ord i tekst og tale

Læs mere

Kulturforståelse B valgfag, juni 2010

Kulturforståelse B valgfag, juni 2010 Bilag 25 Kulturforståelse B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kulturforståelse er et humanistisk fag, og faget har berøringsflader til den samfundsvidenskabelige faggruppe. Kulturforståelse

Læs mere

Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet:

Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet: Mein Sport Af Christian Falkesgaard Brendholdt Kompetencenområder: Mundtlig kommunikation og skriftlig kommunikation Færdigheds-vidensområder: Lytning (trin 1, fase 3) Læsning (trin 1, fase 3) Tekster

Læs mere

Historie B. 3. Læringsmål og indhold 3.1 Læringsmål Eleverne skal kunne:

Historie B. 3. Læringsmål og indhold 3.1 Læringsmål Eleverne skal kunne: Historie B 1. Fagets rolle Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag i såvel et globalt som et grønlandsk perspektiv. Fagets kerne er menneskers

Læs mere

Forsøgslæreplan for international økonomi B hhx, marts 2014

Forsøgslæreplan for international økonomi B hhx, marts 2014 [Bilag 17] Forsøgslæreplan for international økonomi B hhx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske

Læs mere

Vejledning om undervisningsplan i faget praktik

Vejledning om undervisningsplan i faget praktik Læreruddannelsen Vejledning om undervisningsplan i faget praktik University College Sjælland/Læreruddannelsen Side 1 Niveau 1 Den studerende skal i samarbejde med medstuderende planlægge, gennemføre, evaluere

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Denne rapport belyser, hvordan folkeskoler, og i særlig grad udskolingslærere, arbejder med at forberede deres elever til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Læs mere

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål DANSK GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål 1 KOMMENTAR Følgende opstillinger lægger især vægt på materialerne til skriftlig dansk på Gideonskolen. Dog er stile, større

Læs mere

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Hvorfor denne publikation? Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret

Læs mere