Boost!Camp! Evaluering!af!en!coachingworkshop!for!udskolingselever 1!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boost!Camp! Evaluering!af!en!coachingworkshop!for!udskolingselever 1!"

Transkript

1 BoostCamp Evalueringafencoachingworkshopforudskolingselever 1 Denne evaluering har til formål at give et billede af deltagernes oplevelse og udbytte af en Boost Camp 2 forto9.klasser, der fandt sted d. 28.C30. august På baggrundafenkvalitativundersøgelsebeskrivesboostcamp ensformål,ogdergivesen vurderingafomdenstilsigtedevirkningerblevetindfriet 3. Rammebetingelserne for workshoppen skal ses i lyset af et antal skolers uddannelsesstrategiskesatsningpåcoachingsomendelafundervisning.forventningen eratcoachingvilhjælpetilatgøreelevernemerebevidsteomderesegenlæring,ogat dedermedvilklaresigbedre bådeiogudenforskolen. EvalueringenergennemførtforBangAkademi,somfacilitereromtalteBoostcamps. IntroduktiontilBoostCamps Boost camps er læringsworkshops baseret på anerkendte coaching teknikker, som primært er målrettet udskolingselever i folkeskolen og lignende uddannelsesinstitutioner. Camps afholdes på undervisningsc og uddannelsesinstitutionerne eller medierende socialcentre.de strækker sig typisk over etpardageogerstatterdenalmindeligeklasseundervisning. De overordnede mål for Boost camps ene er at give deltagerne de bedst mulige forudsætningerforatklaresiggodtiskolen.detteopnåsvedatfokuserepådeltagernes personlige udvikling og styrke deres sociale kompetencer i og udenfor undervisningssituationer. Idegrundlaget og fremgangsmetoden baserer sig på viden fra forskning i pædagogik, psykologi, sociologi og hjerneforskning. I Boost camps arbejdes der således ud fra en forståelse af læring som en integrerende proces, dvs. som deltagelse i et erfaringsopbyggendeudvekslingsfællesskab,hvorlæringskerisamspilletmedandre,og 1 Denne rapport er udarbejdet af Nicolas Mollel, antropolog/forskningskonsulent, for Bang Akademi. 2 Boost camps er lærings- og undervisningsworkshops tilrettelagt og faciliteret af Bang Akademi. 3 Evalueringens undersøgelsesresultater er udelukkende baseret på Boost camp en afholdt på socialcentret Amager d august. 1

2 hvor relationen mellem mennesker og deres måde at virke på i verden er konstitutiv. Bag denne tilgang ligger en antagelse om, at læring ikke indtræffer i isolation, men opstårisituationer,hvordetgivermeningfordelærende,oghvordelærendeopleverat følesiginkluderetifællesskabet. I løbet af workshoppen præsenteres deltagerne for nogle elementære præsentationsteknikkerogsamarbejdsøvelser.gennemvekslendeteoretiskeindlægog praktiske aktiviteter sættes der fokus på forskellige læringsstile, kommunikation og målsætning.hervedopnårdeltagernebevidsthedomderesmådeatlærepå,hvordande interagererkonstruktivtmedandre,oghvordandekanboostederesselvtillid. Undersøgelsensformål Formålet med evalueringen var at undersøge deltagernes oplevelse af Boost Camp en. Frarekvirentenssidevarderetønskeomatfåstørreindsigtidenkvalitativeeffektaf workshoppen med henblik på at videreudvikle indsatsen og formidle viden videre til workshoppensbestillere,navnligskoledirektioneroglærere. Rapportenvurderersåledespåbaggrundafdenindsamlededatadeltagernesoplevelser medboostcamp en. EvalueringensteoretiskerammeogforandringsteorieniBoostCamps I evalueringer skelnes der almindeligvis mellem teori& om& indsatsen og teori& om& målområdet.mensteorierommålområdetfokusererpådeinterneogeksternekræfter, derpåvirkerdetområdeenindsatsrettersigmod,fokusererteoriomindsatsenpåde specifikkeantagelserom,hvadderfårengivenindsatstilatvirke.teorienomindsatsen kaldesogsåenforandringsteori.selvomviikkehervilgåindienomfattendediskussion af læringog best practice på det undervisningspædagogiske område, vil det være nødvendigtat udpege visse elementer i den forandringsteori, der lægger til grund for Boostcamps ene,somdetantagesfårindsatsentilatvirke. Kort beskrevet er Boost camps ene bygget op omkring en forandringsteori, hvor begreberne tillid,& tryghed,& motivation& og& glæde anskues som fundamentale forudsætninger for læring, kommunikation og personlig udvikling. Udgangspunktet er, atdeltagerne skal føle sig trygge og inkluderet, før læringspunkterne implementeres. Centralt i forandringsteorien er således en forståelse af deltagerne som væsentlige aktører, der skal respekteres og inddrages i undervisningssituationen for, at den kan opnådebedsteresultater. 2

3 ForandringsteorienforBoostcamps enekanillustreresmedfølgendemodel: Aktiviteter Output Effekt Mål Foredrag: Viden og forståelse Hjernens opbygning og funktion Læringsstile Kropssprog Studieteknikker Præsentationsteknikker Deltagerne får indsigt i hjernens opbygning og måde at fungere på Deltagerne får kendskab til forskellige måder at lære på og får indsigt i hvordan de selv bedst tilegner sig ny viden Deltagerne opnår forståelse for kropssprogets betydningen i mødet med andre og i præsentationssituationer Deltagerne præsenteres for generelle effektive studieteknikker Deltagerne får nemmere ved at tilegne sig ny viden Tests og øvelser: Personlig udvikling Public speaking VAK (visuel, auditiv, kinæstetisk) mm. Fysiske aktiviteter: Praktiske øvelser Dans og bevægelse Samarbejdsøvelser: Deltagerne lærer at tale for en forsamling Deltagerne lærer om deres personlige læringsstil Inkorporation Veksling mellem teori og praksis Deltagerne inkorporerer læringsmål gennem bevægelse Aktiv deltagelse Deltagerne bliver bedre til at lave præsentationer Deltagerne opbygger en større selvtillid og tro på egne evner. De har derfor bedre forudsætninger for at opnå bedre resultater i skolen. Gruppejonglering Team machine Superlabyrinten mm. Deltagerne interagerer med andre end dem de normalt interagerer med til hverdag Deltagerne lærer at samarbejde om konkrete opgaver Deltagerne lærer at kommunikere på forskellige måder Deltagerne får forståelse for vigtigheden af at bidrage til fællesskabet Styrket sammenhold i klasserne Dialog og repetition Videns- og erfaringsudveksling Målsætning Værdier Deltagerne udveksler synspunkter og sparrer med hinanden Deltagerne formulerer i samkvem fælles værdier Deltagerne trænes i at sætte mål for dem selv og nå dem Figur1.ModelforBoostcamps forandringsteori 3

4 EvalueringensværdiCogvurderingskriterier Fra rekvirentens side er der udtrykt ønske om, at undersøgelsens resultater skal bedømmespåbaggrundaffølgendeparametre: 1. Deltagernesoplevelseafcamp enogvurderingafindholdetsbrugbarhed. 2. Deltagerneskonkreteudbytteafworkshoppen. I undersøgelsen er der således lagt vægt på, hvordan deltagerne erfarede ogbeskrev Boostcamp en.. Evalueringen er derfor udformet som en interessentevaluering, idet undersøgelsens primære interessent er workshoppens udbyder og facilitator, men dennes værdikriterier for succes er forudsat af deltagernes samlede vurdering af indholdets relevansogbrugbarhed. Undersøgelsesmetode Pågrundafdenudprægetinteressenforaktørerneogworkshoppenskarakter(relativ kortevarighedoghøjeintensitetsniveau)valgteviatanvendeklassiskeantropologiske metoder som den foretrukne fremgangsmåde. Deltagerobservation og kvalitative interviews udgjorde således de primære dataindsamlingskilder. Denne position gav evaluator mulighed for på tæt hold at observere, hvordan læring og motivation omsættes i praksis ved at være tilstede og deltage aktivt, mens workshoppen blev gennemført. Analyse Boostcamp ensdeltagerebestodaf54niendeklasseselevermedenligeligfordelingaf drengeogpiger,samttrelærere,tocoachtraineesogworkshoppensfacilitator. Baggrunden for Boost camp en er et trecdages udvidet coachingforløb, hvor eleverne tagesudafdereshverdagsrutineriskolenogbliverrystetsammengennemforskellige samarbejdsøvelser, samtidig med at de undervises og lærer en masse om kommunikation,deresegenlæring,,værdiskabelseogmålsætning. I løbetaf workshoppenvisteto udviklingsområder sig at blive centrale for eleverne, nemlig: styrket sammenhold og større selvsikkerhed i præsentationssituationer. Disse temaergikigenimangeafelevernesbeskrivelserogvurderingafworkshoppensforløb og indhold. Især præsentationsøvelsen public speaking og samarbejdsøvelsen 4

5 superlabyrinten blevfremhævetsomsærligsjoveoglærerige.adspurgtomhvadde havde lavet under camp en, forklarer Mathiasfra9.U blandtandet, at de harværet igennem nogleøvelser,hvordetgælderomattænke somengruppe,ogdeterjodét, der styrker samarbejde og sammenhold. Især de praktiske øvelser tillagde eleverne storbetydning,fordidekunnesesammenhængenmellemdemogderesanvendelighedi andrekonkretesituationersomfxeksamen. Determegetdét,detgårudpådether.Vi skal jo også have projektarbejde [i skolen],ogsåer detjodejligtatkunnearbejde sammensomengruppeogfåideerfrahinandenogkunnestillesigopforanandreog væreselvsikker. Tilsvarende gav eleverne udtryk for, at camp en ikke bare har medvirket til at styrke sammenholdetinterntiklassen,menogsåpåtværsafklasserne. Vierjotoklasserher. Vi er UCklassenogXCklassen,ogUCklassenogXCklassenplejerikkeatklingesågodt sammenfaktisk.mendetharvijomodbevisther.vikansagtensarbejdesammen. Iforholdtilpersonligudviklinggavflereafeleverne også udtryk for at workshoppen havdemotiveretogpåvirketdempositivt.eteksempelerlisafra9.xsomietinterview siger,athunsynes,hunharlærtmegetomsigselv.hunfortæller,athuntidligerevar megetnegativ,menathunnuerblevetmereudadvendt.huntilskriverblandtandetde præsentationsteknikker eleverne er blevet introduceret for, athunnu har et mere positivt udsyn, og at det har forbedret hendes måde at kommunikere med andre menneskerpå. L: For eksempel det der med at få øjenkontakt og smile til folk. Det plejedejegikkenormaltatgøre. N: HardubrugtdetsidenItalteomdetunderworkshoppen? L: Ja,nuprøverjegatfåøjenkontaktmedfolkogikkesesålukketud. N: Synesdu,dethargjortenforskel? L: Jadetsynesjeg. Hensigtenmedworkshoppeneratskabeselvtillidogmotivationdadettemenesatvære forudsætningenfor,atdeltagerneharoplevelsenafatudviklesigienpositivretning. Centraltiworkshoppenerderfor,atelevernesskalfølesigfortroligemedhinandenog finde opmuntring i at være med. Under workshoppen var det tydeligt, at eleverne fik nemmere ved at sætte sig et mål og udfordre sig selv, når de følte sig inkluderet i fællesskabet. Netop dét at tale højt om sine mål omtalte eleverne som noget meget personligt. 5

6 Genereltgaveleverneudtrykfor,atdétatsigenogetienforsamlingvardetsværeste,og det var også det område, hvor dersyntes at være størst udvikling blandt eleverne generelt.enelevopsummerededenneobservationsådan: Denførstedag,faktiskalledagene,harvilavetenøvelsehvormanskalstille sig op foran sin gruppe og så gælder det om at få øjenkontakt og være imødekommende og sådan noget. Det er der mange der er blevet meget stærke i bare i løbet af de her toctre dage. Nu er de blevet mere meget selvsikre.selvfølgeligbliverdenervøse,menderermange,dernutøratgå opogkiggefolkiøjneogsåselvomdesåbaregårnedigenudenatsigenoget. Evnen til at stillesigopforanen gruppe blev ofte nedtonetaf de mere udadvendte elever,somnogetdemente,dekunneiforvejen.nærmereadspurgtiénctilcénsamtaler uddybedefleredog,atdetvarnogetafdet,defandtmestudfordrende,menogsåmest givtigt. Nuharjegaldrigværetdender selvfølgeligharjegværetnervøs,menjeg har aldrig været ræd for at gå op foran folk, men altså, det hjælper jo lige megethvad,sådetharogsågjortdetnemmereformig. Sammenfattet vurderede eleverne de praktiske præsentationsøvelser og samarbejdsøvelser som særlig udbytterige og relevante i forhold til deres færden i skolen.selvommangesagde,atdegodtvidstenogleafdeting,dehavdearbejdetmedi løbetafcamp en,tilføjededesamtidig,atdetvarblevetgjortmegetmereklartfordem, hvordan de helt konkret kan bruge de værktøjer, de var blevet præsenteret for ikke blotiskolen,meniallemuligeandresammenhænge. Afrunding Samlet set eleverne gav udtrykforatdetharværetbådesjovtoglærerigtatdeltagei Boostcamp en.alledeadspurgtefortalte,atdesynes,dethavdeværetengodoplevelse, og at indholdet var både interessant og brugbart. Især samarbejdsøvelserne og præsentationsteknikkerneblevfremhævetsomsærliggivtigeogrelevante. Det overordnede indtryk er, at eleverne således har haft positivt udbytte af workshoppen. På grund afundersøgelsens karakter er detdog ikke muligt at fastslå Boost camp ens længerevarende effekt. Dette vil kræve en opfølgende undersøgelse. I forhold til workshoppens formål og omfang må indsatsens succeskriterier dog rimeligvisanslåsatværeopfyldt. 6

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

HELHEDSORIENTERET UNDERVISNING PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE

HELHEDSORIENTERET UNDERVISNING PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 HELHEDSORIENTERET UNDERVISNING PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE EVALUERINGSRAPPORT ERHVERVSUDDANNELSERNE EVALUERINGSRAPPORT INDHOLD

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

EVALUERING. En sammenhængende skoledag i Egedal. Schoug Psykologi & Pædagogik. Udarbejdet for Egedal Kommune og BUPL Nordsjælland af:

EVALUERING. En sammenhængende skoledag i Egedal. Schoug Psykologi & Pædagogik. Udarbejdet for Egedal Kommune og BUPL Nordsjælland af: EVALUERING En sammenhængende skoledag i Egedal Udarbejdet for Egedal Kommune og BUPL Nordsjælland af: Schoug Psykologi & Pædagogik Marts 2014 INDHOLD RESUME... 3 ANBEFALINGER... 5 INDLEDNING... 7 EVALUERING...

Læs mere

Ringe i vandet. Coaching af børn og unge på Nørrebro. Metodehæfte

Ringe i vandet. Coaching af børn og unge på Nørrebro. Metodehæfte Ringe i vandet Coaching af børn og unge på Nørrebro Metodehæfte kolofon Udgivet af: olsensenergy haraldsgade 7 2200 københavn N www.olsensenergy.dk I samarbejde med: haraldsgadekvarterets områdeløft valhalsgade

Læs mere

Motivation og mestring et pilotprojekt med særligt fokus på drenge Af Mette Marie Ledertoug, psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Gladsaxe

Motivation og mestring et pilotprojekt med særligt fokus på drenge Af Mette Marie Ledertoug, psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Gladsaxe Motivation og mestring et pilotprojekt med særligt fokus på drenge Af Mette Marie Ledertoug, psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Gladsaxe Statistikken viser, at 2/3 af de børn, der modtager specialundervisning

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Lederens rolle i innovationsprocesser

Lederens rolle i innovationsprocesser Lederens rolle i innovationsprocesser Rapport fra TUP-projekt gennemført 2011-2013 Indhold Resumé 3 Projektets begrundelse 5 Integration af medarbejderdreven innovation på Den Grundlæggende Lederuddannelse

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere 2010 Evaluering af MetodeLab 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Evaluering af autentiske undervisningsforløb på Virklund Skole

Evaluering af autentiske undervisningsforløb på Virklund Skole Evaluering af autentiske undervisningsforløb på Virklund Skole Udarbejdet af Jane Vejen Boniface, antropolog Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune 1 af 12 Evalueringen er gennemført i august 2014 Indhold

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Partnerskab om Folkeskolen

Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse KL, den 23. august 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Målinger ved brug af Rambøll Results 3 3. Elevernes udbytte af undervisningen

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme i skolen: undersøgelse af to metoder anvendt i skolesundhedsplejen

Forebyggelse og sundhedsfremme i skolen: undersøgelse af to metoder anvendt i skolesundhedsplejen Forebyggelse og sundhedsfremme i skolen: undersøgelse af to metoder anvendt i skolesundhedsplejen 2009 Forebyggelse og sundhedsfremme i skolen Undersøgelse af to metoder anvendt i skolesundhedsplejen Forebyggelse

Læs mere

Gribskolens udviklingsplan 2012-2016 1. Indledning

Gribskolens udviklingsplan 2012-2016 1. Indledning Gribskolens udviklingsplan 2012-2016 1. Indledning Formål med denne udviklingsplan er at sætte ramme og give retning for udvikling af vores skole. Sådan at vi - lærere, pædagoger, teknisk og administrative

Læs mere

titel til bacheloropgaven

titel til bacheloropgaven titel til bacheloropgaven (2007-uddannelsen) Jf. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, 10. (udfyld venligst på skrivemaskine/computer evt. i hånden med blokbogstaver)

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Træneren som talentudvikler

Træneren som talentudvikler Træneren som talentudvikler Træneren som talentudvikler 2 Alt forskning og praksis viser det samme: Som træner har du kæmpe betydning for, hvor langt de unge atleter kommer med deres sport. Hvad du gør,

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere