Hvorfor skal mit barn gå i klub? - et fællesskab, du ikke kan undvære

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor skal mit barn gå i klub? - et fællesskab, du ikke kan undvære"

Transkript

1 Hvorfor skal mit barn gå i klub? - et fællesskab, du ikke kan undvære 1

2 KÆRE FORÆLDRE Frederikssund Klubberne er meget andet og mere end et traditionelt fritidstilbud. Klubben spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe en sammenhængende hverdag for dagens børn og unge. Nu handler det ikke længere om at få børn og unge væk fra gadehjørnerne, men op af stolene og væk fra skærmen derhjemme og ind i børnefællesskaber, hvor de kan vokse og udvikle sig og blive så dygtige, som de kan - i nære relationer til andre børn og voksne, de kender og er trygge ved. Denne lille folder er lavet på baggrund af et større udviklingsprojekt, Vi forbereder børn og unge til resten af livet, lavet i samarbejde med Center for Ungdomsstudier, CUR, i Frederikssund Klubberne i Her giver vi nogle bud på, hvad vi kan og vil i arbejdet med børn og unge i Frederikssund. God læselyst og velkommen i klubberne Klik ind på klubbernes hjemmeside for at læse mere om klubberne i Frederikssund, vores fælles politikker, virksomhedsplaner foldere mm. 2

3 HVAD HAR DU LYST TIL OG MOD PÅ? I klubben gælder det ikke om at være verdensmester, men om at være med og bidrage med dét, man kan, og som man gerne vil være bedre til. Vi tager udgangspunkt i børnenes interesser og intentioner og inddrager dem, så de selv kan være med til at planlægge indholdet af dagen. I klubben indgår de i børnefællesskaber, hvor der er grobund for nye venskaber på tværs af skoler og klasser. Her møder de voksne, der udfordrer dem og skaber nogle rammer for, at de kan prøve noget nyt og deltage i aktiviteter, som de måske hverken troede, de kunne eller turde give sig i kast med. Relationerne til børnene og de unge er klubmedarbejdernes stærkeste redskab. Vi møder børnene med vores forskellige fagligheder, og ud fra vores konkrete viden om børn og unges livsvilkår og vores intention om at understøtte relationerne, tilrettelægger vi aktiviteter, der kan være med til at udvikle dem og styrke børnefællesskabet. I klubben har man mulighed for at lave det, man er god til, og man får ros og anerkendelse frem for skældud, selvom man ikke er så skrap til at regne eller stave. Måske er man en ørn til at spille computerspil og gå på stylter! (Rikke Fink, formand for bestyrelsen, Frederikssund Klubberne) Klubaktiviteter som musik, dans, madlavning, oplevelsesture og kreative aktiviteter m.v. er aldrig et mål i sig selv. De er tænkt ind som midler til at styrke trivselen og relationerne i fællesskabet, til at udvikle deres kompetencer og selvværd og give dem mod på livet. I forbindelse med et større danseprojekt, hvor børnene gik med på at øve sig to gange ugentligt i 8 uger, etablerede klubben en mentor-ordning, hvor unge, som var tidligere medlemmer af fritidsklubben, kom ind og fungerede som mentorer for danserne. Projektet skulle bl.a. afprøve, om det at gå til dans i klubben havde betydning for børnenes fremmøde, og hvordan det påvirkede deres relationer til de voksne. De skulle blive bedre dansere, ja, men dansen blev også afsæt for andre relevante pædagogiske temaer. Jeg kommer i klubben hver dag, for nogle gange kan det være lidt hårdt at være derhjemme med mange søskende. Klubben er et fristed, hvor man fx kan stå på løbehjul. Der er i det hele taget flere ting at lave (Anton, 7.klasse) Et projekt tog udgangspunkt i den like-it kultur, som børn og unge vokser op i gennem de sociale medier. Tanken var, at børnene skulle tænke over, hvad og hvorfor de like de. Afsættet var en gruppe af lidt stille piger, der herigennem fik mulighed for at drøfte krop, mode, ensomhed og relationer. 3

4 DET GODE BØRNELIV I klubben møder børn og unge voksne, der vil og kan noget med børn og unge, og som hverken giver karakterer eller lommepenge. Vi bygger på nogle grundværdier, som tager udgangspunkt i det gode børneliv : - at man har jævnaldrende at dele sine oplevelser med - at man har en betydningsfuld voksen i sit liv, som man kan se op til og være fortrolig med - at man indgår i et forpligtende fællesskab Klubben er et unikt, struktureret frirum, der tilbyder børnene og de unge nogle rammer, som kan styrke fællesskabet og være med til at udvikle deres sociale, individuelle, personlige og faglige kompetencer: Sociale kompetencer: Evnen til at leve i spændingsfeltet mellem JEG og VI Evnen til at kunne respektere andres ret til at være, som de er Evnen til at kunne rumme egne og andres følelser og meninger Evnen til at kunne løse konflikter med fokus på sagen frem for personen Evnen til at bevæge sig ind i fællesskaber med andre end dem, man plejer Evnen til at behandle andre, som man gerne selv vil behandles Vi inddrager børn og unge gennem deres fælles interesser og har altid en intention med de aktiviteter, vi sætter i gang. Foto Klubberne 4

5 Individuelle kompetencer: Evnen til at fornemme, hvem jeg er, og hvad jeg vil Evnen til at stå til ansvar for egne værdier Evnen til at kunne afklare egne ønsker, håb og drømme Evnen til at sætte grænser Evnen til at tage ansvar for egen krop og egne handlinger og træffe det gode valg Vi er åbne og nysgerrige, stiller spørgsmål og skaber rammer, hvor det kan lade sig gøre. Vi tilrettelægger aktiviteter ud fra børnenes aktuelle motivation og - skiftende - interesser. Personlige kompetencer: Evnen til at navigere i ukendt terræn Evnen til at bevæge sig ud af trygge rammer og være interesseret i ting og aktiviteter, man ikke kender i forvejen Evnen til at kunne argumentere for sine til- og fravalg Vi skaber et frit rum ved at sætte rammer og stille krav. Børnene og de unge får lov til at øve sig i små og trygge rammer, før de bevæger sig ud i større og mere ukendte sammenhænge Faglige kompetencer: Evnen til at lære og til at fordybe sig Evnen til at holde fokus og koncentrere sig Evnen til at forpligte sig Evnen til at være i nuet Vi planlægger forløb, hvor der er tydelige rammer og formål med aktiviteterne, og stiller krav til det enkelte barn. Vi er gode rollemodeller og understøtter de faglige kompetencer, der skal ruste dem til deres fremtidige valg. Foto Klubberne 5

6 SAMARBEJDSPROJEKTER MED SKOLEN Trivsel og udvikling af børnenes sociale kompetencer er vores spidskompetencer. Vi ved, at trivsel er en forudsætning for læring, og vi sørger for, at alle har mulighed for at opleve sig som en del af et fællesskab. Et fællesskab, der kan øge trivselen og selvværdet og gøre dem parate til at lære, så de kan blive så dygtige, som de kan. En skole havde udfordringer med trivselen i tre skoleklasser, og det smittede af på indlæringen. Lærere og klubpædagoger satte sig sammen for at finde ud af, hvordan man kunne gennemføre nogle samarbejdsøvelser, der kunne ændre på kulturen i klasserne. Der blev bl.a. arrangeret en trivselsuge, hvor eleverne begyndte dagen i klubben. De blev delt op i to grupper, som på skift skulle samarbejde om at lave morgenmad til hele klassen og lave teambuilding i form af forskellige samarbejdsøvelser. Børnene talte efterfølgende om, hvor sjovt og hyggeligt, det havde været at begynde dagen i klubben, og klasselæreren registrerede bl.a., at børnene efter få dage var bedre til at løse samarbejdsopgaver. Det var sjovt at arbejde sammen med nogle, man ikke plejer. Man fandt ud af, hvordan de andre var, og at man kan stole på dem (Elev) En 5.klasse brugte tre skoledage på forskellige øvelser som fx at ride på heste, muge ud i staldene og køre BMX. Udfordringerne blev brugt til at bryde negative roller og nedladende snak internt i klassen. En 4.klasse arbejdede i fire dage med andre samarbejdsøvelser, der bl.a. fik dem til at reflektere over deres egne roller i klassen. Foto Klubberne Alle steder fik børnene nogle positive oplevelser, som gav anledning til vigtige refleksioner over samværet i klassen. Øvelserne satte gang i en ændring af klassens negative mønstre, og lærere og klubmedarbejdere fik vigtige indsigter og erfaringer, som de kan arbejde videre med i klassen og klubben og bruge i samarbejdet fremover. Alle forløb viser dog, at trivsel er et tema, der skal arbejdes vedvarende med. Det er vanskeligt at gennemskue elevernes spil i en undervisningssammenhæng, og det er derfor en stor fordel at få pædagogernes vinkel på situationen. (Lærer) 6

7 KLUBBEN SOM LÆRINGSRUM Det øgede samarbejde mellem klub og skole har flere steder omfattet fælles klassegennemgang, hvor lærernes kendskab til mistrivsel for en række elever er blevet videregivet til klubmedarbejderne med forældrenes accept. I samråd med lærere, AKT-medarbejdere og SSP har vi tilrettelagt forskellige forløb, hvis formål har været at motivere og inkludere elever, som ikke trives i skole og i klub. Jo selvfølgelig lærer jeg noget i klubben, men det er ikke det samme som at gå i skole. Her i klubben lærer man, hvordan man skal opføre sig. (Anton, 7.klasse) I kraft af vores mere uformelle rolle og vores ressourcesyn på børnene, har vi gode muligheder for at tage udgangspunkt i det enkelte barns interesser og kompetencer og inddrage dem i mangfoldige børnefællesskaber. Vi har ofte en anden og tættere relation til børnene, end det er muligt at skabe i en undervisningssammenhæng, hvor der skal opfyldes en læreplan. I klubben kan man snakke med de voksne om alt lige fra skole til kærlighed også hvis man har haft et skænderi med sine veninder. (Sofie, 6.klasse) I Frederikssund som i resten af landet er der elever, som ikke trives i skolen, som har stort fravær, og som risikerer at falde fra i overgangen fra et trin til et andet. Gennem et samarbejde med lærerne kan vi med vores anden tilgang til børnene og de unge være med til at skabe motiverende og lærende miljøer for alle børn. Jeg er glad for samarbejdet og vil håbe, at vi får lov at fortsætte det, da jeg ser det som meget givende, at pædagoger bidrager til at skabe en sammenhængende Foto Klubberne hverdag for børnene i skolen og fritiden. (Klubmedarbejder) Foto Klubberne 7

8 TRIVSEL OG LÆRING De mange udviklingsprojekter har været med til at synliggøre, hvad det er, klubberne kan i forhold til børn og unge. Vores arbejde har i høj grad handlet om trivsel, hvad enten det har været i skolegården, klasselokalet eller klubben. Projekterne viser, at vi generelt er gode til at observere børn indbyrdes relationer og dynamik og tilrettelægge forløb, der sigter på at ændre negative mønstre i børnegruppen. Klubmedarbejderne arbejder inkluderende ved først og fremmest at se børnegruppens dynamikker og sociale udfordringer med nye øjne Klubmedarbejderne tilrettelægger aktiviteter ud fra børns aktuelle motivation og skiftende interesser Klubmedarbejdernes tilstedeværelse i skoletiden er med til at skabe en indsigt i børnenes indbyrdes relationer/konflikter, som de efterfølgende kan arbejde videre med at løse i såvel skolen som klubben Klubmedarbejderne kan bidrage med social træning med enkelte børn og i gruppesammenhæng, der lærer dem at agere hensigtsmæssigt sammen med andre Klubmedarbejderne har med deres mange forskellige uddannelsesbaggrunde en faglig viden, som de kan bruge til at etablere supplerende læringsforløb i såvel skole som klub. Klubberne tilbyder børn og unge et miljøskift, som kan styrke deres kompetencer og venskaber og gøre dem livsduelige. Jeg er flyttet til Frederikssund og kendte ikke så mange. Men min fætter boede her og viste mig klubben. I klubben er jeg kommet bedre ud af det med mine venner, har fået et tættere bånd med dem. De er som min anden familie (Ali, 8.klasse) Frederikssund Klubberne Administration Heimdalsvej Frederikssund Fællesleder Nina W. Pedersen Telefon , 8

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Jeg troede jeg skulle have dobbeltskældud!

Jeg troede jeg skulle have dobbeltskældud! Jeg troede jeg skulle have dobbeltskældud! Perspektiver på klubarbejde i krydspreset mellem krav, kultur og vidensbaseret faglighed Ungdomsringen 30.janaur 2014 Når der er pædagoger i frikvarteret et elevperspektiv!.det

Læs mere

Læreplan 2009 Udvikling af barnets personlige kompetencer Projekt: Hvem er jeg? Hvem er du? Evaluering

Læreplan 2009 Udvikling af barnets personlige kompetencer Projekt: Hvem er jeg? Hvem er du? Evaluering Læreplan 2009 Udvikling af barnets personlige kompetencer Projekt: Hvem er jeg? Hvem er du? Evaluering Læreplan 2010 Udvikling af barnets personlige kompetencer Projekt: Dig, mig og vi to /venskaber Nye

Læs mere

Frederikssund Klubberne. Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink

Frederikssund Klubberne. Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink Frederikssund Klubberne Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink Klubberne skal være et fleksibelt frirum Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink, formand for bestyrelsen, Frederikssund Klubberne

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Inspirationskatalog til et styrket samarbejde mellem skoler og klubber - på mellemtrin og i udskoling

Inspirationskatalog til et styrket samarbejde mellem skoler og klubber - på mellemtrin og i udskoling Erfaringer, ideer og visioner anno 2013, 1. udgave Inspirationskatalog til et styrket samarbejde mellem skoler og klubber - på mellemtrin og i udskoling Inspirationskataloget er blevet til på Frederikssund

Læs mere

Gundsømagle Børnehus Område Roskilde Nordøst Pædagogisk udviklingsplan 2014-2016

Gundsømagle Børnehus Område Roskilde Nordøst Pædagogisk udviklingsplan 2014-2016 Gundsømagle Børnehus Område Roskilde Nordøst Pædagogisk udviklingsplan 2014-2016 Kontaktoplysninger Børnehuset Gundsømagle Solsikken og Hyldekær Roskilde Nordøst Telefon: 46318323 /46318154 Mail: valborgk@roskilde.dk

Læs mere

Børnehuset Troldehøj. Virksomhedsplan 2010 og 2011. Børneforvaltningen. Egelundsvej 2 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Børnehuset Troldehøj. Virksomhedsplan 2010 og 2011. Børneforvaltningen. Egelundsvej 2 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Virksomhedsplan 2010 og 2011 Børneforvaltningen. Børnehuset Troldehøj Egelundsvej 2 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765 DANS & DIALOG MIZZ UNDERSTOOD Niels Simon August AKTIV OG SJOV LÆRING I DANSENS TEGN Side 1 af 10 Indhold HVAD ER DANS & DIALOG?... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 Folkeskolen... 4 Gymnasier... 4 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

KVALITATIV EVALUERING

KVALITATIV EVALUERING KVALITATIV EVALUERING af Sundhedsplejens tilbud til sårbare mødre Nylandsgruppen Udarbejdet af Jane Vejen Boniface, antropolog Sundhedsplejen, Silkeborg Kommune Juni 2014 Layout og tryk: Skole.5087 07.2014

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO.

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO. Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO. Januar 2010 Undervisningsministeriet har udsendt bekendtgørelse nr. 550 af 18. juni 2009 om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger

Læs mere

Juni 2012. Sammen på spring. Politik for børn og unge

Juni 2012. Sammen på spring. Politik for børn og unge Juni 2012 Sammen på spring Politik for børn og unge Forord.................................................................................3 Indledning.............................................................................4

Læs mere

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Nivå Områdeinstitution 2012-2014

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Nivå Områdeinstitution 2012-2014 Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Nivå Områdeinstitution 2012-2014 Center for Skole og Dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Fakta om dagtilbuddet... 2 2. Ledelse... 3 3. Værdigrundlag og pædagogiske principper...

Læs mere

Praksis og læringsdokument

Praksis og læringsdokument Praksis og læringsdokument Børnehuset Toftekær 2012 1 Indholdsfortegnelse Hvem er vi? Side 3 Toftekærs Værdigrundlag Side 4 Toftekærs børne- og læringssyn Side 5-7 Forældresamarbejde Side 8 Praksisfortællinger

Læs mere

Områdelæreplan for 0-2 år Dagplejen Områdeinstitution 2012-2014

Områdelæreplan for 0-2 år Dagplejen Områdeinstitution 2012-2014 Områdelæreplan for 0-2 år Dagplejen Områdeinstitution 2012-2014 Center for Skole og Dagtilbud, 2012 0 Indholdsfortegnelse 1. Fakta om dagtilbuddet... 2 2. Ledelse... 4 3. Værdigrundlag og pædagogiske principper...

Læs mere

Ringe i vandet. Coaching af børn og unge på Nørrebro. Metodehæfte

Ringe i vandet. Coaching af børn og unge på Nørrebro. Metodehæfte Ringe i vandet Coaching af børn og unge på Nørrebro Metodehæfte kolofon Udgivet af: olsensenergy haraldsgade 7 2200 københavn N www.olsensenergy.dk I samarbejde med: haraldsgadekvarterets områdeløft valhalsgade

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Læreplaner. i Børnehaven. i Dalby Børnehuse 2011. Jeg hører og jeg glemmer Jeg ser og jeg husker Jeg gør og jeg forstår. Gammelt kinesisk ordsprog

Læreplaner. i Børnehaven. i Dalby Børnehuse 2011. Jeg hører og jeg glemmer Jeg ser og jeg husker Jeg gør og jeg forstår. Gammelt kinesisk ordsprog Læreplaner i Børnehaven i Dalby Børnehuse 2011 Jeg hører og jeg glemmer Jeg ser og jeg husker Jeg gør og jeg forstår Gammelt kinesisk ordsprog De 6 temaer Teksten i kursiv er taget fra Socialministeriets

Læs mere

Produktionsskolen, vejen til uddannelse

Produktionsskolen, vejen til uddannelse Produktionsskolen, vejen til uddannelse Desværre er det en kendsgerning at alt for mange unge forlader folkeskolen med en karakter, som ikke giver dem adgang til at komme ind på de ordinære ungdomsuddannelser.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO Mål- og indholdsbeskrivelse Ølgod SFO Marts 2013 Ølgod SFO. Vi har valgt at lave nye mål og indholdsbeskrivelser, da vi nu er færdige med etableringen af Ølgod SFO både med hensyn til fysiske rammer og

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE SKOVSGÅRD SFO

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE SKOVSGÅRD SFO MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE SKOVSGÅRD SFO 1 Forord: Fra skoleåret 2009/2010 skal alle SFOér i Jammerbugt Kommune på baggrund af ny lovgivning udarbejde en mål- og indholdsbeskrivelse af institutionen. Det

Læs mere

Kort om 2. år med skolepædagog.

Kort om 2. år med skolepædagog. Kort om 2. år med skolepædagog. Projekt 2010/2012 på Iselingeskolen To år med skolepædagog i udskolingen Evalueringsrapport 1 1: Fakta om skolepædagogordningen på Iselingeskolen 2010-2012 Betegnelsen skolepædagog

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse Køgevejens Ungdomshus Børne og Ungesyn

Mål og Indholdsbeskrivelse Køgevejens Ungdomshus Børne og Ungesyn Mål og Indholdsbeskrivelse Køgevejens Ungdomshus Børne og Ungesyn Køgevejens Børne- og Ungdomshus er en institution, der rummer aktiviteter for mange aldersgrupper. Arbejdet med børn og unge bygger på

Læs mere

Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst

Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst Pædagogisk udviklingsplan 2014-2016 Kontaktoplysninger Institution: Veddelev børnehus Roskilde Nordøst Telefon: 46314955 1 Mail: bhveddelev@roskilde.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom indenfor kaffen er klar.

Kom indenfor kaffen er klar. Kom indenfor kaffen er klar. Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 5 Særlige kendetegn Side 6 Status på fælles indsatsområder børneinterview Side 8 Status på fælles

Læs mere

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring

Vores definition af læring. Forudsætning for den gode udvikling og læring Forord Læreplanerne er udviklet og evalueret på baggrund af de tidligere. Vi har medtaget de sidste års forandringer og nye tiltag og ser læreplanerne som et spejl af forandringsprocesserne på Bornholm,

Læs mere

Jeg kan godt lide, at der er noget fast her på klubben, så man ikke skal andre steder hen

Jeg kan godt lide, at der er noget fast her på klubben, så man ikke skal andre steder hen Jeg kan godt lide, at der er noget fast her på klubben, så man ikke skal andre steder hen (Mille, 11 år) Afsluttende rapport i forbindelse med klubudviklingsprojektet Klub 2300 vi spiller unge gode til

Læs mere