ALMINDE VIUF FÆLLESSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALMINDE VIUF FÆLLESSKOLE"

Transkript

1 ALMINDE VIUF FÆLLESSKOLE

2 INKLUSION ALMINDE VIUF FÆLLESSKOLE. At SKOLEN skal inkludere elever med særlige behov sættes der ikke spørgsmål ved. Men hvordan Skolen inkluderer elever med særlige behov kræver bevågenhed. INKLUSION betyder: At eleven oplever sig som en naturlig og værdifuld deltager af et fællesskab. Når man tale om inklusion, ophæver man begreberne normal og speciel i den forstand, som de anvendes i den ekskluderende, integrerende og rummelige skolepraksis. Man anerkender, at nogle elever har andre kognitive, emotionelle og sociale profiler end de fleste. Men de er ikke specielle af den grund, de kræver blot en anden og mere omfattende indsats. Inklusionen kan være både faglig og socialt og man forholder sig i begge tilfælde til, hvordan deltagelsen kan muliggøres. Det centrale er princippet omkring gensidig tilpasning. Inklusion er pædagogisk overordnet: At skabe inkluderende kulturer, hvor de inkluderende principper og værdier er styrende i alle afgørelser. At udvikle inkluderende strategier, dvs. at udvikle fællesskaber for alle og at tilrettelægge hverdagen ud fra et mangfoldighedsprincip. At udvikle inkluderende praksis dvs. organisere miljø og aktiviteter ud fra et deltagelsesprincip. For at inklusion skal lykkes er det vigtigt: At kulturen på skolen er inkluderende. At ledelsen og politikerne vil inklusionen. At medarbejderne støttes i inklusionen og kompetenceudvikles. At der er faste formelle strukturer på skolen. At eleverne medinddrages i inklusionen. At PPR arbejder konsultativt og ude på skolerne. At forældrene medinddrages i arbejdet og er medansvarlige. KENDETEGNENDE FOR ARBEJDSGANGEN PÅ ALMINDE VIUF FÆLLESSKOLE: Anerkendende kommunikation der kommer til udtryk i den mundtlige og skriftlige kommunikation både i forhold til elever, forældre og kollegaer. Fokusering på elevens og familiens ressourcer og muligheder fremfor svagheder og begrænsninger. Skarp struktur i forhold til arbejdsgange, når det drejer sig om sagsbehandlinger. Skarp struktur i forhold til skabeloner, elevbeskrivelser og handleplaner.

3 STRATEGIPLAN for skoleåret Den overordnede plan. Inklusionsstrategi i forhold til personalet. Hele personalet startede i foråret 2012 op med et 3 timers input vedrørende klasseledelse i disse inklusionstider. Blev afholdt af Rasmus Alenkær. I august påbegyndes et værdiafklarings-tiltag. Skolen har værdier, værdierne skal sættes i spil, de skal operationaliseres med den anerkendende tilgang i højsæde og med inklusion for øje. Derfor afsættes i skoleåret timer til et forløb med værdidebat/ afklaring og en operationel fase ved Rasmus Alenkær Der iværksættes fra kommunal side et projekt: Aktionslæring. Alle lærere skal observeres af en vejleder(en lærer, der bliver uddannet) i 6 timer og efterfølgende 3 timers sparring/vejledning. Vejlederne i Aktionslæringen skal sparre på 2 fronter: Lærerens relations-kompetencer og lærerens klasseledelse. Lærermøderne afdelingsmøderne skal også bruges med henblik på videndeling indenfor inklusion. Vigtigt at lærerne skaber tryghed forældre og lærere imellem for at processer kan lykkes. Forældre kan også føle utryghed. Inklusionsstrategi i forhold til forældre. Forældrene skal på forældremøder og til samtaler gøres opmærksomme på inklusion og værdien af denne. Forældrene skal se og acceptere, at der er plads til alle børn, ikke kun deres egne. Forældrenes opfordres til at udvise tolerance overfor fokus/diagnose elever. Forældrene opfordres til positiv omtale af skolen i børnenes påhør. Forældre med børn i udfordringer / diagnoser opfordres til åbenhed omkring problematikken og berette på et forældremøde, så der opstår forståelse. Inklusionsstrategi i forhold til eleverne. I klassens time drøfter eleverne trivsel, mobning og andre inklusionsaspekter. I dagligdagen / undervisningen skal eleverne lære at acceptere forskelligheden ved at lærere og pædagoger påtaler, hvis der kommer uhensigtsmæssige bemærkninger. I elevrådet skal fokus lægges på trivsel og trivselsfremmende aktiviteter. Elevrådet skal være repræsenteret i Sundhedsrådet, således der bliver synergi mellem skole-forældre-elever i forhold til tiltag. Inklusionsstrategi i forhold til ledelsen. Ledelsen skal skabe rammer for inklusionsdrøftelser, kulturændringer og kurser for de involverede inklusionsparter. Ledelsen kan brande inklusionsbudskabet via: Månedsbreve, infomøder for kommende forældre /børnehaveklassen og i daglig praksis. Ledelsen er garant for, at inklusionsstrategien føres ud i hverdagen og tiltagene effektueres

4 Operationaliseringen: Den faglige specialundervisning bibeholdes med kurser og individuel træning efter behov Tidlig læsehjælp bibeholdes på 1. klassetrin. Parallelklassen bibeholdes som en specialklasse. Pædagog-ressourcetimerne anvendes efter de principper, der er fastlagt i Skolebestyrelsen. Den akutte AKT-hjælp bibeholdes. Trivselsforløbene fortsætter. Inklusionstimerne målrettes på faglige og sociale tiltag. Der oprettes lektiecafe til indskolingen og mellemtrinnet+ udskolingen får et tilbud om lektiehjælp 3 timer om ugen i perioder. Pædagogisk Forum bliver fortsat et forum for lærere og pædagoger for at støtte og udvikle personalets muligheder for at udvikle egen praksis og dermed inklusion. Trepartssamtalerne en mulighed i forhold til at inddrage socialforvaltningen. Sundhedsrådet fortsat arbejde med Trivsel. Elevrådene fortsat arbejde med elevernes arbejdsmiljø. Legepatruljen fortsætter som et frikvarterstiltag til støtte for de mindste elever i skolegården. Ressource-CENTERET. Nyt center som sammenkobler inklusionen, AKTèn og al støtteundervisning på Alminde Viuf Fællesskole. Der skal være et formelt samarbejde mellem AKT, Parallelklassen(asperger-autistklassen) og den faglige specialundervisning for: At udnytte hinandens ressourcer både på det timemæssige plan og på kompetenceplanen. At opfange de eventuelle problemer, som centeret skal tage hånd om og få uddelegeret problematikken til rette sted. At der løbende diskuteres behov og iværksættes tiltag af forskellig art. At koordinere planlægningen. Ressourcecenteret er bemandet med en Tovholder, som også er AKT medarbejder, 2 AKT lærere, 5 specialundervisningslærere og en Tovholder på Parallelklassen. Ressource-centeret holder møde 1 gang om måneden 1-2 time. På mødet deltager 1 repræsentant fra AKT, 1 fra den faglige specialundervisning, 1 (ad hoc) fra Parallelklassen, skolepsykologen, en fra SFO (ad hoc), én fra TLH (ad hoc) og 1 fra ledelsen. Tovholderfunktionen indebærer: modtage henvendelser, indstillinger og forslag,

5 planlægge de månedlige møder i ressourcecenteret, lave dagsorden og lede mødet og lede pædagogisk forum. På dagsordenen er følgende punkter: Evaluering af måneden. Vurdering og behandling af indkomne sager, henvendelser, indstillinger etc. Planlægning af kommende måned: nye tiltag, hvad fortsætter ændringer i projekter etc. Handleplaner for de elever / grupper der frekventerer centret. Bemanding af centeret kommende måned. Arbejdsgang for en sagsbehandling af elever med særlige behov: 1. Når en elev udviser tegn, der giver anledning til bekymring, udarbejder klasseteamet en elevbeskrivelse. 2. Elevbeskrivelsen -skabelonform- gives til centeret, som behandler sagen på månedens møde. 3. Centeret sagsbehandler. 4. Centeret tager kontakt til teamet med hensyn til handleplan. 5. Centeret kan videresende problematikken til pæd. forum enten til en sparring til specialcenteret eller deltagelse af teamet i pæd. Forum. 1. Når en gruppe elever har brug for støtte / hjælp/ indsats er proceduren den samme. Skabelonen er en anden. 2. Når en klasse udviser tegn/ har brug for hjælp/støtte til et problem er proceduren den samme. Skabelonen er en anden. 3. Hvis et klasseteam ønsker en kompetence-person på et forældremøde udfyldes ligeledes en skabelon og proceduren er den samme som ovenfor. Muligheder og nye tiltag, som kan optimere inklusionen: SPECIALUNDERVISNING IT- SPECIAL MOTORISK TRÆNING LEKTIEHJÆLP FORÆLDREKLASSER Erhvervspraktik FYRAFTENSMØDER FRIKVARTERSHJÆLP (AKT patrulje) RESSOURCECENTERET: MORGEN-cafe Hjælp til De hårde år PROJEKT-7. KLASSE (FEED-FORWARD) SSP-samarbejde Elevpraktik på skolen evt. i de kreative fag.

6 PARALLELKLASSEN. Formål: At inkludere elever med en diagnose. At give de elever der har diagnosen asperger/autisme eller ADHD muligheden for at trække sig tilbage, når stamklassen bliver for hårdt at være i. At hjælpe disse elever med struktur og forudsigelighed. At få disse elever til at føle, at de er en del af en hjemklasse. At hjælpe eleverne i stamklassen, når de vælger at være med der og HAR brug for hjælp. MÅL: At de elever der går i Parallelklassen kan rummes i hjemklassen mindst 75% af tiden. At de elever, der går i Parallelklassen, får den hjælp og støtte, de skal have, både når de er i P. klassen, og når de er i hjemklassen. At den vekselvirkning mellem P.klassen og stamklassen betyder, at eleven modnes og udfordres. At inklusionen af disse elever lykkes med udgangspunkt i, at den enkelte elev udvikles, derfra hvor eleven står og med de metoder, man anser for de rigtigste på det givne tidspunkt. Konstruktion: Der er tilknyttet en pædagog 37 timer om ugen på klasse. Pædagogen sørger for den skematiske planlægning af timer, indkaldelse til møder både forældremøder og personalemøder. Der er tilknyttet 25 lærerskematimer. Lærerne skal hovedsagelig tilknyttes undervisningen. De skal følge eleverne i den undervisning, hvor de har brug for en støtte. Det er læreren og pædagogen, der har ansvaret sammen med forældrene for, at eleven udvikler sig fagligt. Det er op til pædagog og lærere at udvikle og være meget opmærksom på den enkelte elev. Der skal laves handleplaner for den enkelte elev én gang i kvartalet. Forældrene skal være med til at lave handleplanen. Pædagogernes deltagelse i undervisningen principper fra skolebestyrelsen. På baggrund af ny vedtagelse i Styrelsesvedtægterne vedrørende udvikling af pædagogstøttetimefunktionen opstilles følgende princip: På Alminde Viuf Fællesskole deltager pædagogerne for at: Optimere den faglige undervisning. Kvalificere inklusionsindsatsen. Fremme elevens alsidige udvikling.

7 Fordeling af timerne prioriteres således: Primært læses timerne som klassepædagog eller ressourceperson i Indskolingen og i Børnehaveklassen. Sekundært læses timerne på mellemtrinnet, hvor en diagnose, fysisk handicap eller lignende taler for at en pædagog følger med. Læreren har altid det overordnede ansvar for undervisningens planlægning og gennemførelse. SFO-lederen planlægger i samarbejde med afdelingslederen for indskolingen pædagogernes arbejdstid. Arbejdstiden tilrettelægges kvartalsvis. INKLUSIONSTIMER Inklusionstimerne tænkes anvendt på følgende måde: 15 timer: Som en TASK-force løsning til anvendelse fagligt og socialt. Timerne tildeles 2 personer, som i længere eller kortere perioder er tilknyttet en klasse fagligt eller socialt. Timerne indgår i Ressourcecenterets pulje og styres derfra. Kommende skoleår tildeles 3 timer til faglig støtte i kommende 5. klasser, som er store klasser. Dansktimerne parallellægges i disse 2 klasser, hvor spc.timerne så kobles på. Der tildeles 3 timer til 7. klasserne fagligt og socialt. Pædagogisk Forum. Pædagogisk Forum holdes 4 gange om året. Deltagere: Tovholderen af ressource-centeret, skolepsykologen, én fra PPR AKT-konsulent og ledelsen. Tovholderen laver dagsorden og leder mødet. Efter indstilling fra ressource-centeret kan der gives sparring til klasseteam, lærere og pædagoger. Der gives en briefing omkring igangværende tiltag og evt. nye tiltag. Sparring til ressource-centeret hentes også i Pæd. Forum. En elev- indstilling til psykolog skal altid over Pædagogisk Forum. Der kan indkaldes ad hoc deltagere: Parallelklassen, faglig specialundervisningslærere, forældre og andre, der kan have tilknytning til en elev/ elevgruppe. TREparts-samtaler. Der kan indkaldes til trepartssamtaler Skole, socialforvaltningen og forældre. Ledelsen står for indkaldelsen. Formål: At socialforvaltningen bliver inddraget i forhold til hjælp til familien. Det kan være at eleven har brug for lektiehjælp eller en voksenven, som socialforvaltningen kan bevillige. Treparts-samtaler kan også bruges i forhold til elever, som ikke kommer i skole, efter at skolen gentagne gange har holdt møder, lavet aftaler og handleplaner.

8 Vejledende AKT Arbejdsplan. BØRNEHAVEKLASSEN DM ansvarlig 1. KLASSE Med til 1. forældremøde: Præsenterer AKTèn og holder oplæg om skolestart. Oplægget planlægges i samarbejde med børnehaveklassens lærere, så det tilpasses eventuelle behov. Ca. 5 timers AKT hjælp til klassen. Der kan arbejdes med samarbejdsøvelser, lege, fortælling og redskaber til håndtering af konflikter. Kan være observation af elever, sparring af team/lærer hvad teamet har behov for. Evt. deltage ved forældremøder/ forældresamtaler DM ansvarlig Kurset planlægges i samarbejde med klassens team, så det tilpasses klassens og teamets behov. AKT kontakter klasselærer. 2. KLASSE 3. KLASSE DM ansvarlig Trivselsforløb --- det forløb som PPR tidligere har stået for. Samme timetal og forløb. AKT-læreren tilbyder at deltage på forældremødet vedrørende forløbet 4. KLASSE 5. KLASSE Trivselsforløb udfra den anerkendende teori og udfra de problematikker klassen evt. måtte have. Hvad er positivt, hvad er godt, hvad vil man gerne have mere af, hvad kan vi ændre, og hvad skal vi have ændret. MN ansvarlig AKT kontakter klasselærer. AKTlærer kan deltage efterfølgende i forældremødet, evt. sammen med psykologen.

9 6. KLASSE Præsentation af AKTérne. Hvem er de, og hvad hjælper de med. 7. KLASSE PO ansvarlig AKTeren deltager på forældremødet for kommende 7. klasses forældre. 8. KLASSE

10 Adfærd Kontakt Trivsel Aftaleark 1 Alminde-Viuf Fællesskole Dato Hvilken klasse/elev drejer det sig om: Hvilke lærere er involveret: Beskrivelse af den aktuelle problematik: Hvad har vi hidtil gjort i teamet? Forventninger/ønsker til AKT-indsatsen? Andet Næste opfølgende teammøde

11 Aftaleark 2 Handleplan Adfærd Kontakt Trivsel Alminde-Viuf Fællesskole Dato Handleplan for fremtidig indsats Ansvarsfordeling (AKT, lærer, elev, forældre, PPR, andre) Aftale om forældreinformation Dato for midtvejsmøde Dato for evalueringsmøde Aftale om opfølgning

12 Beskrivelse af et barn, der skal på Pædagogisk Forum. Beskrivelsen er en information til deltagerne på Pædagogisk Forum og vedhæftes som bilag til dagsordenen. Bilaget lægges som kopi i elevmappen. Elevens navn: Klassetrin: Klasselærer: Klasseteamet: 1.Lav en kort beskrivelse af elevens vanskeligheder. Hvad ser I? 2.Skriv et par eksempler fra hverdagen, der understøtter beskrivelsen. 3.Hvad er der gjort for at afhjælpe vanskelighederne? ( AKT, spc.undervisning, tiltag på klassen, tiltag i frikvartererne etc.) 4.Hvad er vigtigst at få hjælp til lige nu? 5.Hvorledes er forældrene informeret og inde i billedet som med/modspillere?

13

Strategi for en mere inkluderende folkeskole i Kolding Kommune. Foråret 2011

Strategi for en mere inkluderende folkeskole i Kolding Kommune. Foråret 2011 PLADS TIL ALLE Strategi for en mere inkluderende folkeskole i Kolding Kommune Foråret 2011 Indhold: 1. Baggrund, problemstilling og mål 2. Hvad er inklusion? 3. Hvordan skaber man en mere inkluderende

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 212 Skoleåret 211-12 Delrapport fra Alminde Viuf Fællesskole ved skoleleder Kirsten Nielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Samlet må man

Læs mere

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole. Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011. Hvad forstår vi ved trivsel?

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole. Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011. Hvad forstår vi ved trivsel? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011 Hvad forstår vi ved trivsel? Eleverne generelt glæder sig til komme til skole. Eleverne generelt er glade for at

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Dansborgskolen Sollentuna Allé 6 2650 Hvidovre

Dansborgskolen Sollentuna Allé 6 2650 Hvidovre 2009 Dansborgskolen Sollentuna Allé 6 2650 Hvidovre Tlf: 72421990 E-mail: dansborg@hvidovre.dk http://www.dansborgskolen.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Dansborgskolen - Hvidovre Kommune Side 1 af 25

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Måløv Skoles handleplan for Inklusion

Måløv Skoles handleplan for Inklusion Måløv Skoles handleplan for Inklusion D.25.08.10 På Måløv Skole arbejder vi med inklusion, som en dynamisk proces, hvor skolen med alle de midler, der er til rådighed, forsøger at skabe det bedste skoletilbud

Læs mere

Pædagogisk koncept i specialklasserne på Skanderup Hjarup Forbundsskole

Pædagogisk koncept i specialklasserne på Skanderup Hjarup Forbundsskole Pædagogisk koncept i specialklasserne på Skanderup Hjarup Forbundsskole Udarbejdet i efteråret 2011 Beskrivelse af det pædagogiske koncept i specialklasserne på Skanderup-Hjarup Forbundsskole Baggrund

Læs mere

Indsatsområder. Vedbæk Skole & Kulturcenter 2014-2015. Folkeskole Fritidsordning. Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger. August 2014 Endelig

Indsatsområder. Vedbæk Skole & Kulturcenter 2014-2015. Folkeskole Fritidsordning. Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger. August 2014 Endelig Indsatsområder 2014-2015 Folkeskole Fritidsordning Kulturcenter Bibliotekscenter Kunstudstillinger Vedbæk Skole & Kulturcenter August 2014 Endelig 1 Indsatsområder for Vedbæk Skole 2014-2015 Skoleområdet

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Harte Skole Viceinspektør Jakob Henningsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Det samlede læseresultat

Læs mere

Hedelyskolen er bygget i henholdsvis 1954 og 1972. Specialfunktioner: - Ordblindecenter. - 2 modtageklasser for to-sprogede elever.

Hedelyskolen er bygget i henholdsvis 1954 og 1972. Specialfunktioner: - Ordblindecenter. - 2 modtageklasser for to-sprogede elever. Status Plan Evaluering 2012 / 2015 Hedelyskolen er bygget i henholdsvis 1954 og 1972 Specialfunktioner: - Ordblindecenter - 2 modtageklasser for to-sprogede elever - Ungdomsklasser Antal lærere og pædagoger:

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2015 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 0 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution bestående af børnehave, skole og SFO. Børnehave og SFO er beliggende i særskilte bygninger. Børnehaven

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Skolen her og nu SKOLEN HER OG NU... 2 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 5 RESULTATER... 5 SKOLENS RAMMEBETINGELSER...

Skolen her og nu SKOLEN HER OG NU... 2 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 5 RESULTATER... 5 SKOLENS RAMMEBETINGELSER... Kvalitetsrapport Vallerødskolen Skoleåret 211 212 1 SKOLEN HER OG NU... 2 OPGAVER, MEDARBEJDERE OG BRUGERE...3 STATUS OG UDVIKLINGSPERSPEKTIVER...3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 5 RESULTATER...

Læs mere

Samarbejdsgrundlag. Mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og skoler og dagtilbud i Norddjurs Kommune

Samarbejdsgrundlag. Mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og skoler og dagtilbud i Norddjurs Kommune Samarbejdsgrundlag Mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og skoler og dagtilbud i Norddjurs Kommune 1 Indhold 1) Forord... 3 2) Hvorfor samarbejde?... 4 Det siger loven... 4 PPR s kerneopgave...

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012 (skoleåret 2011-12) Lejre Kommunes folkeskoler. Den 2. oktober 2012 Sagnummer 12/2412

Kvalitetsrapport 2012 (skoleåret 2011-12) Lejre Kommunes folkeskoler. Den 2. oktober 2012 Sagnummer 12/2412 Kvalitetsrapport 2012 (skoleåret 2011-12) Lejre Kommunes folkeskoler Den 2. oktober 2012 Sagnummer 12/2412 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsrapport for det fælles skolevæsen... side 3 1.1. Sammenfattende

Læs mere

5.02 Borbjerg Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2012

5.02 Borbjerg Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2012 5.02 Indhold 5.2.1 Forord ved skolelederen 5.2.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.2.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.2.3.1 En anerkendende skole 5.2.3.2 Faglighed og inklusion 5.2.3.3

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

1. Forord 6. Brenderup Skole og SFO. Skoleafdelingen. Opfølgning på tidligere rapport. 2. Metode og proces 11. Udfordringsretten.

1. Forord 6. Brenderup Skole og SFO. Skoleafdelingen. Opfølgning på tidligere rapport. 2. Metode og proces 11. Udfordringsretten. Skabelon for kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14 (Middelfart Kommunes Skolevæsen) Revideret og sendt til skolerne 200611. 1. Forord 6. Brenderup Skole og SFO Opfølgning på

Læs mere

Resultater indskoling, mellemtrin og udskoling

Resultater indskoling, mellemtrin og udskoling Resultater indskoling, mellemtrin og udskoling 1 Munkegårdsskolen Januar 2010 Kære Forældre, Eleverne fra 0.-8. klasse besvarede i foråret 2009 spørgeskemaet Termometeret, som er udarbejdet af DCUM (Dansk

Læs mere

Byskovskolen: Tovholder Ledelsen/fællesplanudvalg(F FU) Ledelse/SUN/DA SUN

Byskovskolen: Tovholder Ledelsen/fællesplanudvalg(F FU) Ledelse/SUN/DA SUN Byskovskolen: Ved dannelsen af den nye skole i Benløse har ledelsen lagt vægt på 4 grundlæggende værdier: Fællesskab, trivsel, faglighed og kommunikation og en overordnet målsætning for denne proces, som

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et revideret arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening, juli 2009 Tak til de som har bidraget med værdifuld

Læs mere

inklusionsguide Børne- og Ungdomsforvaltningen www.kk.dk/specialreformen

inklusionsguide Børne- og Ungdomsforvaltningen www.kk.dk/specialreformen inklusionsguide SPECIALREFORMEN Børne- og Ungdomsforvaltningen www.kk.dk/specialreformen www.kk.dk/specialreformen Inklusionsguiden er udgivet af Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen marts

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere