Projektbeskrivelse. Gladsaxe Kommune. Skolepolitisk projekt: Oprettet: Revideret: 1. Projektets titel. Motivation og Mestring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse. Gladsaxe Kommune. Skolepolitisk projekt: Oprettet: Revideret: 1. Projektets titel. Motivation og Mestring."

Transkript

1 Projektbeskrivelse Skolepolitisk projekt: Oprettet: Revideret: 1. Projektets titel En kort og klar titel, der illustrerer projektets idé, fokus og centrale spørgsmål Motivation og Mestring. Et undervisningsprojekt, der gennem styrkebaseret pædagogik, differentierede og tydelige læringsmål, flow, anerkendelse, læringsstile, IT-baseret undervisning, konkurrenceelementer samt motion og samarbejdsøvelser øger elevens trivsel og læring. Dette gennem et væsentligt kompetenceløft hos det pædagogiske personale med henblik på at kvalificere arbejdet indenfor IT og læring og skabe entreprenørskab hos den samlede elevgruppe dette med særlig fokus på drenge samt tosprogede elever. 2. Projektets baggrund Her beskrives den aktuelle baggrund for, at projektet igangsættes netop nu. Gladsaxe Skole (begge tidligere skoler) har gennem de sidste 2½ skoleår haft fokus på at arbejde med læringsmiljøer i et multisystemisk perspektiv, hvor der arbejdes rundt om barnet. Dette gennem at arbejde med LP-modellen. Med inklusionsprocessen og skabelsen af meningsfyldte, kreative og dynamiske fællesskaber for øje, vil skolen nu fokusere på selve undervisningen. Udgangspunktet for dette fokus vil være udviklingen af den enkelte elevs ressourcer og kompetencer i fællesskabet. I denne sammenhæng vil to store elevgrupper have en særlig fokus: Drenge og tosprogede elever, da videnskaben entydigt påpeger, at Folkeskolen i sin eksisterende form ikke formår skabe vilkår for tilsvarende udvikling for disse grupper sammenlignet med piger. I 2010/2011 gennemførtes pilotprojektet Motivation og mestring med særligt fokus på drenge i tre forskellige 5. klasser i Gladsaxe Kommune. Projektet var initieret af PPR-psykolog Mette Ledertoug i samarbejde med Kirsten Gibson, dir. Waves Education Med udgangspunkt i den efterfølgende positive analyse er der i indeværende skoleår påbegyndt endnu et pilotprojekt omkring 3 klasser (4. årgang). Projektet er dog igangværende, og derfor ikke endeligt evalueret. De indledende samtaler med lærere på årgangen indikerer selvsamme succesrate. Den føromtalte positive analyse påviser en øget motivation, øget oplevelse af læring, øget personlig trivsel og øget trivsel i fællesskabet hos den samlede børnegruppe. Stigningen er større for drengegruppen og markant større for de tosprogede drenge. Det samlede antal af tosprogede (dette værende drenge) er dog så 1

2 lille, at vi ikke kan konkludere. Det sagt, vurderer vi også, at vi er forpligtet til at være nysgerrige på en så positiv udvikling. I perioden fra det første pilotprojekts evaluering frem til nu, er vi blevet optaget af udviklingen indenfor positiv psykologi. Særligt optaget af styrkebaseret pædagogik. Vi har i vores specialpædagogiske foranstaltning Båndet netop høstet de første erfaringer indenfor feltet. Dette har foranlediget, at vi ønsker at inkorporere denne tilgang og metode i projektet. Projektet har fra start arbejdet med elevers styrke, men endnu ikke struktureret. Denne tilgang vil i et teoretisk, som i et praktisk perspektiv støtte op om kernen i Motivation og mestring og dermed styrke projektet. Slutteligt vil projektet blive tilknyttet en yderligere fag-faglig dimension ved IT-baseret undervisning. IT er ikke målet, men midlet. IT vil indgå i såvel planlægningen, som i tilrettelæggelsen og udførelsen af undervisningen. I planlægnings- og tilrettelæggelsesfasen vil vi have fokus på udførelsen af undervisningen (didaktiske overvejelser), håndtering og udbygning af databaser, vidensdeling, IT som læringsassistent samt udbredelse af web 2.0 teknologien. Sidstnævnte som aktiv didaktisk medspiller i selve undervisningen foruden, at IT indgår i dokumentation og evaluering af selvsamme samt den enkelte elev. 3. Formål Svaret på HVORFOR projektet igangsættes. - Hvilket problem skal løses? Motivation og mestring igangsættes for at initiere undervisning, der med udgangspunkt i forskningen, såvel empirisk som teoretisk, møder den enkelte elev, og med elevens ressourcer og styrker som udgangspunkt, skaber glade og stærke læringsfællesskaber. Dette skal optimere elevernes faglige indlæring, samt øge trivsel og glæde. 4. Målgruppe De personer/grupper, projektet retter sig imod. Projektet retter sig mod lærernes faglige udvikling og praksis samt elevernes faglige udvikling. 5. Bestiller og modtager Her angives hvem, der har bestilt projektet samt hvem det skal afrapporteres til. Børne- og kulturforvaltningen Skole- og familechef Bente Schoubye 6. Forventet start- og sluttidspunkt Projektets starttidspunkt er når projektbeskrivelsen er godkendt og det endelige startskud har lydt. Fra skoleårets start august For at imødekomme dette starttidspunkt, er det nødvendigt at starte projektet op på medarbejderplan allerede før sommerferien Medarbejderstyrker skal klarlægges og alle pædagogiske 2

3 Projektets sluttidspunkt er når projektets forventes afsluttet og evalueret. personaler skal i denne forbindelse til endnu en MUS. Foruden dette er det essentielt med et alment kompetenceløft indenfor ITområdet til brug i undervisningen. (beskrives i IT-ansøgning) Projektet er et implementeringsprojekt med flere evalueringsområder. Disse evalueringsområder vil have forskellige tidshorisonter. Skoleår 2012/ 2013 afslutning: Elevevaluering (undtaget læseudvikling) samt medarbejderevaluering. Skoleår 2012/ 2013 afslutning: IT evaluering, 1. del Skoleår 2013/ 2014, løbende: Læseniveau Skoleår 2014/ 2015 afslutning: IT, evaluering, 2. del Skoleår 2014/ 2015 afslutning: Implementeringsevaluering. 7. Mål Beskrivelse af mål er svaret på spørgsmålet HVORDAN det/de overordnede formål i pkt. 3 tænkes opnået. På kort sigt ved projektets afslutning På længere sigt Mål på elevplan: Øget faglighed Øgede læsefærdigheder Egen oplevelse af øget generel motivation Egen oplevelse af øget indlæring Egen oplevelse af bedre social kontakt i fællesskabet Egen oplevelse af bedre fysisk trivsel Egen oplevelse af bedre emotionel trivsel Mål på medarbejderplan: Større samarbejde i det nære team At opleve sig bedre til inklusionsarbejdet At kunne gennemføre differentieret undervisning At være sikker IT-bruger i planlægningen, tilrettelæggelsen og udførslen af undervisningen At kunne undervise med anvendelse af rubrics At kunne indarbejde bevægelse og samarbejdsøvelser i hverdagen At opleve at kunne arbejde systematiseret med anerkendelse, ros At kunne lede klasserummet At kunne motivere og skabe flow Mål på IT-plan: Almene øgede IT-færdigheder At kunne anvende IT som læringsassistent og arbejde målrettet med differentierede læringsmuligheder, læringskanaler samt interessefællesskaber At kunne inddrage mobile og trådløse teknologier i didaktisk øjemed 3

4 At kunne unddrage IT i undervisningen med elever som deltagere (frem for modtagere) At kunne navigere i databaser, mål og formålssætte. At kunne inddrage dokumentation og evaluering i undervisningen med den enkelte elev inkluderet i processen At medarbejdere og elever ved Gladsaxe Skole bliver kompetente Web 2.0 aktører At selve Gladsaxe Skole bliver Web 2.0 aktør 8. Succeskriterier Beskrivelse af succeskriterier er svaret på spørgsmålet HVORDAN skal det ses at målene i pkt. 8 er nået. I elevgruppen: At eleverne bliver gladere for at går i skole. At der er en større trivsel såvel for den enkelte, som i fællesskabet. At glæden ved at lære læres gennem flow og egen erkendelse af styrker. At det faglige niveau øges At elever føler sig set og anerkendt. At elever får styrket deres kreativitet At elever får styrket deres evner for innovation med henblik på entreprenørskab At eleverne oplever IT som en reel integreret del af deres faglige udvikling med relevans for den enkelte At eleverne, uanset køn, indgår mere ligeligt i læringsprocesser At eleverne, trods etnisk baggrund, indgår mere ligeligt i læringsprocesser At færre elever bliver ekskluderet, fagligt som socialt, og kan inkluderes i fællesskaberne I medarbejdergruppen: At medarbejderne bliver gladere for at gå på arbejde og har en oplevelse af, at de kan løfte opgaven At det faglige samarbejde styrkes og at man ikke er alene med opgaver. Projektet er en fællesopgave. At der sker videndeling At medarbejderne kan arbejde med mål og delmål og kan undervisningsdifferentiere på flere niveauer. At alle medarbejdere oplever IT som en hjælp til arbejdsopgaven I forældregruppen: At forældrene får større indsigt i skolens arbejde At forældrene oplever gladere og dygtigere børn. 9. Projektets interessenter Her beskrives evt. i stikord alle projektets interessenter, dvs. alle, der direkte eller indirekte Skoleledelse Lærere Pædagoger Elever Forældre 4

5 kan/vil påvirke projektets processer eller produkter i positiv eller negativ stil. Waves Education (samarbejdspartner) PPR Børne- og kulturforvaltningen Børne- og undervisningsudvalget 10. Kommunikation Projektet indeholder, som beskrevet, flere interessenter. Her beskrives hvordan og hvornår, der skal kommunikeres til projektets interessenter. Kommunikationen til Børne- og kulturforvaltningen vil naturligvis være tilrettelagt gennem af forvaltningen definerede specifikationer, hvilket også indebærer kommunikationen til PPR samt BU. Kommunikationen med eksterne samarbejdspartnere er dialog baseret ved projektgruppemøder. Skolebestyrelsen er inddraget i dialogen omkring projektet ved en arbejdsdag i februar. Skoleledelsen har bestyrelsens fulde opbakning til projektet. Ligeledes er kommunikationen med personalegruppen startet op. Motivation og Mestring er ikke ukendt qua førnævnte pilotprojekter. Projektet er gennemgået på et pædagogisk rådsmøde med efterfølgende positiv feedback. Projektets udvikling indgår endvidere i skolens pædagogiske udviklings-forum (PUF), hvor personalerepræsentanter og tillidsmænd indgår. Ledelsen har det overordnede ansvar for planlægning og kommunikation. PUF kommunikerer via afdelinger og involveres i tidsplanlægningen og indhenter temaer for videre dialog. Foruden dette involveres personalet gennem workshops og kompetenceudviklende teammøder med eksterne samarbejdspartnere. Eleverne informeres gennem 6-uger lange introduktionsforløb og ved den indledende opstartsfase. Kommunikationen vil være differentieret i henhold til alder og dermed forståelsesramme. Den største ændring i kommunikation den enkelte elev vil opleve, vil utvivlsom være feedback på egen udvikling, som dels ligger i projektets pædagogiske tiltag, dels vil manifestere sig gennem de teknologiske muligheder skolen vil få i undervisningen. Dette vil enten være direkte feedback i arbejdsfaser, i dokumentation eller i evaluering. Det vil også være i formuleringen af tydelige mål i og formål med undervisningen. Informationer, som forældre til den enkelte elev kan få adgang til. I forbindelse med planlægningen af projektet, vil der gennem foråret være en række forberedelser. I forbindelse med, eller som et led i disse, vil der i juni måned udgå det første informationsbrev om projektet. Vi vil i denne forbindelse bekendtgøre det på skoleporten med links til folder, rapport, artikler, udvalgte dele af projektbeskrivelse, årshjul for de enkelte årgange og andre relevante informationer. I forbindelse med første forældremøde vil en repræsentant fra ledelsen deltage og fortælle om projektet 5

6 før selve opstarten. Skolen har i forbindelse med fusionen tradition for at skrive informationsbreve, og det vil være ganske relevant at beskrive udviklingen netop der. Vi ønsker også en yderligere dialog med forældre og andre borgere i kommunen. Som et led i strategien om, at skolen skal blive Web 2.0 aktør, vil det være en selvfølge, at vi deltager i sociale medier og blogs. Vi vil, med tilladelse, introducere projektet på Facebook med løbende opdateringer. Tweet vil også være en selvfølge, ligesom en blog i et relevant forum kunne være meningsfyldt. Vi ønsker at invitere borgere og akademiske aktører indenfor i vores interessefelter. Såvel i skolebestyrelsesregi, som i personalegruppen, har vi gennem dette skoleår arbejdet aktivt med en kommunikationspolitik med særlig fokus på skole-/ hjemsamarbejdet. Motivation og Mestring inklusive den IT-baserede undervisning, og dertil hørende feedback samt kommunikationsmuligheder af, med og til den enkelte elev, vil tilføje dette samarbejde en helt ny dimension. Denne dimension vil i sig selv manifestere sig som en væsentlig grundsten i skole-/ samarbejdet. Og dermed meget vel sammen med Web 2.0 aktørperspektivet, påvirke udviklingen af skolens fremtidige kommunikationspolitik. En politik der på sigt, vil være definerende for kommunikationen af dette projekt. 11. Aktiviteter Her beskrives hvilke aktiviteter/opgaver, der skal iværksættes. Personaleudviklingssystem skal implementeres Screening af personalegruppen, styrkebaseret Screening af elevgruppen, læringsstile Screening af elevgruppen, styrker og interesser Trivselsmåling af elevgruppen - ved årets start samt afslutning til evalueringsbrug Læsetest samt 2. testning af elevgruppen (valgfri på de enkelte årgange) ved årets start samt afslutning til evalueringsbrug IT videndelingssystem skal implementeres (læringsassistent) Årshjul, projektimplementering, skal udarbejdes Personalekompetenceudvikling v. Workshop om fædigheds- og forståelsesmål Workshop om planlægning af læringforløb samt opfølgningsmøde i teamet Workshop om differentierede evalueingskriterier samt opfølgningmøde i teamet Workshop om vidensdeling Kursus om motivation og mestring i de enkelte teams Kursus om styrkebaseret pædagogik i praksis i de enkelte teams Intensive opstartsforløb for de enkelte teams af 6 ugers varrighed pr. team i direkte forlængelse af kompetenceudviklingsforløb 6

7 Vejledningsforløb skoleåret ud i de enkelte teams med hjælp til planlægning og gennemførsel af undervisning Specifik, øget IT-support 12. Risikovurdering Her beskrives de på forhånd kendte svagheder og begrænsninger ved projektet. 13. Milepæle Her anføres de strategiske milepæle i form af tidsfrister og leverancer, der skal overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse. Der kan i projektet være risiko for: Modstand fra lærer- og pædagoggruppen IT ikke fungerer optimalt At de positive resultater fra pilotprojekterne udebliver De første egentlig milepæle nået. Efterfølgende: Screening af de professionelle samt afholdelse af udviklingssamtale, maj/ juni 2012 Afholdelse af pædagogisk dag/kickoff, Afholdelse af workshops, opstart, august 2012 Igangsættelse af årgangsforløb, august 2012 Elev og lærerevaluering, forår 2013 Læseudviklingsevaluering, start september 2013 IT-evaluering, forår 2013 samt 2015 Implementeringsevaluering, forår Økonomi Her beskrives udgiftsposterne i projektet. Hvis der ansøges om midler fra den centrale udviklingspulje anføres endvidere hvilke aktiviteter, der søges midler til og hvilket beløb der ansøges om. Mette Ledertoug: Frikøb PPR, 10 timer pr. uge, 1 år ,00 Kirsten Gibson, ekstern samarbejdspartner: 10 timer pr. mnd. Rubrics samt kørsel i ,00 alt Uddannelse, personale, i alt 120 timer ,00 Personaleudviklingssystem ,00 IT videndelingssystem ,00 Web 2,0 demoforløb, grammatik ,00 Web 2,0 demoforløb, decimalsystemet ,00 Afholdelse Pædagogisk dag 7.880,00 Nikolaj Molkthe Leth, ekstern samarbejdspartner Afholdelse Pædagogisk dag, anslået ,00 7

8 Vedr. personale. Alle medarbejdere vil få kompetenceløft i form af workshops og opfølgningsmøder svarende til i alt 28 timer. Ved skoleårets planlægning, dette som det foregående år, har skolen arbejdet med en ramme på 18 timer. De totale omkostninger er angivet med blå. Meromkostningerne grundet den nødvendige øgede uddannelsestid projektet kræver, er angivet med rød. Afholdelse af pædagogisk dag er inkluderet i skoleårets planlægning og vil derfor ikke indgå som udgiftspost i projektet. Personale: 62 lærere, 28 timer kursustid ,98 18 pædagoger, 28 timer kurs ,67 62 lærere, merudgift kursustid ,71 18 pædagoger, merudgift kurs ,96 Udgifter til projektet Motivation og mestring i alt: kr ,67 Vi ansøger om dækning til projektet 15. Organisatorisk ramme Projektejer og projektleder defineres. Sammensætning, funktion og roller beskrives, såfremt der etableres: - styregruppe - arbejdsgruppe - referencegruppe Projektejer: Michael Mariendal (politisk visionær) Projektleder: Wenche Fogsgaard (politisk visionær) Evaluering/ forskningsansvar, pædagogisk udvikling: Mette Ledertoug, PPR (koncept visionær) IT-ansvarlig: Claus Møller (funktions visionær) Ekstern konsulent: Kirsten Gibson (koncept visionær) 16. Personaleressourcer Her beskrives hvor megen tid henholdsvis projektleder og projektmedarbejdere forventes at bruge. Michael Mariendal anslået ugentligt forbrug: 3 timer Wenche Fogsgaard anslået ugentligt forbrug: 10 timer IT ansvar: Claus Møller anslået ugentlig forbrug: 6 timer Udvikling af rubrics: Kirsten Gibson anslået ugentlig forbrug: 2 timer Styrkebaseret pædagogisk kompetenceudvikling samt evaluering: Mette Ledertoug anslået ugentlig forbrug: 10 timer Foruden dette er der en række kompetencegivende opgaver (workshops samt teammøder) bundet op på de enkelte medarbejdere. 8

9 17. Evaluering Her beskrives hvordan og hvornår der vil ske en evaluering af: - projektforløb /proces - projektets resultat - projektets erfaringer. Skoleår 2012/ 2013 afslutning: Elevevaluering (undtaget læseudvikling) samt medarbejderevaluering. Vil indgå som grundforskning i Masteropgave i positiv psykologi ved cand. pæd. psyk. Mette Ledertoug. Skoleår 2012/ 2013 afslutning: IT evaluering, 1. del. Ved ledelsen ved Gladsaxe Skole gennem kvantitative vurderinger samt kvalitative interviews. Skoleår 2013/ 2014, løbende: Læseniveau. Ved læsetest (bruges normalt af Gladsaxe kommune) af den samlede elevgruppe nøjagtigt 1 år efter projektstart for den enkelte årgang. Testresultater sammenlignes statistisk med foregående års udvikling på et år. Skoleår 2014/ 2015 afslutning: IT, evaluering, 2. del. Ad del 1. Skoleår 2014/ 2015 afslutning: Implementeringsevaluering. Kvantitativ opgørelse gennem analyse af årganges årshjul samt kvalitative interviews. 18. Forslag til understøttende initiativer fra forvaltning, GPV el.lign. Vi ønsker naturligvis en generel opbakning til projektet, da community acceptance er et velkendt succeskriterie for at lykkes med en implementering af større forandringer. Vi ønsker at være åbne, kommunikative og dialogiske i relation til både forvaltning og borgere, og kunne i den sammenhæng på sigt ønske at videreudvikle vores kommunikationskanaler til også at omhandle sociale medier. Vi ønsker også til stadighed at videreudvikle vores samarbejde med PPR, familieafdelingen, familieskolen, SSP, børnehuse, klub mv. At udvikle sammen, prøve nye muligheder af for at skabe en sammenhængskraft for den enkelte. En vej til udvikling for Gladsaxe Skole kunne være, at vi f.eks. indgik et samarbejde med et børnehus om LP-modellen eller en klub om styrkebaseret pædagogik. Ligeledes kunne vi ønske et samarbejde med GPV om kurser på vores skole til vores medarbejdere. 19. Kort og præcis beskrivelse af projektet Max. ¼ side til brug for offentliggørelse på skolens hjemmeside o.lign. Motivation og mestring Motivation og Mestring havde oprindeligt sit udgangspunkt i den inklusionsopgave som er blevet mere og mere udbredt i folkeskolen. Det stod og står stadigvæk - klart, at det er drengene, der er mest udfordret i skolen. 2/3 af de børn, der modtager specialundervisning er drenge og Undervisningsministeriets rejsehold rapporterede, at lærerne i den danske folkeskole vurderer, at 28,3% af drengene har ADHD-lignende træk eller adfærdsforstyrrelser. 9

10 Motivation og Mestring startede på det grundlag ud som et projekt, der havde til hensigt at løfte niveauet hos drengene i forhold til både faglig indlæring, god adfærd og trivsel. Selvfølgelig uden, at det var på pigernes bekostning. Udgangspunktet for projektet findes i den positive psykologi, hvor vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer, styrker og muligheder for at opbygge selvværd og talent. Dette samtidig med, at vi udbygger fagligheden gennem de professionelle samarbejder om den IT-baserede undervisning, og at vi møder den enkelte elev hvor han eller hun er. Dette gennem tydlige og forskellige (del-)mål samt på forskellige måder (læringsstile og styrkesider). Eleverne får en bedre og mere positiv indsigt i både sig selv og deres klassekammerater. De genkender god og optimal læring (flow), og skaber rum og plads til bedre samarbejdsprocesser i klasserummet samt modet til at fejle, der skaber grundlaget for og overskuddet til kreativitet og innovation i opgaveløsningen. Sidst men ikke mindst fokuserer vi på energi gennem bevægelse og konkurrenceelementer. Vi ved, at hjernen fungerer bedre ved bevægelse i hverdagen, og at det giver ro i kroppen. Konkurrence er for de fleste i sig selv motiverende, ligesom det er at arbejde med noget man kan, eller noget man har interesse for. Projektets delelementer er: Motion og samarbejdsøvelser Motivation med klare mål og delmål via anvendelse af rubrics-skema Flow og udfyldelse af flowdiagrammer for fokus på optimal læring IT baseret undervisning Screening af elever og professionelle med henblik på at arbejde pædagogisk styrkebaseret Screening af elever for at kunne tilrettelægge ud fra læringsstile og arbejde med interesser Anerkendelse og systematiseret ros Kontinuerlig og præcis feedback på udvikling hos den enkelte elev Konkurrenceelementer i undervisningen Pilotprojekter har lært os, at elever oplever en bedre trivsel og en større udvikling, når de arbejder med Motivation og Mestring. Vi kan påvise, at drengene oplever en større forandring end pigerne. Den største hos tosprogede drenge. Vi ønsker en bedre skole for alle elever, en mere lige skole for alle og en gladere skole for alle. 20. Projektets nyhedsværdi Hvordan er projektet Så vidt vi er orienteret, eller har forsøgt at orientere os, adskiller vores udviklingsprojekt sig fra andre, vi har kendskab til. Dette såvel kommunalt som nationalt. 10

11 nyskabende indholdsmæssigt og/eller metodemæssigt? De enkelte elementer i projektet er velkendte og har videnskabelig evidens. Det er omfanget og kombinationen af disse elementer vi ikke genkender fra andre projekter. I vores optik støtter de enkelte elementer op om det enkelte barns udvikling i et didaktisk øjemed, de komplementerer hinanden i den professionelles opgaveløsning. Eksempelvis giver IT lærerne muligheder for at tilrettelægge differentieret undervisning ud fra store informationsmængder om elevgruppen (læringsstile/ styrker/ niveau), ligesom IT giver adgang til programmer med indbygget differentiering. Samme værktøj giver konkret feedback (fx er flere fag-faglige programmer opbygget som spil der giver konkrete point, stjerner el. lign). Dette går hånd i hånd med lærerens systematiske tilgang til ros og anerkendelse. Samarbejdsøvelser børnene i mellem og den positive pædagogik forstærker udvikling og motivation. Udvikling og motivation er grundlaget for både innovation og læring. Positiv pædagogik skaber mulighed for at fejle, hvilket er en nødvendighed for at skabe kreativitet. Alt dette i en ramme med tydelige mål og formål. Meningsgivende og frihedsgivende. Om end dette projekt læner sig op af pilotprojekterne i indhold, har vi derfor valgt nu også at prioritere IT-baseret undervisning og styrkebaseret pædagogik tilsvarende i dette skolepolitiske udviklingsprojekt. 11

Projektbeskrivelse. Oprettet den 8. oktober Projektets titel Projektbeskrivelse - akutteam

Projektbeskrivelse. Oprettet den 8. oktober Projektets titel Projektbeskrivelse - akutteam Projektbeskrivelse Oprettet den 8. oktober 2012 1. Projektets titel Projektbeskrivelse - akutteam 2. Projektets baggrund Her beskrives den aktuelle baggrund for, at projektet igangsættes netop nu. 3. Formål

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Projektbeskrivelse Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg 1. Projektets titel Strategi for sygeplejen Indsatsområde:

Læs mere

Motivation og mestring et pilotprojekt med særligt fokus på drenge Af Mette Marie Ledertoug, psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Gladsaxe

Motivation og mestring et pilotprojekt med særligt fokus på drenge Af Mette Marie Ledertoug, psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Gladsaxe Motivation og mestring et pilotprojekt med særligt fokus på drenge Af Mette Marie Ledertoug, psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Gladsaxe Statistikken viser, at 2/3 af de børn, der modtager specialundervisning

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Glostrup Kommune. Mødeaktivitet for 48 lærere (6 møder á 1 time) (team med opstart i år 1): 288 timer á 256 kr.

Glostrup Kommune. Mødeaktivitet for 48 lærere (6 møder á 1 time) (team med opstart i år 1): 288 timer á 256 kr. Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhusparken 1 2600 Glostrup Tlf.: 43 23 64 93 Fax: 43 23 65 39 Ansøgningsskema vedr. udviklings- og forsøgsarbejder på skoleområdet (hovedansøgningsfrist

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Sygeplejens identitet Projektbeskrivelse Udarbejdet af Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppe Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Dato: 15. oktober 2014

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole)

Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole) Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole) 1. Kommunens navn Horsens Kommune 2. Folkeskole omfattet af

Læs mere

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 strategi Strategigruppens arbejde med de indkomne forslag fra strategidagen Vores vision er, at vi vil sende ansvarlige, nysgerrige

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle Strategi for udviklende og lærende fællesskaber for alle Herlev Kommune, 2016 1. udgave Oplag: 1000 eksemplarer Tryk: Herrmann & Fischer Grafisk layout: Mediebureauet Realize Fotos: Herlev Kommune, Panthermedia

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Reformen af folkeskolen realiseres med start i august 2014. Projektgruppe 1: overordnede mål og rammer

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune

Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune Forord I forbindelse med processen omkring implementering af Folkeskolereformen 2014 i Vordingborg Kommune har vi haft en proces i gang siden november 2013. På

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform.

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Vi har sunget skoleåret ind med Der er et yndigt land, Det var så ferien, så nu er det

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Ansøgning skal udfyldes senest 26. marts og sendes til Center Børn og Unge. Ansøgningen skal max fylde 2 sider.

Ansøgning skal udfyldes senest 26. marts og sendes til Center Børn og Unge. Ansøgningen skal max fylde 2 sider. 1 - Terndrup - understøttende undervisning.docx Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-2-13 Ansøgning skal udfyldes senest 26. marts og sendes til Center Børn og Unge. Ansøgningen skal max fylde 2 sider.

Læs mere

Politik for udviklende fællesskaber

Politik for udviklende fællesskaber Politik for udviklende fællesskaber - Inklusionspolitik for området 0-18 år i Billund kommune Hvilke værdier er inklusionspolitikken baseret på? Inddragelse Ejerskab Kvalitet Sammenhæng Dialog Værdisæt:

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor.

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor. Den pædagogiske erhvervsuddannelsesreform SOPU har valgt at fokusere på fire særlige indsatsområder i forbindelse med EUD reformen. Dogmerne har sit udgangspunkt i skolens fælles pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Indledning For at give alle medarbejdere, elever og forældre et fundament at starte på i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen 2014, har vi udarbejdet

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION I løbet af et skoleår indsamles store mængder oplysninger relateret til den enkelte elevs faglige kunnen, trivsel og generelle udvikling i skolen. Det sker, både

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af

Læs mere

Nestinspirerede klasser i Greve kommune. - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen

Nestinspirerede klasser i Greve kommune. - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen Nestinspirerede klasser i Greve kommune - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen To citater Jeg gik hele sommeren og var bekymret og nervøs for hvordan det skulle gå jeg har aldrig arbejdet med børn med

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Connie Sørensen E-mail: cons@aarhus.dk

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE Et tilbud om at gennemføre et nyt og innovativt to-ugers læringsforløb for ikke-uddannelsesparate elever

Læs mere

Hvad er LP modellen? - og hvorfor netop nu??

Hvad er LP modellen? - og hvorfor netop nu?? læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen Hvad er LP modellen? - og hvorfor netop nu?? Morsø kommune 16. Januar 2008 Ole Hansen Projektchef På vej mod en mere faglig og rummelig folkeskole I skolen

Læs mere

Ny skoledag efter skolereformen 2014 Det er tilladt at have ambitioner

Ny skoledag efter skolereformen 2014 Det er tilladt at have ambitioner Ny skoledag efter skolereformen 2014 Det er tilladt at have ambitioner Det følgende oplæg er Skole og Forældres tanker om, hvordan en ny skoledag kan se ud, efter implementeringen af skolereformen. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Skolerne skal formulere projektbeskrivelser på ovenstående i marts måned 2015, og laver afrapportering fra nuværende projekter i juni 2015.

Skolerne skal formulere projektbeskrivelser på ovenstående i marts måned 2015, og laver afrapportering fra nuværende projekter i juni 2015. Center Børn og Unge Journalnr: 17.00.00-A00-1-12 Dato: 3-4-2014 Ansøgning til puljer under folkeskolereform Projekt: [indsæt titel] Børne- og Ungdomsudvalget fastholder i 2015 puljerne til holddeling og

Læs mere

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs.

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. http://specialcentertapsskole.skoleblogs.dk/ RAMMESÆTNING Der er mange opgaver under PLC. På vores skole drejer det sig

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune SK-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens SK-klasser. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Ubberud Skole. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Ubberud Skole. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Ubberud Skole for dig og dit barn Børne og ungeforvaltningen Skoleafdelingen Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ www.odense.dk/dss Udgivet April 2013 for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen

Læs mere

Ledelsespraksis i en tosprogskontekst - arbejde med elevernes progression

Ledelsespraksis i en tosprogskontekst - arbejde med elevernes progression Ledelsespraksis i en tosprogskontekst - arbejde med elevernes progression Langmarkskolen Horsens Mangfoldig elevgruppe - ca. 455 børn 25 forskellig nationaliteter Største grupper af børn kommer fra Bosnien,

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Pæd. leder Peter kilden Grøn E-mail:

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Konference d. 12. maj 2015 Udviklings- og forskningsprojekt om Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Projektdeltagere i Kompetenceudvikling og teamsamarbejde Ringkøbing-Skjern kommune

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune.

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune. Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION April 2012 I SKOLEN kommune. INKLUSION. Fra Fremtidens skole : I en inkluderende skole oplever alle elever sig selv og hinanden som en naturlig del af skolens

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014 Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer Seminar ved LSP 27.05.2014 Reformen Faglig løft af folkeskolen har 3 overordnede mål MÅL: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere