Københavns Kommune har en unik mulighed for at implementere skolereformen et indspil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune har en unik mulighed for at implementere skolereformen et indspil"

Transkript

1 MDI Enghavevej 31, København V Tlf Københavns Kommune har en unik mulighed for at implementere skolereformen et indspil Til Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune København d. 24. juni 2013 Med afsæt i forliget om folkeskolereformen d. 7. juni, står kommunen nu overfor at skulle implementere en skolereform, som taler ind i det stærke samarbejde og den samtænkning der har fundet sted skoler og fritidshjem/klubber imellem, igennem en 10årig periode. Det er ambitiøse og visionære politikere i København der har haft ambitionen om at lærer og pædagogfagligt samarbejde i et ligeværdigt samspil, skaber et fælles og bedste fokus på barnets trivsel, udvikling og læring. Der har derfor været afsat penge til indsatsen og der er lagt rigtig mange lokale kræfter i at udvikle og etablere stærke samarbejdsrelationer. Samtænkning stærkt samarbejde Gennem de 10 år samtænkningsprojektet har kørt, har vi kun hørt enige udtalelser uanset om de er fra skole, fritidshjem eller forældre om, hvorfor det er lykkedes godt mange steder at etablere et berigende samarbejde mellem fritidshjem/klub og skole. Det skyldes, at grundlaget for samarbejdet udspringer af en formaliseret ligeværdighed mellem parterne. Det er derfor meget centralt, at man i København udmønter den ny skolereform, så man også fremover bygger samarbejdet mellem skoleleder og fritidshjem/fritidsklub leder på et ligeværdigt samarbejde fx i et partnerskab. Det vil sikre blikket for hinandens faglighed, viden og praksis og det er herigennem børnene vil komme til at profitere allermest af en skole, som skal noget andet end det vi kender i dag. Vide rammer for lokal udmøntning i kommunen MDI hæfter sig positivt ved aftaletekstens formuleringer om, at kommunerne får lokal frihed og fleksibilitet til at tilrettelægge den understøttende undervisning, hvor særligt den pædagogfaglige dimension er tænkt ind. MDI har d. 12. juni 2013 haft en dialogcafe med Troels Ravn fra folketinget og MDI s medlemsinstitutioner, hvor Troels Ravn også udtrykte stor forståelse og lydhørhed for det særlige udviklingsforløb i København, som ikke må rulles tilbage med en reform der forankrer ansvaret for samtænkningen hos skolelederen, men må basere sig på ligeværdighed og videreudvikling af det der allerede sker i dag. Øget chancelighed og inklusion i et ligeværdigt samarbejde Et af de væsentlige elementer i reformen er udvikling af flere og differentierede læringsformer, som kan styrke såvel de stærke som de svageste børn og øge inklusion. Det vil derfor være oplagt at bygge videre på de gode erfaringer fra samtænkningen i København, hvor der med de anderledes fysiske rum og rammer, der er i fritidshjem/klub, kan støttes op om de svagest stillede børn. De anderledes læringsrum og former, der er udviklet, og hvor fx lærere og pædagoger er i fritidshjemmet sammen i stedet for skolen, er til gavn for de børn, som har svært ved de traditionelt mere

2 snævre former i skolen. Set i et børneperspektiv er det meget vigtigt at bevare og videreudvikle dette ligeværdige samarbejde mellem lærere og pædagoger. Særligt i forhold til at nå målet om at øge elevernes trivsel. Helhed i dagen ikke blot i skolen I det styrkede fokus på trivsel og udvikling i folkeskolen, må man ikke slække ambitionen og fokus på børnenes fritidsliv. Dels er det vigtigt at værne om børnenes fritid og være tydelige på vigtigheden af den kvalitet som børnene beriges med i FRItiden i timerne inden skoletiden og efter skoletiden, selvom den er blevet indskrænket. Dels er det vigtigt at det giver mening for forældre, således at de fortsat kan se værdien og viljen til at betale for en reduceret fritidshjem eller klubtid. En ambitiøs skolereform må ikke resultere i uambitiøse fritidstilbud med det resultat at børnene hænger på gaden fra kl. 15 om eftermiddagen og ikke bliver set og hørt som de i dag gør i det frieinstitutionsliv. Med f.eks. et intensiveret SSParbejde til følge. Det kalder på en ligeværdighed mellem skoletid og fritid, mellem skoleleder og fritidsleder. Skolereformen set i lyset af organiseringen på daginstitutions og fritidshjemområdet Endelig vil en eventuel påtænkt omlægning af fritidshjem og klubber til organisatorisk at høre under skolen uanset om fritidshjemmene er kommunale eller selvejende betyde en opbrydning i det andet store projekt i kommunen, nemlig etableringen af klynger, forpligtende netværk og partnerskaber gennem de sidste 3 år. Her ser MDI at de forpligtende netværk har haft en stor effekt på udveksling af faglighed, sparring og styrket ledelse, som institutionerne har profiteret rigtig meget af og som tilsvarende kan skabe effekt og videreudvikle relationen mellem skole og frit/klub. Benyt forældreengagementet Skolereformen lægger op til en øget interaktion og et bedre samspil med lokale aktører. Den selvejendes institution er i sin konstruktion forankret hos forældrene, som har den overordnede ledelses og udviklingskompetence. Med de lokale forældre der er engagerede og medskabere af det selvejendes institutionsliv, vil der også være mulighed for at trække lokalsamfundet og de lokale ressourcer ind i institutions og skolelivet, på en anden måde end vi kender i dag. Det er en god og interessant platform at forankre og videreudvikle skolen og fritidslivet på, i et lokalområde med involvering af de lokale aktive kræfter. MDI finder det derfor vigtigt at: fritidshjem og klubber fortsætter med selvstændig ledelsesfunktion og forældrebestyrelser, således at den pædagogiske faglighed får en ledelsesmæssig tydelighed. Gerne udbygget med understøttende funktioner i forhold til det tværfaglige samarbejde med andre offentlige aktører og relationsarbejdet med forældre og lokalsamfund kommunen giver mulighed for lokalt at kunne indgå forpligtende partnerskaber skole og fritidshjem/klub imellem, således at helheden og det tværfaglige samarbejde får bedst mulige betingelser til gavn for børnene, både i skoletiden og i morgen og seneftermiddagstimerne midler afsat til kompetenceudvikling af ledere understøtter viden om og forståelse for tværfaglighedens vigtighed og hinandens viden og praksis klubber og fritidshjem skal kunne tiltrække stærke faglige pædagogkræfter og dermed også tilbyde ansættelser i form af fuldtidsstillinger. For at det kan ske, er det vigtigt at fastholde pædagogstillinger i regi af klub og fritidshjemmene og så med mulighed for at skolen rekrutterer pædagogtimer fra fritidshjem og klubber, hvor fritidshjem/klubberne har ansættelsesforholdet og det faglige udviklingsansvar og i samarbejde med skolen sikrer et godt tværfagligt samarbejde 2

3 MDI mener, at der i København er udviklet et unikt forarbejde med samtænkningen, som der bør bygges videre på i udmøntningen af den nye folkeskolereform i København for børnenes skyld. Vedlagt et par eksempler fra praksis omkring arbejdet med samtænkningen og tværfagligheden. Anders Zorck Direktør Kirsten Birk Olsen Organisationskonsulent cc.: Administrerende direktør Else Sommer Direktør Tobias Børner Stax Ressourcedirektør Steen Enemark Kildesgaard Stabschef Thomas Berlin Hovmand Kapacitetsstyring, Kontorchef Henriette Bjørn Nielsen Områdechefer Københavns Forældreorganisation, KFO BUPL, Hovedstaden LFS Selvejende fritidshjem og klubber i Københavns Kommune Paraplyorganisationen FRIE Børneringen Danske Daginstitutioner 3

4 Fritidsklub Hjørnet, Præstekær Brønshøj Netværket: Den røde tråd Beretning om arbejdet fra samtænkningen fra pædaogerne: Vi prioriterer tiden til at indfange og se det hele barn her i klubben. Ud fra denne forståelse går vi ind i samarbejdet med skolen, hvor vi ser problemer eller vanskelligheder. F.eks. har vi en dreng på 12 år, som er omgænger i skolen, hvor vi har oplevet at han mistrives og var modløs. Han fortalte selv, at han blev mobbet af sine gamle klassekammerater. Vi etablerede kontakt med forældre og klasselærer, og etablerede et særligt samarbejde og fokus på drengens trivsel, samt lagde resurser ind i den gamle klasse for at arbejde med mobning og styrkelse af fællesskabet. Vi er ventil for mange af børnenes problemer: F.eks. En 10 årig dreng kommer I klub en dag og spontant fortæller, at han kan lide at komme i klub, fordi man her kan få ordnet de konflikter der har været i løbet af skoledagen. Klubben fungerer som et frirum, hvor man også kan læsse af og hvor problemerne kan prioriteres og handles på. Netop derfor mener vi, at vi er med til at styrke børnenes udvikling og trivsel, særligt i form af vores styrkede samarbejde med skolen. Vi er opmærksomme på vores status som rollemodeller og kulturbærere, og oplever at disse kompetencer er til stor nytte i samarbejdet med skole især omkring det enkelte barn og børnene imellem. Vi pædagoger ser en stor resurse i at arbejde hele vejen rundt om barnet. Vores omdrejningspunkt er, at arbejde med barnet/børnegruppens sociale kompetencer. Vi ser en stor vigtighed i dette, da vi oplever at børn der ikke fungerer socialt eller mistrives, ikke formår at få en fornuftig skolegang. 4

5 Adventskirkens børnegaard, Randbøllen Vanløse Netværk ME5 Beretning om arbejdet med samtænkningen fra pædagoger og leder: Vi har haft samtænkning nu i 10 år. Fritidshjemmet deltager i skolen, har haft 200 timer i 0. Klasse og 80 timer i Klasse. Klubben har deltaget i forældremøder, møder med lærerne hvor der har været behov, og lavet fælles strategier for de enkelte grupper (piger, drenge eller hele klassen) På det administrative plan har vi et udvalg bestående af en ledelsesrepræsentant og medarbejderrepræsentant for hver institution. Det udvalg har stået for den overordnede planlægning og andre ad hoc opgaver. Alle der deltager i samtænkning samles hvert år i maj, hvor vi holder fælles oplæg og planlægning, derefter er det i hver klasse den enkelte lærer og pædagog, der selv har fundet ud af hvad klassens behov er og har planlagt forløb ud fra det. Da der i forbindelse med lærernes ændrede arbejdstid, blev fjernet timer til forberedelse i samtænkning, valgte skolen, at prioritere et timetal til de lærere der havde Klasse, således at der stadig er timer til fælles forberedelse og planlægning. Vi har på fritidshjemmene i skoleåret 13/14 også valgt, at fortsætte efter den kendte model, selvom der i det stærke samarbejde ikke direkte lægges op til at pædagogerne deltager i skolearbejdet. Vi har så mange gode oplevelser og erfaringer med samarbejdet at det vil være forkert at stoppe. Der har været mange forskellige forløb, alle med fokus på det sociale liv i klassen og bevægelse. Der har været længere forløb, som er mundet ud i teaterforestilling, musik mm. Der har været deltagelse i klassens tid, hvor fokus har været på trivsel, sprog mm og der har været deltagelse på ture og i fleksuger. En fast tilbagevendende tradition har været fastelavn. Her har vi sammen med lærerne lavet arrangement på institutionerne, således at børnene ikke har skullet forholde sig både til fastelavn i skoletiden og derefter på frit. Vi har i det skoleår der er gået bl.a. deltaget i klassens tid i 3. klasse. Der har i disse timer været fokus på hvordan børnene interagerer med hinanden, deres sprog mm. Ved at der både har været lærer og pædagog tilsted i disse timer, har der været en rød tråd til det arbejde vi så har arbejdet videre med i skolen og på institutionen. Børnene har mærket, at vi arbejder sammen og har et fællesskab omkring gruppens trivsel og vi er fælles om at få gruppen til at blive velfungerende. 5

6 Skt. Johannes gaarden Nørrebro Netværket: Pro4N Praksis fortællinger fra fritidshjemmet i forhold til stærkt samarbejde Vi arbejder med børnenes sociale liv, og samarbejder med lærerne i forhold til at generere trivsel i klasserne. Konkret havde vi en gruppe piger i anden klasse der sidste år fungerede dårligt sammen i skolen. Efter nogle samtaler med lærerne, forældrene og pigerne iværksatte vi et projekt på fritidshjemmet, hvor vi understøttede pigernes læring i forhold til at respektere hinanden og i forhold til at se andre sider af hinanden end de fastlåste roller de ser dem selv og hinanden i, til dagligt i skolen. Pigerne har i dag et bedre samarbejde og selvom de stadig har konflikter nu og da, bliver det ikke så voldsomt, og pigerne kommer selv til personalet på fritidshjemmet og beder om hjælp. Klasselæreren gør brug af nogle sociale spilleregler i skolen, som pigerne har været med til at definere på fritidshjemmet. Styrker fra klubben i forhold til praksis fortællinger. Vi ser generelt vores faglig styrke i, at vi arbejder fleksibelt og helhedsorienteret med barnet i centrum, og bestræber os på at arbejde med mange udviklingsveje. F.eks. har vi en pædagog som dagligt deltager på skolen, hvor hun spiser med en pige der lider af anoreksi. Vi har i flere omgange taget hånd om børn, der af den ene eller anden årsag, ikke har et skoletilbud. I øjeblikket modtager vi om formiddagen en dreng uden et skoletilbud, og øver dansklæsning og praktiske færdigheder, for aktivt at fastholde ham i en læringsbaseret rytme, og agere forebyggende i forhold til en ellers passiv stilstand. Vi har lige afholdt netværksmøde med forældre og klasselærer, i forbindelse med et barn der mistrives, og aftalt en fælles handleplan. 6

7 Præstekær Fritidshjem Brønshøj Netværk: Den røde tråd En beretning fra en pædagog om det gode samarbejde mellem pædagoger og lærere I det enkelte skoleår var der for de forskellige årgange i indskolingen nedsat nogle teams, som bestod af lærerne fra klasserne og pædagogerne på fritidshjemmene. På 2. årgang var vi tre lærere fra hver klasse på årgangen, tre pædagoger fra to forskellige tilknyttede fritidshjem. Inden skoleåret startede mødtes årgangens team, hvor vi i fællesskab fik drøftet hvilken slags børnegruppe der var både i de enkelte klasser samt på hele årgangen. Da vi i grove træk havde talt omkring børnegruppen fandt vi ud af et fælles tema/ fokuspunkt, for skoleårets tværfaglige projekter. Vi var enige om at projekterne på lige fod både skulle indeholde det sociale som det faglige aspekt. Vi aftalte at vi ville have fokus på børnenes trivsel, adfærd og relationer med hinanden både i klasserne og på hele årgangen. Vi fik afstemt forventningerne til hinanden i forhold til planlægning, handling og evaluering, så både pædagoger og lærere fungerer på lige fod. Ideer og forslag omkring projektforløb var hermed muligt for alle. Vi var gode til at se begge professioners kompetencer og styrker samt de gode fysiske rammer, som fritidshjemmet har. Værkstederne foregik både på skolen og på fritidshjemmene. På skolen var der lavet et værksted, hvor børnene skulle bage boller. Her skulle de samarbejde om at måle ingredienser af til dejen, hvor de sammen skulle støtte hinanden i at læse opskrift samt regne og tælle sammen. Et andet værksted forgik på det ene fritidshjem, hvor børnene skulle lave forskellige samarbejdsøvelser som f.eks. forhindringsbane og gætte gåder. Her skulle børnene overvejende bruge og øve deres kommunikation med hinanden. Det tredje værksted foregik på det andet fritidshjem, hvor børnene to og to skulle massere hinanden på skift. Formålet var at hvert barn fik en fornemmelse af deres egen grænse i forhold til berøring og af hvordan andre reagerer. Efter massagen skulle børnene i fælles fora med hinanden snakke om hvad der var behagligt, ubehageligt og hvad der kunne være grænseoverskridende. Sidste dag i ugen mødtes alle børn, pædagoger og lærere på årgangen hvor de bagte boller blev spist og der blev leget ude i det gode vejr. 7

Paraplyorganisationen MDI s høringssvar på Fremtidens Fritidstilbud

Paraplyorganisationen MDI s høringssvar på Fremtidens Fritidstilbud Paraplyorganisationen MDI s høringssvar på Fremtidens Fritidstilbud MDI februar 2015 MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Børne og Ungdomsudvalget har sendt forslag

Læs mere

Juni 2012. Sammen på spring. Politik for børn og unge

Juni 2012. Sammen på spring. Politik for børn og unge Juni 2012 Sammen på spring Politik for børn og unge Forord.................................................................................3 Indledning.............................................................................4

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser Bjerregrav SFO. Indledning. Retningsliner fra Kommunen. Værdier i Bjerregrav SFO

Mål- og indholdsbeskrivelser Bjerregrav SFO. Indledning. Retningsliner fra Kommunen. Værdier i Bjerregrav SFO Mål- og indholdsbeskrivelser Bjerregrav SFO Indledning Retningsliner fra Kommunen Værdier i Bjerregrav SFO - Definition af anerkendelse og nærvær Målsætninger ift. pædagogiske aktiviteter og tiltag - Aktiviteter

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Arbejdsgruppe 5: En længere og mere varieret skoledag. Skole- og dagtilbudsafdelingen Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk

Arbejdsgruppe 5: En længere og mere varieret skoledag. Skole- og dagtilbudsafdelingen Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Arbejdsgruppe 5: En længere og mere varieret skoledag Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Der er 3 nationale

Læs mere

KARRIEREVEJE FOR PÆDAGOGER. Tre eksempler på strategisk anvendelse af pædagogiske kompetencer

KARRIEREVEJE FOR PÆDAGOGER. Tre eksempler på strategisk anvendelse af pædagogiske kompetencer 1 Et partsprojekt mellem KL og BUPL om strategisk arbejde med kompetenceudvikling KARRIEREVEJE FOR PÆDAGOGER Tre eksempler på strategisk anvendelse af pædagogiske kompetencer 2 INDLEDNING Projektet Karriereveje

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 4:

Forslag fra arbejdsgruppe 4: Forslag fra arbejdsgruppe 4: Konkrete læringsmål for alle elever - målstyret undervisning Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen

Læs mere

MDI Akademi. Forår og sommer 2014. MDI Akademiets opbygning. Aktiviteter i 2014. Når måling og kvalitet går hånd i hånd

MDI Akademi. Forår og sommer 2014. MDI Akademiets opbygning. Aktiviteter i 2014. Når måling og kvalitet går hånd i hånd MDI Akademi Forår og sommer 2014 For dig der vil: Modvirke aflæring - Udvikle og udfordre - Forny og innovere MDI Akademi er et tiltag målrettet institutionsledere og medarbejdere. Her bliver du udfordret

Læs mere

Skolepolitik. 2014-2017 Læring, dannelse og trivsel. Skolepolitik 2014-2017 1

Skolepolitik. 2014-2017 Læring, dannelse og trivsel. Skolepolitik 2014-2017 1 Skolepolitik 2014-2017 Læring, dannelse og trivsel Skolepolitik 2014-2017 1 Et fagligt løft i en skole med plads til alle Hver morgen tager mange tusinde elever af sted til folkeskolerne i Næstved Kommune.

Læs mere

Forvaltningens forord Side 3. Årsberetning Side 4. Særlige kendetegn Side 7. Status på fælles indsatsområder børneinterview Side 11

Forvaltningens forord Side 3. Årsberetning Side 4. Særlige kendetegn Side 7. Status på fælles indsatsområder børneinterview Side 11 Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Særlige kendetegn Side 7 Status på fælles indsatsområder børneinterview Side 11 Status på fælles indsatsområder IT-strategien Side 13

Læs mere

Pædagogiske udfordringer. - samarbejde om børns overgang fra børnehave/ 4a til skole og fritidsinstitution. - et inspirationshæfte

Pædagogiske udfordringer. - samarbejde om børns overgang fra børnehave/ 4a til skole og fritidsinstitution. - et inspirationshæfte Pædagogiske udfordringer - samarbejde om børns overgang fra børnehave/ 4a til skole og fritidsinstitution - et inspirationshæfte Indhold Forord 3 Indledning 4 Bøger bygger bro mellem institution, skole

Læs mere

Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Børnehuset Mælkevejen

Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Børnehuset Mælkevejen Center for Børn & Familie Dagtilbudsrapport Institutioner med børn 0-9 år Version 0 Børnehuset Mælkevejen 1 1. Præsentation Børnehuset Mælkevejen er en 0-6 års institution, normeret til 120 børnehavebørn,

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den 27.11.2013, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den 27.11.2013, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 27.11.2013, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 3. Folkeskolereform - faglig udmøntning (2013-0222739) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 3. Folkeskolereform

Læs mere

Ringe i vandet. Coaching af børn og unge på Nørrebro. Metodehæfte

Ringe i vandet. Coaching af børn og unge på Nørrebro. Metodehæfte Ringe i vandet Coaching af børn og unge på Nørrebro Metodehæfte kolofon Udgivet af: olsensenergy haraldsgade 7 2200 københavn N www.olsensenergy.dk I samarbejde med: haraldsgadekvarterets områdeløft valhalsgade

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

EVALUERING. En sammenhængende skoledag i Egedal. Schoug Psykologi & Pædagogik. Udarbejdet for Egedal Kommune og BUPL Nordsjælland af:

EVALUERING. En sammenhængende skoledag i Egedal. Schoug Psykologi & Pædagogik. Udarbejdet for Egedal Kommune og BUPL Nordsjælland af: EVALUERING En sammenhængende skoledag i Egedal Udarbejdet for Egedal Kommune og BUPL Nordsjælland af: Schoug Psykologi & Pædagogik Marts 2014 INDHOLD RESUME... 3 ANBEFALINGER... 5 INDLEDNING... 7 EVALUERING...

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere

Ledelse af samarbejdet om læring og trivsel

Ledelse af samarbejdet om læring og trivsel Ledelse af samarbejdet om læring og trivsel mellem lærere og pædagoger og med det omgivende samfund lederweb.dk 2 3 Indhold Forord Forord... 3 Om projektet... 4 Del 1: Ledelse af samarbejdet mellem lærere

Læs mere

Kandidater til skolebestyrelsen

Kandidater til skolebestyrelsen Kandidater til skolebestyrelsen Adil Erdem Emil Erdem, elev i 7D Jeg er ikke i tvivl om at både lærerne og ledelsen gør deres bedste. Men hermed er det ikke sagt, at der ikke kan tænkes og udvikles videre

Læs mere

AKTIONSLÆRING ORGANISATORISK SAMMENHÆNG I AL MAGASINET TEMA DANMARKS BEDSTE LÆRINGSMILJØ

AKTIONSLÆRING ORGANISATORISK SAMMENHÆNG I AL MAGASINET TEMA DANMARKS BEDSTE LÆRINGSMILJØ MAN SKAL FINDE HJEM TIL SIG SELV AL-FORLØB KAN STYRKE OG SKÆRPE VORES FAGLIGHED FAGLIGE VEJLEDERE PÅ SKOLERNE ER AL IKKE BARE ENDNU EN METODE? MIDT I EN BRYDNINGSTID TRANSFORMATION I KLUB LYNGBY MAGASINET

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Inklusionsfremmende initiativer på skoler i Viborg kommune

Inklusionsfremmende initiativer på skoler i Viborg kommune Inklusionsfremmende initiativer på skoler i Viborg kommune November 2011 Bidrag til at skabe inkluderende processer på skoleniveau. Udarbejdet af: Lektor Dorthe Lau og Lektor Hanne Forsberg Inklusionsfremmende

Læs mere