Kongensgaard Efterskole -gør livet lidt lettere Selvevaluering 2011/2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kongensgaard Efterskole -gør livet lidt lettere Selvevaluering 2011/2012"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af selvevalueringens form og indhold. 2. Kongensgaard Efterskoles Værdigrundlag. 3. De enkelte arrangementer 4. Samlet konklusion. Beskrivelse af selvevalueringens form og indhold. Selvevalueringen af skoleåret 12/13 er en gennemgang og evaluering af skolens anderledes arrangementer og uger. Hvert arrangement er evalueret først af en gruppe af lærere, på basis af samtaler mellem elever og lærere i forbindelse med afviklingen af arrangementet. Evalueringerne er derefter bearbejdet og sat i relation til målene for de enkelte arrangementer og skolens samlede mål og værdigrundlag Kongensgaard Efterskoles Værdigrundlag Stk. 1: Kongensgaard Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2: Institutionen er oprettet den 10. august 2OO2 og har hjemsted I Lemvig kommune. Stk. 3: Institutionen ejer ejendommen matr.nr.1 DE. Kongensgaard Hovedgaard beliggende i Nørre Nissum. Stk. 4: Institutionens formål er at drive en efterskole indenfor rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Stk. 5: Skolens værdigrundlag og nærmere formål: Værdigrundlaget er det kristne /livs - og menneskesyn med rod i den danske folkekirke. Vi ønsker at give eleverne et ståsted i en ellers rodløs og broget verden og at lægge vægt på fællesskabsfølelsen og danske kulturværdier, således at eleverne styrkes og forberedes til medbestemmelse, ansvar og pligter for sig selv og samfundet. Vi lægger vægt på følgende værdier: Livsglæde, fællesskab, selvværd, Iigeværd, sundhed og frisind. Vi vil højne elevernes livsenergi gennem sund kost og motion, og sammen med forældrene styrke de nye livsstilsændringer, således at eleven: opnår glæde ved at motionere mærker kostens betydning på egen krop fornemmer at det nytter noget fylder livet med andet end mad får overskud fil selvhjulpethed kvalificeres til at fortsætte en sund levevis Vi ønsker at medvirke til at gøre eleverne ansvarlige, handlekraftige og selvstændige i et trygt og udviklende fællesskab. Undervisningen skal målrettet fremme personlig og faglig udvikling med nysgerrighed, lærelyst og medansvar som vigtige virkemidler.

2 Selvevaluering af introforløbet. Vores målsætning med introforløbet er, at få eleverne til at føle sig hjemme, og at give dem lyst til at deltage i fællesskabet og opfatte det som et nødvendigt omdrejningspunkt i efterskoleopholdet. Målet er ligeledes at give eleverne mulighed for at se og respektere hinandens forskelligheder som en styrke. Introforløbet startede med, at anden-årseleverne ankom en dag tidligere end de nye elever, for at blive introduceret til opgaven som anden-årselev. Da de nye elever ankom, var de gamle således med til at byde velkommen. I starten af ugen deltog eleverne i mange aktiviteter med omdrejningspunkt i familien, for at blive fortrolig med en lille gruppe til at starte med. De skulle bl.a. igennem en del samarbejdsøvelser, konflikthåndtering og nogle hverdagsrelaterede opgaver så som rengøring. Efterfølgende tog vi på cykeltur med overnatning i hold af to familier. Dermed blev den nære fællesskabskreds udvidet. På turen var der rig mulighed for at lege, snakke synge om bålet osv. I slutningen af ugen mødtes vi med gange og klasser, og hele holdet dyrkede motion og havde en sangtime. Vi mener at have levet op til vores målsætning idet vi i planlægningen og udførelsen af forløbet har haft fokus på at få fællesskabet til at fungere. Programmet er sammensat tæt, så den enkelte elev ikke kommer til at føle sig alene. Vi har i forhold til foregående år reduceret introforløbet fra tre uger til godt en uge. Det betød, at vi hurtigere kom i gang med en stabil hverdag til gavn for en del elever. Generelt fungerer det godt at starte fællesskabet i det små og udvide i løbet af ugen. Eleverne har god mulighed for at vænne sig til de mange mennesker og dermed få lyst til at deltage i fællesskabet i stedet for at blive overrumplede af det. Selvevaluering af deltagelse i Ulfborg marked. Vores målsætning med deltagelsen var at promovere skolen og vise flaget i nærområdet med henblik på at få øget tilgang af elever. Vi har en fornemmelse af, at udbyttet ikke helt stod mål med den relative store indsats og udgift der skulle til. Dog har vi snakket med flere bedsteforældre og andre skolefolk. Det er ikke her vi får direkte kontakt med potentielle elever. Hvis vi skal deltage igen, skal vi være bedre til at informere om begivenheden på forhånd. Selvevaluering af gensynsdag. Målsætningen med denne dag er at give nyligt afsluttede elever mulighed for at mødes på efterskolen til gensyn og hygge. Dagen kan være med til at holde eleverne fast i den positive udvikling. Vi havde planlagt en række aktiviteter, der lægger sig op ad efterskolehverdagen. Det viste sig, at de gamle elever faktisk helst ville bruge tiden på at snakke og hygge sig med hinanden og os. Ser man bort fra aktiviteterne havde vi en god dag, og de gamle elevers behov for gensyn og socialt samvær giver os mulighed for at leve op til vores egen målsætning.

3 Selvevaluering af efterskolernes dag Målsætningen for dagen er at sikre tilgang af elever. Skolen skal denne dag byde velkommen og give fornemmelse af tryghed, godt kammeratskab og engagerede lærere, der vil dem. Målsætningen blev opfyldt ved godt besøgstal og tilkendegivelse af, at gæsterne havde følt sig meget velkomne. Det blev især fremhævet, at eleverne, der viste rundt havde givet et godt og rart indtryk af skolen. Selvevaluering af lejrskolen Vores mål med lejrskolen er at sammentømre elevholdet, at give eleverne en oplevelse af fællesskabet, hvad det kan bære i en anden situation end den traditionelle skolegang. På lejrskolen i år, opnåede vi at give eleverne en fællesskabsfølelse til morgensamling, aftensamling omkring bålet med sang og fortælling, samt på et natteløb onsdag nat. Vi havde i år valgt, at vi ville have en dag med cirkus og små lege, og til den store fælles forestilling, oplevede eleverne ligeledes at være uundværlig i et fællesskab. Lejrskolen skal også give en anden tilgang til læring end den traditionelle skolegang. En lejrskole giver mange muligheder for at arrangere anderledes læringsmiljøer. I år kom dette eksempelvis til udtryk i legene ugler efter krager, natur Kims leg, jonglering og male- kreativ værksteder. Endvidere var der almen læring i forbindelse med poster og aktiviteter i ugen løb. Lejrskolen skal yderligere give mulighed for motion på mange måder. Vi startede ugen med at cykle til lejren ved Oddesund, ca. 25 kilometer. I ugens løb havde vi nogle store fælles lege såsom stratego og flagleg. Om aftenen havde vi mørkelegene lygten i spanden, smuglerleg samt omvendt gemme. Ligeledes gav natteløbet udfordringer til den enkelte i kraft af, at de skulle gå i skov og på strand. Et af værkstederne på lejrskolen var vandaktivitet, hvor eleverne var ude at sejle i kano, bygge tømmerflåde samt strandsejlads. Elevholdet på Kongensgaard Efterskole er med i køkkenet på skolen, og i år på lejrskolen havde vi også en gruppe, som lavede mad over bål. Ligeledes deltog de i den almindelige madlavning på lejren. Ud fra ovenstående mener vi, at vores lejrskole 2012 levede op til vores mål og det der er beskrevet i indholdsbeskrivelsen. Selvevaluering af projektopgave og OSO projekt Projektopgave i 9. klasse: Målet er, at vores elever i 9. klasse udarbejder en projektopgave som beskrevet i bekendtgørelse om projektopgave i folkeskolens 9. klasse/nr. 558 af 07/06/2006. Der vælges et fælles overordnet emne for hele årgangen. I år var emnet Indenfor udenfor. Eleven kunne efter at have valgt delemne eventuelt arbejde sammen med 1-2 andre elever. Opgaven, produkt og fremlæggelse blev bedømt med en skriftlig vurdering til hver elev og med en karakter, hvis eleven ønskede det.

4 Den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse: Målet er, at eleven på 10. klassetrin udarbejder en selvvalgt opgave som beskrevet i bekendtgørelse nr. 497 af 31. maj Eleven vælger selv, i samråd med sin uddannelsesvejleder, hvilket emnet han/hun arbejder med. Emnet skal være relevant i forhold til elevens uddannelsesplan. Opgaven, produkt og fremlæggelse blev bedømt med en skriftlig vurdering til hver elev og med en karakter, hvis eleven ønskede det. Ud fra ovenstående mener vi, at vores OSO/projekt levede op til vores mål, og det der er beskrevet i indholdsbeskrivelsen. Selvevaluering af teaterugen: Formålet med teaterugen er, at bruge andre intelligenser end de generele skolefærdigheder som sprog og matematik. Desuden, at afprøve den enkelte elev grænser og give dem en oplevelse af, at udtrykke sig igennem teater, dans, musik og stunt. Også at lære lys og lydteknik. At bruge fællesskabet til at skabe en uge, hvor teaterprocessen bliver til en forestilling, hvor alle bidrager til det færdige produkt og hvor alle er lige vigtige i, både proces og det endelige produkt. I år var det fælles tema "ondskab" og den færdige forestilling var også inspireret af romanen Ondskab. Det blev en hård uge, der var præget af, at mange elever og lærere blev syge. Alligevel lykkes skolen med det færdige resultat og forestillingen blev meget vellykket på trods af, at omtrent halvdelen var blevet syge. Tema og budskab blev godt modtaget af publikum og temaet gav elever, publikum og lærere en masse gode overvejelser. Fællesskabet hos elever og lærere blev styrket og alle var stolte af det endelige resultat. Fornemmelsen af, at lykkes med en svær proces kunne mærkes længe efter teaterugen var over. Evalueringen viste at vi samlet kan løfte selv en meget stor opgave, at alle har noget at byde ind med og at fællesskabet der forpligter ikke kun er en abstrakt talemåde. Teaterugen har på mange måder bidraget til opfyldelse af ordene fællesskabsfølelse, ansvar og pligter,livsglæde, selvværd og Iigeværd fra skolens værdigrundlag. Selvevaluering af juleaktiviteter og juleafslutning Målet for a-dage og aktiviteter i forbindelse med højtider, herunder jul, er at gøre eleverne bekendte med festen oprindelse og tradition, samt at lære at tage del i sociale begivenheder, hvor netop traditionen er i centrum. Årets juleaktiviteter begyndte i begyndelsen af december og var en blanding af obligatoriske og frivillige aktiviteter. Alle aktiviteter var udvalgt blandt traditionelle julebegivenheder som klippe/klistre, banko, sang, julefilm, Lucia-optog, bagning og hygge. I hele december blev der til morgensang fortalt bibelhistorie ud fra julens budskaber. Til juleafslutningen så vi Mens vi venter, spiste en traditionel dansk julemiddag, var i kirke, legede gamle julelege, dansede om juletræet og sang julesalmer og -sange.

5 Evalueringen viste at eleverne samlet set hyggede sig med aktiviteterne, men at de samtidig skal presses til at tage del i det hele, fordi de ikke alle er vokset op med familietraditioner og hyggelige minder i forbindelse med julen. Samlet set mener vi, at vores juleprogram lever op til vores målbeskrivelse vedrørende fester og højtider. Vi mener også, at juleprogrammet er medvirkende til at vise, at skolens værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn. Desuden viser vi de danske kulturværdier og glæden ved at være i et socialt og forpligtende fællesskab i en ellers broget verden. Selvevaluering af skitur Målet med skituren er dels at have socialt samvær elever og ansatte mødes under andre former end i den daglige undervisning. En 18 timers bustur til Norge, er med til at styrke det sociale samvær mellem lærer og elever. På færgen er der eksempelvis rig mulighed for at spille, hygge og snakke på kryds og tværs af eleverne. Ligeledes giver de små skihold på pisterne, et andet forhold mellem lærere og elever, og mulighed for at se nye og anderledes sider af hinanden. Aftensamlingen giver et stærk sammenhold, hvor der kan grines af dagens oplevelser/styrt, og der bliver fortalt mange sjove episoder. Fællessangen er med til at løfte stemningen. Dels er der et stort bevægelses-, motionselement i skiløb og eleverne har mulighed for at opnå færdigheder, som de kan bruge senere. Fordelen ved skiløb, er at kunne se den store udvikling en elev kan gennemgå på fem dage. Desuden er der tid til at stoppe op og nyde naturen. Fordelen ved at besøge et land som Norge, er at mange af vores elever ikke før har været i udlandet. Norge har en pragtfuld natur, og eleverne kan blive helt betaget, når de står på toppen af en løjpe. Formålet med boformen er dels at de skal lære at styre deres dagligdag uden lærernes indblanding. De skal selv fordele den daglige ration af mad, planlægge og tilberede madlavningen, klare opvasken og den daglige rengøring af hytten. Dels er der det sociale aspekt, hvor de blandt andet oplever kammerater på en anden måde. Ud fra ovenstående mener vi, at vores skitur i foråret 2013 levede op til vores mål og det der er beskrevet i indholdsbeskrivelsen. Selvevaluering af galladagen 2013 Fester og højtider er aktivitetsdage som Galladag, med takt og tone, les Lanciers, traditioner i forbindelse med borddækning og opbygning af gallafester. I år havde vi valgt, at pigerne skulle på cykeltur til Rom flyveplads, hvor de kørte cross, kørte på bobslæder ned i grusgraven på presenning samt en station med samarbejdsøvelser. Drengene byggede sæbekassebiler, fik et takt og tone kursus samt dækkede borde og pyntede op til aftenens gallafest. Om aftenen dansede alle eleverne også les Lanciers. Ud fra ovenstående mener vi, at vores galladag 2013 levede op til vores mål, og det der er beskrevet i indholdsbeskrivelsen. Selvevaluering af familiebesøg 2013 I indholdsplanen står der om familier bl.a. at Familien er på besøg hjemme hos

6 familielæreren et par gange i løbet af året. Vi havde i juni 2013 et besøg hos familielæreren. Efterfølgende var der en snak dels om, hvorvidt der skal serveres andet/mere end det køkkenet sender med, dels om indhold og form på lærerbesøget. Det er nu blevet besluttet, at man ikke i 2013/14 vil arrangere besøg hos familielæreren, da lærerressourcerne vil kunne bruges bedre på anden vis. 4. Samlet konklusion Selvevalueringen har givet anledning til få mindre ændringer i vores praksis, nedlæggelse af lærerbesøg og overvejelser vedrørende markedsføring på Ulfborg marked. Skolens arrangementer og anderledes uger er generelt vigtige i forhold til skolens værdigrundlag og formål, og bidrager til opfyldelsen af disse. Derudover har a - uger som teaterugen og OSO projektugen haft faglige indhold der har suppleret skolens øvrige faglige undervisning. Lejrskolen kan med få ændringer blive dels mere fagligt orienteret, naturfag og geografi og dels bidrage til elevernes selvforståelse og konflikthåndtering, dette arbejdes der med, med henblik på næste skoleårs lejrskole. A-uger og a-dage der ikke falder ind under denne evaluering er fagdage for de enkelte fag, dansk, engelsk, biologi og geografi samt matematik og brobygningsugen. Konkluderende skal anføres at anderledes uger, dage og arrangementer på bedste vis bidrager til opfyldelsen af skolens formål og værdigrundlag.

Mål- og indholdsbeskrivelser Bjerregrav SFO. Indledning. Retningsliner fra Kommunen. Værdier i Bjerregrav SFO

Mål- og indholdsbeskrivelser Bjerregrav SFO. Indledning. Retningsliner fra Kommunen. Værdier i Bjerregrav SFO Mål- og indholdsbeskrivelser Bjerregrav SFO Indledning Retningsliner fra Kommunen Værdier i Bjerregrav SFO - Definition af anerkendelse og nærvær Målsætninger ift. pædagogiske aktiviteter og tiltag - Aktiviteter

Læs mere

Indholdsplan 2012-13 Nørre Nissum Efterskole.

Indholdsplan 2012-13 Nørre Nissum Efterskole. Indholdsplan 2012-13 Nørre Nissum Efterskole. 1 Værdigrundlag, pædagogisk udgangspunkt, herunder pædagogisk praksis og indsatsområder. 1.0 Nr. Nissum Efterskoles formål 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn/ pæd.

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/16

Indholdsplan for skoleåret 2015/16 Indholdsplan for skoleåret 2015/16 En oversigt over indholdet af et efterskoleophold på Efterskolen Solgården Version 1.0 Ver Forfattet af: Peter Jensen Efterskolen Solgården Skoleåret 2015/16 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSPLANER PÅ SORØ GYMNASTIKEFTERSKOLE

INDHOLDSPLANER PÅ SORØ GYMNASTIKEFTERSKOLE INDHOLDSPLANER PÅ SORØ GYMNASTIKEFTERSKOLE Sidst opdateret 15-9-2014 Første skridt... På alle efterskoler skal der foreligge indholdsplaner. Det skal fremgå af indholdsplanerne, hvordan skolens undervisning

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE

SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE INDLEDNING På Tolstrup-Stenum Friskole er samarbejdet mellem skole og hjem en forudsætning for at lave god skole, og derfor valgte vi, at der

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015

Indholdsplan 2014/2015 splan 2014/2015 sfortegnelse sfortegnelse... 2 Efterskolen Flyvesandets værdigrundlag... 4 Skoleåret 2014/15... 5 Kostskoleformen... 5 Dagligdagen... 7 Samling... 8 Lektiecafé... 9 Rengøring... 10 Fritiden,

Læs mere

Indholdsplan 2015 / 16

Indholdsplan 2015 / 16 Indholdsplan 2015 / 16 1 Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Almindelige uger... 4 Weekender... 4 Opstarten på et skoleår

Læs mere

INDHOLDS- OG ÅRSPLAN 2015/2016

INDHOLDS- OG ÅRSPLAN 2015/2016 INDHOLDS- OG ÅRSPLAN 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 SKOLEFORMENS HOVEDSIGTE... 3 VÆRDIGRUNDLAG FOR SORØ HUSHOLDNINGSSKOLE... 5 PÆDAGOGISK PRAKSIS... 7 SORØ HUSHOLDNINGSSKOLE TILBYDER

Læs mere

Indholdsplan Dronninglund Efterskole 2015-16

Indholdsplan Dronninglund Efterskole 2015-16 1 Indholdsplan Dronninglund Efterskole 2015-16 2 Indhold Formål, Værdigrundlag, Pædagogik mm... 5 1. Formål... 5 2. Skolens pædagogiske linje... 5 3. Elevgrundlag... 6 4. Geografisk rekruttering:... 7

Læs mere

Hvidovre Kommune har udarbejdet en børnepolitik som kan læses ved at følge nedenstående link.

Hvidovre Kommune har udarbejdet en børnepolitik som kan læses ved at følge nedenstående link. Læreplansramme 2015 Indholdsfortegnelse: 1.0 Hvidovre Kommunes børnepolitik... 3 2.0 Hvidovre Kommunes læringsforståelse 0-6 år... 3 3.0 Børnehuset Willers læringsforståelse... 3 3.1 Børnehuset Willers

Læs mere

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan 2014 2015 UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Livsoplysning, folkelig

Læs mere

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2012/2013

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2012/2013 Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2012/2013 1 Evaluanden Bestyrelsen for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole har vedtaget og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Evaluering af indsatsområder for skoleåret 2009-2010 SFO Nordvangskolen

Evaluering af indsatsområder for skoleåret 2009-2010 SFO Nordvangskolen Evaluering af indsatsområder for skoleåret 2009-2010 SFO Nordvangskolen På græs SFO Nordvangskolen har i skoleåret 2009 2010 arbejdet med to fælles indsatsområder: Børns sociale kompetencer og fællesskaber

Læs mere

Selvevalueringsrapport 2014

Selvevalueringsrapport 2014 FLAKKEBJERG EFTERSKOLE Selvevalueringsrapport 04 Den lange udgave Jan Coermann August 04 Selvevalueringen baserer sig på en selvevalueringskonference, hvor eleverne giver både kvalitative og kvantitative

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering. 01-06- 2010 Helle Hansen, Anne- Mette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole

Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering. 01-06- 2010 Helle Hansen, Anne- Mette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering 01062010 Helle Hansen, AnneMette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole Brugerorienteret evaluering hvad er det reelt, vi gør? Hvordan

Læs mere

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan 2015 2016 UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2015 2016 Livsoplysning, folkelig

Læs mere

Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014

Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014 Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014 Indhold: Skolens formål 3 Skolens værdigrundlag 3 Skolens fysiske rammer 4 Elevgruppen samværsregler 4 Skolens pædagogiske linje 4 Undervisningen 5 Undervisning

Læs mere

Rudehøj Efterskole Indholdsplan 2014-15

Rudehøj Efterskole Indholdsplan 2014-15 Rudehøj Efterskole Indholdsplan 201415 Indholdsfortegnelse: 1. Skolens formål i henhold til godkendte vedtægter... 3 1.1 Skolens værdigrundlag og nærmere formål... 3 1.2 Skolens pædagogiske linje... 3

Læs mere

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender...

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... Indholdsplan 2011 / 2012 1 Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... 4 Opstarten på et skoleår

Læs mere

I henhold til skolens vedtægter er det BALLE s formål at drive skole indenfor gældende lovgivning.

I henhold til skolens vedtægter er det BALLE s formål at drive skole indenfor gældende lovgivning. Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Udarbejdet 2015, redigeres løbende Formål: I henhold til skolens vedtægter er det BALLE s formål at drive skole indenfor gældende lovgivning.

Læs mere

Indholdsplan for Den kombinerede efterskole og fri fagskole Risskov Efterskole & Sansestormerne 2013/14

Indholdsplan for Den kombinerede efterskole og fri fagskole Risskov Efterskole & Sansestormerne 2013/14 Indholdsplan for Den kombinerede efterskole og fri fagskole Risskov Efterskole & Sansestormerne 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Fælles for efterskolen og fri fagskole: Værdigrundlag... 4 Formål... 4 Hovedsigtet

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2009/2010

INDHOLDSPLAN 2009/2010 INDHOLDSPLAN 2009/2010-1 - 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE - 4-1.1 VÆRDIGRUNDLAG - 4-1.2 HISTORIE - 4-1.3 HOVEDSIGTE - 5-2 EFTERSKOLELIVET - 6-2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET - 6-2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN

Læs mere

Indholdsplan 2014 / 15

Indholdsplan 2014 / 15 Indholdsplan 2014 / 15 1 Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Almindelige uger... 4 Weekender... 4 Opstarten på et skoleår

Læs mere

LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET REGNSKOVEN

LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET REGNSKOVEN LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET REGNSKOVEN 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Børnehuset Regnskoven side 3 Samarbejde forældre/personale side 5 Regnskovens værdigrundlag side 6 Inklusion og integration side

Læs mere

Indholdsplan. for. Den kombinerede efterskole og fri fagskole Risskov Efterskole & Sansestormerne. Risskov Efterskole

Indholdsplan. for. Den kombinerede efterskole og fri fagskole Risskov Efterskole & Sansestormerne. Risskov Efterskole Indholdsplan for Den kombinerede efterskole og fri fagskole Risskov Efterskole & Sansestormerne Risskov Efterskole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Fælles for efterskolen og fri fagskole: Værdigrundlag...

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2015/16

Indholdsplan for Linieskolen 2015/16 Indholdsplan for Linieskolen 2015/16 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Sundhed og trivsel s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 9 Boglige

Læs mere

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2013/2014

Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2013/2014 Selvevalueringsrapport Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 2013/2014 1 Evaluanden Bestyrelsen for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole har vedtaget og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere