Indholdsplan 2014/2015 for Skanderup Efterskole. Fremlagt på bestyrelsesmødet d. 20. august

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan 2014/2015 for Skanderup Efterskole. Fremlagt på bestyrelsesmødet d. 20. august"

Transkript

1 Indholdsplan 2014/2015 for Skanderup Efterskole Fremlagt på bestyrelsesmødet d. 20. august

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING SKOLENS HJEMSTED OG FORMÅL SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG LOVEN OG INDHOLDSPLANEN OM UNDERVISNING OG SAMVÆR ELEVERNE MEDARBEJDERNE EFTERSKOLELIVET GENERELT KOSTSKOLEARBEJDETS TILRETTELÆGGELSE. KONTAKTGRUPPERNE (K- GRUPPERNE) FÆLLESSKAB OG KAMMERATSKAB FRITIDSAKTIVITETER KØKKENORDNING: DAGENS GANG SKEMA KALENDER FOR SKOLEÅRET 14/15 UNDERVISNINGEN SKOLEÅRET FAGLIG VURDERING AF ELEVERNE AT STÅ MÅL MED PRØVER INKLUSION FAGPLANER VALGFAG GENEREL DAGSPLAN STARTUGEN EUROPAUGE (37) EFTERSKOLERNES DAG (28/9) FORÆLDRESAMTALER 10/10 OG 6/2 MUSICAL GYMNASTIKWEEKEND SKRIFTLIGE OG MUNDTLIGE PRØVER SLUTUGE VEJLEDNING PÅ SE FORMÅL VEJLEDNINGEN OBLIGATORISK BROBYGNING LINKS OG INFORMATIONSMØDER EVEJLEDNING

3 Indledning Skolens hjemsted og formål Skanderup Efterskole er en privat, selvejende institution med hjemsted i Skanderup, Kolding Kommune, Region Syd. Efterskolens formål er indenfor rammerne af de gældende regler om frie kostskoler at drive en grundtvigsk efterskole. Skolens værdigrundlag Skanderup Efterskole bygger på Grundtvigs menneskesyn. Vi opbygger et forpligtende fællesskab med vægt på respekt og ansvar for medmennesket. I samarbejde med eleven søger vi at udvikle den enkeltes evner og kunnen for derved at styrke personligt selvværd og livsduelighed. Vi prioriterer udvikling og mobilitet for med skolens traditionelle ståsted som udgangspunkt til stadighed at kunne honorere tidens krav. Nøgleord til beskrivelse af det vi forstår ved Grundtvigs menneskesyn: Den lige værdighed og gensidige respekt mellem mennesker. Opdragelse til demokrati, frihed og ansvar. Næstekærlighed og tillid. Tryghed, trivsel og livsglæde. Loven og indholdsplanen At Skanderup Efterskole virker indenfor rammerne af og lever op til formålet i lovgivningen er det bl.a. denne indholdsplans formål at dokumentere. Lovgivningen inden for efterskoleområdet er m.h.t. til en skoles undervisning især baseret på to bekendtgørelser: Lovbekendtgørelse LBK nr 689 af 22/06/2011 af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler ( Efterskoleloven eller Lov om frie kostskoler ). Link Tilskudsbekendtgørelse BEK nr. 604 af 24/06/2009 om tilskud mv. til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) ( Tilskudsbekendtgørelsen ). Link 1 i tilskudsbekendtgørelsen er affattet således: at de frie kostskoler, herunder efterskoler, der tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.. Om undervisning og samvær Undervisningen og de forskellige former for samvær som skaber efterskolens hverdagsliv, har som formål at bidrage til at eleverne bliver klogere på hvad det vil sige at være et selvbestemmende menneske

4 (livsoplysning), hvad det vil sige at være en aktiv del af kulturelle fællesskaber (folkelig oplysning) og medbestemmende borger i demokratiske fællesskaber (demokratisk dannelse). Vi tror på at Grundtvigs betragtninger om hånd og ånd, i den grad stadig gælder for vor tids unge. Det er med andre i ord i vekselvirkningen imellem skole og virkelighed, tanke og handling, teori og praksis, at læringspotentialet for alvor bliver udløst. Derfor tilstræber vi et skolemiljø hvor vi samtidig med at interessere os for læringens principper, husker hinanden på vigtigheden af at arbejde med helhed, tværfaglighed og praktisk anvendelighed. Vi synes at eleverne lærer mest når læreren tager ansvaret for undervisningen. Samtidig mener vi at det er afgørende at man som elev har mulighed for at få indflydelse på egen hverdag. Vi tror på, at der i det gode læringsmiljø er en vekslen imellem forskellige former for organisering af undervisningen, forskellige former for didaktiske vinkler og forskellige former for samarbejdskonstellationer. Trivsel og læring går hånd i hånd. Derfor lægger vi ikke blot vægt på en solid faglig undervisning, men også på en hverdag og et samvær, der er præget af ligeværd, fællesskab og nærvær. Eleverne på Skanderup Efterskole vil derfor møde meningsfulde rammer og tydelige autentiske voksne med klare forventninger og hjertelig omsorg. Vi tror på det skal være enkelt at gå i skole. Eleverne skal kende dagen og forstå undervisningens formål. Vi tilstræber således at skolens hele hverdag udgør et trygt og overskueligt miljø til gavn for elevernes tryghed, trivsel og alsidige udvikling. Eleverne Skanderup Efterskole har plads til 110 elever og forsøger at have en ligelig fordeling imellem kønnene. Skolen er åben for alle elever imellem 14 og 18 år, der ønsker at gå i 9. eller 10. klasse. Eleverne udgør et mangfoldigt udsnit af befolkningssammensætningen og kommer fra hele landet. Der tilbydes ikke specifik specialundervisning, men skolen differentierer undervisningstilbuddet så alle elever møder passende udfordringer. Skolen har derudover en læsevejleder, som varetager særlig støtte til inklusionselever. Dette uddybes under punktet inklusion. Medarbejderne Ledelse Forstander Viceforstander Skolemor Administration Sekretær Kontormedhjælp Bygningsdrift Pedel Pedelmedhjælper Pedelmedhjælper Rune Peitersen Preben Brunsgaard Matilde Bendix Peitersen Lisbeth Wollesen Gitte Primdahl Mogens Christensen Erik Zander Kjeld Jensen

5 Køkken Køkkenleder Køkkenassistent Køkkenassistent Vinni Hansen Tina Jensen Poulsen Undervisning Lærer Anette Jørgensen IDRÆT, matematik og valgfag Lærer Anna Holm KUNST, Fransk, valgfag og vejledning Lærer Anne Sofie Nielsen TEATER & MUSIK, 9. kl. fag, engelsk og valgfag Lærer Carsten Sloth IT & TEKNOLOGI, matematik, 9. kl. fag og valgfag Lærer Carsten Marcussen TEATER & MUSIK, fysik, matematik og valgfag Lærer Frands Lomholt KUNST, matematik, valgfag og vejledning Lærer Hans Otto Andersen TEATER & MUSIK, tysk, fysik og valgfag Lærer Ida Jørgensen TEATER & MUSIK, engelsk, 9. kl. fag og valgfag Lærer Jesper Behrend IT & TEKNOLOGI, matematik, fysik og valgfag Lærer Signe Pedersen MEDIE, engelsk, valgfag og læsevejleder Lærer Simon Voetmann MEDIE, engelsk, 9. kl. fag og valgfag Lærer Søren Griberg IDRÆT, tysk og valgfag Lærer Søren Jensen IDRÆT, engelsk og valgfag Lærer Torben Hansen MEDIE, engelsk, matematik og valgfag Efterskolelivet Generelt Eleverne bor på skolen fortrinsvis i tomandsværelser med eget bad. De kan benytte skolens fællesområder, lokaler og værksteder i fritiden. Det forventes at både elever og (vagt)lærere står for aktiviteter i fritiden. I løbet af året er der et par obligatoriske weekender hvor eleverne skal blive på skolen. Skolen er dog altid åben for elever i weekenderne. I de forlængede weekender, påske, bededag, Kr. Himmelfart, pinse mm er det typisk forstander der har tilsynet med eleverne. Skolen er lukket i efterårsferie, juleferie og vinterferie. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse. Tilsynet med eleverne er fordelt mellem samtlige lærerne i henhold til den til en hver tid gældende tjenesteplan. Morgentilsyn: Kl : Morgenmad Kl : Elevbank/sygemeldinger. Kl : Nyheder/Værelsestjek Middagstilsyn: Kl : Spiser vagtlæreren middag med eleverne, deler post ud, sørger for hyggelig afvikling af spisningen. Derefter tilses de syge og han/hun står til rådighed i det omfang der er behov for indtil kl

6 Aftentilsyn: Varetages af 2 lærere der møder ind kl , hvor der er elevrengøring af undervisningslokalerne, elevfløje, udendørsområder og hovedbygningen; dette styres af vagterne (alle rengøringsområder tjekkes). Kl spises der aftensmad med eleverne. I løbet af aftenen står vagterne til rådighed for lektiehjælp og styrer eller er til stede ved evt. aftenarrangementer. Nogle arrangementer er planlagt på forhånd og er nævnt i kalenderen f.eks. "Mortens aften", "Halloween", "Bryllup (dansk familiefest) o.a., andre er mere spontant opstået og atter andre går på skift mellem k- grupperne. Vi tilstræber at der er mindst et elev/k- arrangement hver uge i løbet af året. Det kan veksle om et arrangement er obligatorisk eller frivilligt. Eleverne skal gå til deres egne værelser kl Vagtlærerne siger godnat på alle værelser og låser skolen af. Aftenvagten slutter kl Den ene af vagterne slutter dagen med at skrive dagbog på intranettet. Nattetilsyn: Forstander har nattevagten i hverdagene fra Weekendtilsyn: Varetages af skiftende lærere, som deles om samtlige tilsynstimer frem til søndag aften kl hvor skolens forstander overtager tilsynet frem til mandag morgen. Evaluering: Kostskolearbejdet evalueres løbende samt på udvalgte planlægningslærermøder Kontaktgrupperne (k- grupperne) Eleverne er fra årets start inddelt i K- grupper med 8-9 elever og en lærer i hver gruppe. Grupperne sammensættes på tværs af køn, fagligt niveau og hjemsted, og eleverne i K- gruppen bor sammen i umiddelbar nærhed af hinanden fra årets start. K- gruppen mødes en gang om ugen med deres k- lærer om fredagen, hvor følgende punkter drøftes: Ugen der gik, drøftelse af evt. punkter til fællesmødet, forslag til nye initiativer og arrangementer m.m. K- gruppelæreren forestår i det daglige kontakten mellem skolen og k- elevernes hjem. Det er k- læreren, der 2 gange om året leder den samtale med forældrene hvor elevens samlede skolesituation/uddannelsesmuligheder drøftes. Fredag spiser k- lærer sammen med sin k- gruppe i spisesalen Formålet med k- grupperne er: At medvirke til at fremme tryghed, tillid og livsglæde for eleverne (se værdigrundlaget) At medvirke til at eleverne oplever efterskolen som et godt, trygt og lærende miljø at være i At være katalysator for et frugtbart samarbejde mellem forældre og skole* I gruppen at drøfte emner der er af betydning for skolehverdagen At være et forum for debat og problemløsning af forskellig art At være et centralt medie for modtagelse af beskeder fra lærermøder, samt konkretisering af samme At komme med forslag til debat og afstemning på fællesmødet At være et centralt led i den demokratiske proces og opdragelse som skoleformen har som en del af sit grundlag.

7 *Skolehjemsamarbejdet foregår via k- læreren. Det er k- læreren der kontakter hjemmet hvis der er problemer der skal løses eller andre ting som formidles til forældrene. K- læreren følger sine elever tæt i skolehverdagen og kan tage initiativ til ekstraindsats overfor en af sine elever hvis det skønnes påkrævet. Evaluering: evalueres løbende. Fællesskab og kammeratskab På Skanderup Efterskole er arbejdet med etablering af fællesskabet altid i fokus. Det gælder i den almindelige skole- hverdag, men selvfølgelig også i forbindelse med anderledes uger, dage forsøger vi at give eleverne mulighed for at skabe af nye relationer på tværs af klassetrin, interesser, hold mm Fritidsaktiviteter I fritiden er mulighederne mange for aktivitet. Skolens værksteder er altid åbne for elever udenfor undervisningen. Det vil sige at man fx kan producere film i medie spille og indspille musik spille badminton, bordtennis, billard, basket, tennis, håndbold, fodbold i hallen eller udendørs tegne, male, lave skulpturer og meget andet frit bruge det trådløse internet se tv, spille bordfodbold, spille div. brætspil, pool Evaluering: Fritidsaktiviteterne evalueres løbende Alle elever deltager desuden i: Rengøring Formål: at eleverne oplæres i almindelige rengørings metoder og vendes til medansvar overfor rengøring i al almindelighed, således at de senere i deres liv naturligt er forberedt på selv at klare sig i det daglige. Indhold og praksis: Eleverne undervises i hvordan man gør rent og udfører dette i praksis. Alle elever opdeles i rengøringshold, som dagligt på skift gør undervisningslokaler og hovedbygning rent - denne rengøring finder sted mandag til torsdag umiddelbart inden aftensmaden og tjekkes efterfølgende af vagtlærerne. Elevernes værelser opryddes og rengøres af beboerne - denne rengøring finder sted dagligt. Der gøres ekstra rent og ryddes grundigt op torsdag Denne rengøring/oprydning tjekkes af lærerne kl Evaluering: Løbende evaluering med lærerne og skolemor. Fællesarrangementer I løbet af året afholdes der fællesarrangementer. Arrangementerne kan have meget forskellig karakter og indhold, men fælles for dem alle er at de skal være af almen interesse og give eleverne en god oplevelse som giver stof til eftertanke refleksion og øge elevernes dannelsesmæssige horisont. De fire grene skiftes til at tilrettelægge et arrangement i løbet af året. Arrangementer kan finde sted i dagtimerne eller om aftenen - fælles for dem alle er at de er obligatoriske for eleverne. Aftenarrangementerne vil som hovedregel være åbne for offentligheden. Evaluering: Arrangementerne evalueres løbende

8 Køkkenordning: Der er dagligt 3 elever i køkkenet i tidsrummet 8-14 og Disse elever er fritaget for den del af undervisningen som falder sammen med køkkenpligten, men de skal selvfølgelig stadig læse lektier i alle fag. Køkkenvagterne går på skift mellem k- grupperne og det er k- læreren der sammen med eleverne laver planerne. Ved siden af det rent praktiske formål med ekstra hjælp, tilsigtes det at eleverne opnår indsigt i hvordan et kostsko- lekøkken fungerer og øger elevens følelse af medansvar for den daglige madlavning med den deraf følgende større respekt netop for det som dagligt kommer på bordet. Evaluering: Evalueres løbende med køkken, lærere og skolemor Dagens gang Løbende morgenmad Obligatorisk morgenmad Elevbank, oprydning på værelser, sygemeldinger Nyheder og værelsestjek Undervisning Samling Pause Undervisning Middag Undervisning Valgfag Områderengøring + køkkenvagt Aftensmad Mulighed for lektiecafe / aftenaktivitet Aftenforfriskning Områdeswush Alle er på værelserne. Lidt uddybning af dagens program: Om morgenen kan du komme til morgenmad fra 7.15 og skal være der kl Efter morgenmaden ordner du dit værelse, og kan evt. hæve penge i elevbanken. I pausen kl vil der være mulighed for at få lidt mad. Samlingen kl består af fællessang, oplæg og fortælling fra både lærere og elever. Vi synger fra Højskolesangbogen. Til middag får vi varm mad, et lækkert, varieret og sundt måltid med en stor og indbydende salatbuffet. Hver kontaktgruppe har et område, som de gør rent. Det sker fra kl Til aftensmad er der brød med pålæg, salat og lune retter. Efter aftensmad er der mulighed for lektiecafé, hvor du kan få hjælp til dine lektier.

9 Alle faglokaler, hallen og fitnessrummet er til fri afbenyttelse om aftenen. Mindst en gang om ugen er der et fællesarrangement om aftenen. Hver aften bliver der serveret lidt let at spise og en kop te. Kl. 22 sørger et par elever for at Hjerterummet er klar til næste dag. Skema

10 Kalender for skoleåret 14/15 Kan i øvrigt til enhver tid hentes på skolens hjemmeside.

11

12

13

14 Undervisningen Skoleåret Vi opdeler skoleåret i det vi kalder "normal dage/uger" og "anderledes dage/uger". Ved normal dage og uger forstås dage og uger med normal skemalagt undervisning. De anderledes dage/uger er brud på den almindelige rutine, f.eks. emneuge, boglige/fag dage, lejrskole osv. I flere tilfælde vil enkelte anderledes dage indeholde dele af skemaet fra en normal dag. Disse dage bliver også betragtet som anderledes dage. Skolens årsplan (kalender), som ligger på hjemmesiden, viser placeringen af de forskellige typer uger og dage. Skolens skema er grundlaget for en normal dag/uge og viser på en gang placeringen og bemandingen af fagene samt dagens gang. Skoleåret er inddelt i følgende fagperioder: Europæer (4 uger) De gjorde en forskel (5 uger) Fremtid (4 uger) Dannelse (3 uger) Det extreme (4 uger) Prøvehold (6 uger) Faglig vurdering af eleverne Hver fagperiode (sammenhængende faguger) afsluttes med en faglig vurdering af eleverne. Der vil blive stillet et lettilgængeligt system til rådighed. Vurderingen foretages i 2- mandsteamsene. Terminsprøverne rettes i fællesskab af fagteamet og med udgangspunkt i terminsprøverne og de løbende vurderinger afgiver fagteamet i fællesskab standpunktskaraktererne til optagelse.dk. Her laves også en faglig parathedsvurdering af den enkelte elev. Årskarakteren gives på samme måde som beskrevet herover. Faglig registrering af eleverne Den faglige vurdering bliver samtidigt en registrering af elevens vej gennem de mulige faglige indgange og vil være en del af skolens afgangsbevis / efterskolebevis. Procedure (registrering på hold) Inden første time o PB har oprettet en gruppe på Viggo med fagindgangens navn. Der er offentliggjort en lokalefordeling o Eleverne har sat sig ind i de forskellige indgange via kataloget, og har taget et valg. Første time o Eleverne møder op på det hold hvor deres valgte fagindgang er placeret. o Lærerne tilføjer eleverne til gruppen på Viggo. (herefter skal der føres protokol) o PB tilføjer gruppen til skemaet

15 Efter fagperioden foretages faglig vurdering af eleverne i 2- mandsteamet jvf ovenstående. At stå mål med Vi ønsker at give vore elever mindst de samme uddannelses- og fremtidsmuligheder, som de kan få i den offentlige skole. Prøver Der aflægges prøver i følgende fag efter gældende regler: Alle prøver (sygeprøver undtaget) finder sted i maj juni terminen. For 9. klasse Dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, tysk, fransk, historie, kristendomskundskab, samfundsfag, geografi og biologi. For 10. klasse Dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk, fysik/kemi. Inklusion Når vi på Skanderup Efterskole taler om inklusion, mener vi ordet i dets bredeste forstand. Det at være inkluderende vil for os sige, at vi vil skabe plads til mangfoldighed og til elever med forskellig baggrund og behov, fordi vi tror på, at det er samspillet med andre, der danner grobund for udvikling. Det er simpelt hen et succeskriterium for os, at alle elever får udbytte af undervisningen og deltager i fællesskabet, så alle elever får et udbytterigt år både fagligt og socialt. Det er vores holdning at arbejde med eleverne i den sammenhæng de optræder i. Vi opererer derfor ikke med særlige hjælpeklasser, men søger løbende integrationen. Dette arbejde varetages løbende af den lærer som har ansvaret for inklusionseleverne. Dog tilbyder vi i forløb med niveaudelt undervisning i fagene tysk, engelsk og matematik. En skriftlig plan Inklusionstiltaget beskrives i en skriftlig plan, som skal evalueres løbende hen over året. I denne plan beskrives de tiltag og pædagogiske aktiviteter, som er omdrejningspunktet for gennemførelsen af indsatsen. Der udarbejdes individuelle aftaler mellem skolen, eleven og forældrene, som indeholder målsætningen for inklusionen, beskrivelse af inklusionstilbuddet/den særlige støtte samt en plan for evaluering. Hvilken hjælp kan vi tilbyde? Lektiehjælp tilbydes alle hverdage efter aftensmaden. Derudover kan der aftales individuel lektiehjælp/støtte med læsevejlederen. Læsevejlederen tilbyder hjælp med valg af IT- baserede hjælpemidler, herunder også undervisning i brugen af disse. Skolen kan i særlige tilfælde tilbyde at eleven kan låne en ipad med læse/skrive understøttende apps til brug i undervisningen.

16 Der kan aftales hjælp til strukturering af elevens arbejde i fagene. Der kan aftales samtaler med en af skolens trivselslærere. Der arbejdes i nogle fag og perioder med niveaudelt undervisning, hvor der tages hensyn til holdstørrelse og ekstra undervisere. Fagplaner For alle prøvefag henvises også til undervisningsministeriets publikation "Fælles Mål", som kan findes på nedenstående netadresse: TEATER & MUSIK (dansk) Formålet med dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Formålet med at kombinere danskfaget med teater og musik, er at dyrke den enkeltes interesse i samspil med faget dansk. At give den enkelte elev muligheden for at fordybe sig i et interesseområde, der har sammenhæng med danskfaget og dermed kan få begge fag til at blomstre og berige hinanden i den enkelte elevs bevidsthed. I samspil med fagene teater og musik skal eleverne gennem oplevelse, udtryk og analyse udvikle deres kundskaber og opnå færdigheder indenfor teatermæssige og musikalske udtryksformer. Du kan komme til at arbejde med flg.: Indhold Musik- og teaterhistorie Opsætning af forestillinger (musik og teater) Skuespilteknik, opbygning af karakterer Forskellige teatergenrer (absurd teater) Improvisation, sort teater, skyggespil, gøgl m.m. Sminke, udklædning, koreografi Lys og lyd Sammenspil Kor Komponere med computerprogram Tekstskrivning Musikteori Koncert og teaterture I samarbejde med dansk vil det være naturligt at arbejde med noveller, digte og billeder både dramatisk og musisk. Eksempelvis forestiller vi os at arbejde med 60èrne på forskellig vis: Sagprosa om samfunds- og kulturudviklingen Billeder, musik, teater og litteratur fra tiden Spille, synge 60 er musik Dramatisere teatertekster Lave selvvalgt opgave om band/ kunstner

17 Afslutningsvis opføre en kabaret om 60 erne for resten af skolen, forældre og andre skoler MEDIE (dansk) Formålet med dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Formålet med at kombinere danskfaget med medie, er at dyrke den enkeltes interesse i samspil med faget dansk. At give den enkelte elev muligheden for at fordybe sig i et interesseområde, der har sammenhæng med danskfaget og dermed kan få begge fag til at blomstre og berige hinanden i den enkelte elevs bevidsthed. I samspil med faget medie, skal eleverne gennem oplevelse, produktion og analyse udvikle deres kundskaber og opnå færdigheder i at forstå og bruge mulighederne i forskellige medier. Hvis du kan lide at fotografere, kunne tænke dig at lave film eller beskæftige dig med journalistik, så er dansk mediegrenen en oplagt mulighed for dig. Indhold Det betyder, at du i forbindelse med danskundervisningen eksempelvis kan komme til at arbejde med at: filmatisere noveller lave tv- produktioner arbejde med journalistiske opgaver lave fotografier til digte eller digte til fotografier fremstille lysbilledserier analysere og producere reklamer og reklamefilm lave radioprogrammer arbejde i mørkekammer redigere videooptagelser udvikle skolens hjemmeside arbejde med multimedie produktioner KUNST (dansk) Formålet med dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Formålet med at kombinere danskfaget med kunst, er at dyrke den enkeltes interesse i samspil med faget dansk. At give den enkelte elev muligheden for at fordybe sig i et interesseområde, der har sammenhæng med danskfaget og dermed kan få begge fag til at blomstre og berige hinanden i den enkelte elevs bevidsthed. I samspil med fagene billedkunst og tekstil, skal eleverne gennem oplevelse og analyse udvikle deres kundskaber og opnå færdigheder indenfor billedsproglige og tekstile udtryksformer. Hvis du er optaget af kunst og design og kan lide at udtrykke dig kreativt, bruge din fantasi og arbejde sammen med andre om spændende projekter, er dette grenen for dig. Indhold kunsthistorie mode og designhistorie farvelære og komposition tegning (forskellige teknikker og materialer)

18 tegneserie (opbygning af karakterer) collage maleri (akryl, akvarel) tryk (linoleum, zink) keramik (modellering, lertøj, rakubrænding) syning (beklædning, kostumer, brugsgenstande) tekstiltryk opsætning af udstillinger museums- og galleribesøg samarbejde med teater- og musikgrenen omkring scenografi og kostumer I samarbejde med dansk vil det kreative arbejde indgå som en naturlig del af faget. At arbejde med tegneserier omfatter analyse og tolkning af tegneserier, samt karakteropbygning/tegning af elevernes egne karakterer. Arbejdet med kunsthistorie kombineres med museums- og galleribesøg og med litteraturhistorie, som er en del af danskundervisningen, samt med studier i tegne- / maleteknikker, som resulterer i elevernes arbejde med egne tegninger og malerier. Digte og noveller bearbejdes og fortolkes ikke blot skriftligt og mundtligt, men også billedsprogligt ved at eleverne illustrerer dem igennem tegning, tryk, keramik, maleri og collage. Mode- og designhistorie kombineres med skønlitteratur og fagtekster om de forskellige perioder, og indgår i et samarbejde om kostumer og scenografi med teater- og musikgrenen i forbindelse med opsætningen af et skuespil. IDRÆT (dansk) Formålet med dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Formålet med at kombinere danskfaget med idræt, er at dyrke den enkeltes interesse i samspil med faget dansk. At give den enkelte elev muligheden for at fordybe sig i et interesseområde, der har sammenhæng med danskfaget og dermed kan få begge fag til at blomstre og berige hinanden i den enkelte elevs bevidsthed. I samspil med faget idræt, skal eleverne ved fysisk aktivitet og kropslige oplevelser opnå færdigheder såvel fysisk som socialt. Eleverne skal opnå en forståelse for anatomi, fysiologi og kropskultur. Hvis du har lyst til fysiske udfordringer, skal du vælge denne gren. Ud over at have et højt aktivitetsniveau skal vi også arbejde teoretisk med kroppens opbygning og funktioner. Det er vigtigt, når man vælger denne gren, at man er positivt indstillet overfor nye idrætslige aktiviteter og udfordringer. Indhold konditions- /styrketræning boldspil/slagbold gymnastik/aerobic lege dramatisering og kropssprog opfinde og udvikle nye lege og spil ekstremsport idrættens historie genteknologi madlavning og ernæring deltager og arrangør ved idrætsstævner

19 natur- ture Du er selvfølgelig med dine ideer og dit engagement med til at præge undervisningen. Evaluering: Grenfagssystemet evalueres på lærermøder og med passende mellemrum via spørgeskemaer til eleverne. Folkeskolens afgangsprøver er også en del af evalueringen. IT & TEKNOLOGI Formålet med dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Formålet med at kombinere danskfaget med IT & TEKNOLOGI, er at dyrke den enkeltes interesse i samspil med faget dansk. At give den enkelte elev muligheden for at fordybe sig i et interesseområde, der har sammenhæng med danskfaget og dermed kan få begge fag til at blomstre og berige hinanden i den enkelte elevs bevidsthed. I samspil med faget IT & TEKNOLOGI, skal eleverne gennem oplevelse, produktion og analyse udvikle deres kundskaber og opnå færdigheder i at forstå og bruge mulighederne med forskellig teknologi. Faget henvender sig til alle computerinteresserede unge med hang til robotter, teknik og konstruktion. Fokus er på hjemmesider, robotter, konstruktion, apps, innovation og i nogen grad design fx til 3D print på vores helt nye 3D printer. Indhold: Vi arbejder med at designe og programmere hjemmesider og apps. Vi designer, konstruerer og programmerer forskellige typer robotter og droner. Vi udvikler Storm P- maskiner Vi designer objekter i 3D- programmer og printer dem på vores 3D- printer. Vi arbejder også med iværksætteri og innovation. Undervisningen kobles til danskfaget, således at linjefaget smelter sammen med danskfaget på samme måde som skolens øvrige grenfag. Vi har etableret samarbejde med ingeniørstuderende fra Syddansk Universitet, som vi kan trække en masse viden fra. Evaluering: Grenfagssystemet evalueres på lærermøder og med passende mellemrum via spørgeskemaer til eleverne. Folkeskolens afgangsprøver er også en del af evalueringen. Matematik Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i elevernes standpunkt at bygge videre på de grundlæggende færdigheder, således at de på egen hånd eller i samarbejde med andre kan tilegne sig ny viden, anvende og forstå formlerne og dermed løse matematiske problemstillinger, samt anvende færdighederne i hverdagen. Det tilstræbes, at eleverne ikke oplever matematikken som et isoleret område, men som et alment redskab, der kan bruges i situationer af samfundsmæssig eller fagorienteret art. Undervisningen indeholder de emner, der kræves, for at eleverne kan føres op til folkeskolens afgangsprøve eller folkeskolens 10. klasses prøve. Afgangsprøverne udgør den væsentligste del evalueringen.

20 Sprog: (engelsk, tysk og fransk) Formålet med sprogundervisningen er at gøre eleverne i stand til at kommunikere på fremmedsproget såvel mundtligt som skriftligt. Undervisningen skal desuden øge elevernes muligheder for at orientere sig om levevilkårene og kultur i de lande, hvor sproget tales, således at de opnår et bedre grundlag for mellemfolkelig forståelse. Undervisningen indeholder de emner, der kræves, for at eleverne kan tilmelde sig til folkeskolens afsluttende prøver. Afgangsprøverne udgør den væsentligste del evalueringen. Fysik/kemi og biologi Formålet med undervisningen er, at eleverne gennem teori og undervisningsøvelser får indsigt i og tilegner sig grundlæggende fysiske, kemiske og biologiske begreber. Det tilstræbes, at eleverne inspireres til såvel på egen hånd som i samarbejde med andre at erkende, formulere og løse praktiske problemer, samt får forståelse for fagenes samfundsmæssige placering. Undervisningen indeholder de emner, som kræves, for at eleverne kan føres op til folkeskolens afsluttende prøver. Afgangsprøverne udgør den væsentligste del evalueringen. Geografi, samfundsfag, kristendomskundskab og historie Med hensyn til formålet for disse fag henvises til faghæfterne "fælles mål" nr. 14 geografi, nr. 5 samfundsfag, nr. 4 historie og nr. 3 kristendomskundskab.( ) Ud over timerne på elevernes ugeskema er der indlagt en historisk emneuge i efteråret og en temauge (mens 10. klasse er i brobygning) med fagligt indhold relaterende til fagene. Se indholdsplanerne for emneuge og temauge. Afgangsprøverne udgør den væsentligste del evalueringen. Morgenhår Faget, Morgenhår" (morgenaktivitet) indeholder en bred vifte, af de idrætslige discipliner eleverne sandsynligvis i forvejen har stiftet bekendtskab med, derudover vil en række lege og aktiviteter indgå i undervisningen. Alsidigheden skal være med til at fremme den enkelte elevs lyst til at dyrke idræt/motion. Gennem fagets mange aktiviteter sætter vi fokus på en bevidstgørelse af nødvendigheden af fysisk aktivitet. Eleverne skal i fællesskab have gode positive og hyggelige oplevelser med at være fysisk aktiv. Det er også her at den årlige gymnastikopvisning opøves. TV- nyhederne Hver dag kl samles alle elever i foredragssalen til Tv- nyhederne. Formålet er at holde eleverne orienteret om de vigtigste begivenheder og strømninger i den verden der udspiller sig udenfor skolen. Således at elevernes horisont ikke indsnævrer sig under efterskoleopholdet. De enkelte overskrifter uddybes og diskuteres kort i fællesskab bagefter. Samling/sang Der er formiddagssamling og sang hver dag ved vagten. Der synges normalt 2 sange. Mellem sangene har læreren (vagten) forberedt et undervisningsindslag. Indslaget kan være af meget forskellig karakter, men som oftest er det noget vedkommende er optaget af, og vurderer er værd at formidle videre til eleverne. God weekend Formål: Styrke sammenholdet/fællesskabsfølelse ved at alle elever samles en gang om ugen. Mulighed for drøftelse og kommunikation af fælles temaer. Demokratisk dannelse.

21 Eleverne skal stifte bekendtskab med glæden ved at synge og bevæge sig sammen. Indhold: Vi arbejder med etik og moral, samarbejdsøvelser, nyheder, interkulturel forståelse og en masse sang. Fællesmøde Hver fredag er der fællesmøde, som elevrådet har ansvaret for. Der er altid mindst 2 lærere samt forstanderpar til stede. Mødet har flg. dagsorden: 1. Oplæsning/godkendelse af referat fra sidste fællesmøde. 2. Behandling af indkomne forslag. 3. Nyt fra lærermødet. 4. Eventuelt. Det er formålet med fællesmødet at styrke elevernes demokratiske forståelse og sindelag. Fællesmødet er også det forum hvor eleverne kan øve indflydelse på deres egen skolehverdag. Fællesmødet er praktisk undervisning i demokrati. Valgfag Overordnet formål Valgfagenes (undervisningens) overordnede formål er at eleverne i mødet med faget tilegner sig erfaringer, oplevelser og færdigheder, der giver mulighed for personlig udvikling. Eleverne får mulighed for at opleve glæde ved og lyst til, at udforske et afgrænset fagområde og arbejde koncentreret i et kort veldefineret undervisningsforløb. Fagene udbydes over tre perioder i skoleåret.anderledes uger og dage Generel dagsplan Alle anderledes dage og uger er bygget op over nedenstående dagsplan.

22 Startugen Formålet med startugen er at give eleverne en grundig læring om skolehverdagens forskellige praktiske funktioner. Eleverne undervises både i de praktiske gøremål på skolen samt i oprettelsen af sociale netværk og styrkelse af det grundlæggende forpligtende fællesskab. Europauge (37) Formål og indhold følger Efterskolernes dag (28/9) Det overordnede mål med dagen er at præsentere skolen for de kommende elever og forældre på bedst mulig måde. Læringen/undervisningen for den enkelte elev er først og fremmest, at indse værdien i at hver enkelt indgår i et forpligtende fællesskab og løser sine personlige opgaver så godt og ansvarligt som muligt, for at arrangementet lykkes. Alle elever deltager aktivt i passende del af følgende områder: Rundvisning Planlægning af indhold i aktiviteter i værkstederne (undervisningsforløb) Aktiv deltagelse i skolens værksteder Udførelse af det/de planlagte forløb Arbejde i storkøkken Pyntning af nogle lokaler Servering af kaffe for gæster Oprydning (alle) Ansvar og vedholdenhed i forhold til de stillede opgaver (alle) Programmet starter om formiddagen med klargøringen og slutter kl Evaluering: På lærermødet Elevmøde (lørdag d. 25. oktober) Det overordnede formål med elevmødet er at give skolens tidligere elever (ca. 300 gæster) en god og værdifuld dag på deres gamle skole. Ligeledes at give nuværende elever oplevelsen af at være en del af et større fællesskab, som rækker ud over deres egen årgang på tværs af alder. Læringen/undervisningen for den enkelte elev er først og fremmest, at indse værdien i at hver enkelt indgår i et forpligtende fællesskab og løser sine personlige opgaver så godt og ansvarligt som muligt, for at arrangementet lykkes. Alle elever deltager aktivt en eller flere af nedenstående arbejdsopgaver/læringsgrupper: Værtsforpligtelser Praktiske opgaver i storkøkken Salg af sodavand Produktion og opsætning af skilte Opsætning af borde og stole til ca. 400 Borddækning Pyntning

23 Oprydning Servering af middag og kaffe Servicering af gæster Dagen strækker sig for eleverne fra Forældresamtaler 10/10 og 6/2 Formålet med samtalerne er at skolen sammen med forældrene og deres barn indgår i en dialog om deres barns standpunkt; det være sig både fagligt, socialt og modenhedsmæssigt. Skolen har inden samtalen udfærdiget et papir, hvoraf det fremgår hvorledes eleven klarer sig. Eleven udfærdiger ligeledes selv et papir, som tilsvarende angiver elevens eget billede af hvorledes han/hun klarer sig i det daglige. Det er elevens kontaktlærer der står for afviklingen af samtalen. Brobygning 10. klasse (uge 45) Beskrevet under vejledning 9. klassefaguge (uge 45) Alle 9. klasses elever arbejder i ugen med pensum for historie, biologi, samfundsfag, religion og geografi. Der arbejdes med tværfaglige emner. Undervisningen organiseres med vekslen imellem foredrag, gruppearbejde og individuelle projekter. Terminsprøver december Terminsprøvernes overordnede mål er at gøre eleverne fortrolige med den skriftlige eksamens prøveform (dansk, matematik, engelsk og tysk/fransk) Det er vigtigt for elevernes læring, at prøvesituationen ligger så tæt op ad skriftlige prøve i maj som overhovedet muligt. Der for uden bruges terminsprøverne i udstrakt grad til at stadfæste elevernes faglige standpunkt, og danner som følge deraf naturligt udgangspunkt for fastsættelsen af de (skriftlige) standpunktskarakterer. OSO/mini- OSO (uge 48) Med udgangspunkt i elevernes uddannelsesplanner udarbejdes en opgave med elevens fremtidige studie- og erhvervsvalg som omdrejningspunkt. Juleafslutning (18/12 og 19/12) Formålet med juleafslutningen er at følge op på undervisningen i danske juletraditioner fra d. 30/11 og give eleverne en læring/undervisning i og oplevelse af danske juletraditioner i fortid og nutid. Der indgår: Julegudstjeneste i Valg- menighedskirken, julemiddag, dans om juletræ, gamle lege, tallotteri. Julefest. Musical Musicaluge (fra mandag d. 5/1 i uge 2 til og med tirsdag d. 13/1 i uge 3) Formålet med Musicalugen er at give eleverne en læring i det professionelle teaters arbejdsvilkår. I processen indgår udvælgelse og undervisning af skuespillere, orkestermedlemmer, lyd- og lysfolk, kostume- og scenefolk, indstudering af tekster, sange og melodier, instruktion både scenisk og personligt, korarbejde samt alle forhold omkring op- bygning af en musicalscene med lys, lyd og scenografi. Der indgår endvidere i undervisningen læring i afviklingen af en række forestillinger (forestillingsdagene)

24 Forestillingsdage (uge 3 - onsdag til fredag) Forestillingsdagene veksler mellem musicalforestillinger og undervisning. Musicalforestillinger: Formålet med musicalforestillingerne er at ansvarliggøre eleverne omkring afviklingen af musicalen for et indbudt publikum. Efterfølgende er de ansvarlige værter for gæsterne, ved bl.a. at sørge for saftevand og kage samt besøg på værelserne. Der er forestillinger onsdag og fredag formiddage, samt onsdag, torsdag og fredag aften. Ugen sluttes festligt af med en forestilling for forældre og andre pårørende med spisning kl. ca Evaluering: Fællesdage, musicaluge og forestillingsdage evalueres under et af henholdsvis elever og af "musicallærerne" på lærermøde. Gymnastikweekend Formål og indhold følger Lejrskole (Uge 18) Skolens lejrskole foregår i Sydfrankrig, hvor vi i samarbejde med et hold franske guider tager livtag med den franske natur. Canyoning, huleklatring, trekking og mountainbike er nogle af aktiviteterne. Vi bruger derudover nogle dage på at tage rundt og besøge steder af kultur/historisk interesse. Det kunne fx være Arenaen i Nimes, Korsridderbyen Augies Mortes eller andre interessante steder. Al undervisning er planlagt på forskellige niveauer, så alle kan være med. Undervisningen starter hver dag kl til kl Overnatningen foregår i hytter på campingplads og eleverne forestår selv madlavningen. Lejrskolen er berammet til 7 dage. Skriftlige og mundtlige prøver Datoer og indhold følger Slutuge Formålet med slutugen er først og fremmes at få rundet skoleåret af på bedst mulig måde. Læringen/undervisningen her er først og fremmest en styrkelse af det forpligtende fællesskab med elementer af opbrud og afsked. Der vil i slutugen være en række praktiske gøremål vekslende med fællesskabsskabende aktiviteter. Socialt At skabe tid og rum for et ordentligt farvel. Et sidste skud efterskoleliv Fælles oplevelser Tid og ro til mindebøger etc. Praktisk Skolen skal gøres sommerferieklar Værelser skal tømmes og gøres rene Bogaflevering Fællesskabsskabende aktiviteter: Indøvning af sange til fælleskor k- gruppeaften

25 Skanderupiade Festmiddag med lærerservering Elevernes aften Afslutningssangtime Forberedelse og planlægning af afslutningsfest. Sangtime Samvær med lysbilleder og video fra året der gik Afslutningsfest med festmiddag og lærerrevy Afslutningsarrangement for forældre og familie Vejledning på SE Som udgangspunkt mener vi, at elevens planer for fremtiden er noget, der skal snakkes om derhjemme. Derfor har forældrene også en del af ansvaret for, at eleverne kommer det rette sted hen efter endt skoleår hos os. Vi vil som vejledere til enhver tid være behjælpelig med rådgivning og hjælp og man er som forældre er man altid velkommen til at kontakte os for en uddybende samtale om hvilke muligheder eleven har. På Skanderup Efterskole har vi 4 vejledere der i samarbejde med K- lærere, forældre og andre relevante personer vejleder eleverne: Frands Lomholt: Carsten Marcussen: Matilde Bendix Peitersen: Anna Holm: Formål Den enkelte elev skal sikres et godt grundlag for at træffe realistiske beslutninger om videre uddannelse og erhverv. At vejlede på en efterskole har visse fordele, nemlig at eleven ser vejlederen i hverdagen, at eleverne kender vejlederen fra andre situationer end vejledningen og endelig, at vejlederen har en tæt kontakt med skolens øvrige lærere. Dette fører til, at vejlederen har et godt udgangspunkt til at rådgive og vejlede eleverne om deres fremtidige valg. Samarbejdet giver også mulighed for at skabe tillid således, at der er rum til at rådgive og at give og modtage den nødvendige vejledning. Undervejs i vejledningen bør eventuelt oversete og uformelle kompetencer gerne dukke op. Kort fortalt: For at vejledningen kan blive bedst mulig er det vigtigt for os, at - Vejledningen er en del af hverdagen - Vejlederen er en del af hverdagen på skolen - Eleverne kender vejlederen - Vejlederen kender eleven

26 - Vejlederen har en god kontakt med forældrene via hjemmeside og samtaler - Vejlederen har en hurtig og daglig kontakt med faglærerne og kontaktlæreren. Formålet med vejledningen er blandt andet: - at sikre, at eleverne træffer et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg med afsæt i de forudsætninger eleven har, og at eleven gennemfører en ungdomsuddannelse. - at give eleverne viden om og indsigt i de uddannelsesmuligheder, der tilbydes efter 9. og 10. klasse og hvilke krav der stilles til den enkelte elev. - at ingen bliver ladt tilbage når skoleåret er omme

27 Årsplan for vejledningen på Skanderup Efterskole 13/14 September: Vejledere og årsplan for vejledningen præsenteres for elever på en samling. Ønsker for den obligatoriske brobygning afleveres. Oktober: Eleverne udfylder samtaleark. Kontaktlæreren har samtale med kontakteleverne. Uddannelsesvejlederne gennemgår uddannelsessystemet fælles for eleverne. November: Forældresamtaler med kontaktlæreren. Her gøres status over hvordan det går såvel socialt som fagligt. Fokus på, hvad eleven skal arbejde med, for at opnå hendes/hans ønske for det kommende år med henblik på gymnasiet, teknisk skole el.lign. Vejledereftermiddag d. 11. november. Fælles oplæg og orientering om uddannelsesplanen og opstart på den obligatorisk selvvalgte opgave (OSO- opgaven). Brobygning for 10. klasse i uge samtale med vejlederen. OSO- opgave for 10. klasse. "Mini- OSO" for 9. klasse Januar: Information om tilmelding til ungdomsuddannelserne. Vejledersamtaler - uddannelsesplan og tilmeldinger udfyldes. Ungdomsuddannelserne afholder åbent hus- arrangementer (følg med i dagspressen). Februar: Vejledningsamtalerne fortsætter. Forældreunderskrifter skal udfyldes på senest d. 1. marts Marts: Ansøgningsskemaer og uddannelsesplaner skal være underskrevet af forældrene med digital signatur senest 1. marts Ansøgning om mentorordning skal ske senest 1. juni Skolen sender Fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne (FTU- skema) senest 15. marts 2014 på April: Eventuelle uafklarede afklares. Maj: Senest sidst i maj får man tilsagn fra ungdomsuddannelserne om optagelse. Evaluering af uddannelsesvejledningen med eleverne.

28 Vejledningen Samtaler Alle elever har minimum 2 samtaler i løbet af et skoleår. - Første samtale: beskrivelse af elevens fremtidsplaner. Hvordan opnås målene. Ideer m.h.t. OSO- opgaven. Aftaler om opfølgning af samtalen og forberedelse til næste samtale - Anden samtale: opfølgning af første samtale. Hvordan er det gået siden sidst. Her afklares den endelige beslutning med hensyn til næste års aktivitet. Uddannelsesplan Inden 1. marts skal alle elever udarbejde deres Uddannelsesplan i et samarbejde med deres forældre og vejleder. - af planen fremgår det blandt andet, hvilke mål eleven har sat sig vedrørende eventuel skolegang i 10. Klasse, på en efterfølgende ungdomsuddannelse eller anden aktivitet. - denne plan skal indsendes sammen med tilmeldingsskemaet, når eleven søger ind på en ungdomsuddannelse eller fortsætter i en anden skole/efterskole. - denne plan er adgangsgivende til de gymnasiale uddannelser, og vi skal som afgivende skole vurdere, om eleven er uddannelsesparat til vedkommende uddannelse. - Det er vejlederne der sender den fælles tilmelding hvori uddannelsesplanen indgår Mentorordning En 9. og 10. klasses elev kan få tilknyttet en mentor, hvis man skønner at eleven har brug for støtte til hans/hendes personlige eller faglige udvikling i forbindelse med overgangen til en ungdomsuddannelse. Jf. Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse, erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv 5. Obligatorisk brobygning Brobygning til ungdomsuddannelserne i skoleåret 2013/14 for 10. kl. på Skanderup Efterskole. Brobygning er obligatorisk for alle 10. kl. s elever i 5 skoledage. Brobygningen skal foregå på 2 forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf mindst den ene skal være erhvervsrettet, f.eks. HTX, HHX eller en af erhvervsskolernes 12 indgange (EUD). Vi samarbejder med Hansenberg i Kolding der tilbyder brobygning til både erhvervsuddannelserne, HTX og HHX samt SOSU i Frederecia, Middelfart og Vejle. Den almen- gymnasiale brobygning foregår på IBC, Munkensdam Gymnasium og Kolding Gymnasium, hvor også brobygning til HF foregår. Tilmeldingen til brobygning er obligatorisk og bindende og foregår via vejlederne på efterskolen. Blandt brobygningstilbuddene skal eleven skal tage stilling hvilke overordnede ungdomsuddannelser, der kunne være interessante at opnå kendskab til i forhold til uddannelsesønske efter Skanderup Efterskole. Senere på foråret vil eleven modtage et uddybende brev om brobygning fra Skanderup Efterskole.

29 Bemærk, at Brobygningen foregår i skolens nærområde og at der derfor ikke vil være mulighed for at brobygge til uddannelsesinstitutioner i eget nærområde. Brobygningen foregår i samarbejde med UU- Kolding, der forestår koordineringen blandt efterskolerne, folkeskolerne og ungdomsuddannelserne omkring Kolding. For yderligere oplysninger se Bekendtgørelsen om vejledning og brobygning Evt. spørgsmål kan rettes til vores studievejledning. Links og informationsmøder Links til sider med uddannelsesmuligheder efter 9. og 10. Klasse: Undervisningsministeriets Uddannelsesguide: info.dk De tekniske skolers info- side om erhvervsuddannelser: Industriens uddannelsesguide: Alt om akademiske uddannelser/videregående uddannelser: Undervisningsministeriets optagelsesportal: Bekendtgørelse om vejledning, brobygning mv: Jf. Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse, erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv 5. De fleste skoler/uddannelsesinstitutioner har efterhånden deres egen hjemmeside, hvor man kan indhente de informationer man har brug for. Informationsmøder og Åbent hus- arrangementer: Rigtig mange uddannelsessteder holder i løbet af januar og februar informationsmøder og åbent hus- arrangementer. Vi opfordrer til, og giver eleverne fri til at deltage i sådanne arrangementer. evejledning evejledning vejleder om alle former for uddannelse via mail, chat, telefon og sms. evejledning kan kontaktes dag, aften og weekend, og vejledningen foregår anonymt. evejledning er et tilbud fra Undervisningsministeriet.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

SKOLEVEJLEDNING 2016/2017

SKOLEVEJLEDNING 2016/2017 HER BLIVER DIN VERDEN MEGET STØRRE SKOLEVEJLEDNING 2016/2017 REJSBY EUROPÆISKE EFTERSKOLE UDBYDER PRØVER I OG SAMARBEJDER MED REJSBY - EN VERDEN TIL FORSKEL Efterskoleforeningens vejledningssyn Hvad er

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Indholdsplan 2013/2014 for Skanderup Efterskole. Fremlagt på bestyrelsesmødet d. 24. august

Indholdsplan 2013/2014 for Skanderup Efterskole. Fremlagt på bestyrelsesmødet d. 24. august Skanderup d. 1. august 2013. Indholdsplan 2013/2014 for Skanderup Efterskole Fremlagt på bestyrelsesmødet d. 24. august Underskrift: På skolens vegne:. Rune Peitersen forstander 1 INDHOLDSPLAN FOR SKOLEÅRET

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 Indhold Hvad er 10. klasse... 3 Hvad med økonomien, når man skifter skole?... 3 Skoleårets indhold... 4 Målsætning... 4 Forløb... 4 Fag... 4 En obligatorisk

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Eleverne har flere muligheder

Eleverne har flere muligheder 10. klasse på Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole er et tilbud til de elever, der ønsker et større fagligt og personligt overskud, inden de påbegynder deres videre ungdomsuddannelse. 10. klasse

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2016-17 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KLASSE - DIT VALG! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

10. klasse. på Nyborg Gymnasium. et godt bindeled til ungdomsuddannelserne

10. klasse. på Nyborg Gymnasium. et godt bindeled til ungdomsuddannelserne 10. klasse på Nyborg Gymnasium et godt bindeled til ungdomsuddannelserne Hvis du vælger 10. klasse på Nyborg Gymnasium, får du kan du forvente Fællesskab og nye kammerater Attraktivt ungdomsmiljø En engageret

Læs mere

10 erenringkøbing-skjern

10 erenringkøbing-skjern LINJEFAG og VALGFAG 10 erenringkøbing-skjern Ringkøbing 16/17 LINJEFAG Du skal vælge et linjefag som helårsfag: Studielinjen - Gym10 Tysk Samfundsfag Erhvervslinjen - Eud10 Praktik en dag om ugen Tematimer

Læs mere

Uddannelsesplan Langelands Efteskole

Uddannelsesplan Langelands Efteskole Uddannelsesplan Langelands Efteskole 1. Skolen som uddannelsessted Langelands Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Institutionens formål er at drive en fri og uafhængig efterskole

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 16/17 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN INTROTUR Efter skolestart afholdes introdage og en introtur med overnatning, så I kan lære hinanden at kende. SKOLEREJSER Alle elever har mulighed for at deltage

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Tølløse Slots Efterskole har en aftale med UCSJ om at vi er praktikskole for lærerstuderende. Vi vil gerne være med i uddannelsen af lærere

Læs mere

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18

TØNDER 10. Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 TØNDER 10 Helt nye 10. klasses-retninger Helt ny undervisningsstruktur Vi gør dig klar til uddannelse 2017/18 På Campus Tønder skabes et spændende uddannelsesmiljø for unge. Her er et levende og inspirerende

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende)

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Ifølge 13.2 jf. BEK nr. 231 af 08/0372013 skal Kongenshus Efterskole have udfærdiget en uddannelsesplan på det pågældende

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 15/16 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2015 2016 består af 42 uger med start søndag d. 9. august 2015 og afslutning

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Levring Efterskole, Bygaden 65, 8620 Kjellerup, ,

Indholdsfortegnelse. Levring Efterskole, Bygaden 65, 8620 Kjellerup, , Uddannelsesplan Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Præsentation af skolen... 4 Personale... 4 Værdigrundlag...5 Skolens værddigrundlag....5 Hvorfor vælge os?... 6 Hvilke fag kan du komme

Læs mere

SKOLEN PÅ SØNDERAGER 10. KLASSE 2015-2016 ER 10. KLASSE DET RIGTIGE FOR DIG?

SKOLEN PÅ SØNDERAGER 10. KLASSE 2015-2016 ER 10. KLASSE DET RIGTIGE FOR DIG? ER 10. KLASSE DET RIGTIGE FOR DIG? - Ønsker du at blive fagligt dygtigere? - Har du brug for at blive mere afklaret omkring dit uddannelsesvalg? - Vil du være mere moden, inden du går i gang med en ungdomsuddannelse?

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

Det handler om dig...

Det handler om dig... Det handler om dig... Et stærkt tilbud med fokus på 10. klasse Åbent hus 16. januar 2017 www.fredensborgskole.dk fællesskab og faglighed Klar parat til start Kære studerende August 2017 åbner vi dørene

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Indholdsplan Håndværk, kunst og design

Indholdsplan Håndværk, kunst og design Linjens formål: At give eleven en oplevelse af glæden ved noget selvskabt individuelt og i samarbejde med andre. At styrke elevens kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem forskellige udtryksmidler

Læs mere

10. Klasse Centret Årgang 2014/15

10. Klasse Centret Årgang 2014/15 10. Klasse Centret Årgang 2014/15 Dette lille hæfte har til formål at fortælle dig lidt om, hvilke linjer vi udbyder i skoleåret 2014/15. Otte forskellige linjer er meldt ud, og med disse har vi forsøgt

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

EUD 10 Erhverv og Sundhed

EUD 10 Erhverv og Sundhed EUD 10 Erhverv og Sundhed Indhold Formål og hensigt... 3 Elevens udbytte... 4 Tilrettelæggelse af EUD10 - Erhverv og Sundhed... 5 Undervisningsforløbets organisering... 5 Linjer på EUD 10 Erhverv og Sundhed...

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

SELVEVALUERING EFTERSKOLEAFDELING SKOLEÅRET 2015/2016 LÆRING OG TRIVSEL. Side 1 af 5

SELVEVALUERING EFTERSKOLEAFDELING SKOLEÅRET 2015/2016 LÆRING OG TRIVSEL. Side 1 af 5 SELVEVALUERING EFTERSKOLEAFDELING SKOLEÅRET 2015/2016 LÆRING OG TRIVSEL Side 1 af 5 Værdigrundlag: SELVEVALUERING PÅ OSTED FRI- OG EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Det fremgår af 1, stk. 1 i lov om frie

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

INFORMATIONSMØDE STEP 10. Onsdag den 18. januar 2017

INFORMATIONSMØDE STEP 10. Onsdag den 18. januar 2017 INFORMATIONSMØDE STEP 10 Onsdag den 18. januar 2017 Dagsorden 1. Politiske proces omkring udliciteringen 2. Formålet med 10.klasse generelt 3. Fælles for profilerne på Step 10 4. Profiler på Step 10 5.

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Årsplan og skema gr. 2

Årsplan og skema gr. 2 Årsplan og skema gr. 2 Skema 2014-15 Mandag CE/MJ/OR Tirsdag MJ/CE Onsdag Torsdag CE/OR Fredag OR/SL 9.00-9.55 Morgensang Engelsk Fællestime (IJ) Samfundsfag Matematik Nyheder Pause 10.20-11.00 Pause 11.10-11.50

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Velkommen til fremtidens skole Kirstinebjergskolen går i skoleåret 2016-2017 ind i sit 4. år som den største skole i Fredericia med ca. 1750 elever. Skolen

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 7000 Fredericia Tlf. 7210 6250 Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Afdelingen på Havepladsvej er Kirstinebjergskolens flagskib, hvor elever fra basisafdelingerne

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere