Indholdsplan 2014/2015 for Skanderup Efterskole. Fremlagt på bestyrelsesmødet d. 20. august

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan 2014/2015 for Skanderup Efterskole. Fremlagt på bestyrelsesmødet d. 20. august"

Transkript

1 Indholdsplan 2014/2015 for Skanderup Efterskole Fremlagt på bestyrelsesmødet d. 20. august

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING SKOLENS HJEMSTED OG FORMÅL SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG LOVEN OG INDHOLDSPLANEN OM UNDERVISNING OG SAMVÆR ELEVERNE MEDARBEJDERNE EFTERSKOLELIVET GENERELT KOSTSKOLEARBEJDETS TILRETTELÆGGELSE. KONTAKTGRUPPERNE (K- GRUPPERNE) FÆLLESSKAB OG KAMMERATSKAB FRITIDSAKTIVITETER KØKKENORDNING: DAGENS GANG SKEMA KALENDER FOR SKOLEÅRET 14/15 UNDERVISNINGEN SKOLEÅRET FAGLIG VURDERING AF ELEVERNE AT STÅ MÅL MED PRØVER INKLUSION FAGPLANER VALGFAG GENEREL DAGSPLAN STARTUGEN EUROPAUGE (37) EFTERSKOLERNES DAG (28/9) FORÆLDRESAMTALER 10/10 OG 6/2 MUSICAL GYMNASTIKWEEKEND SKRIFTLIGE OG MUNDTLIGE PRØVER SLUTUGE VEJLEDNING PÅ SE FORMÅL VEJLEDNINGEN OBLIGATORISK BROBYGNING LINKS OG INFORMATIONSMØDER EVEJLEDNING

3 Indledning Skolens hjemsted og formål Skanderup Efterskole er en privat, selvejende institution med hjemsted i Skanderup, Kolding Kommune, Region Syd. Efterskolens formål er indenfor rammerne af de gældende regler om frie kostskoler at drive en grundtvigsk efterskole. Skolens værdigrundlag Skanderup Efterskole bygger på Grundtvigs menneskesyn. Vi opbygger et forpligtende fællesskab med vægt på respekt og ansvar for medmennesket. I samarbejde med eleven søger vi at udvikle den enkeltes evner og kunnen for derved at styrke personligt selvværd og livsduelighed. Vi prioriterer udvikling og mobilitet for med skolens traditionelle ståsted som udgangspunkt til stadighed at kunne honorere tidens krav. Nøgleord til beskrivelse af det vi forstår ved Grundtvigs menneskesyn: Den lige værdighed og gensidige respekt mellem mennesker. Opdragelse til demokrati, frihed og ansvar. Næstekærlighed og tillid. Tryghed, trivsel og livsglæde. Loven og indholdsplanen At Skanderup Efterskole virker indenfor rammerne af og lever op til formålet i lovgivningen er det bl.a. denne indholdsplans formål at dokumentere. Lovgivningen inden for efterskoleområdet er m.h.t. til en skoles undervisning især baseret på to bekendtgørelser: Lovbekendtgørelse LBK nr 689 af 22/06/2011 af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler ( Efterskoleloven eller Lov om frie kostskoler ). Link Tilskudsbekendtgørelse BEK nr. 604 af 24/06/2009 om tilskud mv. til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) ( Tilskudsbekendtgørelsen ). Link 1 i tilskudsbekendtgørelsen er affattet således: at de frie kostskoler, herunder efterskoler, der tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.. Om undervisning og samvær Undervisningen og de forskellige former for samvær som skaber efterskolens hverdagsliv, har som formål at bidrage til at eleverne bliver klogere på hvad det vil sige at være et selvbestemmende menneske

4 (livsoplysning), hvad det vil sige at være en aktiv del af kulturelle fællesskaber (folkelig oplysning) og medbestemmende borger i demokratiske fællesskaber (demokratisk dannelse). Vi tror på at Grundtvigs betragtninger om hånd og ånd, i den grad stadig gælder for vor tids unge. Det er med andre i ord i vekselvirkningen imellem skole og virkelighed, tanke og handling, teori og praksis, at læringspotentialet for alvor bliver udløst. Derfor tilstræber vi et skolemiljø hvor vi samtidig med at interessere os for læringens principper, husker hinanden på vigtigheden af at arbejde med helhed, tværfaglighed og praktisk anvendelighed. Vi synes at eleverne lærer mest når læreren tager ansvaret for undervisningen. Samtidig mener vi at det er afgørende at man som elev har mulighed for at få indflydelse på egen hverdag. Vi tror på, at der i det gode læringsmiljø er en vekslen imellem forskellige former for organisering af undervisningen, forskellige former for didaktiske vinkler og forskellige former for samarbejdskonstellationer. Trivsel og læring går hånd i hånd. Derfor lægger vi ikke blot vægt på en solid faglig undervisning, men også på en hverdag og et samvær, der er præget af ligeværd, fællesskab og nærvær. Eleverne på Skanderup Efterskole vil derfor møde meningsfulde rammer og tydelige autentiske voksne med klare forventninger og hjertelig omsorg. Vi tror på det skal være enkelt at gå i skole. Eleverne skal kende dagen og forstå undervisningens formål. Vi tilstræber således at skolens hele hverdag udgør et trygt og overskueligt miljø til gavn for elevernes tryghed, trivsel og alsidige udvikling. Eleverne Skanderup Efterskole har plads til 110 elever og forsøger at have en ligelig fordeling imellem kønnene. Skolen er åben for alle elever imellem 14 og 18 år, der ønsker at gå i 9. eller 10. klasse. Eleverne udgør et mangfoldigt udsnit af befolkningssammensætningen og kommer fra hele landet. Der tilbydes ikke specifik specialundervisning, men skolen differentierer undervisningstilbuddet så alle elever møder passende udfordringer. Skolen har derudover en læsevejleder, som varetager særlig støtte til inklusionselever. Dette uddybes under punktet inklusion. Medarbejderne Ledelse Forstander Viceforstander Skolemor Administration Sekretær Kontormedhjælp Bygningsdrift Pedel Pedelmedhjælper Pedelmedhjælper Rune Peitersen Preben Brunsgaard Matilde Bendix Peitersen Lisbeth Wollesen Gitte Primdahl Mogens Christensen Erik Zander Kjeld Jensen

5 Køkken Køkkenleder Køkkenassistent Køkkenassistent Vinni Hansen Tina Jensen Poulsen Undervisning Lærer Anette Jørgensen IDRÆT, matematik og valgfag Lærer Anna Holm KUNST, Fransk, valgfag og vejledning Lærer Anne Sofie Nielsen TEATER & MUSIK, 9. kl. fag, engelsk og valgfag Lærer Carsten Sloth IT & TEKNOLOGI, matematik, 9. kl. fag og valgfag Lærer Carsten Marcussen TEATER & MUSIK, fysik, matematik og valgfag Lærer Frands Lomholt KUNST, matematik, valgfag og vejledning Lærer Hans Otto Andersen TEATER & MUSIK, tysk, fysik og valgfag Lærer Ida Jørgensen TEATER & MUSIK, engelsk, 9. kl. fag og valgfag Lærer Jesper Behrend IT & TEKNOLOGI, matematik, fysik og valgfag Lærer Signe Pedersen MEDIE, engelsk, valgfag og læsevejleder Lærer Simon Voetmann MEDIE, engelsk, 9. kl. fag og valgfag Lærer Søren Griberg IDRÆT, tysk og valgfag Lærer Søren Jensen IDRÆT, engelsk og valgfag Lærer Torben Hansen MEDIE, engelsk, matematik og valgfag Efterskolelivet Generelt Eleverne bor på skolen fortrinsvis i tomandsværelser med eget bad. De kan benytte skolens fællesområder, lokaler og værksteder i fritiden. Det forventes at både elever og (vagt)lærere står for aktiviteter i fritiden. I løbet af året er der et par obligatoriske weekender hvor eleverne skal blive på skolen. Skolen er dog altid åben for elever i weekenderne. I de forlængede weekender, påske, bededag, Kr. Himmelfart, pinse mm er det typisk forstander der har tilsynet med eleverne. Skolen er lukket i efterårsferie, juleferie og vinterferie. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse. Tilsynet med eleverne er fordelt mellem samtlige lærerne i henhold til den til en hver tid gældende tjenesteplan. Morgentilsyn: Kl : Morgenmad Kl : Elevbank/sygemeldinger. Kl : Nyheder/Værelsestjek Middagstilsyn: Kl : Spiser vagtlæreren middag med eleverne, deler post ud, sørger for hyggelig afvikling af spisningen. Derefter tilses de syge og han/hun står til rådighed i det omfang der er behov for indtil kl

6 Aftentilsyn: Varetages af 2 lærere der møder ind kl , hvor der er elevrengøring af undervisningslokalerne, elevfløje, udendørsområder og hovedbygningen; dette styres af vagterne (alle rengøringsområder tjekkes). Kl spises der aftensmad med eleverne. I løbet af aftenen står vagterne til rådighed for lektiehjælp og styrer eller er til stede ved evt. aftenarrangementer. Nogle arrangementer er planlagt på forhånd og er nævnt i kalenderen f.eks. "Mortens aften", "Halloween", "Bryllup (dansk familiefest) o.a., andre er mere spontant opstået og atter andre går på skift mellem k- grupperne. Vi tilstræber at der er mindst et elev/k- arrangement hver uge i løbet af året. Det kan veksle om et arrangement er obligatorisk eller frivilligt. Eleverne skal gå til deres egne værelser kl Vagtlærerne siger godnat på alle værelser og låser skolen af. Aftenvagten slutter kl Den ene af vagterne slutter dagen med at skrive dagbog på intranettet. Nattetilsyn: Forstander har nattevagten i hverdagene fra Weekendtilsyn: Varetages af skiftende lærere, som deles om samtlige tilsynstimer frem til søndag aften kl hvor skolens forstander overtager tilsynet frem til mandag morgen. Evaluering: Kostskolearbejdet evalueres løbende samt på udvalgte planlægningslærermøder Kontaktgrupperne (k- grupperne) Eleverne er fra årets start inddelt i K- grupper med 8-9 elever og en lærer i hver gruppe. Grupperne sammensættes på tværs af køn, fagligt niveau og hjemsted, og eleverne i K- gruppen bor sammen i umiddelbar nærhed af hinanden fra årets start. K- gruppen mødes en gang om ugen med deres k- lærer om fredagen, hvor følgende punkter drøftes: Ugen der gik, drøftelse af evt. punkter til fællesmødet, forslag til nye initiativer og arrangementer m.m. K- gruppelæreren forestår i det daglige kontakten mellem skolen og k- elevernes hjem. Det er k- læreren, der 2 gange om året leder den samtale med forældrene hvor elevens samlede skolesituation/uddannelsesmuligheder drøftes. Fredag spiser k- lærer sammen med sin k- gruppe i spisesalen Formålet med k- grupperne er: At medvirke til at fremme tryghed, tillid og livsglæde for eleverne (se værdigrundlaget) At medvirke til at eleverne oplever efterskolen som et godt, trygt og lærende miljø at være i At være katalysator for et frugtbart samarbejde mellem forældre og skole* I gruppen at drøfte emner der er af betydning for skolehverdagen At være et forum for debat og problemløsning af forskellig art At være et centralt medie for modtagelse af beskeder fra lærermøder, samt konkretisering af samme At komme med forslag til debat og afstemning på fællesmødet At være et centralt led i den demokratiske proces og opdragelse som skoleformen har som en del af sit grundlag.

7 *Skolehjemsamarbejdet foregår via k- læreren. Det er k- læreren der kontakter hjemmet hvis der er problemer der skal løses eller andre ting som formidles til forældrene. K- læreren følger sine elever tæt i skolehverdagen og kan tage initiativ til ekstraindsats overfor en af sine elever hvis det skønnes påkrævet. Evaluering: evalueres løbende. Fællesskab og kammeratskab På Skanderup Efterskole er arbejdet med etablering af fællesskabet altid i fokus. Det gælder i den almindelige skole- hverdag, men selvfølgelig også i forbindelse med anderledes uger, dage forsøger vi at give eleverne mulighed for at skabe af nye relationer på tværs af klassetrin, interesser, hold mm Fritidsaktiviteter I fritiden er mulighederne mange for aktivitet. Skolens værksteder er altid åbne for elever udenfor undervisningen. Det vil sige at man fx kan producere film i medie spille og indspille musik spille badminton, bordtennis, billard, basket, tennis, håndbold, fodbold i hallen eller udendørs tegne, male, lave skulpturer og meget andet frit bruge det trådløse internet se tv, spille bordfodbold, spille div. brætspil, pool Evaluering: Fritidsaktiviteterne evalueres løbende Alle elever deltager desuden i: Rengøring Formål: at eleverne oplæres i almindelige rengørings metoder og vendes til medansvar overfor rengøring i al almindelighed, således at de senere i deres liv naturligt er forberedt på selv at klare sig i det daglige. Indhold og praksis: Eleverne undervises i hvordan man gør rent og udfører dette i praksis. Alle elever opdeles i rengøringshold, som dagligt på skift gør undervisningslokaler og hovedbygning rent - denne rengøring finder sted mandag til torsdag umiddelbart inden aftensmaden og tjekkes efterfølgende af vagtlærerne. Elevernes værelser opryddes og rengøres af beboerne - denne rengøring finder sted dagligt. Der gøres ekstra rent og ryddes grundigt op torsdag Denne rengøring/oprydning tjekkes af lærerne kl Evaluering: Løbende evaluering med lærerne og skolemor. Fællesarrangementer I løbet af året afholdes der fællesarrangementer. Arrangementerne kan have meget forskellig karakter og indhold, men fælles for dem alle er at de skal være af almen interesse og give eleverne en god oplevelse som giver stof til eftertanke refleksion og øge elevernes dannelsesmæssige horisont. De fire grene skiftes til at tilrettelægge et arrangement i løbet af året. Arrangementer kan finde sted i dagtimerne eller om aftenen - fælles for dem alle er at de er obligatoriske for eleverne. Aftenarrangementerne vil som hovedregel være åbne for offentligheden. Evaluering: Arrangementerne evalueres løbende

8 Køkkenordning: Der er dagligt 3 elever i køkkenet i tidsrummet 8-14 og Disse elever er fritaget for den del af undervisningen som falder sammen med køkkenpligten, men de skal selvfølgelig stadig læse lektier i alle fag. Køkkenvagterne går på skift mellem k- grupperne og det er k- læreren der sammen med eleverne laver planerne. Ved siden af det rent praktiske formål med ekstra hjælp, tilsigtes det at eleverne opnår indsigt i hvordan et kostsko- lekøkken fungerer og øger elevens følelse af medansvar for den daglige madlavning med den deraf følgende større respekt netop for det som dagligt kommer på bordet. Evaluering: Evalueres løbende med køkken, lærere og skolemor Dagens gang Løbende morgenmad Obligatorisk morgenmad Elevbank, oprydning på værelser, sygemeldinger Nyheder og værelsestjek Undervisning Samling Pause Undervisning Middag Undervisning Valgfag Områderengøring + køkkenvagt Aftensmad Mulighed for lektiecafe / aftenaktivitet Aftenforfriskning Områdeswush Alle er på værelserne. Lidt uddybning af dagens program: Om morgenen kan du komme til morgenmad fra 7.15 og skal være der kl Efter morgenmaden ordner du dit værelse, og kan evt. hæve penge i elevbanken. I pausen kl vil der være mulighed for at få lidt mad. Samlingen kl består af fællessang, oplæg og fortælling fra både lærere og elever. Vi synger fra Højskolesangbogen. Til middag får vi varm mad, et lækkert, varieret og sundt måltid med en stor og indbydende salatbuffet. Hver kontaktgruppe har et område, som de gør rent. Det sker fra kl Til aftensmad er der brød med pålæg, salat og lune retter. Efter aftensmad er der mulighed for lektiecafé, hvor du kan få hjælp til dine lektier.

9 Alle faglokaler, hallen og fitnessrummet er til fri afbenyttelse om aftenen. Mindst en gang om ugen er der et fællesarrangement om aftenen. Hver aften bliver der serveret lidt let at spise og en kop te. Kl. 22 sørger et par elever for at Hjerterummet er klar til næste dag. Skema

10 Kalender for skoleåret 14/15 Kan i øvrigt til enhver tid hentes på skolens hjemmeside.

11

12

13

14 Undervisningen Skoleåret Vi opdeler skoleåret i det vi kalder "normal dage/uger" og "anderledes dage/uger". Ved normal dage og uger forstås dage og uger med normal skemalagt undervisning. De anderledes dage/uger er brud på den almindelige rutine, f.eks. emneuge, boglige/fag dage, lejrskole osv. I flere tilfælde vil enkelte anderledes dage indeholde dele af skemaet fra en normal dag. Disse dage bliver også betragtet som anderledes dage. Skolens årsplan (kalender), som ligger på hjemmesiden, viser placeringen af de forskellige typer uger og dage. Skolens skema er grundlaget for en normal dag/uge og viser på en gang placeringen og bemandingen af fagene samt dagens gang. Skoleåret er inddelt i følgende fagperioder: Europæer (4 uger) De gjorde en forskel (5 uger) Fremtid (4 uger) Dannelse (3 uger) Det extreme (4 uger) Prøvehold (6 uger) Faglig vurdering af eleverne Hver fagperiode (sammenhængende faguger) afsluttes med en faglig vurdering af eleverne. Der vil blive stillet et lettilgængeligt system til rådighed. Vurderingen foretages i 2- mandsteamsene. Terminsprøverne rettes i fællesskab af fagteamet og med udgangspunkt i terminsprøverne og de løbende vurderinger afgiver fagteamet i fællesskab standpunktskaraktererne til optagelse.dk. Her laves også en faglig parathedsvurdering af den enkelte elev. Årskarakteren gives på samme måde som beskrevet herover. Faglig registrering af eleverne Den faglige vurdering bliver samtidigt en registrering af elevens vej gennem de mulige faglige indgange og vil være en del af skolens afgangsbevis / efterskolebevis. Procedure (registrering på hold) Inden første time o PB har oprettet en gruppe på Viggo med fagindgangens navn. Der er offentliggjort en lokalefordeling o Eleverne har sat sig ind i de forskellige indgange via kataloget, og har taget et valg. Første time o Eleverne møder op på det hold hvor deres valgte fagindgang er placeret. o Lærerne tilføjer eleverne til gruppen på Viggo. (herefter skal der føres protokol) o PB tilføjer gruppen til skemaet

15 Efter fagperioden foretages faglig vurdering af eleverne i 2- mandsteamet jvf ovenstående. At stå mål med Vi ønsker at give vore elever mindst de samme uddannelses- og fremtidsmuligheder, som de kan få i den offentlige skole. Prøver Der aflægges prøver i følgende fag efter gældende regler: Alle prøver (sygeprøver undtaget) finder sted i maj juni terminen. For 9. klasse Dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, tysk, fransk, historie, kristendomskundskab, samfundsfag, geografi og biologi. For 10. klasse Dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk, fysik/kemi. Inklusion Når vi på Skanderup Efterskole taler om inklusion, mener vi ordet i dets bredeste forstand. Det at være inkluderende vil for os sige, at vi vil skabe plads til mangfoldighed og til elever med forskellig baggrund og behov, fordi vi tror på, at det er samspillet med andre, der danner grobund for udvikling. Det er simpelt hen et succeskriterium for os, at alle elever får udbytte af undervisningen og deltager i fællesskabet, så alle elever får et udbytterigt år både fagligt og socialt. Det er vores holdning at arbejde med eleverne i den sammenhæng de optræder i. Vi opererer derfor ikke med særlige hjælpeklasser, men søger løbende integrationen. Dette arbejde varetages løbende af den lærer som har ansvaret for inklusionseleverne. Dog tilbyder vi i forløb med niveaudelt undervisning i fagene tysk, engelsk og matematik. En skriftlig plan Inklusionstiltaget beskrives i en skriftlig plan, som skal evalueres løbende hen over året. I denne plan beskrives de tiltag og pædagogiske aktiviteter, som er omdrejningspunktet for gennemførelsen af indsatsen. Der udarbejdes individuelle aftaler mellem skolen, eleven og forældrene, som indeholder målsætningen for inklusionen, beskrivelse af inklusionstilbuddet/den særlige støtte samt en plan for evaluering. Hvilken hjælp kan vi tilbyde? Lektiehjælp tilbydes alle hverdage efter aftensmaden. Derudover kan der aftales individuel lektiehjælp/støtte med læsevejlederen. Læsevejlederen tilbyder hjælp med valg af IT- baserede hjælpemidler, herunder også undervisning i brugen af disse. Skolen kan i særlige tilfælde tilbyde at eleven kan låne en ipad med læse/skrive understøttende apps til brug i undervisningen.

16 Der kan aftales hjælp til strukturering af elevens arbejde i fagene. Der kan aftales samtaler med en af skolens trivselslærere. Der arbejdes i nogle fag og perioder med niveaudelt undervisning, hvor der tages hensyn til holdstørrelse og ekstra undervisere. Fagplaner For alle prøvefag henvises også til undervisningsministeriets publikation "Fælles Mål", som kan findes på nedenstående netadresse: TEATER & MUSIK (dansk) Formålet med dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Formålet med at kombinere danskfaget med teater og musik, er at dyrke den enkeltes interesse i samspil med faget dansk. At give den enkelte elev muligheden for at fordybe sig i et interesseområde, der har sammenhæng med danskfaget og dermed kan få begge fag til at blomstre og berige hinanden i den enkelte elevs bevidsthed. I samspil med fagene teater og musik skal eleverne gennem oplevelse, udtryk og analyse udvikle deres kundskaber og opnå færdigheder indenfor teatermæssige og musikalske udtryksformer. Du kan komme til at arbejde med flg.: Indhold Musik- og teaterhistorie Opsætning af forestillinger (musik og teater) Skuespilteknik, opbygning af karakterer Forskellige teatergenrer (absurd teater) Improvisation, sort teater, skyggespil, gøgl m.m. Sminke, udklædning, koreografi Lys og lyd Sammenspil Kor Komponere med computerprogram Tekstskrivning Musikteori Koncert og teaterture I samarbejde med dansk vil det være naturligt at arbejde med noveller, digte og billeder både dramatisk og musisk. Eksempelvis forestiller vi os at arbejde med 60èrne på forskellig vis: Sagprosa om samfunds- og kulturudviklingen Billeder, musik, teater og litteratur fra tiden Spille, synge 60 er musik Dramatisere teatertekster Lave selvvalgt opgave om band/ kunstner

17 Afslutningsvis opføre en kabaret om 60 erne for resten af skolen, forældre og andre skoler MEDIE (dansk) Formålet med dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Formålet med at kombinere danskfaget med medie, er at dyrke den enkeltes interesse i samspil med faget dansk. At give den enkelte elev muligheden for at fordybe sig i et interesseområde, der har sammenhæng med danskfaget og dermed kan få begge fag til at blomstre og berige hinanden i den enkelte elevs bevidsthed. I samspil med faget medie, skal eleverne gennem oplevelse, produktion og analyse udvikle deres kundskaber og opnå færdigheder i at forstå og bruge mulighederne i forskellige medier. Hvis du kan lide at fotografere, kunne tænke dig at lave film eller beskæftige dig med journalistik, så er dansk mediegrenen en oplagt mulighed for dig. Indhold Det betyder, at du i forbindelse med danskundervisningen eksempelvis kan komme til at arbejde med at: filmatisere noveller lave tv- produktioner arbejde med journalistiske opgaver lave fotografier til digte eller digte til fotografier fremstille lysbilledserier analysere og producere reklamer og reklamefilm lave radioprogrammer arbejde i mørkekammer redigere videooptagelser udvikle skolens hjemmeside arbejde med multimedie produktioner KUNST (dansk) Formålet med dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Formålet med at kombinere danskfaget med kunst, er at dyrke den enkeltes interesse i samspil med faget dansk. At give den enkelte elev muligheden for at fordybe sig i et interesseområde, der har sammenhæng med danskfaget og dermed kan få begge fag til at blomstre og berige hinanden i den enkelte elevs bevidsthed. I samspil med fagene billedkunst og tekstil, skal eleverne gennem oplevelse og analyse udvikle deres kundskaber og opnå færdigheder indenfor billedsproglige og tekstile udtryksformer. Hvis du er optaget af kunst og design og kan lide at udtrykke dig kreativt, bruge din fantasi og arbejde sammen med andre om spændende projekter, er dette grenen for dig. Indhold kunsthistorie mode og designhistorie farvelære og komposition tegning (forskellige teknikker og materialer)

18 tegneserie (opbygning af karakterer) collage maleri (akryl, akvarel) tryk (linoleum, zink) keramik (modellering, lertøj, rakubrænding) syning (beklædning, kostumer, brugsgenstande) tekstiltryk opsætning af udstillinger museums- og galleribesøg samarbejde med teater- og musikgrenen omkring scenografi og kostumer I samarbejde med dansk vil det kreative arbejde indgå som en naturlig del af faget. At arbejde med tegneserier omfatter analyse og tolkning af tegneserier, samt karakteropbygning/tegning af elevernes egne karakterer. Arbejdet med kunsthistorie kombineres med museums- og galleribesøg og med litteraturhistorie, som er en del af danskundervisningen, samt med studier i tegne- / maleteknikker, som resulterer i elevernes arbejde med egne tegninger og malerier. Digte og noveller bearbejdes og fortolkes ikke blot skriftligt og mundtligt, men også billedsprogligt ved at eleverne illustrerer dem igennem tegning, tryk, keramik, maleri og collage. Mode- og designhistorie kombineres med skønlitteratur og fagtekster om de forskellige perioder, og indgår i et samarbejde om kostumer og scenografi med teater- og musikgrenen i forbindelse med opsætningen af et skuespil. IDRÆT (dansk) Formålet med dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Formålet med at kombinere danskfaget med idræt, er at dyrke den enkeltes interesse i samspil med faget dansk. At give den enkelte elev muligheden for at fordybe sig i et interesseområde, der har sammenhæng med danskfaget og dermed kan få begge fag til at blomstre og berige hinanden i den enkelte elevs bevidsthed. I samspil med faget idræt, skal eleverne ved fysisk aktivitet og kropslige oplevelser opnå færdigheder såvel fysisk som socialt. Eleverne skal opnå en forståelse for anatomi, fysiologi og kropskultur. Hvis du har lyst til fysiske udfordringer, skal du vælge denne gren. Ud over at have et højt aktivitetsniveau skal vi også arbejde teoretisk med kroppens opbygning og funktioner. Det er vigtigt, når man vælger denne gren, at man er positivt indstillet overfor nye idrætslige aktiviteter og udfordringer. Indhold konditions- /styrketræning boldspil/slagbold gymnastik/aerobic lege dramatisering og kropssprog opfinde og udvikle nye lege og spil ekstremsport idrættens historie genteknologi madlavning og ernæring deltager og arrangør ved idrætsstævner

19 natur- ture Du er selvfølgelig med dine ideer og dit engagement med til at præge undervisningen. Evaluering: Grenfagssystemet evalueres på lærermøder og med passende mellemrum via spørgeskemaer til eleverne. Folkeskolens afgangsprøver er også en del af evalueringen. IT & TEKNOLOGI Formålet med dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Formålet med at kombinere danskfaget med IT & TEKNOLOGI, er at dyrke den enkeltes interesse i samspil med faget dansk. At give den enkelte elev muligheden for at fordybe sig i et interesseområde, der har sammenhæng med danskfaget og dermed kan få begge fag til at blomstre og berige hinanden i den enkelte elevs bevidsthed. I samspil med faget IT & TEKNOLOGI, skal eleverne gennem oplevelse, produktion og analyse udvikle deres kundskaber og opnå færdigheder i at forstå og bruge mulighederne med forskellig teknologi. Faget henvender sig til alle computerinteresserede unge med hang til robotter, teknik og konstruktion. Fokus er på hjemmesider, robotter, konstruktion, apps, innovation og i nogen grad design fx til 3D print på vores helt nye 3D printer. Indhold: Vi arbejder med at designe og programmere hjemmesider og apps. Vi designer, konstruerer og programmerer forskellige typer robotter og droner. Vi udvikler Storm P- maskiner Vi designer objekter i 3D- programmer og printer dem på vores 3D- printer. Vi arbejder også med iværksætteri og innovation. Undervisningen kobles til danskfaget, således at linjefaget smelter sammen med danskfaget på samme måde som skolens øvrige grenfag. Vi har etableret samarbejde med ingeniørstuderende fra Syddansk Universitet, som vi kan trække en masse viden fra. Evaluering: Grenfagssystemet evalueres på lærermøder og med passende mellemrum via spørgeskemaer til eleverne. Folkeskolens afgangsprøver er også en del af evalueringen. Matematik Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i elevernes standpunkt at bygge videre på de grundlæggende færdigheder, således at de på egen hånd eller i samarbejde med andre kan tilegne sig ny viden, anvende og forstå formlerne og dermed løse matematiske problemstillinger, samt anvende færdighederne i hverdagen. Det tilstræbes, at eleverne ikke oplever matematikken som et isoleret område, men som et alment redskab, der kan bruges i situationer af samfundsmæssig eller fagorienteret art. Undervisningen indeholder de emner, der kræves, for at eleverne kan føres op til folkeskolens afgangsprøve eller folkeskolens 10. klasses prøve. Afgangsprøverne udgør den væsentligste del evalueringen.

20 Sprog: (engelsk, tysk og fransk) Formålet med sprogundervisningen er at gøre eleverne i stand til at kommunikere på fremmedsproget såvel mundtligt som skriftligt. Undervisningen skal desuden øge elevernes muligheder for at orientere sig om levevilkårene og kultur i de lande, hvor sproget tales, således at de opnår et bedre grundlag for mellemfolkelig forståelse. Undervisningen indeholder de emner, der kræves, for at eleverne kan tilmelde sig til folkeskolens afsluttende prøver. Afgangsprøverne udgør den væsentligste del evalueringen. Fysik/kemi og biologi Formålet med undervisningen er, at eleverne gennem teori og undervisningsøvelser får indsigt i og tilegner sig grundlæggende fysiske, kemiske og biologiske begreber. Det tilstræbes, at eleverne inspireres til såvel på egen hånd som i samarbejde med andre at erkende, formulere og løse praktiske problemer, samt får forståelse for fagenes samfundsmæssige placering. Undervisningen indeholder de emner, som kræves, for at eleverne kan føres op til folkeskolens afsluttende prøver. Afgangsprøverne udgør den væsentligste del evalueringen. Geografi, samfundsfag, kristendomskundskab og historie Med hensyn til formålet for disse fag henvises til faghæfterne "fælles mål" nr. 14 geografi, nr. 5 samfundsfag, nr. 4 historie og nr. 3 kristendomskundskab.( ) Ud over timerne på elevernes ugeskema er der indlagt en historisk emneuge i efteråret og en temauge (mens 10. klasse er i brobygning) med fagligt indhold relaterende til fagene. Se indholdsplanerne for emneuge og temauge. Afgangsprøverne udgør den væsentligste del evalueringen. Morgenhår Faget, Morgenhår" (morgenaktivitet) indeholder en bred vifte, af de idrætslige discipliner eleverne sandsynligvis i forvejen har stiftet bekendtskab med, derudover vil en række lege og aktiviteter indgå i undervisningen. Alsidigheden skal være med til at fremme den enkelte elevs lyst til at dyrke idræt/motion. Gennem fagets mange aktiviteter sætter vi fokus på en bevidstgørelse af nødvendigheden af fysisk aktivitet. Eleverne skal i fællesskab have gode positive og hyggelige oplevelser med at være fysisk aktiv. Det er også her at den årlige gymnastikopvisning opøves. TV- nyhederne Hver dag kl samles alle elever i foredragssalen til Tv- nyhederne. Formålet er at holde eleverne orienteret om de vigtigste begivenheder og strømninger i den verden der udspiller sig udenfor skolen. Således at elevernes horisont ikke indsnævrer sig under efterskoleopholdet. De enkelte overskrifter uddybes og diskuteres kort i fællesskab bagefter. Samling/sang Der er formiddagssamling og sang hver dag ved vagten. Der synges normalt 2 sange. Mellem sangene har læreren (vagten) forberedt et undervisningsindslag. Indslaget kan være af meget forskellig karakter, men som oftest er det noget vedkommende er optaget af, og vurderer er værd at formidle videre til eleverne. God weekend Formål: Styrke sammenholdet/fællesskabsfølelse ved at alle elever samles en gang om ugen. Mulighed for drøftelse og kommunikation af fælles temaer. Demokratisk dannelse.

21 Eleverne skal stifte bekendtskab med glæden ved at synge og bevæge sig sammen. Indhold: Vi arbejder med etik og moral, samarbejdsøvelser, nyheder, interkulturel forståelse og en masse sang. Fællesmøde Hver fredag er der fællesmøde, som elevrådet har ansvaret for. Der er altid mindst 2 lærere samt forstanderpar til stede. Mødet har flg. dagsorden: 1. Oplæsning/godkendelse af referat fra sidste fællesmøde. 2. Behandling af indkomne forslag. 3. Nyt fra lærermødet. 4. Eventuelt. Det er formålet med fællesmødet at styrke elevernes demokratiske forståelse og sindelag. Fællesmødet er også det forum hvor eleverne kan øve indflydelse på deres egen skolehverdag. Fællesmødet er praktisk undervisning i demokrati. Valgfag Overordnet formål Valgfagenes (undervisningens) overordnede formål er at eleverne i mødet med faget tilegner sig erfaringer, oplevelser og færdigheder, der giver mulighed for personlig udvikling. Eleverne får mulighed for at opleve glæde ved og lyst til, at udforske et afgrænset fagområde og arbejde koncentreret i et kort veldefineret undervisningsforløb. Fagene udbydes over tre perioder i skoleåret.anderledes uger og dage Generel dagsplan Alle anderledes dage og uger er bygget op over nedenstående dagsplan.

22 Startugen Formålet med startugen er at give eleverne en grundig læring om skolehverdagens forskellige praktiske funktioner. Eleverne undervises både i de praktiske gøremål på skolen samt i oprettelsen af sociale netværk og styrkelse af det grundlæggende forpligtende fællesskab. Europauge (37) Formål og indhold følger Efterskolernes dag (28/9) Det overordnede mål med dagen er at præsentere skolen for de kommende elever og forældre på bedst mulig måde. Læringen/undervisningen for den enkelte elev er først og fremmest, at indse værdien i at hver enkelt indgår i et forpligtende fællesskab og løser sine personlige opgaver så godt og ansvarligt som muligt, for at arrangementet lykkes. Alle elever deltager aktivt i passende del af følgende områder: Rundvisning Planlægning af indhold i aktiviteter i værkstederne (undervisningsforløb) Aktiv deltagelse i skolens værksteder Udførelse af det/de planlagte forløb Arbejde i storkøkken Pyntning af nogle lokaler Servering af kaffe for gæster Oprydning (alle) Ansvar og vedholdenhed i forhold til de stillede opgaver (alle) Programmet starter om formiddagen med klargøringen og slutter kl Evaluering: På lærermødet Elevmøde (lørdag d. 25. oktober) Det overordnede formål med elevmødet er at give skolens tidligere elever (ca. 300 gæster) en god og værdifuld dag på deres gamle skole. Ligeledes at give nuværende elever oplevelsen af at være en del af et større fællesskab, som rækker ud over deres egen årgang på tværs af alder. Læringen/undervisningen for den enkelte elev er først og fremmest, at indse værdien i at hver enkelt indgår i et forpligtende fællesskab og løser sine personlige opgaver så godt og ansvarligt som muligt, for at arrangementet lykkes. Alle elever deltager aktivt en eller flere af nedenstående arbejdsopgaver/læringsgrupper: Værtsforpligtelser Praktiske opgaver i storkøkken Salg af sodavand Produktion og opsætning af skilte Opsætning af borde og stole til ca. 400 Borddækning Pyntning

23 Oprydning Servering af middag og kaffe Servicering af gæster Dagen strækker sig for eleverne fra Forældresamtaler 10/10 og 6/2 Formålet med samtalerne er at skolen sammen med forældrene og deres barn indgår i en dialog om deres barns standpunkt; det være sig både fagligt, socialt og modenhedsmæssigt. Skolen har inden samtalen udfærdiget et papir, hvoraf det fremgår hvorledes eleven klarer sig. Eleven udfærdiger ligeledes selv et papir, som tilsvarende angiver elevens eget billede af hvorledes han/hun klarer sig i det daglige. Det er elevens kontaktlærer der står for afviklingen af samtalen. Brobygning 10. klasse (uge 45) Beskrevet under vejledning 9. klassefaguge (uge 45) Alle 9. klasses elever arbejder i ugen med pensum for historie, biologi, samfundsfag, religion og geografi. Der arbejdes med tværfaglige emner. Undervisningen organiseres med vekslen imellem foredrag, gruppearbejde og individuelle projekter. Terminsprøver december Terminsprøvernes overordnede mål er at gøre eleverne fortrolige med den skriftlige eksamens prøveform (dansk, matematik, engelsk og tysk/fransk) Det er vigtigt for elevernes læring, at prøvesituationen ligger så tæt op ad skriftlige prøve i maj som overhovedet muligt. Der for uden bruges terminsprøverne i udstrakt grad til at stadfæste elevernes faglige standpunkt, og danner som følge deraf naturligt udgangspunkt for fastsættelsen af de (skriftlige) standpunktskarakterer. OSO/mini- OSO (uge 48) Med udgangspunkt i elevernes uddannelsesplanner udarbejdes en opgave med elevens fremtidige studie- og erhvervsvalg som omdrejningspunkt. Juleafslutning (18/12 og 19/12) Formålet med juleafslutningen er at følge op på undervisningen i danske juletraditioner fra d. 30/11 og give eleverne en læring/undervisning i og oplevelse af danske juletraditioner i fortid og nutid. Der indgår: Julegudstjeneste i Valg- menighedskirken, julemiddag, dans om juletræ, gamle lege, tallotteri. Julefest. Musical Musicaluge (fra mandag d. 5/1 i uge 2 til og med tirsdag d. 13/1 i uge 3) Formålet med Musicalugen er at give eleverne en læring i det professionelle teaters arbejdsvilkår. I processen indgår udvælgelse og undervisning af skuespillere, orkestermedlemmer, lyd- og lysfolk, kostume- og scenefolk, indstudering af tekster, sange og melodier, instruktion både scenisk og personligt, korarbejde samt alle forhold omkring op- bygning af en musicalscene med lys, lyd og scenografi. Der indgår endvidere i undervisningen læring i afviklingen af en række forestillinger (forestillingsdagene)

24 Forestillingsdage (uge 3 - onsdag til fredag) Forestillingsdagene veksler mellem musicalforestillinger og undervisning. Musicalforestillinger: Formålet med musicalforestillingerne er at ansvarliggøre eleverne omkring afviklingen af musicalen for et indbudt publikum. Efterfølgende er de ansvarlige værter for gæsterne, ved bl.a. at sørge for saftevand og kage samt besøg på værelserne. Der er forestillinger onsdag og fredag formiddage, samt onsdag, torsdag og fredag aften. Ugen sluttes festligt af med en forestilling for forældre og andre pårørende med spisning kl. ca Evaluering: Fællesdage, musicaluge og forestillingsdage evalueres under et af henholdsvis elever og af "musicallærerne" på lærermøde. Gymnastikweekend Formål og indhold følger Lejrskole (Uge 18) Skolens lejrskole foregår i Sydfrankrig, hvor vi i samarbejde med et hold franske guider tager livtag med den franske natur. Canyoning, huleklatring, trekking og mountainbike er nogle af aktiviteterne. Vi bruger derudover nogle dage på at tage rundt og besøge steder af kultur/historisk interesse. Det kunne fx være Arenaen i Nimes, Korsridderbyen Augies Mortes eller andre interessante steder. Al undervisning er planlagt på forskellige niveauer, så alle kan være med. Undervisningen starter hver dag kl til kl Overnatningen foregår i hytter på campingplads og eleverne forestår selv madlavningen. Lejrskolen er berammet til 7 dage. Skriftlige og mundtlige prøver Datoer og indhold følger Slutuge Formålet med slutugen er først og fremmes at få rundet skoleåret af på bedst mulig måde. Læringen/undervisningen her er først og fremmest en styrkelse af det forpligtende fællesskab med elementer af opbrud og afsked. Der vil i slutugen være en række praktiske gøremål vekslende med fællesskabsskabende aktiviteter. Socialt At skabe tid og rum for et ordentligt farvel. Et sidste skud efterskoleliv Fælles oplevelser Tid og ro til mindebøger etc. Praktisk Skolen skal gøres sommerferieklar Værelser skal tømmes og gøres rene Bogaflevering Fællesskabsskabende aktiviteter: Indøvning af sange til fælleskor k- gruppeaften

25 Skanderupiade Festmiddag med lærerservering Elevernes aften Afslutningssangtime Forberedelse og planlægning af afslutningsfest. Sangtime Samvær med lysbilleder og video fra året der gik Afslutningsfest med festmiddag og lærerrevy Afslutningsarrangement for forældre og familie Vejledning på SE Som udgangspunkt mener vi, at elevens planer for fremtiden er noget, der skal snakkes om derhjemme. Derfor har forældrene også en del af ansvaret for, at eleverne kommer det rette sted hen efter endt skoleår hos os. Vi vil som vejledere til enhver tid være behjælpelig med rådgivning og hjælp og man er som forældre er man altid velkommen til at kontakte os for en uddybende samtale om hvilke muligheder eleven har. På Skanderup Efterskole har vi 4 vejledere der i samarbejde med K- lærere, forældre og andre relevante personer vejleder eleverne: Frands Lomholt: Carsten Marcussen: Matilde Bendix Peitersen: Anna Holm: Formål Den enkelte elev skal sikres et godt grundlag for at træffe realistiske beslutninger om videre uddannelse og erhverv. At vejlede på en efterskole har visse fordele, nemlig at eleven ser vejlederen i hverdagen, at eleverne kender vejlederen fra andre situationer end vejledningen og endelig, at vejlederen har en tæt kontakt med skolens øvrige lærere. Dette fører til, at vejlederen har et godt udgangspunkt til at rådgive og vejlede eleverne om deres fremtidige valg. Samarbejdet giver også mulighed for at skabe tillid således, at der er rum til at rådgive og at give og modtage den nødvendige vejledning. Undervejs i vejledningen bør eventuelt oversete og uformelle kompetencer gerne dukke op. Kort fortalt: For at vejledningen kan blive bedst mulig er det vigtigt for os, at - Vejledningen er en del af hverdagen - Vejlederen er en del af hverdagen på skolen - Eleverne kender vejlederen - Vejlederen kender eleven

26 - Vejlederen har en god kontakt med forældrene via hjemmeside og samtaler - Vejlederen har en hurtig og daglig kontakt med faglærerne og kontaktlæreren. Formålet med vejledningen er blandt andet: - at sikre, at eleverne træffer et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg med afsæt i de forudsætninger eleven har, og at eleven gennemfører en ungdomsuddannelse. - at give eleverne viden om og indsigt i de uddannelsesmuligheder, der tilbydes efter 9. og 10. klasse og hvilke krav der stilles til den enkelte elev. - at ingen bliver ladt tilbage når skoleåret er omme

27 Årsplan for vejledningen på Skanderup Efterskole 13/14 September: Vejledere og årsplan for vejledningen præsenteres for elever på en samling. Ønsker for den obligatoriske brobygning afleveres. Oktober: Eleverne udfylder samtaleark. Kontaktlæreren har samtale med kontakteleverne. Uddannelsesvejlederne gennemgår uddannelsessystemet fælles for eleverne. November: Forældresamtaler med kontaktlæreren. Her gøres status over hvordan det går såvel socialt som fagligt. Fokus på, hvad eleven skal arbejde med, for at opnå hendes/hans ønske for det kommende år med henblik på gymnasiet, teknisk skole el.lign. Vejledereftermiddag d. 11. november. Fælles oplæg og orientering om uddannelsesplanen og opstart på den obligatorisk selvvalgte opgave (OSO- opgaven). Brobygning for 10. klasse i uge samtale med vejlederen. OSO- opgave for 10. klasse. "Mini- OSO" for 9. klasse Januar: Information om tilmelding til ungdomsuddannelserne. Vejledersamtaler - uddannelsesplan og tilmeldinger udfyldes. Ungdomsuddannelserne afholder åbent hus- arrangementer (følg med i dagspressen). Februar: Vejledningsamtalerne fortsætter. Forældreunderskrifter skal udfyldes på senest d. 1. marts Marts: Ansøgningsskemaer og uddannelsesplaner skal være underskrevet af forældrene med digital signatur senest 1. marts Ansøgning om mentorordning skal ske senest 1. juni Skolen sender Fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne (FTU- skema) senest 15. marts 2014 på April: Eventuelle uafklarede afklares. Maj: Senest sidst i maj får man tilsagn fra ungdomsuddannelserne om optagelse. Evaluering af uddannelsesvejledningen med eleverne.

28 Vejledningen Samtaler Alle elever har minimum 2 samtaler i løbet af et skoleår. - Første samtale: beskrivelse af elevens fremtidsplaner. Hvordan opnås målene. Ideer m.h.t. OSO- opgaven. Aftaler om opfølgning af samtalen og forberedelse til næste samtale - Anden samtale: opfølgning af første samtale. Hvordan er det gået siden sidst. Her afklares den endelige beslutning med hensyn til næste års aktivitet. Uddannelsesplan Inden 1. marts skal alle elever udarbejde deres Uddannelsesplan i et samarbejde med deres forældre og vejleder. - af planen fremgår det blandt andet, hvilke mål eleven har sat sig vedrørende eventuel skolegang i 10. Klasse, på en efterfølgende ungdomsuddannelse eller anden aktivitet. - denne plan skal indsendes sammen med tilmeldingsskemaet, når eleven søger ind på en ungdomsuddannelse eller fortsætter i en anden skole/efterskole. - denne plan er adgangsgivende til de gymnasiale uddannelser, og vi skal som afgivende skole vurdere, om eleven er uddannelsesparat til vedkommende uddannelse. - Det er vejlederne der sender den fælles tilmelding hvori uddannelsesplanen indgår Mentorordning En 9. og 10. klasses elev kan få tilknyttet en mentor, hvis man skønner at eleven har brug for støtte til hans/hendes personlige eller faglige udvikling i forbindelse med overgangen til en ungdomsuddannelse. Jf. Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse, erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv 5. Obligatorisk brobygning Brobygning til ungdomsuddannelserne i skoleåret 2013/14 for 10. kl. på Skanderup Efterskole. Brobygning er obligatorisk for alle 10. kl. s elever i 5 skoledage. Brobygningen skal foregå på 2 forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf mindst den ene skal være erhvervsrettet, f.eks. HTX, HHX eller en af erhvervsskolernes 12 indgange (EUD). Vi samarbejder med Hansenberg i Kolding der tilbyder brobygning til både erhvervsuddannelserne, HTX og HHX samt SOSU i Frederecia, Middelfart og Vejle. Den almen- gymnasiale brobygning foregår på IBC, Munkensdam Gymnasium og Kolding Gymnasium, hvor også brobygning til HF foregår. Tilmeldingen til brobygning er obligatorisk og bindende og foregår via vejlederne på efterskolen. Blandt brobygningstilbuddene skal eleven skal tage stilling hvilke overordnede ungdomsuddannelser, der kunne være interessante at opnå kendskab til i forhold til uddannelsesønske efter Skanderup Efterskole. Senere på foråret vil eleven modtage et uddybende brev om brobygning fra Skanderup Efterskole.

29 Bemærk, at Brobygningen foregår i skolens nærområde og at der derfor ikke vil være mulighed for at brobygge til uddannelsesinstitutioner i eget nærområde. Brobygningen foregår i samarbejde med UU- Kolding, der forestår koordineringen blandt efterskolerne, folkeskolerne og ungdomsuddannelserne omkring Kolding. For yderligere oplysninger se Bekendtgørelsen om vejledning og brobygning Evt. spørgsmål kan rettes til vores studievejledning. Links og informationsmøder Links til sider med uddannelsesmuligheder efter 9. og 10. Klasse: Undervisningsministeriets Uddannelsesguide: info.dk De tekniske skolers info- side om erhvervsuddannelser: Industriens uddannelsesguide: Alt om akademiske uddannelser/videregående uddannelser: Undervisningsministeriets optagelsesportal: Bekendtgørelse om vejledning, brobygning mv: Jf. Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse, erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv 5. De fleste skoler/uddannelsesinstitutioner har efterhånden deres egen hjemmeside, hvor man kan indhente de informationer man har brug for. Informationsmøder og Åbent hus- arrangementer: Rigtig mange uddannelsessteder holder i løbet af januar og februar informationsmøder og åbent hus- arrangementer. Vi opfordrer til, og giver eleverne fri til at deltage i sådanne arrangementer. evejledning evejledning vejleder om alle former for uddannelse via mail, chat, telefon og sms. evejledning kan kontaktes dag, aften og weekend, og vejledningen foregår anonymt. evejledning er et tilbud fra Undervisningsministeriet.

Indholdsplan 2013/2014 for Skanderup Efterskole. Fremlagt på bestyrelsesmødet d. 24. august

Indholdsplan 2013/2014 for Skanderup Efterskole. Fremlagt på bestyrelsesmødet d. 24. august Skanderup d. 1. august 2013. Indholdsplan 2013/2014 for Skanderup Efterskole Fremlagt på bestyrelsesmødet d. 24. august Underskrift: På skolens vegne:. Rune Peitersen forstander 1 INDHOLDSPLAN FOR SKOLEÅRET

Læs mere

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Indhold 2013/2014... 1 Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Hovedsigtet:... 5 Skolens pædagogiske linje:... 6 Elevgruppen:... 7 Lærerne:...

Læs mere

Indholdsplan for. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole. Skoleåret 2013/14

Indholdsplan for. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole. Skoleåret 2013/14 Side 1 Indholdsplan for Skoleåret 2013/14 Side 2 Indholdsplan Skoleåret 2013/2014 1. Skolens formål. er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution, som blev oprettet den 19. april 1960 som Vardeegnens

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Indholdsplan 2015-16

Indholdsplan 2015-16 Indholdsplan 2015-16 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2015-16 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan 2014 2015 UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Livsoplysning, folkelig

Læs mere

Indholdsplan Skoleåret 2015-2016 Godkendt af bestyrelsen den 15. september 2015

Indholdsplan Skoleåret 2015-2016 Godkendt af bestyrelsen den 15. september 2015 Indholdsplan Skoleåret 2015-2016 Godkendt af bestyrelsen den 15. september 2015 Formand Jens Aaby 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 4 Det overordnede: Skolens værdigrundlag og formål side 5 Forklarelsesblad

Læs mere

2012-2013 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE

2012-2013 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE 2012-2013 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE Indhold Loven... 4 Skolens hovedsigte... 4 Skolens formål... 5 Grundtvigs skoletanker... 5 Moderne skolekultur og pædagogik... 5 Kvalificeret undervisning

Læs mere

Indholdsplan for Hørby Efterskole

Indholdsplan for Hørby Efterskole Indholdsplan for Hørby Efterskole Skoleåret 2014/15 Godkendt af skolens forstander ifølge bemyndigelse fra bestyrelsen jf. Lov om fire kostskoler 17 stk. 2. (se bilag på næste side) Formål og værdigrundlag

Læs mere

Indholdsplan 2013 / 2014

Indholdsplan 2013 / 2014 Indholdsplan 2013 / 2014 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning

Læs mere

Indholdsplan 2012-13 Nørre Nissum Efterskole.

Indholdsplan 2012-13 Nørre Nissum Efterskole. Indholdsplan 2012-13 Nørre Nissum Efterskole. 1 Værdigrundlag, pædagogisk udgangspunkt, herunder pædagogisk praksis og indsatsområder. 1.0 Nr. Nissum Efterskoles formål 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn/ pæd.

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Indholdsplan for Design- & Idrætsskolen Skamling

Indholdsplan for Design- & Idrætsskolen Skamling Indholdsplan for Design- & Idrætsskolen Skamling 2015 2016 Indholdsplan for skoleåret 2015-2016 1 Indholdsplan for Design-& Idrætsefterskolen Skamling: Loven. Design- & Idrætsefterskolen Skamling er en

Læs mere

Indholdsplan 2013-14

Indholdsplan 2013-14 Indholdsplan 2013-14 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2013-14 Indholdsfortegnelse: Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet

Læs mere

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan 2015 2016 UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2015 2016 Livsoplysning, folkelig

Læs mere

!! Indholdsplan 2014-15

!! Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Indholdsfortegnelse: Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet

Læs mere

Indholdsplan for Høng Efterskole 2015/2016

Indholdsplan for Høng Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Høng Efterskole 2015/2016 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Anden pædagogisk virksomhed... 4 Morgensamling... 4 Fortælletimer... 4 Elevsamtaler.... 5 Hus-/kontaktgruppemøder...

Læs mere

Indholdsplan Skoleåret 2011-2012

Indholdsplan Skoleåret 2011-2012 Indholdsplan Skoleåret 2011-2012 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Elever a. Beskrivelse b. Optagelse 3. Dagligdag a. Kontaktlærersystemet b. Weekends c. Regler d. Dagsprogram e. Skemaer 4. Undervisning

Læs mere

2015/2016 Indholdsplan for Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder www.eriksmindeefterskole.dk

2015/2016 Indholdsplan for Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder www.eriksmindeefterskole.dk ERIKSMINDE EFTERSKOLE 2015/2016 Indholdsplan for Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder www.eriksmindeefterskole.dk 1 af 28 Indholdsfortegnelse Skolens historie Skolens elevgruppe Skolens

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Indholdsplan 2015 / 16

Indholdsplan 2015 / 16 Indholdsplan 2015 / 16 1 Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Almindelige uger... 4 Weekender... 4 Opstarten på et skoleår

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Indholdsplan Skoleåret 2014-2015

Indholdsplan Skoleåret 2014-2015 Indholdsplan Skoleåret 2014-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Elever a. Beskrivelse b. Optagelse 3. Dagligdag a. Kontaktlærersystemet b. Weekends c. Regler d. Dagsprogram e. Skemaer 4. Undervisning

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN...

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN.... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 SKOLENS PÆDAGOGISKE LINJE OG ELEVERNE...

Læs mere

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 Bornholms Efterskoles Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 september 2014 Margrethe Kjellberg forstander!1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 HISTORIE VÆRDIGRUNDLAG 1,1 Historie 1.2 Værdigrundlag 1.3 Uddybning af centrale

Læs mere

Indholdsplan 2014 / 2015

Indholdsplan 2014 / 2015 Indholdsplan 2014 / 2015 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning

Læs mere

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 af 26 Baaring 24. juni 2008 Ansøgning om godkendelse af Den Rytmiske Efterskole i Baaring under Lov om frie kostskoler, jf.

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SKOLEÅRET 2010-11

INDHOLDSPLAN FOR SKOLEÅRET 2010-11 side 1 INDHOLDSPLAN FOR SKOLEÅRET 2010-11 side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DE OVERORDNEDE MÅL FOR SKOLENS VIRKE...3 SAMVÆRETS MULIGHEDER...4 ELEVSAMMENSÆTNINGEN...6 HØREHÆMMEDE ELEVER...6 ELEVOPTAGELSE...7 DEN

Læs mere

Indholdsplan 2014 / 15

Indholdsplan 2014 / 15 Indholdsplan 2014 / 15 1 Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Almindelige uger... 4 Weekender... 4 Opstarten på et skoleår

Læs mere

Indholdsplan (undervisningsplan) (Skoleåret 2015/2016)

Indholdsplan (undervisningsplan) (Skoleåret 2015/2016) Indholdsplan (undervisningsplan) (Skoleåret 2015/2016) [1] Indholdsplaner Gylling Efterskole 2015-2016 Gylling Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens værdigrundlag hviler på et positivt menneskesyn og

Læs mere