GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Tranegårdskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Tranegårdskolen"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Tranegårdskolen 2012/2013

2 1 Præsentation af skolen Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter Sammenfattende helhedsvurdering Skolens analyse af den faglige kvalitet Elevernes faglige resultater undervejs i skoleforløbet Elevernes læsekompetencer undervejs i skoleforløbet Elevernes matematikkompetencer undervejs i skoleforløbet Resultater af de nationale test 2012/ Elevernes faglige resultater ved afslutningen af skoleforløbet Hvor dygtige er eleverne, når de går ud af 9. klasse? Elevernes efterfølgende uddannelsesmønster og frekvens Skolens analyse af den brugeroplevede kvalitet Forældrenes tilfredshed med deres barns skole Forældrenes tilfredshed med deres barns GFO Elevernes tilfredshed med deres skole og GFO Elevfravær og skoleskift Skolens analyse af den organisatoriske kvalitet Økonomi Undervisningsprocent Planlagte timer og lærernes arbejdstid anvendt på undervisning Linjefagsdækning Fravær blandt skolens medarbejdere Øvrige nøgletal

3 1 Præsentation af skolen Tranegårdskolen ønsker at være en unik skole i et fælles skolevæsen. Tranegårds vision: Tranegård et godt sted at være, Tranegård et godt sted at lære. Visionen dækker over, at Tranegård både i skole og fritid danner og uddanner hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig selv godt, og som føler sig værdifulde både som individ og som en del af de sociale sammenhænge. Mennesker, som er nysgerrige og har lyst til at lære i en tro på, man lærer bedst et sted, hvor man trives. Modern Classic Vi tager det med os, der virker, men vi prøver også gerne nyt Tranegårds mål: Vi ønsker at være blandt de bedste 2 % folkeskoler målt ud fra vores værdigrundlag. Målet dækker bl.a. over, at vores elever skal udnytte og udvikle deres resurser og potentialer maksimalt, at vores elever skal udvikle sig som hele mennesker og blive dannede og uddannede, og at vi indretter strukturer og organisation, så de til enhver tid fremmer vores elevers læring og udvikling. Tranegårds værdigrundlag: Faglighed, fællesskab og ordentlighed. Faglighed betyder meget her. Den er vores centrale værdi og kerneydelse, men vi har blik for hele mennesket. Uddannelse skal ses sammen med dannelse. Hvad hjælper det at komme ud med et flot 2

4 karaktergennemsnit, hvis man ikke er et ordentligt menneske og kan indgå i fællesskaber? Sammenhæng og helhed. Fællesskab dækker over, at læring her er en social handling. Vi lærer af og sammen med andre. Vores læringsmiljøer er præget af fællesskab, anerkendelse, deltagelse og stærke relationer. Vores motto er: Sammen er du bedst! Vi er rammesættende. Vores udgangspunkt er klassen, klasseværelset og klasselæreren. Vi mener, at den enkelte elev trives i en overskuelig ramme, hvor klasselæreren er det centrale omdrejningspunkt både for den enkelte elev og klassen, men også for de øvrige lærere omkring klassen og klassens forældre. Der er en større frihed i rammen end udenfor rammen. Vi siger: "Fasthed i form giver frihed i indhold". Vi mener ikke, man kan lade børnene tage ansvar for egen læring. Det er et voksent ansvar, som eleverne gradvist kan samarbejde med de voksne om, efterhånden som de bliver større. Men det fjerner ikke den grundlæggende opfattelse, at de voksne må påtage sig ansvaret, og at de gør det. Ordentlighed er bl.a. vores regler for fællesskabet og dækker over værdier som tolerance, respekt, omsorg og mod samt anerkendelse, nærhed, ansvarlighed, engagement, glæde, nysgerrighed, lyst til at lære, tryghed og venskaber. Tolerance betyder at se og acceptere forskelligheder hos de andre børn og behandle hinanden som ligeværdige, samt at se forskelligheder som en styrke for både det enkelte barn og børnegruppen som helhed. Respekt betyder at acceptere og tage hensyn til alle børn i gruppen, at være en god kammerat over for alle, og at kunne rumme og respektere andres forskellighed og væremåde. Omsorg betyder at udvise interesse, medfølelse, bekymring og hjælpsomhed over for andre børn. Mod betyder at kunne sige fra og markere egne grænser og sige til, når man ser børn, der overskrider andres grænse, samt at være en god kammerat, der reagerer på uretfærdighed. 3

5 Frivillige forældre, skak og oplevelser Vi er en skole fast forankret i traditioner, men med mod på fornyelse. Vi kalder det: Modern Classic. På den ene side har vi i årenes løb lært, hvad der virker og kasseret det, der ikke virker. På den anden side er vi parate til at lære nyt, udvikle ny viden og erkendelser, inddrage forskning og indarbejde det, hvis det virker. Fra vores fortid har vi fx taget morgensang, tranedage og teater med os, mens vi fx har taget bevægelse, skak, collaborative learning og forældreinddragelse med os fra vores nutid. Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartner og udgør en stor og ikke udnyttet resurse, som vi konstant arbejder på at involvere mest muligt i skolens hverdag. Det ser vi i det daglige samarbejde, skolebestyrelsesarbejdet, men også eksemplificeret i forældreforeningen, Tranefonden, der byder sig til i mange sammenhænge, fx forældrearbejdsdage, hvor forældrene kommer for at hjælpe med at sætte skolen i stand, rydde op, male, foredrag, præsentationskurser for elever, velkomstarrangementer for nye børn og for forældre, trafikforhold og meget mere. Engagementet blandt forældrene er stort og skal bare slippes løs i skolens hverdag. Frivillige forældre arbejder på alle niveauer for Tranegård. Forældrene er velkomne, og vi ønsker deres aktive deltagelse i skolens hverdag. 4

6 Forældre, forældresamarbejde og frivillige Forældrene er vor vigtigste samarbejdspartner. Vi ønsker at involvere dem i vores hverdag. Vi ønsker deres interesse, engagement og tid samt fysiske nærvær Som ledelse er vi nærværende, praksisorienterede og har fokus på resultater. Det er i hverdagen, vi skaber vores resultater. Resultater skaber vi i fællesskab sammen med især medarbejdere, elever og forældre. Vi har holdninger og tør have forventninger og stille krav. Både til os selv, men også til vores samarbejdspartnere ikke mindst vores elever og deres forældre. Når rammen er klar, skabes der ro og overblik. Det er derfor vigtigt med en ledelse, der er skarp på grænser og fokus. En skole med klare grænser og en klar ledelse trives. Når rammen tydeliggøres, kan energien rettes mod formålet. Ledelsens opgave er at bane vej og være det enzym, der får tingene til at ske, at sætte kursen, afgrænse, vælge, opmuntre og coache. Ledelsen skal have tydelige krav om konstant at forbedre resultaterne for elever, pædagoger og lærere, sikre at mål omsættes til praksis, følge op på undervisningen, observere undervisningen systematisk, være synlig, være fysisk tilstede i undervisningen, sørge for sparring og vejledning og være i dialog med lærerne og pædagogerne om mål og indhold. INDSATSOMRÅDER I SKOLEÅRET

7 Tranegård arbejder i den nærmeste fremtid med en række nøje udvalgte indsatsområder. Vi arbejder med en rækkefølge, hvor vi udarbejder og synliggør vores værdigrundlag, vision og mål, så de er kendt af alle. Der udarbejdes et ledelsesgrundlag og et læringsgrundlag, som følges op af en strategisk kompetenceudviklingsplan. Vi udvikler forældresamarbejdet gennem synliggørelse af skolens krav til elever og forældre. Alt sammen samles i vores Udviklingsplan 2015, hvor alle indsatser beskrives og oversættes til handlinger. Udviklingsplan 2015 fungerer som et dynamisk styringsredskab og skaber overblik. ELEVER Med udgangspunkt i vores tre bærende værdier har vi valgt at arbejde med: FAGLIGHED Naturfagene: Natur og teknik, fysik udskoling og matematik udskoling Dansk: Læsning startende fra 0. klasse herunder individuelle læringsplaner, målsætninger og løbende læsekonferencer med deltagelse af dansklærer, læsevejleder og skoleledelse. Dansk og it i udskolingen. Skriftlig dansk og genreskrivning på mellemtrinnet. Læseforståelse i udskolingen. Individuelle læringsmål, progressiv læring og feedback. FÆLLESSKAB Trivsel, inklusion, stille børn bliver til modige børn, Skak-Mat og co-operative learning. ORDENTLIGHED Ordentlighed, elevernes alsidige udvikling, elevplaner, bevægelse og overgange i unges liv. MEDARBEJDERE Re-Load Tranegård, Collaborative Learning og trivsel samt en afdækning af hvad god undervisning er, og hvad der karakterisere den den gode lærer/ pædagog. FORÆLDRE Forældre og frivillige på Tranegård og skole-/hjemsamarbejdet. LEDELSE Ledelsesnærvær og kommunikation. FRIKOMMUNEFORSØG 6

8 Tranegårdskolen har gjort flittig brug af frikommuneforsøgene. De giver mulighed for udvikling. Vi arbejder fx med øget fleksibilitet i reglerne om uddannelseskvalifikationer, ændret fagrække, timefordeling og placering, elevplaner, karakterer osv. Vi kan lide børn og at undervise og vi viser det! Mennesker trives i den nære relation Disse indsatsområder er valgt ud fra en forestilling om, at vi skal gøre mere af det, der virker baseret på evidens. Der eksisterer allerede i dag en omfattende international pædagogisk forskning, som ganske entydigt giver svar på, hvordan eleverne kan få et bedre fagligt og socialt udbytte af undervisningen. På baggrund af forskningen er det mere end en gang fastslået, at de faktorer, der især har betydning for elevernes læring, er: Relationen mellem lærer og elev, læreres feedback til eleverne og læreres klarhed og struktur i undervisningen, mens organisationsændringer nærmest ingen effekt har. Indsatserne hviler på to gennemgående strategier: Social kapital og ledelsesnærvær. Social kapital kan fx ses, hvor vi udnytter en allerede eksisterende omfattende viden, erfaring og kompetence hos vores ansatte i kombination med vores ønske om at udvikle vores kultur. Dette er synliggjort ved projektet Re-Load Tranegård og vores arbejder vi med Collaborative Learning. Ledelsesnærvær kan fx ses ved, at ledelsen er committed, at ledelsen er synlig, tilgængelig og nærværende og ikke mindst, at ledelsen er der, hvor resultaterne skabes, sammen med de medarbejdere, der skal løbe dem hjem. 7

9 Tilfredshed Tilfredshedsundersøgelser lavet blandt elever, forældre og medarbejdere viser en meget stor tilfredshed med Tranegårdskolen. Vi spørger altid til tilfredsheden blandt vores forældre ifm. vores to årlige forældrerepræsentantskabsmøder, hvor forældrene fra alle klasser giver udtryk for stor tilfredshed med skolen. Ligeledes spørger vi til tilfredsheden ifm. ledelsens løbende besøg til forældremøderne, hvor ledelsen deltager i mindst et forældremøde i hver klasse hvert år. Her er resultatet det samme. I 2013 gennemførte vi desuden en forældreundersøgelse på Tranegårdskolen, som blev drøfte i skolebestyrelsen den 27. maj Undersøgelsen udtrykkes en stor tilfredshed med skolen, skolens kerneydelser og udfordringer for det enkelte barn. I forældreundersøgelsen gives også forslag til områder for forbedring og her kritiseres skolens indeklima og udearealer kraftigt. Vi oplever også tilfredsheden i kraft af en massiv søgning til vores klasser på alle klassetrin. Vi ser det som et udtryk for tilfredshed med skolen, dels i kraft af en oplevet tilfredshed viderebragt af ansatte, elever og forældre på skolen, dels en forventet tilfredshed bl.a. skabt via vores hjemmeside, Vingesus osv. Det er vi stolte over, men ikke mere end, at "alle skal hver dag stå lidt på tæer". Vi gennemfører en UVM og en APV i Tranegårdskolen er en god skole, der er godt rustet til at møde fremtiden. Vi tror på, at vi er et godt valg, og vi vil også fremover arbejde hårdt for at udvikle skolen, vores kvalitet og resultater. Tranegårdskolen arbejder således intenst på "Læring uden grænser". Vi glæder os til arbejdet med den nye folkeskolereform og arbejdstidsaftale og bemærker i den forbindelse, at vi allerede gør mange af de ting, der nævnes, uanset om det er bevægelse, skak, lektiecafé og fordybelse mv. 8

10 Tranegårdskolen Et godt sted at være Et godt sted at lære 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter Vi er generelt meget tilfredse med den udvikling, der er sket og sker på Tranegårdskolen. Der har været en positiv udvikling over tid både socialt, fagligt og administrativt økonomisk. Vi har igennem de seneste år været igennem store besparelser både i skoledelen og GFO delen. Men samtidig med at vi har sparet, har vi både ændret strategier og opnået gode resultater. Ex på strategier: - På personalesiden: Social kapital, ledelsesnærvær og Re-load Tranegård (kultur og selvforståelse) - På elevsiden: Forebyggelse snarere end reparation (fx skak-mat, bevægelse og læseindsats), Modern Classic samt faglige resultater - På forældreside: Inddragelse og involvering Ex på resultater 9

11 Samtidig med at vi har sparet og ændret strategier, har vi sat os ambitiøse mål, været opbyggelige og forbedret vores resultater. Vi har med udgangspunkt i kommunens vision og målsætninger og sidste års resultatrapport haft et stort fokus på dansk, læsning og fysik/kemi, hvilket der kan ses en klar effekt af i dette års resultatrapport, hvor der er fremgang alle steder. Skolens afgangsprøvekarakterer ligger generelt på et højt niveau. Vi er derfor rigtig godt tilfredse med prøverne , som ligger højere end gennemsnittet af vores resultater for de sidste 3 år og bedst i Gentofte Kommune. Vi har hævet os i de fleste fag - også inden for fx dansk, læsning og fysik, der - som sagt - har vores store fokus. Vi anser, at vores forbyggende indsatser sammen med en dygtig personalegruppe, som arbejder målrettet med deres faglige områder, har gjort, at vi har forbedret os på mange områder. Vores ambition er, at 100 % af vores børn kommer i gang med en ungdomsuddannelse og gennemfører en ungdomsuddannelse. Afhængig af hvor mange år man ser tilbage, vil langt de fleste på Tranegård have gennemført en ungdomsuddannelse. 3 Sammenfattende helhedsvurdering I nærværende rapport har skolens ledelse i samarbejde med relevante medarbejdere vurderet og kommenteret på udvalgte målbare resultater i skoleåret Resultatrapporten har endvidere været drøftet med skolebestyrelsen d. 23. oktober, ligesom vi løbende laver nedslag i samarbejde med ansatte og skolebestyrelse. Når vi som ledelse ser på skolens faglige resultater for i sammenhæng med de beskrevne indsatser oven-/nedenfor, så er der i vores optik tale om en skole i god faglig, menneskelig og organisatiorisk udvikling. Skolens ledelse har fokus på løbende at tilrette eksisterende aktiviteter samt at afprøve nye udviklingstiltag med det formål konstant at øge den faglige og brugeroplevede kvalitet samt resultater. 10

12 Viden der virker! De faktorer, der har den største undervisningseffekt, er: Relationen mellem lærer og elev Feedback til eleverne Læreres klarhed og struktur i undervisningen Faglig kvalitet Både læse- og matematiktests, nationale tests, samt afgangsprøveresultatet viser en skole med en fortsat høj faglig kvalitet og i fremgang. Skolens undervisningseffekt, læringseffekten, vurderes stadig til at vise, at vi præsterer på et højere niveau, end hvad der kan forventes på baggrund af de socio-økonomiske data. Årets afgangsprøveresultater placerer os, som den højest præsterende skolen i Gentofte Kommune. Udviklingspotentiale Vi ser fortsat et udviklingspotentiale ift især skriftlig dansk fremstilling, læsning og fysik-kemi. På samme måde ser vi et udviklingspotentiale i arbejdet med individuelle læringsmål, progressiv læring og feedback samt fremtidens elevplaner. På det relationelle område vil vi arbejde videre med differentierede fællesskaber, relationsarbejdet og de forebyggende indsatser mod mobning samt inklusion og arbejde for at øge trivslen hos den enkelte elev i klassefællesskabet og arbejdsglæden blandt medarbejderne. Det sidste især ved et øget fokus på og udvikling af ledelsens kommunikation. 11

13 Vi ser generelt en tendens til at piger igennem hele skoleforløbet indlærer hurtigere og bedre end drenge, men spørgsmålet er, om det er et problem, at pigerne fremstår dygtigere end drengene. Måske ligger probelemet i, at optagelseskravene til de videregående uddannelser alene baserer sig på karakterer? Linjefagsdækning Vi har en lavere linjefagsdækning end mange andre skoler i kommunen. Den lave linjefagsdækning skal ses i lyset af arbejdet på Tranegård, hvor fokus generelt er at få den bedste og mest engagerede medarbejder til at løse opgaven. Dette fokus har trods den lavere linjefagsdækning været en god løsning. Økonomi Vi har styr på økonomien, og der er indarbejdet strukturer, der sikrer budgetopfølgning. Vi glæder os over, at man politisk har besluttet sig for ressourceallokeringsmodellen 25/75. Det er afgørende vigtigt som to-sporet skole. En ressourceallokeringsmodel skal virke som incitament. Tranegård har fyldte klasser og bør derfor kunne generere et overskud. Vi har bemærket, at i 15/85 og 20/80 ressourceallokeringsmodellerne får vi underskud, hvad der virker urimeligt. Som to-sporet skole har vi ikke samme mulighed for at generere overskud som tre-sporede skoler, da en større del af pengene går til faste udgifter, som er uafhængig af størrelse. Det bliver derfor hurtigt til et spørgsmål, om man ønsker sig en to-sporet skole, gør man det, bør vi også fastholde 25/75 ressourceallokeringsmodellen. Samtidig med at vi har sparet, har vi ændret vores ressourceforståelse, så den nu er langt mere forebyggende end helbredende synliggjort ved en stribe forebyggende indsatser. Vi har måttet aflevere to - tre hele stillinger i specialundervisningen, samtidig med at vi ligesom andre skoler er inkluderende. Ikke mindst derfor har det været nødvendigt at forstå opgaveløsningen anderledes. 12

14 Den man rører ved, mobber man ikke Ungdomsuddannelse Tranegårdskolen har en ambition om, at alle vores afgangselever fortsætter i og færdiggør en ungdomsuddannelse. En gennemgang af tallene for de sidste 5 år sammen med UU-Nord og forvaltningen tyder på, at mellem % er i gang eller har færdiggjort en ungdomsuddannelse inden for kortere tid. Vi følge disse data med stor opmærksomhed. I den forbindelse vil vi gerne opfordre til, at fokus flyttes fra en ren vurdering af karakterer til en vurdering af, hvor godt vores elever er lykkedes som 35-årige. Har de en uddannelse, et arbejde, er blevet gode medborgere osv. Trivsel Trivslen er generelt stor både blandt elever, medarbejder og forældre. Men som ledelse er vi opmærksomme på, at vi skal have et øget fokus på medarbejdergruppens trivsel. Dette vil vi bl.a. gøre ved øget ledelsesnærvær, opmærksomhed, opfølgning og ikke mindst ved en forbedret kommunikation. 13

15 Vi gør os umage Brugeroplevet kvalitet Når vi ser på den brugeroplevede kvalitet, så er det generelle billede blandt både børn og forældre, at der er en høj tilfredshed med det overordnede skole- og GFO- tilbud samt undervisningen. Det eneste sted, hvor tilfredsheden ikke er helt på niveau, er ift skolens indvendige og udvendige fysiske rammer her især indeklima og udearealer. Vi fokuserer på det, vi kan gøre noget ved, såsom frivilliges arbejde på skole med fx maling af klasseværelser, oprydning, bygning af udendørs faciliteter, skolefest, skoleblad, udearealer, lærerarbejdspladser og Tranefonden i stedet for at fokusere på det, der ikke kan lade sig gøre. Der er ikke nogen let løsning ift forældres og elevers ønsker om bedre indendørs og udendørs faciliteter såsom ventilation og større klasseværelse indenfor og legepladser og adgang til udendørs boldbaner. Men noget kan vi gøre selv. Ud over at male klasseværelser og rydde op til forældrearbejdsdage har vi i det forgangne skoleår haft en forældrearbejdsgruppe, der har set på alle udearealer og som har indsamlet ønsker, fået tegnet udearealerne op og søgt penge via fonde og kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har bevilget os 1,5 million til Lillegård, hvad vi er meget glade for og snarest vil omsætte til et dejligt udeareal for klasse. Vi ser stadig frem til at få "BYG OP" på Tranegård, så vores SKUB byggeri kan blive afsluttet og de afledte fejl kan blive rettet. 14

16 Forebyggende indsatser Vi har fx en fuldtids læsevejleder og to Reading Recoverylærere. Vi har en fuldtids relationsmedarbejder, der er inde i alle klasser, og som følger op på trivsel og samarbejde. Vi har indført bevægelse for 5 år siden og er fuldt implementeret fra klasse. Og så spiller vi skak. Vi har lagt en ekstra lektion ind sammen med matematik kaldet "Skak-mat". Det er foreløbigt implementeret i klasse og følger den nuværende 4. klasse. Strategier for fremtiden - Ledelsesnærvær og social kapital - Mere af det der virker - Små, men sikre skridt - Fokusering på mål, retning og resultater samt prioritering - Collaborative Learning - Involvering af forældrene - Forebyggelse og inklusion - Overensstemmelse mellem medarbejdere og ledelse - Prioritering af opgaver og resurser: Kernestof og merværdi - Evidensbaserede prioriteringer Opsumering Opsummerende viser diverse data ift den organisatoriske kvalitet en skole med en god ressourceudnyttelse i form af lave enhedsudgifter pr. barn og en sund økonomi, medarbejdere i trivsel med et lavt sygefravær, stor søgning til klasserne og deraf følgende høje klassekvotienter samt et højt fagligt niveau. Tranegård er en ønsket skole. Det vidner søgningen til skolen og vores store klassekvotient om. Det er vi ikke bare glade for, men også stolte over, men ikke mere end at vi hver dag står lidt på tæer for at lykkes. Det er imidlertid godt, at man politisk har låst vores maksimale klassestørrelse fast på 25 elever. Så samlet set ser vi en skole med en høj organisatorisk, faglig og menneskelig kvalitet. Konklusion Vi har søgt at fokusere og prioritere vores indsatser, så vi bedst muligt får mest muligt for pengene. I den sammenhæng læner vi os op af evidensbaserede erfaringer og undersøgelser samt nogle forestillinger om, at vi via en række langsigtede indsatser, indarbejder nogle varige virkninger. Vi ved, at kompetencegivende efteruddannelse og kompetenceudvikling er en primærfaktor for forbedring, vi ved, at 15

17 bevægelse forstået som fysisk træning hver dag markant øger elevernes mulighed for læring, fokusering, koncentration og hukommelse, vi ved, at skak og luftudskiftning virker på sammen måde, vi ved, at læsning er basis for al læring, og vi ved, at glade elever lærer bedre. Vi vil forstå vores kultur og udvikle vores samarbejde for at kunne virke bedst muligt. Hver lærer skal udvikle sin Best practice. Vi ved at ledelsesnærvær, fokus og rammesætning styrker resultatet. Forældrene skal inddrages i skolens liv. De er den største ikke udnyttede resurse på skolen. Vi vil blive bedre til at forebygge, inkludere og skabe overgange. Se OVERSIGTEN OVER INDSATSER FOR på side 5 Vi finder vores sejre i hverdagen og lykkes med det, der virker. Vi har vist os både konkurrencedygtige og levedygtige. Vi har mod på fremtiden. Udfordringer og hjælp Vi ønsker en tilkendegivelse af, at Tranegårdskolen også i fremtiden er en to-sporet helhedsskole med klasser fra klasse. Vi ønsker en tilkendegivelse af, at Tranegårdskolen via ressourceallokeringsmodellen skal kunne generere et tydeligt overskud, hvis vi har fyldte klasser. Vi har fortsat mod på at prøve os selv af og at presse grænserne for, hvad der kan lade sig gøre. I den forbindelse er vi glade for udsagnet om LAD VÆRE MED AT SPØRG - GØR. Gør det! 16

18 4 Skolens analyse af den faglige kvalitet 4.1 Elevernes faglige resultater undervejs i skoleforløbet Elevernes læsekompetencer undervejs i skoleforløbet Tabel 1: Antal testede elever ved de kommunale læsetest i skoleåret 2012/13 plus samlet antal elever på klassetrin maj 2013 Figur 1: Resultater for skolens elever ved de kommunale læsetest 2012/13 fordelt på køn Bemærk at nedenstående tabel viser testresultater for 2010/ /13. Resultaterne vises udelukkende for de enkelte årgange i de enkelte år. Og fokus er således ikke på børnenes progression over år. 17

19 Tabel 2: Resultater fra de seneste tre år for skolens elever ved de kommunale læsetest sammenholdt med kommunegennemsnittet og landsresultatet fra 2010 (landsresultatet er ikke lavet for 5. klasserne) Sikre & Hurtige 2012/ / /2011 Sikre & Langsomme Usikre Sikre & Hurtige Sikre & Langsomme Usikre Sikre & Hurtige Sikre & Langsomme 1. klasse 96% 4% 0% 81% 19% 0% 93% 7% 0% 2. klasse 92% 2% 6% 92% 6% 2% 88% 13% 0% 3. klasse 94% 6% 0% 96% 4% 0% 91% 8% 2% 4. klasse 94% 4% 2% 92% 4% 4% 89% 6% 6% 5. klasse 69% 14% 18% 80% 8% 12% 82% 6% 12% Gennemsnit GK 1. klasse 85% 11% 4% 88% 10% 2% 84% 13% 3% 2. klasse 87% 11% 2% 85% 12% 3% 84% 12% 5% 3. klasse 92% 6% 3% 89% 9% 2% 91% 8% 1% 4. klasse 84% 9% 7% 84% 10% 7% 87% 8% 5% 5. klasse 78% 12% 11% 86% 7% 7% 81% 9% 10% Landsresultat klasse 77% 12% 11% 2. klasse 75% 13% 12% 3. klasse 83% 11% 6% 4. klasse 72% 15% 13% Usikre For anden gang i år præsenterer vi elevernes progression i de kommunale læsetest opdelt i hhv. sikre og hurtige læsere, langsomme og sikre samt usikre læsere. Tabellen skal læses vandret sådan, at man kan følge, hvordan de enkelte årgange klarer sig over år. Dvs. at den årgang, der gik i 1. klasse i 2010/11, bliver 2. klasse i 2011/12 og 3. klasse i 2012/13. Tabel 3 Progression for skolens elever ved de kommunale læsetest 18

20 I tabel 1-3 svarer hver elev til 2%. Hvert år gennemgår ledelsen sammen med læsevejleder og dansklærer elevernes resultater på læsekonferencer. Målet er, at der afholdes konferencer 2 gange årligt. Den første konference afvikles umiddelbart efter pretesten i november måned. På denne konference bliver der sat mål for enkelt-elever og for klassen. I maj måned tages testen, som fremgår af ovenstående tabeller, og der afholdes læsekonferencer igen. Resultaterne bliver drøftet, og der lægges strategi for den næste periode. Skolen har i en årrække indarbejdet en forbyggende indsats mod læsevanskeligheder. I indskolingen klasse har vi reading recovery, som er en indsats, der sørger for, at de elever, som har brug for et skub i forhold til den første læseindlæring, får tilbudt et intensivt program, som får dem godt i gang med læsningen. Skolens læsevejleder har faste timer i BH.-klassen, hvor hun er medpraktiker. Skolens specialcenter sætter ind med intensive læsekurser for elever, der ud fra testning viser behov. Ved mistanke om ordblindhed tester skolens læsevejleder yderligere, og derudfra igangsættes en intensiv indsats i forhold til den enkelte elev. Det kan være i form af læsekurser på Tranegårdskolen eller på Dyslexia (kommunens læsekurser). Resultaterne i tabel 1-3 viser, at skolens indsats i forhold til indskolingen ser ud til at lykkes. De gode resultater er generelt fastholdt eller forbedret med enkelte små udsving. Skolen har en særlig opmærksomhed på nogle drenge i 6. klasse. Her indgår skolens læsevejelder som medpraktiker i dansktimer, og der udarbejdes individuelle læsehandleplaner mellem elever, skolen og hjemmet i begyndelsen af indeværende skoleår 2013/ Elevernes matematikkompetencer undervejs i skoleforløbet Tabel 4: Antal testede elever ved de kommunale matematiktest i skoleåret 2012/13 plus samlet antal elever på klassetrin maj

21 Figur 2: Resultater for skolens elever ved de kommunale matematiktest 2012/13 fordelt på køn Tabel 5: Resultater fra de seneste tre skoleår for skolens elever ved de kommunale matematik sammenholdt med kommunegennemsnittet og norm (Normen viser, hvor meget man kan forvente, at børnene kan i matematik på det enkelte klassetrin) 20

22 Tabel 6 Progression i de kommunale matematiktest I tabel 4-6 svarer hver elev til 2%. Skolens matematikresultater er meget tilfredsstillende. Skolens erfaring er, at der er enkelte elever, som får vanskeligheder i matematik, når de går på mellemtrinnet. Dette fremgår ikke af testene her, da de kun viser indskolingen. På baggrund af den viden har skolen i år valgt at afsætte ressourcer til at analysere årsagerne for i fremtiden at kunne igangsætte en nødvendig forbyggende indsats på matematikområdet Resultater af de nationale test 2012/13 De nationale test er et værktøj til løbende evaluering af skolens elever. Hvert skoleår gennemføres i alt ti obligatoriske nationale test fordelt på forskellige klassetrin. Testene er et pædagogisk redskab, som kan understøtte lærernes videre tilrettelæggelse af undervisningen, således at undervisningen bedre kan målrettes den enkelte elevs behov. Resultaterne fra de obligatoriske nationale test skal inddrages i arbejdet med den årlige kvalitetsrapport, men selve testresultaterne for den enkelte skole må ikke offentliggøres. Skolens nationale test ligger over landsgennemsnittet, hvilket er tilfredstillende. I forbindelse med de nationale test tager klasserne en eller to frivillige test i efteråret i hvert test-fag. Testen bruges som en pre-test, hvor resultaterne hjælper læreren, så han/hun kan målrette undervisningen efter behovet inden for de forskellige discipliner i faget. Efter den obligatoriske test er taget i foråret, kan den sammenlignes med pre-testen fra efteråret, og på den måde er det muligt at se den enkelte elevs progression for læring i det enkelte fagdiscipliner. Der var planlagt opfølgningssamtaler med ledelsen i 21

23 forhold til de nationale test i foråret 2013, men grundet lockouten i april måned blev blev kun ca. halvdelen af samtalerne afholdt. Det er målet, at der bliver afholdt samtaler med alle faglærere efter den obligatoriske test er gennemført i foråret Elevernes faglige resultater ved afslutningen af skoleforløbet Hvor dygtige er eleverne, når de går ud af 9. klasse? Tabel 7: Antal af skolens elever, der fik dispensation i forbindelse med de obligatoriske prøver ved Folkeskolens Afgangsprøve

24 Tabel 8: Gennemsnitskarakterer i de enkelte prøvediscipliner ved Folkeskolens Afgangsprøve 2013, samt gennemsnittet fra prøverne Skolen er overordentlig tilfreds med resultaerne ved afgangsprøverne. I alle fag og dicipliner er karaktererne hævet. Vi har haft som målsætning at hæve niveauet i fysik/kemi, hvilket vi kan se er lykkedes med en hel karakter set i forhold til skolens genemsnit over 3 år fra 7,2 til 8,2. Særligt drengene har klaret sig væsentlig bedre end de foregående år. Et andet særligt indsatsområde har også være skriftlig dansk, hvor karakteren er hævet med 0,9. Pigerne har klaret sig en smule dårligere i problemregning, og det sammen med andre testresultater gør, at vi har afsat ekstra ressourcer til at analysere området jf. kommentar til tabel 4-6. Resultaterne er ikke en progressionstabel, hvilket betyder, at det hvert år er nye elever, der tager testen, og det vanskeliggører en reel sammenligning. 23

25 Figur 3: Spredning i de enkelte prøvediscipliner ved Folkeskolens Afgangsprøve i de seneste tre år - andel af skolens elever der opnåede de enkelte karakterer 24

26 4.3 Elevernes efterfølgende uddannelsesmønster og frekvens Tabel 9 Aktuel uddannelsesstatus- og placering pr. 1. oktober 2013 for tidligere elever, som stadig er bosat i kommunen eller i en af de øvrige kommuner i UU-Nord, dvs. enten Lyngby-Taarbæk, Herlev eller Gladsaxe Kommune 2007/ / / / / /2013 Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Dreng Pige Afbrudt 1 Gymnasiale uddannelser 1 Afsluttet Forberedende og udviklende aktiviteter 1 Grundskolen 2 1 Gymnasiale uddannelser I gang Erhvervsuddannelser Forberedende og udviklende aktiviteter Grundskolen 2 4 Gymnasiale uddannelser Midlertidige aktiviteter 1 Antal kendte elever Antal elever årgang Ukendt 36% 59% 25% 11% 10% 5% 4% 21% 0% 9% 4% 9% 5 Skolens analyse af den brugeroplevede kvalitet I januar 2013 blev alle forældre til børn i folkeskolerne i Gentofte Kommune bedt om at deltage i en undersøgelse af deres tilfredshed med folkeskolerne og GFO erne. Spørgerammen er udarbejdet af KL. Nedenfor vises resultatet af forældreundersøgelsen for skolen opgjort med indekstal (på en skala fra 1 5, hvor 5 er højest) Forældrenes tilfredshed med deres barns skole Tabel 10 Svarprocenten fra 2013 (svarer til svarprocent blandt forældre i indskolingen) sammenlignet med svarprocenten i den seneste brugertilfredshedsundersøgelse fra 2011 Tabel 11 Svarprocent i GK i

27 Tabel 12 Forældrenes tilfredshed med skolen sammenlignet med forældrenes tilfredshed i GK og landsgennemsnittet (0.-9. klasse) Landsgennemsnit i tabellen ovenfor gælder for forældrene til elever i klasse og er regnet som en baseline af Rambøll i perioden maj - juni 2012 via besvarelser på internettet og telefoninterviews. Undersøgelsen er repræsentativ med hensyn til geografi, alder og køn svarende til modtagergruppen for de forskellige spørgeskemaer. Af ovenstående tabel fremgår landsgennemsnittet ikke ved de overordnede temaer, da landsgennemsnittet her er baseret på flere spørgsmål, end forældrene er spurgt om i Gentofte Kommune. 26

28 Tabel 13 Forældrenes tilfredshed med hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling sammenlignet med kommunens gennemsnit Tabellen viser, at forældrene generelt er tilfredse med Tranegårdskolen. På langt de fleste parametre ligger resultaterne over gennemsnittet for Gentofte kommune. Dog må det bemærkes, at resultaterne er meget utilfredsstillende i forhold til skolens fysiske ramme udendørsområderne. Skolen har igennem flere år arbejdet på at få ressourcer til skolens udearealer, hvilket både SB og skolens ledelse har et meget stort fokus på. Skolen kan ikke ud fra eget budget afsætte de midler, der skal til, for at istandsætte vores udearealer, og det har ikke indtil nu været muligt at få andre til bidrage. I forhold til øvrige analyser af brugerundersøgelsen har skolen valgt at sætte fokus på elevplaner, differentiering og individuelle læringsmål, elevens alsidige udvikling og differentierede fællesskaber som et sammenhængende 3-årigt forløb. 27

29 5.1.2 Forældrenes tilfredshed med deres barns GFO Tabel 14 Svarprocent blandt forældre til børn i GFO en (svarer til svarprocent blandt forældre i indskolingen) sammenlignet med svarprocenten i den seneste brugertilfredshedsundersøgelse fra 2011 Tabel 15 Forældrenes tilfredshed med GFO en januar 2013 I GFO en er der igennem det sidste år taget forskellige initiativer. Krop og bevæglese: GFO en har etableret et team, der arbejder målrettet med dette. Der er blevet skabt et motorikrum, hvor der laves mange forskellige aktiviteter. Her kan nævnes motorikkørekort, forhindringsbaner, samarbejdsøvelser, div. boldlege og aktiviteter i forbindelse med vores trivselsarbejde Fri for mobberi. 28

30 Udendørs har vi en multibane, hvor der laves div. boldlege. Som noget nyt i indeværende skoleår 2013/2014 er der mulighed for, at 2. og 3. klasserne kan komme ud at løbe hver torsdag. I selve GFO en er der dans for alle interesserede hver fredag. Musik: Vi startede også et musikværksted to gange om ugen sidste år. Musikværkstedet er noget nyt, og i den forbindelse er det nu muligt at få undervisning i guitar én gang om ugen. Trivsel og fællesskab: Der bliver arbejdet med at forbedre vores kommunikation til børnene. Der arbejdes med at lave rum i rummet, så der bliver skabt små øer til fordybelse. Der er etableret en lektiecafé, hvor det er muligt at lege med tal og bogstaver på en anden måde. Personalet er begyndt at arbejde med Collaborativ learning en metode til kompetenceudvikling. Metoden er med til skabe udvikling, og der arbejdes med, at vi hele tiden bliver bedre og bedre til at håndtere flere forskellige typer af problemstillinger. 29

31 5.1.3 Elevernes tilfredshed med deres skole og GFO Tabel 16 Skolens svarprocent Elevundersøgelse januar 2013 Tabel 17 Skolens resultatet af elevundersøgelsen 2013 vist for hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling, klasse (hovedtotal) samt GK gennemsnit Generelt er børnene på Tranegårdskolen tilfredse med deres skole, idet langt størstedelen giver udtryk for, at de er glade for at gå i skole. Denne tendens går igen de fleste steder i undersøgelsen, og der tegnes et generelt positivt billede af undervisningsmiljøet på Tranegårdskolen. Trivslen er god på Tranegårdskolen. Mobning er ikke et udpræget fænomen. Eleverne er generelt meget glade for deres lærere. Eleverne oplever ikke, at de har meget indflydelse på undervisningen, men undervisningen giver mening for dem. Udendørsfaciliteternkal gøres bedre. 30

32 Ved at gå i dybden med undersøgelsen har skolen valgt at sætte fokus på flere områder: Pigernes selvbillede og trivsel (her særligt i udskolingen), uro i timerne, opfølgning på lektielæsning, toiletforhold og på vores udendørsområder, hvor resultaterne - lige som i forældreundersøgelsen viser en utilfredshed. Læs i øvrigt kommentar under tabel 12. I forbindelse med alle fokusområderne er der udarbejdet en handleplan. Tabel 18 Svarprocent blandt elever i GFO (antal elever i GFO er regnet ud fra at antallet svarer til antal elever i indskoling) Tabel 19 Resultatet af børnenes tilfredshed med deres GFO, januar 2013 Se kommentar til tabel 15 31

33 5.1.4 Elevfravær og skoleskift Tabel 20: Gennemsnitligt sygefravær og ulovligt fravær blandt elever på skolen (antal fraværsdage i skoleåret 2012/13) Skolen oplever ikke generelle problemer med ulovligt fravær, og i skolens undervisningsmiljøvurdering er der ikke tegn på, at det er p.ga. trivsel på skolen, at eleverne er fraværende. Skolen oplever, at mange forældre tager deres børn ud af skolen i kortere eller længere perioder i forbindelse med ferieafholdelse. Tabel 21: Antal skoleskift for børn med bopæl i kommunen som er flyttet til skolen i perioden d. 5. september til d. 1. juli 2012/ /2013 Kommunal 2 Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem Grundskoler 2 Kommunale ungdomsskoler 0 Specialskoler for børn Selvejende, privat 2 Grundskoler 2 Statslig Skoleforvaltning Antal skoleskift til skolen I alt 4 32

34 Tabel 22 Antal skoleskift for børn med bopæl i kommunen som er flyttet fra skolen i perioden d. 5. september til 1. juli 2012/ /2013 Kommunal 2 Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem Grundskoler 2 Kommunale ungdomsskoler Specialskoler for børn Selvejende, privat 1 Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem Efterskoler Grundskoler 1 Statslig 0 Grundskoler Antal skoleskift fra skolen Skoleforvaltning 0 I alt 3 Nedenstående tabel viser skoleskift 1. august juli 2013 på Tranegårdskolen Til skolen Fra skolen Antal skoleskift 7 9 Antal skoleskift anden kommune 1 5 Antal skoleskift samme bopælskommune 3 2 Antal skoleskift samme skoledistrikt 3 2 To elever er flyttet til et specialtilbud i kommunen. Én elev havde brug for forandring. Én er flyttet til privatskole. 5 elever har flyttet kommune. Skolen er i kontakt med de forældre, der vælger at flytte deres børn. 33

35 6 Skolens analyse af den organisatoriske kvalitet Økonomi Tabel 23: Skolens udgifter pr. elev de seneste tre regnskabsår sammenlignet med kommunegennemsnittet De økonomiske rammer for driften af skolerne i Gentofte Kommune er beregnet i en tildelingsmodel, der primært har fordelt ressourcerne ud fra antallet af klasser/timer og i mindre grad ud fra antallet af elever. Pr. 1. august 2012 er indfasningen af den nye ressourceallokeringsmodel påbegyndt, som primært er en elevafhængig model, hvor ca. 75 % af ressourcerne fordeles efter antal elever og ca. 25 % som en fast tildeling. Specialundervisningen i folkeskoleregi er integreret i den nye ressourceallokeringsmodel, da disse midler allokeres til skolerne fra starten af skoleåret efter de samme principper som gælder for de øvrige skolemidler. Budgettet til kommunens kompetencecentre er fra 2012 placeret centralt og indgår derfor ikke i skolernes økonomi. Under ejendomsdrift er alene medtaget rengøringsudgifter - el, vand, varme, ejendomsvedligeholdelse og løn teknisk service er ikke medtaget. Samlede lønninger i 2012 er ekstraordinært forøget som følge af, at vi har haft 6 lærere på orlov i kortere eller længere tid i forbindelse med barsel. Aktivitetudgifter er høje i forhold til gennemsnittet i Gentofte kommune. Den høje udgift er primært begrundet i, at skolen har investeret i interaktive tavler. 34

36 6.1.2 Undervisningsprocent Tabel 24: Skolens undervisningsprocent i skoleåret 2012/13 sammenlignet med kommunegennemsnittet Undervisningsandel beregnes som tid til 'undervisning' i forhold til den samlede arbejdstid. På arbejdstidsaftale 2008 som er gældende i Gentofte Kommune dækker kategorien 'undervisning' det klassiske undervisningsbegreb. Dette inkluderer bl.a. holdundervisning, vikartimer, undervisning på lejrskoler og ekskursioner. Opgørelsen viser alene lærernes undervisningsandel (dvs. kun personaletypen Lærere ).Det seneste notat vedr. undervisningsandelen kan findes her: Der er sket en fejl i indberetningen af tal, som skulle bruges til at udregne undervisningsprocenten. Skolen har i det her skoleår ikke ændret væsentligt på lærernes arbejdstid, hvilket betyder, at procenten ville være omkring det samme som skoleåret 2011/2012. Der er dog en vis usikkerhed i tallet, da vi har lærere, som ikke har faste timer. Det kan fx være vejledere, PUC-lærere m.fl Planlagte timer og lærernes arbejdstid anvendt på undervisning Tabel 25 Skolens samlede antal planlagte timer i indskolingen fordelt på faggruppe over en tre-årig periode vist for hhv. 2010/11, 2011/12 og 2012/13 samt et treårigt gennemsnit sammenlignet med kommunegennemsnittet og minimumstimetallet Tabel 26 Skolens samlede antal planlagte timer på mellemtrinnet fordelt på faggruppe over en tre-årig periode vist for hhv. 2010/11, 2011/12 og 2012/13 samt et treårigt gennemsnit sammenlignet med kommunegennemsnittet og minimumstimetallet Tabel 27 Skolens samlede antal planlagte timer i udskolingen fordelt på faggruppe over en tre-årig periode vist for hhv. 2010/11, 2011/12 og 2012/13 samt et treårigt gennemsnit sammenlignet med kommunegennemsnittet og minimumstimetallet 35

37 Tranegårdskolen har prioriteret bevægelse, hvilket ses tydeligt i tabellen, hvor vi ligger over gennemsnittet for kommunen og minimumstimetallet. I naturfag ligger vi også over gennemsnittet. De praktisk musiske fag og historie tilgodeses desuden i vores fordybelsesuger og på ture året igennem. Tallene i tabellen viser kun timer på skemaet, men derudover har vi mange andre indsatser, hvor fagene indgår fx læsekurser, lektiecafé, dobbeltlærer, timer hvor vejledere er i spil mm Linjefagsdækning Figur 4: Skolens linjefagsdækning i skoleåret 2012/13, opdelt i fag 36

38 Tabel 28: Skolens linjefagsdækning i skoleåret 2012/13, opdelt i faser Tabel 29: Skolens linjefagsdækning i skoleåret 2012/13, opdelt i faggrupper Linjefag, anden uddannelse på linjefagsniveau eller erfaring, som tillægges værdi som et linjefag, er en vigtig indikator for kvalitet, men vores praktiske erfaring viser, at det ikke er den eneste forudsætning ift. at skabe god, engageret læring af høj kvalitet. Andre vigtige faktorer som engagement, kompetencer i forhold til klasseledelse og relationer har også en afgørende betydning for elevernes læring og resultater. Skolens linjefagsdækning ligger en smule lavere end kommunens, men når vi ser på de faglige resultater sammenholdt med ovenstående forklaring, så er vi samlet set tilfredse med skolens linjefagsdækning Fravær blandt skolens medarbejdere Tabel 30: Medarbejderfravær de seneste tre år fordelt på henholdsvis skole og GFO Tranegårdskolen GFO Tranegård 2010/ / / / / /2013 Korttidssygefravær 1,5% 1,2% 2,1% 2,1% 1,8% 2,2% Langtidssygefravær 0,0% 1,2% 3,4% 0,0% 2,8% 0,2% GK 2010/ / / / / /2013 Korttidssygefravær 2,4% 2,0% 2,7% 3,3% 2,9% 3,7% Langtidssygefravær 0,8% 1,0% 1,9% 1,4% 2,2% 1,5% Udsving i sygefravær fra 2011/12 til 2012/13 kan skyldes, at sygefraværet i 2011/12 kun er opgjort fra 1. januar til juni 2012, da registreringen overgik til et nyt system KMD Opus. Sygefraværet i 2012/13 gælder for hele skoleåret. 37

39 7 Øvrige nøgletal Tabel 31: Antal elever og klasser på skolen de seneste fire skoleår (opgjort d de respektive år) Tabel 32: Klassekvotient de seneste fire skoleår sammenlignet med kommunegennemsnittet (opgjort d de respektive år) Det fremgår, at skolens klassekvotienter er nedadgående eller stabile, hvilket er et resultat af det besluttede loft på 25 elever i alle klasser. Skolens klasser er fyldt op til 25 (eller over i de klasser, hvor der var flere, da beslutningen om 25 elever trådte i kraft) undtagen på 7. og 9. årgang. Tabel 33: Antal tosprogede elever på skolen 1 (opgjort d ) 2011/ /2013 Indskoling 3 Mellemtrin 4 6 Udskoling 5 4 GK 2011/ /2013 Indskoling Mellemtrin Udskoling Antallet af tosprogede elever er registreret på baggrund af følgende definition: Alle børn, der i det daglige har behov for og møder to eller flere sprog, betragtes som tosprogede, uanset niveauet af deres sprogfærdighed på de enkelte sprog. 38

40 Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Bernstorffsvej Charlottenlund

1 Præsentation af skolen... 2. 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 8. 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

1 Præsentation af skolen... 2. 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 8. 3 Sammenfattende helhedsvurdering... 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 8 3 Sammenfattende helhedsvurdering... 9 4 Skolens analyse af den faglige kvalitet... 16 4.1 Elevernes faglige

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Bakkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Bakkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Bakkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 3 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT for Gentofte Kommunes Skolevæsen Kommuneniveau 2011/2012 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Forord...4 3 Sammenfattende helhedsvurdering...5

Læs mere

Præsentation af Tranegårdskolen

Præsentation af Tranegårdskolen Præsentation af Tranegårdskolen Præsentation af Tranegårdskolen Vi vil kendes på Tranegårdskolen ønsker at være et godt sted at være og at være et godt sted at lære: In schola villae gruis cum discimus

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT for Gentofte Kommunes Skolevæsen Kommuneniveau 2012/2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Ungdomssskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Ungdomssskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Ungdomssskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 6 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

2013/14 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Rødovre kommune

2013/14 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Rødovre kommune KVALITETSRAPPORT Rødovre kommune 1 FORORD... 3 2 LÆSEVEJLEDNING... 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten... 4 2.2 Rapportens opbygning... 4 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET... 5 3.1 Politiske visioner for

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2007/08. Dokumentation GENTOFTE KOMMUNE SKOLE OG FRITID

KVALITETSRAPPORT 2007/08. Dokumentation GENTOFTE KOMMUNE SKOLE OG FRITID KVALITETSRAPPORT Dokumentation GENTOFTE KOMMUNE SKOLE OG FRITID 2007/08 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Forord... 5 3 Indledning... 7 3.1 Indledning... 7 3.2 Præsentation af datagrundlaget... 7 3.3 Begrebsafklaring...

Læs mere

Indhold 1.0 Indledning...5 2.0 Sammenfattende helhedsvurdering...9. 3.0 Faglige kvalitetsvurderinger...16

Indhold 1.0 Indledning...5 2.0 Sammenfattende helhedsvurdering...9. 3.0 Faglige kvalitetsvurderinger...16 Kvalitetsrapport 2.0 Skole & Skolefritidsordninger 2013 / 2014 1 Indhold 1.0 Indledning...5 2.0 Sammenfattende helhedsvurdering...9 2.1 Sammenfattende - faglige kvalitetsvurderinger... 9 2.2 De nye politiske

Læs mere

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT 12 13 Center for Børn & Kultur KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Indhold Indledning...3 Resumé, anbefalinger og statusbeskrivelser...4 1.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.

Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre. Kvalitetsrapport 2009/2011 Hvidovre Kommune Rådhuset, Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 E-mail: hvidovre@hvidovre.dk http://www.hvidovre.dk Kvalitetsrapport for Hvidovre Kommune Side 1 af 58

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013 for skoleområdet i Fredensborg Kommune

Kvalitetsrapport 2013 for skoleområdet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2013 for skoleområdet i Fredensborg Kommune 1 BØRN, KULTUR OG SUNDHED Kvalitetsrapport 2013 for skoleområdet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2013 for skoleområdet i Fredensborg

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Skolen her og nu SKOLEN HER OG NU... 2 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 5 RESULTATER... 5 SKOLENS RAMMEBETINGELSER...

Skolen her og nu SKOLEN HER OG NU... 2 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 5 RESULTATER... 5 SKOLENS RAMMEBETINGELSER... Kvalitetsrapport Vallerødskolen Skoleåret 211 212 1 SKOLEN HER OG NU... 2 OPGAVER, MEDARBEJDERE OG BRUGERE...3 STATUS OG UDVIKLINGSPERSPEKTIVER...3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 5 RESULTATER...

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Nymarkskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Nymarkskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

SKOLEN HER OG NU... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 4 RESULTATER... 4 SKOLENS RAMMEBETINGELSER... 8 DE PÆDAGOGISKE PROCESSER...

SKOLEN HER OG NU... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 4 RESULTATER... 4 SKOLENS RAMMEBETINGELSER... 8 DE PÆDAGOGISKE PROCESSER... Kvalitetsrapport Skoleåret INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEN HER OG NU... OPGAVER, MEDARBEJDERE OG BRUGERE... STATUS OG UDVIKLINGSPERSPEKTIVER... SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... RESULTATER...

Læs mere

01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling

01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 5. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Afsnit 1: Indledning... 5 1.1 Baggrund og ramme for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten... 5 1.2 Rapportens opbygning... 6 Afsnit 2: Samlet vurdering og anbefalinger...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012 2013

Kvalitetsrapport 2012 2013 Odsherred Kommune e Kvalitetsrapport 2012 2013 1. Forord... 5 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 5 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 6 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 Dynamisk

Læs mere

RUGVÆNGETS SKOLE KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015

RUGVÆNGETS SKOLE KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015 RUGVÆNGETS SKOLE KVALITETS RAPPORT 2014 JANUAR 2015 INDHOLD 3 3 5 5 7 7 11 16 19 22 22 24 25 25 26 26 27 28 28 29 INDLEDNING Opbygning af kvalitetsrapporten PRÆSENTATION AF SKOLEN OG SKOLEÅRET 2013/14

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 for Københavns Kommunes folkeskoler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2014 Indhold Indledning... 3 De københavnske pejlemærker og udvikling af kvalitetsrapporten...

Læs mere

KVALITETSRAPPORTEN 2013

KVALITETSRAPPORTEN 2013 KVALITETSRAPPORTEN 2013 Skoleåret 2012-13 KOLDING KOMMUNALE SKOLEVÆSEN INDHOLD Kvalitetsrapporten 2013... 1 Indhold... 2 Læsevejledning... 4 Konklusioner... 5 Opfølgning på sidste års kvalitetsrapport...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR SKOLEOMRÅDET 2013/14

KVALITETSRAPPORT FOR SKOLEOMRÅDET 2013/14 KVALITETSRAPPORT FOR SKOLEOMRÅDET 2013/14 Skoler & Uddannelse www.albertslund.dk/byen Indhold til kvalitetsrapport 2013/14 Forord... 4 Indledning... 5 Hovedkonklusioner... 5 Lovgrundlag og mål for folkeskolen...

Læs mere

Bilag : Skolernes kvalitativ e data ti l kvalitetsrapporte n 2012/2013 i Sor ø Kommune

Bilag : Skolernes kvalitativ e data ti l kvalitetsrapporte n 2012/2013 i Sor ø Kommune Bilag : Skolernes kvalitativ e data ti l kvalitetsrapporte n 2012/2013 i Sor ø Kommune Skolens kendetegn, fx - Elevgrundlag - Ledelse/organisation - Fysiske rammer - Andet Frederiksber g Skol e Frederiksberg

Læs mere

Søndersøskolen Kvalitetsrapport 2011-2012

Søndersøskolen Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Søndersøskolen Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Fordord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008-2009

Kvalitetsrapport 2008-2009 Kvalitetsrapport 2008-2009 Gladsaxe Kommune Side 1 af 46 Forord Dette er den tredje kvalitetsrapport for kommunens skolevæsen og folkeskoler. Udformningen af kvalitetsrapporterne er blevet ændret. Ændringerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4

Læs mere