Årsplan for Børnehaveklassen 0.A 2013/2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan for Børnehaveklassen 0.A 2013/2014"

Transkript

1 Årsplan for Børnehaveklassen 0.A 2013/2014 På Nordvest privatskole er der i år en børnehaveklasse. Formålet med børnehaveklassen er, at børnene skal opnå kendskab og redskaber til at kunne deltage aktivt i et videre skoleforløb og kunne fungere socialt i samspil med voksne og andre børn. Leg og aktiv indlæring er det bærende element i børnehaveklassen, derfor vil der i undervisningen indgå voksenstyret leg og aktiviteter samt fri leg og lege/aktivitetsværksteder. I børnehaveklassen vil dansk som andet sprog være en naturlig del af undervisningen. Som nævnt i skolens værdigrundlag skal vores skole være et værested og et lærested, hvor eleverne skal oplever anerkendelse og tryghed, så deres ophold på skolen kan koncentrere sig om læring og udvikling. Sammen med børnene vil vi bestræbe os på, at skabe et godt og sundt læringsmiljø. Der skal i klassen være regler for hvordan man opfører sig når der undervises og regler for hvordan man opfører sig overfor hinanden. Vigtige nøgleord er: Trivsel Indlæring Tolerance Tryghed Sociale kompetencer I denne første måned får børnene udleveret dansk og matematik opgavemapper som fremover også vil blive deres ekstra hæfter. Disse hæfter må de arbejde i hjemme som de har lyst til. Senest i udgangen af september vil de få udleveret dansk og matematik bøger. I disse bøger, må børnene kun lave det hjemme som de har fået for af deres lære. Som hovedregel er det de sider med kryds og dato som skal laves hjemme. Vi starter også op med at give lektier for igennem vores nye hjemmeside i løbet af efteråret.

2 Skoleåret vil være inddelt i forskellige overordnede temaer for alle klasserne hvor 0.A skal lave følgende: September: Læse uge og bamseuge. Vi deltager også i Aktiv rundt i danmark. Den 28 september er der arbejdslørdag hvor forældre og personale mødes omkring diverse arbejdsopgaver samt fælles frokost. Børnene vil også blive testes i dansk og matematik. Oktober: Sund uge og motionsdag (emne: de nye kostråd som er udkommet i september, aktiv rundt i Danmark samt materialet fra skolernes motionsdag omkring samarbejde og teamwork. I starten af oktober holder vi også forældremøde hvor forældrene bl.a. vil blive introduceret hvordan de bruger vores nye hjemmeside.emnet vil være brug af it hjemme samt hvordan støtter jeg mit barns faglige og sociale skoleliv. Slut oktober vil der være skole/hjem samtaler. November: Emneuge hvor emnet er dannelse. Her skal vi være fysisk aktive og emnet vil være samarbejde og teamwork med inspiration fra materialerne om samme emne fra skolernes motionsdag. December: Klippe klisterdage, Tabel uge Februar: Fastelavn Marts: Grammatik uge, emneuge. Maj: Idrætsdag Juni: Skrive uge, Fælles udflugter. Derudover vil vi i børnehaveklassen 0.A have følgende temaer: Kroppen, kost og sanserne. Hukommelsestræning Teater Året i skoven/mosen. Verdens dyr Ild, vand, sand, jord, planter, sten. Trafik undervisning Idræt og motion Samarbejde og teamwork Naturdetektiverne

3 Indholdet i undervisning vil som minimum omfatte følgende 6 temaer: 1: Sprog og udtryksformer: Vi lærer alfabetet og bogstavernes lyde. Vi bruger lege, remser, skrift, modellervoks, sange, mundmotorisk træning, lydøvelser, legetøj, spil og gentagelser når vi skal lære og huske bogstaver, kunne skelne vokaler og konsonanter samt små og store bogstaver. Vi vil også tidligt i forløbet stifte bekendtskab med lydrette enstavelsesord samt læse og skrive lydrette tekster med enstavelsesord. Senere i forløbet vil vi arbejde med lydrette tostavelsesord og læse i lydrette tekster og bøger med både en og to-stavelses ord. Børnene vil også begynde på at skrive sætninger med en og to-stavelses ord. Vores fælles læsebog hedder Nisserne i Ådal. Vores skrive bøger hedder vokalbogen og konsonantbogen. Derefter får de udleveret ABC træningshæfte samt skrivebog 1 og 2. Derudover får børnene ekstra dansk i deres gule mappe tilpasset den enkelte elev. Børnene arbejder også med dansk i det lilla illustrationshæfte året igennem hvor vi tegneskriver og tegnelæser. Dagligt arbejder vi med sproglege. Vi arbejder med at stimulere børnenes sproglig opmærksomhed og bevidsthed gennem sproglege, der har til formål at øge deres viden om det sprog de taler, og gøre dem bevidste om, at talesproget har både indhold (mening) og form (detaljer). Børnene vil blive fortrolige med talesprogets detaljer: sætninger, ord stavelser og fonemer. Metoden er LEGE-LEGE- LEGE. Vi gentager de samme lege, remser og sange mange gange. Børnene vil lære at lytte til hinanden, tale efter tur og bruge det, andre har sagt, i den videre samtale. Igennem året vil de lære at bygge en fortælling op, så man kan forstå, hvem der er hvem, hvor handlingen foregår, og hvad der sker. Vi arbejder løbende med dialogisk læsning hvor børnene bliver aktive deltagere i højtlæsningsforløbene. Elevfortællinger: Børnene tegner historier og fortæl dem i klassen samt øver individuelle bog eller historie fremlæggelser for de andre i klassen. Vi lave storyline forløb med Peter Pedal hvor børnene genfortæller historier og bygger fortællekasser samt skriver/tegner deres egen Peter Pedal bog som de fremlægger for hinanden samt for andre klasser og forældre..

4 Vi går på biblioteket mindst en gang om måneden, hvor børnene kan sidde og kigge i bøger eller få højtlæsning og er med til at vælge læsebøger, tema bøger, og højtlæsningsbøger til klassen. Vi deltager også i lokale teater, musik og højtlæsningsarrangementer på biblioteker mv. Vi taler om ord og handling- før, under og efter en fortælling og efter nyt stof. Vi arbejder med gentagelser til vi sikrer os, at der er opnået den ønskede forståelse tilpasset det enkelte barn og den samlede børnegruppe. Igennem fortællinger og oplæsning inddrages børnene til dialog, genfortællinger, og brug af deres fantasi. 2) Naturen og naturfaglige fænomener:. I matematik får børnene udleveret 2 bøger Tik tak tal og Matematiktak. Derudover får de udleveret materialer i deres matematikmappe som er tilpasset den enkelte elev. Vi lærer at tælle og regne med vores fingre, med centikubes, kastanjer, sten osv. Aktivt indlærer vi talremser og osv. hvor vi både maler, hopper i trampolin, laver moddeler voks, spiller og leger for at huske og genkende så mange tal som muligt. Vi lærer ordenstal, hvordan rækkefølger og nummerorden fungerer. Symmetri og mønstre, hvor spejling er centralt. Addition op til 10, (herunder gode venner ) og opdeling af tal, lige og ulige kan nævnes. Vi snakker om hvad dagen hedder, hvilken dato det er og hvilket årstal og årstid det er. Vi vil arbejde med geometri, former, figurer og deres navne, cirkel, tre, fire- og femkanter, rektangel og kvadrat. Vi øver os på hvad forskellen er på flest, færrest og lige mange, størst, mindst, længst, kortest, højt og lavt. Vi vil også inddrage IT i matematik, hvor vi vil tage brug af matematikfessor programmet. Eleverne vil få lektier i det program hjemme og vi kommer til at løse nogle opgaver sammen på skolen. Vi kommer til at spille matematikspil på computeren, hvor eleverne arbejder parvis. Det forbedrer elevernes samarbejdsevne og vi undgår at isolere barnet ved computeren. Det er vigtigt, at forældre sommetider beder barnet om at finde bøgerne frem og fortælle, hvad der er arbejdet med i matematik. Herved sprogliggøres og bevidstgøres barnet mere om sin læring. Forældre opfordres til at finde situationer i hverdagen, hvor børnene på fornøjelig vis anvender/leger med tallet. Vi arbejder med hæftet fra Skov- og Naturstyrelsen som hedder Året i skoven. Ud fra årshjulet i projektet

5 Vi vil derfor også være på nogle ture til de legepladser som er i vores nærområde, hvor vi også skal lave mad på bål mv. Generelt vil ture være et vigtigt element i forbindelse med naturteknik undervisningen. At eleverne kommer til at mærke/røre ved tingene og derefter snakke om dem gennem et undervisningsforløb øger elevernes motivation for faget. Vi beskæftiger os med årstiderne, vejret, døgnets gang, frugt og grønt, kostkompasset og de 8 kostråd. 3) Det praktiske/musiske/ 4) Bevægelse og motorik. Sanglege, sange og stopdans. Dans Daglig morgensang. Tegne, male, klippe, lime (forsk. Farve- og materiale valg) Lytte til cd og bånd. Male til forskellig musik. Vi har ugentlige drama/lege-øvelser der stimulerer børnenes sanser, selvbevidsthed og perspektivering. Vi vil også stifte bekendtskab med dukketeater og hånddukker. I løbet af året vil vi lave minimum et teaterstykke (klodshans) hvor vi inddrager sprog, leg, sang, musik, billedkunst, hukommelsestræning og fremføring af stykket for andre klasser og forældre og søskende. Vi har idræt en gang ugentligt. Her laver vi enten gymnastik, atletik, boldspil, rytmik, afspænding, konditionstræning eller dans enten inde eller ude. 5) Sociale færdigheder. I indskolingen arbejder vi med fri for mobberi, der har til formål at hjælpe eleverne med at forbedre deres mestringsevne i forbindelse med håndtering af hverdagens konflikter og problemer. Derudover deltager vi hvert år i skolernes trivselsdag. Vi udarbejder et klasseregelsæt og herunder en antimobbeplan. Ved konflikløsning bruger vi enten klassemøder, tegneseriekonfliktløsning eller dramaøvelser hvor børnene selv kommer med bedre og mere hensigtsmæssige måder samt metoder til konfliktløsning.

6 6) Samvær og samarbejde: Lære at vente på sin tur At række hånden op Lytte til andre Være opmærksom og koncentreret Have medbestemmelse i klassen Komme med ideer så klassen trives Løse konflikter når de opstår på egen hånd. Vise respekt for hinanden og forstå forskelligheden. Finde løsninger. Kunne vælge selv. Tage ansvar. Børnene vil fra starten af lære at tage et fælles klasseansvar og dagligt arbejde med samarbejdsøvelser og hensynstagen til hinanden og fællesskabet. Børnene arbejder også parvis eller i grupper. Børnene kommer til at opleve at de selv bidrager til undervisningen ved at deres idéer og spørgsmål tages op og arbejdes videre på. Vi arbejder med at kunne fordybe sig i og koncentrere sig om såvel tavleundervisning, arbejde to og to, gruppe arbejde og at deltage når hele klassen laver noget sammen. Vi evaluerer og taler dagligt omkring hvordan dagen er gået, hvad var godt og hvad skal vi øve os på at blive bedre til. Derudover er det vores mål at det enkelte barn: ege aktivt i en mindre gruppe -3 andre børn rt i frikvartererne

7 Vi samarbejder også med skolens SFO omkring børnenes trivsel og sociale udvikling. Skole/hjem Inden først skolehjem samtale testes børnene af dansk og matematik lærerne. Der afholdes elevsamtaler op til hver skolehjemsamtale mellem den enkelte elev og børnehaveklasseleder. Der afholdes skolehjem samtaler i oktober og maj måned. I Oktober afholdes skole hjemsamtalerne kun med lærere og forældre. I maj måned deltager barnet også helt eller delvist i skolehjem samtalen. Der er minimum 2 forældre møder/arrangementer i løbet af skoleåret. Alle forældre er velkommen til at kontakte klasselæren og til at besøge klassen efter aftale med klasselæren. Forældre er også velkommen til at deltage i ture efter aftale. Har forældre spørgsmål angående deres barns trivsel eller undervisning kontaktes klasselæren eller kontoret på skolen. Forældrene kan hver måned se en klassestatus på skolens hjemmeside og der vil jævnligt komme info omkring undervisningen til forældrene. Vi ønsker et tæt samarbejde mellem forældre og skole. Vi vil gøre vores bedste for at give børnene sociale, faglige, kreative, sproglige og personlige kompetencer som de kan bygge videre på resten af deres skoletid og fremover. Laila Kristensen Hussein Mansour Børnehaveklasseleder og dansklærer i 0.A Matematik og natur/teknik lærer i 0.A Nord-Vest privatskole

Generelt om Holmebækskolen

Generelt om Holmebækskolen Generelt om Holmebækskolen Skolen er tosporet fra 0-9 kl.. Undtagen 5. årgang, der er etsporet. Der er 18 normalklasser og 8 specialklasser. På skolen går 424 elever, der er delt op i 3 fløje. Lille fløj

Læs mere

AHI INTERNATIONAL SCHOOL ÅRSPLAN FOR 2015-2016 0.KL

AHI INTERNATIONAL SCHOOL ÅRSPLAN FOR 2015-2016 0.KL AHI INTERNATIONAL SCHOOL ÅRSPLAN FOR 2015-2016 0.KL Sociale mål: At hver elev oplever glæde og tryghed ved at gå på skolen. At eleverne får tryghed til lærerne og hinanden. At hver enkelt elev har mod

Læs mere

Årsplan for 0. klasse 2014/2015

Årsplan for 0. klasse 2014/2015 Årsplan for 0. klasse 2014/2015 Børnehaveklassens formål Det er børnehaveklassens formål at lette barnets overgang fra børnehave til skole og at forberede det til den egentlige skolegang. Vi prøver at

Læs mere

Årsplan for 0.årgang 2010-2011 Udarbejdet af børnehaveklasselederne: Lotte Harrit, 0.A, Kirsten Hinrichsen, 0.B, Pia Mikkelsen, 0.

Årsplan for 0.årgang 2010-2011 Udarbejdet af børnehaveklasselederne: Lotte Harrit, 0.A, Kirsten Hinrichsen, 0.B, Pia Mikkelsen, 0. Årsplan for 0.årgang 2010-2011 Udarbejdet af børnehaveklasselederne: Lotte Harrit, 0.A, Kirsten Hinrichsen, 0.B, Pia Mikkelsen, 0.C, Rinnie Kragh Seerup, 0.D Og pædagogerne: John Boserup 0.A, Anastassia

Læs mere

Undervisningsplan for Børnehaveklassen

Undervisningsplan for Børnehaveklassen Undervisningsplan for Børnehaveklassen Årsplanen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets overordnede Fælles mål for børnehaveklassen. Undervisningen i børnehaveklassen bliver tilrettelagt så børnene

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN FORBUNDSSKOLEN 2012 2013

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN FORBUNDSSKOLEN 2012 2013 ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN FORBUNDSSKOLEN 2012 2013 Mælkedukse: Albert og Clara is bi si bil 3+4=7 4+4=8 5+4=9 Børnehaveklassens formål: Det er børnehaveklassens formål at lette barnets overgang fra

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

Årsplan for 1. klasse 2010-2011

Årsplan for 1. klasse 2010-2011 Årsplan for 1. klasse 2010-2011 Formål at stimulere elevernes læse- og skrivelyst at give eleverne mulighed for at erfare, at læsning og skrivning giver oplevelser og viden. Danskfaglige mål for 1. klasse

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: 1 Indholdsfortegnelse: Fokuspunkt s. 3 Læsning... s. 3 Tværfagligt samarbejde.... s. 6 Trivsel... s. 6 Børnenes alsidige udvikling. s. 6 IT... s. 7 Dansk som andetsprog.. s. 7 Holddeling. s. 8 Dansk...

Læs mere

Årsplan 1.årgang 2008/2009

Årsplan 1.årgang 2008/2009 Årsplan 1.årgang 2008/2009 Ret til ændringer forbeholdes! Indsatsområde (Pædagoger) Teamet har valgt at sætte fokus på to af kommunens/skolens indsatsområder for perioden 2008-2009 hvilket er pigegrupper

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

KLASSENS ÅRSPLAN. 1 ÅRSPLAN FOR DANSK. 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK. 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT. 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM. 5 ÅRSPLAN FOR KUNST. 7 ÅRSPLAN FOR MUSIK

KLASSENS ÅRSPLAN. 1 ÅRSPLAN FOR DANSK. 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK. 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT. 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM. 5 ÅRSPLAN FOR KUNST. 7 ÅRSPLAN FOR MUSIK Årsplaner for 1x KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR DANSK... 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT... 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM... 5 ÅRSPLAN FOR KUNST... 6 ÅRSPLAN FOR MATEMATIK... 7 ÅRSPLAN FOR MUSIK...

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet Børnehaven Søndermosen Læreplan for Børnehaven Skovbrynet Udarbejdet november 2007. Børnehaven Søndermosen Nygade 50 Telefon 73 67 89 29 6330 Padborg e-mail: ia@aabenraa.dk Side 2 Indledning: I løbet af

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værkstedsundervisning (Fokuspunkt)... 2 Status... 2 Sociale mål... 3 Mål for sociale kompetencer...

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værkstedsundervisning (Fokuspunkt)... 2 Status... 2 Sociale mål... 3 Mål for sociale kompetencer... Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værkstedsundervisning (Fokuspunkt)... 2 Status... 2 Sociale mål... 3 Mål for sociale kompetencer... 3 Sociale mål børnene imellem... 3 Sociale mål voksne og børn imellem...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Pædagogiske læreplaner for Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Indholdsfortegnelse: Indledning: s. 3 Barnets alsidige personlige udvikling: s. 7 Sociale kompetencer: s. 10 Sproglig udvikling: s. 12

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE SKOVSGÅRD SFO

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE SKOVSGÅRD SFO MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE SKOVSGÅRD SFO 1 Forord: Fra skoleåret 2009/2010 skal alle SFOér i Jammerbugt Kommune på baggrund af ny lovgivning udarbejde en mål- og indholdsbeskrivelse af institutionen. Det

Læs mere

Pædagogisk årsplan 1. klasse 2011/12

Pædagogisk årsplan 1. klasse 2011/12 Pædagogisk årsplan 1. klasse 2011/12 Brobyskolerne, Allested-Vejle afdelingen KLASSENS LÆRERE Anna Lorentzen: Dansk, Billedkunst, Musik, kl. time, klasselærer Heidi Jensen: Dansk, Kristendom, Idræt, kl.

Læs mere

At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå

At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor du er til At indse en dag hvad du vil er alt sammen skabt i din hjerne din magiske valnøddekerne

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Vejlefjord Børnehave Virksomhedsplan

Vejlefjord Børnehave Virksomhedsplan Vejlefjord Børnehave Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Fakta normering fysiske forhold og åbningstider frugtordning personalefordeling 3. Værdigrundlag 4. Læreplan barnets alsidige personlige

Læs mere