1.0 Indledende betragtninger opgavemotivation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.0 Indledende betragtninger opgavemotivation"

Transkript

1 1.0 Indledende betragtninger opgavemotivation Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd 1 Denne poetiske formulering fra teologen K.E. Løgstrup i 1956 betoner et afhængighedsforhold mellem mennesker, som indikerer, at ens opførsel overfor medmennesket er fundamentalt for individets udvikling. Løgstrups etiske fordring udfordres i det senmoderne samfund hvor doping, racisme, vold og psykisk terror nærmest er blevet en naturlig del af sportsverdenen. Diverse sportsidolers lidet flatterende opførsel bliver nøje studeret og kopieret af eleverne i folkeskolen, som ofte vil tage ved lære af idolernes måde at agere på. Således var jeg chokeret efter introduktionspraktikken, hvor jeg observerede undervisningen i både indskolingen og udskolingen. Udover snyderi, skråt op-tegn, tilsvininger og konflikter af fysisk og verbal karakter, hoverede nogle elever så kraftigt, at det medførte både gråd og slagsmål. Den enkelte elevs promovering af sig selv i forbindelse med idrætsaktiviteterne var specielt slående i de mindre klasser, hvor eleverne konstant konkurrerede om at være den bedste i hver enkelt aktivitet. Grunden til denne opførsel skal i første omgang være usagt, men opførslen overfor klassekammeraterne i idrætsundervisningen åbner op for et pædagogisk spændingsfelt, som en kommende folkeskolelærer må være bevidst om. Brug af alle kneb i forbindelse med konkurrencesituationer vil for nogen ses som alarmerende, hvorimod andre blot vil se dette som en naturlig opførsel i konkurrencer, hvor det handler om at vinde. På den ene side skal idrætsundervisningen gerne uddanne eleverne, så de udvikler færdigheder indenfor forskellige idrætsgrene. Elevernes fysiske formåen, fagligheden, er blevet sat i højsædet i de senere år, hvor der åbnes idrætsskoler med optagelsesprøver, og der arbejdes med eliteprojekter i kommunerne. Denne udvikling kan virke naturlig, hvis man kigger på samfundsudviklingen, der har budt på en subjektivering 2, som har gjort den enkelte elev til omdrejningspunkt i undervisningen. Folkeskolen står dog også for en anden dimension af menneskets udvikling, den dannelsesmæssige. I den forbindelse fremgår det i Folkeskoleloven, at folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati 3. Almendannelsen konkretiseres i Fælles Mål for Idræt, hvor man kan læse, at idrættens værdier vægtes på lige fod med den kropslige 1 Løgstrup, s.25 2 Ziehe, s.75 3 Folkeskoleloven, 1 stk.3 1

2 og idrætslige dannelse. Således står der i slutmålene for idræt, at Eleverne skal have tilegnet sig færdigheder og kundskaber, der sætter dem i stand til at forholde sig til idrættens idealer, først og fremmest fairplay og tolerance 4. På trods af, at begrebet fair play er et ældgammelt fænomen, fremkommer det både i forbindelse med handleforskrifter for forskellige sportsgrene og i de nyeste Fælles Mål for Idræt, hvilket må ses som en indikation på, at begrebet stadig har relevans flere steder i samfundet. Men hvad skal man egentlig bruge et begreb som fair play til, hvis det handler om at blive den bedste idrætsudøver? Selvom Fælles Mål fordrer, at idrætsundervisningen både medfører faglig og pædagogisk udvikling, kan mine førnævnte observationer tyde på, at dannelsesvisionen er nedprioriteret. Denne observation blev bekræftet i EVA-rapporten fra 2004, der var den første evaluering nogensinde af idrætsundervisningen i folkeskolen. Heri kan man læse, at De fleste idrætslærere arbejder med idrættens værdier integreret i den praktiske undervisning På trods af nogle læreres målrettede undervisning er det klare indtryk, at integrationen overordnet sker på en usystematisk og tilfældig måde 5. Det vil altså sige, at undersøgelsen peger på, at elevernes dannelse altid prioriteres sekundært i idrætsundervisningen, der udelukkende har fokus på oparbejdelsen af faglige færdigheder gennem aktiviteter. Jeg håber og tror, at denne problemstilling kan bidrage til udvikling af idrætslæreren i folkeskolen, da vedkommende både må stræbe efter at skabe elever der er fagligt dygtige, socialt velfungerende og kan tage ansvar for egen opførsel. Hvis EVA-rapporten stadig har ret i, at den dannelsesmæssige side altid er underlagt den praktiske undervisning, må der skrides til handling. Om man skal gå så vidt til at tage dannelsesaspektet ud af idrætsundervisningen, eller om der skal ske andre ændringer i Fælles Mål vil jeg undlade at kommentere på i opgaven, da det er op til højere instans. Dog er det vigtigt at have sig for øje, at vi er underlagt Fælles Mål fra 2009, der både foreskriver faglig og social dannelse af eleven. Derfor synes jeg det er interessant, og yderst relevant, at fokusere på det dannelsesmæssige aspekt i idrætsundervisningen, der umiddelbart ser ud til at være en overset dimension. 4 Fælles Mål, s.4 5 EVA, s.21 2

3 1.1 Problemformulering Som kommende idrætslærer er jeg særdeles interesseret i at skabe en undervisning, der udvikler eleverne socialt og fagligt. Derfor er jeg interesseret i at finde ud af: Hvordan kan fairplay-begrebet i idræt bidrage til dannelsesidealet i folkeskolen? 2.0 Metode og fremgangsmåde 2.1 Videnskabelig metode Til at søge svar på min problemformulering, har jeg valgt at benytte mig af den hermeneutiske videnskabsmetode. Den hermeneutiske metode tager udgangspunkt i en situation, som i mit tilfælde omhandler elevernes dårlige opførsel overfor hinanden. På baggrund af det kendskab, man har til situationer og praksis, kan man så fortolke og vurdere. Selve fortolkningen vil aldrig være endegyldig i den hermeneutiske metode, da man hele tiden fortolker ud fra et nyt ståsted. Desuden vil jeg arbejde indenfor den hermeneutiske cirkel, hvor jeg vil cirkulere mellem del og helhed 6. Denne arbejdsform, der konkret indebærer, at jeg bruger teori og empiri til at belyse helheden, skal gerne give et nuanceret billede af dannelsesidealet i idrætsundervisningen. Grunden til at jeg har valgt den hermeneutiske metode er, at jeg mener, at et komplekst begreb som dannelse skal ses i sammenhæng med omverdenen. Hvis jeg eksempelvis havde valgt den rationalistiske videnskabsmetode 7 ville teorierne skulle læses autonomt. Dette ville blandt andet medføre at mine observationer og empiri ville være ligegyldig, og at jeg ikke kunne tolke teorierne ud fra den tid, vi lever i. Derved ville det nuancerede billede af dannelsen muligvis gå tabt, og opgaven ville miste dens praksisrelevans, da den udelukkende ville indeholde teorier. 2.2 Fremgangsmåde og afgrænsning Jeg har valgt at begynde opgaven med en begrebsafklaring, der gerne skal give et indblik i begreberne dannelse og fair play, da jeg anser forståelsen af disse som værende grundlæggende for forståelsen af opgaven. For at understøtte opgaven, har jeg valgt at tage udgangspunkt i primærdata, hvor min egen empiriske undersøgelse og mine empiriske observationer fra praksis vil indgå sme 3

4 En indledende analyse af konkurrencebegrebet, samfundsudviklingen og forholdet mellem skolen og foreningen vil med udgangspunkt i fagdidaktiske teorier af Erik Juul og Claus Bøje, samt blandt andet pædagogiske tænkere som Per Schultz Jørgensen og Thomas Ziehe, give et indblik i de konkrete udfordringer, som idrætslæreren står over for i arbejdet med at optimere elevernes dannelsesproces. I det efterfølgende analyseafsnit, vil opgaven bevæge sig i spændingsfeltet mellem skolens ansvar for henholdsvis dannelse og uddannelse, hvor relevante fagdidaktiske og pædagogiske teorier samt modeller sættes i spil. Her vil jeg primært beskæftige mig med Wolfgang Klafki, Abraham Maslow og Helle Rønholt, da disse teoretikere betoner vigtigheden af både dannelsen og uddannelsen, og derved kan supplere hinanden i arbejdet med at opprioritere det dannelsesmæssige aspekt. Afslutningsvis vil en dybdegående diskussion og vurdering give et indblik i, hvordan fair playbegrebet forhåbentligt kan være med til at skabe en dannende idrætsundervisning. Arbejdet frem mod mulige handleforskrifter vil blive suppleret af Knud Illeris læringsteori, diverse temahæfter om fair play og modeller som idræts- og læringshjulet og handlekompetencemodellen. Selvom min undervisning i praktikken på forskellige måder tog udgangspunkt i fair play og elevernes dannelse, er det svært at forestille sig, at man får svar på, hvordan den bedste måde at undervise i og skabe social udvikling finder sted på. For at få et mere nuanceret og kvalificeret svar på, om man med fokus på fair play kan danne eleverne, kræves der væsentligt mere tid og flere forsøgsgrupper. Selv med en øget indsats, ville det svært at forestille sig, at man ville komme frem til et endegyldigt svar. Dog vil jeg i en vekselvirkning mellem teori og empiri forsøge at give et bud på, hvordan arbejdet med fair play kan være med til at højne dannelsesidealet i idræt. 3.0 Begrebsafklaring 3.1 Folkeskolens dannelsesideal Overordnet set kan man sige, at dannelsen betegner de almene kompetencer, som er ønskværdige, at et menneske besidder i et givet samfund. 8 Da samfundet konstant forandrer sig, vil folkeskolens dannelsesopgave også konstant være under forandring. Hvor man indtil 1900-tallet blev dannet gennem udenadslære og imitation, så er 8 Rønholt (1), s.42 4

5 situationen en anden i det senmoderne samfund, der er kendetegnet ved at man skal kunne og ville træffe valg. 9 Udover Faghæfte 47 fra 2009, der omhandler elevernes alsidige udvikling, kan der i Fælles Mål for Idræt også læses, at dannelsen spiller en vigtig rolle i nutidens enhedsskole: Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab. 10. Dannelse er dog et komplekst område, hvor forskellige teoretikere, politikere og lærere gennem tiderne har givet utallige bud på, hvordan folkeskolen skal være med til at danne eleverne. I 1959 delte den tyske pædagog Wolfgang Klafki dannelsesteorierne op i de materiale dannelsesteorier, som har fokus på fagligheden, og de formale dannelsesteorier, som lægger vægt på elevernes udvikling. Klafkis bud på den optimale dannelse, der har hentet inspiration fra både Immanuel Kants og Jean-Jacques Rousseaus teorier, er den kategoriale dannelse, der indikerer at barnet både udvikles fagligt og socialt. 11 Sidenhen har flere tænkere bygget videre på Klafkis tanker, og givet et bud på, hvad dannelsen bør omfatte. Karsten Schnack, der ser dannelse i et demokratisk perspektiv, og Jan Tønnesvangs arbejde med tilværelseskompetencer er eksempler på nyere tænkere, der beskæftiger sig med dannelsen. Dog vælger jeg at give Helle Rønholts tanker om handlekompetence som dannelsesideal et par ord med på vejen, da modellen er tænkt specifikt i forbindelse med idrætsundervisningen. Dannelsesidealet, som man bør stræbe efter i idrætsundervisningen, er den almene handlekompetence, der fremkommer i arbejdet med henholdsvis kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Arbejdet med de faglige, personlige og sociale kompetencer bør altså vægtes ligeværdigt i idrætsundervisningen, hvis eleven skal udvikle den almene handlekompetence, som Helle Rønholt ser som et dannelsesideal. Denne form for dannelse, der kan overføres til Klafki, sigter mod selvbestemmelse og er en følge af et fællesskab. Helle Rønholts bud på indholdet i den sociale kompetence omfatter blandt andet forståelse, accept og vurdering af regler og normer, konfliktløsning, kommunikation, samvær, samarbejde og at føle sig solidarisk med andre 12. Hvis man skulle forsøge at koge disse egenskaber ned til ét ord, ville fair play måske være en mulighed. 9 Thyssen (1), s Fælles Mål for idræt, 1, Stk.3 11 Rønholt (1), s Rønholt (1), s.64 5

6 3.2 Fair play Historien bag Fair play er et yderst aktuelt begreb som bruges i mange sammenhænge, særligt i idrættens verden. Næsten alle idrættens institutioner og organisationer har i øjeblikket fokus på dette begreb. Grunden til den øgede fokus, er ifølge John Idorn, at en indsats for at få noget vedligeholdt tyder på, at det er noget der er ved at gå itu. 13 For at vide, hvad der er ved at gå i stykker, vil jeg prøve at skabe klarhed over, hvad der menes med det komplekse begreb. Selvom ordet fair play første gang fremkom i forbindelse med William Shakespeares værk King John i , blev ordet først rigtigt relevant i 1800-tallet. Begrebet har sit udspring i England, hvor det fremkom i forbindelse med industrialiseringen af sporten. John Idorn skriver, at regler, dommere og straffe blev nødvendige, da sporten ikke længere kun var for overklassen. Da idrætten blev en mulig vej ud af fattigdommen, blev resultaterne skubbet i forgrunden. Dette medførte både tilskuere, medier og penge, hvilket var en trussel mod idrættens idealer, som man ikke tidligere havde haft behov for at beskæftige sig med 15. Målet med denne stramning af reglerne var at sikre, at konkurrencerne blev gennemført på en fair måde, hvilket både skulle gavne deltagerne og de der væddede om resultatet. Fairplay-begrebet sættes ofte i forbindelse med franskmanden Pierre de Coubertin, der grundlagde de moderne Olympiske Lege i Coubertin nævner i mange sammenhænge vigtigheden af fair play, der blandt andet kan være med til at opretholde det interessante ved sport: If we do not play by the rules, we ruin the spirit of the game and it is impossible to play with destroyers of the game. Fair play, which is an essential and central part of successful involvement, promotion and development in both sport and life, can teach people tolerance and respect for others 16. Fair play er et ideal om, at det skal gå retfærdigt til, hvilket vil sige, at der konkurreres på lige vilkår med ens regler for alle, man respekterer dommerens afgørelser og opfører sig ordentligt overfor 13 Idorn, s Idorn, s

7 hinanden. Desuden handler fair play om at lære at acceptere nederlag, vinde med værdighed og om det ansvar, der følger med ved at være en del af et fællesskab. 17 Udover de skrevne regler i de forskellige konkurrencer, findes der også uskrevne regler. Disse kan være forskellige fra idrætsgren til idrætsgren, og kan i nogle tilfælde skabe splid, da ikke alle vælger at håndhæve disse Definitionen af fair play Mogens Kirkeby, Cand.scient. i Idræt, arbejder med tre forskellige fortolkninger af fair play: Den oprindelige fortolkning Fair er mere end at spille indenfor reglernes rammer. Det indeholder venskabelighed, at respektere andre og altid spille i den rette ånd. Den neutrale fortolkning Fairplay-grænsen er sammenfaldende med reglernes grænse. Hvis du følger spillets egne regler, er det fair play. Den vulgære fortolkning Fair play defineres ved antallet af overtrædelser af spillets regler. Den der overtræder reglerne mindst, er den, der udøver fair play. Af disse tre fortolkninger anbefaler Kirkeby, at man arbejder efter den oprindelige fortolkning, da han mener, at det drejer sig om at få udøverne til at tage et personligt ansvar, der rækker udover at følge spillets egne regler 18. Erik Juul nævner i den forbindelse, at et bevidst arbejde med fairplaybegrebet kan frembringe grin og forsøg på latterliggørelse, da nogle elever vil opfatte, at man ikke brænder efter at vinde, og at man ikke må juble ved scoring. Disse misforståelser medfører, at det er vigtigt at holde fast i, at det i idræt og konkurrence gælder om at yde sit ypperste, samtidig med at man overholder spillets regler, spiller i den rette ånd med respekt for modstanderen og kampen Lüders, s.4 18 Kirkeby, s.8 19 Juul (1), s.114 7

8 Ud fra informationerne om fair play står det hurtigt klart, at det hænger sammen med konkurrenceaspektet i idræt. Senere vil en analyse forsøge at koble konkurrence-begrebet med samfundsudviklingen, hvilket forhåbentligt kan være med til at give et indblik i, hvorfor fair play er på dagsordenen mange steder. 4.0 Empiri 4.1 Opfølgning på EVA-rapporten Dansk Evalueringsinstituts rapport om idræt i folkeskolen i 2004 viste tydeligt, at idrættens værdier var nedprioriteret i lærernes planlægning af undervisningen. Idrættens værdier indeholder det dannelsesmæssige aspekt, som går lige fra at forstå enkle regler i de mindre klasser til at kunne indgå i forpligtende fællesskaber, og forholde sig til idrættens idealer som fair play i udskolingen. Under navnet Kvalitet i idrætsundervisningen, blev der tre år senere lavet en stor opfølgning på EVA-rapporten, der skulle give viden om, hvad der kan fremme motivationen i de ældre klasser. 20 Selvom jeg ikke vil udelukke, at anbefalingerne i den nye rapport kan bidrage til elevernes dannelse, valgte jeg selv at følge op på undersøgelsen, da den nye rapport har en anden vinkel end min problemformulering, der sætter fokus på idrætslærerens konkrete arbejde med at fremme dannelsen. Derimod var jeg interesseret i at finde ud af, om det dannelsesmæssige område stadig inddrages tilfældigt i idrætsundervisningen, eller om lærerne har gjort idrættens værdier til en del af undervisningen efter EVA-rapporten for syv år siden. For at kunne få stillet opklarende spørgsmål valgte jeg den kvalitative metode, hvor fem idrætslærere fra forskellige klassetrin på min praktikskole, Brundlundskolen, og fire lærere fra Stubbæk Skole blev udvalgt. I de forskellige interviews med lærerne fik jeg hurtigt et indtryk af, at EVA-rapporten var forholdsvis ukendt for lærerne. Ligeledes blev EVA-rapportens konklusioner understøttet i samtalerne med lærerne, der fortalte, at idrættens værdier kun blev taget op, hvis der opstod situationer, hvor der var nødvendigt. En sundhedsdiskurs, hvor det handler om at få sig rørt i timerne, var derimod grundlaget for lærernes valg af indhold. Dog skal det nævnes, at et par af lærerne havde hørt om EVA-rapporten, men at denne rapport ikke havde haft nogen indvirkning på deres valg af indhold i undervisningen. Da interviews af disse ni lærere må siges at være et spinkelt grundlag, valgte jeg at supplere min undersøgelse. 20 Rønholt (3), s.8 8

9 Jeg valgte at tage ud til IBC og Aabenraa Statsskole, der indeholder et bredt udsnit af elever, som har gået på diverse folkeskoler og efterskoler. Selvom disse elever var en del af folkeskolen efter EVA-rapporten, virkede elevernes forståelse af idrættens værdier som meget tilfældig. De fleste af eleverne havde hørt begrebet fair play, og havde oplevet flere slags fællesskaber i idrætsundervisningen, men for størstedelen af eleverne var det konkrete arbejde med disse områder helt ukendt. Jeg er opmærksom på, at fejlkilderne ved dette blandt andet er, at eleverne kan have glemt læringen fra folkeskolen, at der er blevet arbejdet med idrættens værdier ud fra andre begreber end jeg nævner, og at eleverne ikke kender til lærernes overvejelser for idrætsundervisningen. Desuden har undersøgelsen ikke givet mig svar på, om folkeskolens idrætsundervisning har dannet eleverne, men blot om der er arbejdet konkret med idrættens idealer. Dog er det væsentligt at huske, at da eleverne kommer fra mange forskellige skoler, er der større mulighed for, at nogle elever ville huske det, hvis de havde arbejdet målrettet med idrættens værdier på en eller anden måde. Min opfølgning på EVA-rapporten gav mig det klare indtryk, at dannelsen i idrætsundervisningen stadig prioriteres langt under den idrætsfaglige udvikling. I forlængelse af elevernes konkurrenceprægede og usportslige optræden i introduktionspraktikken, og min opfølgning på dele af EVA-rapporten, valgte jeg, at planlægge undervisningen i praktikken med fokus på fair play og dannelse. 4.2 Undervisning med udgangspunkt i fairplay-begrebet Som et forsøg på at sætte fair play og dannelse i fokus, valgte jeg at planlægge undervisningen i praktikken med henblik på, at eleverne skulle lære noget om fair play, der gerne skulle kunne overføres til eleverne opførsel på og udenfor banen. I 2. og 3.klasse kørte jeg et forløb, som tog udgangspunkt i, at eleverne skulle indse, at man skal overholde reglerne i diverse spil og lege, hvilket er et af trinmålene efter 3.klasse. For at udfordre eleverne var der nogle spil, hvor muligheden for at bryde reglerne var til stede. Ved hjælp af små oplæg og samarbejdsøvelser skulle eleverne prøve at komme til en erkendelse af, at man skal behandle andre ordentligt og følge reglerne. Jeg erfarede hurtigt, at jeg var kommet på en vanskelig opgave. Eleverne var ikke vant til at snakke i forbindelse med idrætsundervisningen, hvilket ofte medførte utålmodighed og ønske om at skulle i gang. På trods af samtaler om opførslen på banen, var der stadig voldsomme konflikter i 9

10 konkurrencer med nærkontakt, hvorimod der ikke var problemer, når holdene var adskilt af eksempelvis et net. I 8. og 9.klasse valgte jeg to vidt forskellige slags undervisning, da jeg ville se om det fik nogen indvirkning på, hvordan eleverne kom til at forholde sig til fair play. I 8.klasse tog jeg udgangspunkt i en teoretisk undervisning i fair play, hvor vi undervejs stoppede op og reflekterede over fair play. Ud fra teori og spilhjulet skulle eleverne arbejde med at fremstille og redigere i forskellige spil. I 9.klasse tog jeg udgangspunkt i forskellige idrætsgrene, som kan være med til at give et indblik i fairplay-begrebet. I stedet for at fordybe sig og komme til at mestre de enkelte discipliner, var det meningen, at de skulle lære nogle grundlæggende momenter om fair play, og komme til at mestre god opførsel på banen. Ideen tog jeg fra Erik Juul, lektor i idræt, der foreslår at man laver et forløb fra cricket til legeslagsmål 21. Graden af kropskontakt blev øget i de fire idrætsgrene cricket, ultimate, fodbold og brydning, da jeg ville se om den gode opførsel kunne efterleves når nærkontakten blev øget. Hvor evalueringen i 8.klasse foregik i forbindelse med samtaler undervejs, sluttede jeg i 9.klasse af med et OL i de fire discipliner, hvor det både handlede om at vinde, men også om at vinde en fairplay-pris. Til at vurdere graden af fair play, skulle de deltagende hold give point til hinanden, og de ikke-aktive elever gav karakterer, som de oplevede spillernes opførsel fra sidelinjen. I de afsluttende samtaler med eleverne udtrykte de en forståelse for, at fair play er et begreb, der kan overføres til situationer på og udenfor banen. Ligeledes viste de afsluttende fair play charters, som skulle laves i 8.klasse, at eleverne var kommet til en bevidsthed af, hvordan man bør behandle hinanden på banen. Eleverne fra 9.klasse kunne i det afsluttende OL leve op til de fleste af kriterierne af fair play. Ligeledes hæftede jeg mig ved, at denne fokus på opførslen på banen frembragte følelser hos nogle af eleverne. Eksempelvis blev der arbejdet med roller på banen, hvor nogle elever skulle hovere og overtræde reglerne. Dette medførte, især blandt pigerne, store frustrationer hos både med- og modspillere. Disse forløb om udviklingen af fair play og dannelse har ikke givet mig noget endegyldigt svar på, hvordan jeg skal sikre social udvikling i idrætsundervisningen. Dog har de mange observationer og samtaler sat et hav af tanker i gang, som jeg forhåbentligt kan koble sammen med diverse fagdidaktiske og pædagogiske teorier, der kan belyse elevernes reaktion og udbytte. Den efterfølgende diskussion skal gerne føre frem til, at jeg får nogle handleforskrifter til, hvordan fair 21 Stanek, s.1 10

11 play kan være med til at danne eleverne i idrætsundervisningen, så min kommende undervisning skærpes. 5.0 Analyse Kampen Den nødvendige konkurrence Idræt uden konkurrence er død 22, sagde Victor Balck, der var medlem af den Internationale Olympiske Komité i begyndelsen af 1900-tallet. Den tyske filosof, Jürgen Habermas, mente 70 år senere, at konkurrenceelementet burde trækkes ud af idrætsundervisningen, da det undertrykte individets egne interesser og mulighed for selvbestemmelse. 23 Det ville være og er stadig utopi at forestille sig en idrætsundervisning, hvor enten en bevidst eller ubevidst form for konkurrence ikke ville være til stede, fordi de fleste lege og spil har kampen i sig 24. På trods af elevernes forskellige konkurrencetrang, vil opførslen overfor hinanden altid blive udfordret i idrætsundervisningen, hvor man ofte enten arbejder med eller mod andre elever. Ifølge Erik Juul er kampen en nødvendig del af idrætsundervisningen, da eleverne får selvindsigt og udvikler det etiske værdigrundlag og det hele menneske. 25 Juul skelner mellem to forskellige former for kamp: I den destruktive kamp, hvor det gælder om at vinde for enhver pris, og den livgivende kamp, hvor man respekterer modstanderen, der er en nødvendighed for at prøve sig selv af 26. Ifølge Erik Juul består lærerens opgave i at få konkurrencen fremstillet i et positivt lys, hvilket gøres gennem den livgivende kamp. Claus Bøje fremstiller kvaliteterne ved denne form for kamp, der tager udgangspunkt i en holdning, hvor kampsituationen ses som en mulighed for at udveksle ressourcer til gensidig og fælles opbygning. Bøje nævner, at kampen er inspirerende, fordi den i komprimeret form tematiserer en central udfordring i den menneskelige eksistens og udvikling. Desuden blotlægger den muligheden for gennem modstand at opleve, hvordan ens fysiske og psykiske formåen udfordres og udvikles Brinch, s Rønholt (1), s Nielsen, s Juul (2), s Juul (1), s Bøje, s

12 Det fascinerende i kampen har altid optaget menneskerne, der sågar har opbygget samfund omkring den livgivende kamp. Således kunne man i antikken se et samfund bygget op omkring agon. Dette konkurrencesystem, hvor man kæmpede om at være øverst i hierarkiet, var en konkurrence mellem ligemænd, hvor der var opsat særlige regler, som gav fair betingelser i kampen for hæder. 28 Denne tankegang med jævnbyrdige betingelser og klar accept af reglerne var også hovedtanken bag de olympiske lege, der efterfølgende er blevet ramt af den destruktive kamp På jagt efter den livgivende kamp Dannelsesaspekterne i idrætsundervisningen findes ifølge Kirkeby i den livgivende kamp, hvor man accepterer, at modstanderen er en nødvendighed, da kampen mod vedkommende er med til at udvikle den enkelte. På trods af, at den livgivende kamp bør være den fremherskende, er dette ikke nødvendigvis tilfældet. Som jeg oplevede i forbindelse med undervisningen i introduktionspraktikken, lader det til, at den destruktive kamp er fremherskende. Det eneste succeskriterium i kampen virker til at være jagten på sejr og personlig succes, der klart overgår hensyntagen til med- og modspillere. Således bliver opdelingen i vindere og tabere naturligt i idrætsundervisningen, hvor man glemmer at anerkende medmenneskets betydning for egen udvikling. Selvom den livgivende kamp, der har en tydelig sammenhæng til fair play begrebet, kan skabe den bedste dannelse for eleverne i folkeskolen, er der noget der tyder på at den destruktive side har overtaget lige nu. Da samfundsudviklingen og folkeskolens udvikling ofte hænger sammen, kan det være relevant at anskue samfundet, hvis man skal prøve at lokalisere årsagen til, at dannelsesopgaven i idræt er under pres Samfundsudviklingen Samfundets forandring Begreberne idræt og samfund hænger tæt sammen. De smitter både af på hinanden og udfordrer hinanden. 29 Et eksempel på dette kunne ses i Håndbog for Gymnastik i 1899, datidens Fælles Mål, hvor man kunne læse at: Legemet skal gøres sundt, stærkt og behændigt. Dette var en 28 Morford, s.34 i Idræt og Agon af Olav Ballisager 29 Wolf, s

13 oparbejdelse mod kundskaber til militært og hjemligt fysisk arbejde, hvilket var nødvendigt på den tid. 30 Indlæringspædagogikken med læreren som formidler, blev endegyldigt afløst af reformpædagogikken i 1960 erne, hvor elevernes aktivitet og personlig udvikling kom i fokus 31. Et af dannelsesmålene i denne periode var, at eleverne skulle kunne tage ansvar for udviklingen af et retfærdigt samfund. 32 Den tyske filosof Jürgen Habermas trak paralleller mellem arbejdslivets og sportens strukturer, da han beklagede og tog afstand fra idrættens præstationsinteresse, der undertrykte individets egne interesser og muligheder for selvbestemmelse. Denne tankegang har en naturlig sammenhæng til fair play begrebet, som også handler om at give lige vilkår til deltagerne, og om at tage ansvar for at noget går retfærdigt til. De reformpædagogiske tanker udfordres dog i det senmoderne samfund, hvor individet tillægges ubegrænsede muligheder. Per Schultz Jørgensen udtaler, at Skolen er forberedelsen til at leve i et modernistisk samfund, hvor gamle normer og værdier er svækkede 33. Jørgensen mener, at de ændrede samfundsbetingelser har gjort, at skolen står over for nye udfordringer, hvor skolen ikke længere kan være formidler af autoriseret vidensmasse. Dette falder i tråd med en tese hos professor ved Syddansk Universitet, Lars Qvortrups, der henter inspiration hos den tyske sociolog Niklas Luhmann. Qvortrup påpeger, at vi lever i et informationssamfund, som er begyndt at blive et hyperkomplekst videnssamfund, hvilket medfører, at samfundet må iagttages fra flere punkter, da det er præget af modsætningsfyldte valg som eksempelvis ønsket om enhedsskole samtidig med den øgede individualisering Senmodernitetens subjektivering Nutidens samfund er kendetegnet ved, at mennesket er et individuelt, unikt subjekt, der skal finde sit eget projekt i verden, og opnå selvstændighed, initiativ og kreativitet 35. Thomas Ziehe konkretiserer dette med begreberne tematisering eleverne har fri tilgængelighed til alt, informalisering en løs social orden og subjektivering ubegrænsede individuelle muligheder Jagd, s Rokkjær, s Brejnrod, s Jørgensen, s Rokkjær, s Brejnrod, s Ziehe, s.75 13

14 Dette ses i overdrevent grad i konkurrencesporten, hvor det handler om at være bedst. Doping, bestikkelse, alvorlige tacklinger og andre lovbrud ses dagligt i sportens verden, hvor der ses mange ureglementerede forsøg på at komme øverst på skamlen og få personlig hæder. I folkeskolen ses de samfundsmæssige træk også, da denne fokus på det enkelte individs, primært faglige udvikling, er sat i relief i de senere år, hvor test, EVA-rapportens fremstilling af fokus på faglige kompetencer, og eliteskolers sortering efter faglig og fysisk formåen er eksempler på en individcentreret udvikling. Fairplay-tanken og dannelsens nødvendighed blev yderligere udfordret af Henning Fonsmark, der mente, at de enkelte fag bør give en nuanceret plan over de faglige områder, de vil arbejde med 37. Ligeledes nævnte Fonsmark, at fagligheden skal være hovedmålet, da eleverne senere i forløbet udelukkende bliver vurderet ud fra kundskaber og færdigheder 38. Dette tyder altså på, at samfundsudviklingen og skolens udvikling går i samme retning, da man begge steder kan opleve, at det handler om at udvikle den enkelte elev fagligt. Selvom der stadig er levn fra de reformpædagogiske dannelsesidealer i Folkeskoleloven, må disse vel ses som overflødige i en folkeskole, hvor dannelsen er ved at få en sekundær rolle? Hvis disse tendenser fremkommer i skolens idrætsundervisning, ledes tankerne hen på foreningsidrætten. Derfor vil en analyse af skoleidrætten og foreningsidrætten forsøge at konkretisere, hvilken påvirkning dette forhold har på dannelsesopgaven Idræt i skolen og foreningen Funktionssystemer Den tyske sociolog Niklas Luhmanns tanker om det komplekse samfund med forskellige institutioner, der varetager og styrer hver sit område uden indblanding fra andre 39, overføres til idrættens verden af professor Ole Thyssen. Thyssen hævder, at selvom både sporten og skoleidrætten fungerer som særskilte funktionssystemer, bemærker eleverne ofte ikke, når man skifter fra det ene til det andet system. Desuden nævner Thyssen, at modsætningsforholdet vinde/tabe er bærende for foreningsidrætten, hvor kampen er det bærende element 40, og hvor det handler om at udnytte hinandens svagheder. 37 Fonsmark, s Fonsmark, s Rokkjær, s Thyssen (2), s.52 14

15 Selvom disse funktionssystemer hævder, at foreningsidrætten og skoleidrætten er uafhængige systemer, forsøger både skolen og foreningen at inddrage områder, som ikke nødvendigvis er hoveddomænet i den pågældende arena. Eksempelvis udgiver de forskellige specialforbund som DBU (Dansk Boldspils Union) og DHF (Dansk Håndbold Forbund) materiale om fair play, selvom der arbejdes ud fra den vulgære tolkning af fair play i sportsgrenene, hvor holdet der overtræder reglerne færrest gange bliver hædret. Ligeledes kan man i skolens idrætsundervisning ofte opleve at man spiller det færdige spil i de kendte kaosspil som fodbold og håndbold, hvilket kan være til gavn for foreningsidrætten, da det udvikler elevernes idrætslige kompetencer. Hvis man zoomer ind på idrætsundervisningen, kan man få den tanke, at arbejdet med det færdige spil i kendte boldspil, får eleverne til at agere som i foreningssammenhænge, hvis idrætslæreren ikke forsøger at lægge en anden vinkel på undervisningen. Hvis man ønsker, at eleverne skal agere på en anden måde i skoleidrætten, må læreren også forsøge at skabe andre rammer end i foreningen. I den forbindelse, skal man som idrætslærer huske, at udgangspunkterne er forskellige, da formålsparagrafferne handler om begreber som almen dannelse, udvikling og om at forholde sig til idrættens idealer, hvilket altså peger på både faglig og social udvikling Skoleidrættens udfordringer På trods af, at Luhmanns og Thyssen nævner at skoleidrætten og foreningsidrætten er adskilte funktionssystemer, så tyder mine egne observationer og EVA-rapporten på, at foreningsidrættens grundtanke for tiden præger folkeskolens idrætsundervisning, der måske har givet afkald på den sociale udvikling. Om denne udvikling hænger sammen med, at foreningstanken er ved at indtage folkeskolen skal være usagt. Dog er et brud på funktionssystemerne i gang i øjeblikket, hvor DHF har udarbejdet et hæfte om håndbold i folkeskolen, da man vil være med til at gøre håndbold til en naturlig del af skolen 42. Dette tyder måske på, at foreningsidrætten er ovenpå, idet man må have stor tiltro til ens eget produkt, hvis man på eget initiativ forsøger at indtage skolens domæne. Konkurrenceidrætten kan også hente næring til oparbejdelse af dannelsen hos en omfattende og forholdsvis ny undersøgelse om børn og eliteidræt i Danmark, hvor idrætskompetencen blev 41 Juul (2), s

16 analyseret i forhold til trivsel, selvopfattelse, kompetence og netværk. Undersøgelsen viser, at børn der dyrker eliteidræt er mere kompetente på det sociale område end andre børn. 43 En anden grund til at skoleidrættens status er presset er, at skolen har mistet sin naturlige selvfølgelighed, hvilket indebærer at skolen ikke længere besidder en privilegeret status, socialt, kulturelt og fagligt. 44 Hvor skolen før var i besiddelse af sandheden, så er situationen altså en anden i det hyperkomplekse samfund, hvor skolen ikke længere har definitionen på hvordan børnene påvirkes. Derudover udfordres lærerens arbejde med at implementere fair play og andre dannelsesaspekter utvivlsomt af flere aspekter. Subjektiveringen, medierne, der viser godt betalte sportspersoner som bryder reglerne, tager doping og lignende, og foreningsidrættens opdeling i tabere og vindere i forbindelse med konkurrencesituationer. Disse mange aspekter gør, at underviseren står overfor en vanskelig opgave, hvis man ønsker at fastholde dannelsesidealet i idrætsundervisningen. 5.4 Delkonklusion Hvis man anskuer samfundets og folkeskolens udvikling, er der ikke noget at sige til, at den destruktive kamp er fremtrædende i idrætsundervisningen. Som lærer kan det være vanskeligt at argumentere for opretholdelsen af dannelsesaspektet, hvis man accepterer udviklingen der går mod, at den sportslige hæder ses som det eneste succeskriterium. Idrætslæreren står i et spændingsfelt mellem dannelse og uddannelse. Hvor pilen i dette spændingsfelt under reformpædagogiske tænkere udelukkende pegede på dannelsen gennem udvikling af retfærdighedssans, så har pilen nu drejet sig over på uddannelsen. I min optik står folkeskolen derfor overfor nogle valg: 1) Man kan erkende at dannelsen har andenprioritet i skolen, og så kan man ellers tillade sig at tage materialer ind fra de enkelte forbund, der kan være med til at definere hvordan vi bedst udvikler dygtige idrætsudøvere. 2) Idrætsforeningernes opgave er, at den står for den specifikke udvikling af idrætslige kompetencer. I den forbindelse kunne det være oplagt, at konkludere, at folkeskolen så skal tage sig af dannelsen. Det er dog hverken nutidigt, troværdigt eller realistisk at forestille sig en tilbagevenden til det reformpædagogiske ideal med en undervisning uden konkurrence. 43 Jensen, s Qvortrup, s.1 16

17 3) Eller kan folkeskolen erkende og begrunde, at man både vil faglig og social udvikling. Hvis denne tilgang skal fastholdes, kræves der, at man prøver at pejle sig ind på hvordan det konkret udformes i et hyperkomplekst samfund. Der skal tydeligt defineres hvad folkeskolen vil stå for, og idrætslærerne skal medtænke dannelsen på lige fod med den idrætslige uddannelse. Dagens folkeskole vil gerne rumme begge sider af spektret, da loven foreskriver, at idrætslæreren både vægter uddannelse og dannelse. Selvom undersøgelsen af eliteidræt peger på, at en stor mængde konkurrenceidræt skaber social kompetence, så pointerer Birger Peitersen, at konkurrencen ofte medfører tabere, ulighed, selvhævdelse og hovmod 45. Derfor mener Erik Juul, at læreren må sørge for, at konkurrence og færdigheder ikke bliver det eneste mål for undervisningen, og at man i undervisningssammenhæng må være speciel opmærksom på og respektere elevernes forskellige konkurrencetrang. 46 Som det bliver præsenteret i Fælles Mål og Faghæfte 47 har folkeskolen nemlig et ønske om at være rummelig og inkluderende. Det betyder for idrætslæreren i folkeskolen, at man ikke må overse elevernes dannelse i den danske enhedsskole. Da folkeskolen altså er noget andet end foreningsidrætten, skal vi have fat i arbejdet med den livgivende kamp og den oprindelige fortolkning af fair play, der kan være med til at danne eleverne. Flere teoretikere vægter dannelse og uddannelse på lige fod i, hvilket jeg vil forsøge at skitsere i de kommende afsnit. Dette kan forhåbentligt give et indblik i, hvor fairplay-begrebet og derved dannelsen har sin berettigelse i dagens samfund, samtidig med at der opretholdes et højt fagligt niveau. 5.5 Den gyldne middelvej? Klafki og fair play Ved at sammenkoble de formale og materiale teorier, forsøger den tyske pædagog Wolfgang Klafki at forene den personlige udvikling og faget 47. Denne middelvej kalder Klafki for den kategoriale dannelse. Klafki påpeger, at fællesskabet har stor betydning, da dannelsen må omfatte alle, og dannelsen sker i mødet med velvagt undervisningsstof 48. Ved hjælp af dette eksemplariske princip, 45 Rønholt (1), s Juul (2), s Rønholt (1), s Brejnrod, s.34 17

18 skal eleven udfordres optimalt, så der sker en dobbeltsidet åbning, der skal åbne materialet for eleven, og eleven åbnes for indholdet. 49 Klafki har senere videreudviklet teorien til en kritisk-konstruktiv pædagogik, hvor man gennem det eksemplariske princip og den dobbeltsidede åbning både tænker på elevens udvikling af kundskaber og dannelsen, der bør komme til udtryk gennem solidaritet, selv- og medbestemmelse. 50 I forbindelse med fairplay-begrebet er det relevant at dvæle ved solidariteten, der af Klafki nævnes som en af de væsentligste kompetencer for deltagelse i et demokratisk samfund. Solidaritet kan sidestilles med den oprindelige fortolkning af fair play, da begge områder indebærer en moralsk respekt til modparten 51. Hvis man skal sammenfatte Klafkis tanker, må arbejdet med den oprindelige fortolkning af fair play prioriteres som noget af det væsentligste i skolen, da det har en dannende effekt Maslows behovspyramide Den amerikanske psykolog Abraham Maslow fremlagde i 1943 en behovspyramide, der stadig nævnes i flere sammenhænge. Væsentligt for denne teori er, at kontakt- og tryghedsbehovene skal tilfredsstilles før præstations- og selvrealiseringsbehovet kan komme i spil 52. Dette vil med andre ord sige, at de sociale behov som venskaber og at tilhøre en gruppe skal tilgodeses, før man kan begynde at tænke på det enkelte barns selvrealisering gennem eksempelvis sejre i konkurrencer. Maslows behovspyramide 53 En sammenfatning af Maslows behovspyramide og Klafkis fokusering på solidaritetsbegrebet viser, at elevens alsidige udvikling, og derigennem dannelsen, bestemt ikke bør nedprioriteres, hvis idrætsundervisningen skal efterleve folkeskolens dannelsesideal. 49 Klafki, s Rønholt (1), s Brinch, s

19 5.5.3 Handlekompetence som dannelsesideal I form af arbejdet med den almene handlekompetence, har Helle Rønholt forsøgt at føre Hans Jørgen Kristensens tanker om handlekompetence (Def. Evnen til at handle på baggrund af erfaring, indsigt og erkendelse) 54, der er en videreudvikling af Klafkis kategoriale dannelse, over på idrætsundervisningen. Målet og dannelsesidealet i idrætsundervisningen bør være, at eleven får almene handlekompetencer, der er en sammenfatning af: Kropslig kompetence udvikling af kropskemaet Idrætslig kompetence lære forskellige idrætslige handleformer og få kendskab til idrætsgrene Model for almen handlekompetence 55 Personlig kompetence positiv selvopfattelse, empati og give udtryk for følelser Social kompetence Acceptere regler, samvær, samarbejde og kommunikere I relation til min problemformulering er det relevant at beskæftige sig med de personlige og sociale kompetencer, der må ses som aspekter af folkeskolens dannelsesopgave. Særligt den oprindelige fortolkning af fairplay-begrebet fremkommer i de sociale kompetencer, der tager udgangspunkt i en respektfuld og anerkendende tilgang til andre. Helle Rønholt påpeger, at de fire kompetenceområder skal udvikles gennem elevens mulighed for at gøre konkrete erfaringer i idrætsundervisningen. Erfaringsdannelsen skal tydeliggøres gennem lærerens forsøg på at skabe kommunikation om sagforholdet, den personlige oplevelse og de sociale 54 Rønholt (1), s Rønholt (1), s.64 19

20 processer, der skal give eleverne genkendelse og erkendelse af kropslige og idrætslige erfaringer, så den eventuelle tavse viden bliver mere eksplicit. 5.6 Delkonklusion Både pædagogiske teoretikere som Klafki og Maslow og en idrætsfaglig teoretiker som Helle Rønholt påpeger, at det dannelsesmæssige aspekt bør prioriteres på højde med elevernes udvikling af faglige kompetencer. Disse tanker underbygges i Idræts- og læringshjulet, der er inspireret af Helle Rønholts perspektivmodel og DHF s og Børge Kochs læringshjul 56. Idræts- og læringshjulet, der forholder sig til fælles mål, indeholder forskellige perspektiver, social læring, konkurrence, leg, udtryk, sundhed og præstation som en undervisning bør indeholde. Selvom disse tanker bekræfter, at dannelsesaspektet og derved fair play bør være en grundlæggende del af undervisningen, så er jeg endnu ikke kommet frem til hvordan idrætslæreren konkret kan forsøge at inddrage fairplay-begrebet for muligvis at danne eleverne. Som professor Karsten Schack skrev i 1998, så er handlekompetence hverken en undervisningsmetode, eller et afgrænset mål, der kan nås, men derimod et dannelsesideal. 57 Gennem Helle Rønholts pointering af fokuseringen på kommunikationen i undervisningen, har jeg dog taget fat på arbejdet med at give læreren handlemuligheder, der muligvis kan være med til at sætte dannelsen i fokus. En analyse af forskellige fagfolks bud på aspekter i undervisningen, der kan bidrage i oparbejdelsen af social forståelse og udvikling, skal gerne give mig et indblik i, hvorfor min egen undervisning i fair play forløb, som den gjorde. Forhåbentligt vil der fremkomme nogle fokuspunkter og værktøjer om socialt udviklende undervisning, som kan være med til at forbedre mit eget og idrætslærerens arbejde, så de skræmmende resultater fra EVA-rapporten og min egen opfølgende undersøgelse bliver forbedret Fair play et begreb med flydende grænser I forbindelse med min undervisning i fair play, oplevede jeg i de mindre klasser, at aktiviteter uden konkurrenceelementer og fysisk kontakt heller ikke gav konflikter. 56 Terp, s.8 57 Rønholt (1), s.54 20

21 Selvom det kunne være oplagt at konkludere, at man generelt bør udelukke konkurrenceaspektet, så er det vigtigt at slå fast, at idrætslæreren ikke må forfalde til at udelukke konkurrencen, der også bør kunne gennemføres uden konflikter. Jens Brinch følger op på Erik Juuls pointering af konkurrencens nødvendighed, da han nævner, at det er vigtigt at lære at konkurrere, så man kan bruge konkurrencen fornuftigt. 58 Dette suppleres af Birger Peitersen, der hævder, at da konkurrencen kan medføre tabere, selvhævdelse og hovmod, er det vigtigt at vide, hvilke dimensioner i konkurrenceidrætten man kan bruge. 59 Hertil påpeger Erik Juul, at fair play er et vanskeligt begreb, fordi der er en flydende grænse for, hvornår man glæder sig og hvornår man hoverer. Hvor grænsen går, kan være vanskeligt at mærke for nogle elever, der skal have hjælp til at finde grænsen for, hvad de kan byde med- og modspillere 60. Da fair play ikke dukker op af sig selv og eleverne skal have hjælp til at finde grænserne, ledes tankerne hen på nødvendigheden af kommunikationen, der må bringes i spil Kommunikationen Inddragelsen af fair play i idrætsundervisningen kan gøres på forskellige måder. Da begrebet virker til at være ukendt for størstedelen af eleverne, er det vanskeligt at forestille sig, at eleverne selv kommer frem til, og efterlever den oprindelige fortolkning af fair play. Dog kan læreren heller ikke forvente, at den traditionelle tænkning med at overføre viden fra lærer til elev nødvendigvis resulterer i udførslen af fair play i praksis, da der opstår mange ubekendte situationer i kampen, og da elevernes forståelsesramme er forskellig. Derfor er det vigtigt, at der arbejdes med bevidstheden, så eleven får kendskab til og forhåbentligt oparbejder en forståelse for, hvordan man konkret omsætter arbejdet med fair play i praksis. Gruppemedlemmers bevidsthedsniveau kan bevæge sig fra niveau 1, hvor bevidstheden er indskrænket til egen person, over niveau 2, hvor man kan tage hensyn til andres situation. Niveau 3 indbefatter bevidsthed om gruppen som en sammenhængende enhed, og niveau 4 handler om at se gruppen som del af et større system Brinch, s Rønholt (1), s Juul (1), s Rønholt (1), s

22 Da dannelsen og fair play fordrer, at man behandler andre med respekt og viser solidaritet, bør der arbejdes ud fra at sikre minimum niveau 2, hvor eleverne er opmærksomme på og handler i respekt for andres situation. Hvor niveau 1 beskæftiger sig med den enkeltes følelser, så er kommunikationen en nødvendighed på de andre niveauer, hvor man er nødsaget til at få en respons fra de andre, hvis man skal være sikker på, at de oplever det samme. Vigtigheden af kommunikation i forholdet elev-elev og lærer-elev nævnes af Erik Juul, der siger, at læreren skal bruge væsentlig tid på at få eleverne til at tænke over det, de gør: Hvis læreren ikke forstyrrer eleverne med sine holdninger, vil undervisningen blive aktivitetsbulemi, hvor han bare fylder bevægelse på uden at tage eleverne alvorligt. Men så kan det være ligegyldigt, om der er idræt i skolen eller ej, for det er ikke undervisning. 62 Kommunikationens nødvendighed ses hos teoretikere som Luhmann og Jürgen Habermas, der giver forskellige bud på hvordan kommunikation kan skabe forståelse. Uden at gå yderligere i dybden med disse teorier, er der blandt teoretikerne enighed om, at kommunikation udgør en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab 63 Ud fra dette kan der altså konkluderes, at det ikke er nok, at læreren blot fortæller om fair play, da det ikke sikrer at bevidsthedsniveauet højnes. Derimod skal eleverne arbejde med begrebet og sætte ord på deres oplevelser. Denne kommunikation og skabelse af bevidsthed om begrebet fair play, kan læreren også bruge som forståelseskontrol af om fairplay-begrebet er forstået og udleves i praksis Kommentar til empiri Kommunikation i praksis Et varieret arbejde med kommunikationsbegrebet blev afprøvet i praktikperioden, hvor jeg ved samtaler om fair play, inddragelse af teori, roller, gruppearbejde og time outs forsøgte at gøre eleverne bevidste om og efterleve den oprindelige fortolkning af fair play. Selvom det kan være vanskeligt at vurdere, om arbejdet med fair play skaber den ønskede dannelse, forsøgte jeg undervejs og i slutningen at forløbet at kontrollere, om eleverne kunne leve op til begrebet. 62 Stanek, s

23 I grove træk formåede eleverne i udskolingen at sætte ord på følelserne og leve op til den oprindelige fortolkning af fair play. Fokus på kommunikationen gjorde, at den tavse viden i nogle tilfælde blev gjort eksplicit. Oplevelsen var en helt anden i de mindre klasser, hvor elevernes bevidsthedsniveau blot nåede niveau 1. Samtaler inden, undervejs og efter undervisningen var næsten umuligt, da eleverne konstant ville i gang med selve idrætten. Konflikter opstod hele tiden, hvorefter eleverne godt kunne sætte ord på, hvad der var gået galt. Eleverne tog dog ikke ved lære af samtalerne, da de samme former for overtrædelser af spillets regler, hinandens grænser og respekten for hinanden ikke blev efterlevet. For at få overblik over, hvorfor læringen ikke foregik som forventet, vil jeg inddrage Knud Illeris teori om læring, der forhåbentligt kan give yderligere handlemuligheder, så eleverne i de mindre klasser også kan få gavn af fairplay-begrebet i udviklingen af sociale kompetencer og derved også i styrkelsen af de idrætslige og kropslige kompetencer Illeris læringsteori Professor Knud Illeris nævner, at al læring indeholder tre dimensioner: Indhold, der drejer sig om færdigheder, viden og forståelse; drivkraft, der drejer sig om motivation, vilje og følelser; samspil, som indeholder handling, kommunikation og samspil Illeris fastslår, at selve udviklingen Illeris læringstrekant 64 af socialiteten finder sted gennem samspillet mellem indholdet og drivkraften. 65 Overordnet set medførte mit forsøg i praktikken, på at danne eleverne gennem fokus på fair play, at der blev rykket ved elevernes normale forståelse af læring, og derved referenceramme til idrætsundervisningen. 64 Illeris, s Illeris, s.42 23

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Social læring i idræt

Social læring i idræt 2013 Social læring i idræt Via Universiti college, læreruddannelsen i Silkeborg 03-05-2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Metodeafsnit... 4 2.1 Empiri i opgaven... 6 3. Opfattelse af idrætsfaget...

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2014

BACHELOROPGAVE Juni 2014 BACHELOROPGAVE Juni 2014 Bacheloropgave Navn: Studienr.: Via-mail: Iben Vorup Petersen Titel Målsætning og medbestemmelse i idrætsundervisningen Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder

Læs mere

Bacheloropgave i Idræt. Slåskultur

Bacheloropgave i Idræt. Slåskultur ved Martin Elmbæk Knudsen og Johanne Skovgaard Larsen på Slåskultur Afleveringsdato: Mandag den 18. februar 2008 Anslag: 58.770 Navn: Henrik Esager Studie nr.: 240970 Indholdsfortegnelse 1 Indledende betragtninger...side

Læs mere

Motivation i idrætsfaget

Motivation i idrætsfaget Motivation i idrætsfaget Indholdsfortegnelse Indledning...1 Metode...2 Empiri...3 EVA-rapporten...5 SPIF-rapporten...7 Polarisering...7 Fælles Mål...8 Fravær og motivation...9 Motivation...11 Indre motivation...12

Læs mere

Lars Brauchli Jensen Bachelor i engelsk 2013 z070527

Lars Brauchli Jensen Bachelor i engelsk 2013 z070527 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 3 Metode... 3 Begrebsafklaring... 4 Dannelse... 5 Kultur... 6 Folkeskolens formålsparagraf... 7 Præsentation af empiri... 9 Analyse af empiri...11 Analyse

Læs mere

Indledning... 2 Problemformulering... 3 Metodeafsnit... 3 Afgrænsning... 4 Læring... 5 Motivation... 6

Indledning... 2 Problemformulering... 3 Metodeafsnit... 3 Afgrænsning... 4 Læring... 5 Motivation... 6 Indledning... 2 Problemformulering... 3 Metodeafsnit... 3 Afgrænsning... 4 Læring... 5 Motivation... 6 Indre motivation... 7 Ydre motivation... 8 Amotivation... 9 Csikszentmihalyi - Flow-teori... 10 Bandura

Læs mere

Søren Johansen Bachelor i idræt 2013 Læreruddannelsen Zahle z090263

Søren Johansen Bachelor i idræt 2013 Læreruddannelsen Zahle z090263 90986 1 Undervisningsdifferentiering Inklusion Søren Johansen Bachelor i idræt 2013 Læreruddannelsen Zahle Læring Inklusion via Undervisningsdifferentiering - At hæve overliggeren En undersøgelse af sammenhængen

Læs mere

Idræt i projektopgaven

Idræt i projektopgaven Bacheloropgave 2014 Idræt i projektopgaven Jakob Hokser Olesen - 141414@viauc.dk Vejleder: Bodil Borg Høj (BBH) & Birthe Lundgaard (BLUN) Afleveringsdato: 2. maj 2014 Anslag med mellemrum: 75.957 Hvordan

Læs mere

Bacheloropgave. Emne/Titel: Handlekompetence og medbestemmelse i idrætsundervisningen.

Bacheloropgave. Emne/Titel: Handlekompetence og medbestemmelse i idrætsundervisningen. Marts 2013 UNIVERSITY COLLEGE Læreruddannelsen i Skive Bacheloropgave Fag: Idræt Emne/Titel: Handlekompetence og medbestemmelse i idrætsundervisningen. (Det godkendte emne med lærerfaglig problemstilling

Læs mere

Demokratisk dannelse i dansk

Demokratisk dannelse i dansk Bachelorprojekt i dansk VIA University College Læreruddannelsen i Silkeborg Demokratisk dannelse i dansk Om at styrke elevernes demokratiske kompetence gennem arbejdet med journalistik i danskfaget Marlene

Læs mere

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4 Lærerprofession.dk etsite om lærepraksis og prefessionsudvikling RIKKE DAHL 2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 DANNELSE GENNEM Set i lyset af folkeskolens overordnede dannelsesmål, samt elevernes digitale kompetenceudvikling,

Læs mere

Nine Vig Nielsen Bacheloropgaven UCSyd 2012 L280152 Dansens dannelsespotentiale i idrætsundervisningen Fag: idræt

Nine Vig Nielsen Bacheloropgaven UCSyd 2012 L280152 Dansens dannelsespotentiale i idrætsundervisningen Fag: idræt Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledende betragtninger opgavemotivation... 2 Metode... 5 Teori og analyse... 7 Det senmoderne samfund... 7 Wolfgang Klafki... 8 Thomas Ziehe... 10 Æstetisk

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2014

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Problemformulering 3 3 Læsevejledning 3 4 Beskrivelse af empiri 4 5 Begrebsafklaring af entreprenørskabsundervisning 5 5.1 Kreativitet 6 5.2 Innovation 6 5.3 KIE-modellen

Læs mere

Bachelorprojekt F2012

Bachelorprojekt F2012 Bachelorprojekt F2012 Idræt og sundhed Studerende: Kasper Schnügger Studie-nr.: L280136 Fag: Idræt Vejledere: Johanne Skovgaard Larsen og Martin Elmbæk Knudsen Campus Haderslev, UC Syddanmark Afleveringsdato:

Læs mere

HISTORIEUNDERVISNINGEN

HISTORIEUNDERVISNINGEN DEMOKRATISK DANNELSE I HISTORIEUNDERVISNINGEN JANUS HERMANN NIELSEN Professionsbacheloropgave i historie VIA University College, læreruddannelsen i Århus Vejledere: Marianne Axelsen Leth Irma Kristensen

Læs mere

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse Professionsbachelor - Idrætsfagets status i den nye skolereform Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 1 2.0 PROBLEMFORMULERING... 2 3.0 METODE... 2 3.1 LITTERATURSTUDIE... 2 3.2 SOCIOLOGISK FELTANALYSE...

Læs mere

Professionsbacheloropgave

Professionsbacheloropgave Professionsbacheloropgave Mia Larsen Min opgave må senere benyttes til undervisnings- og/eller udviklingsformål. Studienummer: A110154 Fag: Madkundskab Faglig vejleder: Camilla Damsgaard Pædagogisk vejleder:

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Den professionelle lærer

Den professionelle lærer Den professionelle lærer - betingelser og idealer i en globaliseret verden Indholdsfortegnelse Indledning...2 Metode... 3 Samfundsanalyse...4 Danmark og verden i 1975 demokratiet vinder frem... 4 1993

Læs mere

INDLEDNING... 3 METODE...

INDLEDNING... 3 METODE... Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 METODE... 4 VIDENSKABSTEORETISK METODE OG EMPIRI... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 PRAKTIKBESKRIVELSE... 8 UNDERVISNINGSFORLØB... 9 BEGREBSAFKLARING... 10 BEGREBERNE LEG OG KONKURRENCE...

Læs mere

Urban Teaching - Projektarbejde 2.0

Urban Teaching - Projektarbejde 2.0 Urban Teaching - Projektarbejde 2.0 2013 Jakob Hjortshøj z090340 Læreruddannelsen Zahle Bachelor i Samfundsfag Side 1 af 54 12-04-2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4

Læs mere

Idrætsefterskolen i et dannelses- og specialiseringsperspektiv

Idrætsefterskolen i et dannelses- og specialiseringsperspektiv Idrætsefterskolen i et dannelses- og specialiseringsperspektiv Helene Kaae Bekker 29.04 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Problemstilling... 6 Metode... 6 Kritik af teorierne...

Læs mere

Indledning. Problemformulering: Hvilken betydning har krop og seksualitet for unges identitetsdannelse, og

Indledning. Problemformulering: Hvilken betydning har krop og seksualitet for unges identitetsdannelse, og Indhold Indledning... 2 Problemformulering:... 2 Metode... 3 Teori:... 4 Læringssyn... 4 Dannelsesbegrebet... 4 Identitet... 6 Særligt for ungdomsfasen... 7 Thomas Ziehe... 7 Normalitetsbegrebet... 8 Seksualitetsbegrebet...

Læs mere

Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech

Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech Atlas. Ukendt kunstner og årstal. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 4 Baggrund for læremidlet... 4 En visuel

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

INDLEDNING... 3 METODE... 4 VIDENSKABSTEORETISK GRUNDLAG... 4 EMPIRI... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5

INDLEDNING... 3 METODE... 4 VIDENSKABSTEORETISK GRUNDLAG... 4 EMPIRI... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 1 Professionshøjskolen UCC INDLEDNING... 3 METODE... 4 VIDENSKABSTEORETISK GRUNDLAG... 4 EMPIRI... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 IDRÆTSFAGET I SKOLEN... 5 SUNDHEDSDISKURS I IDRÆTSFAGET... 6 FÆLLES MÅL I IDRÆTSFAGET...

Læs mere

Professionsbachelor Hanna Nielsen Institut for Skole og Læring Linjefag: Engelsk 30290842 - Professionshøjskolen Metropol Januar 2013

Professionsbachelor Hanna Nielsen Institut for Skole og Læring Linjefag: Engelsk 30290842 - Professionshøjskolen Metropol Januar 2013 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Afgrænsning... 3 1.2 Problemformulering... 4 2 Begrebsafklaring... 4 3 Formål... 5 4 Undersøgelsens metode... 5 4.1 Metode for analyse af empiri... 5 4.1.1 Hermeneutik...

Læs mere

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014 www.sdu.dk Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk Foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Fremgangsmåde... 4 Opgavens empiri... 6 Den kvalitative metode...

Læs mere