Liv, lyst og læring VISION KIBÆK SKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Liv, lyst og læring VISION KIBÆK SKOLE"

Transkript

1 Liv, lyst og læring VISION KIBÆK SKOLE

2 Forord Vision Kibæk Skole Liv, Lyst og Læring Denne hvidbog er blevet til på baggrund af et omfattende arbejde med at skabe en vision for Kibæk Skole/SFO. For at alle gode tanker og idéer om, hvordan vi laver den bedste skole for alle, ikke skal ende som gode intentioner uden handling, har vi fundet det nyttigt at samle materialet i en hvidbog. Vi vil således hele tiden kunne se tilbage på udgangspunktet, og vi vil lettere kunne foretage løbende evaluering i forhold til, om vi følger visionen, når vi alle ved, hvad der var enighed om, at vi ønskede, og hvad skolen gerne vil kendes på. Hvidbogen må gerne blive et instrument til videreudvikling af gode tiltag. Den må endelig ikke blive et instrument, vi kan gå rundt og slå hinanden i hovedet med. Fordi vi har villet så meget godt med Kibæk Skole, er hvidbogen blevet temmelig omfattende. Et afsnit om elevinddragelse har vi medtaget som bilag, fordi det både er en konkret belysning af elevernes interesse i visionen, og fordi det kan ses som et godt eksempel på, hvordan vi generelt gerne vil inddrage eleverne på Kibæk Skole. Det er mit håb, at alle interessenter omkring Kibæk Skole vil tage sig tid til at læse hvidbogen, og dermed skaffe sig selv et godt grundlag for at medvirke i den spændende og vigtige proces med at lave verdens bedste skole. God fornøjelse Erling Lund Olesen Skoleleder 3

3 Indledning Kibæk Skole, i den sydlige del af Herning Kommune, er en folkeskole med ca. 430 elever fordelt på to spor fra årgang og 200 børn i SFO. Eleverne er organiseret i 3 afdelinger: Afdeling A: årgang Afdeling B: årgang Afdeling C: årgang Der er 36 ansatte i skoledelen og 14 i SFO-delen. Vi tænker helhed i børnenes hverdag, og når vi i det følgende benævner Kibæk Skole, menes både skoledelen og SFO-delen. Vi ønsker at være en udviklingsorienteret skole, og derfor igangsatte skoleledelsen og skolebestyrelsen i efteråret 2012 et projekt med titlen Vision Kibæk Skole Liv, Lyst og Læring Vision Kibæk Skole - Liv, Lyst og Læring tager afsæt i virkeligheden og løfter praksis og skal re-sultere i konkrete handlinger, der giver forbedringer, der kan ses og måles. Visionen skal have rod i et fælles ønske, og alle involverede skal føle ejerskab til både proces og resultat. Visionen er ikke en reklame, der skal sælge billetter, men skal være kendt af alle og give mening for de involverede. Visionen skal være af en sådan karakter, at alle gerne vil tage del i processen og visionen skal være mere end ord på et papir. Projektet skal fange forskellige udfordringer, ønsker og forventninger fra både skolen og forældrene, og omsætte dem til gennemførbare planer og handle-muligheder. Altså skabe en vision og strategi for Kibæk Skole, der kan være styrende på vejen mod en skole, der er rustet til fremtidens udfordringer. Den gode proces sikres gennem at ledelsen, lærerne, pædagogerne, eleverne og alle forældrene inddrages i projektet for at skabe ejerskab til og medindflydelse på projektet et højt og konkret informationsniveau til alle omkring beslutningerne synlighed og åbenhed Der er prioriteret fire strategiske spor, som fokus rettes mod: Den faglige profil Kommunikation Samarbejde om skolen Ledelse Det er vigtigt at sige, at skolen herudover arbejder med mange andre spor, der har snitflader med de fire udvalgte. De fire strategiske spor beskrives i det følgende. 4 5

4 Billedet på Liv, Lyst og Læring Nogle gange siger billeder mere end ord, og projektgruppen har udarbejdet denne figur, der med billeder fortæller, hvad Liv, Lyst og Læring handler om. Kommunikation Men vi gør også så meget andet På Kibæk Skole er der sammen med dette projekt også mange andre ting, som er vigtige og som understøtter arbejdet med visionen. Vi er fx en LP-skole, vi arbejder med værdigrundlag og skolestart samt retningslinjerne for kommunikation mellem hjem og skole. Den faglige profil Liv Lyst Læring Ledelse Vi har fokus på antimobbestrategien, omsorgsplanen og ordensreglerne. Vi har udarbejdet strategi og handleplan for sprog og læsning, og vi har arbejdet med politikker for kost, trafik, vold og rygning. Vi har et løbende samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning UU, og vi arbejder med entreprenørskab. Samarbejdet om skolen 6 7

5 De strategiske spor Kibæk Skoles faglige profil Grundstenen i Kibæk Skoles arbejde med trivsel og faglighed bygger på idéen om at skabe udvikling for alle. Begrebet faglig profil dækker skolens pædagogiske visioner og praksis. Vi ved på Kibæk Skole, at børn lærer mest, hvis de trives i de fællesskaber, de indgår i. Udviklingen sker gennem fællesskabet i arbejdet med trivsel, hvor sociale aktiviteter er i fokus. På Kibæk Skole arbejder vi med barnets udvikling ud fra den enkeltes forudsætninger. Fagligheden vægtes højt gennem systematisk arbejde med dokumentation og evaluering via årsplaner, elevsamtaler, elevplaner, team- og afdelingsstruktur, sparring og samarbejde. Vi bestræber os på at dokumentere vores arbejde med trivsel via LP-kortlægning, undervisningsmiljøvurdering og klassetrivsel.dk. Gennem de seneste år har skolen arbejdet på grundlag af LP-modellen. LP er forkortelsen af læringsmiljø og pædagogisk analyse. Modellen bygger på en særlig tænkning, hvor flere perspektiver på elevernes læringsmiljø indgår i bestræbelserne på at skabe optimale betingelser for læring. LP-modellen bygger på forskningsbaseret viden om, hvad der skaber trivsel og læring. Det er blandt andet påvist, at gode relationer mellem elev og lærer/pædagog og mellem elev og elev skaber trivsel og læring. Derfor er hverdagen på skolen præget af positive relationer og tillid, som skaber glæde og trivsel. Ansatte på skolen stræber efter at være troværdige og ærlige i de relationer, de indgår i. Gennem gode oplevelser og samarbejde i fællesskaber vil vi gerne være inkluderende, hvilket vil sige, at alle elever får mulighed for deltagelse og læring. Vi anerkender børns forskellighed, og tror på at børn lærer meget om livet i en skole præget af mangfoldighed. Derfor stræber vi efter at sætte kreativiteten og alle kompetencer i spil for at udvikle læringsmiljøer, der passer til alle vores elever. Vi hylder høj faglighed i alle fag og aktiviteter og arbejder på at skabe sammenhæng i elevernes udbytte af undervisningen. Vi vægter varierede arbejdsformer og undervisningsdifferentiering. Skolen er kendetegnet ved at arbejde ressourcebevidst, og vi søger konstant at udnytte vores rammer optimalt. Trivsel skabes i hverdagen gennem fokus på et godt arbejdsmiljø for både ansatte og elever. Vi vægter sundhed gennem bevægelse, udeaktiviteter og en frugt- og frokostordning. Vi vil gerne være med til at give vores børn et udsyn mod verden globalt såvel som lokalt. Derfor arbejdes der med innovation, entreprenørskab og udveksling. Eksempler på særlige aktiviteter der understøtter skolens pædagogiske arbejde: MGP Fællessamlinger Fastelavn Åbent-husarrangementer Overlevelsesture Skolefester Sommerfester 8 9

6 De strategiske spor Liv, lyst og læring - afdeling A Liv, lyst og læring - afdeling B I skolens indskolingsafdeling søger vi at skabe fælles oplevelser for eleverne gennem blandt andet morgensamlinger. Eleverne får herigennem mulighed for at lære danske sange og salmer. På den måde styrker vi elevernes viden og kendskab til dansk kultur. Ligeledes beder vi fadervor, som led i vores forståelse af dansk kulturhistorie. I afdelingen arbejder vi i perioder på tværs af årgangene, så eleverne kan lære hinanden at kende og samtidig udvikle deres samarbejdsevner. Der er et tæt samarbejde mellem klasserne i årgangene, og eleverne føler sig som en del af gruppen. Faglighed for den enkelte er i fokus, og vi bruger læringsstile, der er tilpasset den enkeltes behov. Vi arbejder systematisk med elevernes kundskaber og færdigheder i de enkelte fag, så de får gode basale kompetencer i fagene. Læsning er et særligt indsatsområde på skolen, og derfor arbejder vi med elevernes læsning i samtlige fag. Vi bestræber os på at skabe sammenhæng for den enkelte. Vi har i indskolingen et særligt tiltag, som vi kalder små og store venner, hvor eleverne lærer nogle at kende, som er mere erfarne skoleelever, end de selv er. Vi introducerer eleverne til projektarbejdsformen, og gør derved eleverne i stand til, på lang sigt, at arbejde selvstændigt med faglige emner. Vi samarbejder også med tandplejen og børnehaven Klatretræet i Kibæk, for at sikre at vi ser elevernes liv som en helhed. For at styrke overgangen mellem dagtilbud og skole har vi førskolebesøg, hvor de kommende elever kommer til at lære skolen at kende, før de starter. Samarbejdet med forældrene er væsentligt i forhold til eleverne. Hvis deres skolegang skal lykkes, må det basere sig på et tæt og konstruktivt samarbejde med hjemmet. Derfor tilbyder vi i 1. klasse hjemmebesøg. Vi vægter elevernes fysiske trivsel, og for at sikre at alle får frisk luft i løbet af skoledagen, er det bestemt, at alle elever skal være ude i frikvarteret efter spisepausen. Særlige aktiviteter i afdelingen der understøtter vores pædagogiske arbejde: Legemoduler Overnatninger Skolefester På skolens mellemtrin værdsætter vi tanken om, at alle har værdi uanset, hvad de kan. Vi deles om afdelingens fællesareal Mellemtorvet, som et læringsrum, hvor vi udviser respekt for hinanden. Vi vægter det gode arbejdsmiljø, og laver aktiviteter på tværs af klasser og årgange, der kan styrke elevernes kendskab til hinandens forskelligheder. Vi ønsker, at styrke elevernes opfattelse af at være en del af et fællesskab, der rækker ud over egen klasse. Vi laver en særlig introduktion for 4. årgang både med et intromodul før sommerferien og senere i uge 36, så de bliver taget godt imod i deres nye afdeling, og skaber derved helhed og sammenhæng for eleverne i deres skolegang. Vi ønsker, at alle faste lærere i afdelingen så vidt muligt kender alle elever, og vi har et højt informationsniveau omkring sårbare elever, som kræver særlig hensyntagen. Vi arbejder på at skabe mulighed for, at alle elever kan deltage i læring og fællesskaber. Det faglige arbejde er vigtigt for os. Vi forsøger at skabe udfordringer for alle elever. I den forbindelse arbejder vi meget med elevernes rummelighed over for hinanden, så der i afdelingen er plads til og respekt for alle - uanset fagligt standpunkt. Hos os er tryghed i gruppen samt glæde og kærlighed i aktiviteten en forudsætning for god læring. Vi lægger vægt på et godt samarbejde med forældrene. Vi afholder elevsamtaler, udarbejder elevplaner og afholder elev-forældresamtaler 1-2 gange årligt, hvor vi i fællesskab fastsætter individuelle mål for eleverne. Særlige aktiviteter der understøtter afdelingens pædagogik: Fællessamlinger Drama - vi har scenen, som er let tilgængelig Lejrskoler Individuelle arbejdsformer/ læringsstile Fælles idrætsaktiviteter på blandede hold Vi har en UEA-uge (uddannelse-, erhvers- og arbejdsmarkedskendskab) i en tværsuge Mindst en fælles tværsuge om året 10 11

7 De strategiske spor Liv, lyst og læring - afdeling C Liv, Lyst og Læring - SFO Børneuniverset I udskolingen, hvor vi huser skolens ældste elever, bestræber vi os på at have gode og tillidsvækkende relationer til hinanden. Dette sikres ved en positiv og anerkendende tilgang, hvor vi vægter forskellighed og mangfoldighed i et miljø præget af imødekommenhed og respekt. Vi har en uformel tone i omgangen med hinanden i hverdagen. Vi har særlige forventninger til eleverne om at være deltagende, aktive og tilstede, og eleverne mødes med krav om selvstændighed. Som kompetente og engagerede lærere står vi for faglig veltilrettelagt undervisning, som sikrer, at eleverne opnår kompetencer, indsigt i og viden om egen læring samt almen dannelse. De obligatoriske valgfagslinjer er med til at udvikle elevernes selvstændige valg, og vi giver dem mulighed for at kombinere deres kompetencer på nye måder, hvilket vi ved er noget, der giver dem en god ballast i forhold til videre uddannelse. Vi lægger vægt på det gode samarbejde med både elever og forældre. Vi afholder skole-hjemsamtaler både traditionelt og som cafésamtaler i løbet af skoleåret. Vi afholder elevsamtaler, udarbejder elevplaner og bestræber os på at inddrage eleverne i planlægningen af undervisningen og øvrige aktiviteter. I dagligdagen og i særlige ugeforløb vægter vi samarbejdet på tværs af årgange, fag og klasser. Det er vores mål, at eleverne føler tilknytning til afdeling C, og føler sig som en del af et større fællesskab. Noget af det, der sikrer et godt fællesskab, er gode oplevelser fx ture ud af huset. Vi samarbejder med foreninger, virksomheder og andre i lokalområdet, og vi styrker dermed elevernes mulighed for udvikling af deres kompetencer. Særlige aktiviteter der understøtter afdelingens pædagogiske arbejde: Introture i begyndelsen af hvert skoleår Arbejde med den internationale dimension, innovation og entreprenørskab Skole-hjemsamtaler, cafésamtaler, elevsamtaler og elevplaner Lejrskoler, udveksling og skolerejser Vi ønsker, at SFO skal være et sted, hvor børnene skal føle sig velkomne og trygge. Vi vægter at arbejde med børnenes sociale kompetencer, og vi bestræber os på at hjælpe børnene med at lære at løse egne konflikter. Vi har en forståelse for, at alle børn er forskellige, hvilket er vigtigt, at børnene lærer. Det er af værdi for os, når børn, som starter på sidelinjen, ender som aktive medspillere. Som LP- institution arbejder vi med gode relationer mellem børnene og mellem børn og voksne. Vores aktiviteter er båret af et ønske om at give alle børn mulighed for at deltage, blive udfordret og indgå i et forpligtende fællesskab. Vi har, som personale, en positiv tilgang til vores arbejde i SFO en. Vi engagerer os i institutionens liv og agerer, når vi ser eller hører om noget, der ikke fungerer. Det betyder, at vi i forhold til forældrene er opmærksomme på at lytte, informere og være i dialog med dem. Forældrene er aktive medspillere, der er med til at sikre tryghed for børnene. Vi prioriterer daglig kontakt med forældrene, og vi er konkrete ved henvendelser til dem. Vi vægter at fortælle om gode oplevelser. Vi deltager i ressourcecentermøder, netværksmøder o. lign., hvor vi sammen med skolens øvrige personale arbejder med løsninger for børn med behov for særlig støtte og hjælp. Vi deler bekymringer, viden og information på tværs for at skabe de bedste muligheder for alle børn. Vi vægter sammenhæng for børnene, og vores arbejde er karakteriseret af helhedstænkning, også når vi i personalegruppen skifter team. Det er vigtigt for os, at der er sammenhæng mellem det, der sker i børnenes skoletid og i SFO en. Vi arbejder med mål og indholdsbeskrivelser, der sikrer høj grad af faglighed. Vi arbejder systematisk med brug af SMTTE-modellen samt evaluering og dokumentation bl.a. fotos. Vi tager løbende relevante kurser og holder os fagligt opdaterede Særlige aktiviteter der understøtter SFO ens pædagogiske arbejde: Hyttetur / overnatning Fælles emneuger Fødselsdagsfest Leg, motorik og bevægelse på legeplads, hoppepude, multibane, tumlerum, hallen med fokus på samarbejdsøvelser og fællesskab Såvel børnestyrede som voksenstyrede aktiviteter Børnene lærer at vente på tur fx køkultur i frugtbod i Klubben Personalet siger goddag, giver hånd og har øjenkontakt med alle børn 12 13

8 De strategiske spor KOMMUNIKATION Samarbejdet om skolen Kommunikation er vigtig for, at ting kan ske og blive forstået. Derfor er arbejdet med hele tiden at gøre sig umage med at kommunikere bedst muligt en vigtig del af visionen. For gennem god kommunikation fortælles de gode historier, som Kibæk Skole rummer. Kibæk Skoles strategi omkring kommunikation bygger på, at åbenhed, respekt og anerkendelse er grundstenen i god kommunikation samspillet mellem elever, forældre, lærere, pædagoger og ledelse sker i en respektfuld dialog som udgangspunkt for børnenes læring, trivsel og udvikling konflikter løses konstruktivt med rette vedkommende på rette tid modtageren bestemmer hvornår kommunikationen er modtaget og forstået vi gør hinanden gode gennem positiv dialog om skolen For at understøtte dette i praksis er der udarbejdet retningslinjer for kommunikation afholdes skole-hjemsamtaler og forældresamtaler i SFO afholdes der elevsamtaler benyttes skoleintra udgives Forældretryksen udsendes nyhedsbreve afholdes åbent hus dage er der oprettet trivselsråd afholdes forældremøder/informationsmøder er det afgørende, at alle tager ansvar for at tingene bliver sagt til rette vedkommende på rette tid kan man altid kontakte ledelsen Et godt samarbejde om skolen bygger på Liv, Lyst og Læring, og dette skabes, når vi alle sammen gør vores bedste for at samarbejde bedst muligt. Det gøres ved at tale med hinanden og ikke om hinanden. Kibæk Skoles strategi omkring samarbejdet om skolen bygger på, at der er åben, ærlig og positiv dialog et godt forældresamarbejde om trivslen på skolen gensidig respekt og anerkendelse for synspunkter og holdninger fokus på ressourcerne hos både familierne og eleverne loyalitet om de aftaler, der indgås et trygt samarbejde, hvor man kan henvende sig til både lærere og ledelse med bekymringer For at understøtte dette i praksis forventes det, at alle møder velforberedte, udhvilede og mætte i skole er der et godt og relevant informationsniveau fra forældre, lærere og SFO-personalet både gennem dialoger, møder og på skoleintra er der etableret trivselsråd i alle klasser og forældreråd i SFO, som sikrer at alle er med er der et godt samarbejde mellem lærere og SFO-personalet er der plads til alle, med det de kan byde ind med inddrages forældrene bedst muligt allerede fra skolestart tages der hurtigt hånd om problemstillinger, bekymringer og udfordringer alle skal opleve den gode dialog, også selvom de ikke har/får ret alle udviser imødekommenhed og nærvær alle er forskellige og har forskellige måder at kommunikere på 14 15

9 De strategiske spor LEDELSE ELEVINDDRAGELSE Skolens virksomhed er forankret i politisk fastlagte mål i folkeskoleloven samt i retningslinjer og principper udstukket af skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen, herunder kommunens værdier: udfoldelsesfrihed økonomisk sans professionalisme god dømmekraft Ledelsesteamet på Kibæk Skole skal sikre en fælles retning for skolens virksomhed med størst mulig respekt for mangfoldigheden. Det er en central ledelsesopgave at arbejde for, at der gennem dialog skabes balance mellem ydre krav og styring og skolens egen kultur og handlemuligheder. Ledelsen sikrer, at der arbejdes bevidst på skolen med at opnå viden om og forståelse for, hvad der kendetegner og har betydning for udvikling af skolens kultur og organisation. Ledelsen arbejder for at sikre at alle medarbejders behov for kompetenceudvikling tilgodeses. For ledelsen på Kibæk Skole er tillid, tryghed og åbenhed af stor betydning for udviklingen af et godt læringsmiljø for vores elever. Vi ønsker, at alle tager ansvar for opgaveløsningen i skolens hverdag på en engageret måde, der kendetegnes ved høj grad af faglig indsigt. Vi ønsker en uformel og afslappet stemning, hvor der er plads til humor. For at understøtte dette i praksis møder vi hinanden i en åben og anerkendende atmosfære, og vi arbejder ud fra en høj opgaveansvarlighed møder vi personalet med anerkendelse, og vi er kompetente i de fælles arbejdsprocesser Møder vi omverdenen med respekt, samarbejdsvilje og høj faglighed. Vi giver alle samarbejdspartnere troværdig og professionel sparring I forbindelse med Vision Kibæk Skole Liv, Lyst og Læring har de ældste elever på skolen givet deres første bidrag til visionen. Elever i klasse er blevet spurgt om, hvad de mener skaber Liv, Lyst og Læring i skolen. Det er der kommet rigtig mange gode ting ud af. Blandt andet formulerer eleverne deres bud på god undervisning, gode rammer og det gode fællesskab. Deres svar er præget af udstrakt glæde ved deres skolegang og ved at komme i skole, og de lægger vægt på at de fx har fået renoveret skolens afdeling C. Eleverne er meget engagerede, og de føler sig anerkendt og lyttet til i forbindelse med visionsprocessen. Skolebestyrelsen og ledelsen er stolte af at have elever, der med stor entusiasme og gå-på-mod ønsker at bidrage positivt til skolens udvikling. Svarene ligger i tråd med de øvrige elementer i Vision Kibæk Skole Liv, Lyst og Læring, der omhandler de 4 spor, den faglige profil, kommunikation, samarbejdet om skolen og ledelse. Skolen vil i den kommende tid arbejde videre med idéer og forslag fra eleverne i elevråd og på fællessamlinger i afdelingerne. For at understøtte dette i praksis har ledelsen givet en umiddelbar tilbagemelding til eleverne(elevrådet) om deres samlede idékatalog har ledelsen videregivet viden til lærerne om elevernes ønsker i forhold til undervisning og aktiviteter deltager ledelsen i fællessamlinger i afd B og C, når der er behov for dialog arbejder vi på en præcisering af, hvordan udeundervisning kan foregå arbejder vi på, at SFO inddrager de yngste elever i visionsprocessen 16 17

10 Yderligere information: Kibæk Skole Velhustedvej Kibæk telefon

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

!"&'! %( # )! * * +!#!, -

!&'! %( # )! * * +!#!, - ! "! !"# $ %!"&'! %( # )! * * +!#!, -. )! /01!'( #&."( # 23(4 5'%6 3$4 # 6173$4 $ %!&$!'$( )8-89: 6!# %! &!" # $ % &!%$ # $ %1!; ", "!!!!!1%!", " 1!"% "! % %! '! *< 3 *=4 %.8886!!! "=< "1 /.! -'34" 1!1%!!1!

Læs mere

Samarbejde og forventninger imellem skole og hjem

Samarbejde og forventninger imellem skole og hjem Samarbejde og forventninger imellem skole og hjem Forældreansvar og forældreinddragelse Hæfte Kære forældre Samarbejdet mellem skole og hjem er af afgørende betydning for den vigtige periode i barnets

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse 2011. BFO Rugvænget Rugvænget 10c 2750 Ballerup. BFO afd. Kornvænget og BFO afd. Tivænget

Mål og indholdsbeskrivelse 2011. BFO Rugvænget Rugvænget 10c 2750 Ballerup. BFO afd. Kornvænget og BFO afd. Tivænget Mål og indholdsbeskrivelse 2011 BFO Rugvænget Rugvænget 10c 2750 Ballerup BFO afd. Kornvænget og BFO afd. Tivænget Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Fakta 3. Øvrige indsatser a. Mål for samspil mellem BFO

Læs mere

Gribskolens udviklingsplan 2012-2016 1. Indledning

Gribskolens udviklingsplan 2012-2016 1. Indledning Gribskolens udviklingsplan 2012-2016 1. Indledning Formål med denne udviklingsplan er at sætte ramme og give retning for udvikling af vores skole. Sådan at vi - lærere, pædagoger, teknisk og administrative

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse SFO 2010-2011. SFO - Søhulen

Mål- og indholdsbeskrivelse SFO 2010-2011. SFO - Søhulen Mål- og indholdsbeskrivelse SFO 2010-2011 SFO - Søhulen Indledning Byrådet blev pr. 1. august 2009 forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet SFO. Offentliggørelse

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Barndommen et fundament for resten af livet. En god barndom er tryg og er præget af trivsel, udvikling og livsglæde. I den gode barndom er grænsen imellem leg og læring der ikke.

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Skole udviklings strategi

Skole udviklings strategi Skole udviklings strategi 2020 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Skolernes udfordringer og styrker 6 Vision & undervisnings- og læringsgrundlag 9 Tema Faglighed Læring og pædagogik - vi har fokus på hvordan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner 2015 Pædagogiske læreplaner Børnehuset Lilletoften Ballerup Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Dagtilbudsloven 7, 8, 9 og 10 5 Retning 8 Ballerup Kommunes sammenhængende indsats 0-25 år 8 Vision for

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Aktivt skole-hjemsamarbejde. En skole i bevægelse

Indholdsfortegnelse. Aktivt skole-hjemsamarbejde. En skole i bevægelse Aktivt samarbejde Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 En udviklingsaktiv skole...4 En god skole er en fælles sag...5 Målsætning, evaluering og opfølgning...8 Udvikling af skole-hjemsamarbejdet...8

Læs mere

Ørnhøj skole Hovedgaden 32 6973 Ørnhøj

Ørnhøj skole Hovedgaden 32 6973 Ørnhøj 2009 Ørnhøj skole Hovedgaden 32 6973 Ørnhøj Tlf: 96287980 E-mail: OHS@herning.dk www.ornhoj-skole.dk Kvalitetsrapport for Ørnhøj skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 14 A. Præsentation af skolen

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Børne- og ungepolitikken April 2015 BRØNDBY KOMMUNE

Børne- og ungepolitikken April 2015 BRØNDBY KOMMUNE Børne- og ungepolitikken April 2015 BRØNDBY KOMMUNE 1 Indhold Forord 2 Indledning 3 Sådan læses børne- og ungepolitikken 4 Brøndby kommunes børneog familiesyn 5 Familien som fundament i børn og unges liv

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Ørnhøj skole Hovedgaden 32 6973 Ørnhøj Tlf: 96287980 E-mail: OHS@herning.dk www.ornhoj-skole.dk Kvalitetsrapport for Ørnhøj skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 12

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Fælles Skolebeskrivelse 2

Fælles Skolebeskrivelse 2 Fælles Skolebeskrivelse 2 2008 2 Fælles Skolebeskrivelse 2 Aalborg Kommunale Skolevæsen 2008 Trykt på svanemærket papir Illustrationer: Henning Aardestrup Layout: Lise Særker Tryk: Prinfo, Aalborg Redaktion:

Læs mere

Skolepolitik. 2014-2017 Læring, dannelse og trivsel. Skolepolitik 2014-2017 1

Skolepolitik. 2014-2017 Læring, dannelse og trivsel. Skolepolitik 2014-2017 1 Skolepolitik 2014-2017 Læring, dannelse og trivsel Skolepolitik 2014-2017 1 Et fagligt løft i en skole med plads til alle Hver morgen tager mange tusinde elever af sted til folkeskolerne i Næstved Kommune.

Læs mere

5.02 Borbjerg Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2012

5.02 Borbjerg Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2012 5.02 Indhold 5.2.1 Forord ved skolelederen 5.2.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.2.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.2.3.1 En anerkendende skole 5.2.3.2 Faglighed og inklusion 5.2.3.3

Læs mere

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Fra skoleåret 2014/15 træder den nye folkeskolereform i kraft. En reform, der lægger op til et ambitiøst løft af folkeskolen. Målet er at

Læs mere

Indledning og præsentation

Indledning og præsentation Indhold Indledning og præsentation... 2 Vision, mission og værdigrundlag... 3 Børn - og Unges værdigrundlag.... 3 Troværdighed... 4 Respekt... 4 Engagement... 4 Spørring børnehus værdigrundlag.... 4 Når

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Mål- & Indholdsbeskrivelse for SFO. Mål- & Indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål- & Indholdsbeskrivelse for SFO. Mål- & Indholdsbeskrivelse for SFO. LYKKESGÅRDSKOLEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN DRAGEN & HØJGAARD. Mål- & Indholdsbeskrivelse for SFO. Mål- & Indholdsbeskrivelse for SFO. Skoleåret 2009 / 2010. L Y K K E S G Å R D S K O L E N - E N G O D S K

Læs mere

Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år

Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år 1.0 Forord Formålet med denne guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner er at skabe et fælles afsæt for den fortsatte udvikling

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere