Liv, lyst og læring VISION KIBÆK SKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Liv, lyst og læring VISION KIBÆK SKOLE"

Transkript

1 Liv, lyst og læring VISION KIBÆK SKOLE

2 Forord Vision Kibæk Skole Liv, Lyst og Læring Denne hvidbog er blevet til på baggrund af et omfattende arbejde med at skabe en vision for Kibæk Skole/SFO. For at alle gode tanker og idéer om, hvordan vi laver den bedste skole for alle, ikke skal ende som gode intentioner uden handling, har vi fundet det nyttigt at samle materialet i en hvidbog. Vi vil således hele tiden kunne se tilbage på udgangspunktet, og vi vil lettere kunne foretage løbende evaluering i forhold til, om vi følger visionen, når vi alle ved, hvad der var enighed om, at vi ønskede, og hvad skolen gerne vil kendes på. Hvidbogen må gerne blive et instrument til videreudvikling af gode tiltag. Den må endelig ikke blive et instrument, vi kan gå rundt og slå hinanden i hovedet med. Fordi vi har villet så meget godt med Kibæk Skole, er hvidbogen blevet temmelig omfattende. Et afsnit om elevinddragelse har vi medtaget som bilag, fordi det både er en konkret belysning af elevernes interesse i visionen, og fordi det kan ses som et godt eksempel på, hvordan vi generelt gerne vil inddrage eleverne på Kibæk Skole. Det er mit håb, at alle interessenter omkring Kibæk Skole vil tage sig tid til at læse hvidbogen, og dermed skaffe sig selv et godt grundlag for at medvirke i den spændende og vigtige proces med at lave verdens bedste skole. God fornøjelse Erling Lund Olesen Skoleleder 3

3 Indledning Kibæk Skole, i den sydlige del af Herning Kommune, er en folkeskole med ca. 430 elever fordelt på to spor fra årgang og 200 børn i SFO. Eleverne er organiseret i 3 afdelinger: Afdeling A: årgang Afdeling B: årgang Afdeling C: årgang Der er 36 ansatte i skoledelen og 14 i SFO-delen. Vi tænker helhed i børnenes hverdag, og når vi i det følgende benævner Kibæk Skole, menes både skoledelen og SFO-delen. Vi ønsker at være en udviklingsorienteret skole, og derfor igangsatte skoleledelsen og skolebestyrelsen i efteråret 2012 et projekt med titlen Vision Kibæk Skole Liv, Lyst og Læring Vision Kibæk Skole - Liv, Lyst og Læring tager afsæt i virkeligheden og løfter praksis og skal re-sultere i konkrete handlinger, der giver forbedringer, der kan ses og måles. Visionen skal have rod i et fælles ønske, og alle involverede skal føle ejerskab til både proces og resultat. Visionen er ikke en reklame, der skal sælge billetter, men skal være kendt af alle og give mening for de involverede. Visionen skal være af en sådan karakter, at alle gerne vil tage del i processen og visionen skal være mere end ord på et papir. Projektet skal fange forskellige udfordringer, ønsker og forventninger fra både skolen og forældrene, og omsætte dem til gennemførbare planer og handle-muligheder. Altså skabe en vision og strategi for Kibæk Skole, der kan være styrende på vejen mod en skole, der er rustet til fremtidens udfordringer. Den gode proces sikres gennem at ledelsen, lærerne, pædagogerne, eleverne og alle forældrene inddrages i projektet for at skabe ejerskab til og medindflydelse på projektet et højt og konkret informationsniveau til alle omkring beslutningerne synlighed og åbenhed Der er prioriteret fire strategiske spor, som fokus rettes mod: Den faglige profil Kommunikation Samarbejde om skolen Ledelse Det er vigtigt at sige, at skolen herudover arbejder med mange andre spor, der har snitflader med de fire udvalgte. De fire strategiske spor beskrives i det følgende. 4 5

4 Billedet på Liv, Lyst og Læring Nogle gange siger billeder mere end ord, og projektgruppen har udarbejdet denne figur, der med billeder fortæller, hvad Liv, Lyst og Læring handler om. Kommunikation Men vi gør også så meget andet På Kibæk Skole er der sammen med dette projekt også mange andre ting, som er vigtige og som understøtter arbejdet med visionen. Vi er fx en LP-skole, vi arbejder med værdigrundlag og skolestart samt retningslinjerne for kommunikation mellem hjem og skole. Den faglige profil Liv Lyst Læring Ledelse Vi har fokus på antimobbestrategien, omsorgsplanen og ordensreglerne. Vi har udarbejdet strategi og handleplan for sprog og læsning, og vi har arbejdet med politikker for kost, trafik, vold og rygning. Vi har et løbende samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning UU, og vi arbejder med entreprenørskab. Samarbejdet om skolen 6 7

5 De strategiske spor Kibæk Skoles faglige profil Grundstenen i Kibæk Skoles arbejde med trivsel og faglighed bygger på idéen om at skabe udvikling for alle. Begrebet faglig profil dækker skolens pædagogiske visioner og praksis. Vi ved på Kibæk Skole, at børn lærer mest, hvis de trives i de fællesskaber, de indgår i. Udviklingen sker gennem fællesskabet i arbejdet med trivsel, hvor sociale aktiviteter er i fokus. På Kibæk Skole arbejder vi med barnets udvikling ud fra den enkeltes forudsætninger. Fagligheden vægtes højt gennem systematisk arbejde med dokumentation og evaluering via årsplaner, elevsamtaler, elevplaner, team- og afdelingsstruktur, sparring og samarbejde. Vi bestræber os på at dokumentere vores arbejde med trivsel via LP-kortlægning, undervisningsmiljøvurdering og klassetrivsel.dk. Gennem de seneste år har skolen arbejdet på grundlag af LP-modellen. LP er forkortelsen af læringsmiljø og pædagogisk analyse. Modellen bygger på en særlig tænkning, hvor flere perspektiver på elevernes læringsmiljø indgår i bestræbelserne på at skabe optimale betingelser for læring. LP-modellen bygger på forskningsbaseret viden om, hvad der skaber trivsel og læring. Det er blandt andet påvist, at gode relationer mellem elev og lærer/pædagog og mellem elev og elev skaber trivsel og læring. Derfor er hverdagen på skolen præget af positive relationer og tillid, som skaber glæde og trivsel. Ansatte på skolen stræber efter at være troværdige og ærlige i de relationer, de indgår i. Gennem gode oplevelser og samarbejde i fællesskaber vil vi gerne være inkluderende, hvilket vil sige, at alle elever får mulighed for deltagelse og læring. Vi anerkender børns forskellighed, og tror på at børn lærer meget om livet i en skole præget af mangfoldighed. Derfor stræber vi efter at sætte kreativiteten og alle kompetencer i spil for at udvikle læringsmiljøer, der passer til alle vores elever. Vi hylder høj faglighed i alle fag og aktiviteter og arbejder på at skabe sammenhæng i elevernes udbytte af undervisningen. Vi vægter varierede arbejdsformer og undervisningsdifferentiering. Skolen er kendetegnet ved at arbejde ressourcebevidst, og vi søger konstant at udnytte vores rammer optimalt. Trivsel skabes i hverdagen gennem fokus på et godt arbejdsmiljø for både ansatte og elever. Vi vægter sundhed gennem bevægelse, udeaktiviteter og en frugt- og frokostordning. Vi vil gerne være med til at give vores børn et udsyn mod verden globalt såvel som lokalt. Derfor arbejdes der med innovation, entreprenørskab og udveksling. Eksempler på særlige aktiviteter der understøtter skolens pædagogiske arbejde: MGP Fællessamlinger Fastelavn Åbent-husarrangementer Overlevelsesture Skolefester Sommerfester 8 9

6 De strategiske spor Liv, lyst og læring - afdeling A Liv, lyst og læring - afdeling B I skolens indskolingsafdeling søger vi at skabe fælles oplevelser for eleverne gennem blandt andet morgensamlinger. Eleverne får herigennem mulighed for at lære danske sange og salmer. På den måde styrker vi elevernes viden og kendskab til dansk kultur. Ligeledes beder vi fadervor, som led i vores forståelse af dansk kulturhistorie. I afdelingen arbejder vi i perioder på tværs af årgangene, så eleverne kan lære hinanden at kende og samtidig udvikle deres samarbejdsevner. Der er et tæt samarbejde mellem klasserne i årgangene, og eleverne føler sig som en del af gruppen. Faglighed for den enkelte er i fokus, og vi bruger læringsstile, der er tilpasset den enkeltes behov. Vi arbejder systematisk med elevernes kundskaber og færdigheder i de enkelte fag, så de får gode basale kompetencer i fagene. Læsning er et særligt indsatsområde på skolen, og derfor arbejder vi med elevernes læsning i samtlige fag. Vi bestræber os på at skabe sammenhæng for den enkelte. Vi har i indskolingen et særligt tiltag, som vi kalder små og store venner, hvor eleverne lærer nogle at kende, som er mere erfarne skoleelever, end de selv er. Vi introducerer eleverne til projektarbejdsformen, og gør derved eleverne i stand til, på lang sigt, at arbejde selvstændigt med faglige emner. Vi samarbejder også med tandplejen og børnehaven Klatretræet i Kibæk, for at sikre at vi ser elevernes liv som en helhed. For at styrke overgangen mellem dagtilbud og skole har vi førskolebesøg, hvor de kommende elever kommer til at lære skolen at kende, før de starter. Samarbejdet med forældrene er væsentligt i forhold til eleverne. Hvis deres skolegang skal lykkes, må det basere sig på et tæt og konstruktivt samarbejde med hjemmet. Derfor tilbyder vi i 1. klasse hjemmebesøg. Vi vægter elevernes fysiske trivsel, og for at sikre at alle får frisk luft i løbet af skoledagen, er det bestemt, at alle elever skal være ude i frikvarteret efter spisepausen. Særlige aktiviteter i afdelingen der understøtter vores pædagogiske arbejde: Legemoduler Overnatninger Skolefester På skolens mellemtrin værdsætter vi tanken om, at alle har værdi uanset, hvad de kan. Vi deles om afdelingens fællesareal Mellemtorvet, som et læringsrum, hvor vi udviser respekt for hinanden. Vi vægter det gode arbejdsmiljø, og laver aktiviteter på tværs af klasser og årgange, der kan styrke elevernes kendskab til hinandens forskelligheder. Vi ønsker, at styrke elevernes opfattelse af at være en del af et fællesskab, der rækker ud over egen klasse. Vi laver en særlig introduktion for 4. årgang både med et intromodul før sommerferien og senere i uge 36, så de bliver taget godt imod i deres nye afdeling, og skaber derved helhed og sammenhæng for eleverne i deres skolegang. Vi ønsker, at alle faste lærere i afdelingen så vidt muligt kender alle elever, og vi har et højt informationsniveau omkring sårbare elever, som kræver særlig hensyntagen. Vi arbejder på at skabe mulighed for, at alle elever kan deltage i læring og fællesskaber. Det faglige arbejde er vigtigt for os. Vi forsøger at skabe udfordringer for alle elever. I den forbindelse arbejder vi meget med elevernes rummelighed over for hinanden, så der i afdelingen er plads til og respekt for alle - uanset fagligt standpunkt. Hos os er tryghed i gruppen samt glæde og kærlighed i aktiviteten en forudsætning for god læring. Vi lægger vægt på et godt samarbejde med forældrene. Vi afholder elevsamtaler, udarbejder elevplaner og afholder elev-forældresamtaler 1-2 gange årligt, hvor vi i fællesskab fastsætter individuelle mål for eleverne. Særlige aktiviteter der understøtter afdelingens pædagogik: Fællessamlinger Drama - vi har scenen, som er let tilgængelig Lejrskoler Individuelle arbejdsformer/ læringsstile Fælles idrætsaktiviteter på blandede hold Vi har en UEA-uge (uddannelse-, erhvers- og arbejdsmarkedskendskab) i en tværsuge Mindst en fælles tværsuge om året 10 11

7 De strategiske spor Liv, lyst og læring - afdeling C Liv, Lyst og Læring - SFO Børneuniverset I udskolingen, hvor vi huser skolens ældste elever, bestræber vi os på at have gode og tillidsvækkende relationer til hinanden. Dette sikres ved en positiv og anerkendende tilgang, hvor vi vægter forskellighed og mangfoldighed i et miljø præget af imødekommenhed og respekt. Vi har en uformel tone i omgangen med hinanden i hverdagen. Vi har særlige forventninger til eleverne om at være deltagende, aktive og tilstede, og eleverne mødes med krav om selvstændighed. Som kompetente og engagerede lærere står vi for faglig veltilrettelagt undervisning, som sikrer, at eleverne opnår kompetencer, indsigt i og viden om egen læring samt almen dannelse. De obligatoriske valgfagslinjer er med til at udvikle elevernes selvstændige valg, og vi giver dem mulighed for at kombinere deres kompetencer på nye måder, hvilket vi ved er noget, der giver dem en god ballast i forhold til videre uddannelse. Vi lægger vægt på det gode samarbejde med både elever og forældre. Vi afholder skole-hjemsamtaler både traditionelt og som cafésamtaler i løbet af skoleåret. Vi afholder elevsamtaler, udarbejder elevplaner og bestræber os på at inddrage eleverne i planlægningen af undervisningen og øvrige aktiviteter. I dagligdagen og i særlige ugeforløb vægter vi samarbejdet på tværs af årgange, fag og klasser. Det er vores mål, at eleverne føler tilknytning til afdeling C, og føler sig som en del af et større fællesskab. Noget af det, der sikrer et godt fællesskab, er gode oplevelser fx ture ud af huset. Vi samarbejder med foreninger, virksomheder og andre i lokalområdet, og vi styrker dermed elevernes mulighed for udvikling af deres kompetencer. Særlige aktiviteter der understøtter afdelingens pædagogiske arbejde: Introture i begyndelsen af hvert skoleår Arbejde med den internationale dimension, innovation og entreprenørskab Skole-hjemsamtaler, cafésamtaler, elevsamtaler og elevplaner Lejrskoler, udveksling og skolerejser Vi ønsker, at SFO skal være et sted, hvor børnene skal føle sig velkomne og trygge. Vi vægter at arbejde med børnenes sociale kompetencer, og vi bestræber os på at hjælpe børnene med at lære at løse egne konflikter. Vi har en forståelse for, at alle børn er forskellige, hvilket er vigtigt, at børnene lærer. Det er af værdi for os, når børn, som starter på sidelinjen, ender som aktive medspillere. Som LP- institution arbejder vi med gode relationer mellem børnene og mellem børn og voksne. Vores aktiviteter er båret af et ønske om at give alle børn mulighed for at deltage, blive udfordret og indgå i et forpligtende fællesskab. Vi har, som personale, en positiv tilgang til vores arbejde i SFO en. Vi engagerer os i institutionens liv og agerer, når vi ser eller hører om noget, der ikke fungerer. Det betyder, at vi i forhold til forældrene er opmærksomme på at lytte, informere og være i dialog med dem. Forældrene er aktive medspillere, der er med til at sikre tryghed for børnene. Vi prioriterer daglig kontakt med forældrene, og vi er konkrete ved henvendelser til dem. Vi vægter at fortælle om gode oplevelser. Vi deltager i ressourcecentermøder, netværksmøder o. lign., hvor vi sammen med skolens øvrige personale arbejder med løsninger for børn med behov for særlig støtte og hjælp. Vi deler bekymringer, viden og information på tværs for at skabe de bedste muligheder for alle børn. Vi vægter sammenhæng for børnene, og vores arbejde er karakteriseret af helhedstænkning, også når vi i personalegruppen skifter team. Det er vigtigt for os, at der er sammenhæng mellem det, der sker i børnenes skoletid og i SFO en. Vi arbejder med mål og indholdsbeskrivelser, der sikrer høj grad af faglighed. Vi arbejder systematisk med brug af SMTTE-modellen samt evaluering og dokumentation bl.a. fotos. Vi tager løbende relevante kurser og holder os fagligt opdaterede Særlige aktiviteter der understøtter SFO ens pædagogiske arbejde: Hyttetur / overnatning Fælles emneuger Fødselsdagsfest Leg, motorik og bevægelse på legeplads, hoppepude, multibane, tumlerum, hallen med fokus på samarbejdsøvelser og fællesskab Såvel børnestyrede som voksenstyrede aktiviteter Børnene lærer at vente på tur fx køkultur i frugtbod i Klubben Personalet siger goddag, giver hånd og har øjenkontakt med alle børn 12 13

8 De strategiske spor KOMMUNIKATION Samarbejdet om skolen Kommunikation er vigtig for, at ting kan ske og blive forstået. Derfor er arbejdet med hele tiden at gøre sig umage med at kommunikere bedst muligt en vigtig del af visionen. For gennem god kommunikation fortælles de gode historier, som Kibæk Skole rummer. Kibæk Skoles strategi omkring kommunikation bygger på, at åbenhed, respekt og anerkendelse er grundstenen i god kommunikation samspillet mellem elever, forældre, lærere, pædagoger og ledelse sker i en respektfuld dialog som udgangspunkt for børnenes læring, trivsel og udvikling konflikter løses konstruktivt med rette vedkommende på rette tid modtageren bestemmer hvornår kommunikationen er modtaget og forstået vi gør hinanden gode gennem positiv dialog om skolen For at understøtte dette i praksis er der udarbejdet retningslinjer for kommunikation afholdes skole-hjemsamtaler og forældresamtaler i SFO afholdes der elevsamtaler benyttes skoleintra udgives Forældretryksen udsendes nyhedsbreve afholdes åbent hus dage er der oprettet trivselsråd afholdes forældremøder/informationsmøder er det afgørende, at alle tager ansvar for at tingene bliver sagt til rette vedkommende på rette tid kan man altid kontakte ledelsen Et godt samarbejde om skolen bygger på Liv, Lyst og Læring, og dette skabes, når vi alle sammen gør vores bedste for at samarbejde bedst muligt. Det gøres ved at tale med hinanden og ikke om hinanden. Kibæk Skoles strategi omkring samarbejdet om skolen bygger på, at der er åben, ærlig og positiv dialog et godt forældresamarbejde om trivslen på skolen gensidig respekt og anerkendelse for synspunkter og holdninger fokus på ressourcerne hos både familierne og eleverne loyalitet om de aftaler, der indgås et trygt samarbejde, hvor man kan henvende sig til både lærere og ledelse med bekymringer For at understøtte dette i praksis forventes det, at alle møder velforberedte, udhvilede og mætte i skole er der et godt og relevant informationsniveau fra forældre, lærere og SFO-personalet både gennem dialoger, møder og på skoleintra er der etableret trivselsråd i alle klasser og forældreråd i SFO, som sikrer at alle er med er der et godt samarbejde mellem lærere og SFO-personalet er der plads til alle, med det de kan byde ind med inddrages forældrene bedst muligt allerede fra skolestart tages der hurtigt hånd om problemstillinger, bekymringer og udfordringer alle skal opleve den gode dialog, også selvom de ikke har/får ret alle udviser imødekommenhed og nærvær alle er forskellige og har forskellige måder at kommunikere på 14 15

9 De strategiske spor LEDELSE ELEVINDDRAGELSE Skolens virksomhed er forankret i politisk fastlagte mål i folkeskoleloven samt i retningslinjer og principper udstukket af skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen, herunder kommunens værdier: udfoldelsesfrihed økonomisk sans professionalisme god dømmekraft Ledelsesteamet på Kibæk Skole skal sikre en fælles retning for skolens virksomhed med størst mulig respekt for mangfoldigheden. Det er en central ledelsesopgave at arbejde for, at der gennem dialog skabes balance mellem ydre krav og styring og skolens egen kultur og handlemuligheder. Ledelsen sikrer, at der arbejdes bevidst på skolen med at opnå viden om og forståelse for, hvad der kendetegner og har betydning for udvikling af skolens kultur og organisation. Ledelsen arbejder for at sikre at alle medarbejders behov for kompetenceudvikling tilgodeses. For ledelsen på Kibæk Skole er tillid, tryghed og åbenhed af stor betydning for udviklingen af et godt læringsmiljø for vores elever. Vi ønsker, at alle tager ansvar for opgaveløsningen i skolens hverdag på en engageret måde, der kendetegnes ved høj grad af faglig indsigt. Vi ønsker en uformel og afslappet stemning, hvor der er plads til humor. For at understøtte dette i praksis møder vi hinanden i en åben og anerkendende atmosfære, og vi arbejder ud fra en høj opgaveansvarlighed møder vi personalet med anerkendelse, og vi er kompetente i de fælles arbejdsprocesser Møder vi omverdenen med respekt, samarbejdsvilje og høj faglighed. Vi giver alle samarbejdspartnere troværdig og professionel sparring I forbindelse med Vision Kibæk Skole Liv, Lyst og Læring har de ældste elever på skolen givet deres første bidrag til visionen. Elever i klasse er blevet spurgt om, hvad de mener skaber Liv, Lyst og Læring i skolen. Det er der kommet rigtig mange gode ting ud af. Blandt andet formulerer eleverne deres bud på god undervisning, gode rammer og det gode fællesskab. Deres svar er præget af udstrakt glæde ved deres skolegang og ved at komme i skole, og de lægger vægt på at de fx har fået renoveret skolens afdeling C. Eleverne er meget engagerede, og de føler sig anerkendt og lyttet til i forbindelse med visionsprocessen. Skolebestyrelsen og ledelsen er stolte af at have elever, der med stor entusiasme og gå-på-mod ønsker at bidrage positivt til skolens udvikling. Svarene ligger i tråd med de øvrige elementer i Vision Kibæk Skole Liv, Lyst og Læring, der omhandler de 4 spor, den faglige profil, kommunikation, samarbejdet om skolen og ledelse. Skolen vil i den kommende tid arbejde videre med idéer og forslag fra eleverne i elevråd og på fællessamlinger i afdelingerne. For at understøtte dette i praksis har ledelsen givet en umiddelbar tilbagemelding til eleverne(elevrådet) om deres samlede idékatalog har ledelsen videregivet viden til lærerne om elevernes ønsker i forhold til undervisning og aktiviteter deltager ledelsen i fællessamlinger i afd B og C, når der er behov for dialog arbejder vi på en præcisering af, hvordan udeundervisning kan foregå arbejder vi på, at SFO inddrager de yngste elever i visionsprocessen 16 17

10 Yderligere information: Kibæk Skole Velhustedvej Kibæk telefon

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur ACTIVE LIVING STRATEGI Strategi for læring i Børn & Kultur STRATEGI FOR LÆRING 2 Januar 2016 Forord I Esbjerg Kommune har vi fokus på børn og unges læring. Vi ønsker, at vores børn og unge skal indgå i

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde

Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde Guide til arbejdet med pejlemærket om forældrepartnerskab/ forældresamarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære ledere og personale I 2012 arbejdede det pædagogiske kvalitetsudvalg

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning.

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. Antimobbestrategi for Nærum Skole Gældende fra den 01-10-2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. BEGREBER

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Vi gør brug af differentieret undervisning, og elever der har behov tilbydes et fagligt løft.

Vi gør brug af differentieret undervisning, og elever der har behov tilbydes et fagligt løft. Indskolingen Faglighed med kreativitet. Vi lægger stor vægt på forskellige arbejds- og samarbejdsformer for at eleverne kan agere i det kreative læringsmiljø. Kreativ undervisning kan eksempelvis være

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Kerteminde Byskoles trivselspolitik

Kerteminde Byskoles trivselspolitik Kerteminde Byskoles trivselspolitik 1. Baggrund Kerteminde Byskoles trivselspolitik bygger på folkeskoleloven og loven om undervisningsmiljø samt Kerteminde Kommunes Børne-og ungepolitik. Folkeskoleloven:

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag oktober 2010 Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag - oktober 2010 Herstedøster Skole Trippendalsvej 2 2620 Albertslund www.herstedosterskole.skoleintra.dk T 43 68 73 00 Herstedøster

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Forventningsfolder

Forventningsfolder Forventningsfolder 2014-2015 Kære Forældre Velkommen til Egekratskolen i Grimstrup. Egekratskolen er en velfungerende og udviklingsorienteret landsbyskole i et tilsvarende velfungerende lokal samfund,

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Jette Madsen, børnehaveklasseleder Taghrid El-Abed, børnehaveklasseleder Pædagog fra institution Vestre Pædagog Heidi fra Forårs-SFO i foråret Lærer fra indskolingen Peter Jensen

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser. for Skolefritidsordningerne på Grundskolerne i Tønder Distrikt.

Mål- og indholdsbeskrivelser. for Skolefritidsordningerne på Grundskolerne i Tønder Distrikt. Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordningerne på Grundskolerne i Tønder Distrikt. April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Tønder Distrikts Sfo er Begrundelse for mål-

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Løsning Skoles antimobbestrategi

Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles vision er, at vi i samarbejde med forældrene vil udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Løsning skoles profil er INNOVATION og ENTREPRENØRSKAB,

Læs mere

HVOR GOD ER VORES SKOLE?

HVOR GOD ER VORES SKOLE? Hvor god er vores skole evalueringsmodel for Fredensborg Kommune april 2009 s. 1/8 HVOR GOD ER VORES SKOLE? 1 Vores skole opfylder kriteriet til fulde 2 Vores skole opfylder kriteriet i høj grad 3 Vores

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev. Herunder visualisering og tydelige rammer.

Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev. Herunder visualisering og tydelige rammer. SIAA klasser Kære forældre, Velkommen til Kobberbakkeskolens SIAA klasser. SIAA står for Struktur, inklusion, autisme i almen. Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev.

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Mål og handleplan SFO Højvangskolen

Mål og handleplan SFO Højvangskolen Mål og handleplan SFO Højvangskolen Overskrift MEDINDFLYDELSE Sammenhæng SFO tid er børnenes frie tid og skal derfor opleve en SFO, hvor de har stor indflydelse på hvad de vil udfylde dagen med. Mål Børnene

Læs mere