EFTERSKOLENS INDHOLDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFTERSKOLENS INDHOLDSPLAN 2014-2015"

Transkript

1 EFTERSKOLENS INDHOLDSPLAN

2 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER. I henhold til ministerielle krav om synlighed og tilgængelighed af skolens virksomhed følger her skolens indholdsplan med beskrivelse af, hvordan vi opfylder lovens hovedsigte gennem undervisning og samvær. Ydermere vil der være beskrivelser af såvel samvær som undervisning samt en beskrivelse af, hvorledes vi agter at lede frem mod de af os selv fastsatte mål Der er således tale om en uddybning af værdigrundlaget og det nærmere formål. Indholdsplanen vil være tilgængelig via skolens hjemmeside. Indholdet fremgår af næste side. 2

3 Indhold... 2 Indledende bemærkninger Formålet hvad og hvorfor?... 5 Værdigrundlaget... 5 Skolens elevsammensætning... 6 Værdigrundlaget - en uddybning i forhold til efterskoleformen... 6 Livsoplysning... 6 Folkelig oplysning... 7 Forskellighed og mangfoldighed... 7 Demokratisk dannelse... 7 Pædagogisk værdigrundlag... 8 Praksis hvordan?... 9 Undervisningen... 9 Valgfagene generelt og hver for sig Visionen for vores valgfag:... 9 Drama og musik Ridning Friluft Medie Kreativt værksted Obligatoriske boglige fag Gennemsnitligt ugentligt antal lektioner for fagene: Skema Evaluering af elevernes faglige udvikling Årsplan Kontaktgruppen Fællestimer Aftenforedrag Skolevejledning Projektopgave

4 Teaterugen Inklusion Ture i løbet af året Afslutningstur Dagens start/morgenmad: Middagsmaden Elevernes frie tid og vores tilsyn Sengetid/nattero Weekender Rengøring Køkken Lektietimen samt lektiecafé Fester Afsluttende kommentarer

5 FORMÅLET HVAD OG HVORFOR? VÆRDIGRUNDLAGET Efterskolen DUI Leg og Virke Bisnapgårds værdigrundlag er overensstemmende med værdigrundlaget for den socialdemokratiske børne- og familieorganisation DUI LEG og VIRKE og den socialdemokratiske arbejderbevægelse. Værdigrundlaget kan udtrykkes i centrale begreber som: Demokrati, solidaritet og fællesskab. Vi tror på, at opholdet på Bisnapgård vil lære eleverne om værdien af demokratisk solidaritet og sammenhold samt om disse værdiers betydning for udvikling af fællesskabet og den enkelte. Skolens rammer skal således skabe grundlag for, at eleverne som hele mennesker i tanke, følelse og adfærd kan udvikle sig personligt, fagligt og socialt via et tillidsfuldt og ansvarligt samarbejde med jævnaldrende og voksne. Vi lægger vægt på, at eleverne får mulighed for at udvikle forståelse for og kritisk stillingtagen til deres omverden og deres egen virke heri, at de bliver i stand til at formulere faglige og udviklingsrelevante problemstillinger og arbejde kompetent og projektorienteret med løsningen af disse. Skolen forventer, at eleverne i denne proces bliver bevidste om lokale, regionale og globale menneskelige og miljømæssige forhold for at blive i stand til at arbejde for en verden med bæredygtige produktions- og levevilkår. Vi tror endvidere på værdien af, at eleverne udvikler tolerance og forståelse for andre folkeslag og værdier end vores egne med henblik på, at verden udvikler sig på en værdig og retfærdig måde, hvor såvel åndelige som materielle værdier fordeles ligeligt. Skolen lægger vægt på, at eleverne har og udvikler respekt for skolen og dens værdigrundlag på en måde, der er synlig i deres adfærd såvel i som uden for skolen for at indøve sunde vaner i omgang med hinanden og materielle værdier. 5

6 SKOLENS ELEVSAMMENSÆTNING. Skolens tilbud er for alle og vores elevsammensætning afspejler samfundet. Ved et skoleårs afslutning visiteres eleverne videre til yderligere et grundskoleforløb i folkeskolen eller på en efterskole, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser eller produktionsskoler. Vi optager gerne såvel anden- som tredjeårselever. Vi oplever i stigende grad en søgning af elever, der af faglige eller sociale årsager ikke er uddannelsesparate i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Til denne målgruppe tilbyder vi et særligt forløb, som vi benævner Uddannelse til alle. Dette er beskrevet nærmere her: LINK På skolen råder vi over 107 sengepladser. Vi har 3 klasser, der fordeler sig sådan: 8. klasse 9. klasse 10. klasse VÆRDIGRUNDLAGET - EN UDDYBNING I FORHOLD TIL EFTERSKOLEFORMEN Skolens værdigrundlag er meget udførligt beskrevet. Hertil skal der dog alligevel knyttes nogle kommentarer. Hovedsigtet med hele skoleformen er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Som det fremgår af ovennævnte værdigrundlag, har vi ikke i udarbejdelsen af dette skelnet mellem de 3 dannelsesperspektiver i skoleformens hovedsigte men her er, hvad der tænkes ind i de 3 begreber: LIVSOPLYSNING Livsoplysning er aspekter ved livet, som rummer universelle og almenmenneskelige problemstillinger. Livsoplysning har med selve det at være menneske at gøre. På Bisnapgård vil vi danne eleverne til livsduelige mennesker, der er i stand til at finde frem til et holdbart livsgrundlag: Eleverne skal have selvtillid forstået som en fuldstændig tro på, at livet er værd at binde an med og en tillid til at turde vælge i livet. De skal udvikle holdninger og lære at tage vare på sig selv og andre. Et rigt liv handler ikke bare om penge men i lige så høj grad om livsmod, livsindhold, samvær, forbundethed med andre og om menneskelige kvaliteter. 6

7 FOLKELIG OPLYSNING Folkelig oplysning omhandler, hvor livsoplysningen her med det enkelte menneske at gøre, det, hver enkelt menneske har sammen altså lidt forenklet sagt: Det borgerlige liv, folket og fællesskaberne. Det bygger på fortælling, historie og kultur. På Bisnapgård vil vi lære eleverne, at det netop er sammen med andre, man rykker og bliver klogere på sig selv og livet. De skal lære at have øje for, om alle har det godt og drage omsorg derfor. FORSKELLIGHED OG MANGFOLDIGHED Forskellighed og mangfoldighed er vigtige ord. Eleverne skal lære at have blik for, om andre har det godt eller har brug for støtte og hjælp. Vi skal tænke på andre end os selv både globalt men også i det helt nære sociale liv på efterskolen - f.eks. ved værelsesflytninger. Solidaritet vises også i skolens ånd og tone. DEMOKRATISK DANNELSE Demokratisk dannelse omhandler processer, der fastholder og udvikler demokrati bredt forstået. På Bisnapgård vil vi motivere eleverne til et aktivt medborgerskab ved at fordre aktiv deltagelse i demokratiske processer på skolen. Eleverne skal udvikle politisk bevidsthed, da det er vigtigt at have politiske holdninger/tanker om det samfund og det fælles liv, vi er en del af. Eleverne skal udvikle et aktivt medborgerskab og skal ikke blot høre om demokrati og demokratiets historie. Demokrati skal leves hver dag på vores skole, ved at eleverne praktiserer det og oplever det. Derfor er arbejdet i elevrådet og dets samspil med fællesmøder, kontaktgruppemøder samt skolens ledelse vigtige processer. Eleverne skal opleve reel indflydelse på skolens hverdag, således at der udvikles en grundlæggende tro på og en stor lyst til, at ting, hvis man ønsker det, kan forandres. Arbejdet i kontaktgrupperne, i den daglige undervisning, i aftenaktiviteter mm. skal lære de unge væsentlige træk ved demokratiets etiske og praktiske spilleregler. De unge skal her opleve, at demokrati er samtale, argumenters saglighed og det at lytte. Eleverne skal have medbestemmelse i en lang række situationer, da det er måden, hvorpå man udvikler ansvar over for egen læring og over for efterskoleopholdet. 7

8 Eleverne skal opleve demokratiske spilleregler gerne deres begrænsninger men først og fremmest reel indflydelse på skolens hverdag, således der udvikles en grundlæggende tro på og en stor lyst til, at ting, hvis man ønsker det, kan forandres. Samværs- og arbejdsformer, som styrker den gradvise udvikling af ansvarlighed i og uden for undervisningssituationer prioriteres højt. Samværet skal her opleves som et forpligtende samvær. Eleverne skal have medindflydelse og medansvar nogle gange medbestemmelse - over de for dem nødvendige og væsentlige områder, men under respekt for love/bekendtgørelser og aftaler mm. Demokrati er også at vide, hvornår man ikke har det. PÆDAGOGISK VÆRDIGRUNDLAG Som en konsekvens af værdigrundlagets formuleringer bygger skolens pædagogiske linje på samtalen som et middel til at støtte eleverne i deres læringsproces fra barn til voksen. Vi har besluttet at anvende den anerkendende pædagogik som vores menneskesyn. Herved møder vi konstant eleverne i øjenhøjde. Vi vil meget gene være rollemodeller for deres personlige dannelsesprojekt, så de har noget og nogle at spille bold op ad. De skal i det daglige både når vi underviser, har tilsyn eller i det hele taget er på skolen - møde os som voksne med personligt engagement, højt humør og faglig dygtighed. Vi ser os selv som undervisere i skolens værdigrundlag. Vi tilstræber at have inkluderende regler/rammer, der bygger på tryghed og accept af forskellighed. Det betyder ikke, at alle skal gennemføre efterskoleopholdet (f.eks. er indtagelse af alkohol og rusmidler er bortvisningsgrund), men det betyder, at alle skal have mulighed for det. Derfor bygger skolens pædagogiske linje på ansvarliggørelse. Skønt sætningen Frihed under ansvar er meget klicheagtig, er det for os at se, dette ansvar, der er det altafgørende i elevernes dannelsesprojekt. Skolens ånd og tone er således ikke båret af afrettelse og disciplinering, men af samtale, tryghed og ansvarliggørelse. 8

9 PRAKSIS HVORDAN? UNDERVISNINGEN Undervisningen i den skemalagte tid er Bisnapgårds kerneydelse. Vi tilbyder min. 29 lektioner om ugen bygget op omkring fællestimer, boglige timer, kontaktgruppetid, foredrag og valgfag. Her følger en beskrivelse af skolens fag: VALGFAGENE GENERELT OG HVER FOR SIG. De 5 valgfag: Ridning, Friluft, Musik og Drama, Krea og Medie er de fag, vi ønsker, vores elever skal vælge skolen på. Valgfagene indgår i skemaet med op til 4 lektioner om ugen herudover har de i løbet af skoleåret en del hele dage og vil indgå i nogle af vores projekter. VISIONEN FOR VORES VALGFAG: Eleverne skal: Dygtiggøre sig inden for valgfagets emner og metoder. Opnå kompetencer i faget, der gør eleven i stand til at vælge i hvor stor grad, faget skal have indflydelse på valg af fremtidig job/uddannelse/hobby. Se muligheder/perspektiver for faget som eleven ikke var bekendt med ved kursusstart. Selv at sætte sig mål, der evalueres løbende. Udvikle sig individuelt/ finde sin force, sit individuelle udtryk o.l. Blive klogere på faget, bevare engagementet og fortsat synes, det er sjovt. 9

10 Nedenstående følger beskrivelser af de enkelte valgfag henvendt direkte til eleverne: DRAMA OG MUSIK Har du lyst til arbejde med musik og teater? Har du lyst til at udfordre dig selv? Har du måske lyst til at vise andre, hvad du kan? Vi arbejder med områder som: Sammenspil, sang, dans, rytmelære, teatersport, happenings, teaterforestillinger og meget mere. Vi arbejder i dybden og laver projekter på tværs. Du vælger selv i kortere og længere perioder, hvilket overordnet område, du vil arbejde med f.eks. musik og teater. Du lærer at samarbejde og kan måske lave en opsætning af dit eget skuespil og udvikle din musikalske kunnen i bandsammenspil. Korsang og rytmisk dans som f.eks. rock, hip hop og funk indgår som fælles aktiviteter. RIDNING På Bisnapgård kan du have din egen hest med, eller du kan bruge skolens heste. Vi tilbyder en spændende undervisning med udgangspunkt i dressur. Vi har egen runddel samt dressur- og springbane samt en mindre millitarybane. Endelig er skolen beliggende i utrolig skønne naturomgivelser ned til både Limfjorden og Kattegat og med ganske få kilometer til større mose- og skovområde. I undervisningen får du mulighed for at tage Dansk Rideforbunds ridemærker. Du lærer om hestens røgt og pleje. Du oplever heste spændt for vogn, og vi tager på ture i den nærliggende natur med overnatning. 10

11 FRILUFT Høj adrenalin og koncentration kombineres på dette valgfag. Det kræver, at du elsker at bruge din krop og ikke er bange for, hverken udfordringer eller for at have det sjovt. Der vil indgå: Mountainbike, orienteringsløb, samarbejdsøvelser, bueskydning, klatring, diverse boldspil, almindelig idræt, primitiv madlavning, bål og lejraktiviteter. På dette valgfag kan du også spille golf. Fysiologi/ernæring: Teori om kroppens funktioner, kost og træningslære. MEDIE På medie får du mulighed for at lære om film. Vi ser film lige fra Hollywood til undergrundsfilm fra internettet. Vi arbejder med virkemidler og redigering og går på opdagelse i vores omgivelser og laver mange forskellige typer af film. Vores produkter kan bruges i dagligdagen på skolen, vi kan indsende vores film til konkurrencer med andre unge fra Danmark, eller vi kan uploade vores film til de moderne digitale communities på nettet. KREATIVT VÆRKSTED På kreaværkstedet får du mulighed for at fordybe dig med fagets mange forskellige udtryksformer og lave dit helt eget udtryk eller gå sammen med en gruppe og lave forskellige former for kunstværk. Vi laver udstillinger og ferniseringer på skolen og er også udadvendte og laver ting til og med andre fra vores omgivelser. På Kreaværkstedet lærer du teorier om udtryksformer og fortolkningsmuligheder inden for de forskellige kunstarter. 11

12 OBLIGATORISKE BOGLIGE FAG. På Bisnapgård tilbyder vi en undervisning, der står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Som elev i 9. klasse på efterskolen er følgende fag obligatoriske: Dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik, geografi, biologi, samfundsfag, historie og kristendom samt motion/idræt. Som elev i 10. klasse er følgende fag obligatoriske: Dansk, matematik og engelsk. Herudover kan 10.klasses elever vælge tysk, og fysik samt motion/idræt. Fælles for de øvrige ovennævnte fag er, at der er tale om prøvefag, der afsluttes med folkeskolens prøver enten FSAeller FS10-prøven. Slutmålene for alle fag følger på Bisnapgård folkeskolens fællesmål, hvorfor indhold og mål for alle fag tillige med tekstopgivelseskrav, pensum, regler og retningslinjer for prøver og censorvirksomhed følger folkeskolens bekendtgørelser. Dette er gjort for, at man på ingen måder efter et efterskoleophold på Bisnapgård skal stilles ringere, hvad angår formelle krav til f.eks. gymnasiale uddannelser o.l. Hvad angår standpunkts- og prøvekarakterer henviser vi til ministeriets hjemmeside. Dette kan ses ved at klikke her: KarakterFordeling&rs:Command=Render&InstNr= Overgangsfrekvensen til anden uddannelse kan endvidere ses her: Render&InstNr=

13 GENNEMSNITLIGT UGENTLIGT ANTAL LEKTIONER FOR FAGENE: Dansk: 5 Matematik: 3 Engelsk: 3 Tysk: 3 Fysik: 3 Geografi: 1 Biologi: 1 Samfundsfag: 1 Historie: 1 Kristendom: 1 Idræt: 1 Herudover konverteres enkelte dage om til fagdage f.eks. op til FSA og FS10-prøverne. Beskrivelser af de enkelte fag kan ses her: 13

14 SKEMA Skolens skema ser således ud: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Rengøring Rengøring Rengøring Rengøring Rengøring Middag Middag Middag Middag Middag Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Åbne værksteder Åbne værksteder Åbne værksteder Åbne værksteder Lektietime Lektietime Lektietime Lektietime Aftensamling Aftensamling Aftensamling Aftensamling 14

15 Nedenfor ses skolens faglærerfordeling. Fag 8. klasse 9. klasse 10. klasse Dansk Mie Schaumann Peter Y. Knudsen Susanne Knudsen Matematik Line Christensen Mie Schaumann Lars Nielsen Engelsk Peter Y. Knudsen Line Christensen Andreas H.-Kendellen Tysk Christian Brosolat Susanne Knudsen Susanne Knudsen Fysik Maiken Würtz Maiken Würtz Lars Nielsen Geografi Maiken Würtz Maiken Würtz Biologi Maiken Würtz Lars Nielsen Samfundsfag Andreas H.-Kendellen Line Christensen Historie Mie Schaumann Peter Y. Knudsen Kristendom Andreas H.-Kendellen Peter Y. Knudsen Idræt Mie Schaumann Line Christensen Susanne Knudsen EVALUERING AF ELEVERNES FAGLIGE UDVIKLING Elevernes faglige udvikling følges og evalueres løbende i de enkelte fag. Der afholdes terminsprøver på alle klassetrin. På de ugentlige medarbejdermøder drøftes eleverne på skift. Der tages udgangspunkt i den enkeltes faglige udvikling, motivation samt adfærd i undervisningsmæssige sammenhænge. Derudover holder kontaktlærerne hyppige individuelle evalueringssamtaler med respektive elever. Kontaktlærerne fungerer som bindeled til elevernes familier/bagland, og de formidler løbende oplysninger om elevernes udvikling. 15

16 Der afholdes 2 forældredage i løbet af året. På disse møder gennemgås elevernes elevplaner, og der udarbejdes i den forbindelse aftaler om nødvendige tiltag i forhold til elevernes faglige udvikling. Forældredagene afholdes i slutningen af november samt i begyndelsen af marts. Op til forældredagene gives der standpunktskarakterer. ÅRSPLAN Årsplanen for skoleåret 2014/15 ses ved at klikke på dette link: KONTAKTGRUPPEN 1 lektion om ugen for alle. Der tages udgangspunkt i elevernes hverdag på efterskolen her og nu, men også i livet i det hele taget, og der sikres processer, der fastholder eleverne i et demokratisk engagement. Timerne er undervisning i dannelse og værdier og finder sted både i den skemalagte undervisningstid med 1 time ugentligt samt i løbet af ugen efter behov. På Bisnapgård har vi delt kontaktgrupperne op i køn, så pigegrupperne har de kvindelige lærere, og drengegrupperne har de mandlige lærere. I kontaktgruppearbejdet forsøger vi at lære eleverne om egne potentialer som både elev (vejledning) og menneske (dannelse) med udgangspunkt i de kønsspecifikke forhold, der gælder for såvel drenge som piger. Hver kontaktgruppe har ud over tiden i kontaktgruppen også praktiske opgaver. Hver gang kontaktlæreren har aftenvagt, er dennes gruppe i køkkenet og stiller aftensmaden frem og sørger for oprydning og opvask efter måltidet. Gruppen har ansvaret for oprydning og renholdelse af et område enten et sted i skolens bygninger eller et sted på arealerne. Her er opgaven at sikre at der altid ser ryddeligt og pænt ud. Endelig har alle kontaktgrupper ansvaret for arrangementet i forbindelse med kontaktlærerens aften og weekendvagter. Vi tilstræber, at der hver måned i en af weekenderne er et tilbud, hvor det er eleverne i en kontaktgruppe, der står for aktiviteten. 16

17 FÆLLESTIMER Fællestimerne er for alle. Timerne har livsoplysningen som mål. Gennem eksempler fra litteratur, filosofi, kunst, historie, kristendomskundskab, aktuel nyhedsformidling, livet på efterskolen gives der eksempler til refleksion på levet liv og de dilemmaer og aspekter ved livet, som rummer universelle og almenmenneskelige problemstillinger. Timerne har med selve det at være menneske at gøre. Vi vil gerne danne eleverne til livsduelige mennesker, der er i stand til at finde frem til et holdbart livsgrundlag. Det er visionen at ovennævnte refleksioner også kommer i spil i disse timer. AFTENFOREDRAG I løbet af et skoleår vil der være et aftenforedrag på skolen. Emnerne kan variere meget, men tager primært sit udgangspunkt i livsoplysningen og/eller den folkelige oplysning. Hvert år vil der være politiske foredrag og foredrag, der omhandler sundheds- og seksualundervisning samt familiekundskab. SKOLEVEJLEDNING Skolens vejleder er Susanne Knudsen, som kan træffes på telefon Formålet med vejledningen på Efterskolen Bisnapgård er at udvikle elevernes uddannelsesparathed samt at bidrage til, at der træffes det rigtige valg med hensyn til ungdomsuddannelse og karriere. En meget væsentlig del af Efterskolen Bisnapgårds arbejde går ud på at vejlede eleverne, så de får det optimale ud af deres faglige og personlige kompetencer. Dette arbejde varetages af skolens ungdomsuddannelsesvejleder. Med udgangspunkt i et integreret vejledningssyn og i samarbejde med lærere, kontaktlærere og forældre, hjælper vi eleverne med at udarbejde en uddannelsesplan. I efterårsperioden møder foregår vejledningen i undervisningen i form af vejlednings og karrieredage. I 10. klasse er der afsat en ugentlig undervisningstime, der handler om Dit liv. 17

18 Skolens 9. klasse deltager i skolens erhvervspraktik, som udarbejdes af skolens vejleder i samararbejde med lokale virksomheder og UU Aalborg. Skolens 10. klasse deltager i udvidet brobygning. Sammen med skolens vejleder forlægges undervisningen til tider til Tech College Aalborg, hvor eleverne møder 5 forskellige ungdomsuddannelsesindgange. Elever i 8. og 9. klasse kan deltage i dele af den udvidede brobygning, hvis det er nødvendigt for at blive for uddannelsesparat. Elever i 10. klasse skal udarbejde en obligatorisk selvvalgt opgave, der vil blive bedømt med en udtalelse og en karakter, hvis eleven ønsker det. Den obligatoriske opgave skal tage udgangspunkt i den enkeltes uddannelsesplan, uddannelsesønsker og valg af ungdomsuddannelse. OSO- opgaven indledes med en fælles introduktion og processen afsluttes med, at eleverne laver en messestand, hvor opgaverne fremlægges for skolens vejleder og lærere. Projektopgaven i 9. klasse udarbejdes samtidigt med 10. klasses OSO-opgave. I løbet af januar og februar sørger skolens vejleder i samarbejde med elever og forældre for den koordinerede tilmelding til ungdomsuddannelserne eller 10. klasse. Forældrene underskriver og afsender tilmeldingen. PROJEKTOPGAVE Alle elever i 9. klasse arbejder med en projektopgave i 5 sammenhængende dage. Lærerene laver en udtalelse og der gives en karakter. Der er eleven selv, der afgør om karakteren skal fremgå af afgangsbeviset. 18

19 TEATERUGEN Skolen har en årlig teateruge. Målet med teaterugen er, at eleverne gennem en planlagt, fremadskridende og målrettet proces lærer at tilegne sig og udvikle/forædle forskellige relevante kompetencer og færdigheder, der erkendes som nødvendige for at nå et fælles mål og resultat nemlig opførelsen af et teaterstykke. Der arbejdes i forskellige værksteder: Kulisser, musik, teater, dans, scene, sminke, lyd, håndværk til scene og stoleopsætning, presse osv. Eleverne skal erkende alle disse dele som lige vigtige og opleve vigtigheden af ansvar, engagement og dygtighed i et forpligtende arbejdsfællesskab, og at det er sammen med andre, man virkelig rykker. Herudover skal eleverne stifte bekendtskab med teateret som genre og udtryksform samt den mangfoldighed af arbejdsopgaver, der følger med, når et større arrangement skal etableres. Således ses teaterugen som en del af skolens hovedsigte omkring folkelig oplysning. INKLUSION Skolens inklusionstilbud fremgår af det særlige afsnit herom på skolens hjemmeside. TURE I LØBET AF ÅRET. På Bisnapgård har vi gennem årene eksperimenteret med forskellige former for ture. Der har gennem en lang årrække været en tradition for at tage på lejrskole skiftende fra år til år med forskellige frilufts-/kulturture. Dette skyldes hensynet til anden-årselever, så de ikke to år i træk skal på samme type. I skoleåret 2014/15 planlægges der med et lejrskoleophold i Nordtyskland. Lejrskolen planlægges ud fra følgende kriterier: 1. Turen er en fællestur, hvor alle elever deltager. Turen er meget vigtig i forhold til hele efterskoleopholdets dannelsesprojekt omkring fællesskab. F.eks. bør der være et fællesrum, hvor alle kan mødes om aftenen eller om eftermiddagen. 2. Turen finder sted i et skoleår senest i april. Turen er planlagt senest 1 år før, den finder sted mht. sted, tid mm. 3. Det tages udgangspunkt i, at turen varer fra mandag fredag. 19

20 4. Turen skal indeholde forskelligartede projekter, således at flere og mindst 2 aspekter/aktiviteter/fag tilgodeses inden for emner som f.eks. historie, idræt, friluftsliv, samfundsfag, kultur eller håndværk. Aktiviteterne afspejler lokalitetens kultur eller tage afsæt i en for området og landskabet typisk sport. 5. Eleverne forberedes til kulturelle/historiske/sproglige aktiviteter, således de får mest mulig kvalitet ud af f.eks. et besøg på museum, musik/teaterarrangementer m.m. Lejrskoleudvalget gør opmærksom på relevante fag, der skal inddrages. Faglærerne har ansvaret for, at der undervises i disse emner på en sådan måde, at der skabes faglig kvalitet i lejrskoleopholdet. AFSLUTNINGSTUR I den sidste uge tager skolen på afslutningstur til Fårup Sommerland. Der undervises i forskellige friluftslivs- og sportsaktiviteter. DAGENS START/MORGENMAD: Alle skal møde til morgenmad mellem Nattevagten fører kontrol med at alle møder til måltidet. Eleverne sidder i kontaktgrupper og gruppen kan først starte måltidet, når alle i gruppen er mødt. Vi ønsker hermed at lære eleverne, at man selvfølgelig står op, når en ny dag starter; at man bliver set alle siger godmorgen og at det er betydnings- og meningsfuldt, at man er til stede som en del af fællesskabet. Vi lærer eleverne at tage ansvar for hinanden ved at måltidet først starter når alle er til stede. MIDDAGSMADEN Der er mødepligt. Også her sidder vi i kontaktgrupper. Vi ser, at flere og flere måltider i danske hjem bliver indtaget foran Tv et på de unges værelser og individuelt. Det vil vi gerne være modkultur til. Måltiderne skal bære præg af respekt omkring maden og dem, der har lavet den. Almindelige bordskikvaner fastholdes, således at selve bordfællesskabet omkring middagsmaden er skolens omdrejningspunkt midt på dagen. Det forventes at lærere der er på skolen til middag sidder og spiser sammen med sin kontaktgruppe. Måltidet er et varmt måltid, hvor kostpolitikken kort kan sammenfattes til følgende: Der er som hovedregel hver dag en salatbar, hvor råvarerne overvejende er frugt, grønt og rodfrugter, der afspejler, hvad vi kan dyrke og opbevare på vores breddegrader. 20

21 Det varme måltid veksler mellem fisk, fjerkræ, okse, gris og vegetarretter. ELEVERNES FRIE TID OG VORES TILSYN. På skolen er der altid mindst en voksen til stede. Uden for undervisningstiden fører lærerne tilsyn og er sammen med eleverne. Frem til kl er der 2 lærere på vagt. Om natten er der 1 nattevagt. Den ene af vagterne planlægger og gennemfører en aktivitet med bred appel. Der tilstræbes åbne værksteder i det omfang, der er forsvarligt ud fra sikkerhedsregler mm. Her ud over motiveres eleverne til at bruge værksteder og lokaler, iværksætte klubber, være aktive på skolens arealer med idræt, heste, skov, strand og lejrarealer eller i gymnastiksalen. I det hele taget skal eleverne hjælpes til gode fritidsaktiviteter, som vi meget gerne vil være igangsættere til. Vi tilstræber, at det er lyst og engagement til at være sammen samt en sjov og god aftenaktivitet, der tiltrækker eleverne. Det er vigtigt, at de lærer at kende forskellen på undervisning, som de skal komme til og aftenaktiviteter, skønt disse sagtens kan have og ofte har elementer af læring i sig, som de meget gerne må komme til. Kl afholdes der aftensamling i spisesalen. Der tales om, hvordan dagen er gået samt hvad der skal ske den følgende dag. SENGETID/NATTERO Kl skal eleverne være på egne værelser. Kl skal der være ro på skolen. Vagtlærerene går første godnat runde og anden runde kl , hvor eleverne skal være gået i seng. 21

22 På den måde ønsker vi at sikre, at eleverne får mindst 8 timers søvn, som er helt nødvendig for at kunne fungere aktivt gennem en travl hverdag. WEEKENDER Her føres ånden fra aftenerne videre. Eleverne har fri, og vi vil meget gerne have, at de bliver på efterskolen. Selvom det er weekend, er det stadig vigtigt, at eleverne motiveres til en aktiviteter sammen med kammeraterne, så oplevelsen af fællesskabet og sammenholdet står centralt i elevernes opfattelse af en efterskoleweekend. I forbindelse med forlængede weekends holdes skolen åben for elever, der ønsker at blive. RENGØRING Hver morgen fra gør eleverne rent på deres værelser. I løbet af året vil eleverne få en række rengøringstjanser. Herudover har hver elev et ude- og indendørsområde, hvis rengøring, de er ansvarlige for. Ydermere kan der op til ferier og helligdage være udvidet rengøring, hvor eleverne gør sig ekstra umage på deres rengøringsområder og værelser. Rengøringen gennemføres som en lærerstyret aktivitet. Alt dette har til mål at lære eleverne, at de er en del af et forpligtende fællesskab, hvor vi sammen hjælper hinanden med at gøre rent, så her er rart at være både på egne og fælles områder. Der bliver ikke gjort rent af sig selv, men hvis man hjælper hinanden, er det en overskuelig opgave. KØKKEN Alle elever har gennem skoleåret forskellige pligter i forhold til køkkenet. LEKTIETIMEN SAMT LEKTIECAFÉ. Hver dag fra er der lektietime. Det betyder, at alle elever skal være på deres værelser i dette tidsrum eller gå i lektiecaféen, hvor vagterne er behjælpelige med lektierne. Målet med lektietimen er at hjælpe eleverne til i hvert fald i en time om dagen at have ro til sig selv og værelseskammeraterne samt at give dem en oplagt mulighed for at lave lektier, som det jo erfaringsvis kan være vanskelig at finde plads og ro til på en efterskole. 22

23 FESTER I løbet af året planlægger vi sammen med elevrådet en række fester på efterskolen, for eksempel intro-, høst-, jule-, fastelavns-, galla- og afslutningsfester. Målet med disse fester er fortrinsvis at lære eleverne, hvordan man fester ordentligt med invitationer, velkomst, gode bordmanerer, -pynt og evt. -kort, overraskelser, sange og underholdning. Altså i det hele taget at lære dem, at der til en god fest hører med, at man har gjort sig umage, samt at man kan have det rigtigt skægt til en fest uden alkohol. AFSLUTTENDE KOMMENTARER Vi forbeholder os altid ret til at rette i ovenstående, da det i vores pædagogiske virke og i vores bestræbelser på hver dag at lave en god efterskole er altafgørende, at indholdsplaner og pædagogisk praksis er dynamiske størrelser, der jævnligt korrigeres og ændres, så det afspejler udviklingen på skolen. På alle medarbejderes og bestyrelsens vegne. Christian H. Brosolat Forstander Helle Christensen Formand Bisnapgård, august

Indholdsplan for Efterskolen DUI Leg og Virke Bisnapgård 2014/15

Indholdsplan for Efterskolen DUI Leg og Virke Bisnapgård 2014/15 1 INDHOLDSPLAN Efterskolen DUI Leg og Virke Bisnapgård skoleåret 2014/15 Indholdsplan for Efterskolen DUI Leg og Virke Bisnapgård 2014/15 Indhold Indledende bemærkninger. I henhold til ministerielle krav

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Eleverne har flere muligheder

Eleverne har flere muligheder 10. klasse på Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole er et tilbud til de elever, der ønsker et større fagligt og personligt overskud, inden de påbegynder deres videre ungdomsuddannelse. 10. klasse

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

INDHOLDSPLAN MM. FOR HALD EGE EFTERSKOLE for 2014/15

INDHOLDSPLAN MM. FOR HALD EGE EFTERSKOLE for 2014/15 INDHOLDSPLAN MM. FOR HALD EGE EFTERSKOLE for 2014/15 Hald Ege, den 21.0614 Indhold Jf. 21 følger her skolens indholdsplan med beskrivelse af, hvorledes skolen opfylder lovens hovedsigte gennem undervisning

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

10. klasse. på Nyborg Gymnasium. et godt bindeled til ungdomsuddannelserne

10. klasse. på Nyborg Gymnasium. et godt bindeled til ungdomsuddannelserne 10. klasse på Nyborg Gymnasium et godt bindeled til ungdomsuddannelserne Hvis du vælger 10. klasse på Nyborg Gymnasium, får du kan du forvente Fællesskab og nye kammerater Attraktivt ungdomsmiljø En engageret

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Dronninglund Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. I skoleåret

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

EFTERSKOLEUGE FOR UNGE

EFTERSKOLEUGE FOR UNGE EFTERSKOLEUGE FOR UNGE 26. juni - 2. juli 2016 Efterskoleuge Tag på Baunehøj en uge og mærk fællesskabets forunderlige sus. Ugen er til dig som er 14-16 år og her kan du prøve, hvordan det er at gå på

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

10. AABENRAA FYRAFTENSMØDE DEN NOVEMBER KLOKKEN ca

10. AABENRAA FYRAFTENSMØDE DEN NOVEMBER KLOKKEN ca 10. AABENRAA FYRAFTENSMØDE DEN 3. + 5. NOVEMBER 2014 KLOKKEN 17.30 ca. 19.30 PROGRAM UDDANNELSESPARATHED STANDPUNKT TIDSRAMME ELEVEVALUERING BROBYGNING UGE 47,48 PRAKTIK UGE 47,48 ANDRE PRAKTIKMULIGHEDER

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science UDSKOLING LINJEFAG 2 lektioner selvvalgt undervisning hver uge Drama & musik Idræt i det fri Hvad vælger du? Svar på tilmeldingen på ElevIntra Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science Tid

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Tølløse Slots Efterskole har en aftale med UCSJ om at vi er praktikskole for lærerstuderende. Vi vil gerne være med i uddannelsen af lærere

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1 Sønderborg Skoleåret 2015-16 https://www.facebook.com/10eren.sonderborg?ref=aymt_homepage_panel 10 eren på Sønderskov-Skolen er det fælles kommunale 10. klasses tilbud. Det er således Sønderskov- Skolens

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Levring Efterskole, Bygaden 65, 8620 Kjellerup, ,

Indholdsfortegnelse. Levring Efterskole, Bygaden 65, 8620 Kjellerup, , Uddannelsesplan Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Præsentation af skolen... 4 Personale... 4 Værdigrundlag...5 Skolens værddigrundlag....5 Hvorfor vælge os?... 6 Hvilke fag kan du komme

Læs mere

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag.

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag. Mål- og indholdsplan for Herfølge skoles SFO. Indledning. Herfølge skoles SFO er bestående af en SFO1 beliggende på Herfølge skole, en SFO2 og en ungdomsklub beliggende på Kirkepladsen ved Herfølge Kirke.

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 Indhold Hvad er 10. klasse... 3 Hvad med økonomien, når man skifter skole?... 3 Skoleårets indhold... 4 Målsætning... 4 Forløb... 4 Fag... 4 En obligatorisk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole Idrætslinjen Gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnå færdigheder og tilegne sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling. Mulighed for at opleve

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 FORORD 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der nu skal ske. Mulighederne er mange. Én af

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse 10. klasse på Tingagerskolen rbejde I sama msngdo u d e m skolen 10. klasse - et godt udgangspunkt! Er du klar til 10. klasse? Faglige udfordringer Kompetent uddannelsesvejledning Oplevelser for livet

Læs mere

Årsplan og skema gr. 2

Årsplan og skema gr. 2 Årsplan og skema gr. 2 Skema 2014-15 Mandag CE/MJ/OR Tirsdag MJ/CE Onsdag Torsdag CE/OR Fredag OR/SL 9.00-9.55 Morgensang Engelsk Fællestime (IJ) Samfundsfag Matematik Nyheder Pause 10.20-11.00 Pause 11.10-11.50

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi?

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi? Evaluering af skoleåret 2014-15 SE som skole Erhvervsklasse: Vi har en erhvervsklasse med 5 elever med særlige behov. Som noget nyt har fire ud af fem elever været til FP9 i dansk og matematik. De har

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Evaluering med udgangspunkt i skolens værdigrundlag 2010-2011

Evaluering med udgangspunkt i skolens værdigrundlag 2010-2011 Evaluering med udgangspunkt i skolens værdigrundlag 2010-2011 foretaget blandt 64 elever 1 Musikundervisningen 2 Faglighed i prøvefagene 3 Studietimen og fritiden 4 Fællesskab 5 Andet Spørgeskema samt

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere