Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer"

Transkript

1 Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Projektets titel : Outdoor Learning Sydfyn Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson 15.april juni 2014 (Opstart af ny socialøkonomisk virksomhed) Unge der skal gennemføre et ressourceforløb. Navn: Henrik Karup Adresse: Dronningemaen 14 Telefon: Navn: Henrik Karup Adresse: Dronningemaen 14 Telefon Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet : I forlængelse af den ny pensionslovgivning er der landet over store udfordringer med at etablere Ressourceforløb for unge der tidligere ville have fået tildelt en førtidspension. Min omfattende erfaring indenfor det specialpædagogiske område (senest med etableringen af Projekt Haveservice under CSV Sydfyn som LBR støttede) betyder dels at jeg kender målgruppen men også at jeg ved hvad der virker i forhold til at fremme evner, mod og vilje til beskæftigelse hos målgruppen. Etableringen af den socialøkonomiske virksomhed O.L.S. vil være et nytænkende og kvalitativt stærkt bud på hvorledes man kan løfte Ressourceforløb på. I virksomheden vil der være uendelig mange differentieringsmuligheder i forhold til hvad den enkelte unge formår og derfra vil vi udvikle og udvikle på den unges færdigheder og kompetencer til at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Ved siden af at jeg underviser på fuld tid på den treårige særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse ved CSV, har jeg beskrevet O.L.S. Der er lavet

2 en aftale om et samarbejde med Ole van der Heide om brugen af Efterskolevej 10. Igennem dialog med Naturturisme ved jeg, at de bakker op om tilblivelsen af O.L.S. da projektet kraftigt understøtter tre ud af Naturturismes fem fokusområder. Der har endvidere været en seriøs dialog med repræsentanter fra Erhvervs og beskæftigelsesudvalget og det samme med repræsentanter fra Jobcenteret. Alle vil gerne projektet men jeg mangler tid og penge til at sikre en endelig realisering. For at sikre en realisering søger jeg derfor om økonomi til at ansætte mig selv og en kollega således, at vi sikrer at O.L.S. er klar til at modtage unge den 1.juni. Vi skal renovere, indrette og etablere faciliteter, så stedet er klar til at modtage de unge i ressourceforløb pt er bygningerne tomme og meget nedslidte. Derudover skal vi forberede dokumentation, konkrete forløb, samtaler m.m. Jeg vurderer, at hvis vi giver den en skalle er der brug for halvanden måned til dette. Derudover har vi brug for en mandskabsvogn til at hente materialer, møbler m.m. i. Når de unge starter vil mandskabsvognen kunne fungere, hvis der i nogle tilfælde er behov for en henteordning og den vil være en nødvendighed at have ved den videre renovering af ejendommen. Mål med projektet : Hvilket problem skal løses? Forventet effekt? At realisere og etablere den socialøkonomiske virksomhed Outdoor Learning Sydfyn. Løfte ressourceforløb i det sydfynske område på en innovativ og kvalitativ måde som kan danne skole for resten af landet. Samtidig med at man skaber nye job og understøtter og skaber nye muligheder for både turisme- og undervisningsområdet. At man via O.L.S. udvikler beskæftigelses og uddannelsessvage unge til at komme videre i deres liv og dermed undgår varig passiv forsørgelse. Deltagerantal : Fra 1.juni 2014 vil projektet kunne rumme tolv unge i vedligeholdelsesdelen (læs Indhold). Fra

3 sensommeren 2014 vil der kunne optages en meget større gruppe op til ca. 50 personer i ressourceforløb eller andre beskæftigelsesmæssige tiltag efterhånden som aktiviteterne i O.L.S. udvides. Indhold i projektet : Beskriv de centrale aktiviteter i projektet. Outdoor Learning Sydfyn er en kommende socialøkonomisk virksomhed beliggende i Svendborg på Efterskolevej 10. Virksomheden hviler på fire ben: Lejrskole og alternativt kursuscenter. Grejbank udlejning og vedligehold af friluftsgrej. Friluftsskole friluftsaktivitets formidling for kommunens folkeskoler via abonnementsordning. Vedligehold af egne faciliteter samt servicering af div. Naturturisme tiltag såsom Egebjerg Mølle og shelterpladser. Lejrskole: Det er målet, at O.L.S. bliver et attraktivt lejrskolecenter som trækker skoleklasser fra hele landet til det Sydfynske område. Et lejrskoletilbud der indeholder aktivitets- / formidlingspakker samt forplejning til en rimelig pris. Centeret vil derudover kunne fungere som en fantastisk ramme for alternative konferencer, ferielejr for handicaporganisationer og som en sommerferiemulighed for familier med børn der har særlige behov. Grejbank: Der er et stort behov for en grejbank på Sydfyn med et maritimt islæt. Grejbankerne skal bidrage til friluftsoplevelser for skoler, klubber og foreninger ved at give mulighed for at låne udstyr til friluftsoplevelser. Friluftsrådet vil understøtte en etablering af grejbank på O.L.S. Friluftsskole: Folkeskolereformen og at Svendborg samtidig er en idrætskommune betyder, at O.L.S. rammer et klart behov for nye formidlingsmuligheder / rum i kommunen.

4 Centeret vil kunne tilbyde de lokale skoler en abonnementsordning. Som klasse booker man en bestemt aktivitetspakke eksempelvis: Mountainbike, primitiv madlavning, samarbejdsøvelser eller lignende. Repræsentanter fra Idrætslærernetværket i Svendborg er meget begejstrede ved tanken om de nye muligheder for undervisning der findes i O.L.S. Vedligehold: Det er relevant med vedligehold af centeret men derudover vil et vedligeholdelsesteam kunne bidrage til, at det til stadighed vil være attraktivt for turister, at benytte sig af diverse shelters og naturformidlingsrummet Egebjerg Mølle. Teamet vil sikre en høj standart i forhold til oprydning og almindeligt vedligehold. Outdoor Learning Sydfyn skal drives som en fond med en bestyrelse bag. Fondens primære formål er at styrke beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen overfor de svageste grupper af unge borgere i det sydfynske område samtidig med, at man driver en reel virksomhed. Det betyder at bestyrelsen bag O.L.S. skal formidle kommende overskud videre i nye sociale initiativer af denne karakter. Den primære målgruppe for O.L.S. er de unge der skal gennemføre et ressourceforløb men der kan også gennemføres andre beskæftigelsestiltag eks. optræning eller afklaring - ifølge loven om aktiv beskæftigelse. På den måde vil O.L.S. blive en privat underleverandør / samarbejdspartner for Jobcenter Svendborg. De unge vil profitere af at være i en arbejdskontekst, hvor der tages særlige hensyn men hvor der også forventes noget af dem. I O.L.S. er der mange forskelligartede og reelle jobs eksempelvis indenfor: kontor / reception, rengøring, køkken, gartner, tømrer, maler, glasfiberarbejde, formidling m.m. Der bliver

5 stor mulighed for, at kunne differentiere og ramme den enkelte unges niveau og udvikle videre derfra. En af teserne bag O.L.S. er, at de unge besidder ressourcer, som de ikke selv er bevidste om. Når de eksempelvis bliver formidlere af diverse friluftsaktiviteter og fremstår som autoriteter vil deres selvforståelse og dermed fremtidige muligheder ændre sig positivt. De unge der er tilknyttede O.L.S. opnår konkrete færdigheder og kompetencer som sammen med en ny og mere positiv selvforståelse gør at de motiveres og kvalificeres til at komme videre med beskæftigelse eller uddannelse. Målet med indsatsen er, at de unge opnår adgang og tilknytning til arbejdsmarkedet eller fortsætter i anden uddannelse således, at de ikke bliver yderligere marginaliserede og risikerer at ende i varig passiv forsørgelse. Der er et sundt perspektiv i, at de besøgende folkeskoleklasser m.fl. opnår en forståelse af menneskers værdifulde forskelligheder. Gæsterne får samtidig en øget naturforståelse og de oplever mulighederne ved et aktivt udeliv. Centeret vil øge flere befolkningsgruppers adgang til bevægelses-, natur- og friluftsoplevelser og O.L.S. kommer til at skabe bro mellem befolkningsgrupper på tværs af alder, sociale tilhørsforhold, handicappede og ikke handicappede. Tids- og handleplan: Opstart af virksomhed 15.april april til 1.juni 2014: Renovering af del af ejendommen så den er klar til at modtage de 12 unge der først tilbydes ressourceforløb i O.L.S. Samtidig forberedes dokumentation, udvikles konkrete forløb for det første hold og der afholdes samtaler med de unge der visiteres, mediestrategier forberedes og alt hvad der ellers er nødvendigt for at sikre den bedst mulige start for de involverede unge. De unge visiteres til O.L.S. (vedligeholdelsesdelen) med opstart

6 Forventede resultater : (Hvordan opgøres disse?) 1.juni Outdoor Learning Sydfyn er etableret og vil være et bevis på hvor langt man kan komme ved at tænke i samarbejde og på tværs af sektorer. O.L.S. bliver et skoleeksempel for resten af landet på hvordan social innovation kan skabes og realiseres i et samarbejde mellem offentlige og private aktører. Økonomi Samlet ansøgt beløb : kr. Udspecificeret budget for projektet : - Opdeles i budgetposter - Såfremt projektet strækker sig over flere finansår, bedes budgettet endvidere udspecificeres på år. Løn for 2 personer der skal forberede dokumentation, konkrete forløb, samtaler m.m. i en opstart af virksomheden 15.april til 1.juni: ,- Indkøb af brugt mandskabsvogn ,- (eks. Toyota Dyna, 6 personer og overdækket lad. Indretning af faciliteter til de unge i ressourceforløb primært møbler og maling ,- Ved at tildele O.L.S ,- sikrer man en etablering. Den følgende renovering og færdiggørelse af centeret vil finansieres via det taxameter der følger de unge samt eventuelle fondsdonationer. Der er ingen tvivl om, at projektet har en karakter, der vil vække en del positiv opmærksomhed. Fagligheden er høj samtidig med at det rummer en ny og forfriskende måde at betragte målgruppen på. Øvrige betingelser Beløbet bevilges som et rammebeløb og udbetales efter indsendelse af dokumenteret faktura for faktisk afholdte udgifter. Med dokumentation menes opgørelser over indkøb af materiale, annoncering, undervisning mm. eller timeopgørelser over brugte personaletimer. Fakturaen skal være opdelt på de i ansøgningen opstillede budgetposter. Hvis der sker en væsentlig forskydning (10 pct) af udgifternes fordeling på de enkelte budgetposter, skal LBR underrettes skriftligt, hvilket kan ske i de løbende evalueringer jf. nedenstående. Det forventes, at den samlede ramme overholdes. Hvis projektet strækker sig over flere finansår, afregnes hvert finansår for sig, hvorfor faktura for det første finansår skal være sekretariatet i hænde senest 5. januar. Seneste frist for øvrig afregning er 1 mdr. efter projektets afslutning.

7 Ved væsentlige ændringer af projektformål, målgruppe eller indhold skal der sendes en skriftlig begrundet ansøgning til LBR, der skal godkende disse inden de iværksættes. Hvis der sker ændringer i projektets tidsplan skal LBR straks underrettes. Ved ændringer der medfører forskydninger i budgettet for de enkelte finansår skal disse godkendes af LBR. Der skal afgives status for projektet løbende. Status skal afgives på en særlig skabelon. Datoerne for status er : 1. marts, 1. maj, 1. august, 1. oktober, 1. december. Senest 1 mdr. efter projektets afslutning fremsendes samlet regnskab og samlet evaluering af projektet. Regnskabet skal opstilles i de budgetposter der er opstillet i ansøgningen. Evalueringen indeholder som minimum en deltagerliste, en beskrivelse af projektets gennemførelse, projektets resultater og evt. videre forankring. Ansøgning fremsendes pr. til : att.: Anja Jørgensen/Jacob Bojesen Larsen

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Kost og motion for indvandrerkvinder Projektperiode : 1.9.2008 31.8.2009

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Hvad er dit mål? Fokus motivation - forandring Projektperiode: Primo

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Virksomhedsmentorer Uddannelse og netværk Projektperiode : 1. marts

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Sydfynsk Synlighed Det hele liv et projekt med fokus på sydfyns kvaliteter,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projekt SDA Et projekt rettet mod sygemeldte personer med stress,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Livlinen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Inspirationskurser for ledige/sygemeldte

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Unge Linjen et forløb for ikke jobklare unge - fokus på mentorordning

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 01-02-2012 Kl. 15:00 Jobcenter Svendborg, Ramsherred 12, stort mødeloka

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 01-02-2012 Kl. 15:00 Jobcenter Svendborg, Ramsherred 12, stort mødeloka Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 01-02-2012 Kl. 15:00 Jobcenter Svendborg, Ramsherred 12, stort mødeloka Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Frank

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-08-2011 Kl. 15:00 udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-08-2011 Kl. 15:00 udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-08-2011 Kl. 15:00 udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Siham Christensen, Solveig

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Rita Andreasen, Tommy Stripp, Lene

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 29-10-2008 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, 3. sal, indgang G i Jobcenteret Deltagere: Claes Bidstrup, Rita Andreasen, Litta Lund, Lene Pilegaard

Læs mere

Ansøgning om støtte. Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse

Ansøgning om støtte. Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd Norddjurs til projekt: Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse Til det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : HVA`SÅ? Dato for bevilling : 26.09.2008 Projektperiode

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udvikling af partnerskaber til etablering af supplerende tilbud til mennesker med handicap

Læs mere

LOKALUDVIKLINGSPULJEN

LOKALUDVIKLINGSPULJEN LOKALUDVIKLINGSPULJEN Puljen til udvikling og realisering af lokale helhedsplaner i Ringsted Kommunes landdistrikter Beskrivelse, rammer, retningslinjer, vejledning og materiale til ansøgning af midler

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

GODE RÅD - OM AT SØGE PROJEKTMIDLER FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD FOR AARHUS

GODE RÅD - OM AT SØGE PROJEKTMIDLER FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD FOR AARHUS GODE RÅD - OM AT SØGE PROJEKTMIDLER FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD FOR AARHUS Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Jægergården, Værkmestergade 15 8000

Læs mere