Indholdsplan Pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan Pr. 1.8. 2014"

Transkript

1 Indholdsplan Pr Onsild Idrætsefterskole Præstemarken 7, Sdr. Onsild 9500 Hobro 1

2 Skolens værdigrundlag og nærmere formål: På Onsild Idrætsefterskole ønsker vi at afspejle livets mangfoldighed og forskellighed. Idræt ser vi som basis for fælles glæde og fysisk udfoldelse, hvor alle kan være med. I et forpligtende fællesskab ønsker vi at skabe mulighed for, at skolens elever udvikler initiativ og ansvarlighed. Vi ønsker at styrke elevernes personlige udvikling både socialt og fagligt Skolens formål er, at hele skolelivet tager udgangspunkt i en atmosfære af åbenhed og tillid, hvor skolens elever udvikler forståelse for andres og for eget liv. Gennem en kombination af undervisning i almene skolefag, idræt samt musiske fag ønsker vi at dygtiggøre eleverne og give dem mulighed for at fordybe sig i opgaverne. Endvidere ønsker vi at motivere eleverne til fortsat uddannelse og engagement i den folkelige idræt. Med henblik på at bibringe eleverne forståelse for deres medansvar for skolens virke inddrages de aktivt i skolens praktiske hverdag. Det er skolens målsætning, at der på hvert elevhold optages 6-8 elever med fysiske handicap, som i videst muligt omfang følger den almindelige undervisning, og som integreres i samværet med de øvrige elever. Elevgrundlaget: Vi har plads til 84 elever. Vi ønsker at dele pladserne nogenlunde ligeligt mellem drenge og piger. På hvert elevhold optages 6-8 elever med fysiske handicaps. Der optages også et mindre antal elever med ADHD eller Aspergers syndrom. Antallet kan variere afhængigt af, hvilke fysiske handicaps eleverne har. De handicappede elever skal være selvhjulpne, således at de i det daglige kan klare sig selv med den naturlige hjælpsomhed, som kan forventes af skolens personale og kammeraterne. Ligesom i folkeskolen inkluderes der på Onsild Idrætsefterskole elever, der har specifikke behov tidligere 25 stk. 1. For at inklusionen skal lykkes gives disse elever kompenserende undervisning i et omfang, som aftales med elevens forældre. Eleverne hører hjemme på 9. eller 10 klassetrin, dog gives der nogle elever mulighed for at tage et 11. skoleår ved at følge undervisningen her på skolen. Elevholdet opdeles i en 9. klasse samt klasser. Det er muligt at være elev i 2 år, hvis eleven ønsker det, og hvis skolen finder det hensigtsmæssigt. Med udgangspunkt i elevernes egne ønsker og oplysninger niveaudeles 10. klasserne i de boglige fag. Kontaktgrupper: Elevgruppen opdeles i kontaktgrupper, som hver er tilknyttet en lærer. Kontaktlæreren fungerer som bindeled mellem hjem og skole. Kontaktgruppen varetager visse opgaver i fællesskab, f.eks. skal hver gruppe arrangere 2 weekender i løbet af et skoleår sammen med deres kontaktlærer, og de er dermed ansvarlige for tilrettelægning af weekendens program. Kontaktlæreren indtager som regel middagsmåltidet sammen med sin kontaktgruppe. Værelseslærer: Hvert værelse har tilknyttet en værelseslærer, som fungerer som voksenstøtte/hjælp i dagligdagen. Medborgerskab i en bred forståelse: For at danne eleverne til demokrati og for at skabe et levende efterskolemiljø gives eleverne medindflydelse på visse elementer af skolens dagligdag og på arrangementer i løbet af skoleåret. På ugentlige kontaktgruppemøder med en fælles dagsorden for alle ønsker vi at skabe grobund for samtaler af livsoplysende og folkeoplysende karakter. Via f.eks. nedsættelse af ad. hoc. udvalg og også afholdelse af fællesmøder vil vi bibringe eleverne forståelse af det enkeltes menneskes ansvar som medborger. Til de ugentlige kontaktgruppemøder vil der være en dagsorden. Eleverne skal på skift være mødeleder og tage referat af mødet. Fællesarrangementer: I løbet af hvert skoleår afvikles en lang række fællesarrangementer, som er obligatoriske for eleverne og hvis primære formål er, at give eleverne gode og udviklende oplevelser. Disse arrangementer er meget forskelligartede, men kan f.eks. være: foredrag, teatertur, besøg på eller af en anden efterskole, underholdning, idrætsstævner mv. På skift arrangerer kontaktgrupperne fællesoplevelse på hverdagsaftener, således at der ca. hver anden uge er en fællesaften. Dagligdagen: Skemastruktur: Ugeplanen i de almindelige uger består af undervisning i: - Obligatorisk idræt om morgenen. Varierer fra dag til dag. - Praktisk arbejde i køkken og ved rengøring - Morgensang - Fællestimer fortælletime, aktuel orientering eller sang. - Obligatoriske stamholdsfag for 10. klasse - dansk, matematik og engelsk - Obligatoriske stamholdsfag for 9. klasse - dansk, matematik og engelsk, naturfag, som er 2

3 (fysik/kemi, geografi, biologi,) medborgerskabsundervisning, som er (samfundsfag, historie og kristendomskundskab) - Boglige valgfag tysk ( 9. og 10. klasse) og fysik/kemi (10. klasse) - Fokusfag - Tilvalgsfag - Obligatorisk idræt børneidræt for elever i 10. klasse, fællesidræt - Innovation(ILI), obligatorisk i 10. klasse Hverdagene med traditioner og ritualer er kernen i elevernes ophold på Onsild Idrætsefterskole. Især i hverdagslivet kommer skolens værdigrundlag og tilværelsesforståelse tydeligt til udtryk. Skolens fysiske rammer er indrettet således, at det er oplagt, at eleverne i deres fritid er meget sammen i det store fællesskab, og det er således også med det som udgangspunkt, at tilsynslærerne på hverdagsaftenerne forsøger at motivere eleverne til aktiviteter i de fælles opholdslokaler eller i skolens idrætshal. Weekendaktiviteter: Weekenderne er en integreret del af skoleopholdet og har til formål at styrke det sociale liv på skolen og medvirke til, at efterskoleopholdet bliver en totaloplevelse for alle elever. Eleverne ansvarliggøres for planlægning og afvikling af weekendens program, hvilket har til hensigt at øge elevernes engagement og sikre dem medindflydelse på skoleopholdets indhold. Kontaktgrupperne planlægger på skift weekendprogrammet, og det er derfor obligatorisk for eleverne at være på skolen i de weekender, hvor deres kontaktlærer har tilsyn. Det er også planlægningsgruppen, som laver arbejdsfordeling over weekendens praktiske opgaver. Weekendprogrammet omfatter fredag og lørdag. Søndagene planlægges af de 2 lærere, der har tilsyn. Det er hensigten, at der om eftermiddagen skal arrangeres et obligatorisk fællesarrangement af et par timers varighed. Fagrækken: Morgenidræt: Placeringen af bevægelsesmodulet i dagens første lektion sikrer en fysisk aktiv og positiv oplevelse, som udgangspunkt for dagens øvrige undervisning. Alsidighed sikres gennem undervisning i følgende fag: - Fokusfag - Kondition, styrke- og grundtræning - Handicapidræt - Pige- drengegymnastik - Løb Motorisk træning Formål: Motorisk træning er et tilbud til skolens elever m. handicap. Med udgangspunkt i hver enkelt elev, er formålet at sammensætte et træningsforløb og lave nogle øvelser til gavn for den enkelte. Indhold Indholdet er fysisk aktivitet og kan bl.a. være udstrækning - styrketræning - kondition -fornemme rytme - boldbasis - redskabsbaner - lege - ekspressiv udfoldelse dans mv. Fællestimer: De obligatoriske fællestimer omfatter ugentligt: 2 sangtimer, 1 fortælletimer, samt 1 time aktuel orientering.. med disse timer er af livsoplysende karakter. Det er hensigten med fællestimerne, at eleverne får forståelse for menneskelivets forudsætninger, og at de får indsigt i og viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold. Praktiske fag: med undervisningen i skolens køkken og rengøring er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan være ansvarlige for de praktiske funktioner på skolen, samt at de senere i livet kan drage nytte af disse erfaringer. Det tilstræbes at eleverne opnår indsigt i de vilkår og værdier, som de praktiske livsområder har, og der lægges op til, at eleverne oplever betydningen af samarbejde, hjælpsomhed og fællesskab. Undervisningen i rengøring og madlavning er obligatorisk Rengøring: Eleverne skal lære at planlægge, tilrettelægge og udføre rengøring af forskellige områder på skolen. Eleverne får indsigt i forskellige rengøringsmidlers anvendelse, og det tilstræbes at de bliver bevidste om hvilken betydning anvendelsen af ressourcer har for vort miljø. 3

4 Køkken: Eleverne skal lære at tilberede en alsidig kost bestående af såvel varme som kolde retter, salater og bagning. Eleverne undervises i ernæringslære og i hygiejne vedrørende madlavning Med til køkkenarbejdet hører også borddækning, opvask og rengøring af køkkenet. Stamholdsfag: Dansk med dansk er at forbedre, udvikle og udvide elevernes sprog og begreber, som en fortsættelse af den undervisning i dansk som modersmål, eleverne har modtaget i grundskolen. Det er tillige formålet, at eleverne oplever at enhver har et sprog, som er anvendelig til erkendelse af sig selv, til samtale, kontakt og kommunikation med andre. Endvidere er det formålet, at nå frem til at opfatte og anvende sproget dansk såvel verbalt som skriftligt, således at det kan blive et dækkende udtryk for tanker, følelser og holdninger. Danskundervisningen bør, gennem arbejdet med dansk litteratur og andre medier, være med til at sikre, at eleverne får bedre muligheder for at leve deres liv som tænkende og handlende mennesker med blik for baggrund, udvikling og forandring. Indhold: Dansktimen er et sted, hvor der læres, opleves og udfoldes kreativ sproglig og skriftlig aktivitet. Det er et rum for holdningsudveksling om det danskfaglige stof. Der arbejdes med: det historiske, det samfundsmæssige, det sociologiske/psykologiske, det etiske/moralske i både ældre og nyere tekster. Genrerne kan være: Prosa: noveller og eventyr. Sagprosa: artikler, aviser, nyhedsudsendelser m.v. Lyrik: sange, digte og egne produkter. Billeder: fotos, malerier, reklame, kortfilm og tegnefilm Værker: romaner, spillefilm og drama Eleverne har mulighed for at aflægge FSA eller 10.-klasses-prøven Matematik med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændig og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse. Indhold Undervisningen tilrettelægges således, at der arbejdes med emner indenfor alle tre hovedområder 1) tal og algebra 2) geometri 3) statistik og sandsynlighed. Endvidere inddrages fagets sammenhæng med samfundsmæssige forhold og fagets teoretiske side knyttes sammen med dets anvendelse i praksis. Edb-programmer kan anvendes som arbejdsredskab/hjælpemiddel. Eleverne har mulighed for at aflægge FSA eller 10.-klasses-prøven Engelsk: med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af 4

5 deres videre udvikling. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. Indhold Der arbejdes med en fortsat udvikling af elevernes kommunikative færdigheder, og det er hensigten at eleverne udvikler større bevidsthed om deres sprogbrug. Der arbejdes med at lade eleverne fremstille forskellige typer af skriftlige, såvel som mundtlige udtryksformer, hvorved de også må give udtryk for holdninger og argumentere for synspunkter. Eleverne bør opleve nødvendigheden af at bruge sproget. I undervisningen lægges der stor vægt på de kommunikative færdigheder og strategier i anvendelsen af sproget. Disse udvikles ved fx samtaleøvelser og fremlæggelser. Elevernes færdighed i at skrive længere sammenhængende tekster udvikles, og elevernes bevidsthed om at afpasse det skrevne efter situation og modtager udvikles. Eleverne præsenteres for forskellige tekster fx indenfor områderne: fiktion, lyrik, sagprosa. Der benyttes visuelt og audiotivt undervisningsmateriale i form af fx film og dokumentarprogrammer. Eleverne har mulighed for at aflægge FSA eller 10.-klasses-prøven Øvrige obligatoriske fag i 9. klasse: Medborgerskab: Historie med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Det sker ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende. Vi lever i nutiden, men skal vide, hvad der er sket i fortiden for at være i stand til at påvirke vores fremtid. Indhold: Undervisningen i historie tilrettelægges således, at eleverne arbejder med skriftlige kilder, tekster, film og billeder indenfor begreberne: Historie i fortid og nutid - gengive og fortolke begivenheder fra Danmarks historie - udtrykke sig om, hvordan begreberne magt og ret indgår i historiske sammenhænge - forklare om produktion, forbrug og ressourcer og deres indbyrdes sammenhæng Tid og rum - placere historiske emner og temaer i tid og geografisk område - kende almindelige betegnelser for tidsepoker og placere dem kronologisk - gøre rede for sammenhænge mellem historiske begivenheder og den tid, de foregår i. Fortolkning og formidling - forklare om produktion, forbrug og ressourcer og deres indbyrdes sammenhæng - analysere og fortolke historiske fremstillinger - anvende og forholde sig kritisk til forskelligartede materialer og kilder - sætte sig ind i værdier og holdninger, der ligger til grund for historiske begivenheder og samfundsforandringer. Samfundsfag med undervisningen er, at eleverne opnår en bred og grundlæggende viden om vores demokratiske samfund, herunder samfundets udvikling og forandringer gennem tiden. Undervisningen skal give eleverne forståelse for deres medansvar som engagerede og ansvarlige samfundsborgere, der på kompetent og kvalificeret vis aktivt bidrager til fornuftig og demokratisk samfundsudvikling. Undervisningen skal hjælpe eleverne til at forstå de lokale, nationale og internationale omstændigheder der er med til at påvirke og forandre hverdagslivet og kunne perspektivere disse i et historisk-kulturelt perspektiv. Gennem undervisningen skal eleverne opnå indsigt i og respekt for samfundets demokratiske spilleregler og grundværdier. 5

6 I samfundsfagstimerne arbejdes der primært emnebaseret, f.eks. om dansk politik. Vi lægger vægt på fordybelse i de enkelte emner, diskussion, debat, refleksion og perspektivering. Vi gør brug af forskellige arbejdsmetoder, bl.a. gruppearbejde, individuelt arbejde og fremlæggelse på klassen. Kristendomskundskab med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for dets forhold til andre. Dybets dimension er det sted i vores indre, hvor vi reflekterer over livets foranderlighed. Barnet har en ret til religion, da alle mennesker på et tidspunkt I deres liv stiller de store spørgsmål: Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvad sker der, når man dør? Derfor bliver kristendomskundskab et vigtigt fag, hvor man gennem religionernes fortællinger og budskaber bliver klogere på sig selv og andre. Eleverne har mulighed for at aflægge FSA-prøven Naturfag Fysik/kemi geografi og biologi Se gældende læseplaner for folkeskolen Øvrige obligatoriske fag i 10. klasse Innovation (ILI) Faget Innovation, Iværksætteri og Ledelse (IIL) er udviklet af DGI i samarbejde med Efterskoleforeningen. For skoleåret 2014 og frem er faget ændret til at hedde Innovation. Formål med undervisningen i Innovation, Iværksætteri og Ledelse (ILI) er, at eleverne i 10. klasse tilegner sig kompetencer, som de aktivt vil kunne anvende i deres uddannelsesforløb, arbejdsliv og fritidsliv i demokratiske og værdibaserede organisationer, som foreningsliv og nærmiljø. Gennem proces- og projektforløb opnår eleverne kendskab til, og anvende forskellige metoder og værktøjer, der giver dem lyst og muligheder for at sætte i værk. I undervisningen inddrages elevernes iagttagelser, idéer eksperimenter og refleksion for at udvikle praktiske færdigheder. Elevernes egen ledelse i processen står centralt i undervisningen. Indhold Undervisningen i ILI leder frem mod at eleverne tilegner sig forskelligartede kompetencer, der sætter dem i stand til, med de tre begreber Innovation, Iværksætteri og Ledelse som hovedoverskrift, at: - idéudvikle - indgå i teamsamarbejde - anvende forskellige medier til research og formidling Herigennem skal undervisningen inden for hvert af områderne; Innovation, Iværksætteri og Ledelse, lede frem mod at eleverne tilegner sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: - Arbejde med værdiskabelse - Udvælge, prioritere og afprøve idéer i praksis - Planlægge en arbejdsproces og følge den til dørs - Vurdere styrker, svagheder, muligheder og risiko inden for et givent projekt - Uddelegere og bruge netværk og samarbejde til at opkvalificere en proces eller et projekt - strukturere og planlægge egen indsats - reflektere og evaluere egen læring Boglige valgfag: Tysk med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. 6

7 Indhold Det vægtes højt, at eleverne erhverver sig mod til og færdighed i at udtrykke sig, forstå og tage stilling til det talte og skrevne tyske sprog. Af tekster vil eleverne blive præsenteret for prosa, lyrik, tyske blade, bånd og billedmaterialer (herunder også video og film). I forløbet opnår eleverne større færdighed i at udtrykke sig hensigtsmæssigt i sammenhængende skriftlige fremstillinger. Eleverne har mulighed for at aflægge FSA og 10.-klasses-prøven Fysik med undervisningen i fysik er, at eleverne tilegner sig viden om og indsigt i fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af. Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed over for naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet. Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på og tage medansvar for brugen af naturresurser og teknik både lokalt og globalt. Eleverne skal endvidere gives mulighed for at erkende naturvidenskab og teknologi som en del af vor kultur og vort verdensbillede. Eleverne har mulighed for at aflægge 10.-klasses-prøven Obligatorisk idræt Børneidræt kun for elever i 10. klasse Varighed: 3,5 timer i 10 uger Gruppestørrelse: 9-11 elever er at give eleverne faglige, pædagogiske og menneskelige forudsætninger så de er i stand til at tilrettelægge og gennemføre idræt med børn i alderen 6-12 år. Det er hensigten at motivere eleverne til fortsat virke som leder/instruktør i det folkelige foreningsarbejde. Kurset er lavet i tæt samarbejde med Onsild Skole. Efterskoleeleverne varetager idrætsundervisningen på folkeskolen, bistået af en efterskolelærer. Eleverne tilrettelægger og gennemfører aktiviteter med folkeskoleeleverne, og efterfølgende evalueres timen i samarbejde med folkeskolens lærere. På baggrund af de praktiske erfaringer inddrages teoriundervisning om bl.a. børns motoriske og sociale udvikling, instruktørroller og undervisningslære. Det konkrete indhold i de praktiske lektioner tilrettelægges i henhold til folkeskolens vejledende læseplan for faget idræt og kan bl.a. være: - løbe/springe/kasteaktiviteter - gymnastik- og redskabsaktiviteter - bold- og slagboldsaktiviteter - friluftsaktiviteter - sang, drama og danseaktiviteter Fællesgymnastik. er at give eleverne på Onsild Idrætsefterskole grundlæggende gymnastiske færdigheder, samt at opbygge en fællesskabsfølelse omkring den folkelige gymnastik.de gymnastiske færdigheder tager udgangspunkt i drenge- og pigegymnastikken. Endvidere inddrages erfaringer fra handicapidræt for at sikre størst mulig integration af de handicappede elever i aktiviteterne, da alle aktiviteterne i fællesgymnastik ikke er direkte rettet mod handicappede. Faget udgør en væsentlig del af skolens gymnastikopvisning og, derfor trænes der målrettet frem mod denne i en stor del af timerne. Det er vigtigt at hver enkelt elev føler sig som en nødvendig del af helheden og oplever glæden ved en samlet holdindsats. Indholdet i undervisningen tilrettelægges af skolens gymnastiklærere, og kan f.eks. være: - Grundtræning - Smidigheds- og balancetræning - Akrobatik - Samarbejdsøvelser - Lege - Rytmik og bevægelse til musik - Serietræning 7

8 Idrætsfag: I skoleåret 2014/15 har vi delt idrætsfagene i to segmenter Fokusfag og tilvalgsfag: Fokusfagene: Formål med fokusfagene er at skabe grundlaget for en øget fordybelse i de enkelte idrætter. Dette vil opnås igennem specifik træning af idrætten, grundlæggende taktisk forståelse af spillet, idrætsteori omkring sporten, samt grundlæggende motivationsteorier. for OIES er at tilbyde kommende elever et niveau, en træningsmængde og et indhold, som sikrer en høj kvalitet og bredde i idrætsfaget. Fokusfagene skal skabe en grundig forståelse for spillet og øge elevernes færdigheder væsentligt. Der opsættes personlige mål for den enkelte elev, som vil blive fulgt af underviseren og løbende blive evalueret i en fremadrettet feedbackkultur. Opbygning af, samt indhold i faget: - Faget tilbydes med et gennemsnit på 2 timer og 45 min. om ugen fordelt på to træningspas. Et morgenmodul på 45 min. og et eftermiddagsmodul på 2 timer. Et af de to pas har fokus på elementer i sporten så som tekniktræning, motivationsteorier, idrætsteori og fysisk træning/ anatomi. - Nogle af fokusfagene kan lave samtræning i et af træningspassene. - Fokusfaget kan vælges i min. 2 ud af 3 moduler i løbet af et skoleår på OIES. - Alle elever skal vælge minimum 1 fokusfag i hvert modul og man kan max vælge tre fokusfag i et modul. - Det tilstræbes at komme til turneringer og stævner i løbet af sæsonen og fokusholdet vil også komme ud og se kampe på højeste niveau i den gældende idræt. - Der vil for den enkelte elev blive lavet tre fysiske screeninger i løbet af et skoleår; både en konditionstest og BMI. - Skolens aktive og målrettede kostpolitik skal følges, når man er en del af et fokushold. - Der udbydes 3 4 fokusfag i hvert modul. Fokusfag i den nye struktur: - Fodbold dr. - Fodbold pi. - Håndbold dr. - Håndbold pi. - Floorball - Basketball Fagudbud i kendt valgfagsstruktur: - Floorball (fokus) - Håndbold dr. (fokus) - Håndbold pi. (fokus) - Fodbold dr. (fokus) - Fodbold pi. (fokus) - Basketball (fokus) - Kampsport (tilvalgsfag) - Svømning (tilvalgsfag) - Springgymnastik (tilvalgsfag) - Jump n dance (fokus) - Løb (tilvalgsfag) - Musik (tilvalgsfag) - Volleyball - Friluftliv - Jump n dance - X fit - IT/medieværksted - HC idræt (tilvalgsfag) - Duatlon (tilvalgsfag) - Musik (tilvalgsfag) - IT (fokus) - Medie (fokus) - Udeliv (fokus) - Volleyball (fokus) - Fodtek (tilvalgsfag) - Kreativ (udbydes som weekend- og aftenaktivitet) - X-fit (tilvalgsfag) - Parkour (tilvalgsfag) Tilvalgsfag Idrætsvalgfagene er elevernes mulighed for at beskæftige sig mere indgående med udvalgte idrætsfag. Eleverne har her mulighed for at fordybe sig i de enkelte fags indhold og metoder samt at dygtiggøre sig i de pågældende fag. Undervisningen i idrætsvalgfagene skal give eleverne en oplevelse af at være en del af et forpligtende fællesskab og opmuntre dem til fortsat engagement i den folkelige idræt. Fagudbuddet kan strække sig fra de mere traditionelle idrætsgrene til helt nye aktiviteter, således at elevernes idrætsopfattelse sættes ind i et bredere perspektiv. Der oprettes 8

9 valgfag inden for gymnastik, boldspil og handicapidræt. Øvrige idrætsvalgfag varierer og afhænger af lærerstabens kompetencer og interesser på det pågældende tidspunkt. - Kampsport (tilvalgsfag) - Svømning (tilvalgsfag) - Springgymnastik (tilvalgsfag) - Løb (tilvalgsfag) - HC idræt (tilvalgsfag) - Duatlon (tilvalgsfag) - Musik (tilvalgsfag) - Fodtek (tilvalgsfag) - X-fit (tilvalgsfag) - Parkour (tilvalgsfag) Handicapidræt er at præsentere eleverne for så mange handicapidrætsområder som muligt, samt motivere eleverne til fortsat virke, og evt. senere at uddanne sig til instruktør. Handicapidræt er et tilvalgsfag som de handicappede skal vælge og de friske kan vælge. Indhold Indholdet kan bl.a. være kørestolsteknik - kørestolsboldspil - blindeaktiviteter - goalball - boccia - skydning - sejlads - akrobatik - friluftsaktiviteter - ridning - bowling - dans - ekspressiv udfoldelse. Jump and dance er at give de eleverne der vælger faget et indblik i den rytmiske gymnastiks mange nuancer. Der arbejdes ud fra den klassiske folkelige gymnastik, men undervisningen bærer også præg af flere af de moderne danseformer. Der tages udgangspunkt i den obligatoriske gymnastik på skolen, og der er mulighed for at arbejde i dybden med fagets enkelte dele samt at træne målrettet. Faget kan få et eksperimenterende præg, idet der på holdet kan være elever med fysiske handicaps. Elever og lærere arbejder i fællesskab mod at finde indhold og udfordringer for såvel handicappede som friske elever. Holdet arbejder frem mod at deltage i skolens gymnastik opvisning. Indholdet i undervisning tilrettelægges af skolens gymnastiklærere og kan bl.a. være: - Bevægelse over gulv - Balance og smidighedstræning - Grundtræning - Brug af traditionelle og nye håndredskaber - Åbne opgaver, hvor eleverne selv afprøver og udforsker - Serietræning - Moderne danseformer Spring Eleverne har i spring meget forskellige forudsætninger. Det er derfor vigtigt, at læreren gennem samtale med eleverne får afklaret, hvilke forventninger og krav, der måtte være til undervisningen i springgymnastik. Det er vigtigt, at alle eleverne får en grundlæggende indføring i springgymnastikkens kropsbasis, som f.eks. sving, kip, rotation, balance, spænding og afspænding samt bevægelsesrytme. Eksempler på, hvad der kan arbejdes med: rytmisk opvarmning til musik, kolbøtter og flyveruller, forlæns salto, vejrmølle og kraftspring, araberspring, flikflak og baglæns salto. Der anvendes springbræt, tykke måtter, mega-plus samt air-track, hvor der arbejdes med rotationer i de forskellige planer. Friluftsaktiviteter og udeliv. Gennem forskellige friluftsdage og små ture i løbet af året søges eleverne bibragt redskaber og motivation til på egen hånd at tilegne sig oplevelser i naturen. Undervisningen tager afsæt i elevernes respektfulde og aktive færden i naturen, og der forsøges desuden at give et indblik i velovervejet turplanlægning i forhold til maksimal oplevelse og sikkerhed. Eksempler på aktiviteter kan være: Træklatring, mountainbike, kano/kajak sejlads, selvstændig/isoleret naturoplevelse, primitiv madlavning og forskellige former for overnatning. Boldspil med valgfagene inden for boldspil er at udvikle elevernes kendskab til og udvikling af tekniske, taktiske og sociale færdigheder, således at de motiveres for spillet og får lyst til fortsat aktivitet uden for undervisningen. 9

10 Indhold Følgende handleformer og faglige metoder bør anvendes: - forskellige opvarmningsformer, bl.a. med vægt på brug af bold og bevægelse - udvikling af tekniske elementer - udvikling af taktiske elementer - problemløsning og spiludvikling - regelgennemgang - arbejde med taktiske elementer med henblik på deltagelse i eksterne aktiviteter - udstrækning og nedvarmning Der tilbydes undervisning i : håndbold, fodbold, basketball, badminton, volleyball, floorball og bredere discipliner som f. eks. nye boldspil. Øvrige idrætsvalgfag med disse fag er at fremme elevernes kendskab til andre idrætsaktiviteter, således at deres idrætsopfattelse sættes i et bredere perspektiv, og at de motiveres for at dyrke disse idrætsgrene på længere sigt. Idrætsvalgfagene kan være: form og fitness, svømning Kreative valgfag: Kreative fag tilbydes periodevis om aftenen og er ikke en del af skolens tilvalgsfag i dette skoleår. med de kreative valgfag er, at eleverne udvikler deres evner for og lyst til at give udtryk for forestillinger og oplevelser. Det tilstræbes at give eleverne oplevelser, som udvider deres bevidsthed og giver dem lyst til aktivt at beskæftige sig med kulturlivet. IT/Medie: med undervisningen i mediefag er, at eleverne gennem oplevelse, produktion og analyse skal udvikle deres færdigheder i at forstå og bruge medier. Gennem arbejdet med forskellige medier skal eleverne erhverve sig indsigt i formidling og få mulighed for at bruge medierne som personligt udtryksmiddel. Undervisningen er en vekslevirkning mellem produktion og analyse med hovedvægten på arbejde med praktiske opgaver. Flg. emner kan inddrages i undervisningen: tekstbehandling og DTP, billedbehandling på computer, multimedier, fotoarbejde med papir og dias, videoproduktion. Musik: med mødet med musik er at skabe glæde og samvær hvad enten den musik, man er samlet om, er professionelt produceret eller selvproduceret. Musik har en central plads i forbindelse med skolens dramaforestilling. Emneuger Skoleåret på Onsild Idrætsefterskole består af almindelige undervisningsuger opdelt i 3 moduler af ca.10 uger og anderledes undervisningsuger, hvor det almindelige skema er suspenderet. Formål: At give elever og lærere mulighed for at indgå i nye sammenhænge. At udvikle såvel faglige som personlige og sociale kompetencer hos eleverne. At styrke det på skolen eksisterende netværk. At give eleverne nye indtryk, som varierer og perspektiverer deres dagligdag på Onsild Idrætsefterskole. Nøgleordene er oplevelse, fællesskab og personlig og faglig udvikling. Indhold: Det er det til enhver tid siddende lærerråd, som bestemmer både overskriften og indholdet i de anderledes undervisningsuger. I skoleåret er overskriften på de anderledes undervisningsdage-uger: introdage, friluftsdage, dramauge, lejrskoleuge og afslutningsuge. Når eleverne i 10. klasse er i brobygningsforløb har 9. klasse en naturfagsuge Friluftsugen kan fx være vandretur ad Hærvejen, cykeltur i det fri, lejrliv under åben himmel, eller andet. Fælles er, at der føres et primitivt hverdagsliv, måske ved transportformen, overnatningerne, eller ved madlavningen. Dramaugen er et meget intenst forløb, hvor elever og lærere i fællesskab i en atmosfære præget af motivation, spænding og lampefeber skaber et teaterstykke til opførelse for indbudte gæster. Lejrskoleugen er en skitur til Norge, og den rummer en mulighed for at dyrke en retning inden for idrættens verden som ellers ikke kan tilgodeses under egne himmelstrøg. Ugens sneaktiviteter er både oplevelsesprægede og af mere sportslig karakter. 10

11 Temauge for 9. klasse 1 temauge, der tager udgangspunkt i de naturvidenskabelige fag. Formål: Det er hensigten at give den enkelte elev muligheder for fordybelse i et emne inden for det givne fagområde. Det er ydermere hensigten at give eleverne indsigt i den mangfoldighed af måder et emne via delemner kan perspektiveres. Indhold: Ugen kan beskrives med følgende stikord: - Læreroplæg - Selvstudier vejledning - Proces - bearbejdning af tillært stof - Fremlæggelser - feed back. Skolevejledning med skolevejledningen er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af at gennemføre en uddannelse. Gennem en grundig personlig vejledning og en række individuelle og fælles aktiviteter skal den enkelte elev forberede og træffe beslutning om sit uddannelses- og erhvervsvalg, ud fra egne forudsætninger, behov, holdninger og de samfundsmæssige muligheder. Følgende centrale kundskabs- og færdighedsområder indgår i undervisningen: - Orientering om uddannelses- og erhvervsmuligheder - nationalt og internationalt. - Informationssøgning - Jobsøgning - Arbejdsmarkedsforhold og vilkår for medarbejdere og selvstændige. - Aktivt arbejde med personlig uddannelsesbog og uddannelsesplan. Brobygning: Eleverne i 10. klasse deltager i 1 brobygningsforløb i forskellige ungdomsuddannelser. Obligatorisk Selvvalgt opgave i 10. klasse med den obligatoriske selvvalgte opgave er, at den skal give eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt med et selvvalgt emne, som har sammenhæng med den enkelte elevs uddannelsesplan. Eleven vælger selv opgavens emne og indhold, der skal have relation til uddannelsesplanen. Emne og indhold kan være af faglig eller tværfaglig art. Udgangspunktet for arbejdet er dels elevens faglige og personlige forudsætninger, dels bekendtgørelsens bestemmelser om den obligatoriske selvvalgte opgave. Skolens lærere vejleder eleven lige fra emnevalg til fremstilling af produkt og eventuel fremlæggelse, med henblik på en kvalificering af arbejdet. Skolevejlederen samt evt. andre personer uden for skolen kan inddrages i vejledningen. Alle elever i 10. klasse udfører opgaven. Opgaven bedømmes med en udtalelse og hvis eleven ønsker det, med en karakter. To-sprogede elever Til to-sprogede elever i skoleåret er det 1 grønlandsk elev gives særlig tilrettelagt undervisning med henblik på at forbedre elevens danskkundskaber, hvilket bl.a. skal komme eleven til gode i den boglige undervisning. med undervisningen er også at give eleven forståelse for dansk kultur og danske traditioner. Undervisningen skal også give eleven mulighed for at afklare sin egen situation i forhold til at opholde sig i Danmark og i forhold til uddannelsesmuligheder. D For skolen For bestyrelsen Søren Haubjerg Forstander Karen Kjeldsen Formand 11

Indholdsplan Pr. 1.8. 2015

Indholdsplan Pr. 1.8. 2015 splan Pr. 1.8. 2015 Onsild Idrætsefterskole Præstemarken 7, Sdr. Onsild 9500 Hobro 1 Skolens værdigrundlag og nærmere formål: På Onsild Idrætsefterskole ønsker vi at afspejle livets mangfoldighed og forskellighed.

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Oplevelsen af at kunne, skal give mod på mere og øge elevens tro på sig selv.

Oplevelsen af at kunne, skal give mod på mere og øge elevens tro på sig selv. Dansk Formålet med faget er at sætte vores elever i stand til at møde det omkringliggende samfund og dettes krav til, at man som nutidig borger skal kunne læse, skrive og udtrykke sig. Vores elever skal

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Årsplan for idræt 8. klasse

Årsplan for idræt 8. klasse Årsplan for idræt 8. klasse 2016-17 Fagformål Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Historie

Faglige delmål og slutmål i faget Historie Faglige delmål og slutmål i faget Historie Fagets generelle formål og indhold. Dette afsnit beskriver hvorfor og hvordan vi arbejder med historiefaget på Højbo. Formålet med undervisningen i historie er

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 125 Offentligt Bilag 2 Folkeskolens afsluttende prøver Folkeskolens afgangsprøve 1. Dansk 1.1. Prøven er skriftlig og mundtlig. 1.2. Den skriftlige

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Indholdsplaner for matematik 2017/18

Indholdsplaner for matematik 2017/18 Indholdsplaner for matematik 2017/18 MATEMATIK I A-KLASSEN: Formål: Formålet med matematik i A klassen er at eleverne bliver i stad til at anvende matematik i sammenhæng, der vedrøre dagligliv, samfundsliv

Læs mere

Årsplan idræt 8. klasse Solhverv 2015-2016. Sted Ansvarlig Teori/Tema

Årsplan idræt 8. klasse Solhverv 2015-2016. Sted Ansvarlig Teori/Tema Uge Emne Sted Ansvarlig Teori/Tema 33 Intro til faget faglige og praktiske forventninger Intro til atletik indledende øvelser. Løbe runden om Solhverv, Marie-høns, Hospitals-tagfat, Løb med ærteposer.

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014.

7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014. Ahi Internationale Skole 7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014. Formål: Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

10. klasse på Giersings Realskole

10. klasse på Giersings Realskole 10. klasse på Giersings Realskole Et skoleår i 10. klasse på Giersings Realskole er en god idé, hvis du har brug for... at tænke dig om at blive mere moden og selvstændig en faglig ballast, så du kan komme

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

10 erenringkøbing-skjern

10 erenringkøbing-skjern LINJEFAG og VALGFAG 10 erenringkøbing-skjern Ringkøbing 16/17 LINJEFAG Du skal vælge et linjefag som helårsfag: Studielinjen - Gym10 Tysk Samfundsfag Erhvervslinjen - Eud10 Praktik en dag om ugen Tematimer

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Selam Friskole. Fagplan for Idræt

Selam Friskole. Fagplan for Idræt Selam Friskole Fagplan for Idræt Formål Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Velkommen til infomøde

Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Det er ikke problemet der er problemet, men måden vi tænker og taler om problemet der er problemet. Innovation, Iværksætteri og ledelse - Et samarbejde mellem DGI og Efterskoleforeningen

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Læseplan for valgfaget idræt. 10. klasse

Læseplan for valgfaget idræt. 10. klasse Læseplan for valgfaget idræt 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Alsidig idrætsudøvelse 4 Idrætskultur og relationer 6 Krop, træning og trivsel 7 Sproglig udvikling 8 It og

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)

Udkast til bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) Udkast til bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) I medfør af 10, stk. 1, og 9, stk. 8, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole Idrætslinjen Gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnå færdigheder og tilegne sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling. Mulighed for at opleve

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Undervisningsplan for idræt

Undervisningsplan for idræt Undervisningsplan for idræt Formål: Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser og erfaringer opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver dem mulighed

Læs mere

Vejledning/Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Idræt C

Vejledning/Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Idræt C Vejledning/Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Idræt C Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Vejledning/Råd og vink hf-bekendtgørelsen 2013 Idræt C 1 Vejledning/Råd og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Hf Fag og niveau Idræt 0-B Lærer(e) Hold Lasse Teisner

Læs mere

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer.

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer. Idræt B 1. Fagets rolle Faget idræt tager udgangspunkt i den fysiske aktivitet og inddrager viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder. Faget

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6 Indholdsfortegnelse Formål for faget fysik/kemi Side 2 Slutmål for faget fysik/kemi..side 3 Delmål for faget fysik/kemi Efter 8.klasse.Side 4 Efter 9.klasse.Side 6 1 Formål for faget fysik/kemi Formålet

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Årsplan for 6. og 7. klasse i idræt, 2015/16

Årsplan for 6. og 7. klasse i idræt, 2015/16 Årsplan for 6. og 7. klasse i idræt, 2015/16 For at kunne tilgodese elevernes læring i faget idræt, har vi lavet følgende årsplan, som tager højde for, at vi kun har adgang til en gymnastiksal i vinterhalvåret

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International Motivation Engagement Læring Linjeklasser Lind Skole 2012-13 nye veje for skolens ældste elever Science Innovativ International Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9626 6610 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Formål for faget idræt Som mennesker har vi et ansvar for vort Guds-skabte legeme. Formålet med undervisningen i idræt

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere