Indholdsplan for Salling Efterskole 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for Salling Efterskole 2014/2015"

Transkript

1 Indholdsplan for Salling Efterskole 2014/2015 Værdigrundlag Salling Efterskole har - med kostskolelivet som det centrale omdrejningspunkt - følgende grundlæggende værdier: Vi tror på, at gensidig respekt, forventninger og det at stille krav til hinanden er grundlæggende elementer i opdragelsen og udviklingen af den enkelte elev. Vi tror på, at det personlige møde mellem elever og personale gennem et afvekslende skoleår vil være med til at udvikle den enkelte elev både fagligt og personligt. Vi tror på en skole, som er elevens andet hjem og hvor hjælpsomhed, ansvarlighed, fællesskab og tolerance er nøgleord i hverdagen Evaluering af værdigrundlaget Skolen laver jævnligt en spørgeskemaundersøgelse om elementer fra værdigrundlaget. Undersøgelsen kan være rettet mod forældrene eller eleverne, og resultatet lægges ud på hjemmesiden. Senest lavet i juni Skolens formål og sammenhæng med hovedformålet Salling Efterskoles formål er at drive en grundtvigsk efterskole inden for rammerne af de gældende love om de frie kostskoler. Det er Salling Efterskoles nærmere formål, at udvikle eleverne ved at vægte faglige kundskaber højt fremme elevernes kreative og praktiske kunnen ved at vægte gymnastik, musik, håndværks- og idrætsfag højt skabe samvær og fællesskab, som bygger på tillid, tryghed og frihed under ansvar fremme elevernes medansvarlighed Hovedsigte Det er et hovedsigte med vores virksomhed, at eleverne forberedes til at deltage aktivt i et demokratisk samfund. De skal dygtiggøres i de boglige fag og de skal opleve og tage aktiv del i de demokratiske beslutningsprocesser. Det er endvidere et hovedsigte, at eleverne oplever og forstår forskellighederne mennesker imellem, og at de lærer at drage omsorg for, samt hjælpe, dem der har hjælp behov. Alt dette gøres i de traditionelle boglige undervisningstimer, ved foredrag og besøg udefra samt ved deltagelse i de mange sociale relationer, som kostskolelivet tilbyder. Livsoplysning, Folkelig oplysning og Demokratisk dannelse er således nøgleord i efterskoleopholdet. te1

2 Elevgrundlag Eleverne er normaltbegavede elever fortrinsvis fra den nordvestlige del af Jylland. 43 elever i 9. klasse og 107 i 10. klasse. Lærerne Lærerne er med få undtagelser seminarieuddannede lærere. Gymnastiklærerne er uddannede på gymnastikhøjskolen i Ollerup/Viborg Den pædagogiske virksomhed i forbindelse med kostskolearbejdet Dagsrytme En almindelig dag. På en almindelig dag ringer vækkeuret ca Mellem 7.00 og 7.10 skal eleverne sammen på elevgangen, gå en lille morgentur til torvet ved Gimle. Her står der en morgenfrisk lærer og siger "godmorgen" Fra er der morgenmad 7.50 begynder 1. time og 9.45 er der morgensang og formiddagspause. Fra er der timer og kl spiser vi middagsmad. Middagspausen varer til hvorefter timerne begynder igen Eftermiddagen afbrydes af en kaffepause på 30. min. og timerne slutter ca Herefter ser programmet således ud: 17.30: Aftensmad 18.00: Fri Lektietime Arrangement. Længden af aftenens arrangement varierer meget. Det er ligeledes forskelligt om det er et "tvunget" arrangement eller et frivilligt. 1 aften om ugen er der "friaften" Alle skal være på deres gange Vagtlærerne siger godnat Lyset skal slukkes Organisering Bo-grupper Alle elever bor på dobbeltværelser Eleverne er fordelt på 8 afdelinger med 6 12 dobbeltværelser på hver Alle afdelinger har tilknyttet en eller to ganglærere. te2

3 Ganglærerne skal sørge for at eleverne fungerer socialt. De arrangerer fællesmøder om eventuelle problemer og laver arrangementer, der kan ryste eleverne sammen. Ganglærerne underviser i rengøring og sørger for et ugentligt rengøringstjek. Fællesmøder Alle elever samles i auditoriet til fællestimer, morgensamlinger og aftenarrangementer. Ved disse sammenkomster kan elever og lærere fremlægge emner af fælles interesse. Måltider Der serveres 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider hver dag. Eleverne skal deltage i hovedmåltiderne. Eleverne har faste pladser i spisesalen, men får nye pladser en gang om måneden. Ved morgenbordet og aftensmaden er der ta selv bord og til middag bliver maden serveret på bordet. Alle borde har en bordformand der henter ekstra mad og rydder bordet efter måltidet. Madlavning og rengøring 4 elever er hver uge taget ud af undervisningen og deltager i arbejdet i køkken og rengøring. Køkkenarbejde: Eleverne skal i ugens løb fungere som medhjælpere i som medhjælpere i skolens køkken. Eleverne skal udføre praktisk arbejde såsom opvask, borddækning og mindre opgaver i forbindelse med madlavning og rengøring efter måltiderne. Rengøring: Alle elever tildeles et bestemt område af skolen, som de skal rengøre hver dag i en 3 mdr. periode. Hver fredag skal de gøre ekstra grundigt rent. Eleverne gør naturligvis rent på eget værelse samt gang. Ud over det rent praktiske formål tilsigtes det, at eleverne opnår yderligere indsigt i, hvordan en kostskole fungerer i alle dens aspekter og at de tager et medansvar for, at dagligdagen fungerer. Kost og motion Som et redskab til at fastholde og formidle holdninger omkring sund kost, har skolen udarbejdet en kostpolitik: Skolens primære sigte med at give eleverne en sund kost er at gøre eleverne i stand til at kunne lære at kunne yde ved fysiske aktiviteter at kunne fungere i en social sammenhæng at blive bevidst om kostens betydning for en persons sundhed og velvære både under skoleopholdet, men også på sigt Denne målsætning søges opnået gennem det daglige møde med en sund, varieret og velsmagende kost ved 3 obligatoriske hovedmåltider og 3 tilbud om mellemmåltider elevernes medvirken til fremstilling af kosten undervisning i kostens sammensætning og betydning te3

4 Uefterrettelighed Når der opstår problemer med elever, der i almindelighed ikke kan passe deres ting og indordne sig, gør vi følgende: 1. Den eller de lærere der er opmærksom på problemet (komme for sent, ikke lavet lektier, ryge, forkert plads i spisesalen osv.) tager fat i eleven og påtaler. 2. Hvis påtalen ikke har virkning, henvender man sig til elevens kontaktlærer, som derefter tager en samtale med eleven. (Eventuelt sammen med læreren) 3. Næste skridt er samtale med flere lærere. Kontaktlæreren er advokat for eleven. Kontaktlæreren kontakter forældrene om samtalens indhold og konklusion. 4. Næste skridt er samtale på kontoret mellem Leif og eleven. Kontaktlæreren deltager. Forældrene kontaktes. 5. Sidste skridt er samtale på kontoret mellem elev, forældre, kontaktlærer og Leif. Aftenvagter Møder kl og går derefter i spisesalen Ansvarlig for at stå ved ta selv bordene mens eleverne tager 1. gang. Sikre at spisningen foregår i god ro og orden Tjekker tomme pladser Ringer med klokken og skaffer ro inden der samles. Ringer med klokken og skaffer ro inden der gives meddelelser. Vagten sikrer, at køkken-eleverne er der til oprydning. Vagten er på gange og fællesarealer i tiden fra aftensmad til lektietime. (være synlig) Husk at besøge de syge. Vagterne fordeler sig ved stilletimens begyndelse således, at alle får besøg. Arrangere, deltage i og styre fælles arrangementer, hvor elever er involveret. Er igangsætter af elevaktiviteter. Være synlig på skolen. Tjekker rengøringsområderne Møder op på tidspunktet for natmaden serveringen og sætter maden ind i spisesalen. Er til stede og er den sidste der forlader spisesalen. Sikrer sig, at den er ryddelig. Kl gennes eleverne ind på gangene. Skolen låses af og vinduer lukkes. Vagten er synlig fra , hvor godnat-runden begynder. Sidste mand skriver evt. en kortfattet journal på konferencen og tjekker motionslisterne og sygesedlen. Ganglærerne Ganglærerne har tilsynet med gangen og skal informeres om alle forhold vedrørende gangen. Ganglærerne har daglig opsyn med gangen, og skal der tjekke om der er ryddeligt på værelser, gang og toilet. Om fredagen laves det ugentlige værelsestjek. Ganglærerne holder møde med gangen når der er behov det være sig sociale møder eller problemer på gangen. Ganglærerne deltager i gangfester og har ansvaret for at der indkaldes til planlægningsmøder. Ganglærerne skal undersøge og følge op på skader på inventar osv. Det sker i samspil med Flemming og Leif, så alle parter er informeret om sagens gang. Ganglæreren skal følge op på morgenvagtens tjek af værelset. Kontaktlærer Kontaktlæreren har et ugentligt møde med sin kontaktgruppe, og skal være informeret/inddraget i alle sager vedrørende kontakteleven. Kontaktlæreren har den første kontakt med forældrene på ankomstdagen, og senere ved efterfølgende samtaler med forældrene. te4

5 Hvis der er problemer med eleven skal kontaktlæreren (eller efter aftale)/ Leif kontakte hjemmet. Kontaktlærere der har 2-sprogede/grønlændere skal være ekstra opmærksom på at forklare og målrette information til disse. Teamsamarbejde Storgrupper Skolen er opdelt i 2 storgrupper. 9 klasse og 10.klasse storgruppen omfatter de lærere der har undervisningen i gruppen. Enkelte lærere har undervisning i begge storgrupper og er derfor fast tilknyttet en gruppe, mens man lejlighedsvis deltager i arbejdet i den anden gruppe. Storgrupperne ledes af en teamleder. Storgruppen holder møder mindst hver 14 dag, hvor man planlægger og evaluerer undervisningen. Storgruppen arrangerer emneuger og projektuger. Storgruppen forbereder evaluering og udtalelser om elever forud for forældresamtaler. Weekender Den normale undervisning slutter fredag kl Herefter er der mulighed for at tage hjem på weekend, men eleverne opfordres til at blive på skolen og tage del i det fællesskab, der er på skolen i weekenderne. Uddannelses vejledning På Salling Efterskole varetager skolens to skolevejledere i samarbejde med kontaktlæreren og andre faglærere vejledningen for elevernes (9. klasse & 10. klasse) valg af ungdomsuddannelse. For den enkelte elev skal vejledningen sikre et forsvarligt grundlag for at træffe realistiske beslutninger om uddannelse og erhverv, som svarer til elevens potentiale og som bliver til størst mulig gavn for den enkelte elev og for samfundet. Endvidere skal vejledningen give eleverne mulighed for at søge og anvende informationer fra diverse bøger, hæfter og it-baserede informations- og vejledningstilbud, om valg af fremtidig uddannelse. Strategi for vejledningen Arbejdet med elvernes uddannelsesplan og brug af uddannelsesbog Brobygningselementer På Salling Efterskole får 10 kl. et brobygningsforløb på langt de fleste af ungdomsuddannelserne. Dette har som regel en varighed på en uge (uge 45), 9.kl. har 3 dage i brobygning. Eleverne skal i dette tidsrum stadig deltage i flest mulige af skolens aktiviteter, og det er ligeledes et krav, at eleverne sover på skolen. Praktik På Salling Efterskole skal alle elever i 10. klasse udarbejde en OSO-opgave, som skal tage udgangspunkt i elevens fremtidige uddannelse og jobønske. I den forbindelse tilbyder vi eleverne mulighed for en tredages praktik i december. Eleverne skal selv skaffe denne praktikplads i samarbejde med vejlederne, og praktikken skal inddrages i elevens opgave. Uddannelsesvejleder i 2014/15 er Hanne Skovborg og Joan Pedersen te5

6 Undervisningen Salling Efterskole er en boglig skole, hvor undervisningen i alle fag sigter mod faglig dygtiggørelse, fordybelse og indlevelse. Målet er at udvikle elevernes almene og personlige kvalifikationer. For at kunne yde et væsentligt personligt bidrag til undervisningsforløbet forventes det derfor, at eleverne er aktive, velforberedte og motiverede. Skolen bruger blandt andet fortælling, sang og gymnastik for at give eleverne mulighed for at opleve glæden og styrken i et fællesskab. Undervisningen i de prøveforberedende fag tilrettelægges således, at den står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og således at eleverne kan indstille sig til folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve. Her følges altid seneste bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og seneste bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver m.v. Undervisningens forløb tilrettelægges i henhold til årsplanen med 42 kursusuge, der består af 5 hele undervisningsdage. Der vil være undervisning, der er tilrettelagt til afvikling i weekender, ligesom der vil være undervisningsfrie hverdage. Undervisningen i en normal undervisningsuge afvikles i henhold til Ugeskema, der er vist et andet sted i indholdsplanen. Alternative uger og anderledes dage beskrives hver for sig et andet sted i indholdsplanen. Fagfordeling 9.klasse 10. klasse Fag/Hold Dansk JP, VA MD, TK, PF, VA projektkl. PB Matematik. BK, JK JK, LL, KD, KD projektkl. FA Samfund JP, VA MD, TK, PF, VA Projektkl.PB Engelsk JK, HS SD, MB, VA, MB Projektkl. HS Tysk SD, HS SD, SD, TK, HS- Projektkl. ½HS Fysik/kemi. BK, ST ST, ST, KD, KD Projektkl. BK Geografi PF, PF Biologi BK, BK Historie FA, HS Kristend. JP, JP Gymnastik MT,ST,CA Team- JK BK JP CA MD, MB,KD, PF, ST, SD, VA, PB, HS, MT Lærere Adventure: PF Fodbold: JK, Håndbold: MD Design: PB Spring, ST, CA Liv og sjæl: KS Animation: BK Rytme: MT Musik: TK PB: Pia Brask KS: Kristina Spangaard JP: Joan Pedersen JK: John Knudsen BK: Brian Kristensen SD: Stinne Damgaard CA: Christian Ardal TK: Tanja Kuchel KD: Kasper Davidsen PF: Peter Fyllgarf MT: Mathilde Toft ST: Steffen Tange HS: Hanne Skovborg MD: Mark D Dahl LL: Leif Lundsgaard FA: Frank Andersen te6

7 Holddeling Eleverne er opdelt i 2. klasser i 9. Klasser og 4 klasser i 10 kl. og en projektklasse Prøveforberedende fag (er obligatoriske for alle elever) Undervisningen i de prøveforberedende fag tilrettelægges således, at den står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og således at eleverne kan indstilles til folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve. Hvad angår formål og indhold følges Bekendtgørelse nr. 748 af 13. juli 2007 om formål, trin- og slutmål for folkeskolens fag og emner (Fælles mål) samt Bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2007 om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen). I forbindelse med ændringer følges seneste bekendtgørelse. Dansk: 4 ugentlige timer á 50 minutter Hold: 7 hold. Særlige hjælpemidler og metoder: Diverse Av-midler og data. Klasse- og gruppeundervisning. Differentiering af indhold og arbejdsmetoder efter klassernes og hver enkelt elevs niveau. Matematik: 4 ugentlige timer á 50 minutter Hold: 7 hold. Særlige hjælpemidler og metoder: Anvendelse af dataanlæg til anskueliggørelse af matematiske problemer. Differentiering af indhold og arbejdsmetoder efter klassernes og hver enkelt elevs niveau. Engelsk: 3 ugentlige timer á 50 minutter Hold: 7 hold Særlige hjælpemidler og metoder: Lydbånd, film video, computer, drama, klasse- og gruppe-undervisning. Differentiering af indhold og arbejdsmetoder efter klassernes og hver enkelt elevs niveau. Fysik/kemi: 2 ugentlige timer á 50 minutter Hold: 7 hold. Særlige hjælpemidler og metoder: Elevforsøg vægtes højt Differentiering af indhold og arbejdsmetoder efter klassernes og hver enkelt elevs niveau. te7

8 Biologi (9. årg.): 1 ugentlig time á 50 minutter Hold: 2 hold Differentiering af indhold og arbejdsmetoder efter klassernes og hver enkelt elevs niveau. Geografi (9. årg.): 1 ugentlig time á 50 minutter Hold: 2 hold Differentiering af indhold og arbejdsmetoder efter klassernes og hver enkelt elevs niveau Kristendomskundskab (9. årg.): 1 ugentlig time á 50 minutter Hold: 2 hold Differentiering af indhold og arbejdsmetoder efter klassernes og hver enkelt elevs niveau Historie (9. årg.): 1 ugentlig time á 50 minutter Hold: 2 hold Differentiering af indhold og arbejdsmetoder efter klassernes og hver enkelt elevs niveau Samfundsfag 1½ ugentlig time á 50 minutter samt dele af fortælletimer Hold: 7 hold. Differentiering af indhold og arbejdsmetoder efter klassernes og hver enkelt elevs niveau. Tysk: 3 ugentlige timer á 50 minutter Hold: 7 hold Særlige hjælpemidler og metoder: Lydbånd, film, video, computer, drama, klasse- og gruppe-undervisning. Differentiering af indhold og arbejdsmetoder efter klassernes og hver enkelt elevs niveau. Elever der ikke har valgt tysk i 10. klasse får i stedet ekstraundervisning ii dansk og matematik. Gymnastik 2 ugentlige timer á 50 min. Hold. 4 hold med elever Formål: Formålet er at give eleverne en grundtræning, at gøre dem interesseret i bevægelse / gymnastik og lære færdigheder inden for den rytmiske gymnastik samt spring te8

9 Fællesgymnastik 2 timer á 75 min. Hold 2 med 75 elever på hver eller 1 hold med 150. Formål: At opøve færdigheder i rytme- og springgymnastik samt sammensætte en gymnastikserie Fortælletimer Lærerne og forstanderen har i fællesskab fortælletimerne. Der er 2 lektioner om ugen. I den ene ugentlige fællestime er der fortrinsvis foredrag og fortælling. Emnerne er af almen karakter. Den anden fællestime benævnes nyhedstimen og tager sit udgangspunkt i en optaget nyhedsudsendelse. Emnerne herfra uddybes af læreren der endvidere inddrager eleverne i en diskussion af konsekvenserne af de sete nyheder. International projektklasse. 25 elever har i skoleåret valgt at gå i en international projektklasse. Den Internationale Projektklasse går ikke til den almindelige FS10 prøve, men tager i stedet projektprøven. Eleverne har derfor ca. 5 uger til at lave et grundigt, velgennemtænkt og innovativt projekt, som de selv skal planlægge og gennemføre. Til slut skal projektet præsenteres ved en mundtlig fremlæggelse overfor vejledere og en censor. De får en skriftlig udtalelse og en karakter for arbejdet. Eleverne SKAL opfylde kravene for at komme på en ungdomsuddannelse, for at kunne komme i Den Internationale Projektklasse. De får mulighed for: - Evt. studietur til Berlin eller besøg af en klasse fra Berlin - En skitur til Østrig - En studietur til et sted som klassen selv bliver enig om (Dublin? New York? Bornholm?) - En spændende og varieret skolegang, som du selv har stor indflydelse på - At arbejde innovativt og udvikle dine samarbejdskompetencer - At bruge dine fremmedsprog aktivt og udvikle venskaber på tværs af grænser - At deltage i relevante studieture og erhvervsbesøg - At høre og opleve foredragsholdere og gæstelærere Undervisningen vil foregå som projektarbejde og i længere perioder og kursusforløb. Emner kan være: - Avisuge, mad og kemi, innovation, Fra idé til produkt, jeg vil gerne bygge, flytte hjemmefra, Tyskland og Berlin i fokus, energiuge, Danmarks Indsamlingen, Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO), nyere noveller og slutteligt projektprøven som afsluttende projekt. - Der vil desuden hele tiden være indlagt relevant teoretisk undervisning i forhold til de enkelte projekter og for at vedligeholde og forbedre dit niveau i de enkelte fag. I oktober samt januar/februar og april skal du desuden deltage i terminsprøver i dansk, matematik, engelsk og tysk. - Lærerne vil i denne undervisningsform fungere som vejledere, og du vil i meget høj grad selv skulle definere opgaver og indhold samt lære at reflektere over hvad du har lært. - Denne undervisningsform stiller store krav til dig som elev, idet arbejdsformen kræver mere engagement og en mere grundig tilgangsvinkel. Du bliver godt rustet til ungdomsuddannelserne og et innovativt og projektorienteret studie- og arbejdsliv. Eleverne deltager stadig i: - OSO - Liniefag og valgfag - Gymnastik - Terminsprøver te9

10 - Musical - Alle fællesaktiviteter Cambridge engelsk På Salling Efterskole tilbyder vi English as a Second Language, som et valgfag. Faget er en del af Cambridge University s IGCSE-program. (IGCSE = International General Certificate of Secundary Education) English as a Second Language er en undervisningsform, som giver eleven mulighed for at udvikle sine engelskkundskaber løbende og styrker elevens færdigheder. Det betyder, at det engelske sprog er i centrum og al kommunikation foregår på engelsk. Eleverne får et internationalt anerkendt certifikat, som gives på baggrund af en mundtlig prøve (april), en læse- og skrivetest (maj) og en lyttetest (maj). Datoerne fastsættes af Cambridge, hvortil opgaverne også sendes og gradueres. Undervisningen er placeret ud over den almindelige engelskundervisning og kan kombineres med både FSA-prøven og FS10-prøven. Liniefag Eleverne vælger 1-2 liniefag. Det ugentlige timetal er 180 minutter. Formålet med liniefaget er, at eleverne videreudvikler interessen for faget samt at de dygtiggør sig yderligere. Der er ingen prøver forbundet med fagene. Undervisningen er obligatorisk. Musik Liniefaget musik/sammenspil Formålet med musikundervisningen er at udvikle elevernes færdigheder og kompetencer inden for området sammenspil, således de bliver i stand til at kunne udtrykke sig om og i musik. Det er endvidere formålet, at eleverne gennem musikundervisningen udvikler handlekompetencer, som sætter dem i stand til at leve og handle i et refleksivt samfund. Målet er, at eleverne deltager engageret og har tilegnet sig forskellige musikalske færdigheder, hvilket dokumenteres ved forskellige musikalske fremførelser. Begreber som fællesskab, respekt og engagement er centrale for undervisningen. Der tages i høj grad hensyn til elevernes forskellige færdigheder, hvorfor der tilstræbes et indhold med rig mulighed for differentiering. Holdet består af ca. 10 elever og én lærer, og der undervises to gange om ugen á 2 timer. Liniefaget vælges af eleverne og forløber over to perioder på et skoleår. I undervisningen arbejdes der dels individuelt, hvor eleverne øver sig på instrumenterne, samt som normal holdundervisning. Herved er der for læreren mulighed for at tilgodese hver enkelt elev og hjælpe denne i sin musikalske udvikling for dermed at undervise hele holdet og lære dem færdighederne i at lytte og spille i fællesskab, som er vigtige discipliner inden for sammenspil. Musiklokalet er udstyret med de gængse skole- og elektriske instrumenter samt et stort PA- anlæg. Gennem beskæftigelse med forskellige musikalske genre arbejdes der med musikalsk fremførelse på instrumenter samt sang og kor, musikalsk skaben, improvisation samt arrangement. Eleverne har ofte mulighed for medindflydelse hvad angår udvælgelse af materiale, som for det meste er numre hentet fra diverse musikbøger. Der evalueres løbende i liniefagsperioderne. te10

11 Design Formålet med faget er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder inden for arbejdsområderne: Formgive beklædnings og brugsgenstande Bruge erfaringer og ideer i designprocessen Arbejde selvstændigt med design Opsøge inspirationskilder Eksperimenterer med materialer og teknikker Arbejdsområder: Bruge færdige mønstre Tage kropsmål Beregne materialeforbrug Lægge mønster på stof Sy på maskine Anvende hjælperedskaber og opskrifter i en arbejdsproces Anvende dekorationsteknikker Arbejde med materialers forskellighed, deres kvalitet og anvendelses og udtryksmulighed Bruge relevante fagudtryk i arbejdsprocessen Indhold: Nålepude: Lære at sy siksak, lige ud, hæfte Syning af T-shirt i strækstof: Optegning af mønster, afmærke på stof, klippe ud, sy i strækstof, sy med dobbeltnål, dekoration. Syning af trøje med lynlås: Optegning af mønster, afmærke på stof, klippe ud, lære at sy en lynslås i, arbejde med rib. Taske: Beregning af eget mønster, dekoration, isyning af for. Nederdel: Optegning af mønster, afmærke på stof, klippe ud, syning, lære at sy en skjult lynlås, skjult oplægning. Bukser: Optegning af mønster, afmærke på stof, syning, bukselynlås, linning, lommer. Galla tøj Målet er, at den enkelte elev får en viden inden for ovenstående områder, således hun kan sy enkle modeller til forskellige formål, - og som er forankret i teoretisk viden inden for områderne mønster, stof og design. Arbejdsformer: Eleverne arbejder selvstændigt, men hjælper og inspirerer gerne hinanden. Undervisningsmaterialer hentes fra forskellige, fagblade og aviser (hvad der rør sig). Undervisningen foregår i designlokalet med de tekniske hjælpemidler, der traditionelt er i et håndarbejdslokale. Evalueringen foregår løbende ved at eleverne prøver deres tøj. Ved årets slutning evaluerer eleverne kursets indhold og form, og læreren evaluerer elevens indsats og standpunkt i form af en udtalelse te11

12 Liniefaget er halvårligt og er tildelt 50 timer med 4 timer pr. uge - og 2 liniefagsdage med 11 timer i alt 61 timer. Undervisningen varetages af 1 lærer, og der er i lokalet plads til 15 elever. FITNESS/ADVENTURE Formål: Fagets formål er at udvide elevernes horisont indenfor motionsområdet. Dette gøres gennem en bred vifte af motions- og friluftsaktiviteter, der både styrker kredsløb, muskler, samarbejdsevner og udholdenhed. Desuden skal eleverne forøge deres fysiske formåen og deres faglige indsigt i de pågældende områder listet herunder. Det forventes at eleverne ved slutningen af forløbet har opnået en sådan indsigt i de pågældende områder, at de er i stand til at påtage sig ansvaret for egen sikkerhed i aktiviteten, samt tilrettelægge en sådan aktivitet for sig selv og i nogle tilfælde også for andre. Aktiviteterne omfatter: Klatring Kanosejlads (Pædagogiske tilrettelagt aktivitet ikke obligatorisk undervisning) Kajaksejlads (Pædagogiske tilrettelagt aktivitet ikke obligatorisk undervisning) Mountainbike Orienteringsløb Bålteknik Madlavning på bål og Trangia Vandaktiviteter (Pædagogiske tilrettelagt aktivitet ikke obligatorisk undervisning) Samarbejdsøvelser Cross Fit træning Løb Vandreture Kampsport (motion) Struktur: Timerne er fordelt på to dage med 1,5 timer hver dag. Der gives den nødvendige praktiske og sikkerhedsmæssige instruktion og herefter vil der i forskelligt omfang tilføjes teoretiske punkter til den pågældende aktivitet, således at vi kan opfylde fagets mål jf. ovenstående. Rytmegymnastik Har du lyst til at bevæge dig og arbejde koncentreret med gymnastikken, så er rytmelinien noget for dig. Du skal ikke kunne noget specielt, du skal blot have lysten til at lære noget nyt. Har du dette, så garanterer vi at du rykker dig indenfor gymnastikken i løbet af året. Der er tidligere blevet arbejdet med hip hop/funk, spring over gulv, smidighed, håndredskaber og meget mere. Desuden har eleverne selv lavet en lille serie, der er kommet med i opvisningen. Vil du noget ekstra med din gymnastik, så vælg rytmelinien. Liniefaget er halvårligt og er tildelt 50 timer med 180 min. pr. uge - og 2 liniefagsdage med 11 timer. Undervisningen varetages af skolens gymnastiklærere. Fodbold Formålet med faget er, at eleverne får kendskab til at spille fodbold, får lyst til at røre sig og til at blive instruktører i foreningslivet. te12

13 I timerne vil der blive lagt vægt på: Teknisk træning (sparkeformer, hovedstød, tæmninger, tacklinger) Taktisk træning (systemer, overlap, op/ned/op, bandespil, omstilling) Fysisk træning (aerob og anaerob træning, hurtighedstræning, intervaltræning) Boldglæde Lege Psykisk træning Social træning, hvor eleverne indgår i et forpligtende fællesskab Eleverne skal i forløbet undervise hinanden i forskellige dele af fodboldtrænerens opgaver bl.a. opvarmning, teknisk træning og spilledelse. Derudover deltager de i DGI s fodboldkurser. Timetallet er 180 min om ugen i 20 uger og 2 liniefagsdage, og undervisningen er kønsdelt. Håndbold Formål: Formålet med håndbold er gennem fysisk aktivitet, og i samvær med andre, at udvikle interessen for håndbold At få forståelse for håndboldspillets taktiske og tekniske grundbegreber At få indsigt i håndboldspillets sociale og psykologiske dimensioner At blive bedre til at instruere andre At få lyst til at blive aktiv i foreningsarbejde Indhold: Træningslære Tekniske øvelser Taktiske overvejelser Dommerfunktioner Instruktionsmæssige opgaver Faget har 2 x 90 min undervisning i et halvt år.+ 2 liniefagsdage Spring I linjefaget Spring tager vi afsæt i det, du kan. Det er ikke en forudsætning, at du har sprunget før, men det er en stor fordel, hvis du er i god form. Vi forventer, at du har mod på at overskride nogle grænser, og at DU VIL arbejde på at blive bedre. Undervisningen vil indeholde masser af grundtræning i form af teknik og styrketræning og basis bevægeligheds-træning. Vi vil arbejde med små og store spring, helheder og detaljer på bane og fiberspringbræt, og nu også i stortrampoliner. Derudover vil vi selvfølgelig også give den fuld gas!! Med gå på mod og vilje garanterer vi succesoplevelser i linjefaget Spring. Timetal/holdstørrelse ½-års semester à 2 x 105 min. pr. uge + 2 liniedagsdage elever 2 lærere Animation og Medie Fagets formål: te13

14 Formålet med faget er, at eleverne skal lære at bruge forskellige digitale medier som video, foto og animation. Igennem disse forskellige udtryksformer skal eleverne erhverve sig en viden og forståelse for dets mange muligheder gennem både video, foto og animation. Indholdet af faget vil bestå af tre hovedområder: Små animationsfilm Lær at fortælle en historie gennem billeder, der bliver næsten levende Udforsk din kreativitet fra ide til færdigt product gennem arbejdet med cut, clay og pixie-animation og den computeranimerede verden. Fang det perfekte øjebliksbillede og rediger det Oplev nye muligheder med kameraet Photoshops uanede muligheder Fremhævning og nedtoning af detaljer i billeder Billedmanipulation i Photoshop Filmoptagelse og redigering Fortæl din historie fra efterskolelivet eller noget helt andet Lær hvordan en film redigeres og opbygges til den valgte genre Faget har 2 x 90 min undervisning pr. uge i et halvt år og 2 liniefagsdage Valgfag Skolens elever tilbydes valgfag en eftermiddag om ugen. Varighed afhængig af fag: min. Valgfagene vælges for 6-7 uger a gangen og har som formål, at give eleverne lyst og interesse for at dyrke en hobby eller idrætsaktivitet. Fagudbuddet varierer fra periode til periode bl.a. afhængig af årstiden. Eksempler på fag: Springgymnastik, fodbold, badminton, håndbold, crazy balls, rytmisk kor, klaver, guitar, smykkeværksted, rugby, yoga, videofremstilling, hockey, Du er hvad du spiser, musicalorkester, beachvolley. Fagudbud fra august til efterårsferien: Tennis, fitness, Sammenspil, Kreativt værksted, guitar, Swatteam(styrketræning), begynderspring, øvet spring, yoga. Efterårsferien til jul: Håndbold, Spinning/fitness, teamgymnastik, trampolinspring, sammenspil, guitar, badminton, sløjdværksted, smidighedstræning. Inklusion-omfatter ekstra undervisning og social støtte Elever med særlig behov kan få ekstra støtte, hvis der er aftales mellem forældrene og skolen. Støttetimerne placeres normalt i elevens fritid, og ydes af pågældendes faglærer. Generelt kan alle elever med behov for ekstra støtte benytte vores lektiecafe, der er åben hver dag fra kl Ekstra undervisning i dansk ydes af JP (9 kl.)va (10 kl.), og i matematik ydes undervisningen af BK (9 kl.) og FA (10 kl.) Social støtte ydes af Kontaktlærerne i form af særlig vejledning/mentorskab. Det kan være behov for støtte til at strukturere din dag, lektier, tale ugen igennem, pakke tasken og få overblik over opgaver, relationer og konflikter. te14

15 Eksempel på inklusionsaftale: Inklusionsaftale for XX XX har brug for støtte i faget dansk. Målet er, at han i løbet af skoleåret skal blive bedre til at læse og stave, samt at skrive, således at han kan blive i stand til at påbegynde en STXuddannelse i Skive i august Dette kan ske gennem 1 2 timers yderligere specialtilrettet undervisning om ugen i dansk, ekstra hjælp tril skriftlige afleveringer samt daglig deltagelse i lektiecafe. XX har desuden brug for støtte til social inklusion og deltagelse i efterskolelivet generelt. Dette skal ske gennem en fast mentor, og mindst en ugentlig samtale om trivsel og opfølgning på lektier, struktur og planlægning af hverdagen. Forældreunderskrift: Elevunderskrift Lærerunderskrift Tosprogede elever og integrationsarbejde Tosprogede elever tilbydes ekstrahjælp i dansk. Timerne læses af faglæreren eller af specialundervisningslæreren Vicki Andersen i elevens fritid eller fritimer. Vi har pt. 4 elever fra grønland, og to elever fra Færøerne, som får ekstra timer til information og støtte i de faglige emner, undervisningen og støtten ydes af Peter Fyllgraf. Øvrige lærere skal yde specialstøtte efter behov med henblik på uddannelse og integration i det danske samfund. Vi arrangerer hver år rundvisning for eleverne fra den lokale sprogskole for at oplyse indvandrer om mulighederne for at gå på efterskole. Undervisningspligtige elever og elever i 10 klasse Stå mål med Undervisningen følger samme vejledninger/fælles mål/trinmål/ som i folkeskolen. Prøver Skolen tilbyder folkeskolens afgangsprøver FSA og FS10. Herudover tilbyder skolen eleverne i 10 kl. at gå til skolens egen Projektprøve det er et forløb der starter samtidig med de skriftlige prøver og afsluttes med et projektforløb på dage, hvor eleverne fremlægger deres projekt for en ekstern censor. Elever der vælger projektprøven går ikke op til nogen af de almindelige prøver. De modtager en karakter og en skriftlig udtalelse. Regelmæssig oplysning til forældrene om elevens udbytte af undervisningen og Evaluering af elverne udbytte af undervisningen Forældrene orienteres om elevens udbytte af undervisningen i forbindelse med de 3 forældresamtaler. Kontaktlærersamtale i september, faglærersamtaler i november og kontaktlærersamtaler i februar. Alle elever har en efterskolebog, hvor alle relevante papirer og evalueringer er samlede. Efterskolebogen medbringes til alle samtaler. te15

16 Skolens evaluering af den samlede undervisning Løbende evalueringer: Til en løbende evaluering af skoleåret med henblik på tilegnelse af kundskaber og færdigheder i den boglige undervisning samt af det sociale miljø, udarbejder løbende en log-bog, der til sidst udgør elevens efterskolebog. I de første 2 uger afleveres der dagligt en logbog og derefter en mere udførlig logbog 4 gange årligt. Logbogen danner herefter udgangspunkt for en skole-hjem samtale. Besvarelserne danner endvidere grundlag for en evaluering i storgruppen samt på et fælles lærermøde. 4. og sidste logbog tog udgangspunkt i fgl. skema: Min efterskolebog Navn: Nu er skoleåret på SE snart slut. Derfor skal du nu for sidste gang skrive en sammenfattende tekst ud fra nedenstående spørgsmål. Du skal aflevere din tekst til kontaktgruppeafslutningen torsdag den 27. maj. Du kan enten skrive i hånden eller på computer. Du kan finde dette ark på computeren under Opgaver, dernæst mappen Min efterskolebog og til sidst under Min efterskolebog 4. Det faglige indhold - Hvordan er det gået med de fokusområder, som du beskrev sidste gang? - Hvordan har du oplevet den boglige undervisning her på stedet samt lektiemængden? - Føler du dig rustet til at tage prøverne/projektprøven? - Hvilke liniefag har du haft? Har indholdet i liniefagene levet op til dine forventninger? Begrund. te16

17 Det sociale indhold - Hvordan oplever du stemningen på gang, værelse og blandt eleverne? - Har du haft et godt år og fået nye venner? - Hvordan har du oplevet de mange gymnastikopvisninger? - Hvad syntes du om musicalugen, og var denne uge med til at gøre fællesskabet bedre? Begrund dit svar - Hvordan har weekendaktiviteterne været, og hvad synes du er en god weekend? Begrund. Det personlige indhold - Har HAFT - begrebet haft nogen indflydelse på din tankegang, dine holdninger og dit menneskesyn? - Hvordan har du oplevet det at tilhøre en kontaktgruppe? - Mener du, det er vigtigt at have en kontaktgruppe- weekend? Begrund. - Har efterskoleopholdet levet op til dine forventninger begrund? - Nævn tre oplevelser/episoder, som du særligt vil huske dit efterskoleophold for. Ved den efterfølgende behandling på lærermødet blev det fastslået, at Efterskolebøgerne var meget gode og informative sat at eleverne havde reflekteret over hele skoleåret og ikke kun de sidste nye gode oplevelser. De enkelte lærere samt teams arbejder videre med en evaluering. Arrangementer Se årets gang Andre aktiviteter: Introuge te17

18 Første uge af skoleåret tilrettelægges med det formål, at eleverne hurtigt bliver fortrolige med undervisningen og samværet på Salling Efterskole. Planen for afviklingen af introugen skal indeholde timer, som kan genfindes på skemaet for normalugerne. Ugen regnes for undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær. Skikursus i Østrig: Formål: - At stimulere elevernes interesse for alpin skisport - At motivere eleverne for fysisk vinteraktivitet - At stimulere, fremme og udvikle elevernes sprogkundskaber i forhold til tysk talesprog - At udvikle og pleje sociale relationer mellem kammerater, lærere og andet personale, der deltager i lejrskolen Indhold: Før rejsen gives et indblik i østrigsk historie og samfundsforhold samt grundkursus i skitræning. I Østrig foregår egentligt indlæring og træning i alpint skiløb samt socialt samvær kædet sammen med løsning af praktiske opgaver i forbindelse med måltider og rengøring. 4 lektioners undervisning af SE-lærere samt købte instruktører hver af de 5 dage. 3 timers daglig skiløb i små hold uden instruktion Hold: 15 hold á ca. 10 elever Afvikling af lejrskole: En hel uge i januar med afrejse d. 19/1 og hjemkomst d. 25/1 Ugen regnes for undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær. Gymnastikopvisninger Gymnastikopvisningerne er en særlig side af undervisningen på Salling Efterskole. Opvisningerne ligger ofte i weekenden og er obligatoriske undervisningsforløb. Ofte er der flere opvisninger på en weekend og weekenden er da en obligatorisk weekend. Der arrangeres ca opvisninger i løbet af et skoleår. Opvisningerne, samt samværet ved stævnerne, regnes for pædagogisk tilrettelagt samvær. Projektugen 1. Projektopgave (9. kl.) Formå og indhold: - Her følges Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 558 af 7. juni 2006 om projektopgaven i 9. klasse Der er afsat 5 hele dage til opgaven 2. Obligatorisk selvvalgt opgave (10. kl.) Formå og indhold: - Her følges Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2008 om den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse Der er afsat 5 dage til opgaven te18

19 Hold (til både projektopgave og obligatorisk selvvalgt opgave) Der dannes grupper af størrelsesordenen 1-3 Særlige hjælpemidler og metoder (til både projektopgave og obligatorisk selvvalgt opgave): Alle skolens faciliteter står til rådighed, og eleverne har mulighed for yderligere at indsamle materialer på biblioteker m.v. Brobygning Alle skolens 10. klasse elever er i brobygning i en uge jvf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om brobygning. Ugen er delt op på to forskellige ungdomsuddannelser. Brobygningen foregår fortrinsvis i Skive og på Mors, heraf nogle på landbrugsskolen. Overlevelsestur: Der arrangeres 2 dage men aktiviteter og overnatning i naturen. Formålet med turen er at stimulere og fremme interessen for naturoplevelser og ophold i naturen. Turen har endvidere at eleverne prøver sig selv af samt at styrke fællesskabet mellem de deltagende. Skolens lærere arrangerer. Turen er frivillig og foregår fra fredag eftermiddag til lørdag eftermiddag. Efterskolernes Dag Efterskolernes Dag afholdes søndag d. 26. sept og onsdag den 7. januar. Formålet med dagene er at vise skolen frem til interesserede gæster. Eleverne forbereder dagen med udstillinger, rundvisninger, sang og musik samt gymnastikopvisning. Alle elever deltager hele dagene. Dagene er obligatoriske og regnes for en undervisningsdag. Jubilardag: Lørdag d. 25. september afholder skolen jubilardag for 5,10,25,40,50 og 60 års jubilarer. Eleverne er værter for de enkelte elevhold. De serverer og er ansvarlig for afviklingen af middagen. Eleverne laver desuden musik/sang samt gymnastikopvisning. Dagen regnes som pædagogisk tilrettelagt samvær. Afslutningsuge Formålet med afslutningsugen er at få afsluttet skoleopholdet både for den enkelte og for hele holdet. Afslutningsturen foregår i uge 25 til et sted i Jylland. Dagene indeholder praktiske opgaver, forskelligartede opgaver, evalueringer samt samvær. Dagene regnes som pædagogisk tilrettelagt samvær. Storgruppetur til Århus Såvel 9. klasse som 10. klasse er på en 1- dagsekskursion til Århus. Formålet med turen er at stifte bekendtskab med byens kulturelle tilbud. De er besøg med rundvisning på Aros, på det naturvidenskabelige museum samt besøg i teateret Dagen regnes som undervisning. Årsplan Uge 32 Søndag den 10. august Eleverne ankommer kl te19

20 Program eftermiddag: Fællesmøde, kontaktlærersamtale. Aften: Gangmøde, gymnastik/idræt, sangtime. Uge 33 Introuge Specielt skema med mange fællesaktiviteter og enkelte undervisningstimer. Ugeskema 10. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Gangmøde Storgruppe Storgruppe Dansk Rengøring TISA teambuilding Fællesgym. Storgruppe Dragtprøvning Samtaler m kontaktlærer Kontaktgr. Møde Gang i gangen Printer Opsætn. Matematik Liniefag Fællestime Gang i gangen Stilladsinfo Rengøringsinfo Cykeltjek og tur Liniefag Løbetur info om motion Gang i gangen Springinfo Cykeltur Fællessang Uge 34 Introuge med tur til sommerhuset i Grønning. Uge 35 Alm. Undervisningsuge Uge 36 Mandag til fredag alm. Undervisning. Torsdag er 9. klasse til Karrieredag i Skive Uge 37 Mandag torsdag alm undervisning. Uge 38 Mandag Fredag Alm. Undervisningsuge. Fredag fra kl Besøg af det gamle elevhold Uge 39 Mandag fri (forlænget weekend) Alm. Undervisningsuge tirsdag torsdag, fredag fodboldturnering og forberedelse af weekendens aktiviteter. Lørdag jubilardag med gymnastikopvisning, kor/musik og fællesaktiviteter. Søndag efterskolernes dag. te20

21 Uge 40 Alm. Undervisning Mandag torsdag. Fredag forlænget weekend. Uge 41 Alm. Undervisningsuge. Ugen sluttes med et motionsløb fredag fra Uge 43 Liniefagsdage mandag og tirsdag. Alm. Undervisningsuge onsdag til fredag. 10 klasse har terminsprøver. Uge 44 Projektuge for 10. Klasse. 9. Klasse alm. Undervisning. Alle elever i 10 kl. arbejder i små grupper med et selvvalgt projekt under en fælles overskrift. Lærerne er vejledere og der er undervisning i værkstederne. Uge 45 9.kl. Brobygning onsdag til fredag. 10 klasse er i brobygning i Skive. Uge 46 Alm. Undervisningsuge Uge 47 Alm. undervisningsuge Uge 48 Alm. Undervisningsuge. Uge 49 Mandag Surprisedag Samvær og overraskelsesaktiviteter. Herefter Alm. Undervisningsuge Uge 50 Alm. Undervisningsuge. Uge 51 Alm. Undervisningsuge mandag - onsdag. Torsdag:Rengøring om eftermiddagen. Fredag: Kirkegang, rengøring, lærerbesøg, fællesmøde med forældrene om aftenen. Uge 2 Projekt for 9. klasse og OSO for 10. klasse. Uge 3 Projekt for 9. klasse og OSO for 10. klasse mandag. Onsdag aften åbent hus. Terminsprøver og undervisning tirsdag fredag te21

22 Uge 4 Mandag skitur til Østrig. 5 dage på ski, hvor eleverne undervises på niveaudelte hold. Der undervises i slalomski og snowboard. Uge 5 Alm. Undervisningsuge. Onsdag til fredag. Uge 6 Alm. undervisningsuge Uge 7 Vinterferie. Uge 8 Gymnastikuge Fredag forældresamtaler. Lørdag gymnastikopvisning i Viborg Uge 9 Alm. Undervisningsuge. Uge 10 Alm. Undervisningsuge. Tirsdag fredag. Lørdag og søndag er der gymnastikweekend med opvisninger og træning begge dage. Uge 11 Alm. Undervisningsuge onsdag fredag. Lørdag og søndag er der gymnastikweekend med opvisninger og træning begge dage. Uge 12 Alm. Undervisningsuge. Uge 13 Alm. Undervisningsuge mandag-tirsdag. Onsdag fredag terminsprøver Uge 14 Mandag terminsprøve. Tirsdag gymnastikstævne i Gigantium. Onsdag bedsteforældredag. Uge 15 Alm. Undervisningsuge. Tirsdag- fredag Uge 16 Alm. Undervisninguge. te22

23 Uge 17 Kreativuge eleverne inddeles på små hold og laver et kreativt produkt, der præsenteres om fredagen for forældrene. Uge 18 Alm. undervisningsuge. Onsdag aften Ny elevdag Uge 19 Skriftlige prøver og undervisning. Uge 20 Mandag undervisning og tirsdag onsdag liniefagsdage. Uge 21 Alm. undervisningsuge. Uge 22 Alm. Undervisningsuge. Mandag fredag. Undervisning søndag fra kl Uge 23 Alm. Undervisningsuge. Mandag til torsdag. Uge 24 Mundtlige prøvedage Uge 25 Mundtlige prøvedage Uge 26 Mandag mundtlige prøver Tirsdag fredag, afslutningstur. Fredag eftermiddag- værelser rengøres og forberedelse til festaften. Lørdag, gymnastikopvisning, afslutningsmøde. te23

24 Ugeskema ABC 9. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Bio, Geo Eng, Eng Mat, Mat Tys, Kri Mat, Mat Geo, Bio Dan, Dan Tys, Fys Kris, Tys Eng, Eng Fys, Eng Hist, Tysk Tys, Fys Mat, Mat Nyhedstime Fys, Tys Samf, Samf Dan, Dan Dan, Dan Reng/lærerm Gym, Gym Linjefag Fællestime Linjefag Kontaktmøde/ Gym, Gym Eng, Hist Fællesgymn. Værelsestjek Valgfag FællesGymnastik Valgfag Samf, samf Dan, Dan te24

25 10. kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ma, Ma, Fy, Ty Ty,Fy,Ma,Da En,Fy,Sa,Sa Da,Da,-,- Gy,Gy, Da,Da En,En,Ty, Fy Fy,En,Ty,En Da,Da,Da,Da Ma, Sa,Fy,Ty Gy,Gy, Sa,SA Ty, Ty, Gy, Gy Ma, Da, En, Ma -, -, En, Ma En,En,En,Fy Nyhedstime Sa,Sa,Gy,Gy Da,Ty,Da, Ma Fy,Ty,ma,En Ty,Ma,Ma,En Reng/lærerm Da,Da,DA,DA Linjefag Fællestime Linjefag Kontaktmøde/ Fællesgymnastik Værelsestjek Valgfag Fællesgymnastik Valgfag Sa,Sa,Ty,Ma Ma.Ma,Ma,Ty te25

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

INDHOLD... 2 1. SKOLENS FORMÅL... 3. 2. SKOLENS VÆRDIGGRUNDLAG (revideret jan. 2007)... 3 3. SKOLENS HISTORIE... 3 4. EFTERSKOLENS ELEVGRUPPE...

INDHOLD... 2 1. SKOLENS FORMÅL... 3. 2. SKOLENS VÆRDIGGRUNDLAG (revideret jan. 2007)... 3 3. SKOLENS HISTORIE... 3 4. EFTERSKOLENS ELEVGRUPPE... INDHOLD INDHOLD... 2 1. SKOLENS FORMÅL... 3 2. SKOLENS VÆRDIGGRUNDLAG (revideret jan. 2007)... 3 3. SKOLENS HISTORIE... 3 4. EFTERSKOLENS ELEVGRUPPE... 4 5. SKOLENS MEDARBEJDERE... 4 6. KOSTSKOLENS DAGLIGDAG...

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Tølløse Slots Efterskole har en aftale med UCSJ om at vi er praktikskole for lærerstuderende. Vi vil gerne være med i uddannelsen af lærere

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Målsætning for Gul gruppe menneskeligt/socialt

Målsætning for Gul gruppe menneskeligt/socialt Jeg synes, at Gul Gruppe er en meget åben gruppe. Man har ikke altid lige de samme holdninger, men man skal da i hvert fald ikke være bange for at sige det, man så føler. Emma P (elev i 6. klasse). Målsætning

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

STU-TILBUD SÆRLIG TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE

STU-TILBUD SÆRLIG TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU-TILBUD SÆRLIG TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE MÅLGRUPPPE? Unge, som ikke er klar til at starte på en ordinær ungdomsuddannelse, kan søge om, at blive optaget på en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Læs mere

Indholdsplan for Flemming Efterskole skoleåret 2014-2015

Indholdsplan for Flemming Efterskole skoleåret 2014-2015 Indholdsplan for Flemming Efterskole skoleåret 2014-2015 INDHOLDSPLAN FOR FLEMMING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2014-2015... 1 ET SKOLEÅR... 2 UGE 33 36 INTROPERIODE... 3 UGE 15 26 PERIODE 3... 39 FERIER:... 52

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder:

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering 2013 Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering, karakterer, udtalelser De praktisk-musiske fag

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

10. klasse på Giersings Realskole

10. klasse på Giersings Realskole 10. klasse på Giersings Realskole Et skoleår i 10. klasse på Giersings Realskole er en god idé, hvis du har brug for... at tænke dig om at blive mere moden og selvstændig en faglig ballast, så du kan komme

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Indholdsplan for Flemming Efterskole skoleåret 2013-2014

Indholdsplan for Flemming Efterskole skoleåret 2013-2014 Indholdsplan for Flemming Efterskole skoleåret 2013-2014 INDHOLDSPLAN FOR FLEMMING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014... 1 ET SKOLEÅR... 2 UGE 33 36 UGE 37-44 INTROPERIODE... 3 PERIODE 1... 8 UGE 15 26 PERIODE

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2015/ 2016 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau AMBITIONER? Idrætslinjen giver dig mulighed for: At udvikle dig i et idrætsmiljø sammen med andre talentfulde idrætsudøvere og med kvalificerede

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Eisbjerghus Efterskole

Eisbjerghus Efterskole Eisbjerghus Efterskole Nettoarbejdstid: 1672,0 timer Weekendarbejde: 32 hele weekender á 60,25 1928 + 6 weekender med mange elever (6*19,5) 117 11 lukke/modtager á 15 165 I alt 2210 timer Ca. 14 til at

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Indholdsplan for Flemming Efterskole skoleåret 2012 2013

Indholdsplan for Flemming Efterskole skoleåret 2012 2013 Indholdsplan for Flemming Efterskole skoleåret 2012 2013 INDHOLDSPLAN FOR FLEMMING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2012 2013... 1! ET SKOLEÅR... 2! UGE 33 35! INTROPERIODE... 3! UGE 36 41! GRUNDPERIODE... 7! UGE

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Langelands Efterskole 2013-2014

Langelands Efterskole 2013-2014 Indholdsplansplan for Langelands Efterskole 2013-2014 Skolens formål: Langelands Efterskole er en fri og uafhængig efterskole, der drives inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Der

Læs mere

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse 10. klasse på Tingagerskolen rbejde I sama msngdo u d e m skolen 10. klasse - et godt udgangspunkt! Er du klar til 10. klasse? Faglige udfordringer Kompetent uddannelsesvejledning Oplevelser for livet

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Uddannelsesplan Langelands Efteskole

Uddannelsesplan Langelands Efteskole Uddannelsesplan Langelands Efteskole 1. Skolen som uddannelsessted Langelands Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Institutionens formål er at drive en fri og uafhængig efterskole

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

10 erenringkøbing-skjern

10 erenringkøbing-skjern LINJEFAG og VALGFAG 10 erenringkøbing-skjern Ringkøbing 16/17 LINJEFAG Du skal vælge et linjefag som helårsfag: Studielinjen - Gym10 Tysk Samfundsfag Erhvervslinjen - Eud10 Praktik en dag om ugen Tematimer

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv Linjens formål: At eleven får indsigt i og gør sig erfaringer med naturens muligheder for oplevelser. At give eleven forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab

Læs mere

ANTIMOBBESTRATEGI ÅGÅRD EFTERSKOLE

ANTIMOBBESTRATEGI ÅGÅRD EFTERSKOLE ANTIMOBBESTRATEGI ÅGÅRD EFTERSKOLE På Ågård Efterskole er vores overordnede regel: DU SKAL VÆRE EN GOD KAMMERAT. Denne regel samtaler vi om i mange forskellige sammenhænge gennem hele skoleåret, og vi

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte Brejninggaard Efterskole 2011-2012 Orienteringshæfte I sidder nu med orienteringshæftet fra Brejninggaard Efterskole, hvor I kan få svar på mange af de spørgsmål, som I måtte have før skolestart. A Affaldssortering

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 15/16 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2015 2016 består af 42 uger med start søndag d. 9. august 2015 og afslutning

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Formål Overordnet er formålet med undervisningen at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Jeg

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE

POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE Side 2 I Politi Et ophold på Vejle Idrætshøjskoles politilinje kan hjælpe dig med at få drømmen om politiskolen til at gå i opfyldelse. En fremtid ved politiet? Vejle Idrætshøjskoles

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 16/17 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN INTROTUR Efter skolestart afholdes introdage og en introtur med overnatning, så I kan lære hinanden at kende. SKOLEREJSER Alle elever har mulighed for at deltage

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2016-17 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KLASSE - DIT VALG! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

10. AABENRAA FYRAFTENSMØDE DEN NOVEMBER KLOKKEN ca

10. AABENRAA FYRAFTENSMØDE DEN NOVEMBER KLOKKEN ca 10. AABENRAA FYRAFTENSMØDE DEN 3. + 5. NOVEMBER 2014 KLOKKEN 17.30 ca. 19.30 PROGRAM UDDANNELSESPARATHED STANDPUNKT TIDSRAMME ELEVEVALUERING BROBYGNING UGE 47,48 PRAKTIK UGE 47,48 ANDRE PRAKTIKMULIGHEDER

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole

Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole Uddannelsesplan for praktikken på Aabybro Efterskole Grundoplysninger: Navn: Aabybro Efterskole Adresse: Højskolevej 7, 9440 Aabybro Telefon og mail: 98-241099, info@aabybroefterskole.dk Webadresse: www.aabybroefterskole.dk

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Dronninglund Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere