Indholdsplan. for. Vedersø Idrætsefterskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan. for. Vedersø Idrætsefterskole"

Transkript

1 Indholdsplan for Vedersø Idrætsefterskole 2013/2014

2 Indledning På Vedersø Idrætsefterskole lever alle de fag, som er prøvefag, op til folkeskolens slutmål. Derudover har vi vores egne ekstra mål for både prøvefag og andre fag. Fortælletimer, morgen- og aftensang Det ugentlige timetal er 5 timer, i alt 150 timer pr. år. Undervisningen er ikke prøveforberedende. Formålet med fortælletimerne, morgensang og aftensang er, at give eleverne en fælles fortælleoplevelse og opfylde skolens formål om at bibringe eleverne de værdier, der er overleveret os i dansk kultur. Det sker gennem fortællinger, hvor eleverne kan møde værdier, livstolkninger og erfaringer, sådan som det kan opleves i historiske beretninger, litteratur, mytologi og den folkelige overlevering. Indlevelsen i andre menneskers verden i fortid og nutid vægtes højt. Indhold i fortælletimer: a) Historiske fortællinger især fra Danmark og Norden. b) Fortælling af litterære og mytologiske værker med hovedvægt på danske og nordiske. c) Aktuel orientering om bl.a. politiske, kulturelle og religiøse emner. d) Orientering om verdenshistoriske brændpunkter - især efter e) Fællessang. f) Erhvervsorientering. h) Hygiejne, ernæringslære og seksualoplysning.

3 Undervisningsformen er fortælling/foredrag ved efterskolens lærere suppleret med gæstelærere. Indhold i morgensang: Genfortælling af bibelske historier samt salmer fra højskolesangbogen. Der er desuden indlagt Fadervor. Indhold i aftensang: Ud fra det overordnede formål fortælles der om vedkommende emner til oplysning om menneskelivet. Dvs. at læreren fortæller noget, som man synes er væsentlig i forståelsen og tolkningen af tilværelsen som menneske. Dansk Faget er obligatorisk. Det ugentlige gennemsnitlige timetal er 4 timer à 60 min, i alt 120 timer årligt. Faget er prøveforberedende til FSA og FS10. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben, kritisk og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og andre udtryksformer. Danskundervisningens grundlæggende færdigheder er at læse, lytte, tale, skrive og se. Dansk sprog og litteratur er kernen i arbejdet med at udvikle elevernes færdigheder i at forstå, udtrykke sig ved hjælp af, eksperimentere med, og argumentere om sprog, tekster og andre udtryksformer. Undervisningen omfatter kundskaber om samspillet mellem udtryk og indhold, mellem sprog og litteratur og om kommunikation. Elevernes færdighed i at bruge sproget bevidst og varieret både mundtligt og skriftligt udvikles, og der arbejdes med at øge elevernes ordforråd og begrebsverden.

4 Eleverne udvikler deres færdighed i at give sprogligt udtryk for fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden. Gennem arbejde med ældre og nyere litteratur skal eleverne tilegne sig kundskaber om dansk litterær og kulturel tradition og udvikling. Arbejdet med dansk og udenlandsk litteratur omfatter såvel umiddelbar oplevelse som færdigheder i fortolkning, vurdering og perspektivering på baggrund af analytisk fordybelse. Vi arbejder med forståelse, indlevelse og indsigt i forskellige teksters og teksttypers egenart og virkemidler. Der arbejdes med skønlitterær og faglig læsning og med forskellige læsemåder afhængigt af formålet med læsningen. Undervisningen omfatter kundskaber om trykte og elektroniske medier, billedkunst, film og drama. Eleverne udvikler færdigheder i at iagttage og anvende forskellige udtryksformer. Engelsk Faget er obligatorisk. Det ugentlige timetal er 3 timer à 60 min., ialt 90 timer årligt. Faget er prøveforberedende til FSA og FS10. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. Med udgangspunkt i samtale får eleverne mulighed for at tilegne sig viden om det engelske sprogs funktion og opbygning, herunder regler om udtale og grammatik. Det grundlæggende indhold i fremmedsprogundervisningen er at opøve elevens færdigheder i at lytte, læse, tale og skrive.

5 Undervisningen skal medføre, at eleven tør anvende sproget og tør gøre forsøg med det. Endvidere skal undervisningen være kulturformidlende gennem varieret tekst- og medievalg fra forskellige engelsktalende lande, således, at eleven orienterer sig om omverdenen, og derved mere generelt udvikler deres forståelse for egen og andres kultur. Tysk Faget tilbydes som et valgfag. Det ugentlige timetal er 3 timer a 45 minutter for FSA. Samt 3 timer a 60 minutter for FS 10. Det årlige timetal er 75 timer for FSA. Samt 90 timer for FS 10. Formål: Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Samtidig skal undervisningen udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og kultur. Ligeledes skal undervisningen give eleverne indblik i kultur og samfundsforhold i de tysktalende lande for derved at styrke deres internationale forståelse. Samtidig håber vi, at undervisningen vil bidrage til, at eleverne får lyst til fremover at beskæftige sig med fremmed sprog og kultur. Indhold: Eleverne skal med undervisningen lære at arbejde med det talte og skrevne sprog. Samtidig skal de lære at udtrykke sig præcist, varieret og sammenhængende. Dette opnås bl.a. ved et varieret tekst og medievalg hvorigennem eleverne bliver præcenteret for sprogets forskellige virkemidler.

6 Fysik Faget er obligatorisk for 9. klasse, mens det for 10. klasse er valgfrit. Det ugentlige timetal er 3 timer à 60 min., ialt 90 timer pr. år. Faget er prøveforberedende for FSA og FS10. Formål Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse for den verden de selv er en del af. Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle elevernes interesse for naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet. Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på og tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Undervisningen skal give mulighed for at erkende naturvidenskab og teknologi som en del af vor kultur og vort verdensbillede. Indhold Fysik/kemi er som skolefag både teoretisk og praktisk. Den viden og de teorier der lægges ind i undervisningen, skal have brugsværdi for eleverne. Undervisningen skal tilrettelægges, så den inddrager elevernes erfaringer og hverdagsviden. Eleverne skal opleve, at mange problemer af fysisk/kemisk art kan belyses gennem enkle forsøg. Der skal arbejdes på at skabe kobling mellem dagligsprog og fagsprog, således at eleverne får mulighed for at tilegne sig fagenes begreber og udtryksformer. Arbejdet skal give eleverne baggrund for kritisk stillingtagen og refleksion. Undervisningens indhold findes inden for følgende fem grupper. - Fagets arbejdsmetoder og betragtningsmåder. - Stoffer og fænomener omkring os. - Det naturvidenskabelige verdensbillede. - Liv og miljø. - Teknologi.

7 Matematik Faget er obligatorisk. Det ugentlige timetal er 3 timer à 60 min., ialt 90 timer årligt. Faget er prøveforberedende til FSA og FS10. Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger, således at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne, selvstændigt og i fællesskab, opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Derudover skal undervisningen medvirke til at fremme elevernes fantasi og nysgerrighed. Der arbejdes med følgende 3 hovedområder: a) Tal og algebra b) Geometri c) Statistik og sandsynlighed Ud fra analyse af data og informationer skal eleverne kunne formulere og løse problemer ved brug af matematikken. De skal kunne benytte ræsonnementer og give faglige begrundelser for de fundne løsninger. På grundlag heraf skal de kunne vurdere og tage stilling til de betragtede problemer i den sammenhæng, hvori de indgår. Eleverne skal opnå et handleberedskab over for problemer, der ikke er af rutinemæssig art, og de skal stifte bekendtskab med eksperimenterende arbejdsformer. I elevernes selvstændige arbejde og gennem samtaler skal de kunne benytte sproglige beskrivelser, hvori indgår faglige udtryksformer med forskellig grad af præcision. I arbejdet med faget skal eleverne kunne veksle mellem praksis og teori og opnå erfaring om matematikkens muligheder og begrænsninger i praktiske situationer.

8 Kristendom (9.klasse) Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre. Undervisningen tager udgangspunkt i kristendommen, som den fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng, så eleverne derved får en viden om, hvor stor en betydning de bibelske fortællinger har for værdigrundlaget i vores kulturkreds. Ligeledes skal eleverne undervises i ikke-kristne religioner og livsanskuelser med henblik på, at eleverne får indblik i andre livsformer og holdninger, som i dag har stor betydning for det samfund, vi lever i. Historie Formål Formålet er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og sammen med andre fag at øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Det sker ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende. Mål At arbejde med elevernes kendskab til samspillet mellem fortid, nutid og fremtid. Herved skal de videreudvikle deres forståelse af og holdning til egen kultur, andre kulturer og menneskers samspil med naturen, miljøet og det samfund vi lever i. Undervisningen skal bygge på og stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og gennem kritisk vurdering at fremme deres lyst til at videregive og skabe historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden. Der arbejdes både mundtligt og skriftligt således, at eleverne har mulighed for at kunne tage folkeskolens skriftlige afgangsprøve. Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler historie- og samfundsbevidsthed, kritisk sans og færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og konflikter. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne på baggrund af et personligt tilegnet værdigrundlag deltager aktivt i samfundsudviklingen. Den enkelte elev skal udvikle ansvarlighed for løsningen af fælles opgaver og erhverve viden om samfundet og dets historiske forudsætninger. Som et fast element i undervisningen har vi et aktuelt kvarter, for at give eleverne oplysninger og indsigt i aktuelle emner

9 Geografi Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. I undervisningen tilstræbes det at pirre elevernes nysgerrighed, således at de selv får lyst til at være opsøgende i bestræbelserne på at indhente information, samt give dem et fælles forståelsesgrundlag for omverdenen. I arbejdet med faget, bør IT og andre elektroniske medier bruges som vigtige redskaber. ligesom undervisningen er en vekselvirkning mellem gruppe-arbejde, individuelle opgaver, elevfremlæggelse og fortælling. Biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal lægges særlig vægt på forståelsen af sammenhænge. Stk. 2. Undervisningen skal i videst mulig omfang tage sit udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, undersøgelser og opfattelser samt søge at fremme deres glæde ved naturen og lyst til at beskæftige sig med biologiske emner og problemstillinger. På grund af tidspres, er det svært at få mulighed for at tilrettelægge undervisningen i naturen. Derfor er vi nødsaget til at bringe naturen ind i lokalet. Stk. 3. Elevernes ansvarlighed overfor natur og miljø skal videreudvikles, og undervisningen skal bidrage til at skabe grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen. Da biologi er et nyere prøvefag er der endnu ikke udarbejdet et fyldestgørende undervisningsmateriale der kan passe ind i vores rammer. Derfor har vi valgt at udarbejde vores eget undervisningsmateriale.

10 Gymnastik Det ugentlige timetal er 5 timer à 60 min., i alt 150 timer årligt. Faget er ikke prøveforberedende. I gymnastik trænes der med den hensigt, at kroppen udvikles i en sund og alsidig retning, bygget på viden om kroppens funktion og opbygning. Derudover vil det æstetiske og det formgivende være væsentlig. Endvidere vil glæden ved sund bevægelse og opgaven ved at træne til og fremvise et opvisningsprogram i et skabende fællesskab med andre være af stor betydning. At eleverne oplever bevægelsesglæde både fysisk, psykisk og socialt, og øger lysten til at arbejde med den folkelige gymnastik. Den ene grundlæggende idé med gymnastikken er at øge elevens bevidsthed om sin krop og kroppens muligheder, at give dem en oplevelse af ikke at have en krop, men at være en krop altså et helt menneske. Den anden idé er at gøre den enkeltes fysiske indsats værdifuld og nødvendig. Der stiles ikke efter laveste, men højeste fællesnævner, hvilket kræver stor indsats og ikke mindst viljen fra den enkelte og fra fællesskabet. Der lægges vægt på, at eleverne oparbejder kendskab til kroppen og dens bevægemuligheder, og at eleverne oplever et fællesskab samtidig med, at den enkelte får mulighed for dygtiggørelse. - grundtræning (kondition, koordination, styrke og bevægelighed) - rytmiske sammensætninger og sekvenser - håndredskabsteknikker - udtryk - acrobatik - traditionelle redskabsspring og behændighedsøvelser - et fælles opvisningsprogram à 1/2 time, som viser et bredt udsnit af det eleverne har arbejdet med i skoleårets gymnastiktimer.

11 Spring Faget tilbydes som valgfag. Det ugentlige timetal er 1-4 timer à 60 min., ialt timer pr. år. Formål Med undervisningen tilsigtes, at give eleverne en oplevelse af personlig dygtiggørelse og samarbejde, samt at gøre eleverne motorisk bevidste for derigennem at udvikle springene. Indhold Indholdet i spring er opvarmning til musik, træning af grundspring og sværere spring, afhængig af det pågældende holds niveau. Der vil desuden blive arbejdet med rytmiske springsammensætninger med henblik på opvisning. Rytmisk gymnastik Faget er et valgfag med timetal på 1 time a 60 min, i alt 15 timer pr år. Faget er ikke prøveforberedende. Som valgfag er formålet i rytmisk gymnastik først og fremmest at opøve elevernes egne gymnastiske færdigheder. - forskellige former for opvarmning og grundtræning. - bevægelser over gulv, små sammensætninger og rytmiske serier, hvor der fokuseres på forskellige rytmer (brug af varieret musik), tempi, kropsudtryk samt udnyttelse af rum og planer. - brug af forskellige håndredskaber. - leg og samarbejde. - udstrækning og afspænding.

12 Lederuddannelse - gymnastik Faget er et valgfag - et ugekursus à 60 timer. Formålet med faget er at skabe interesse for - og øge lysten til arbejdet med den folkelige gymnastik, og animere eleverne til videreuddannelse og dygtiggørelse indenfor det frivillige foreningsarbejde. Undervisningen vil indeholde både praktiske og teoretiske elementer af gymnastikken som: - indledende og afsluttende aktiviteter - opvarmning - leg og samarbejde - rytmiske serier - springopstillinger, teknikker og modtagning - musikteori og rytmik - anatomi, fysiologi, motorisk udvikling og træningslære. - undervisningslære og lederrolle - foreningsliv. Der bliver inddraget børn i undervisningen og arrangeret aktivitetsdage for børn.

13 Idræt Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling. Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab. Vigtige elementer i undervisningen er fair play og en sund konkurrenceånd, hvor "det ikke gælder om at vinde for enhver pris", og hvor alle kan være med. Desuden motiveres til fortsat fysisk aktivitet. Faget er obligatorisk. Det ugentlige timetal er 1 time af 60 min., i alt 30 timer pr. år. Faget er ikke prøveforberedende. Eleverne vil blive præsenteret for og få gennemgået atletik og boldbasisspil samt de etablerede boldspil. Derudover vil løbetræning være en del af undervisningen. Der undervises i løbeteknik, løbestil og træningsteori. Selve træningen består af konditionstræning, kort-, mellem- og langdistancetræning (2-11 km), intervaltræning, løbetest, opgaveløb, duathlon og lign.

14 Fodbold. Faget tilbydes som et valgfag. Det ugentlige timetal er 1-2 timer af 60 min. i alt timer årligt. Undervisningen kan bestå af: - teknisk træning, som kan være tæmninger, sparketeknik og hovedstød. - taktisk træning, som kan være forsvar, angreb og forskellige spilsystemer. Træningen foregår som en vekselvirkning mellem formel og funktionel træning. - der vil indgå fodboldrelevant konditions- og fysisk træning. - der deltages i turnering og der spilles andre kampe. Håndbold. Faget tilbydes som et valgfag. Det ugentlige timetal er 1-2 timer af 60 min. i alt timer årligt. Undervisningen kan bestå af: - teknisk træning, som kan være skudformer, finter og kaste/gribe øvelser. - taktisk træning, som kan være løbebaner, angreb og forsvar. - der vil indgå håndboldrelevant konditions- og fysisk træning. - der deltages i turnering og der spilles andre kampe. Volleyball Faget tilbydes som et valgfag. Det ugentlige timetal er 1-2 timer af 60 min. i alt timer årligt. Følgende elementer kan indgå i undervisningen: - teknisk træning, som kan være fingerslag, baggerslag og serv. - taktisk træning, som kan være servemodtagning, forsvaropstilling og opbygning af angreb. - volleyballrelevant konditions- og fysisk træning. - formel såvel som funktionel træning. Herudover kan der udover undervisningstiden bruges tid på - deltagelse i turneringer samt venskabskampe mod andre efterskoler.

15 Badminton Faget tilbydes som et valgfag. Det ugentlige timetal er 1 time af 60 min. I alt 15 timer pr. halv år. Undervisningen kan bestå af: - teknisk træning, som benarbejde, forhånd, baghånd, serv, smash og andre slag samt finter mm. - taktisk træning, som kan være double eller single baseret - små-spil, som er relaterede til badminton - der vil indgå badminton relevante konditions- og fysisk træning - gennemgang af regler konkurrence. - der veksles mellem formel og funktionel træning. Lederuddannelse - boldspil Faget er et valgfag, - et ugekursus af 35 timer. Vi tilbyder DGI's kursus 1 i fodbold, håndbold, volleyball. I såvel teori som praksis indgår der trænerrolle, foreningslære, undervisningslære og undervisningsopgaver med børn og kammerater. Dertil vil vi arbejde med anatomi, fysiologi og motorisk udvikling, og aktiv deltagelse i det frivillige forenings- og klubarbejde.

16 Lederuddannelse - obligatorisk Formålet med faget er at styrke elevernes lederuddannelse indenfor det frivillige foreningsarbejde. Ud over det ugekursus, hvor eleverne enten vælger gymnastikleder eller boldspilsleder, får de i den obligatoriske lederuddannelse en langt bredere lederuddannelse. Dette skulle gerne ruste eleverne til arbejdet i de frivillige foreninger, og skærpe deres lyst til selv at undervise i fritiden. Indhold og emner: - Børns motoriske udvikling - Anatomi de grundlæggende ting om knogler/led, muskler, nerver, blod, hjerte og hjerne. - Fysiologi de grundlæggende ting om kondition, muskelarbejde og forskellige træningsformer. - Ledelsesteori - Opvarmning teori (den generelle + den specielle) + praksis - Træning og leg for børn (teori + praksis): grundtræning, behændighed, lege med og uden bold. - Organisering (igangsætning af aktiviteter, indledning og afslutning, forberedelse, oprydning, efterbehandling) - Almen foreningslære (hvad er en forening, hvordan kører den, hvilke problemer kan man let komme ud for osv.osv. - Idrætskultur (det gamle østeuropa, sundhed/sport, penge/folkelighed/leg, doping, fankulturen, elite/bredde, medier/folkelig gym og idræt m.m.) - Idrætsskadekursus

17 Friluftsliv - obligatorisk Frilufftsliv er en obligatorisk del af efterskoleopholdet. Faget er ikke prøveforberedende, og består af ture a= 2-5 dage. Gennem oplevelser i og med naturen får eleverne mulighed for at få et personligt forhold til naturen. Viden og indsigt skal medvirke til, at eleven udvikler forståelse for samspillet mellem menneske og natur, og derved skabe en ansvarlighed overfor naturen. Fællesoplevelser styrkes i kraft af vores gensidige afhængighed i naturen. Med udgangspunkt i "oplevelsen", arbejder vi alsidigt med naturen, men altid ud fra den holdning, at vi arbejder med og ikke mod naturen. Forskellige færdigheder indlæres som en naturlig del af friluftsaktiviteter. Turforberedelser og overnatning i det fri, motiverer og inspirerer eleverne til at færdes i naturen og giver dem en grunderfaring. Aktiviteterne kan være: vandreture, cykelture, pionering, lave mad udendørs, undersøge vandløb, ridning, kano, tømmerflåder, lytte til fuglesang, rapelling m.m. Syning Faget er et valgfag. Det ugentlige timetal er 1 time af 60 min, i alt 30 timer årligt. Faget er ikke prøveforberedende. Da faget er et valgfag, er formålet først og fremmest, at eleverne gennem selvvalgte opgaver erhverver sig kendskab til fremgangsmåder, som kan anvendes ved arbejdet med tekstiler, samt viden om redskaber og materialer som benyttes. Gennem undervisningen videreudvikles elevernes praktiske færdigheder, indsigt, materialekendskab og kritiske sans omkring faget.

18 Musik Faget tilbydes som valgfag. Det ugentlige timetal er 1 lektion à 60 min pr. hold. I alt 30 timer pr. år. Der er mulighed for at deltage på flere musikhold. Faget er ikke prøveforberedende. Formålet med undervisningen er at give eleverne mulighed for oplevelser og personlig udvikling på det musikalske område. Endvidere at eleverne oplever nogle af musikkens muligheder og motiveres til yderligere musikalsk aktivitet, som udøver og som lytter. Indholdet i undervisningen er hovedsagelig kor og rytmisk sammenspil, men indeholde også musikteori og musikorientering. Sang Faget er obligatorisk med ½ time ugentligt, i alt ca. 15 timer pr. år. Faget er ikke prøveforberedende. Formålet med undervisningen er, at eleverne får et bredt kendskab til primært dansk sang, og at de som elevhold får oplevelsen af fællessang. Repertoiret omfatter sange, salmer, viser m.m.. Vi vil anvende tekster med et bredt indhold også periodemæssigt, samt nye og gamle melodier. Gennem sangundervisningen vil vi gerne motivere elevernes lyst til at synge, og arbejder på at lysten forbliver iboende, også når de har forladt vores skole.

19 Dans Faget er obligatorisk. Det ugentlige timetal er 1 lektion à 30 min., i alt ca.15 timer pr. år. Faget er ikke prøveforberedende. At opleve glæden og fællesskabet ved dans. Gennem møde med danske folkedanse får eleverne indsigt i den danske folkelige kulturbaggrund. Endvidere arbejdes med europæiske og andre danse. Dansen skaber en naturlig bevægelsesglæde og dansens form skaber rammerne for et skabende fællesskab. Indlæring af de enkleste grundtrin indenfor danske og europæiske folkedanse og squaredanse. Ved indlæring af enkle og kvikke danse søges oparbejdet en danseglæde, som kan bane vejen for indøvning af sværere danse. Kreativt værksted Kreativt værksted er valgfag. Det ugentlige timetal er 1 time af 60 min, i alt 30 timer årligt. Fagene er ikke prøveforberedende. Da fagene er et valgfag, er formålet først og fremmest, at eleverne gennem selvvalgte opgaver erhverver sig kendskab til fremgangsmåder, som kan anvendes ved arbejdet fremstilling af produkter i henholdsvis, kreativ og design, samt viden om redskaber og materialer som benyttes. Kreativ: Gennem undervisningen udvikles elevernes praktiske færdigheder, indsigt, materialekendskab og kritiske sans omkring faget. Der arbejdes hovedsagelig med tekstiler fx fremstilling af beklædningsgenstande samt med fremstilling af malerier på lærred. Design: Gennem undervisningen udvikles elevernes praktiske færdigheder, indsigt, materialekendskab og kritiske sans omkring faget. Der arbejdes hovedsagelig med fremstilling af beklædningsgenstande og brugsgenstande ud fra elevens eget design. I dette fag er der fokus både på processen og produktet.

20 Billedkunst Faget er et valgfag. Det ugentlige timetal er 1 time af 60 min, i alt 30 timer årligt. Faget er ikke prøveforberedende. Formålet med undervisning i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere, tilegner sig lyst og grundlag for at udtrykke sig i og med billeder. (Fagets billedbegreb omfatter to- og tredimensionale billeder.) Gennem arbejdet skal eleverne lære at bruge og forstå billedsproget som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel. Eleverne skal stifte bekendtskab med dele af kunsthistorien. Der arbejdes med tegne-, male- og skulpturopgaver for der igennem at få indsigt i og kendskab til materialer og arbejdsmetoder. Smykkeværksted Faget tilbydes som et valgfag med 1 time om ugen. Formål: Fra gammel tid var det omgæret med stor respekt at være smed. Smeden kunne kontrollere ild og metal og derfor havde han en særlig status i vikingelandsbyen. Vi lægger vægt på at kunne arbejde med metal som vore forfædre gjorde. Vi forsøger at efterligne vikingerne i deres smykketradition. Det vil i praksis sige, at vi sjældent bruger ild, men at vi ligesom vikingerne fletter, snor og laver ringe, som så efterfølgende sammensættes til et smykke. Indhold: Smykketeknik er i højsæde på dette værksted. Vi arbejder med kobber, bronze og messing. Dog kan sølv og evt. guld købes af skolen. Vi har mulighed for at fremskaffe disse ædelmetaller og kan derfor videresælge dem til eleverne. Da vi ikke skal tjene på salget foregår dette til den dagspris vi har indkøbt til.

21 Uddannelsesvejledning Formålet med uddannelsesvejledningen er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af at gennemføre en uddannelse. Gennem orientering og vejledning skal eleven opnå mulighed for at forberede sit uddannelsesog erhvervsvalg ud fra egne forudsætninger, behov, holdninger og samfundsmæssige muligheder. Personlig rådgivning og vejledning, fra henholdsvis kontaktlærer og uddannelsesvejleder, skal medvirke til, at eleven opnår erkendelse af egne forventninger og kompetencer og med baggrund i disse bliver i stand til at udarbejde en personlig uddannelsesplan. Vejledningen foregår i en vekselvirkning mellem fælles orientering og personlig samtale, samt besøg på og af ungdomsuddannelsesinstitutioner. På baggrund af dette udarbejdes en personlig uddannelsesplan. Endvidere gennemføres der på 10. klassetrin en projektuge som tager sit udspring i elevens fremtidige erhvervsvalg. Den såkaldte selvvalgte opgave. Inklusion I henhold til lov nr af 21. december 2012 tilbyder Vedersø Idrætsefterskole supplerende undervisning og anden faglig støtte til elever, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, med henblik på elevens inklusion i den almindelige undervisning. Vi tilbyder de omtalte elever supplerende undervisning eller anden faglig støtte samt personlig assistance, hvis der er behov for det. Tilbuddet kan bestå af 1. Supplerende undervisning enkeltvis 2. Supplerende undervisning på mindre hold 3. Lektiehjælp 4. Personlig vejledning og coaching Elevens kontaktlærer evaluerer løbende det supplerende tilbud, både sammen med eleven og med forældrene. Evaluering sammen med eleven foregår ved kontaktsamtalerne, som er planlagt til at foregå ca. 8 gange pr år. Evaluering med forældrene foregår ved forældresamtaler, som er planlagt til ca. 3 gange pr. skoleår.

22 Kompetencetimer Antal timer: ca. 15 timer Formål Tanken bag kompetencetimerne er at gøre eleverne mere bevidste om den udvikling, de gennemgår her på efterskolen. Vi arbejder med at synliggøre de udfordringer, de mekanismer og de læringspointer, der udfolder sig lige omkring dem i hverdagen på efterskolen. Disse refleksioner og overvejelser kan bruges videre i livet som en mere bred livskompetence. Indhold I kompetencetimerne arbejdes der primært i kontakthold, men individuelt arbejde og gruppearbejde forekommer også afhængig af temaet, der arbejdes med. Indholdet i timerne kan f.eks. være: Brugen af sociale medier herunder digital mobning Gruppemekanismer og psykologi Personlige målsætninger Respekt, selvværd og værdighed Etiske og moralske dilemmaer Samarbejdsøvelser Den gode skole og fremtidens skole

23 Rengøring Rengøring er obligatorisk, med 30 min. hver dag, samt 1,5 timer pr. uge til ugentlig rengøring. At eleverne får forståelse for betydningen af hygiejne, og at eleverne gennem rengøring og vedligeholdelse af skolen udvikler deres ansvarsfølelse overfor stedet og de ting, de omgås. Desuden vil eleverne gennem ovenstående også erhverve sig kendskab til og færdighed i brug af almindelige rengøringsmetoder, kendskab til forskellige rengøringsmidler og deres anvendelse, indarbejde hensigtsmæssige arbejdsstillinger, samt erhverve sig kendskab til rengøringsmidlers påvirkning af miljøet. Indhold: Daglig og en grundig ugentlig rengøring af både elevværelser og skolens lokaler. Dette foregår i små hold, som skifter område hvert kvartal. Eleverne bliver både undervist fælles, i grupper samt individuelt omkring indhold og formål. Køkkenpraktik Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår viden og indsigt i kostplanlægning, ernæringslære, madlavning og hygiejne. Det tilstræbes, at eleverne lærer praktiske færdigheder inden for madlavning, bagning og rengøring. Eleverne bliver oplært i at arbejde selvstændigt og der søges opnået en respekt og forståelse for det daglige arbejde i et køkken. Eleverne deltager i hold á 2-3 i arbejdet i skolens køkken i en uge i løbet af skoleåret. Praktisk projekt Faget er obligatorisk for de, som ikke har tysk eller fysik. Det ugentlige timetal er 2-4 timer á 60 min., i alt timer årligt. Faget er ikke prøveforberedende. Formålet med undervisningen er at give elever med mindre boglig interesse mulighed for at udvikle de praktiske færdigheder. Samtidig støttes udviklingen af det ansvar og den glæde, der ligger i at klare praktiske opgaver. Indholdet. Undervisning og praktisk erfaring i brug af værktøj, materialelære, plantelære, havepasning m.m. Arbejdet planlægges i samarbejde med pedellen.

24 Obligatorisk Selvvalgt Opgave (10. klasse) Selvvalgt opgave er et selvstændigt arbejde med en problemformulering ud fra et over-ordnet emne. Arbejdet tager udgangspunkt i den enkelte elevs uddannelsesplan og erhvervsbesøg, og produktet skal inkludere en messestand på skolens uddannelses-messe. Den selvvalgte opgaves indhold præsenteres for andre elever ved en mundtlig præsentation på uddannelsesmessen, og bliver igennem hele processen fulgt og vurderet af minimum to vejledningslærere. Derudover skal eleven mindst aflevere en dagbog over forløbet. Opgaven bliver til i et arbejdsforløb på 5 skoledage samt i fritiden. Dansk som andetsprog Hvis tilfældet er at vi har en elev, der er tosproget, tilbyder vi denne elev, ud over den generelle sproglige hjælp en sådan elev har behov for, at der nogle bestemte tidspunkter i ugeplanen kan få hjælp til lektierne hos en lærer. Ordningen fungerer som ekstraundervisning i faget dansk. I øvrigt henvises til UVM=s faghæfte 19. Skilejrskole Skilejrskole er obligatorisk og har en uges varighed. FORMÅL: Formålet er tredelt, den skimæssige side, den sociale side og den naturmæssige side. Formålet er at eleverne bliver bedre til at stå på langrend og alpine discipliner. Alle skal have lært de basale teknikker i begge skidiscipliner. Formålet er ikke at køre stærkt, men at køre teknisk korrekt. Derudover skal eleverne opnå forståelse for, hvordan man klæder sig på i koldt vejr. Endelig skal eleverne lære de grundlæggende færdselsregler på pisten. Eleverne bor i hytter af varierende størrelse. De skal indenfor hytten få det hele til at fungere med hensyn til mad, samvær, rengøring o. lign. Eleverne skal animeres til at have alle sanserne åbne på turene/ i naturen generelt, både for den naturmæssige oplevelse, men også for at lære at tyde vejrliget på vinterfjeldet. INDHOLD: Eleverne har 5 dage på ski, 2 langrendsdage og 3 alpin. Langrend vil bestå af undervisning i de grundlæggende teknikker og ture ud på fjeldet.

25 Slalom vil bestå af undervisning i de grundlæggende teknikker og derefter en teknisk dygtiggørelse samtidig med at udfordringerne stiger mht. løypernes sværhedsgrad. Eleverne bliver fordelt i hytter og hver hytte skal få det til at fungere mht. det sociale, spisning og rengøring. Hver hytte får en vis mængde mad med fra skolen. Den skal tilberedes og afpasses, så der er nok til hele ugen. Socialt skal hytten fungere som en lille familie med alt hvad det indebærer af hygge og pligter. Mht. rengøring skal hytten hele tiden være ryddet op og slutrengøringen skal hytten selv klare. Herudover vil der være fællessamlinger, lærerbesøg m.m. Anderledes dage: Velkomstdag Formålet med dagen er at byde nye elever og forældre velkommen og introducere dem til livet på efterskolen. Dernæst aktiviteter for eleverne af social karakter, hvor man lærer hinanden at kende. Introuge Eleverne præsenteres for klassen, kontakthold samt får kendskab til området omkring skolen. De får de første timer i de obligatoriske fag samt introduceres til valgfag. Eleverne oplever gennem turnusordning både boglige, kreative samt idrætslige fag. Ligeledes undervises de i de praktiske gøremål her på skolen så som rengøring, køkkenpraktik samt affaldssortering. I denne uge begrænses elevernes egen fritid og organiserede aktiviteter vægtes, som har til formål at styrke elevernes sociale relationer. Ølstoft Formålet med turen er at udbygge samt styrke sociale relationer og undervise eleverne i friluftsliv. Undervisningen består af hvordan man klarer sig i naturen, herunder bivuakbygning, madlavning over bål, færdsel i naturen, påklædning, kortlæsning, færdselslære, fællessang. Styrkelse af de sociale relationer består af samarbejdsøvelser bl.a. omkring de praktiske opgaver. Der lægges vægt på fælles fritid med organiserede aktiviteter bl.a. bålaften, lege, aktivitetsløb. Musical Formålet med musicalprojektet er at skabe en fælles oplevelse, hvor hele elevholdet sammen skaber en forestilling, som munder ud i ca. 4 forestillinger. Undervisningen består af gruppearbejde med sceneopbygning, lyd og lys, koreografi, skuespilkunst, band, kor, solosang, kostumefremstilling, PR. Gennem projektet oplever lærer og eleverne, at det fælles resultat er afhængig af den enkeltes indsats undervejs. Lektietime Der er på skemaet fast afsat 50 min. om dagen til lektielæsning. Eleverne har her mulighed for at sidde i lektiecafé eller på værelset. Formålet er at give eleverne mulighed for at tilegne sig gode studiemønstre og rutiner, bl.a. gennem selvopsøgende vejledning og tid til faglig fordybelse. Eleverne skal lære at tage ansvar for egen forberedelse til undervisningen. I lektiecaféen er der mulighed for individuel undervisning og vejledning.

26 Fritid Formålet er, at eleverne på eget initiativ bliver i stand til at begå sig i sociale sammenhænge. Fællesrummet skaber rammerne for aktiviteter af forskellig slags, både sociale, idrætslige, musiske og kreative. Aktiviteterne kan både være lærer- og elevstyret. Formålet er, at eleverne i årets løb udvikler egenskaber og lyst til selv at være igangsættere. Gymnastiktrænings- og terminsprøveugen Formålet er at forberede eleverne til de afsluttende prøver. Prøverne forløber efter de af ministeriet foreskrevne retningslinjer omkring skriftlige prøver. Gymnastikdelen består af undervisning og træning i de øvelser der leder frem til et fælles opvisningsprogram. Gennem gymnastiktimerne oplever og lærer eleverne at fælles resultat er afhængig af den enkeltes indsats undervejs. Afslutningslejrskole Lejrskolen foregår i udlandet. Formålet er, at eleverne stifter bekendtskab med andre landes kultur og historie, samtidig med, at vi fremviser dansk kultur i udlandet. Bl.a. i form af gymnastikopvisning og folkedans. Endvidere er det et formål at udbygge den tætte sociale kontakt mellem eleverne som fælles afslutning på skoleåret. Ulfborgstævnet Formålet med stævnet er, at eleverne afprøver de opnåede færdigheder indenfor atletik og boldspil. Eleverne dyster med fem andre skoler ved stævnet. Alle elever deltager i minimum to aktiviteter på dagen, og den resterende tid bruges til opbakning og anerkendelse af andre deltageres præstationer. Stævnedage/besøgsdage Formålet med stævnedage, hvor eleverne både oplever rollen som værter og gæster, er at give eleverne et indblik i andre efterskolers hverdag og værdier. Mødet omkring idrætslig, eller anden aktivitet med andre efterskoleelever, er med til at give eleverne fællesskab især i egne rækker, men også på tværs af skoler. Stævnedagene giver eleverne indblik i hvordan efterskolelivet også kan formes, med alt hvad det indebærer af samvær, glæder, pligter, fag, osv. Juledagene Formål Gennem juletraditioner vil vi med oplevelser og erfaring arbejde med at lade dem opleve samværet som en erfaringslæring men også med refleksiv læring ved gennem danske og kristne traditioner at arbejde med julen. Mål At opleve glæden ved at gøre sig umage samt værdsættelse i forbindelse med julepynt, dekorationer mv. At aktivt deltage og opleve dansk kultur som julelege, hygge, måltiderne. Gennem kirkegang, julesange og salme at vise og opleve dansk kristen kultur. Vedligeholde, samarbejde, ansvar i forbindelse med oprydning og rengøring samt undervisning heri. At give gode vaner til et liv efter skolen.

27

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)

Udkast til bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) Udkast til bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) I medfør af 10, stk. 1, og 9, stk. 8, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Pige idræt. Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen:

Pige idræt. Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen: Pige idræt Årgang: Lærer: 7. årgang Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen: Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Indholdsplaner for matematik 2017/18

Indholdsplaner for matematik 2017/18 Indholdsplaner for matematik 2017/18 MATEMATIK I A-KLASSEN: Formål: Formålet med matematik i A klassen er at eleverne bliver i stad til at anvende matematik i sammenhæng, der vedrøre dagligliv, samfundsliv

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier.

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier. Formål for faget idræt Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber,

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Undervisningsplan for idræt

Undervisningsplan for idræt Undervisningsplan for idræt Formål: Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser og erfaringer opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver dem mulighed

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Formål for faget idræt Som mennesker har vi et ansvar for vort Guds-skabte legeme. Formålet med undervisningen i idræt

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Årsplan for idræt 8. klasse

Årsplan for idræt 8. klasse Årsplan for idræt 8. klasse 2016-17 Fagformål Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

ÅRSPLAN I IDRÆT FOR 3.klasse Henrik Stougaard

ÅRSPLAN I IDRÆT FOR 3.klasse Henrik Stougaard ÅRSPLAN I IDRÆT FOR 3.klasse 2012-2013 Henrik Stougaard PERIODE TEMA Kroppen og dens muligheder Idrættens værdier Idrætstraditioner og -kulturer Indhold Organisering og arbejdsformer Evaluering Uge 33

Læs mere

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB 1. Skoleloven 1: Folkeskolens formål 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder,

Læs mere

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 1 Retningslinjer for undervisningen i fysik/kemi: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget fysik/kemi, udgør folkeskolens

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR IDRÆT 2016 Fokus på balance, samarbejde og forskellige udtryksformer

UNDERVISNINGSPLAN FOR IDRÆT 2016 Fokus på balance, samarbejde og forskellige udtryksformer UNDERVISNINGSPLAN FOR IDRÆT 2016 Fokus på balance, samarbejde og forskellige udtryksformer Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte Forenklede Fælles Mål

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

ÅRSPLAN I IDRÆT FOR 3. og 4. klasse 2011/12

ÅRSPLAN I IDRÆT FOR 3. og 4. klasse 2011/12 ÅRSPLAN I IDRÆT FOR 3. og 4. klasse 2011/12 Gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner skal børnene opnå færdigheder og tilegne sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole Idrætslinjen Gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnå færdigheder og tilegne sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling. Mulighed for at opleve

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Oplevelsen af at kunne, skal give mod på mere og øge elevens tro på sig selv.

Oplevelsen af at kunne, skal give mod på mere og øge elevens tro på sig selv. Dansk Formålet med faget er at sætte vores elever i stand til at møde det omkringliggende samfund og dettes krav til, at man som nutidig borger skal kunne læse, skrive og udtrykke sig. Vores elever skal

Læs mere

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv Linjens formål: At eleven får indsigt i og gør sig erfaringer med naturens muligheder for oplevelser. At give eleven forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Selam Friskole. Fagplan for Idræt

Selam Friskole. Fagplan for Idræt Selam Friskole Fagplan for Idræt Formål Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6 Indholdsfortegnelse Formål for faget fysik/kemi Side 2 Slutmål for faget fysik/kemi..side 3 Delmål for faget fysik/kemi Efter 8.klasse.Side 4 Efter 9.klasse.Side 6 1 Formål for faget fysik/kemi Formålet

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Indhold Andre fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Fortælling... 3 Beskrivelse... 3 Del- og slutmål... 3 Valgfag:... 4 Beskrivelse...

Indhold Andre fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Fortælling... 3 Beskrivelse... 3 Del- og slutmål... 3 Valgfag:... 4 Beskrivelse... Indhold Andre fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Fortælling... 3 Beskrivelse... 3 Del- og slutmål... 3 Valgfag:... 4 Beskrivelse... 4 Temaundervisning:... 5 Drama:... 6 Beskrivelse... 6 Del- og slutmål...

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 125 Offentligt Bilag 2 Folkeskolens afsluttende prøver Folkeskolens afgangsprøve 1. Dansk 1.1. Prøven er skriftlig og mundtlig. 1.2. Den skriftlige

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Idræt B Charlotte Birkmose

Læs mere

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik,

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik, Musik C 1. Fagets rolle Musikfagets rolle er at skabe sammenhæng mellem musikalsk praksis og teoretisk forståelse, musikalsk fortid og nutid, lokale og globale udtryksformer, samt musikalsk stil og originalitet.

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR IDRÆT 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR IDRÆT 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR IDRÆT 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 idræt. Formål 1.At eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb,

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv Linjens formål: At eleven får indsigt i og gør sig erfaringer med naturens muligheder for oplevelser. At give eleven forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab

Læs mere

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer.

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer. Idræt B 1. Fagets rolle Faget idræt tager udgangspunkt i den fysiske aktivitet og inddrager viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder. Faget

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE Klasse/hold: 7A Skoleår: 12/13 Lærer: Cecilie Handberg CJ Årsplanen er dynamisk. Dvs. at der i årets løb kan foretages ændringer, og årsplanen er derfor at betragte som

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Historie På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: i Slusen og i Midten i forbindelse med emneuger og tematimer og som en del af faget dansk, i OB som skemalagt undervisning,

Læs mere

10 erenringkøbing-skjern

10 erenringkøbing-skjern LINJEFAG og VALGFAG 10 erenringkøbing-skjern Ringkøbing 16/17 LINJEFAG Du skal vælge et linjefag som helårsfag: Studielinjen - Gym10 Tysk Samfundsfag Erhvervslinjen - Eud10 Praktik en dag om ugen Tematimer

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012 Opdateret 16/9-2012 DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG - 2012/2013 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde:

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere