Bestyrelsens og ledelsens beretning for 2012/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens og ledelsens beretning for 2012/2013"

Transkript

1 Bestyrelsens og ledelsens beretning for 2012/ De seneste år har der været en vis usikkerhed om klubbernes eksistens og grundlag, herunder lovgrundlag. Det har vi i bestyrelsen og blandt personalet skullet leve med, men i 2011 besluttedes det i forbindelse med budgetforliget for 2012, at klubberne i de større byer i kommunen, herunder i Galten skulle fortsætte som selvstændige institutioner, med egen kontrakt og egen ledelse. Kommunens belsutning om at harmonisere klubvirksomheden overalt i kommunen under samme lovgrundlag og dermed også samme forældrebetaling betød, at forældrebetalingen i juniorklubben steg ganske betydeligt den 1. august Prisen steg fra ca. 350 til 550 pr. måned for klasse, men helt op til 750 kr. for 4. klasse. Ændringen indebar samtidig, at juniorklubben blev omfattet af søskenderabat. Nu drives både mini- og juniorklubben efter reglerne i Folkeskoleloven, mens ungdomsklubben fortsat drives efter dagtilbudslovens regler. Samtidig er det efter gensidig aftale mellem klubberne og kommunen besluttet, at vi bevarer vores selvstændighed og GJUK kan fortsætte som selvejende institution. Ændringen af lovgrundlaget var ikke GJUK s ønske. Tværtimod. Men vi måtte acceptere det, da det var byrådets ønske at kunne oprkæve en højere betaling for juniorklubben, og en betaling der var den samme overalt i hele kommunen. Netop forældrebetalingens størrelse kan ofte få betydning for klubbens evne til at tiltrække og fastholde medlemmer, også medlemmer med svag, social og økonomiske baggrund. Lige nu ser det ud til, at vi lykkes nogenlunde med det og det håber vi også er fremtiden. Og fremtiden er et andet aspekt i klubbens virksomhed. I disse tider diskuteres det og i Folketinget forhandles der om Folkeskolereform, der så vidt vi har forstået også i praksis indebærer en meget længere skoledag, også benævnt heldagsskolen. Fra bestyrelsens side skal der lyde en klar og tydelig afstandtagen til at børnene skal være på skolen hele dagen. Vi mener ikke det er velgørende eller fremmende for børns alsidige udvikling, at skolen reelt bliver eneste omdrejningspunkt i børnenes liv. Vi synes klubben og de mange forskellige aktiviteter vi tilbyder og som børnene og deres forældre ikke er tvungne til, men frit kan vælge at være en del af, er hele grundlaget for det børnesyn vi har her i landet og sådan synes vi det skal fortsætte. I klubben eller for den sags skyld i andre fritidsaktiviteter, tilegner børnene sig en lang række kompetencer, som er vigtige for deres personlige udvikling. At børnene selv vælger og ikke er tvunget, er et helt afgørende og en motiverende faktor, hvor en heldagsskole nødvendigvis tager udgangspunkt i helt andre værdier og pædagogiske metoder.

2 Uvisheden er derfor lige nu stor omkring klubbens rolle fremadrettet, såfremt der bliver indført en heldagsskole, hvor børnene først har fri kl. 15,00 eller 15,30. Skal klubben indgå i funktioner i en eventuel heldagsskole? Klubben har i det forløbne år haft en gennemsnitligt antal indmeldte i MK på 59 børn og i juniorklubben 180 børn. Ungdomsklubben har pr. definition alle klasse i skoledistriktet som brugere, og de indgår i klubbens medlemstal. Det er omkring 240. Fremmødet i klubben er højt og det er aktivitetsniveauet også. Der organiseres en lang række ting i klubben, rettet mod forskellige målgrupper og interesser. Der arrangeres årligt flere tema- og aktivitetsuger og dagligt er klubbens værksteder omdrejningspunkt for rigtig mange børn. Klubben har også afviklet mange ture i klubbens bus til svømmehal, skøjtehal og andre ture. Der afvikles også skitur i vinterferien og sommerture til henholdsvis Sverige og Holland for junior- og ungdomsklubben. Disse ture er meget populære og giver et vældig godt bidrag til sammenhold og venskaber blandt børnene og de unge på tværs af årgange og interesser. Desuden er det et godt bidrag til klubbens inklusionsarbejde. Computeraktiviteter, sport og bevægelse, musik og kreative aktiviteter er klubbens kærneydelse. Det er her klubbens forskellige værksteder og tilbud rammer rigtig mange børn i dagligdagen. Klubbens tid i Hallen om tirsdagen er også attraktivt og spiller fint sammen med klubbens målsætning om at fremme børn og unges fysiske udfoldelser. Klubben vægter også børnenes mulighed for udendørsaktiviteter højt. Endelig er klubben børnene og de unges frie sted, hvor de kan være sammen også om det børnene selv bestemmer og organiserer, højt prioriteret. Og det betyder, at klubmedarbejderne har en meget vigtig opggave i at tilrette forløb og aktiviteter, der kan tiltrække børn og unge, og udfordre dem med nye og for flere børn uvante aktiviteter. At få børn til at bryde med 26 deres sædvanlige vaner og sammenhænge og på den måde opleve nye og sjove ting, men også opleve savær med andre end dem de plejer at omgås. Det er med til at udvikle nye kompetencer hos børnene. Klubbens kontrakt med Skanderborg Kommune indeholder forskellige mål, som klubben er forpligtet til at arbejde med. I 2013 og frem er det effektiviseringer af driften ( 0,5% årligt). Reduktion af energiforbrug med mindst 2% årligt. Udvikling af nytænkende partnerskaber med aktive borgere. At være parat og klædt på til den inklusionsopgave som vi i klubben får med at rumme alle børnene - også dem med forskellige diagnoser. Og endelig arbejder klubben med at få de unge til at tage ansvar for deres egen sundhed. I 2013 handler det især om euforiserende stoffer og alkohol. Bestyrelse Dennis H. Larsen Carsteb Bach Riis Sonny Behrendt Susanne T. Hvass Rikke Stræde Signe Traynor Lasse Ilsø Jensen

3 Bestyrelsen er tilfreds med det faglige og pædagogiske nivea i klubbe. Det et meget væsentligt bidrag til at skabe det gode børneliv i Galten. Det er både socialt og kriminalt forebyggende. Derfor er klubben af meget stor betydning for hele samfundet her i Galten. Klubbens medarbejdere og bestyrelsen drøfter også udviklingen af klubben og de pædagogiske tiltag. En gang årligt afholder vi en fælles temadag. I år var temaet om motivation og om hvordan vi motiverer os selv og hinanden til de opgaver og udfordringer vi hver dag møder i vores liv og arbejde. Klubbens økonomi er stabil og god. Det har igennem mange år været målsætningen, at uanset om der skulle forekomme budgetmæssige nedskæringer, eller fald i medlemstal, så skal klubben være i stand til at håndtere sådanne udfordringer uden umiddelbart skulle skride til afskedigelser. Denne målsætning har klubben til fulde kunnet leve op til og det har medvirket til at klubben er en god og også tryg arbejdsplads at være ansat på. Det betyder også, at der er en stabil ressource, der sikrer at de pædagogiske indsatser ikke er så følsomme overfor eventuelle udsving af den slags. I GJUK er det bestyrelsen som er arbejdsgiver og ansættende myndighed, idet vi er en selvejende institution. Vi kan konstatere, at arbejdsmiljøet i klubben er god og ved sidste besøg fra arbejdstilsynet blev vi forsynet med en grøn Smiley. En netop gennemført trivselsmåling blandt alle ansatte i Skanderborg Kommune venter vi lige nu på resultatet af. Bestyrelsen forventer at målingen er positiv i 27 forhold til, hvordan personalet har det med hinanden og med at være ansat her i klubben. Vi er klar over, at der kan være travlhed og stressede situationer. Sådan er det på alle arbejdspladser. Men det er vigtigt at håndterede den slags på en måde, så det ikke udvikler sig til et problem for den enkelte eller for fællesskabet i klubben. I praksis foregår det på den måde, at ledelsen af klubben er overladt til klubbens daglige leder. På bestyrelsesmøderne, der holdes ca. 4 gange årligt, forelægges bestyrelsen for de dispositioner, der er foretaget og de prioriteringer der er lavet. Desuden følger bestyrelsen hver gang udvikling i økonomi, medlemstal, personalemæssige og pædagogiske forhold. Bestyrelsen drøfter på baggrund her forskellige udviklingstiltag og desuden hele kontraktforholdet med Skanderborg Kommune. Vi er i den gode situation, at klubbens drives stabilt og fornuftigt og det giver sjældent anledning til problemer. Og hvis der opstår problemer, tages der fat med det samme. Det håber vi også er det både børn og forældre oplever. Afslutningsvis vil bestyrelsen sige tak for et godt år i klubben og tak for et godt samarbejde med ledelse og personale. Men også en tak for samarbejdet med GJUK s Støttefond, der bl.a. er garant for at klubben har en bus, der kan bruges i det daglige arbejde. Det er således også Støttefonden der finansierer dette, bl.a. gennem sponsoraftaler med lokale virksomheder! Vi vil opfordre til at forældrene bakker klubben op sørger for at vi har et tilbud til vore børn som dette også i fremtiden. Og derfor opfordrer vi også til at lade sig vælge ind i bestyrelsen. Uden bestyrelse er der ingen klub. Lasse Ilsø Jensen Bestyrelsesformand

4 Maj & Juni 2013 nr. 5 og 6 Beretning for Miniklubben 2013 Miniklubben 2012/2013 tæller 62 medlemmer, fordelt på 3 klasser. Ved årets start fik vi 64 medlemmer og En talrig årgang der, hver uge, møder talstærkt op. Det er aktive børn, der gerne deltager i vore daglige tilbud, såsom værksteder, udendørs og indendørs spil og aktiviteter og ture ud af huset. I efteråret interviewede vi børnene om venskaber og opstart i klub. Her i foråret skal børnene igen interviewes, men denne gang om deres kost og motionsvaner og om hvordan de har det med 28 vennerne. Dette er dog blevet udsat lidt på grund af lærer-lockout. Året har budt på forskellige større arrangementer, som vore miniklubmedllemmer, ivrigt har deltaget i. Her kan nævnes aktivitetsuge i efteråret, Julebazar, juleafslutning med risengrød, fastelavnsfest med flotte udklædninger og senest en kreativ uge, som dog var præget af lærerlockout. Af mindre arrangementer kan nævnes, ture til Legelandet i Brabrand, ture til skøjtehallen og ture til Søhøjlandet. Hjemme i klubben spilles der meget rundt om bordet (bordtennis), pcspil og en smule magiccard. Som en del af samarbejdet med Gyvelhøjskolen, har to medarbejdere deltaget i en brudt uge for 3. årgang, hvor vi havde planlagt et forløb i Smedeskoven i 2 dage for hver af de 3 tredjeklasser. Vi var i skoven en dag, og så besluttede vi, på grund af kulde og sne, at gennemføre det hjemme på klubbens grønne område. Nogle dage med forskellige lege og samarbejdsøvelser. Det er meget gavnligt, fordi man her som medarbejder, kommer ekstra tæt på miniklubbens medlemmer. Midt i juni har vi arrangeret en weekendtur til Stenbjerglejren ved Kolding. Vi håber på, at mange vil deltage i turen og derfor er vi begyndt at snakke om turen og opfordre til deltagelse.

5 Beretning fra Juniorklubben Vi kan se tilbage på en god klubsæson, med mange glade og aktive børn. Det har dog i år, knebet lidt med tilslutning til turene ud af huset. Turene til Svømmehallen, samt skøjtehallen er derfor blevet lavet sammen med miniklubben, for at få bussen fyldt op. Rigtig mange medlemmer, er begyndt at tage deres tablets og computere med i klubben. Nogle dage har bordene i cafeen og køkkenet været fyldt med spilleglade børn, der har siddet og spillet og haft det sjovt. Det har sikkert som forældre virket lidt overvældene, at komme ind i klubben og se de mange børn der bare har siddet og spillet computer. Det er ikke sådan, at vi som medarbejdere ikke har sat alternativer op og prøver at udfordre børnene, men vi må konstatere, at det til tider har været svært, at konkurrere med disse maskiner. Nu er det heldigvis heller ikke sådan, at børnene bare har siddet og gamet, for når der sidder en flok rundt omkring bordene, er der meget socialt i det og snakken går om dette og hint. Computere, tablets og mobiltelefoner, er jo nok kommet for at blive og vi er godt klar over, at vi har en udfordring her. Apropos computere, så har der været afholdt flere Lan Partys i løbet af året. Her er der blevet nørdet computere i 12 stive timer fra kl Disse arrangementer har været utrolig populære, med ca. 50 deltagere per gang. Vi, holder stadigvæk fast i de fysiske aktiviteter i klubben. I den anledning, havde vi en aktivitets uge i september, hvor børnene kunne score point ved, at deltage i forskellige sjove og udfordrerne aktiviteter. Hallen om tirsdagen, har været meget populær, hvor der bl.a. er blevet spillet fodbold og badminton. Traditionen tro, var vi i november til fodboldstævne i Lemvig. Denne gang havde vi rekord mange hold med, og måtte af sted i to busser for at klare presset. Fodboldstævnet, giver en super god mulighed for, at møde andre børn og unge fra klubber fra hele landet. I efteråret, havde vi et teaterprojekt, der kørte fra september frem til jul. 10 piger var med og i 29 løbet af projektet, blev der lavet dramaøvelser, lavet fantastiske masker og selvfølgelig spillet teater. Resultatet af anstrengelserne, kunne man se til julebasaren, hvor pigerne fremførte stykket Bænken Medlemmerne, har mødt talstærkt op til de fester vi har afholdt. Julefesten med pakkespil og fastelavnsfesten, var store hit og Halloweenfesten trak igen i år fulde huse. Især omkring Halloweenfesten, var mange medlemmer aktive med at pynte op og opbygge og passe spøgelseslabyrinten. Det er blevet in, at komme i klub torsdag aften. I år er det især 5 og 6 årgang der har benyttet sig af tilbuddet og mange har været med til fællesspisningen. Der har også været stor deltagelse i de aktiviteter vi har afholdt, så som uglyfood, natløb og turneringer. En del, som af den ene eller anden grund ikke har haft tid til, at komme i klubben om eftermiddagen, er kommet disse aftner. 59 børn og 6 voksne, var med på klubbens sommertur til Jönköping i Sverige. Denne gang, havde vi mange fra 4. årgang med og for de flestes vedkommende, var der første gang, de var så langt væk fra familien. På trods af det store deltager antal og lidt hjemve, var det en fantastisk tur. Børnene var utrolig gode til at tage hensyn til hinanden, så der var plads til alle. Der blev hygget og spillet meget fodbold med de svenske venner der boede i området og vi var på forskellige ture i området.

6 Beretning for Ungdomsklubben 2013 Ungdomsklubben har i det forgangne år, til vores store fornøjelse, været befolket af både piger og drenge. Det er tydeligt, at vi har nogle årgange, hvor de unge har et fantastisk sammenhold, og det kan mærkes på livet i ungdomsklubben. De unge er glade og positive og rigtig gode ved hinanden. Dette kunne også mærkes på både Hollandsturen, sidste sommer, såvel som turen til Heide Park i efteråret. Det er fantastisk, at tage på tur en hel uge eller blot en weekend, med en flok unge, som vil hinanden. I indeværende sæson, har vi arbejdet med Sundhed at styrke unges bevidsthed om konsekvenserne af egne handlinger i forhold til rygning, euforiserende stoffer, alkohol, anabole steroider og seksuel adfærd. I den forbindelse har vi haft besøg af SEXUA- LISTERNE, som er et Ung til Ung tiltag under Ungdomsringen. Det er unge mennesker der kommer her i klubben og taler med vore unge mennesker om sexualitet. Vi har haft besøg af to deltagere i årets Paradiseserie, nemlig Kasper og Malene. Kasper er fra Galten og tidligere medlem af klubben. De fortalte om hvordan de er blevet castet til programmet, om hvordan det er at deltage og det at overskride egne grænser. De fortalte også om hvordan de efterfølgende, er blevet mødt af omgivelserne, både familie, venner og andre mennesker i al almindelighed. Sidst i maj har vi inviteret Ditlev Traasdal Madsen til at holde et foredrag om anabolske steroider. Det er et yderst aktuelt emne, da vi har mange unge der dyrker bodybuilding. I den forbindelse kan det være fristende at bruge hjælpemidler, MEN det kan have fatale konsekvenser, som Ditlev har oplevet på egen krop. I indeværende skoleår, har vi forsøgt at oparbejde en kultur for at feste i klubben, men vi er i skarp konkurrence med Crazy Daisy i Skanderborg. De ældste unge er nået til at eksperimentere med alkohol og det kan tilsyneladende praktiseres i forbindelse med Crazy Daisy. Da klubben er alkoholfri er det typisk de yngste unge der kommer til fest hos os. Vi vil fortsætte med fest i en eller anden form i næste skoleår. Det er til stadighed svært, at trække vore unge ud af huset i dagligdagen, men når de skal passe både skole, sport, kærester og klub er det ikke sært, at de gerne bare vil mødes og hygge sig sammen. Det gør de på forskellig vis afhængigt af årstid, vejr, interesser og lyst. Der spilles computerspil, bold på multibanen, bordtennis, FIFA og pool. Der dystes i Fist of GJUK, Exploding Face Game og andre underlige konkurrencer. Der snakkes, grines, tumles og kysses. Alt i alt en ungdomsklub, fuld af unge i trivsel. 30

7 Her ses udviklingen i medlemstallet i klubben fra 2006 og frem til Børnetallet i Galten vil om få år Markant faldende i aldersgruppen 8-12 år. 31

20Maj 1 & Juni3 2013

20Maj 1 & Juni3 2013 2013 Maj & Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forsiden Indhold Indleder Indleder GJUK Info GJUK s Byfestprogram GJUK s Byfestprogram Scenen er Jeres Månedens fødselsdage Månedens fødselsdage Spændende besøg

Læs mere

Bestyrelsens og ledelsens beretning for arbejdet 2013/2014

Bestyrelsens og ledelsens beretning for arbejdet 2013/2014 Bestyrelsens og ledelsens beretning for arbejdet 2013/2014 I sidste års beretning kunne vi fortælle, at der endelig var blevet en aftale om harmoniseringen af klubvirksomheden i kommunen. Der var blevet

Læs mere

September & Oktober 2015 no. 9 &10

September & Oktober 2015 no. 9 &10 no. 9 &10 Indholdsfortegnelse 1 Forsiden Julebasar 15 Månedsprogrammer 2 Indhold m.v. 16 Torsdags aftens program 3 Indleder 17 Skitur Norge i vinterferien 4 Indleder 18 Tak til GJUK s sponsorer 5 Indleder

Læs mere

Masser af liv og aktivitet i klubben

Masser af liv og aktivitet i klubben 2012 Januar & februar no. 01 & 02 Masser af liv og aktivitet i klubben Indholdsfortegnelse Forsiden Indhold Indleder Indleder Info fra GJUK Lektie café i GJUK Info fra GJUK Klubpriser 2012 Fødselsdage

Læs mere

Udvikling og fælleskab

Udvikling og fælleskab Udvikling og fælleskab - Det lille lokalsamfund viser vejen Vores by - Vores børn - Vores skole! Gør det du er bedst til - Det gør vi! Leder Kære læser Lad os starte med at sige tak for din opmærksomhed.

Læs mere

Til klub Games og Klubbernes Dag

Til klub Games og Klubbernes Dag 2011 November & December no. 11 & 12 Til klub Games og Klubbernes Dag Indholdsfortegnelse Forsiden Indhold Indleder Indleder Indleder Info fra GJUK Åbningstider i juleferien Net party i klubben Fødselsdage

Læs mere

November & December nr. 11 & 12

November & December nr. 11 & 12 November & December nr. 11 & 12 Månedens foto Udgiver Indholdsfortegnelse 1 Forsiden Julebasar 15 Månedsprogrammer 2 Indhold m.v. 16 Netparty i GJUK 3 Indleder 17 Julebasar og åbent hus i GJUK 4 Indleder

Læs mere

Beretning for skoleåret 2007/08 på Bøgballe Friskole

Beretning for skoleåret 2007/08 på Bøgballe Friskole Beretning for skoleåret 2007/08 på Bøgballe Friskole Anne Marie Jensen, Øster Snede. Sidste års visioner hvad er det sket med dem? Børnehaven Bøgehaven I august 2007 blev vi igen inviteret over i Børnehaven

Læs mere

Årsberetning. Helsingør Lille Skole 2012-2013

Årsberetning. Helsingør Lille Skole 2012-2013 Årsberetning Helsingør Lille Skole 2012-2013 Marts 2013 1 Indledning Velkommen til årets beretning, hvor vi fortæller om livets gang på Helsingør lille Skole i skoleåret 2012-13. Der er indlæg fra lærerne

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR BØRNEHAVEN AMSTERDAMVEJ 40. Gældende for perioden 01.08.14 31.07.16

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR BØRNEHAVEN AMSTERDAMVEJ 40. Gældende for perioden 01.08.14 31.07.16 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR BØRNEHAVEN AMSTERDAMVEJ 40 Gældende for perioden 01.08.14 31.07.16 1 Indhold Principdel/generel del... 3 Forord... 3 Børnehavens grundlæggende værdier og principper... 3 Formål:...

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

At lege er at leve! - en velkomstpjece for Gyvelhøjskolens SFO, Fritterhøjen. Indholdsfortegnelse:

At lege er at leve! - en velkomstpjece for Gyvelhøjskolens SFO, Fritterhøjen. Indholdsfortegnelse: At lege er at leve! Indholdsfortegnelse: Side Forord 2 Målsætning 2 Pædagogisk praksis 4 Hentning af dit barn 5 Struktur 5 Traditioner 6 Samarbejde lærer/pædagoger 7 Kostordning 7 Overgange 8 Bestyrelse

Læs mere

DUS-Udviklingsplan 2010

DUS-Udviklingsplan 2010 DUS-Udviklingsplan 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og rammesætning.... s. 2 2. Musik, leg og bevægelse... s. 3 3. Idræt og bevægelse s. 3 4. Center for 3.klasserne.... s. 5 5. Friluftsliv og natur..

Læs mere

Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy. DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68

Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy. DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68 Ansvarlig leder: Anders D. Andersen. Medarbejdere: Ilse og Tommy DUS II Frejlev Skole Frejlev Skolevej 1 9200 Aalborg SV 99 31 63 68 Indhold Åbningstider... 2 Hvad er en DUS II... 2 Den voksne som tovholder

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Center for Børn & Familie. Dagtilbudsrapport Klubben Dalby

Center for Børn & Familie. Dagtilbudsrapport Klubben Dalby Center for Børn & Familie Dagtilbudsrapport Klubben Dalby 1 1. Præsentation Dalby Fritids, Junior og Ungdomsklub i daglig tale Klubben Dalby har til huse i den gamle brugs Karisevej 64 Dalby 4690 Haslev

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet i GJUK mandag den 20. oktober 2014 kl. 19,00

Referat fra bestyrelsesmødet i GJUK mandag den 20. oktober 2014 kl. 19,00 Referat fra bestyrelsesmødet i GJUK mandag den 20. oktober 2014 kl. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Begovic. 1. Godkendelse af referat fra: a) bestyrelsesmødet den 13. august 2014 Referatet godkendt

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 6:

Forslag fra arbejdsgruppe 6: Forslag fra arbejdsgruppe 6: Organisering af og indhold i SFO og juniorklubber Januar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen

Læs mere

Hedensted Idrætsforenings 86. Generalforsamling 18. september 2014 kl. 19.00 i mosen.

Hedensted Idrætsforenings 86. Generalforsamling 18. september 2014 kl. 19.00 i mosen. Hedensted Idrætsforenings 86. Generalforsamling 18. september 2014 kl. 19.00 i mosen. Formandens beretning Som formand for Hedensted If har det været et meget spændende år. Der har været mange udfordringer

Læs mere

PRAKTISK OPLYSNINGER. FRITIDSHJEMMET UNIVERSET Adresse: Prinsesse Charlottesgade 12 B 2200 København N. Leder: John David Jensen

PRAKTISK OPLYSNINGER. FRITIDSHJEMMET UNIVERSET Adresse: Prinsesse Charlottesgade 12 B 2200 København N. Leder: John David Jensen PRAKTISK OPLYSNINGER FRITIDSHJEMMET UNIVERSET Adresse: Prinsesse Charlottesgade 12 B 2200 København N Leder: John David Jensen Telefon: Hovednummer: 35 37 08 03 Du kan også ringe direkte på: Galaxen: 3520

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

ungdomsliv Det normale Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid

ungdomsliv Det normale Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid Anne Kofod & Jens Christian Nielsen Det normale ungdomsliv Hverdagsliv, fællesskab, trivsel og fremtid Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark // Danmarks Pædagogiske Universitet Det er jo

Læs mere

LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET REGNSKOVEN

LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET REGNSKOVEN LÆREPLANER FOR BØRNEHUSET REGNSKOVEN 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Børnehuset Regnskoven side 3 Samarbejde forældre/personale side 5 Regnskovens værdigrundlag side 6 Inklusion og integration side

Læs mere

Ambitioner og udvikling

Ambitioner og udvikling Ambitioner og udvikling I efteråret 2014 er det 15 år siden Ventilen Danmark blev stiftet. Og udviklingen fortsætter. VENTILENS ÅR 2013-2014 ISSN: 2245-0009 3 4 5 6 8 10 14 16 17 18 20 22 Hurra! Vi er

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE SKOVSGÅRD SFO

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE SKOVSGÅRD SFO MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE SKOVSGÅRD SFO 1 Forord: Fra skoleåret 2009/2010 skal alle SFOér i Jammerbugt Kommune på baggrund af ny lovgivning udarbejde en mål- og indholdsbeskrivelse af institutionen. Det

Læs mere

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Årsplan 2001 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

Indhold Forord...2. Indledning...3. Generelle mål for Idrætsprojektet...4. Mål for fremtiden opsat i sidste evaluering...5

Indhold Forord...2. Indledning...3. Generelle mål for Idrætsprojektet...4. Mål for fremtiden opsat i sidste evaluering...5 Indhold Forord...2 Indledning...3 Generelle mål for Idrætsprojektet...4 Mål for fremtiden opsat i sidste evaluering...5 Tidsforbruget i Idrætsprojektet...6 Afbud...6 Delkonklusion...7 Aktiviteterne i Idrætsprojektet...7

Læs mere

L E M V I G KO M M U N E I N F O R M E R E R

L E M V I G KO M M U N E I N F O R M E R E R L E M V I G K O M M U N E I N F O R M E R E R FOLKESKOLEREFORM FREMTIDENS Velkommen til den nye folkeskole En ny hverdag begynder i vore folkeskoler efter sommerferien Lemvig Kommune har forberedt sig

Læs mere