Bestyrelsens og ledelsens beretning for 2012/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens og ledelsens beretning for 2012/2013"

Transkript

1 Bestyrelsens og ledelsens beretning for 2012/ De seneste år har der været en vis usikkerhed om klubbernes eksistens og grundlag, herunder lovgrundlag. Det har vi i bestyrelsen og blandt personalet skullet leve med, men i 2011 besluttedes det i forbindelse med budgetforliget for 2012, at klubberne i de større byer i kommunen, herunder i Galten skulle fortsætte som selvstændige institutioner, med egen kontrakt og egen ledelse. Kommunens belsutning om at harmonisere klubvirksomheden overalt i kommunen under samme lovgrundlag og dermed også samme forældrebetaling betød, at forældrebetalingen i juniorklubben steg ganske betydeligt den 1. august Prisen steg fra ca. 350 til 550 pr. måned for klasse, men helt op til 750 kr. for 4. klasse. Ændringen indebar samtidig, at juniorklubben blev omfattet af søskenderabat. Nu drives både mini- og juniorklubben efter reglerne i Folkeskoleloven, mens ungdomsklubben fortsat drives efter dagtilbudslovens regler. Samtidig er det efter gensidig aftale mellem klubberne og kommunen besluttet, at vi bevarer vores selvstændighed og GJUK kan fortsætte som selvejende institution. Ændringen af lovgrundlaget var ikke GJUK s ønske. Tværtimod. Men vi måtte acceptere det, da det var byrådets ønske at kunne oprkæve en højere betaling for juniorklubben, og en betaling der var den samme overalt i hele kommunen. Netop forældrebetalingens størrelse kan ofte få betydning for klubbens evne til at tiltrække og fastholde medlemmer, også medlemmer med svag, social og økonomiske baggrund. Lige nu ser det ud til, at vi lykkes nogenlunde med det og det håber vi også er fremtiden. Og fremtiden er et andet aspekt i klubbens virksomhed. I disse tider diskuteres det og i Folketinget forhandles der om Folkeskolereform, der så vidt vi har forstået også i praksis indebærer en meget længere skoledag, også benævnt heldagsskolen. Fra bestyrelsens side skal der lyde en klar og tydelig afstandtagen til at børnene skal være på skolen hele dagen. Vi mener ikke det er velgørende eller fremmende for børns alsidige udvikling, at skolen reelt bliver eneste omdrejningspunkt i børnenes liv. Vi synes klubben og de mange forskellige aktiviteter vi tilbyder og som børnene og deres forældre ikke er tvungne til, men frit kan vælge at være en del af, er hele grundlaget for det børnesyn vi har her i landet og sådan synes vi det skal fortsætte. I klubben eller for den sags skyld i andre fritidsaktiviteter, tilegner børnene sig en lang række kompetencer, som er vigtige for deres personlige udvikling. At børnene selv vælger og ikke er tvunget, er et helt afgørende og en motiverende faktor, hvor en heldagsskole nødvendigvis tager udgangspunkt i helt andre værdier og pædagogiske metoder.

2 Uvisheden er derfor lige nu stor omkring klubbens rolle fremadrettet, såfremt der bliver indført en heldagsskole, hvor børnene først har fri kl. 15,00 eller 15,30. Skal klubben indgå i funktioner i en eventuel heldagsskole? Klubben har i det forløbne år haft en gennemsnitligt antal indmeldte i MK på 59 børn og i juniorklubben 180 børn. Ungdomsklubben har pr. definition alle klasse i skoledistriktet som brugere, og de indgår i klubbens medlemstal. Det er omkring 240. Fremmødet i klubben er højt og det er aktivitetsniveauet også. Der organiseres en lang række ting i klubben, rettet mod forskellige målgrupper og interesser. Der arrangeres årligt flere tema- og aktivitetsuger og dagligt er klubbens værksteder omdrejningspunkt for rigtig mange børn. Klubben har også afviklet mange ture i klubbens bus til svømmehal, skøjtehal og andre ture. Der afvikles også skitur i vinterferien og sommerture til henholdsvis Sverige og Holland for junior- og ungdomsklubben. Disse ture er meget populære og giver et vældig godt bidrag til sammenhold og venskaber blandt børnene og de unge på tværs af årgange og interesser. Desuden er det et godt bidrag til klubbens inklusionsarbejde. Computeraktiviteter, sport og bevægelse, musik og kreative aktiviteter er klubbens kærneydelse. Det er her klubbens forskellige værksteder og tilbud rammer rigtig mange børn i dagligdagen. Klubbens tid i Hallen om tirsdagen er også attraktivt og spiller fint sammen med klubbens målsætning om at fremme børn og unges fysiske udfoldelser. Klubben vægter også børnenes mulighed for udendørsaktiviteter højt. Endelig er klubben børnene og de unges frie sted, hvor de kan være sammen også om det børnene selv bestemmer og organiserer, højt prioriteret. Og det betyder, at klubmedarbejderne har en meget vigtig opggave i at tilrette forløb og aktiviteter, der kan tiltrække børn og unge, og udfordre dem med nye og for flere børn uvante aktiviteter. At få børn til at bryde med 26 deres sædvanlige vaner og sammenhænge og på den måde opleve nye og sjove ting, men også opleve savær med andre end dem de plejer at omgås. Det er med til at udvikle nye kompetencer hos børnene. Klubbens kontrakt med Skanderborg Kommune indeholder forskellige mål, som klubben er forpligtet til at arbejde med. I 2013 og frem er det effektiviseringer af driften ( 0,5% årligt). Reduktion af energiforbrug med mindst 2% årligt. Udvikling af nytænkende partnerskaber med aktive borgere. At være parat og klædt på til den inklusionsopgave som vi i klubben får med at rumme alle børnene - også dem med forskellige diagnoser. Og endelig arbejder klubben med at få de unge til at tage ansvar for deres egen sundhed. I 2013 handler det især om euforiserende stoffer og alkohol. Bestyrelse Dennis H. Larsen Carsteb Bach Riis Sonny Behrendt Susanne T. Hvass Rikke Stræde Signe Traynor Lasse Ilsø Jensen

3 Bestyrelsen er tilfreds med det faglige og pædagogiske nivea i klubbe. Det et meget væsentligt bidrag til at skabe det gode børneliv i Galten. Det er både socialt og kriminalt forebyggende. Derfor er klubben af meget stor betydning for hele samfundet her i Galten. Klubbens medarbejdere og bestyrelsen drøfter også udviklingen af klubben og de pædagogiske tiltag. En gang årligt afholder vi en fælles temadag. I år var temaet om motivation og om hvordan vi motiverer os selv og hinanden til de opgaver og udfordringer vi hver dag møder i vores liv og arbejde. Klubbens økonomi er stabil og god. Det har igennem mange år været målsætningen, at uanset om der skulle forekomme budgetmæssige nedskæringer, eller fald i medlemstal, så skal klubben være i stand til at håndtere sådanne udfordringer uden umiddelbart skulle skride til afskedigelser. Denne målsætning har klubben til fulde kunnet leve op til og det har medvirket til at klubben er en god og også tryg arbejdsplads at være ansat på. Det betyder også, at der er en stabil ressource, der sikrer at de pædagogiske indsatser ikke er så følsomme overfor eventuelle udsving af den slags. I GJUK er det bestyrelsen som er arbejdsgiver og ansættende myndighed, idet vi er en selvejende institution. Vi kan konstatere, at arbejdsmiljøet i klubben er god og ved sidste besøg fra arbejdstilsynet blev vi forsynet med en grøn Smiley. En netop gennemført trivselsmåling blandt alle ansatte i Skanderborg Kommune venter vi lige nu på resultatet af. Bestyrelsen forventer at målingen er positiv i 27 forhold til, hvordan personalet har det med hinanden og med at være ansat her i klubben. Vi er klar over, at der kan være travlhed og stressede situationer. Sådan er det på alle arbejdspladser. Men det er vigtigt at håndterede den slags på en måde, så det ikke udvikler sig til et problem for den enkelte eller for fællesskabet i klubben. I praksis foregår det på den måde, at ledelsen af klubben er overladt til klubbens daglige leder. På bestyrelsesmøderne, der holdes ca. 4 gange årligt, forelægges bestyrelsen for de dispositioner, der er foretaget og de prioriteringer der er lavet. Desuden følger bestyrelsen hver gang udvikling i økonomi, medlemstal, personalemæssige og pædagogiske forhold. Bestyrelsen drøfter på baggrund her forskellige udviklingstiltag og desuden hele kontraktforholdet med Skanderborg Kommune. Vi er i den gode situation, at klubbens drives stabilt og fornuftigt og det giver sjældent anledning til problemer. Og hvis der opstår problemer, tages der fat med det samme. Det håber vi også er det både børn og forældre oplever. Afslutningsvis vil bestyrelsen sige tak for et godt år i klubben og tak for et godt samarbejde med ledelse og personale. Men også en tak for samarbejdet med GJUK s Støttefond, der bl.a. er garant for at klubben har en bus, der kan bruges i det daglige arbejde. Det er således også Støttefonden der finansierer dette, bl.a. gennem sponsoraftaler med lokale virksomheder! Vi vil opfordre til at forældrene bakker klubben op sørger for at vi har et tilbud til vore børn som dette også i fremtiden. Og derfor opfordrer vi også til at lade sig vælge ind i bestyrelsen. Uden bestyrelse er der ingen klub. Lasse Ilsø Jensen Bestyrelsesformand

4 Maj & Juni 2013 nr. 5 og 6 Beretning for Miniklubben 2013 Miniklubben 2012/2013 tæller 62 medlemmer, fordelt på 3 klasser. Ved årets start fik vi 64 medlemmer og En talrig årgang der, hver uge, møder talstærkt op. Det er aktive børn, der gerne deltager i vore daglige tilbud, såsom værksteder, udendørs og indendørs spil og aktiviteter og ture ud af huset. I efteråret interviewede vi børnene om venskaber og opstart i klub. Her i foråret skal børnene igen interviewes, men denne gang om deres kost og motionsvaner og om hvordan de har det med 28 vennerne. Dette er dog blevet udsat lidt på grund af lærer-lockout. Året har budt på forskellige større arrangementer, som vore miniklubmedllemmer, ivrigt har deltaget i. Her kan nævnes aktivitetsuge i efteråret, Julebazar, juleafslutning med risengrød, fastelavnsfest med flotte udklædninger og senest en kreativ uge, som dog var præget af lærerlockout. Af mindre arrangementer kan nævnes, ture til Legelandet i Brabrand, ture til skøjtehallen og ture til Søhøjlandet. Hjemme i klubben spilles der meget rundt om bordet (bordtennis), pcspil og en smule magiccard. Som en del af samarbejdet med Gyvelhøjskolen, har to medarbejdere deltaget i en brudt uge for 3. årgang, hvor vi havde planlagt et forløb i Smedeskoven i 2 dage for hver af de 3 tredjeklasser. Vi var i skoven en dag, og så besluttede vi, på grund af kulde og sne, at gennemføre det hjemme på klubbens grønne område. Nogle dage med forskellige lege og samarbejdsøvelser. Det er meget gavnligt, fordi man her som medarbejder, kommer ekstra tæt på miniklubbens medlemmer. Midt i juni har vi arrangeret en weekendtur til Stenbjerglejren ved Kolding. Vi håber på, at mange vil deltage i turen og derfor er vi begyndt at snakke om turen og opfordre til deltagelse.

5 Beretning fra Juniorklubben Vi kan se tilbage på en god klubsæson, med mange glade og aktive børn. Det har dog i år, knebet lidt med tilslutning til turene ud af huset. Turene til Svømmehallen, samt skøjtehallen er derfor blevet lavet sammen med miniklubben, for at få bussen fyldt op. Rigtig mange medlemmer, er begyndt at tage deres tablets og computere med i klubben. Nogle dage har bordene i cafeen og køkkenet været fyldt med spilleglade børn, der har siddet og spillet og haft det sjovt. Det har sikkert som forældre virket lidt overvældene, at komme ind i klubben og se de mange børn der bare har siddet og spillet computer. Det er ikke sådan, at vi som medarbejdere ikke har sat alternativer op og prøver at udfordre børnene, men vi må konstatere, at det til tider har været svært, at konkurrere med disse maskiner. Nu er det heldigvis heller ikke sådan, at børnene bare har siddet og gamet, for når der sidder en flok rundt omkring bordene, er der meget socialt i det og snakken går om dette og hint. Computere, tablets og mobiltelefoner, er jo nok kommet for at blive og vi er godt klar over, at vi har en udfordring her. Apropos computere, så har der været afholdt flere Lan Partys i løbet af året. Her er der blevet nørdet computere i 12 stive timer fra kl Disse arrangementer har været utrolig populære, med ca. 50 deltagere per gang. Vi, holder stadigvæk fast i de fysiske aktiviteter i klubben. I den anledning, havde vi en aktivitets uge i september, hvor børnene kunne score point ved, at deltage i forskellige sjove og udfordrerne aktiviteter. Hallen om tirsdagen, har været meget populær, hvor der bl.a. er blevet spillet fodbold og badminton. Traditionen tro, var vi i november til fodboldstævne i Lemvig. Denne gang havde vi rekord mange hold med, og måtte af sted i to busser for at klare presset. Fodboldstævnet, giver en super god mulighed for, at møde andre børn og unge fra klubber fra hele landet. I efteråret, havde vi et teaterprojekt, der kørte fra september frem til jul. 10 piger var med og i 29 løbet af projektet, blev der lavet dramaøvelser, lavet fantastiske masker og selvfølgelig spillet teater. Resultatet af anstrengelserne, kunne man se til julebasaren, hvor pigerne fremførte stykket Bænken Medlemmerne, har mødt talstærkt op til de fester vi har afholdt. Julefesten med pakkespil og fastelavnsfesten, var store hit og Halloweenfesten trak igen i år fulde huse. Især omkring Halloweenfesten, var mange medlemmer aktive med at pynte op og opbygge og passe spøgelseslabyrinten. Det er blevet in, at komme i klub torsdag aften. I år er det især 5 og 6 årgang der har benyttet sig af tilbuddet og mange har været med til fællesspisningen. Der har også været stor deltagelse i de aktiviteter vi har afholdt, så som uglyfood, natløb og turneringer. En del, som af den ene eller anden grund ikke har haft tid til, at komme i klubben om eftermiddagen, er kommet disse aftner. 59 børn og 6 voksne, var med på klubbens sommertur til Jönköping i Sverige. Denne gang, havde vi mange fra 4. årgang med og for de flestes vedkommende, var der første gang, de var så langt væk fra familien. På trods af det store deltager antal og lidt hjemve, var det en fantastisk tur. Børnene var utrolig gode til at tage hensyn til hinanden, så der var plads til alle. Der blev hygget og spillet meget fodbold med de svenske venner der boede i området og vi var på forskellige ture i området.

6 Beretning for Ungdomsklubben 2013 Ungdomsklubben har i det forgangne år, til vores store fornøjelse, været befolket af både piger og drenge. Det er tydeligt, at vi har nogle årgange, hvor de unge har et fantastisk sammenhold, og det kan mærkes på livet i ungdomsklubben. De unge er glade og positive og rigtig gode ved hinanden. Dette kunne også mærkes på både Hollandsturen, sidste sommer, såvel som turen til Heide Park i efteråret. Det er fantastisk, at tage på tur en hel uge eller blot en weekend, med en flok unge, som vil hinanden. I indeværende sæson, har vi arbejdet med Sundhed at styrke unges bevidsthed om konsekvenserne af egne handlinger i forhold til rygning, euforiserende stoffer, alkohol, anabole steroider og seksuel adfærd. I den forbindelse har vi haft besøg af SEXUA- LISTERNE, som er et Ung til Ung tiltag under Ungdomsringen. Det er unge mennesker der kommer her i klubben og taler med vore unge mennesker om sexualitet. Vi har haft besøg af to deltagere i årets Paradiseserie, nemlig Kasper og Malene. Kasper er fra Galten og tidligere medlem af klubben. De fortalte om hvordan de er blevet castet til programmet, om hvordan det er at deltage og det at overskride egne grænser. De fortalte også om hvordan de efterfølgende, er blevet mødt af omgivelserne, både familie, venner og andre mennesker i al almindelighed. Sidst i maj har vi inviteret Ditlev Traasdal Madsen til at holde et foredrag om anabolske steroider. Det er et yderst aktuelt emne, da vi har mange unge der dyrker bodybuilding. I den forbindelse kan det være fristende at bruge hjælpemidler, MEN det kan have fatale konsekvenser, som Ditlev har oplevet på egen krop. I indeværende skoleår, har vi forsøgt at oparbejde en kultur for at feste i klubben, men vi er i skarp konkurrence med Crazy Daisy i Skanderborg. De ældste unge er nået til at eksperimentere med alkohol og det kan tilsyneladende praktiseres i forbindelse med Crazy Daisy. Da klubben er alkoholfri er det typisk de yngste unge der kommer til fest hos os. Vi vil fortsætte med fest i en eller anden form i næste skoleår. Det er til stadighed svært, at trække vore unge ud af huset i dagligdagen, men når de skal passe både skole, sport, kærester og klub er det ikke sært, at de gerne bare vil mødes og hygge sig sammen. Det gør de på forskellig vis afhængigt af årstid, vejr, interesser og lyst. Der spilles computerspil, bold på multibanen, bordtennis, FIFA og pool. Der dystes i Fist of GJUK, Exploding Face Game og andre underlige konkurrencer. Der snakkes, grines, tumles og kysses. Alt i alt en ungdomsklub, fuld af unge i trivsel. 30

7 Her ses udviklingen i medlemstallet i klubben fra 2006 og frem til Børnetallet i Galten vil om få år Markant faldende i aldersgruppen 8-12 år. 31

Bestyrelsens og ledelsens beretning for arbejdet 2013/2014

Bestyrelsens og ledelsens beretning for arbejdet 2013/2014 Bestyrelsens og ledelsens beretning for arbejdet 2013/2014 I sidste års beretning kunne vi fortælle, at der endelig var blevet en aftale om harmoniseringen af klubvirksomheden i kommunen. Der var blevet

Læs mere

20Maj 1 & Juni3 2013

20Maj 1 & Juni3 2013 2013 Maj & Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forsiden Indhold Indleder Indleder GJUK Info GJUK s Byfestprogram GJUK s Byfestprogram Scenen er Jeres Månedens fødselsdage Månedens fødselsdage Spændende besøg

Læs mere

2. Efterretninger/siden sidst: a) Økonomi og medlemstal, institution. Referaterne godkendt uden bemærkninger.

2. Efterretninger/siden sidst: a) Økonomi og medlemstal, institution. Referaterne godkendt uden bemærkninger. Referat fra bestyrelsesmøde i GJUK Mandag den 24. oktober 2011 kl. 19,00 Afbud: Susanne Hvass, Rikke Blank, Lasse Ilsø Jensen 1. Godkendelse af referat fra: a) bestyrelsesmødet den 15. 8.2 011 b) Bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat fra konstituerende og ordinært bestyrelsesmøde i GJUK mandag den 31. maj 2010 kl. 19,00

Referat fra konstituerende og ordinært bestyrelsesmøde i GJUK mandag den 31. maj 2010 kl. 19,00 1 Referat fra konstituerende og ordinært bestyrelsesmøde i GJUK mandag den 31. maj 2010 kl. 19,00 Afbud: Dennis H. Larsen 1. Konstituering: a) valg af formand b) valg af næstformand c) valg af rep. til

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Bøgeskovskolens Fritidsordning

Bøgeskovskolens Fritidsordning Velkommen Til Bøgeskovskolens Fritidsordning Skoleåret 2010/2011 Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen til Bøgeskovskolens Fritidsordning. Vi håber på et godt og positivt samarbejde omkring

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

2.Efterretninger/siden sidst:

2.Efterretninger/siden sidst: Referat fra bestyrelsesmødet i GJUK ONSDAG DEN 13. AUGUST 2014 KL. 19,00 I GJUK Afbud: Peter Munk-Pedersen. Fraværende Christina Sekkelund 1.Godkendelse af referatet fra mødet den 26.5.2014 Referatet godkendt

Læs mere

b) Økonomi, institution 2011(Medsendt) c) Økonomi, bar 2011 (medsendt) d) Økonomi, Støttefond 2011(udleveres på mødet) e) Udlicitering af rengøring?

b) Økonomi, institution 2011(Medsendt) c) Økonomi, bar 2011 (medsendt) d) Økonomi, Støttefond 2011(udleveres på mødet) e) Udlicitering af rengøring? Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse TORSDAG DEN 4. APRIL 2011 KL. 19,00 Afbud: Rikke Stræde Frandsen og Dennis H. Larsen 1.Referat fra Bestyrelsesmødet den 17. januar Referatet godkendt uden bemærkninger.

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

Juniorklubben i Hvalsø For 6 til 8 klasse. http://www.lejreungdomsskole.dk/juniorklubben

Juniorklubben i Hvalsø For 6 til 8 klasse. http://www.lejreungdomsskole.dk/juniorklubben Juniorklubbens Nyhedsavis: - Udgave 1: Februar - Marts 2015 Hvad er Juniorklubben? Det er et eftermiddagstilbud til dig, som går i 6., 7. eller 8. klasse. Her kan du hygge dig sammen med mange nye venner

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO 2 - KLUB TO

Velkommen til Bankagerskolens SFO 2 - KLUB TO Velkommen til Bankagerskolens SFO 2 - KLUB TO Bankagerskolens SFO 2 Bankagervej 109 8700 Horsens Tlf. 76293340 Velkommen Klub To er Bankagerskolens SFO 2 for børn fra 4.-7. klasse. Klub To er beliggende

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i Regnbuen omkring skovture:

Spørgeskemaundersøgelse i Regnbuen omkring skovture: Skoleintra: Vi vil nu i gang med at bruge skoleintra lidt mere. Derfor vil vi fra denne måned, begynde at lægge Solstråleavisen ud på skoleintra. I første omgang, vil I forældre også få avisen i papir

Læs mere

- lærer bedst. Børnene kommer gruppevis på besøg hos hinanden. Legegrupper er med til at skabe sammenhold og nye venskaber opstår. Se side 3-5.

- lærer bedst. Børnene kommer gruppevis på besøg hos hinanden. Legegrupper er med til at skabe sammenhold og nye venskaber opstår. Se side 3-5. - lærer bedst 1 Legegrupper Børnene kommer gruppevis på besøg hos hinanden. Legegrupper er med til at skabe sammenhold og nye venskaber opstår. Se side 3-5. Indskolingen (0-3 klasse). Forældremøde Idéer

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Mini-Søhulen Børnene har i overgangen fra børnehave til Mini-Søhulen brug for en pædagogik, der kan bygge bro mellem de to verdener. De to verdener er forskellige i forhold til

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen.

Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen. Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen. Månedens udfordring: Torsdag den 29. marts vil vi for

Læs mere

Klubtilbuddet til de store børn - et fællesskab, de ikke vil undvære

Klubtilbuddet til de store børn - et fællesskab, de ikke vil undvære Klubtilbuddet til de store børn - et fællesskab, de ikke vil undvære I klubben kan jeres barn være en del af mange forskellige fællesskaber. Klubtilbuddet kan fint kombineres med både ungdomsskole, sports-

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV.

TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV. TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV. Ny tilmelding til Tweenklubben sæson jan. juni 2012. Andet halvår af Tweenklubbens sæson begynder pr. 2 jan. 2012. Og nu har du mulighed for at

Læs mere

Månedens foto. Indholdsfortegnelse. Udgiver

Månedens foto. Indholdsfortegnelse. Udgiver 2010 februar no. 02 Indholdsfortegnelse Forsiden Indhold Indleder Indleder Info fra GJUK Info fra GJUK Åbningstider i vinterferien Værd at vide Fødselsdage i klubben Film i klubben Det Lille Syvtal Det

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Til dig der har barn der skal starte i klub sommeren 2009. Velkomst_folder.indd 1 09-01-2009 15:18:58

Til dig der har barn der skal starte i klub sommeren 2009. Velkomst_folder.indd 1 09-01-2009 15:18:58 Til dig der har barn der skal starte i klub sommeren 2009 Velkomst_folder.indd 1 09-01-2009 15:18:58 Mosede Klub Lilleholm 58 2670 Greve Tlf: 4360 0450 Hvis du vil have fat i dit barn, ring: 4360 0477

Læs mere

Tilst Idræts SFO - Mælkevejen

Tilst Idræts SFO - Mælkevejen Tilst Idræts SFO - Mælkevejen Haurumsvej 31a, 8381 Tilst Hvad er Mælkevejen? Mælkevejen er en del af Tilst SFO, men har til huse i Fritidshjemmets gamle bygninger i Langkærparken et stenkast fra Tilst

Læs mere

Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse

Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse Valgfag i UKC Halsnæs - rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse I forbindelse med udvikling af Unge- og Kulturcentrets valgfagstilbud til børn og unge i Halsnæs Kommunes 6. - 9. klasser, blev der

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn og forældre i TUK s Juniorklub

Velkomstfolder til nye børn og forældre i TUK s Juniorklub Velkomstfolder til nye børn og forældre i TUK s Juniorklub Vi tror på, at et godt forhold til forældrene er grundlæggende for at opnå et trygt forhold til de unge VI FORVENTER: At unge og forældre medvirker

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Masser af liv og aktivitet i klubben

Masser af liv og aktivitet i klubben 2012 Januar & februar no. 01 & 02 Masser af liv og aktivitet i klubben Indholdsfortegnelse Forsiden Indhold Indleder Indleder Info fra GJUK Lektie café i GJUK Info fra GJUK Klubpriser 2012 Fødselsdage

Læs mere

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 FÆLLES Oliver, Valdemar og Victor sørger for vi kommer tørskoet ind Lukkedage i Allerød kommune 201 Den 14. + 15. + 16. april Den 1. maj: Vi har åbent 7.00 8.15, da skolen

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 12-15 år (Dansk) Kære 12-15- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 01-03-2013 Side

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev for August 2015

Nyhedsbrev for August 2015 Nyhedsbrev for August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Det er skønt at opleve SFO en fyldt med glade og nysgerrige børn. Sommerferien: Vi har haft en rigtig dejlig sommerferie sammen med afd. Eng.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag)

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag) Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse mandag den 23. marts 2015 Afbud: Irvin Beckovic 1. Referat fra: a) Bestyrelsesmødet den 26. januar 2015 Referatet blev godkendt uden bemærkninger 2. Efterretninger/siden

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Beskrivelse af SFO-klub tilbuddet. i Halsnæs kommune.

Beskrivelse af SFO-klub tilbuddet. i Halsnæs kommune. Beskrivelse af SFO-klub tilbuddet i Halsnæs kommune. Forord. Der oprettes SFO-klub for børn i 4. og 5. klasse på alle folkeskoler pr. 01.08.10. SFO-klubben organiseres under SFOens ledelse, dog med skolelederen

Læs mere

Hvad børn siger om et godt børneliv!

Hvad børn siger om et godt børneliv! Hvad børn siger om et godt børneliv! Indledning: Børnerådet har udarbejdet en rapport, Portræt af 5. klasse, januar 2007. Undersøgelsesresultatet er taget med udgangspunkt i en gruppe unge bestående af

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads.

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads. Fjordbo USFO. Fjordbo i Lihme er en udvidet sfo, hvor der er tilmeldt børn fra 2,10 10 år. Vi har et godt samarbejde med dagplejen, som kommer i Fjordbo hver fredag formiddag. Børnehaven fungerer som åbningssted

Læs mere

Juniorklubben i Hvalsø For 6 til 8 klasse. http://www.lejreungdomsskole.dk/juniorklubben

Juniorklubben i Hvalsø For 6 til 8 klasse. http://www.lejreungdomsskole.dk/juniorklubben Juniorklubbens Nyhedsavis: - Udgave 4: September - November 2014 Juniorklubbens Nyhedsavis: - Udgave 4: September - November 2014 Hvad er Juniorklubben? Det er et eftermiddagstilbud til dig, som går i

Læs mere

August. September. Oktober

August. September. Oktober Uge 30 og 31 Uge 32, 33 og mandag og tirsdag i uge 34. Mandag d. 1/8 Mandag d. 8/8 Tirsdag d. 9/8 Onsdag d. 10/8 Torsdag d. 11/8 Fredag d. 12/8 Torsdag d. 18/8 Fredag d. 19/8 Kl. 18.00-22.00 August Skolesommerferie

Læs mere

Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs.

Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs. Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs. En dårlig dag er når vi er uvenner (Citat barn) En god dag er når jeg leger med mine venner i sandkassen.. (Citat barn) 1 Beskrivelse af rammerne om børnemiljøvurdering.

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Juniorklubben i Hvalsø

Juniorklubben i Hvalsø Juniorklubbens Nyhedsavis: - Udgave 2: April - Juni 2015 Hvad er Juniorklubben? Det er et eftermiddagstilbud til dig, som går i 6., 7. eller 8. klasse. Her kan du hygge dig sammen med mange nye venner

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub

Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub Vi tror på, at et godt forhold til forældrene er grundlæggende for at opnå et trygt forhold til de unge VI FORVENTER: At unge og forældre medvirker

Læs mere

Høringssvar fra personalet på Horne Skole

Høringssvar fra personalet på Horne Skole Høringssvar fra personalet på Horne Skole Horne Skole Den gode historie Udeskole i indskolingen. Skolens rammer er ikke kun det indendørs rum. Skolens rum strækker sig ud over fortovskanten. Ved implementeringen

Læs mere

Hvorfor skal mit barn gå i klub? - et fællesskab, du ikke kan undvære

Hvorfor skal mit barn gå i klub? - et fællesskab, du ikke kan undvære Hvorfor skal mit barn gå i klub? - et fællesskab, du ikke kan undvære 1 KÆRE FORÆLDRE Frederikssund Klubberne er meget andet og mere end et traditionelt fritidstilbud. Klubben spiller en vigtig rolle i

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 10+11 2011

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 10+11 2011 Fælles info Fastelavn. Forrige mandag var der fastelavn! Her bringes lidt foto fra arrangementet. En helt særlig tak skal lyde til de mange forældre som bagte fastelavnsboller og til Schweizer Bageriet

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 27 År 2014 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: samuelsgaarden@varde.dk Åbningstider: Fritidsklub.

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Referat af generalforsamling den 26. april 2011

Referat af generalforsamling den 26. april 2011 Referat af generalforsamling den 26. april 2011 Valg af dirigent: Dennis Larsen blev valgt Valg af to stemmetællere: Blev udsat og blev senere ikke relevant. Formandens beretning: Henriette Wæhrens aflagde

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter September 2014

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter September 2014 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter September 2014 Lang skoledag, men stadig gang i din klub Nu har den ny skoledag været i gang i 3 uger og selvom du nu bruger længere tid i skolen (og nogle gange

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Fritidsordningen. Telefon:

Fritidsordningen. Telefon: Fritidsordningen. Praktiske oplysninger: Fritidsordningen bor på skolen i skolens lokaler. Tilbudet er delt i 2 dele: Fritidsordningen for de 4 yngste klasser og klubben for de 4 ældste. Telefon: 44440030

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Forældrenes idé-katalog til fremme af den gode trivsel på Hareskov Skole Trivslen på Hareskov Skole angår os alle, og som forældre har vi også et

Forældrenes idé-katalog til fremme af den gode trivsel på Hareskov Skole Trivslen på Hareskov Skole angår os alle, og som forældre har vi også et Forældrenes idé-katalog til fremme af den gode trivsel på Hareskov Skole Trivslen på Hareskov Skole angår os alle, og som forældre har vi også et ansvar for at fremme den gode trivsel. Dét har de fleste

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus Børnemiljøet Status/sammenhæng Et godt børnemiljø er et miljø, hvor børnene trives, udvikler sig, udfordres og lærer nyt. I et godt børnemiljø er der trygt og rart at være, og børnenes sikkerhed og sundhed

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 21-03-2012 Side

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 159 telefon: 3828 8498, Tast 2

FREDERIKSSUNDSVEJ 159 telefon: 3828 8498, Tast 2 FREDERIKSSUNDSVEJ 159 telefon: 3828 8498, Tast 2 mail: klubben@bhu.dk - www.bhu.dk Version 2013 HVAD ER EN FRITIDSKLUB? Der er naturligvis forskel på en Fritidsklub og et Fritidshjem. Børnene er blevet

Læs mere

FRITIDSCENTRE FOR BØRN OG UNGE

FRITIDSCENTRE FOR BØRN OG UNGE FRITIDSCENTRE FOR BØRN OG UNGE I GENTOFTE KOMMUNE ÉT FRITIDSCENTER - TRE KLUBTILBUD Gentofte Kommunes fritidscentre er et fritidstilbud for alle kommunens børn og unge mellem 10 og 18 år. Det enkelte fritidscenter

Læs mere

Dus Mellervang. Julekor 2013. BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses

Dus Mellervang. Julekor 2013. BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Julekor 2013 www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Læs om Overnatning i dus 1.a 1.b Aalborg Turneringen Aktiviteter 3.klasse Oplysninger om lukkedage Sundhed/trivsel i skole/dus BEMÆRK DUS-avisen kan

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Så går vi videre med den ordinære generalforsamling og også velkommen til den. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne

Læs mere

Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011

Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011 Børnehaven Næshøjs fokuspunkter 2011 Årets særlige fokus tema: Sociale relationer. 1. Sociale relationer. 2. Barnets alsidige personlige udvikling. 3. Krop og bevægelse. 4. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011

Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Nyhedsbrevet Årgang 18 - Nr. 1 - December 2011 Et forrygende efterår Det er fornemmelsen når man nu sidder her med den første vintersne og juletræet tændt, kalendergaverne i sækken og børnene i positiv

Læs mere

Velkommen til 3. klasserne! Mandag den 29. Februar starter de nyeste medlemmer af Skakten. Husk at tage godt imod!

Velkommen til 3. klasserne! Mandag den 29. Februar starter de nyeste medlemmer af Skakten. Husk at tage godt imod! Februar 2016 Skakten fritids og Ungdomsklub Velkommen til 3. klasserne! Mandag den 29. Februar starter de nyeste medlemmer af Skakten. Husk at tage godt imod! God vinterferie til alle og vi ses forhåbentlig

Læs mere

fra bestyrelsen Kære Forældre,

fra bestyrelsen Kære Forældre, Nyhedsbrev januar 2015 fra bestyrelsen Kære Forældre, Det er nu et år siden, vi åbnede Ærtebjerghave børnecenter som privat institution. Og det er med stor glæde, at vi kan sætte punktum efter det første

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Fokus på anerkendelse og sociale kompetencer (det personlige hus)

Fokus på anerkendelse og sociale kompetencer (det personlige hus) Februar måned er godt i gang og det er også i denne måned vi har vinterferie. Endelig fik vi lidt sne til stor fornøjelse for børnene og kælkebakken er blevet flittigt brugt. Det er med at udnytte det,

Læs mere

Husk! Vi er med på forældreintra

Husk! Vi er med på forældreintra Husk! Vi er med på forældreintra Klubben Telefon: Klubben 46464020 kontor 46464026 e-mail kontor: susl@mail.dk Åbningstider: På skoledage mandag-fredag fra skoleslut-17.00 på skolefridage9.30-17.00 Vi

Læs mere