Undervisningsmiljøvurdering for Skanderborg Realskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmiljøvurdering for Skanderborg Realskole"

Transkript

1 Undervisningsmiljøvurdering for Skanderborg Realskole Udarbejdet februar 2009 Afløser undervisningsmiljøvurdering pr. februar 2005 A. Formål: Det er Skanderborg Realskoles ledelses ansvar, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på skolen. B. Tilgængelighed: Undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på uddannelsesstedet for elever og andre interesserede. Dette sker ved følgende foranstaltninger: a) Undervisningsmiljøvurderingen gøres tilgængelig for alle på skolens hjemmeside b) Undervisningsmiljøvurderingen sendes til alle skolens forældre samt til alle ansatte via skolens intranet Skoleintra. c) Undervisningsmiljøvurderingen trykkes på papir i 13 eksemplarer. Tre eksemplar udleveres til formanden for det store elevråd ( klasse) og til kontaktlæreren for det store elevråd og kontaktlæreren for det lille elevråd (0.-6. klasse). Ét eksemplar opbevares i personalets arbejdslokale i tilknytning til personalets opholdslokale, og der opbevares eksemplarer hos skolelederen, hos viceskolelederen, hos den pædagogiske afdelingsleder, hos SFO-lederen, hos tillidsrepræsentanten for lærerne, hos tillidsrepræsentanten for pædagogerne, hos den valgte sikkerhedsrepræsentant, hos den bygningsansvarlige og i skolens reception. C. Revision: Undervisningsmiljøvurderingen skal revideres, når der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år. Da skolen er i gang med nybyggeri, der tages i brug inden sommerferien 2009, og som indebærer store rokader af funktioner og klassetrin på skolen samt indførelse af et princip om faglokaler frem for klasselokaler i klasse, vil den næste undervisningsmiljøvurdering blive udarbejdet efter et fuldt skoleår under de nye forhold, det vil sige i efteråret Skolens viceskoleleder tager initiativ til i september 2010 at tage kontakt til den eller de valgte undervisningsmiljørepræsentanter samt kontaktlæreren for det store elevråd og med disse personer udarbejde procedure for en revision af undervisningsmiljøvurderingen, der vil kunne afsluttes i december

2 D. Indhold: Undervisningsmiljøvurderingen indeholder a) Kortlægning af skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Det er vigtigt, at alle tre faktorer vurderes i samspil for at få et dækkende billede af skolens undervisningsmiljø med henblik på at opnå et miljø, hvor mennesker trives. Se punkt G. b) Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer. Se punkt G. c) Handlingsplan for løsning af de konstaterede problemer. Se punkt H. d) Retningslinjer for opfølgelse på planen. Se punkt C, revision. E. Inddragelse samt forløb: Skoleledelsen skal inddrage undervisningsmiljørepræsentanterne i planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen, samt opfølgningen på undervisningsmiljøvurderingen. Viceskoleleder Peter Hugger er af skoleledelsen udpeget til at stå for udarbejdelsen af denne revision af undervisningsmiljøvurderingen. I forsommeren 2008 foregik de første drøftelser med undervisningsmiljørepræsentanten, valgt af skolens elevråd, skoleelev Camilla Frederiksen, og med kontaktlæreren for elevrådet, lærer og tillidsrepræsentant Rikke Friis. Drøftelserne mundede ud i, at der blev foretaget en netbaseret anonym spørgeskemaundersøgelse. Spørgsmålene i undersøgelsen blev udarbejdet af viceskoleleder Peter Hugger i samarbejde med undervisningsmiljørepræsentant Camilla Frederiksen. Desværre blev selve undersøgelsen forsinket, men foregik i slutningen af november og begyndelsen af december Resultaterne blev gennemgået af Peter Hugger, Camilla Frederiksen og Rikke Friis i februar 2009, hvorefter denne rapport nu er udarbejdet af de nævnte tre med Peter Hugger som forfatter. Inden spørgeskemaundersøgelsen afholdt det store elevråd i oktober 2008 en trivselsdag, hvor samtlige elever på årgang anvendte en formiddag på samarbejdsøvelser til fremme af sammenhold blandt eleverne på tværs af klasser og årgange. Dagen var planlagt af og blev gennemført af det store elevråd. Dagen blev afholdt for anden gang og skal afholdes igen i næste skoleår, med mindre andet besluttes på grundlag af evalueringen. F. Bilag: Som bilag til undervisningsmiljøvurderingen vedhæftes den rapport, der er genereret ud fra den netbaserede spørgeskemaundersøgelse - herunder samtlige af de slutkommentarer, som de deltagende elever har haft mulighed for at afgive

3 G. Vurdering af skolens undervisningsmiljø: Kortlægning af skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø samt beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer med henblik på at opnå et miljø, hvor mennesker trives. Den netbaserede spørgeskemaundersøgelse er besvaret af 174 elever ud af 234 elever. Det giver en svarprocent på 74. Alle årgange er fornuftigt repræsenteret - 68 % har svaret i klasse, 92 % har svaret i klasse og 52 % i klasse. Undersøgelsen er foretaget ved, at en lærer har taget en klasse med i skolens itlokale, hvorfor det primært vil være hele skoleklasser, der mangler i materialet. Undersøgelse af det psykiske undervisningsmiljø generelt Det første spørgsmål er måske det vigtigste i undersøgelsen. Eleverne bliver helt enkelt spurgt: Er du glad for at gå i skole? Svarmulighederne er et meget glad ansigt, et glad ansigt, et neutralt ansigt, et frustreret ansigt og et vredt ansigt. 93 % af eleverne svarer med et glad eller et meget glad ansigt. 7 % med et neutralt ansigt, og numerisk ingen med et frustreret eller et vredt ansigt. Selv om dette resultat ikke udelukker, at der kan være problemer, også vigtige problemer, der kræver indgriben, er det dog værd at bemærke sig som udgangspunkt for læsningen af undersøgelsens resultater - som i øvrigt generelt er meget positive for skolen, som det vil fremgå. Næste spørgsmål med de samme svarmuligheder er: Er du glad for dine lærere? Her svarer 89 % med et glad eller meget glad ansigt, 9 % med et neutralt ansigt, og ingen elever med et frustreret eller vredt ansigt. Der er dog 4 elever der ikke svarer eller svarer ved ikke. Sidste spørgsmål i denne kategori er: Synes du, du lærer meget i skolen?. 87 % svarer med et glad eller meget glad ansigt, 9 % med et neutralt ansigt, ingen elever med et frustreret eller vredt ansigt. 6 elever svarer ved ikke, eller svarer ikke. Konklusionen er, at Skanderborg Realskoles elever næsten uden undtagelse er glade for skolen, glade for lærerne, og synes, de får fagligt udbytte af at gå i skole. Det er en god baggrund for læsning af undersøgelsen i øvrigt. Samme overvældende positive tilbagemelding ser vi på spørgsmålene om, hvordan eleverne har det i klassen. På spørgsmålet, om de er glade for klassen, svarer 95 % ja eller ja for det meste. 5 % svarer nej ikke hele tiden. 0 % (0 elever) svarer aldrig/næsten aldrig, ved ikke, eller undlader. På spørgsmålet, om de har det godt sammen i klassen svarer 97 % ja eller ja for det meste, og 91 % tilsvarende på spørgsmålet, om hvorvidt de hjælper hinanden i klassen. Hele 85 % har opfattelsen af, at kammeraterne kan lide dem som de er. 6 % svarer her ved

4 ikke - disse svar kan både dække usikkerhed på, om det er tilfældet, som det kan dække en elev, der aldrig har tænkt over det som et problem. Endelig svarer 56 % nej aldrig eller næsten aldrig på spørgsmålet, om der er kliker der holder andre ude, 24 % svarer nej, ikke hele tiden, og 10 % svarer ved ikke. 7 % svarer ja eller ja, for det meste. Det er ikke muligt at se, om disse elever kommer fra de samme klasser. Når man overvejer tallene, skal man erindre, at betegnelsen klike, der holder andre ude ikke nødvendigvis går på regulær mobning - det er også muligt, at de 7 elever, der primært har problemet, tænker på, at de for eksempel gerne ville være sammen med en bestemt gruppe kammerater efter skoletid. På spørgsmål om, hvordan man har det med sine lærere, svarer heldigvis 99 % ja eller ja ofte på, at de får hjælp af lærerne, hvis de har problemer med det faglige. De sidste 2 elever svarer ikke så tit. Skolens elever oplever altså, at der er faglig hjælp til rådighed i skolen, når de har behov for det - det er glædeligt, da det naturligvis er en meget grundlæggende funktion for skolen. På spørgsmålet om der er mindst én lærer, der vil lytte, hvis man har problemer med sig selv eller sine kammerater, svarer 82 % ja eller ja, ofte. Kun 3 % svarer ikke så tit eller nej, aldrig, mens der er 13 % der svarer ved ikke - sandsynligvis fordi de ikke har været i en situation, hvor de har følt behov for (eller forsøgt) at bede en lærer om personlig hjælp. 95 % af eleverne svarer, at mine lærere behandler mig retfærdigt. Der er ganske vist % der svarer, at en eller flere lærere er efter dem - men da der kun er 3 % der har svaret, at mine lærere ikke så tit eller aldrig behandler mig retfærdigt, må der jo være en del af de %, der måske nok føler, at læreren er efter dem, men også er sig bevidst om, at det måske nu og da er på sin plads. Konklusionen er, at som absolut hovedregel føler eleverne sig accepteret og godt tilpas i klassen, både i forhold til kammerater og lærere, og de føler sig generelt godt hjulpet, både fagligt og personligt. Det er vurderingen, at de fleste problemstillinger bliver opfanget gennem klasselærerens elevsamtaler, forældrehenvendelser og faglærernes vurdering af elevernes trivsel og adfærd. Der er 4 spørgsmål, der vedrører lektier. 17 % af eleverne mener, at de ofte eller en del gange har flere lektier for end nødvendigt for at lære det, de skal. Der kan her både være tale om fagligt dygtige elever, der vurderer, at de kan det de skal kunne på forhånd, eller om elever, der har lavere forventninger end læreren til, hvad det er nødvendigt at lære. Det vil dog næppe være muligt at lave en skole, hvor ikke nogle elever nu og da synes, der bliver givet for mange lektier for. 13 % af eleverne har ofte eller en del gange problemer med at få lavet lektier til tiden - det må man umiddelbart vurdere som et lavt tal, og det er tilsvarende positivt, at hele 68 %, mere end to tredjedele, sjældent eller aldrig har problemer med at få lavet lektier til tiden. Der er 17 % der ofte eller en del gange føler sig presset på grund af lektierne - der er ikke spurgt til, om presset er psykisk eller blot rent tidsmæssigt

5 Konklusionen er, at på en skole som Skanderborg Realskole, der lægger vægt på et højt fagligt niveau, vil lektielæsningen aldrig være en så lille ting, at der ikke er en gruppe elever, der nu og da føler sig presset. Det er væsentligt, at lærerne dels er åbne for henvendelser fra elever, der har svært ved at nå det hele, og dels at faglærerne i en klasse i en vis udstrækning koordinerer aflevering af større skriftlige opgaver. Begge dele sker allerede, men vil igen blive taget op i lærernes forsamlinger, se punkt H. Undersøgelse af det psykiske undervisningsmiljø i relation til mobning Som indledning til spørgsmålene om mobning er trykt en kort tekst, der forklarer, at mobning er noget andet end drilleri, og at mobning er, når én eller flere personer i et stykke tid driller en person ondskabsfuldt eller holder ham eller hende ude fra fællesskabet. Indledningsvist bliver eleverne spurgt generelt, om de er sammen med kammerater fra skolen i fritiden. Man skal naturligvis her huske, at selv om de fleste har et ønske om at være sammen med andre, kan der være stor forskel på, hvor stort omfanget af dette samvær ønskes af eleven. Desuden er man blevet spurgt til samvær med kammerater fra skolen, hvor det netop for en privatskole, hvor eleverne kommer fra et større geografisk område, ikke kan udelukkes, at et antal elever primært i fritiden er sammen med kammerater fra det geografiske nærområde frem for kammerater fra skolen. Dette er der ikke spurgt til. Der er 61 % der svarer, at de ofte eller hele tiden eller mange gange er sammen med kammerater fra skolen i fritiden. 5 %, 9 elever, svarer aldrig eller næsten aldrig. 69 % af eleverne føler sig ofte eller hele tiden trygge i skolen. Derudover føler 23 % sig mange gange trygge i skolen. 0 elever føler sig aldrig eller næsten aldrig trygge i skolen. 72 % af eleverne føler, at lærerne mange gange eller oftere griber ind, hvis de opdager, at én bliver mobbet. 3 % svarer, at det gør de aldrig eller næsten aldrig. Det er naturligvis uheldigt, at et lille antal elever har denne opfattelse, men her må man vurdere, at hvis der var kolleger, der generelt ikke greb ind, måtte man forvente mere end 5 elever, der afgav dette svar. Et forhold, der spiller ind, er at en lærers indgriben ikke i alle situationer er konkret og på stedet - i en del situationer må man formode, at lærerens indgriben er mere diskret gennem samtale med elever i enrum, samtale med kolleger, specielt klasselæreren, samtale med skolelederen eller henvendelse til forældre. En sådan indgriben vil ikke blive opdaget af alle elever % føler sig aldrig eller næsten aldrig hverken alene eller holdt udenfor i skolen. 8-9 % oplever dette ind imellem. 2-3 % føler sig mange gange eller ofte

6 alene og/eller holdt udenfor i skolen. Det er en meget lille gruppe der har denne alvorlige oplevelse. 91 % holder aldrig/næsten aldrig andre ude, 3 % svarer ind imellem og 1 % svarer mange gange. Ingen svarer ofte. Disse tal svarer meget godt til svarene på spørgsmålet: Er du indenfor det sidste halve år blevet mobbet i skolen. 94 % svarer blankt nej, yderligere 2 % svarer ja, men det holdt hurtigt op. 4 %, 6 elever, svarer ja, nogle gange eller ja, meget af tiden. Ingen svarer faktisk altid. Af de 10 elever, der har følt sig mobbet, evt. blot ganske kortvarigt, blev de 8 mobbet af elever fra egen klasse, de 2 sidste af elever fra parallelklassen. Ingen af elever på andre årgange. 92 % af eleverne har efter eget udsagn ikke været med til at mobbe andre overhovedet. 6 % svarer lidt, nogle få gange. 1 elev har været lidt med mange gange, 1 har været meget med mange gange og 1 har ikke svaret. På spørgsmålet om eleverne kender skolens trivselspolitik med stop-reglen, svarer hele 71 % ja, mens 26 % svarer, at de tror de ved hvad den går ud på. Trivselspolitikken er formuleret på denne måde: Enhver medarbejder på Skanderborg Realskole har pligt til at gribe ind overfor mobning eller tilløb til mobning. "Stop-regel": En elev siger fra/stop ved at gøre modparten opmærksom på, at hvis han/hun ikke stopper med det, som eleven opfatter som "krænkende", agter eleven at henvende sig til en voksen. Dermed er det modparten selv, der vælger at blive konfronteret med en voksen. Konklusion: Mobning er et lille problem på Skanderborg Realskole. Det er naturligvis aldrig et lille problem for de, der bliver omfattet, men tallene giver ikke belæg for andet end at fortsætte den hidtidige indsats, hvor tilløb til mobning er langt fremme i de ansattes opmærksomhed på alle niveauer, og hvor eleverne jævnligt mindes om skolens trivselspolitik og stop-reglen. Elevernes sundhed Da skoleelevers sundhed er meget fremme i den offentlige debat, og da deres sundhed også er væsentlig for deres læring og trivsel, har vi valgt at inddrage dette element i undersøgelsen. 80 % af eleverne føler sig sjældent eller aldrig syge, mens 4 % ofte er syge. Lidt flere, 6 %, er ofte fraværende på grund af sygdom - ofte er dog naturligvis her et meget vidt begreb. 3 % mener selv, de ofte er fraværende af andre grunde end sygdom. 6 % har ofte og 22 % nogle gange problemer med helbredet, når de er i skole. Der er nævnt hovedpine, eksem, allergi og lignende. Der er dog ikke spurgt til, om eleverne oplever, at disse symptomer kommer af opholdet på skolen, eller om det er symptomer, man tager med i skole. Man må sige, at spørgsmålet ikke er tilstrækkeligt belyst i denne undersøgelse, men at tallene dog peger på, at der næppe er massive indeklimaproblemer

7 På spørgsmålene om elevernes livsstil må man sige, at tallene er positive i forhold til den opfattelse, man generelt får af danske børn og unge gennem massemedierne. Vi har i denne situation ikke mulighed for andet end at tage elevernes svar for gode varer. 81 % spiser morgenmad hver dag, yderligere % næsten hver dag. 79 % spiser frokost hver dag, yderligere 14 % næsten hver dag. 83 % drikker vand eller mælk i løbet af skoledagen hver eller næsten hver dag, og hele 73 % mener, de er gode til at undgå for meget sukker før og i løbet af skoledagen. Det er naturligvis en åben formulering, men eleverne er sikkert godt hjulpne af skolens politik, der kun i særlige tilfælde tillader slik og kager på skolen. Imidlertid har elever i klasse mulighed for at forlade skolen i middagspausen, og de ville her have mulighed for at købe og spise slik og kager. 50 % af eleverne svarer, at de hver eller næsten hver dag tilbringer fritid udendørs. Yderligere 36 % gør det 1 til 3 gange pr. uge. Hele 36 % dyrker sport, hvor de er fysisk aktive, hver eller næsten hver dag, yderligere 46 % gør det 1 til 3 gange pr. uge - i alt 82 %. Kun 6 % dyrker slet ikke sport, hvor de er fysisk aktive. Kun 38 % svarer, at de sover så længe, at de er friske om morgenen hver eller næsten hver dag, og hele 13 % sover aldrig så længe, at de er friske om morgenen. Nu kan det være vanskeligt at få søvn nok, når man er teenager, og en del af eleverne vil sikkert opleve, at de sover for lidt til hverdag og får sovet ud i weekenden. Imidlertid kunne det se ud, som om der her er et indsatsområde. Det er naturligvis elevernes og forældrenes ansvar, at eleverne får sovet nok, men skolen kan sandsynligvis bidrage ved at gøre opmærksom på problemstillingen. Vigtigheden af tilstrækkelig søvn er i øvrigt et forhold, der oftere og oftere høres omtalt i den offentlige debat, nu hvor kost og motion i en længere periode har været meget i vælten. 91 % af eleverne ryger aldrig i fritiden, kun 4 % ryger hver eller næsten hver dag. 79 % af eleverne drikker aldrig alkohol i fritiden, 19 % drikker alkohol fra mindre end en gang om ugen op til 3 gange om ugen. 2 % (3 elever) svarer, at de drikker alkohol hver dag eller næsten hver dag. Forhåbentligt er det overdrevet, men for både rygning og alkohol ser det dog ud til, at der ikke kan tales om problemer for skolens elever. Man må gå ud fra, at næsten alle, der ryger (14 elever plus 2 ubesvarede) og drikker alkohol (35 elever plus 1 ubesvaret) går i skolens 9. og 10. klasser (i alt 66 elever). Dette kan man dog ikke se ud af undersøgelsen. Konklusion: Sundhedsmæssigt ser det fornuftigt ud på skolen. Det område, der kunne være interessant at tage op, er primært spørgsmålet om eleverne får søvn nok. Det ville dels kunne tages op i elevrådssammenhæng i forhold til eleverne direkte, og i forbindelse med forældremøder og forældrearrangementer

8 Fysisk undervisningsmiljø Generelt er eleverne tilfredse med skolens lokaler. 56 % synes, at klasselokalet er i orden, og 68 % at faglokalerne er i orden. Dertil kommer, at henholdsvis 40 og 28 % synes, at disse lokaler er brugbare. Det er således kun 4 og 2 %, der finder klasselokaler og faglokaler ikke gode. Det skal understreges, at spørgsmålsformuleringen går bredt på lokale, møbler og indretning. Skolen gør en stor indsats for sammen med rengøringsselskabet at holde rengøringen på et højt niveau, og vi har jævnligt drøftelser med selskabet. Der er da også 89 % der mener, at rengøringen i klasselokalet er i orden eller for det meste i orden. Det samme mener 93 % af eleverne om rengøringen på gangen. Det skal her bemærkes, at 67 % af de elever, der har deltaget holder til eller har i årets løb holdt til i den del af skolen, der er direkte berørt af byggeri og af udskiftning af lofter på gangen. 52 % af eleverne mener, at rengøringen af toiletterne er i orden eller for det meste i orden - 47 % mener, der ikke er rent nok på toiletterne. Som kommentar fra skolens side skal anføres, at skolen gør en stor indsats for at have en tilstrækkelig rengøring, og den hygiejniske standard på toiletterne må formodes at være i orden. Man kan derimod ikke undgå, at der ofte vil ligge et stykke papir på gulvet eller lignende, og for mange kan det være nok til, at man føler, at der ikke er gjort tilstrækkeligt rent. Mange har store forventninger til, hvor rent og skinnende et toilet skal være, men det er meget vanskeligt for en skole at leve op til den æstetiske standard, det er muligt at opretholde i et privat hjem - hvorimod den hygiejniske standard naturligvis skal være i orden. Eleverne er blevet spurgt, om de hjælper til med oprydningen i klassen. Alle klasser har et duksesystem, hvor oprydning og fejning er organiseret. 66 % svarer, at de altid eller næsten altid hjælper, når det er deres tur. 17 % hjælper en gang imellem, og lige så mange hjælper altid, også nu og da når det ikke er deres tur. Man må sige, at oprydningen i klasserne generelt fungerer på et rimeligt niveau, men at der hele tiden skal følges op - der skal typisk ikke meget til, før det pludselig halter i en periode, hvilket resulterer i, at også rengøringen får problem, og dette kan igen påvirke trivselen generelt. Konklusion: Eleverne er generelt tilfredse med lokalernes indretning og med rengøringsstandarden. Dog kunne det overvejes at inddrage eleverne mere aktivt i løbende oprydning på toiletterne i samarbejde med elevrådet, ligesom det er vigtigt med jævne mellemrum at følge op på oprydningen i klassen efter hver skoledag. Det fysiske miljø har været en smule nedprioriteret i denne undersøgelse i betragtning af den ekstraordinære situation, som byggeriet udgør. Der vil blive fulgt op på dette i den næste undervisningsmiljøvurdering

9 H. Handlingsplan for løsning af de konstaterede problemer: Skanderborg Realskoles elever er næsten uden undtagelse glade for skolen, glade for lærerne, og synes, de får fagligt udbytte af at gå i skole. Som absolut hovedregel føler eleverne sig accepteret og godt tilpas i klassen, både i forhold til kammerater og lærere, og de føler sig generelt godt hjulpet, både fagligt og personligt. Det er vurderingen, at de fleste problemstillinger bliver opfanget gennem klasselærerens elevsamtaler, forældrehenvendelser og faglærernes vurdering af elevernes trivsel og adfærd. Der iværksættes derfor ikke yderligere på disse områder. På en skole som Skanderborg Realskole, der lægger vægt på et højt fagligt niveau, vil lektielæsning aldrig være en så lille ting, at der ikke er en gruppe elever, der nu og da føler sig presset. Det er væsentligt, at lærerne dels er åbne for henvendelser fra elever, der har svært ved at nå det hele, og dels at faglærerne i en klasse i en vis udstrækning koordinerer aflevering af større skriftlige opgaver. Begge dele sker allerede. Viceskoleleder Peter Hugger vil tage initiativ til, at de ansatte følger op på disse forhold. Det vil ske gennem SUL, samarbejdsudvalget for lærere, og derefter på afdelingsmøder primært i afdeling 2 for lærere, der er tilknyttet elever i klasse, hvor lektiepresset vurderes at være størst. Mobning er et lille problem på Skanderborg Realskole. Det er naturligvis aldrig et lille problem for de, der bliver omfattet, men tallene giver ikke belæg for andet end at fortsætte den hidtidige indsats, hvor tilløb til mobning er langt fremme i de ansattes opmærksomhed på alle niveauer, og hvor eleverne jævnligt mindes om skolens trivselspolitik og stop-reglen. Der igangsættes altså ikke nye initiativer. Sundhedsmæssigt ser det fornuftigt ud på skolen. Det område, der kunne være interessant at tage op, er primært spørgsmålet om eleverne får søvn nok. Det store elevråd vil i den kommende tid arbejde med, om det er muligt på en konstruktiv måde at få problemstillingen drøftet hos eleverne. Via SUL og afdelingsmøderne vil det desuden blive drøftet, hvordan forældrene kan inddrages. Eleverne er generelt tilfredse med lokalernes indretning og med rengøringsstandarden. Det store elevråd vil i den kommende tid drøfte, om det er muligt, eventuelt i samarbejde med lærerne i afdeling 2, at inddrage elever mere aktivt og regelmæssigt i løbende oprydning på toiletterne. Hvad angår den daglige oprydning i klasserne foretages der ikke yderligere - allerede nu, og ligeledes fremover, bliver det taget op som et problem i forhold til klasser, hvor oprydningen generelt ikke fungerer

10 BILAG 1: Elevkommentarer Eleverne havde mulige for at komme med en kommentar til sidst. Her er anført samtlige kommentarer. De er delt op i grupper - nogle udsagn er skilt ad så de forskellige dele af udsagnet står i forskellige grupper. Stavefejl er stort set rettet, men ikke formuleringer med mere. JEG HAR DET GODT Jeg kan godt lide at gå i skole. Det er rigtig sjovt, og man lærer rigtig meget. det er ok at gå i skole :-D Jeg har det godt, og jeg synes det er sjovt at gå i skole og vi har nogle gode lærer. jeg har det godt i skolen, har det godt med mine venner, jeg kan godt lide at være sammen med mine venner. Har også andre venner end dem jeg går i skole med. Jeg har det godt i klassen, og føler ikke jeg bliver holdt udenfor. Hvis der er et skænderi i klassen, som ikke har noget med mig at gøre, holder jeg mig bare udenfor den er go' JEG HAR DET GODT OG ER VIRKELIG GLAD FOR MIN KLASSE OG LÆRERNE:) Jeg har det fint, det går fint i skolen. jeg har det rigtig godt i min klasse. Jeg har det godt med mine lærere. Det er en god skole Jeg har det meget godt i skolen og jeg tror at andre børn også synes her er rart. Jeg har nogle gode nogle gode venner og nogle gode lærer. JEG HAR DET FINT I SKOLEN (ups, capslock) det går meget godt og jeg bliver meget klog - Manoth jeg har det godt i skole der er gode lærer og så videre det er en nice skole Jeg har det godt i skolen både sammen med lærerne og mine klassekammerater. Jeg har det rigtig godt i skolen og sjovt med kammeraterne :O) SYNES VI HAR EN GOD SKOLE jeg har det fint jeg har en god klasse at gå i. jeg har det godt med at gå i skole Jeg har det godt vi har en god klasse... Men nogle gange går det galt med hinanden jeg synes jeg har det godt i skolen i hvert fald for det meste. jeg tror andre har det godt Det er godt at gå i skole At gå i skole på Skanderborg Realskole er alt i alt godt Det er dejligt at gå på denne skole. Skolen er meget god og alle trives godt. Det er den bedste skole i hele Skanderborg og vi lærer mest. OM MIG SELV jeg er en der har brug for at få meget søvn så jeg er indimellem træt i skoletiden Jeg går nogle gange bare fra de andre hvis jeg har brug for at være alene, det er nu dejligt nogle gange. syntes nogle gange man bliver meget hurtigt træt, men så er der ikke noget som et grineflip der ikke kan gøre underværker. ;D håber i kan bruge det INTET AT SIGE ikke noget specielt at sige JEG HAR INGENTING AT SIGE... ^^ MVH. ANONYM Ingen Kommentar ikke noget lige pt. skolen er ved at blive lavet om og nu venter, jeg bare på og se hvad det hele ender med. men jeg håber på det allerbedste for skolen

11 ØØØHH jeg har dansk nogle gange Jeg har nogen gange dansk, og kan godt lide at gå på wc d; Hej mit navn er Jegpillerbussemænd Kage er sundt Træls fordi vi har tysk OG JEG SKAL TISS prut TOILETTERNE Bedre toiletter! Jeg vil gerne have nye toiletter... Bedre toiletter jeg vil også gerne have rene toiletter for jeg synes meget tit at toiletterne er meget ulækre toiletterne er grimme toiletterne er for klamme så de skal gøres bedre rent. - bedre toiletter. VI I 10. KLASSE ER MEGET TRÆTTE AF AT SKULLE DELE WC MED ALLE ANDRE, SÆRLIGT DE SMÅ SOM IKKE HAR LÆRT AT BRUGE ET WC. LÆR DEM DET ELLER GIV OS VORE EGET WC, TAK!! [Dette konkrete problem er siden løst, red.] PS gør noget ved toiletterne SKOLEN MÅ GERNE FÅ NOGLE BEDRE TOILETTER INVENTAR Bedre stole jeg vil gerne have bedre stole fordi man sidder ikke særlig godt jeg får ondt i ryggen og nakken meget tit - skabe også til i trappehuset. jeg synes vores stole er meget dårlige de passer ikke til hvor høje vi er. LOKALERNE STØRE KLASSE LOKALE og dårligt klasseværelse. vi skal have en kantine -større klasselokale. Der er rigtigt koldt i klasselokalerne. En god skole, men man kunne godt bruge større klasse lokaler. Jeg synes, at det er et problem med luften i klasseværelset. Jeg får tit hovedpine oh kvalme. Det er også et problem, at dem der ryger lugter slemt af røg. Man får det dårligt, hvis man ikke er vant til rygning derhjemme. Der er mange fra klassen der tit fryser pga. vi ikke får rørt os nok, men hvis der bliver skruet op for varme, begynder dem der rør sig at svede!! jeg kunne godt tænke mig et større klasse lokale GODE RÅD TIL LÆRERNE Vi sidder altid og glor ned i en bog. Lærerne skulle lave noget mere alternativt, som man stadig kan lære af! Der er visse lærere der skal lære at skrive notater på tavlen som elever skal kopiere, ordentligt. Så de er forståelige og har et relativt flot "look". Og så skal nogle lærere også passe på ikke at give for meget materiale. Det kommer til at virke MEGET uoverskueligt, hvis man har flere tykke bundter af A4-ark om samme emne, hvor der står stort set det samme. Hvis så meget materiale skal gives, må det også komme med en oversigt over hvad der står i, og en kort opsummering af det. For meget materiale virker som sagt uoverskueligt, og hvis man ikke for det læst føler man at man er bagefter i forhold til, hvad man måske skulle være - uden at man egentligt er det. Det er fint at gå i skole, men nogle gange kunne man godt tænke sig, at lære noget, hvor man er fysisk aktiv, i stedet for at læse i en bog

12 LEKTIER... Nogle gange er der for mange lektier, men de skal jo være der for at vi skal lære det. jeg synes ikke man skal have lektier for når man kommer hjem,(det er i orden med stile og lign.) fordi man har lige brugt 7 timer af sin dag på at få ny viden. Når man så kommer hjem skal man kunne, lukke helt af fra hvad der har med skolen og lektier at gøre, men det kan man ikke når man hele tiden skal tænke på, at man LIGE skal ind og lave de der dansk eller matematik lektier. NÅR MAN KOMMER HJEM SKAL DER VÆRE SKOLEFRI!!!! Nogle få gange for vi lidt for mange lektier for. Jeg syntes vi nogle gange har for mange lektier for. Hver dag jeg kommer hjem fra skole tænker jeg altid på lektier, og er nogle gange nød til at aflyse aftaler pga. det. ELEVRÅDET - OG REGLER Vores elevråd er nedern! De siger nogle ting, som næsten alle synes er noget lort :) men det store elevråd laver nogle rigtige dårlige regler, f.eks. har de sagt i dag d. 21/ at vi ikke må spille fodbold i hallen med 9. klasserne, de siger at vi kun må spille med vores egen klasse, fordi at de mener at pigerne bliver holdt uden for når vi spiller. Men det passer ikke!! Elevrådet laver rigtige dårlige regler. Jeg synes nogle af de regler der er på skolen er FUCK UP nogle af dem giver ikke mening. Her får du lige et af de mange latterlige regler. Vi må ikke spille fodbold med andre fra de andre årgange. Det kunne være godt hvis man måtte være indendørs når man når 6 klasse. OM LÆRERNE Lærerne er strenge men retfærdige. jeg bryder mig ikke om min klasse lærer og matematik lærer der er forskel på folk i klassen især ved lærerne Jeg synes at min klasselærer gør forskel på vores klasse og B. klassen. De må gøre næsten hvad de vil, mens hun holder os i meget stram snor! I 1-5 klasse havde vi også en meget uacceptabel matematik og natur og teknik lærer. Han var fin nok i 1-3 klasse, men han er simpelt hen en ringe mat og nat lærer derefter!. Jeg er godt tilfreds selvom at jeg synes at en lærer er efter mig MOBNING OG KAMMERATSKAB Vi har en fin klasse ude problemer med mobning. Vi hjælper hinanden, og jeg tror ikke der er nogen som bliver mobbet engang imellem er det som om at dem i klassen ikke kan lide jeg er i klassen men ellers har vi det meget godt. jeg har det for det meste fint, men der er indgang imellem nogle der mobber mig. Men for det meste har jeg det fint. Der er en person i min klasse som driller mig på den trælse måde. Det tænker jeg rigtig meget på lige for tiden og de er trælst. Det kan godt være at det er ment lidt for sjovt men det er det overhovedet ikke. Et eksempel: Jeg spurgte om jeg måtte låne hendes farver, men det måtte jeg ikke og hun sagde " du er en dårlig veninde". Og så kom en af mine og hendes veninder og sagde må jeg låne dine farver og så sagde hun: " ja selvfølgeligt, men du må ikke låne dem ud til Iben" Det er ikke rigtig mobning, det er nok bare drilleri. Men jeg bruger meget energi på at tænke på det. jeg har det fint men jeg blev mobbet for et år siden og det var langvarigt ehm.. i slutningen af sjette klasse, og i 4 måneder ind i 7 klasse følte jeg mig rigtig meget uden for klassen. Jeg er et år ældre end de fleste, og følte mig meget ældre end dem. Jeg var kun sammen med min bedsteveninde fra klassen, og nogle gange drengene. Jeg har også mange andre veninder fra andre skoler. Min bedsteveninde er en person som er rimelig langt fremme i skoene, end mange andre fra min klasse. Jeg følte at jeg blev presset længere og længere ud fra mængden. Så jeg havde overvejet at flytte skole. Jeg havde det så dårligt i klassen. Jeg fik snakket med mange af mine andre veninder fra andre skoler. Vi fik snakket om hvad problemet kunne være. Jeg fik snakket med mine lærer, og diskuteret om hvordan vi kunne gøre det bedre. De

13 sagde alle om det ikke var nok at have de andre veninder, men jeg syntes også at det er vigtigt at have det godt i klassen. At kunne snakke sammen uden at de går deres vej, lige så snart jeg sagde noget klogt. De sagde at problemet var at jeg ikke ville lukke dem ind, men det var det jo ikke. At det ikke var mig der startede med at blive gode venner med dem. Til forældre møder snakkede vi om klassen og til sidst så lukkede de mig mere og mere ind. altså klassekammeraterne. Men jeg så næsten stadig væk ikke nogen grund til at gå i skole. til sidst blev jeg nød til at tage skridtet, og snakke med dem. Det gik vel okay, og nu kan jeg godt snakke med mine klassekammerater. Men jeg tror ikke at vi vil kunne være sammen uden for skolen. Så nu går det okay. Så man skal få snakket med nogen når man har det dårligt i en klasse. Det var utroligt vigtigt for mig. Jeg kan godt lide at gå i skole på grund af at man lærer noget, og jeg satser allerede meget på min fremtid, da jeg gerne vil have mange penge, så jeg kan rejse verden rundt. Men mine klassekammerater gør det surt fagligt. Jeg føler mig holdt udenfor og at jeg er som luft for mange af mine kammerater. Mine fritidsinteresser passer ikke på de andres og jeg er et år eller to yngre end de fleste. Jeg tror det gør at jeg nogle gange ikke vil i skole, men jeg har meget stort engagement, så jeg vil ikke have at det går ud over mig. Nogle af kammeraterne i den alder som vi er i tænker simpelthen ikke længere end tre cm fra deres næse. De tænker ikke på andre og respekterer ikke folk der er anderledes. Jeg synes i hvert fald selv at jeg er mere moden end mange i klassen (jeg har også fået det at vide af tre af mine lærere), men det gør at jeg tænker hold kæft hvor er de barnlige. Det irriterer mig meget og jeg kan gå grædende hjem endda i 7. klasse. Det er bare for dårligt. Jeg fatter ikke folk der er så egoistiske. jeg synes at der bliver taget god hånd om mobning. men da jeg selv har prøvet det, vil jeg da sige at der gik noget tid før jeg fik hjælp! Jeg har det godt i klassen, og føler ikke jeg bliver holdt udenfor. Hvis der er et skænderi i klassen, som ikke har noget med mig at gøre, holder jeg mig bare udenfor. Jeg føler ikke der er nogen som mobber mig eller andre i klassen. Hvis nogen har gjort noget dumt imod en anden, så holder de fleste med personen det er gået ud over. forholdene i klasserne er fine og det er godt at lærerne griber fat når de kan se at der er nogen der har det dårligt eller bliver mobbet

14 BILAG 2: Resultatopgørelsen fra undersøgelsen Skanderborg Real UVM Hvilken klasse går du i? Abs. Pct. 5. eller 6. klasse 54 31% 7. eller 8. klasse 81 47% 9. eller 10. klasse 34 20% Ubesvaret 5 3% Basis 174 Lodret procentberegning 3 Er du pige eller dreng? Abs. Pct. Pige 95 55% Dreng 79 45% Ubesvaret 0 0% Basis 174 Lodret procentberegning

15 4 Vælg det svar, der passer bedst på dig: Ved ikke Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Ubs. Abs. Pct. Basis Jeg er glad for at gå i skole 59 34% % 12 7% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 174 Jeg er glad for mine lærere 48 28% % 16 9% 0 0% 0 0% 1 1% 3 2% 174 Jeg synes, jeg lærer meget i skolen Vandret procentberegning 61 35% 91 52% 16 9% 0 0% 0 0% 4 2% 2 1% Hvad synes du om lokaler, møbler og indretning? I orden Brugbart Ikke godt Ubs. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis Mit klasselokale 97 56% 70 40% 7 4% 0 0% 174 De faglokaler, jeg bruger 8 68% 49 28% 4 2% 3 2% 174 Vandret procentberegning 6 Hvad mener du om rengøringen? I orden For det meste i orden Der er ikke rent nok Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Ubs. Abs. Pct. Basis I dit klasselokale 51 29% % 17 10% 1 1% 174 På gangen 73 42% 89 51% 9 5% 3 2% 174 På toiletterne 19 % 71 41% 81 47% 3 2% 174 Vandret procentberegning 7 Deltager du aktivt i oprydningen i klassen? Abs. Pct. Altid når jeg skal, nogle gange også mere end jeg skal 28 16% Altid eller næsten altid, når det er min tur 5 66% En gang imellem 29 17% Nej, aldrig 1 1% Ubesvaret 0 0% Basis 173 Lodret procentberegning

16 8 Hvordan har I det i klassen? Ja! Ja, for det meste Nej, ikke hele tiden Nej, aldrig eller næsten aldrig Ved ikke Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Ubs. Abs. Pct. Basis Jeg er glad for min klasse 96 55% 69 40% 8 5% 0 0% 0 0% 0 0% 173 Vi har det godt sammen i klassen 84 49% 83 48% 5 3% 0 0% 0 0% 1 1% 173 Vi hjælper hinanden i klassen 69 40% 88 51% 15 9% 0 0% 0 0% 1 1% 173 Mine klassekammerater kan lide mig, som jeg er 88 51% 59 34% 10 6% 2 1% 6% 3 2% 173 Der er kliker, der holder andre ude 6 3% 7 4% 42 24% 97 56% 17 10% 4 2% 173 Vandret procentberegning 9 Hvordan har du det med dine lærere? Lærerne hjælper mig, når jeg har problemer med det faglige Der er mindst én lærer, der vil lytte, hvis jeg har problemer med mig selv eller kammeraterne Ja Ja, ofte Ikke så tit Nej, aldrig Ved ikke Ubs. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Basis 2 65% 59 34% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% % 32 18% 4 2% 2 1% 23 13% 2 1% 173 Mine lærere behandler mig retfærdigt 90 52% 74 43% 4 2% 1 1% 3 2% 1 1% 173 Jeg føler at en eller flere af mine lærere er efter mig Vandret procentberegning 6 3% 13 8% 45 26% 92 53% 16 9% 1 1% Hvordan har du det med lektier? Vi har flere lektier end nødvendigt for at lære det vi skal Jeg får ikke lavet lektier og opgaver til tiden Jeg føler mig presset på grund af mine lektier Jeg planlægger min fritid, så der er tilstrækkelig tid til skolearbejdet Vandret procentberegning Ofte En del gange Ind imellem Sjældent eller aldrig Ved ikke Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Ubs. Abs. Pct. Basis 9 5% 21 12% 82 47% 45 26% 16 9% 0 0% % 9 5% 29 17% 7 68% 2 1% 3 2% % 18 10% 72 42% 65 38% 2 1% 4 2% % 47 27% 39 23% 16 9% 5 3% 2 1%

17 12 Hvor ofte sker disse ting for dig: Jeg er sammen med kammerater fra skolen i min fritid Ofte eller hele tiden Mange gange Ind imellem Aldrig eller næsten aldrig Ved ikke Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Ubs. Abs. Pct. Basis 36 21% 70 40% 54 31% 9 5% 3 2% 1 1% 173 Jeg føler mig tryg i skolen 9 69% 40 23% 10 6% 0 0% 2 1% 2 1% 173 Lærerne griber ind, hvis de opdager, at én bliver mobbet 95 55% 30 17% 17 10% 5 3% 24 14% 2 1% 173 Jeg føler mig alene i skolen 3 2% 2 1% 13 8% % 5 3% 2 1% 173 Jeg føler mig holdt udenfor i skolen 1 1% 2 1% 16 9% % 2 1% 2 1% 173 Jeg er med til at holde andre udenfor i skolen Vandret procentberegning 0 0% 2 1% 5 3% % 6 3% 2 1% Kender du skolens trivselspolitik med stop-regelen? Abs. Pct. Ja % Ikke præcis, men jeg tror jeg ved hvad den går ud på 45 26% Nej 5 3% Ubesvaret 0 0% Basis 171 Lodret procentberegning 14 Er du inden for det sidste halve år blevet mobbet (ikke drillet) i skolen? Abs. Pct. Nej % Ja, men det holdt hurtigt op 4 2% Ja, nogle gange 3 2% Ja, meget af tiden 3 2% Faktisk altid 0 0% Ubesvaret 0 0% Basis 170 Lodret procentberegning

18 15 Hvem mobber dig for det meste? Abs. Pct. En bestemt person af mit eget køn 3 30% En bestemt person af det modsatte køn 2 20% En bestemt gruppe elever 3 30% Forskellige elever eller grupper af elever 2 20% Ubesvaret 0 0% Basis 10 Lodret procentberegning 16 I hvilken klasse går den eller de, der har mobbet dig? Abs. Pct. I min egen klasse 8 80% I parallelklassen 2 20% I en højere klasse 0 0% I en lavere klasse 0 0% På forskellige klassetrin 0 0% Ubesvaret 0 0% Basis 10 Lodret procentberegning 17 Har du inden for det sidste halve år været med til at mobbe andre i skolen? Abs. Pct. Nej % Jeg har været lidt med nogle få gange 10 6% Jeg har været lidt med mange gange 1 1% Jeg har været meget med, men kun nogle få gange 0 0% Jeg har været meget med, mange gange 1 1% Ubesvaret 1 1% Basis 170 Lodret procentberegning

19 18 Hvordan er dit helbred? Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Ved ikke/vil ikke svare Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Ubs. Abs. Pct. Basis Hvor ofte er du syg? 6 4% 23 14% % 31 18% 3 2% 2 1% 170 Hvor ofte er du fraværende på grund af sygdom? Hvor ofte er du fraværende af andre grunde end sygdom? Hvor ofte har du problemer med helbredet, når du er i skole (hovedpine, eksem, allergi eller lignende) Vandret procentberegning 6% 23 14% 95 56% 36 21% 2 1% 3 2% % 17 10% 70 41% 74 44% 2 1% 2 1% % 37 22% 64 38% 53 31% 2 1% 4 2% Spiser og drikker du på en måde, der styrker din indlæring? Hver dag Næsten hver dag Et par gange om ugen Nogle få gange hver måned Næsten aldrig eller aldrig Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Ubs. Abs. Pct. Basis Spiser du morgenmad? % 19 % 5 3% 3 2% 6 4% 0 0% 170 Spiser du frokost? % 24 14% 7 4% 2 1% 2 1% 1 1% 170 Drikker du vand eller mælk i løbet af skoledagen? Er du god til at undgå meget sukker før og i løbet af skoledagen? Vandret procentberegning 94 55% 47 28% 10 6% 7 4% 10 6% 2 1% % 67 39% 19 % 9 5% 16 9% 2 1% Styrker dine vaner din sundhed og gør dig parat til at lære? Aldrig Mindre end en gang om ugen i snit gange hver uge Hver dag eller næsten hver dag Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Pct. Ubs. Abs. Pct. Basis Sørger du for at tilbringe noget fritid udendørs? 7 4% 17 10% 61 36% 85 50% 0 0% 170 Dyrker du sport, hvor du er fysisk aktiv? 10 6% 18 % 79 46% 62 36% 1 1% 170 Sover du så længe, at du er frisk om morgenen? 22 13% 33 19% 50 29% 64 38% 1 1% 170 Ryger du i fritiden? % 5 3% 2 1% 7 4% 2 1% 170 Drikker du alkohol i fritiden? % 22 13% 10 6% 3 2% 1 1% 170 Vandret procentberegning

20 21 Skriv her, hvis du har noget at tilføje om at gå i skole og hvordan du har det. Du behøver ikke skrive noget. Gruppe ID Svar Bedre toiletter! Jeg kan godt lide at gå i skole. Det er rigtig sjovt, og man lærer rigtig mege t. Ingen Kommentar JEG HAR INGENTING AT SIGE... ^^ MVH. ANONYM det er ok at gå i skole :-D At gå i skole på Skanderborg Realskole er alt i alt godt. Jeg er godt tilfreds selvom at jeg syntes at en lærer er efter mig, forholdene i klasserne er fine og det er godt at lærerne griber fat når de kan se at der er nogen der har det dårligt eller bliver mobbet. Nogle gange er der for mange lektier, men de skal jo være der for at vi skal lære det. jeg bryder mig ikke om min klasse lærer og matematik lærer jeg er en der har brug for at få meget søvn så jeg er indimellem træt i skoletiden jeg vil gerne have bedre stole fordi man sidder ikke særlig godt jeg får ondt i ryggen og nakken meget tit jeg vil også gerne have rene toiletter for jeg synes meget tit at toiletterne er meget ulækkere jeg har dansk nogle gange engang imellem er det som om at dem i klassen ikke kan lide jeg er i klassen men ellers har vi det meget godt. Jeg synes nogle af de regler der er på skolen er FUCK UP nogle af dem giver ikke mening. her får du lige et af de mange lattelige regler. Vi må ikke spille fodbold med andre fra de andre årgange. Jeg har det godt, og jeg synes det er sjovt at gå i skole og vi har nogle gode lærer. Jeg går nogle gange bare fra de andre hvis jeg har brug for at være alene, det er nu dejligt nogle gange. syntes nogle gange man bliver meget hurtigt træt, men så er der ikke noget som et grineflip der ikke kan gøre underværker. ;D håber i kan bruge det Jeg har nogen gange dansk, og kan godt lide at gå på wc d; ikke noget lige pt. skolen er ved at blive lavet om og nu venter, jeg bare på og se hvad det hele ender med. men jeg håber på det aller bedste for skole. jeg har det godt i skolen, har det godt med mine venner, jeg kan godt lide at være sammen med mine venner. har også andre venner end dem jeg går i skole med.. Vi sidder altid og glor ned i en bog. Lærene skulle lave noget mere aternativt, som man stadig kan lære af! der er forskel på folk i klassen især ved lærerne prut den er go' Jeg har det godt i klassen, og føler ikke jeg bliver holdt udenfor. Hvis der er et skænderi i klassen, som ikke har noget med mig at gøre, holder jeg mig bare udenfor. Jeg føler ikke der er nogen som mobber mig eller andre i klassen. Hvis nogen har gjort noget dumt imod en anden, så holder de fleste med personen det er gået ud over. Der er visse lærere der skal lære at skrive notater på tavlen som elever skal kopiere, ordentligt. Så de er forståelige og har et relativt flot "look". Og så skal nogle lærere også passe på ikke at give for meget materiale. Det kommer til at virke MEGET uoverskueligt, hvis man har flere tykke bundter af A4-ark om samme emne, hvor der står stort set det samme. Hvis så meget materiale skal gives, må det også komme med en oversigt over hvad der står i, og en kort opsumering af det. For meget materiale virker som sagt uoverskueligt, og hvis man ikke for det læst føler man at man er bagefter i forhold til, hvad man måske skulle være - uden at man egentligt er det. torileterne er grimme. og dårligt klasseværelse

21 Hej mit navn er Jegpillerbussemænd vi skal have en kantine, toriletterne er for klamme så de skal gøres bedre rent. Der er rigtigt koldt i klasselokalerne. jeg synes ikke man skal have lektier for når man kommer hjem,(det er i orden med stile og lign.) fordi man har lige brugt 7 timer af sin dag på at få ny viden. Når man så kommer hjem skal man kunne, lukke helt af fra hvad der har med skolen og lektier at gøre, men det kan man ikke når man hele tiden skal tænke på, at man LIGE skal ind og lave de der dansk eller matematik lektier. NÅR MAN KOMMER HJEM SKAL DER VÆRE SKOLEFRI!!!! JEG HAR DET GODT OG ER VIRKELIG GLAD FOR MIN KLASSE OG LÆRERENE :) Jeg har det fint, det går fint i skolen. En god skole, men man kunne godt bruge større klasse lokaler. jeg har det for det meste fint, men der er indgang imellem nogle der mobber mig. men for det meste har jeg det fint. Det er dejligt at gå på denne skole. Lærerne er strenge men retfærdige. Nogle få gange for vi lidt for mange lektier for. Det kunne være godt hvis man måtte være indendørs når man når 6 klasse. jeg har det rigtig godt i min klasse. jeg har det ghodt med mine lærer. Der er en person i min klasse som driller mig på den trælse måde. Det tænker jeg rigtig meget på lige for tiden og de er trælst. Det kan godt være at det er ment lidt for sjovt men det er det overhovedet ikke. Et f.eks. jeg psurgte om jeg måtte låne hendes farver, men det måtte jeg ikke og hun sagde " du er en dårlig veninde". Og så kom en af mine og hendes veninder og sagde må jeg låne dine farver og så sagde hun: " ja selvfølgeligt, men du må ikke låne dem ud til Iben" Det e r ikke rigtig mobning, det er nok bare drilleri. Men jeg bruger meget energi på at tænke på det. skolen er meget god og alle trives godt. Det er den bedste skole i hele skanderborg og vi lærer mest. Træls fordi vi har tysk -større klasselokale. -skabe også til i trappehuset. -bedre toiletter. Det er en god skole Kage er sundt Jeg har det meget godt i skolen og jeg tror at andre børn også synes her er rart. jeg har nogle gode nogle gode venner og nogle gode lærer. jeg har det fint men jeg blev mobbet for et år siden og det var langvarit Jeg synes at min klasselærer gør forskel på vores klasse og B. klassen. De må gøre næsten hvad de vil, mens hun holder os i meget stram snor! I 1-5 klasse havde vi også en meget uacceptabel matematik og natur og teknik lærer. Han var fin nok i 1-3 klasse, men han er simpelt hen en ringe mat og nat lærer derefter! Jeg syntes vi nogle gange har for mange lektier for. Hver dag jeg kommer hjem fra skole tænker jeg altid på lektier, og er nogle gange nød til at aflyse aftaler pga. det. Jeg vil gerne have nye toileter... Bedre stole Bedre toiletter JEG HAR DET FINT I SKOLEN (ups, Capslock) det går meget godt og jeg bliver meget klog - Manoth jeg synes jeg har det godt i skolen i hvert fald for det meste. jeg tror andre har det godt jeg synes vores stole er meget dårlige de passer ikke til hvor høje vi er. VI I 10. KLASSE ER MEGET TRÆTTE AF AT SKULLE DELE WC MED ALLE ANDRE, SÆRLIGT DE SMÅ SOM IKKE HAR LÆRT AT BRUGE ET WC. LÆR DEM DET ELLER GIV OS VORE EGET WC, TAK!!.ehm.. i slutningen af sjette klasse, og i 4 måneder ind i 7 klasse. følte jeg mig rigtig meget uden for klassen. Jeg er et år ældre end de fleste, og følte mig meget ældre end dem. Jeg var kun sammen med min bedsteveninde fra klassen, og nogle gange drengene. Jeg har også mange andre veninder fra andre skoler. Min bedsteveninde er en person som er rimelig langt fremme i skoene, end mange anrde fra

22 min klasse. Jeg følte at jeg blev presset længere og længere ud fra mængden. Så jeg havde overvejet at flytte skole. Jeg havde det så dårligt i klassen. Jeg fik snakket med mange af mine andre veninder fra andre skoler. Vi fik snakket om hvad problemet kunne være. Jeg fik snakket med mine lærer, og diskuteret om hvordan vi kunne gøre det bedre. De sagde alle om det ikke var nok at have de andre veninder, men jeg syntes også at det er vigtigt at have det godt i klassen. At kunne snakke sammen uden at de går deres vej, lige så snart jeg sagde noget klogt. De sagde at problemet var at jeg ikke ville lukke dem ind, men det var det jo ikke. At det ikke vra mig der startede med at blive gode venner med dem. Til forældre møder snakkede vi om klassen og til sidst så lukkede de mig mere og mere ind. altså klassekammeraterne. Men jeg så næsten stadig væk ikke nogen grund til at gå i skole. til sidst blev jeg nød til at tage skridtet, og snakke med dem. Det gik vel okay. og nu kan jeg godt snakke med mine klassekammerater. Men jeg tror ikke at vi vil kunne være sammen uden for skolen. Så nu går det okay. Så man skal få snakket med nogen når man har det dårligt i en klasse. Det var utroligt vigtig for mig. Jeg synes, at det er et problem med luften i klasseværelset. Jeg får tit hovedpine oh kvalme. Det er også et problem, at dem der ryger lugter slemt af røg. Man får det dårligt, hvis man ikke er vandt til rygning derhjemme. Der er mange fra klassen der tit fryser pga. vi ikke får rørt os nok, men hvis der bliver skruget op for varme, begynder dem der rør sig at svede!! jeg har det godt i skole der er gode lærer og så videre det er en nice skole Jeg har det godt i skolen både sammen med lærerne og mine klassekammerater. jegkunne godt tænke mig et større klasse lokale Jeg har det rigtig godt i skolen og sjovt med kammeraterne.:o) Vi har en fin klasse ude problemer med mobning. Vi hjælper hinanden, og jeg tror ikke der er nogen som bliver mobbet SYNES VI HAR EN GOD SKOLE Jeg har det godt vi har en god klasse... Men nogle gange går det galt med hinanden.. P.s gør noget ved toiletterne jeg har det fint jeg har en god klasse at gå i. ikke noget specielt at sige SKOLEN MÅ GERNE FÅ NOGLE BEDRE TOILETTER Det er godt at gå i skole, men det store elevråd laver nogle rigtige dårlige regler, f.eks. har de sagt idag d. 21/ at vi ikke må spille fodbold i hallen med 9. klasserne, de siger at vi kun må spille med vores egen klasse, fordi at de mener at pigerne bliver holdt uden for når vi spiller. men det passer ikke!! elevrådet laver rigtige dårlige regler. jeg har det godt med at gå i skole Jeg kan godt lide at gå i skole pågrund af at man lærer noget, og jeg satser allerede meget på min fremtid, da jeg gerne vil have mange penge, så jeg kan rejse verden rundt. Men mine klassekammerater gør det surt fagligt. Jeg føler mig holdt udenfor og at jeg er som luft for mange af mine kammerater. Mine fritidsinteresser passer ikke på de andres og jeg er et år eller to yngre end de fleste. Jeg tror det gør at jeg nogle gange ikke vil i skole, men jeg er meget stor engasiasme, så jeg vil ikke have at det går ud over mig. Nogle af kammeraterne i den alder som vi er i tænker simpelthen ikke længere end tre cm fra deres næse. De tænker ikke på andre og respekterer ikke folk der er anderledes. Jeg synes i hvertfald selv at jeg er mere moden end mange i klassen ( jeg har også fået det at vide af tre af mine lærere ), men det gør at jeg tænker hold kæft hvor er de barnlige. Det irretere mig meget og jeg kan gå grædende hjem endda i 7. klasse. Det er bare for dårligt. Jeg fatter ikke folk der er så egoisktiske. Det er fint at gå i skole, men nogle gange kunne man godt tænke sig, at lære noget, hvor man er fysisk aktiv, i stedet for at læse i en bog. Vores elevråd er nedern! De siger nogle ting, som næsten alle synes er noget lort :) STØRE KLASSE LOKALE OG JEG SKAL TISS jeg synes at der bliver taget god hånd om mobning. men da jeg selv har prøvet det, vil jeg da sige at der gik noget tid før jeg fik hjælp! Udført af: Skanderborg Realskole (SkanderborgReal) Antal besvarelser: 174 Udførelsestidspunkt: :05:

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del.

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 105 / 25% 264 / 62%

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 5a+b, 6a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid 11 / 13.25% Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: Køn: 9.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed altid for det Ikke så Nej, slet Er du glad for din skole? 3 / 2

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter...

1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Metode... 3 1.2.1 Dataindsamling... 4 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4 2.1. Konflikter... 4 2.2 Timerne og undervisningen... 5 2.3

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO Dato: 1. august, 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:1. august, 2015 UMV en indeholder

Læs mere

Afd. 3 uvm-undersøgelse

Afd. 3 uvm-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Inventar... 4 Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?... 4 Får du ondt i ryggen, når du sidder

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema af en medarbejder i skolen, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser

Læs mere

Side 1 af :27:51

Side 1 af :27:51 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 106 / 28% 236 / 62% 31 / 8% 7 / 2% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej,

Læs mere

Side 1 af 13 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 55 / 26% 131 / 62% 20 / 10% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Er du glad for dine lærere? 47 /

Læs mere

Distribution: Ny 9-10 klasse

Distribution: Ny 9-10 klasse Distribution: Ny 9-10 klasse Wednesday, January 26, 2011 Page 1 of 61 Operre af Michaelskolen Oprettet d. 1/26/2011 Workcyclus Page 2 of 61 GENEREL TILFREDSHED 1.1 Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 3. årg.2009 3a, 3b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for din skole? Ja, altid 15 / 46.88% Ja, for det meste

Læs mere

Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål. Emnet "Klassen og kammeraterne" indeholder følgende spørgsmål

Emnet Generel tilfredshed indeholder følgende spørgsmål. Emnet Klassen og kammeraterne indeholder følgende spørgsmål Spørgsmål Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål Er du glad for din skole? Er du glad for dine lærere? Hvor tit... - glæder du dig til at komme i skole? Hvor tit... - glæder du dig til

Læs mere

Skanderborg Realskole, 2016 UMV

Skanderborg Realskole, 2016 UMV Skanderborg Realskole, 2016 UMV UNDERVISNINGSMILJØVURDERING Hvordan er UMV en lavet? I det sene efterår 2015 satte viceskoleleder Peter Hugger sig sammen med repræsentanter for skolens elevråd og gennemgik

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Konflikter, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed,

Læs mere

Undervisningsmiljø undersøgelse 2006

Undervisningsmiljø undersøgelse 2006 Undervisningsmiljø undersøgelse 2006 1. Det fysiske og æstetiske arbejdsmiljø: På det fysiske område har vi i samråd med eleverne vendt de fysiske og æstetiske arbejdsmiljø, i forbindelse med fællesmøde

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Skanderborg Realskole Undervisningsmiljø 2011-12

Skanderborg Realskole Undervisningsmiljø 2011-12 Skanderborg Realskole Undervisningsmiljø 2011-12 Udført af: Skanderborg Realskole (SkanderborgReal) Virksomhedsnavn: Skanderborg Realskole Antal besvarelser: 222 Udførelsestidspunkt: 01-02-201213:17:21

Læs mere

BILAGSRAPPORT. 10 Salling Efterskole Skive Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. 10 Salling Efterskole Skive Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT 1 Salling Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 28. januar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for 7. klasserne. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: december 2013

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for 7. klasserne. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: december 2013 UMV Sådan! Dato: 5. december 2012 Undervisningsmiljøvurdering for 7. klasserne Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: december 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV 2014

Svarfordelingsrapport: UMV 2014 Rapporten er lavet d.09-05-204 Svarfordelingsrapport: UMV 204 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: UMV-204 Denne rapport: 9.-0. klasse Periode for svar: Fra: 07-05-204

Læs mere

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8%

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8% Generel tilfredshed glad for Er du glad for din skole? 39 / 20% 115 / 59% Ikke så tit slet 31 / 16% 10 / 5% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte ingen af dem Er du glad for dine lærere? 28 / 14%

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Er du? Dreng 51,3 % Pige 48,7 % Klassen og kammeraterne. Hvor mange venner har du i din klasse? Ingen 0,6 % En enkelt 0,6 % 2-5 17,4 % Mere end 5 81,5

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens Datarapportering Dataindsamling til Undervisningsmiljøvurdering Vestbyskolen Horsens 00 Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Der har deltaget i alt elever ud af 19 mulige. Det giver en samlet

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 7. 10. klasse

Umv Basis spørgeskema til 7. 10. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Klassen og andre fællesskaber 2 Er du glad for din klasse? 3 Behandler I hinanden godt i klassen? 4 Har du nogen venner i skolen? Ja, mange Ja, en del Ja, et par

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Emne Spørgsmål Svarmulighed Antal besvarelser Antal respondenter Baggrundsspørgsmål Er du: Dreng 24 80 30 Pige 56 80 70 Generel tilfredshed

Læs mere

Marie Kruses Skole Grundskolen

Marie Kruses Skole Grundskolen Marie Kruses Skole Grundskolen Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Marie Kruses Skole, Grundskolen - Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Ud af 476 af

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Nymarksskolen. Til eleverne: Læs og kommentér Send en mail til jma@kerteminde.dk. Undervisningsmiljøplan

Nymarksskolen. Til eleverne: Læs og kommentér Send en mail til jma@kerteminde.dk. Undervisningsmiljøplan Til eleverne: Læs og kommentér Send en mail til jma@kerteminde.dk Undervisningsmiljøplan Resultat af spørgeskemaundersøgelse udført oktober 2007, Vurdering af undersøgelse, handleplan og retningslinier

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 5.x, 5.y, 6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.d M, K Ikke viste hold: 6.d, 7.b, 9.d Resultater

Læs mere

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 2. Hvor gammel er du? 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 3. Hvilken klasse går du i? 8. 9. 10. 11. 4: Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Elev APV Indledning

Elev APV Indledning Indledning I undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø er programmet Termometeret blevet brugt. Vi vil i den efterfølgende bearbejdning af undersøgelsen skitsere de forskellige svar eleverne har givet,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Højsted, den 08-02-16 UMV januar 2011 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi brugte spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen foregik i perioden fra april 2010

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 15. december 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste.

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV Sådan! Her indsætter I skolens logo Dato: 19/12-2012 Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV en indeholder de fire

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. december 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Friskolen i Starreklinte

Friskolen i Starreklinte FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, marts 2013 UMV Undervisningsmiljøvurdering på Friskolen i Starreklinte Indholdsfortegnelse: 1. Indledning, baggrund og struktur for Undervisningsmiljøvurderingen

Læs mere

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9.

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9. Resultatudtrækket er foretaget 28. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 20082 1. klasse, 2.klasse, 3. klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 45 /

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 0a, 0b, 0c, 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3e, 3f, 4e, 4f, 4g M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 09 Indskoling M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 16 / 80% 4 / %, ikke rigtigt

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 09 Indskoling M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 13 / 59.09% 9 / 40.91%, ikke

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 indskoling, indskoling, indskoling, indskoling M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 14. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. juni 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Hold: 0. A, 0. B, 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, Toften Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Timerne og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 0, 1a+b, 2a+b, 3a+b, 4a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 190 / 83.33%

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling (0.-3. årgang)' 2009 3Å M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 32 / 82.05% 7 / 17.95%,

Læs mere