Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers"

Transkript

1 AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Notat g Telefon Telefax IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers Indledning IASB har i maj udsendt en ny standard om indregning af omsætning, IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, der erstatter følgende standarder og fortolkningsbidrag: IAS 11, Entreprisekontrakter IAS 18, Indtægtsførsel IFRIC 13, Kundeloyalitetsprogrammer IFRIC 15, Aftaler om opførelse af fast ejendom IFRIC 18, Overførelse af aktiver fra kunder SIC-31, Omsætning - byttehandler vedrørende reklameydelser. Vi giver nedenfor et overblik over hovedindholdet af IFRS 15. Yderligere information, herunder om særlige industrispecifikke forhold, findes på IFRS 15 er et led i konvergensprojektet fra 2002 mellem IASB og amerikanske FASB, og de to udstederes standard er næsten fuldt harmoniseret. Der er dog forskelle, blandt andet til oplysningskrav i delårsrapporter samt muligheden for førtidig anvendelse. Der er nedsat en fælles implementeringsgruppe, som skal overveje særlige problemstillinger, der opstår efterhånden som virksomhederne påbegynder arbejdet med implementeringen af IFRS 15. Det betyder, at der formentlig vil komme yderligere vejledning (og måske også fortolkningsbidrag) frem mod ikrafttrædelsen i 2017 og senere. Læs mere om implementeringsgruppen på IASPlus. Anvendelsesområde Den nye model for indregning af omsætning omfatter aftaler eller kontrakter (herefter samlet benævnt aftaler ) med kunder bortset fra aftaler, der er omfattet af andre IFRS er, fx leasing, forsikringskontrakter eller finansielle instrumenter. IFRS 15 omfatter ikke salg af virksomhedens driftsaktiver, fx salg af materielle anlægsaktiver, fast ejendom eller immaterielle aktiver, men visse elementer i den nye model for indregning af omsætning anvendes dog på overførsel af sådanne aktiver. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Deloitte 2 Renteindtægter og udbytter er med vedtagelsen af IFRS 15 ikke længere omfattet af omsætningsstandarden. I stedet er der indarbejdet bestemmelser herom i IAS 39/IFRS 9. IFRS 15 gælder heller ikke ved bytte af ikke-monetære ydelser mellem virksomheder indenfor samme branche, hvis dette alene gøres for at lette virksomhedens salg til kunder. Det kunne fx være en aftale mellem to olieselskaber om at bytte oliebeholdninger for at dække efterspørgslen på bestemte lokationer. Hvis en aftale omfatter flere leverancer, hvoraf nogle er dækket af andre IFRS er, anvendes eventuelle bestemmelser om opdeling og første indregning i henhold til disse andre IFRS er først, hvorefter IFRS 15 anvendes på de resterende leverancer med det resterende beløb. Indeholder andre standarder ikke relevante bestemmelser, anvendes IFRS 15 på hele aftalen. Hvis der indgås en samarbejdsaftale mellem to virksomheder om en aktivitet eller en proces, hvor parterne deles om risici og fordele, skal parterne hver især vurdere, om den anden part er en kunde i forhold til IFRS 15, således at transaktioner med den anden part falder inden for rammerne af omsætningsstandarden. Begreberne aftale (contract) og kunde er defineret i IFRS 15. Den nye model for indregning af indtægter forudsætter, at der eksisterer en aftale (el. en kontrakt) der udløser rettigheder og forpligtelser, som kan håndhæves. Standarden fastsætter de kriterier, der skal være opfyldt i den forbindelse (se trin 1 nedenfor). En kunde i IFRS 15 s forstand er derfor ikke en hvilken som helst modpart, men derimod en modpart, som har indgået aftale om køb af varer eller tjenesteydelser hidrørende fra virksomhedens driftsaktiviteter. Det kræver i visse tilfælde en nærmere vurdering af, om en aftale falder ind under IFRS 15, især hvor der er indgået samarbejdsaftaler. Overblik over den nye model for indregning af omsætning Grundprincippet i IFRS 15 er, at virksomheden skal indregne indtægter på en måde, som afspejler overførslen af varer eller tjenesteydelser til kunderne med et beløb svarende til det, virksomheden forventer at være berettiget til for leveringen af disse varer eller tjenesteydelser. IFRS 15 skal anvendes på hver aftale for sig, men tillader virksomheden at anlægge en porteføljebetragtning, hvis det med rimelighed forventes, at effekten på regnskabet herved ikke er væsentlig i forhold til anvendelse på hver aftale for sig. Modellen i IFRS 15 indeholder følgende fem trin:

3 Deloitte 3 Identificer aftalen med kunden Identificer leveringsforpligtelserne i aftalen Opgør transaktionsprisen Fordel transaktionsprisen på leveringsforpligtelserne i aftalen Indregn omsætning, når (el. i takt med) virksomheden opfylder leveringsforpligtelserne Disse fem trin for indregning af omsætning har været uændret siden det første IASB udkast til ny standard om omsætning blev udsendt i 2010, men der er foretaget mange ændringer siden da af de detaljerede bestemmelser vedrørende de enkelte trin. Det er derfor vigtigt at danne sig et overblik over detaljerne i den endelige standard og ikke alene se på eventuelle tidligere analyser. Trin 1: Identificer aftalen med kunden En aftale kan være skriftlig, mundtlig eller underforstået, men anvendelse af IFRS 15 kræver, at: Parterne har godkendt aftalen (skriftligt, mundtligt eller i overensstemmelse med sædvanlig forretningspraksis) og er pligtige til at udføre deres respektive forpligtelser. Virksomheden kan identificere hver parts rettigheder vedrørende de varer eller tjenesteydelser, der skal leveres. Virksomheden kan identificere betalingsbetingelserne for de varer eller tjenesteydelser, der skal leveres. Aftalen har forretningsmæssig substans (hvilket vil sige at risikoen, tidsforløbet eller størrelsen af virksomhedens fremtidige pengestrømme forventes at ændre sig som følge af aftalen). Det er sandsynligt, at virksomheden modtager den betaling, som den er berettiget til, for leveringen af de pågældende varer eller tjenesteydelser. Indgåede aftaler behandles normalt individuelt, men der kan være situationer, hvor flere aftaler indgået på samme tid og med samme kunde skal anses som én samlet aftale. Dette er tilfældet hvis: Aftalerne er forhandlet som én samlet pakke med ét forretningsmæssigt formål, vederlaget, der skal betales i henhold til den ene aftale, afhænger af prisen på - eller gennemførelsen af - andre aftaler, eller de af aftalerne omfattede varer eller tjenesteydelser (eller nogle af disse omfattet af aftalerne) udgør én samlet leveringsforpligtelse. Nogen gange ændres de aftalte priser eller aftalens/kontraktens omfang undervejs. Når en sådan ændring er godkendt (hvilket vil sige, at den i sig selv udløser rettigheder og forpligtelser) behandles ændringen som en særskilt aftale, hvis den både resulterer i en særskilt (distinct) leveringsforpligtelse

4 Deloitte 4 og den pris, der skal betales yderligere, afspejler salgsprisen isoleret set vedrørende den særskilte leverance. I modsat fald behandles den som en ændring af den oprindelige aftale. Oftest indregnes ændringen fremadrettet ved at fordele den resterende, ændrede transaktionspris på de resterende leveringsforpligtelser. Det gælder dog ikke leveringsforpligtelser, der opfyldes over tid (se trin 5 nedenfor). Her indregnes ændringen også med tilbagevirkende kraft, hvilket kan resultere i en justering til tidligere indregnet omsætning. Trin 2: Identificer leveringsforpligtelserne i aftalen Trin 5 (se nedenfor) kræver, at indtægter indregnes i takt med, at virksomheden opfylder sin leveringsforpligtelse. Virksomheden skal derfor allerede ved indgåelsen opdele (unbundling) aftalen i dens forskellige leveringsforpligtelser. Særskilte (distinct) leveringsforpligtelser er varer eller tjenesteydelser i henhold til aftalen, der opfylder begge nedenstående betingelser: Kunden får værdi af den pågældende vare eller tjenesteydelse isoleret set eller i kombination med andre varer/tjenesteydelser, som allerede er til kundens rådighed (dvs. er i stand til at blive adskilt), og virksomhedens forpligtelse til at overføre den pågældende vare eller levere den pågældende tjenesteydelse til kunden kan adskilles fra andre forpligtelser i aftalen (dvs. er særskilt i forhold til kontrakten). Såfremt visse kriterier er opfyldt, kræver IFRS 15 dog at særskilte, men ensartede varer eller tjenesteydelser, betragtes som én enkelt leveringsforpligtelse. Betingelsen om, at virksomhedens forpligtelse til at overføre den pågældende vare eller levere den pågældende tjenesteydelse til kunden skal kunne adskilles fra andre forpligtelser i aftalen kræver en nærmere analyse af aftalens vilkår samt eventuelle særlige forhold og omstændigheder. Faktorer, der indikerer at forpligtelsen kan adskilles fra andre forpligtelser i aftalen, omfatter: Virksomhedens leverancer består ikke i væsentligt omfang af integration af leveringsforpligtelserne, således at leveringsforpligtelserne fremstår som én samlet leverance til kunden leverancen ændrer ikke væsentligt ved eller tilpasser andre leverancer i aftalen, eller leverancen er ikke afhængig af eller nært forbundet med andre leverancer i aftalen. Det kræver normalt yderligere undersøgelser at vurdere, om en leverance er afhængig af - eller nært forbundet med - andre leverancer i aftalen. Det gælder fx virksomheder, der leverer en softwarelicens sammen med andre ydelser som fx tilpasning og integration. Disse leverancer skal muligvis lægges sammen og behandles som én enkelt leveringsforpligtelse hvilket betyder, at omsætningen skal indregnes over tid, såfremt dette i øvrigt er det korrekte grundlag for indregning, jf. trin 5 nedenfor.

5 Deloitte 5 Ved vurderingen af, om sådanne leverancer regnskabsmæssigt skal behandles som særskilte leveringsforpligtelser, skal virksomheden overveje forskellige faktorer, herunder fx omfanget af integration, niveauet af nødvendige tilpasninger samt den rækkefølge hvori leveringsforpligtelsen opfyldes, fordi kunden ikke nødvendigvis er i stand til at bruge varen eller tjenesteydelsen før andre varer eller tjenesteydelser indenfor samme kontrakt er leveret. Trin 3: Opgør transaktionsprisen Med henblik på indregning af omsætning, skal virksomheden skal opgøre værdien af det vederlag, som den forventer at være berettiget til for leveringen af varer eller tjenesteydelser i henhold til aftalen. Transaktionsprisen kan være et fast beløb eller den kan variere fx på grund af rabatter, returneringer, incitamentsordninger eller andre prismæssige af- eller nedslag. Når virksomheden skal skønne over transaktionsprisen, skal den blandet andet overveje indvirkningen af variable beløb, tidsværdien af penge (hvis der indgår et betydeligt finansieringselement), ikkemonetære vederlag samt eventuelle beløb, der skal betales til kunden. Transaktionsprisen estimeres ved hjælp af enten en sandsynlighedsvægtet tilgang - dvs. forventet værdi (expected value) - eller det mest sandsynlige beløb (most likely amount) - alt efter hvad der bedst udtrykker det beløb, virksomheden forventer at være berettiget til. Variable beløb (somme tider også benævnt betingede betalinger eller betinget vederlag) omfatter mere end blot forhold, der er uden for sælgers kontrol. Variable beløb omfatter alle de beløb, som er variable i henhold til aftalen, fx bonusaftaler eller sanktioner ved manglende opfyldelse, rabatter samt kundens ret til at returnere varer. Variable beløb skal alene medtages i transaktionsprisen, hvis det er højest sandsynligt (highly probable), at en væsentlig del af beløbet ikke efterfølgende skal tilbageføres som følge af revurderede skøn (significant revenue reversal). Der er tale om en væsentlig tilbageførsel, hvis en efterfølgende ændring i skønnet over det variable beløb resulterer i en betydelig reduktion i den samlede omsætning, som er indregnet vedrørende aftalen. Denne begrænsningsregel kan få konsekvenser, hvis: Beløbet er følsomt i forhold til faktorer, der er uden for virksomhedens kontrol (fx volatilitet i et marked, tredjeparts vurderinger eller en høj risiko for forældelse), usikkerheden forventes at bestå over længere tid, eller virksomheden har begrænset erfaring fra tidligere med lignende leveringsforpligtelser eller der er et bredt udfaldsrum med hensyn til mulige beløb.

6 Deloitte 6 Hvis virksomheden konkluderer, at der efterfølgende er risiko for at skulle tilbageføre en væsentlig del af omsætningen, skal det overvejes, hvorvidt det vil være passende at medregne en mindre andel af det variable beløb. Det er dog fortsat en betingelse, at også dette mindre beløb højest sandsynligt ikke skal tilbageføres senere (jf. begrænsningsreglen ovenfor). Derudover introducerer IFRS 15 nye bestemmelser om salgs- eller brugsbaserede royalties fra licenser vedrørende immaterielrettigheder. Bestemmelsen betyder, at virksomheden ikke kan indregne sådanne royalties som omsætning før kunden har fortaget det salg eller forbrug, som udløser royaltyen. Dette gælder uanset virksomhedens erfaringer fra tidligere. I henhold til IFRS 15 afspejler indregning af omsætning det beløb, som virksomheden forventer at være berettiget til i henhold til aftalen. Det er ikke nødvendigvis lig med den betaling, der forventes modtaget. Hvis virksomheden i sidste ende forventer at ville acceptere et lavere beløb end det, der oprindeligt er aftalt (fx fordi der gives yderligere rabat eller som følge af forretningspraksis) indregner den dette lavere beløb allerede ved første indregning og vurderer sandsynligheden for, at den modtager det lavere beløb. Hvis der efterfølgende er tegn på, at beløbet, som virksomheden forventer at være berettiget til i henhold til aftalen, ikke kan inddrives, kræver IFRS 15, at nedskrivningen af tilgodehavendet præsenteres særskilt som en omkostning i resultatopgørelsen. Såfremt aftalen indeholder et betydelig finansieringselement enten ved forudbetaling eller kreditgivning, skal tidsværdien af penge tages i betragtning ved at tilpasse transaktionsprisen og indregne henholdsvis renteomkostninger eller renteindtægter over finansieringsperioden. Dette er dog ikke krævet, hvis perioden mellem levering af varen/tjenesteydelserne og betalingen er mindre end ét år. Trin 4: Fordel transaktionsprisen på leveringsforpligtelserne i aftalen Såfremt aftalen indeholder mere end en særskilt (distinct) leveringsforpligtelse fordeles transaktionsprisen til hver enkelt leveringsforpligtelse på grundlag af varens/tjenesteydelsens relative salgspris isoleret set (stand-alone selling price). Den bedste dokumentation for denne selvstændige (stand-alone) salgspris er prisen, som virksomheden sælger varen eller tjenesteydelsen til ved et separat salg i en aftale, der ikke indeholder andre ydelser. Hvis der ikke findes en selvstændig salgspris, skal virksomheden estimere en pris, hvor så meget input som mulig skal være baseret på observerbare inputs, fx vurdering af markedet, forventede omkostninger plus en margin, eller - i visse sjældne tilfælde - ved hjælp af en residualmetode.

7 Deloitte 7 Hvis transaktionsprisen indeholder et variabelt beløb, skal der tages hensyn til, om det variable beløb vedrører alle eller kun nogle af leveringsforpligtelserne i aftalen. Medmindre visse betingelser er opfyldt, skal de variable beløb fordeles på samtlige leveringsforpligtelser i kontrakten. I aftaler, der omfatter mere end én særskilt vare eller tjenesteydelse, tilbyder virksomheden nogen gange rabat på den samlede leverance i forhold til, hvad kunden skulle have betalt, hvis de enkelte leverancer blev købt særskilt. Medmindre det med henvisning til observerbare forhold kan godtgøres, at hele rabatten kan henføres til enkelte af de specifikke leverancer, skal virksomheden fordele rabatten forholdsmæssigt mellem alle de leveringsforpligtelser, som aftalen eller kontrakten omfatter. For nogle virksomheder kan dette potentielt give store praktiske udfordringer, når IFRS 15 implementeres. Der var tidligere begrænset vejledning om dette emne, hvorved virksomhederne kunne udøve et vist skøn, når de skulle vælge en passende måde at fordele prisen mellem de af aftalen omfattede varer og tjenesteydelser. IFRS 15 kan betyde, at der skal foretages særskilte beregninger og fordelinger for hver enkelt af virksomhedens aftaler. Det vil være ganske udfordrende i virksomheder med mange forskellige aftaler og kontrakter; eksempelvis teleselskabers aftaler om salg af mobiltelefoner, der typisk kæder selve mobiltelefonen sammen med de efterfølgende tjenesteydelser i form af netværkstjenester. I henhold til IFRS 15 skal transaktionsprisen (det beløb, kunden skal betale i henhold til aftalen) fordeles på de forskellige leverancer, hvorved indregning af omsætning vedrørende levering af mobiltelefonen skal adskilles fra indregning af omsætning vedrørende efterfølgende levering af netværkstjenester. Praksis under IAS 18 er typisk at anse mobiltelefonen som en omkostning ved erhvervelse af kunden. Under IFRS 15 skal en del af den samlede transaktionspris fordeles til mobiltelefonen og indregnes som omsætning, når telefonen leveres til kunden. Hvis fx en mobiloperatør har et stort antal forskelligt prisfastsatte kontrakter, kan det være nødvendigt at overveje ændringer i virksomhedens systemer med henblik på at kunne håndtere omfanget af krævede beregninger. Trin 5: Indregn omsætning, når (eller i takt med) leveringsforpligtelserne opfyldes Leveringsforpligtelsen er opfyldt, når kontrollen med de pågældende varer eller tjenesteydelser (benævnt aktiverne ) er overført til kunden. Kontrol er defineret som muligheden for at anvise brugen af og opnå alle væsentlige fordele fra aktivet som varen eller tjenesteydelsen indeholder. Dette er anderledes end IAS 18, hvor omsætning ved salg af varer indregnes, når alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten, er overført til kunden. Derudover indeholder IAS 18 forskellig vejledning om indregning af omsætning fra henholdsvis salg varer og levering af tjenesteydelser. IFRS 15 indeholder i modsætning hertil én samlet vejledning for

8 Deloitte 8 indregning af omsætning, enten på et bestemt tidspunkt eller over en periode. Denne vejledning er fælles for såvel salg af varer som for levering af tjenesteydelser. Indregning af omsætning over tid Omsætning indregnes over tid, når mindst et af følgende kriterier er opfyldt: Kunden modtager og forbruger fordelene ved leverancen i takt med leveringen. Leverancen opfører eller forbedrer et aktiv (fx igangværende arbejder), som kunden kontrollerer i takt med opførelsen eller forbedringen. Leverancen omfatter et aktiv, som ikke har nogen alternativ anvendelsesmulighed for virksomheden (fx muligheden for at sælge aktivet til anden side), og virksomheden har ret til betaling for de leverancer, som er udført til dato. Når det skal afgøres, hvorvidt der er tale om et aktiv med alternative anvendelsesmuligheder, skal sælger allerede ved indgåelsen af aftalen vurdere, om det kontraktmæssigt eller praktisk er muligt at bruge aktivet på andre måder end fastsat i aftalen med kunden. Hvis et eller flere af de ovennævnte kriterier er opfyldt, så skal virksomheden indregne omsætning over tid på den måde, som bedst afspejler overførslen af varer eller tjenesteydelser til kunden. Standarden foreskriver anvendelse af enten en output-baseret metode eller en input-baseret metode ved opgørelse af færdiggørelsesgraden. Afgørende for, om virksomheden skal indregne omsætningen over fx fremstillingsperioden eller ved levering til kunden afhænger af aftalens specifikke vilkår. I nogle tilfælde vil virksomheder med ordreproduktion blive forpligtet til at indregne omsætning i takt med, at komponenterne fremstilles, fx hvis komponenterne ikke har nogen form for alternativ anvendelsesmulighed, og kunden samtidig efter aftalen eller kontrakten er forpligtet til at betale for det fremstillingsarbejde, virksomheden har udført til dato. Har kunden derimod mulighed for at opsige aftalen mod en kompensation, der ikke svarer til værdien af det udførte arbejde, vil betingelserne for indregning af omsætning over tid ikke være opfyldt. Indregning af omsætning på et bestemt tidspunkt Hvis leveringsforpligtelsen ikke opfylder betingelserne ovenfor for indregning over tid, skal følgende overvejes med henblik på at vurdere, hvornår kontrollen med aktivet er overført til kunden: Virksomheden har fysisk overdraget aktivet. Virksomheden har ret til at kræve betaling for aktivet. Kunden har accepteret aktivet.

9 Deloitte 9 Kunden har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten til aktivet. Kunden har ejendomsretten til aktivet. Når omsætningen skal indregnes på et bestemt tidspunkt, forsøger IFRS 15 at finde frem til det tidspunkt, hvor kontrollen med aktivet (varen eller tjenesteydelsen) overgår til kunden. I modsætning hertil fokuserer IAS 18 på tidspunktet, hvor risici og fordele (risks and rewards) overgår. Derfor kan tidpunktet for indregning af omsætning hos nogle virksomheder ændre sig som følge af IFRS 15, hvis de i dag indregner omsætning på et bestemt tidspunkt. Omkostninger ved aftalen eller kontrakten Der er specifikke kriterier for, hvilke omkostninger vedrørende aftalen eller kontrakten, der kan indregnes i balancen. Der skelnes mellem omkostninger til opnåelsen af kontrakten henholdsvis omkostninger ved opfyldelsen heraf. Omkostninger relateret til at opnå kontrakten aktiveres alene, når der er tale om meromkostninger (incremental) for at opnå kontrakten, og som forventes genindvundet. Som en praktisk foranstaltning kan virksomheden indregne omkostningerne direkte i resultatopgørelsen, hvis den forventede afskrivningsperiode udgør ét år eller derunder. Omkostningerne vedrørende opfyldelse af kontrakten aktiveres efter samme principper, som kendes fra fx IAS 11. Det omfatter omkostninger - direkte såvel som indirekte - samt omkostninger, der i henhold til aftalen skal dækkes af kunden. I begge tilfælde afskrives de aktiverede omkostninger på en måde, der afspejler overførsel af de varer eller tjenesteydelser, som omkostningerne vedrører. Yderligere vejledning IFRS 15 indeholder detaljeret vejledning på forskellige områder, der på visse punkter er forskellig fra vejledningen i IAS 18, fx: Garantier - hvis virksomheden giver en garanti til kunden afgør arten af garantien den regnskabsmæssige behandling. Såfremt kunden kan vælge at tilkøbe garantien, eller den giver kunden en ekstra service, skal garantien behandles som en særskilt leveringsforpligtelse. Er der derimod tale om en garanti, som blot giver sikkerhed for, at varen opfylder de aftalte specifikationer, behandles den ikke som en særskilt leveringsforpligtelse.

10 Deloitte 10 Uudnyttede rettigheder - i nogle tilfælde forventes kunderne ikke at gøre krav på alle de varer eller tjenesteydelser, de har ret til. Et eksempel herpå er ubrugte points hidrørende fra et kundeloyalitetsprogram. Kundens mulighed for at købe yderligere varer/tjenesteydelser - nogle aftaler giver kunden mulighed for at købe yderligere varer eller tjenesteydelser med rabat. Hvis dette udgør en væsentlig rettighed (material right) for kunden - fx en option, der giver kunden ret til at købe yderligere varer med en betydelig rabat - skal en andel af transaktionsprisen henføres til optionen og først indregnes som omsætning, når kontrollen med disse yderligere varer eller tjenesteydelser overføres til kunden, eller når optionen udløber. Licenser - IFRS 15 kræver en vurdering af, om en licens giver kunden adgang til virksomhedens immaterielle rettigheder (right to access) eller om kunden faktisk opnår ret til at bestemme brugen af de immaterielle rettigheder (right to use). Er der tale om en ret til de immaterielle rettigheder, indregnes omsætningen herfra over tid, hvorimod omsætningen indregnes på et bestemt tidspunkt, hvis der er tale om en ret til at bestemme over brugen af rettighederne. Standarden indeholder omfattende vejledning vedrørende denne sondring, der må forventes at få en væsentlig effekt for visse brancher. Der er også inkluderet implementeringsvejledning om følgende emner: Metoder til måling af fremskridt med opfyldelse af leveringsforpligtelsen (færdiggørelsesgraden) Salg med returret Agent eller principal Ikke-refunderbare up front betalinger Aftaler om tilbagekøb Konsignationsaftaler Indregning af omsætning før levering finder sted (bill-and-hold) Kundeaccept Oplysninger om opdelt (disaggregated) omsætning Oplysningskrav IFRS 15 udvider de nuværende oplysningskrav vedrørende omsætning markant, hvilket bl.a. omfatter: En opdeling af omsætningen der viser hvordan typen af omsætning, beløb, timing og usikkerheder vedrørende omsætning og pengestrømme påvirkes af økonomiske faktorer. Oplysninger om kontraktaktiver og -passiver primo og ultimo, omsætning indregnet i indeværende periode, som indgik i kontraktspassiver primo året og omsætning indregnet i indeværende periode vedrørende leveringsforpligtelser, der er opfyldt i en tidligere periode (fx som følge af ændringer i kontraktprisen). Hvis kontrakten forventes at strække sig over mere end et år, den samlede værdi af transaktionsprisen som er henført til resterende leveringsforpligtelser samt oplysning om, hvornår virksomheden forventer at indregne denne omsætning.

11 Deloitte 11 Oplysning om aktiverede kontraktomkostninger, både for at opnå (erhvervelsesomkostninger) hhv. opfylde aftaler (igangværende arbejder). Typer af varer eller tjenesteydelser, væsentligste betalingsbetingelser samt den typiske timing vedr. opfyldelse af leveringsforpligtelserne. Beskrivelse af de væsentligste skøn og vurderinger om størrelsen af og timingen for indregning af omsætning. Virksomhedens valg med hensyn til regnskabsmæssig behandling af tidsværdien af penge samt omkostninger afholdt for at opnå eller opfylde en kontrakt. Oplysning om de metoder, inputs og antagelser, der anvendes til at opgøre transaktionsprisen og dens fordeling på leveringsforpligtelser. Ikrafttrædelsesdato og overgang IFRS 15 gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2017 eller senere med mulighed for tidligere anvendelse, i Europa dog ikke før EU har godkendt den. Standarden skal implementeres med tilbagevirkende kraft med tilpasning af sammenligningstal, som om dens krav altid havde været anvendt på igangværende kontrakter ved begyndelsen af det tidligste sammenligningsår samt kontakter, der indgås herefter. IFRS 15 giver mulighed for at undlade tilpasning af sammenligningstal, hvorved dens krav alene vil gælde de kontrakter, som er igangværende ved begyndelsen af det år, hvor standarden implementeres samt kontakter, der indgås herefter. Virksomhederne skal dog under alle omstændigheder oplyse om indvirkningen af eventuelle ændringer i anvendt regnskabspraksis som følge af implementeringen af IFRS 15. Planlægning Selv om ikrafttrædelsen først er i 2017, er det værd at bemærke, at virksomheder, som bliver væsentligt påvirket af standarden må forventes at få brug for al tiden frem til ikrafttrædelsen på at forberede sig på de nye krav. Nogle virksomheder vil være nødsaget til at ændre sine systemer og processer, og i visse tilfælde kan det måske blive nødvendigt at køre med to systemer samtidigt for at kunne opfylde overgangsbestemmelserne. Ud over at forberede markedet og sikre sig at investorer og analytikere m.fl. forstår konsekvenserne af den nye omsætningsstandards betydning for den konkrete virksomhed, skal virksomhederne også overveje konsekvenserne som følge af eventuel ændret tidspunkt for indtægtsføring og dermed påvirkningen af årets resultat. Andre overvejelser omfatter blandt andet: Væsentlige ændringer i nøgletal m.v. Væsentlige ændringer i skattebetalinger

12 Deloitte 12 Påvirkning af overskud, der kan udloddes Påvirkning af bonusordninger herunder om tidspunktet for opnåelsen af de fastsatte mål ændres eller sandsynligheden for at de opnås ændrer sig Eventuel manglende overholdelse af klausuler i låneaftaler. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 16. juni 2014

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej

www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej udlån (1) IFRS 9 træder i kraft i 2018 Alt tyder på, at EU nu går i gang med godkendelsesprocessen med sandsynlig godkendelse af standarden

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Ørbækhave. Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Ørbækhave. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Grundejerforeningen Ørbækhave Årsregnskab

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014)

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk VNYT N Y H E D S B R E Regnskab Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS D Deloitte & Touche Juli 2003 en 19. juni 2003 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) den nye standard

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Copenhagen Floorball Club CVR-nr.

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Kap. 6 Indtægtsregistrering indlæringsmål

Kap. 6 Indtægtsregistrering indlæringsmål Kap. 6 Indtægtsregistrering indlæringsmål 1. Forstå (a) de økonomiske konsekvenser af et regnskab og (b) hvilke forhold regnskabslæser skal være opmærksom på i relation til en virksomheds rapporterede

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14:

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Regnskabsvejledning 14: Indkomstskatter. Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Afsnit: Årets skat i resultatopgørelsen: Årets aktuelle skat: Skat af skattepligtig indkomst XXX + Regulering

Læs mere

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger Kostpris for en overtaget virksomhed Fordeling af kostpris på overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements )

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) A. Princip 1. Hver bestanddel af årsrapporten skal kunne identificeres

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Vurderingsberetning afgivet af

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Andelsboligforeningen Bøgeparken CVR-nr. 30851218. Årsregnskab 2012. Budget 2013

Andelsboligforeningen Bøgeparken CVR-nr. 30851218. Årsregnskab 2012. Budget 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Bøgeparken CVR-nr.

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere