Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 189 Folketinget Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal ejendomsskat, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. august 2013, foretages følgende ændring: 1. I 8, stk. 1, indsættes som litra e:»e) Ejendomme, hvor grunden er forsvundet som følge af kystnedbrydning. Fritagelsen gælder dog alene, indtil en ny ansættelse kan lægges til grund ved opgørelsen af det afgiftspligtige grundlag, jf. 26, stk. 2.«2 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. januar Økonomi og Indenrigsmin., j.nr BX000381

2 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Efter den gældende ejendomsskattelov kan grundejere risikere at skulle betale fuld grundskyld for en grund i op til ca. 2 år, efter grunden er forsvundet eller væsentligt formindsket som følge af kystnedbrydning. Dette skyldes, at de ændringer i vurderingen af grundens værdi, som kystnedbrydning kan give anledning til, først får virkning for beregningen af grundskylden, op til 2 år efter der er sket ændringer på grunden. Det forekommer imidlertid ikke rimeligt, at grundejeren fortsat skal betale fuld grundskyld af en grund, der er helt eller delvist forsvundet som følge af kystnedbrydning. Formålet med lovforslaget er derfor at skabe hjemmel til, at kommunerne kan fritage en ejendom helt eller delvist for grundskyld, i det omfang grunden er forsvundet som følge af kystnedbrydning. 2. Lovforslagets indhold Gældende ret Det følger af lov om kommunal ejendomsskat (ejendomsskatteloven), at grundskyld betales med en af kommunalbestyrelsen fastsat promillesats af grundværdien/grundskatteloftet. De kommunale ejendomsskatter beregnes således med udgangspunkt i vurderingerne efter vurderingsloven. Det er SKAT, der forestår vurderingen af landets faste ejendomme. Den grundværdi, der fremkommer ved SKATs vurdering af en fast ejendom, danner udgangspunkt for kommunens opkrævning af grundskyld på den pågældende ejendom. I det omfang kystnedbrydning måtte give anledning til en lavere ansættelse af grundværdien efter vurderingsloven, vil dette ved en uændret grundskyldspromille medføre en lavere grundskyld for grundejeren. Når en grund rammes af kystnedbrydning, kan denne efter omstændighederne blive genstand for en årsomvurdering pr. førstkommende 1. oktober, jf. vurderingslovens 33. Ved beregningen af grundskylden følger det af ejendomsskattelovens 26, stk. 2, at vurderingslovens ansættelser lægges til grund ved opgørelsen af det afgiftspligtige grundlag fra og med det første skatteår, der tager sin begyndelse i det andet kalenderår, der følger efter det, i hvilket vurderingen er foretaget. Bestemmelsen indebærer, at der er en forsinkelse mellem selve vurderingen, og det tidspunkt hvor vurderingen får betydning for grundskylden. Så længe en ejendom, der er vurderet af SKAT, har fået ansat en grundværdi, skal der som udgangspunkt betales grundskyld af denne grundværdi. Ejendomsskatteloven indeholder dog visse bestemmelser om fritagelse for grundskyld. Ejendomsskattelovens 7 indeholder bestemmelser om obligatorisk fritagelse for grundskyld, mens lovens 8 indeholder bestemmelser om fritagelse efter bevilling fra den relevante kommunalbestyrelse. Hverken ejendomsskattelovens 7 eller 8 indeholder bestemmelser om fritagelse for grunde, der er (delvist) forsvundne som følge af kystnedbrydning, og der findes heller ikke i øvrigt i ejendomsskatteloven særlig hjemmel til at fritage de pågældende grunde for grundskyld. Kommunalbestyrelsen kan alene fritage grunde for grundskyld, hvis der er hjemmel hertil i ejendomsskatteloven, jf. ejendomsskattelovens 30. Kommunerne er således med de gældende regler forpligtet til at opkræve fuld grundskyld på ejendomme ramt af kystnedbrydning, indtil en eventuel nedsættelse af grundværdien kan lægges til grund for beregningen af grundskyld Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Efter gældende ret vil en ejendomsvurdering foretaget pr. 1. oktober 2015 først få virkning på grundskylden fra og med Der vil således med de gældende regler være en forsinkelse på over et år fra SKATs nedsættelse af grundværdien, til denne nedsættelse får virkning for grundskylden. Da der desuden forinden kan være gået op til et år fra selve grunden er forsvundet, til grunden bliver omvurderet af SKAT, vil der samlet kunne gå ca. 2 år, før en kystnedbrydning slår igennem på beregningen af grundskyld. Med lovforslaget skabes der hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan fritage ejendomme, der er helt eller delvist forsvundet som følge af kystnedbrydning, for grundskyld. Med den nye bestemmelse får kommunerne mulighed for at fritage ejendomme for grundskyld allerede fra kystnedbrydningen er sket. Det vil ud fra omfanget af kystnedbrydningen på den pågældende grund være op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, om der skal ske hel eller delvis fritagelse for grundskyld. Bestemmelsen vil alene finde anvendelse i perioden fra kystnedbrydningen, indtil der foreligger en ny ejendomsvurdering efter vurderingsloven, jf. herom under pkt. 2.1, der kan lægges til grund for beregningen af grundskyld. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige I det omfang en kommune giver fritagelse for grundskyld, vil der være tale om et tab af provenu for kommunen. Anvendelse af den nye hjemmel til fritagelse indebærer dog alene en fremrykning på op til ca. 2 år af det tab af grundskyldsindtægter, som kommunen alligevel må antages at få, når der foreligger en ny vurdering af grundværdien. Der er videre tale om enkeltstående tilfælde, hvor ejendomme rammes af kystnedbrydning, og hvor kommunerne med den ny hjemmel kan give en fritagelse. De økonomiske konsekvenser for kommunerne, hvor disse yder fritagelse for grundskyld, vurderes derfor at være meget begrænsede.

3 3 De afgiftspligtige grundværdier indgår i den kommunale udligningsordning. Ved den foreløbige opgørelse af udligningen for et tilskudsår indgår et skøn for de afgiftspligtige grundværdier for tilskudsåret opgjort i maj i året forud for tilskudsåret. For de kommuner, der vælger at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de dertil hørende statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb, vil der ikke ske efterfølgende reguleringer heraf. For de kommuner, der vælger selvbudgettering, foretages der i året 2 år efter tilskudsåret en efterregulering af tilskuds- og udligningsbeløbene på grundlag af en endelig opgørelse af udskrivningsgrundlaget og de afgiftspligtige grundværdier for tilskudsåret. Det indebærer, at hvis en kommune vælger statsgaranti for et givet tilskudsår, vil en fritagelse indgå i beregningen af tilskuds- og udligningsbeløb for det pågældende år, hvis den er registreret senest i maj i året forud for tilskudsåret. Hvis en kommune derimod vælger selvbudgettering, vil en fritagelse under alle omstændigheder indgå i den endelige beregning af tilskuds- og udligningsbeløb for året, fordi den endelige beregning foretages i året 2 år efter tilskudsåret på grundlag af endelige opgørelser af udskrivningsgrundlaget og de afgiftspligtige grundværdier for tilskudsåret. Der vil være begrænsede administrative konsekvenser for kommunerne i forbindelse med at skulle tage stilling til et begrænset antal ansøgninger om grundskyldsfritagelse som følge af kystnedbrydning. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 18. februar 2015 til den 18. marts 2015 været sendt i høring hos følgende myndigheder, organisationer mv.: Advokatsamfundet, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, BDO Kommunernes Revision A/S, Boligselskabernes Landsforening, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Advokater, Danske Boligadvokater, Domstolsstyrelsen, Ejendomsforeningen Danmark, Ejerlejlighedernes Landsforening, Erhvervsstyrelsen, Foreningen Danske Revisorer, Fritidshusejerne, FSR danske revisorer, KL, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Parcelhusejernes Landsforening, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, SKAT, SRF Skattefaglig Forening, Statsforvaltningen og Vurderingsankenævnsforeningen. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 9. Sammenfattende skema Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Forslaget vurderes at have meget begrænsede økonomiske og administrative konsekvenser for kommunerne. Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Forholdet indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Det foreslås, at kommunalbestyrelsen kan fritage ejendomme for grundskyld, såfremt den finder det godtgjort, at

4 4 grunden helt eller delvist er forsvundet som følge af kystnedbrydning. Det følger af ejendomsskattelovens 8, stk. 1, at kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af de af bestemmelsen omfattede ejendomme. Denne bestemmelse indebærer, at det er valgfrit for kommunalbestyrelsen, om de omfattede ejendomme skal nyde fritagelse for grundskyld, ligesom det er valgfrit for kommunen om ejendommene, for så vidt de er omfattet af bestemmelsen, skal fritages helt eller delvist. Dernæst følger det af ejendomsskattelovens 8, stk. 2, at såfremt kun en del af de i stk. 1 omhandlede ejendomme opfylder betingelserne for fritagelse for grundskyld, kan fritagelse alene meddeles, for så vidt angår den del af grundværdien, der falder på denne del. Dette indebærer, at kommunalbestyrelsen kan fritage for så stor en del af grundværdien, som falder på den del af grunden, der er forsvundet som følge af kystnedbrydningen. Det skal bemærkes, at det med den foreslåede bestemmelse ikke pålægges kommunalbestyrelsen at foretage en ansættelse af grundværdien eller i øvrigt at agere vurderingsmyndighed. Kommunalbestyrelsen kan fritage for grundskyld i det omfang, kommunalbestyrelsen finder det godtgjort, at grunden er forsvundet som følge af kystnedbrydning. Det må stå kommunalbestyrelsen frit for, inden for lovgivningen og almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, at skønne, hvornår det findes godtgjort, at en ejendom er helt eller delvist omfattet af bestemmelsen. Kommunalbestyrelsen kan eksempelvis lægge vægt på fotografisk materiale indsendt af borgeren eller oplysninger om nye opmålinger af grunden, hvoraf det fremgår, at grunden er (delvist) forsvundet. Det bemærkes i forlængelse heraf, at en fordeling af grundværdien fra SKAT således ikke vil være nødvendig for gennemførelsen af hel eller delvis grundskyldsfritagelse efter den foreslåede bestemmelse, hvorfor vurderingslovens 33, stk. 2, ikke finder anvendelse i disse sager. Det foreslås med bestemmelsens 2. pkt., at kommunalbestyrelsens beslutning om fritagelse for grundskyld alene gælder, indtil en ny ansættelse kan lægges til grund ved opgørelsen af det afgiftspligtige grundlag, jf. lovens 26, stk. 2. Dette indebærer, at en ny ansættelse af grundværdien foretaget af SKAT skal lægges til grund ved den fremtidige opkrævning af grundskyld fra det tidspunkt, der følger af lovens 26, stk. 2. Fra dette tidspunkt bortfalder kommunalbestyrelsens beslutning om fritagelse for grundskyld efter bestemmelsen. På denne måde sikres det, at fritagelse for grundskyld efter den foreslåede bestemmelse alene har virkning i perioden, indtil SKATs nye ansættelse, der tager højde for kystnedbrydningen, kan lægges til grund for opkrævning af grundskylden. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende, jf. stk. 1, da loven skal have tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015, jf. stk. 2. Det foreslås videre, at lovændringen skal have virkning fra 1. januar 2015, jf. stk. 2. Lovændringen får dermed i begrænset omfang tilbagevirkende kraft til gunst for de berørte grundejere, som kommunalbestyrelsen beslutter at meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld. Det følger af ejendomsskattelovens 7, stk. 6, at når en ejendom ophører med at skulle betale grundskyld efter 7, sker det ved udgangen af det kvartal, hvori de omstændigheder, der begrunder fritagelsen, er indtrådt. Det er fast antaget i Økonomi- og Indenrigsministeriets praksis, at princippet i ejendomsskattelovens 7, stk. 6, også finder anvendelse på grundskyldsfritagelse efter 8. En fritagelse for grundskyld givet med hjemmel i den foreslåede 8, stk. 1, litra e, får således virkning ved udgangen af det kvartal, hvori de omstændigheder, der begrunder fritagelsen, er indtrådt, dog tidligst fra 1. januar Dette betyder, at ejendomme, der inden den 1. januar 2015 opfyldte betingelserne i den foreslåede 8, stk. 1, litra e, kan få grundskyldsfritagelse med tilbagevirkende kraft fra 1. januar For ejendomme, der rammes af kystnedbrydning efter den 1. januar 2015, får grundskyldsfritagelsen virkning ved udgangen af det kvartal, hvori kystnedbrydningen, der begrunder fritagelsen, har fundet sted.

5 5 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende ret Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om kommunal ejendomsskat, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. august 2013 foretages følgende ændring: 8. Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af: a) (Udelades) b) (Udelades) c) (Udelades) d) (Udelades) 1. I 8, stk. 1, indsættes som litra e: e) Ejendomme, hvor grunden er forsvundet som følge af kystnedbrydning. Fritagelsen gælder dog alene, indtil en ny ansættelse kan lægges til grund ved opgørelsen af det afgiftspligtige grundlag, jf. 26, stk Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. januar 2015.

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven (Vurderingerne i 2013-2015 og tinglysningsafgift af handelsprisen)

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven (Vurderingerne i 2013-2015 og tinglysningsafgift af handelsprisen) 1 Skatteministeriet J. nr. 13-5380634 Udkast Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven (Vurderingerne i 2013-2015 og tinglysningsafgift af handelsprisen) 1 I lov om vurdering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2013-14 Fremsat den 4. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Henstand med exitskat ved selskabers overførsel

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.)

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) [1] Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0079 Udkast Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) 1 I lov om vurdering af landets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Forslag. Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-311-0015 Udkast (X) September 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-311-0015 Udkast (X) September 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 252 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-311-0015 Udkast (X) September 2008 Forslag til Lov om ændring af ejendomsværdiskatteloven og ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. til. (Vurderingerne i årene 2015 og 2016)

Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. til. (Vurderingerne i årene 2015 og 2016) Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingerne i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af forældelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2014-15. Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2014-15. Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 15-1455984 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 15-1455984 Udkast Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 53 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-1455984 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 14 Bilag 4 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 14 Bilag 4 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 14 Bilag 4 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om ferie (Ændrede regler for optjening af sygeferiegodtgørelse og fællesopkrævning for visse arbejdsgivere af betalingen

Læs mere

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3.

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 257 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af satser for revalideringsydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om planlægning

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om planlægning NOTAT Dato: 22. april 2015 Kontor: Landdistrikter Sagsnr.: 2012-3987 Dok id: 483913 Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om planlægning (Benyttelse af helårsboliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere