KONDENSERENDE GASKEDEL WGB C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk"

Transkript

1 KONDENSERENDE GASKEDEL WGB C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A

2 Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning Denne vejlednings indhold Anvendte symboler Til hvem henvender denne vejledning sig? Sikkerhed Forskriftsmæssig anvendelse Generelle sikkerhedsinstruktioner CE-godkendelse Generelle informationer Krav til opstillingsstedet Korrosionsbeskyttelse Krav til anlægsvandet Før idrifttagningen Kontrollere vandtryk Kontrollere varmtvandsbeholder Oversigt over kondenserende gaskedel Oversigtstegning Betjening Betjeningselementer Symboler Betjening Idrifttagning Kontrollere vandtryk Indkobling Temperaturer for opvarmning og varmt brugsvand Individuelt tidsprogram Programmering Fremgangsmåde ved programmeringen Ændring af parametre Indstillingstabel Programmering af funktioner Fejl - årsager - løsninger Fejltabel Fejlkodetabel Servicekodetabel Efterfyldning af vand Rengøring og service Rengøring Vedligeholdelse Standsning af drift Aftapning af anlægsvand Energispareråd Korrekt opvarmning Opvarmning af brugsvand BAXI A/S

3 Om denne vejledning 1. Om denne vejledning 1.1 Denne vejlednings indhold Læs denne vejledning grundigt før apparatet tages i brug! Indholdet i denne vejledning er en vejledning om betjeningen af kondenserende gaskedler i serien WGB C og WBS 15 C til opvarmning og varmt brugsvand. Her er en oversigt over yderligere dokumenter, som hører til dette varmeanlæg. Gem alle dokumenter i nærheden af gaskedlen! Dokumentation Indhold Henvender sig til Teknisk information Planlægningsdokumenter Planlægger, ejer Funktionsbeskrivelse Tekniske data el-diagrammer Standard og ekstra udstyr Anvendelseseksempler Udskrivningstekster Installationshåndbog udvidede informationer Forskriftsmæssig anvendelse Vvs-installatør Tekniske data/eldiagram Forskrifter, standarder, CE Oplysninger om opstillingsstedet Anvendelseseksempler standardanvendelse Idrifttagning, betjening og programmering Vedligeholdelse Betjeningsvejledning Programmerings- og hydraulikhåndbog Idrifttagning Betjening Brugerindstillinger/programmering Fejltabel Rengøring/vedligeholdelse Oplysninger vedr. energibesparelser Indstillingstabel inklusive alle parametre og forklaringer Yderligere anvendelseseksempler Ejer Vvs-installatør Kort vejledning Kort vejledning til betjeningen Ejer Servicehæfte Protokol over udført servicearbejde Ejer Tilbehør Installation Vvs-installatør, Betjening ejer WGB C, WBS 15 C 3

4 Om denne vejledning 1.2 Anvendte symboler Fare! Hvis advarslen ikke overholdes, er der fare for liv og lemmer. Fare for elektrisk stød! Hvis advarslen ikke overholdes er der fare for liv og lemmer på grund af elektricitet. OBS! Hvis advarslen ikke overholdes er der fare for miljø og anlæg. Oplysning/tip: Her kan findes baggrundsinformation og gode råd. Henvisning til ekstra information i andre dokumenter. 1.3 Til hvem henvender denne vejledning sig? Denne betjeningsvejledning henvender sig til varmeanlæggets ejer/bruger. 4 BAXI A/S

5 Sikkerhed 2. Sikkerhed Fare! Det er vigtigt at være opmærksom på følgende sikkerhedsoplysninger! Ellers kan det medføre fare for dig selv og andre. 2.1 Forskriftsmæssig anvendelse De kondenserende gaskedler i serien WGB C og WBS 15 C skal anvendes som varmeproducerende enheder i vand-varmeanlæg iht. Gasreglementet, Bygningsreglementet, Vandnormen, Arbejdstilsynets forkrifter m.v. 2.2 Generelle sikkerhedsinstruktioner Fare! Vær opmærksom på de på gaskedlen anbragte advarsler. En ukyndig betjening af gaskedlen kan føre til alvorlige skader. Første opstart, indstilling, service og rengøring af gaskedler må kun udføres af en kvalificeret vvs-installatør! Ved skader på varmeanlægget må anlægget ikke anvendes. Udskiftning af beskadigede dele må kun foretages af en vvs-installatør. Anvendelse af ekstra udstyr skal være i overensstemmelse med de tekniske regler og skal være godkendt i forbindelse med denne gaskedel af producenten. Der må kun anvendes originale reservedele. Forbindelser, som er forseglet med skruesikring, må ikke åbnes eller ændres af en ikke-fagmand! Forseglingerne er et bevis på, at der ikke er blevet ændret på forskruninger, som er vigtige for at anlægget fungerer korrekt. Hvis forseglingerne er beskadigede, bortfalder garantien! Man må ikke selv foretage ombygninger eller ændringer på gaskedlen, da det kan være til fare for personer og føre til skader på apparatet. Hvis dette ikke overholdes, bortfalder anlæggets godkendelse! Aftræks- og ventilationsåbninger må ikke blokeres eller lukkes. Der må ikke opbevares eksplosive eller let antændelige materialer i umiddelbar nærhed af anlægget. Fare ved gaslugt! Brug ingen elektriske kontakter eller telefon i tilfælde af gaslugt! Udluft straks rummene og luk for gasstophanen. Tilkald. aut. vvs-installatør. Forgiftningsfare! Vandet fra varmeanlægget må aldrig anvendes som drikkevand! Det er forurenet på grund af aflejringer. Frostsikring! Ved risiko for frost må varmeanlægget ikke slås fra, men skal køre videre med åbne radiatorventiler som minimum på sparefunktion.kun hvis der ved frost ikke kan opvarmes, skal anlægget udkobles og kedel, varmtvandsbeholder og radiatorer tømmes. Når anlægget er tømt, skal kedlen sikres mod utilsigtet indkobling. WGB C, WBS 15 C 5

6 Sikkerhed OBS! Gaskedlen må kun opstilles i rum med ren forbrændingsluft. Der må under ingen omstændigheder komme fremmede stoffer som f.eks. blomsterstøv ind gennem indsugningsåbningerne! Sikkerhedsventilens afblæsningsrør skal altid stå åben, således at der af sikkerhedsmæssige grunde kan løbe vand ud under opvarmningen. Det skal fra tid til anden kontrolleres at sikkerhedsventilen fungerer korrekt. 2.3 CE-godkendelse CE-godkendelsen betyder, at de kondenserende gaskedler i serien WGB C og WBS 15 C opfylder kravene i gasdirektiv 90/396/ EØF, lavspændingsdirektivet 73/23/EØF samt rådets direktiv 89/ 336/EØF (elektromagnetisk kompatibilitet, EMC) om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner. Sikkerhedskravene iht. direktiv 89/336/EØF betragtes kun som overholdt, hvis kedlen benyttes til de angivne formål. Omgivelsesbetingelserne iht.en skal overholdes. Kedlen må kun indkobles med en korrekt monteret afskærmning. Det skal ved regelmæssig kontrol (f.eks. en gang om året) sikres, at kedlerne er jordforbundet korrekt. Ved udskiftning af apparatdele må der kun anvendes de af producenten foreskrevne originale dele. Gaskedlerne opfylder de grundlæggende krav til virkningsgrad iht. direktiv 92/42/EØF som kondenserende gaskedel. 6 BAXI A/S

7 Generelle informationer 3. Generelle informationer 3.1 Krav til opstillingsstedet 3.2 Korrosionsbeskyttelse Opstillingsstedet skal være tørt og frostfrit (0 C til 45 C). Når gas-apparatet er i brug må de foreskrevne mininumsafstande (se Installationshåndbog) ikke ændres. Foranstaltninger til forsyning af apparatet med forbrændingsluft og til røggasaftræk må kun ændres efter aftale med vvs-instllatøre. Dertil hører: at gøre opstillingsrummet mindre isætning af fugede vinduer og yderdøre at afdække skorstenene På aftræksstudsen på oversiden af apparatet sidder der kontrolåbningerne til vvs-instllatøren. Kontrolåbningerne skal altid være frit tilgængelige. Ved ønske om at dække gaskedlen eller varmtvandsbeholderen med skabslåger skal de først tale med vvs-installatøren, som kender de relevante forskrifter. OBS! Forbrændingsluften skal ved rumluftafhængig drift være fri for korrosive bestanddele - især fluor- og klorholdige dampe, som f.eks. findes i opløsnings- og rengøringsmidler, drivgasser osv. Ved tilslutning af gulvvarmesystemer med kunststofrør, som ikke har diffusionsspærre iht. DIN 4726, skal anlægget forsynes med varmeveksler til systemadskillelse. 3.3 Krav til anlægsvandet For at undgå korrosionsskader på varmeanlæg skal der anvendes vand af drikkevandskvalitet til opvarmning under hensyntagen til kravene i den tyske retningslinie VDI 2035 Undgåelse af skader i vandvarmeanlæg. Der må ikke anvendes kemiske tilsætningsstoffer. 3.4 Før idrifttagningen Vejledning via vvs-installør Vent med at anvende apparatet til vvs-installatøren har givet en udførlig vejledning i brugen af den. Det er vvs-installatørens pligt at: vise dig alle gasapparatets sikkerhedsindretninger samt forklare deres funktion informere om alle kontrolforanstaltninger, som ejeren selv skal foretage informere om service- og rengøringsarbejde, som kun må udføres af en vvs-installatør informere om lokale forskrifter vedr. drift af varmeanlægget Vær sikker på, at vvs-installatøren har givet dig alle de nødvendige papirer: Betjeningsvejledning Installationshåndbog WGB C, WBS 15 C 7

8 Generelle informationer Betjeningsvejledninger til det anvendte tilbehør Kort vejledning Servicehæfte Udfyldt tjekliste for første ibrugtagning samt bekræftelse med retsbindende underskrift fra vvs-installatøren: Der er kun blevet anvendt godkendte komponenter, som er i overenstemmelse med respektive standarder. Alle anlægsdele er blevet monteret iht. producentens angivelser. Gem altid de tilhørende papirer i nærheden af gasapparatet og det pågældende tilbehør. 3.5 Kontrollere vandtryk Kontrol af vandvarmeanlæggets vandtryk. Hvis vandtrykket er for lavt, skal varmeanlægget efter-fyldes (den maks. værdi markeres på manometeret af vvs-installatøren). 3.6 Kontrollere varmtvandsbeholder Varmtvandsbeholderen skal være fyldt med vand. Desuden skal der kunne tilføres koldt vand. 8 BAXI A/S

9 Oversigt over kondenserende gaskedel 4. Oversigt over kondenserende gaskedel 4.1 Oversigtstegning i 1 1 Dæksel til betjeningspanel 4 Aftræksstuds med kontrolåbninger 2 Betjeningsenhed 5 Hurtigudlufter 3 Kort vejledning i lomme Alle yderligere tekniske data, mål og forbindelsesdiagrammer kan findes i Installationshåndbogen. WGB C, WBS 15 C 9

10 Betjening 5. Betjening 5.1 Betjeningselementer Fig.1: Betjeningselementer Funktionsknap for varmtvandsopvarmning Funktionsknap for opvarmning Regulerings- Betjeningsenhed ESC-knap (afbryde) Kedeltemperatur Display OK-knap (bekræfte) Skorstensfejerknap Infoknape Drejeknap Driftskontakt Reset-knap Fyringsautomat Manometer 10 BAXI A/S

11 Betjening 5.2 Symboler Abb 2: Symboler i displayet De viste symbolers betydning INFO PROG ECO Opvarmning til ønsket komforttemperatur Opvarmning til ønsket reduceret temperatur Opvarmning til ønsket frostsikringsstemperatur Igangværende proces Brænder aktiv Feriefunktion aktiv Referer til varmekreds 1 eller 2 Servicemelding Fejlmelding Infomenu aktiv Programmeringsmenu aktiv Opvarmning udkoblet (ECO-funktion aktiv) WGB C, WBS 15 C 11

12 Betjening 5.3 Betjening Indstille opvarmning Med funktionsknappen opvarmning skiftes mellem opvarmningsfunktionerne. Den valgte indstilling vises med en bjælke under det pågældende symbol. Auto Automatisk drift Opvarmning iht. tidsprogram Ønskede temperaturer eller iht. tidsprogram Beskyttelsesfunktioner (anlægsfrostbeskyttelse, overtemperaturbeskyttelse) aktiv Sommer/vinterautomatik (automatisk skift mellem varmedrift og vintertemperatur fra en bestemt udetemperatur) Dags-temperaturbegrænsningsautomatik aktiv Konstant drift eller Opvarmning uden tidsprogram Beskyttelsesfunktion aktiv Beskyttelsesdrift Ingen opvarmning Sommer-/vinterautomatik ikke aktiv ved konstant drift med komforttemperatur Dags-temperaturbegrænsningsautomatik ikke aktiv ved konstant drift med komforttemperatur Temperatur efter frostbeskyttelse Beskyttelsesfunktion aktiv Sommer/vinter-omstillingsautomatik aktiv Dags-temperaturbegrænsningsautomatik aktiv Indstilling af varmtvandsdrift Indkoblet: Brugsvandet opvarmes iht. det valgte program. Udkoblet: Opvarmningen af brugsvandet er deaktiveret. 12 BAXI A/S

13 Betjening Indstilling af ønsket rumtemperatur Ønsket komforttemperatur Den ønskede komforttemperatur indstilles direkte med drejeknappen til en højere (+) eller lavere (-) temperatur. Reduceret temperatur Den reducerede temperatur indstilles på følgende måde: Tryk på OK-knappen Vælg varmekreds Vælg parameteren reduceret-temperatur Indstil den ønskede temperatur med drejeknappen Bekræft ved endnu en gang at trykke på OK-knappen Ved at aktivere funktionsknappen varmekreds hopper man fra programmerings- og info-menuen tilbage til grundmenuen. Visning af informationer Ved at trykke på info-knappen kan man aflæse forskellige temperaturer og meddelelser, bl.a.: Rum- og udetemperatur Fejl- og servicemeldinger Hvis der ingen fejl forekommer, og der ingen servicemeddelelser er, vises disse informationer ikke. Fejlmelding Hvis fejlsymbolet vises i displayet, er der fejl på anlægget. Ved at trykke på informationsknappen kan der hentes flere oplysninger om fejlen (se Fejlkodetabel). Servicemelding Hvis servicesymbolet vises i displayet, er der en servicemelding eller anlægget er indstillet på en specialfunktion. Ved at trykke på informationsknappen kan der hentes flere oplysninger (se Servicekodetabellen). Servicemeldingen er ikke aktiveret i fabriksindstillingen. Skorstensfejerfunktion Med skorstensfejerknappen aktiveres og deaktiveres skorstensfejerfunktionen. Den aktiverede specialfunktion vises med symbolet i displayet. WGB C, WBS 15 C 13

14 Idrifttagning 6. Idrifttagning Fare! Første idrifttagning må kun foretages af en autoriseret vvsinstallatør! Vvs-installatøren kontrollerer om rørene er tætte, og at alle regulerings-, styrings- og sikkerhedsindretninger fungerer korrekt, og han måler forbrændingsværdierne. Ved en usagkyndig udførelse er der fare for alvorlig skader på personer, miljø og materiel! OBS! Ved kraftig støvdannelse, som f.eks. ved igangværende byggearbejde, må gaskedlen ikke anvendes. Kedlen kan tage skade! 6.1 Kontrollere vandtryk 6.2 Indkobling OBS! Før du tænder skal du kontrollere på monometeret om vandtrykket er tilstrækkeligt. Trykket skal ligge på ca. 1,5 bar. Under 0,5 bar: Fyld vand på (se side 29). Over 2,5 bar: Gaskedlen må ikke indkobles. Kontroller sikkerhedsventilen. Tap vandet (se side 32). Skoldningsfare! Der kan i kort tid komme varmt vand ud af sikkerhedsventilens afblæsningsrør. 1. Tænd for nødafbryderen 2. Åbn for gas-afspærringsanordningen 3. Åbn dækslet på kedlens betjeningspanel og tænd for driftskontakten 4. Med funktionsknappen for varmedrift vælges funktionen Automatisk drift på Auto betjeningsenheden. 5. Indstil den ønskede rumtemperatur på betjeningsenhedens drejeknap 14 BAXI A/S

15 Idrifttagning 6.3 Temperaturer for opvarmning og varmt brugsvand Ved indstilling af temperaturer for opvarmning og varmt brugsvand skal oplysningerne i afsnittet Programmering og indstilling følges. Det anbefales at indstille brugsvandstemperaturen på 55 C. 6.4 Individuelt tidsprogram Med standardinstillingerne kan gaskedlen startes op uden yderligere indstillinger. For indstilling af f.eks. et individuelt tidsprogram følg afsnittet Programmering og indstilling. WGB C, WBS 15 C 15

16 Programmering 7. Programmering 7.1 Fremgangsmåde ved programmeringen Fig.3: Valg af indstillingsmenuer og menupunkter Valg af indstillingsmenu og menupunkter for slutbruger og vvs-installatører foretages ved hjælp af følgende grafik: Kedeltemperatur Grundindstilling Tryk på Info-knap på infoknappen, til slutbrugermenuen vises i displayet Indstillingsmenu: Menupunkter: Slutbruger (E) Idrifttagning (I) inkl. slutbruger (E) Fagmand (F) inkl. slutbruger (E) og idrifttagning (I) OEM indeholder alle andre indstillingsmenuer og er beskyttet med et password. Klokkeslæt og dato Betjeningsenhed Tidsprogram varmekreds 1 Tidsprogram varmekreds 2 Tidsprogram 3/VKP Tidsprogram 4/VV Ferie varmekreds 1 Ferie varmekreds 2 Varmekreds 1 Varmekreds 2 Brugsvand Kedel Solar Bufferbeholder Varmtvandsbeholder Direkte ladning af brugsvand Konfiguration LPB Fejl Vedligeholdelse/service Diagnose varmeprod. enhed Diagnose varmeafgiv. enhed Afhængig af valget af indstillingsmenuer og programmering er ikke alle menupunkter synlige 16 BAXI A/S

17 Programmering 7.2 Ændring af parametre Indstillinger, som ikke ændres direkte via panelet, skal foretages i indstillingsmenuen. Den principielle programmeringsprocedure vises efterfølgende i form af indstilling af klokkeslæt og data. Grundindstilling: Kedeltemperatur tryk på. Med vælges menupunktet Klokkeslæt og dato. Klokkeslæt og dato Betjeningsenhed Bekræft med. vælges menupunktet Timer/mi- Med nutter. Klokkeslæt og dato Timer/minutter Bekræft med. Med 15). indstilles antal timer (f.eks. kl. Klokkeslæt og dato Timer/minutter Bekræft med. Med indstilles antal minutter (f.eks. 30 minutter). Klokkeslæt og dato Timer/minutter WGB C, WBS 15 C 17

18 Programmering Bekræft med. Klokkeslæt og dato Timer/minutter Tryk på varmekredsfunktionsknappen, for at vende tilbage til grundmenuen Kedeltemperatur Ved at trykke på ESC-knappen skiftes automatisk tilbage til den forrige menu, uden at de indtastede værdier gemmes. Hvis der ikke indtastes noget i 8 minutter, skiftes automatisk tilbage til grundmenuen, uden at de indtastede værdier gemmes. 18 BAXI A/S

19 Programmering 7.3 Indstillingstabel Tabel 1: Indstilling af parametre Funktion Ikke alle i displayet viste parametre kan findes i indstillingstabellen. Alt efter anlæggets konfiguration vises ikke alle de i indstillingstabellen anførte parametre i displayet. For at komme til indstillingsmenuen slutbruger (E), tryk på OKknappen. Prog.- nr. Indstillingsmenu 1) Standardværdi Klokkeslæt og dato Timer / minutter 1 E 00:00 (h/min) Dag / måned 2 E dag / måned År 3 E 2004 (år) Betjeningsenhed Sprog 20 E Tysk Tidsprogram varmekreds 1 Forvalg ma - sø 500 E ma - sø ma-sø ma-fr lø-sø ma ti ons to fr lø sø 1. fase on 501 E 06:00 (h/min) 1. fase off 502 E 22:00 (h/min) 2. fase on 503 E --:-- (h/min) 2. fase off 504 E --:-- (h/min) 3. fase on 505 E --:-- (h/min) 3. fase off 506 E --:-- (h/min) Standardværdier 516 E nej nej ja Tidsprogram varmekreds 2 Parametre kun synlig, hvis varmekreds 2 installeret! Forvalg ma - sø 520 E ma - sø ma-sø ma-fr lø-sø ma ti ons to fr lø sø 1. fase on 521 E 06:00 (h/min) 1. fase off 522 E 22:00 (h/min) 2. fase on 523 E --:-- (h/min) 2. fase off 524 E --:-- (h/min) 3. fase on 525 E --:-- (h/min) 3. fase off 526 E --:-- (h/min) Standardværdier 536 E nej nej ja Tidsprogram 3 / P Forvalg ma - sø 540 E ma - sø ma-sø ma-fr lø-sø ma ti ons to fr lø sø 1. fase on 541 E 06:00 (h/min) Ændret værdi WGB C, WBS 15 C 19

20 Programmering Funktion Prog.- nr. Indstillingsmenu 1) Standardværdi 1. fase off 542 E 22:00 (h/min) 2. fase on 543 E --:-- (h/min) 2. fase off 544 E --:-- (h/min) 3. fase on 545 E --:-- (h/min) 3. fase off 546 E --:-- (h/min) Standardværdier 556 E nej nej ja Tidsprogram 4/BV Forvalg ma - sø 560 E ma - sø ma-sø ma-fr lø-sø ma ti ons to fr lø sø 1. fase on 561 E 06:00 (h/min) 1. fase off 562 E 22:00 (h/min) 2. fase on 563 E --:-- (h/min) 2. fase off 564 E --:-- (h/min) 3. fase on 565 E --:-- (h/min) 3. fase off 566 E --:-- (h/min) Standardværdier 576 E nej nej ja Ferie varmekreds 1 Start 642 E (dag.måned) Slut 643 E (dag.måned) Driftsniveau frostsikring reduceret 648 E Frostsikring Ændret værdi Ferie varmekreds 2 Parametre kun synlig, hvis varmekreds 2 installeret! Start 652 E (dag.måned) Slut 653 E (dag.måned) Driftsniveau 658 E reduceret Frostsikring reduceret Varmekreds 1 Ønsket komforttemperatur 710 E 20.0 C Ønsket reduceret temperatur 712 E 16.0 C Ønsket frostsikringstemperatur 714 E 10.0 C Varmekurve hældning 720 E 1.50 Sommer-/vintertemperaturgrænse 730 E 20 C Varmekreds 2 Ønsket komforttemperatur 1010 E 20.0 C Ønsket reduceret temperatur 1012 E 15.0 C Ønsket frostsikringstemperatur 1014 E 16.0 C Varmekurve hældning 1020 E 1.50 Sommer-/vintertemperatur 1030 E 20 C Brugsvand Ønsket temperatur 1610 E 55 C 20 BAXI A/S

21 Programmering Funktion Fejl SW diagnosekode 6705 E FA fase fejlsted E Vedligeholdelse/ service Melding 7001 E 0 Kvitter melding 7010 E 0 Diagnose varmeproducerende enhed De viste værdier kan ikke ændres! Driftstimer solar nyttevirkning 8530 E 0 h Infoværdier Fejlmelding 6700 E SW diagnosekode 6705 E Melding 7001 E Reguleringsstop ønsket værdi 7145 E % Gulv aktuel ønsket temperatur E - C Gulv dag aktuel E 0 Rumtemperatur 8741 E - C Min. rumtemperatur E - C Maks. rumtemperatur E - C Kedeltemperatur 8310 E - C Brugsvandstemperatur E - C Solfangertemperatur E 0 C Udetemperatur 8700 E - C Rumtemperatur 1 E - C Ønsket rumtemperatur E - C Rumtemperatur 2 E - C Ønsket rumtemperatur E - C Driftsvisning FA 8362 E 1) E = slutbruger Prog.- nr. Indstillingsmenu 1) Standardværdi Ændret værdi WGB C, WBS 15 C 21

22 Programmering 7.4 Programmering af funktioner Klokkeslæt og dato Reguleringen har et årsur med mulighed for indstilling af klokkeslæt, dag/måned og år. For at varmeprogrammerne kan køre iht. den indstillede programmering, skal klokkeslæt og dato først indstilles korrekt. Trin Funktion 1 Hent indstillingsmenuen Slutbruger. 2 Hent Klokkeslæt og dato (prog.-nr. 1). 3 Hent Timer og minutter. 4 Indstil timeantal. 5 Indstil minutantal. 6 Hent Dag/måned (prog.-nr. 2). 7 Indstil måned. 8 Indstil dag. 9 Hent år (prog.-nr. 3). 10 Indstil år. 11 Funktionsknap varmekreds Forlad programmeringsmenuen. 22 BAXI A/S

23 Programmering Tidsprogrammer Der kan indstilles op til 3 varmefaser pr. varmekreds, som er aktive på de under forvalg af tidsprogram indstillede dage.i varmefaserne opvarmes til den indstillede komforttemperatur. Uden for varmefaserne opvarmes til den indstillede reducerede temperatur. Før et tidsprogram indstilles, skal de enkelte dage (ma, ti, osv.) eller grupper af dage (ma - sø, ma - fr, lø - sø) vælges, hvor tidsprogrammet skal være aktivt. Trin Funktion 1 Hent indstillingsmenuen Slutbruger. 2 Hent tidsprogram varmekreds 1, tidsprogram varmekreds 2, tidsprogram 3/VKP eller tidsprogram/bv. 3 Hent forvalg ma - sø (prog.-nr. 500, 520, 540, 560). 4 Vælg enkelte dage eller grupper 5 Hent 1. fase on (prog.-nr. 501, 521, 541, 561). 6 Indstil indkoblingstid. 7 Hent 1. fase off. (prog.-nr. 502, 522, 542, 562). 8 Indstil udkoblingstid. 9 Foretag indstillingerne for varmefase 2 og 3 på samme måde. 10 Funktionsknap for varmekreds Forlad programmeringsmenuen. Ind- og udkoblingstiderne kan indstilles i impulser på 10 minutter. Tidsprogrammerne er kun aktive i programmet automatisk drift. Ved anvendelse af fjernbetjeningen overskrives varmeprogrammets indstillinger. Ferieprogrammer Med ferieprogrammerne kan varmekredsene indstilles til et valgbart driftsniveau under bestemte ferieperioder (frostsikring eller reduceret temperatur). Trin Funktion 1 Hent indstillingsmenuen Slutbruger. 2 Hent ferie varmekreds 1 eller ferie varmekreds 2. WGB C, WBS 15 C 23

24 Programmering 3 Hent start (prog.-nr. 642, 652). 4 Indstil måned. 5 Indstil dag. 6 Hent slut (prog.-nr. 643, 653). 7 Indstil måned. 8 Indstil dag. 9 Hent driftsniveau (prog.-nr. 648, 658). 10 Vælg driftsniveau (frostsikring eller reduceret). 11 Funktionsknap for varmekreds Forlad programmeringsmenuen. Ferieprogrammerne er kun aktive i programmet automatisk drift. Ønskede rumtemperaturer De ønskede rumtemperaturer for komforttemperatur, reduceret temperatur (sænkning af rumtemperaturen i de sekundære brugstider som f.eks. om natten eller ved fravær) og for frostsikringstemperatur (forhindrer en for kraftig sænkning af rumtemperaturen) kan indstilles uafhængigt for varmekredsene. Trin Funktion 1 Hent indstillingsmenuen Slutbruger. 2 Hent Varmekreds 1 eller varmekreds 2. 3 Hent komforttemperatur (prog.-nr. 710, 1010). 4 Indstil komforttemperaturen. 5 Hent reduceret temperatur (prog.-nr. 712, 1012). 6 Indstil den ønskede reducerede temperatur. 7 Hent frostsikringstemperatur (prog.-nr. 714, 1014). 8 Indstil frostsikringstemperatur. 9 Funktionsknap for varmekreds Forlad programmeringsmenuen. 24 BAXI A/S

25 Programmering Tilpasning af varmeanlæggets opvarmningsfunktion Den udetemperaturafhængige automatiske indstilling af fremløbstemperaturen foregår iht. hældningen på gaskedlens varmekurve. Denne forudindstilles, når vvs-installatøren starter varmeanlægget op (grundindstilling: 1,5). Her gælder: Jo koldere udetemperaturen er, jo højere er fremløbstemperaturen. Den fremløbstemperatur, der er nødvendig for at opnå en bestemt rumtemperatur, er afhængig af varmeanlægget og bygningens varmeisolering. Hvis du nu finder ud af, at den producerede varme ikke svarer til dine behov, kan du ændre varmekurven. En nøjagtig tilpasning af dit anlægs varmefunktion opnår du ved trinvist at hæve eller sænke varmekurven. C ,5 3 2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0, C Eksempel: Varmekurvens hældning er indstillet til 1,5. Udetemperaturen er 0 C: Gaskedlen varmer op med en fremløbstemperatur på ca. 50 C for at nå en rumtemperatur på 20 C. Du synes alligevel, at det er for koldt. Stil varmekurven på 2. Gasapparatet varmer nu op til en fremløbstemperatur på ca. 60 C for at nå den indstillede rumtemperatur på 20 C. Gå trinvist frem ved indregulering af varmekurven, indtil du når det resultat, du synes er mest behageligt. Varmeanlæg er træge! Vent derfor nogle dage, før du regulerer varmekurven yderligere. Trin Funktion 1 Hent indstillingsmenuen Slutbruger. 2 Hent Varmekreds 1 eller varmekreds 2. WGB C, WBS 15 C 25

26 Programmering 3 Hent varmekurve hældning (prog.-nr. 720, 1020). 4 Indstil varmekurvens hældning. 5 Funktionsknap for varmekreds Forlad programmeringsmenuen. Sommer-/vinter varmegrænse Ved den indstillede temperatur for sommer-/vintervarmegrænsen skifter opvarmningen til sommer- eller vinterdrift. Ved ændring af temperaturen forkortes eller forlænges årets varmefaser. En forhøjelse af temperaturen medfører, at der skiftes før til vinterdrift og senere til sommerdrift. En sænkning af temperaturen medfører, at der skiftes senere til vinterdrift; omskiftning til sommerdrift vil ske tidligere. Trin Funktion 1 Hent indstillingsmenuen Slutbruger. 2 Hent Varmekreds 1 eller varmekreds 2. 3 Hent sommer-/vintervarmegrænse (prog.-nr. 730, 1030). 4 Indstil temperaturen. 5 Funktionsknap for varmekreds Forlad programmeringsmenuen. 26 BAXI A/S

27 Programmering Brugsvandstemperatur Med den ønskede brugsvandstemperatur indstiller du, hvor varmt brugsvandet skal opvarmes til normal brug (f.eks. 55 C). Trin Funktion 1 Hent indstillingsmenuen Slutbruger. 2 Hent brugsvand. 3 Hent ønsket temperatur (prog.-nr. 1610). 4 Indstil ønsket brugsvandstemperatur. 5 Funktionsknap for varmekreds Forlad programmeringsmenuen. Diagnose varmeproducerende enhed Forskellige kedelparametre til diagnoseformål. Trin Funktion 1 Hent indstillingsmenuen Slutbruger. 2 Hent diagnose varmeproducerende enhed. 3 Hent vandtryk, driftsvisning FA eller driftstimer solar nyttevirkning (prog.-nr ). 4 Funktionsknap for varmekreds Forlad programmeringsmenuen. WGB C, WBS 15 C 27

28 Fejl - årsager - løsninger 8. Fejl - årsager - løsninger 8.1 Fejltabel Fejl Årsag Løsning Kedlen starter ikke. Ingen strøm på gaskedlen. Kontroller driftskontakten på gaskedel, hovedafbryder og sikring. Rumtemperatur passer ikke Ikke tilstrækkelig gastilførsel. Ingen varmekrav fra varmeanlæg og varmt brugsvand. Dag/klokkeslæt forkert indstillet. Udetemperatur sommer/vinteromstilling nået. De ønskede temperaturer er indstillet forkert. Indstillingerne er blevet overskrevet af fjernbetjeningen under automatisk drift. Kontroller hovedafspærringshanen på gaskedlen og åbn den evt. lidt mere. Står funktionsvælgeren på AU- TO? Ret dag/klokkeslæt på betjeningsenheden. Udetemperatur sommer/vinteromstilling ændres, varmekurve ændres eller sættes på konstant drift. Kontroller de indstillede temperaturer Ret indstillingerne. Brugsvandet bliver ikke varmt Varmeprogrammet passer ikke Den ønskede brugsvandstemperatur indstillet for lavt. Brugsvandsdrift ikke aktiveret. Kontroller ugedag, klokkeslæt og dato og ret om nødvendigt. Ret varmeprogrammet Kontroller den instillede brugsvandstemperatur og sæt den om nødvendigt op. Aktiver brugsvandsdrift. Fejludkobling Se Fejlkodetabel Indkobles Ved gentagen udkobling, kontakt en vvs-installatør 28 BAXI A/S

29 Fejl - årsager - løsninger 8.2 Fejlkodetabel Efterfølgende vises et udtog af fejlkodetabellen. Hvis der vises yderligere fejlkoder, kontakt vvs-installatøren., Fejlkode Fejlbeskrivelse Forklaringer/årsager Kortslutning/afbrydelse af udetemperaturføleren Kortslutning/afbrydelse af varmtvandsføleren Appararet er overophedet, sikkerhedstemperaturbegrænseren har udkoblet Pumpe defekt eller termostatventiler lukket, overkogssikringen er udløst Kontroller ledning til udetemperaturføleren Kontakt vvs-installatør Kontroller ledning til varmtvandsføleren Kontakt vvs-installatør Lad apparatet afkøle og start igen med reset knappen Hvis fejlen optræder igen, kontakt vvs-installatør Åbn termostatventiler Hvis fejlen optræder igen, kontakt vvs-installatør 119 Vandmangelsikring har koblet fra Kontroller vandtrykket; hvis det er for lavt, påfyld vand Styrings- og reguleringsenhed låst Mulige årsager: gasmangel, ingen tænding Kedlen er låst Mulige årsager: for lav vandcirkulationsmængde, pumpe arbejder ikke, luft i anlægget Tænd for kedlen igen med reset knappen Ved propangas: kontroller om tanken er fyldt Hvis fejlen optræder igen, kontakt vvs-installatør Udluft radiatorer Kontroller vandtrykket; hvis det er for lavt, påfyld vand Ved propangas: kontroller om tanken er fyldt Tænd for kedlen igen med reset knappen 180 Skorstensfejerfunktion aktiv Deaktiver skorstensfejerfunktionen 8.3 Servicekodetabel Servicekoder Servicebeskrivelse 1 Brænderens driftstimer overskredet 2 Antal brænderstart overskredet 3 Serviceinterval overskredet 8.4 Efterfyldning af vand Der må kun påfyldes vand af drikkevandskvalitet. Der må ikke anvendes kemiske tilsætningsstoffer. I tilfælde af tvivl kontakt din vvs-installatør. Så der ikke trænger luft ind i varmeanlægget: Før slangen tilsluttes, åbn forsigtigt for vandhanen, indtil slangen er helt fyldt med vand. Sørg for, at afspærringsventilerne 1 er åbne. 1. Sluk for driftskontakten på gaskedlen 2. Tag beskyttelseskappen af kedlens fylde- og tømmehane (KFEhane) 3 på varmekreds-returløbet 3. Skru studsen (inkl. i afspærringssættet) på KFE-hanen3 WGB C, WBS 15 C 29

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning...............................4 1.1 Denne vejlednings indhold.....................

Læs mere

Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel WBS 15 E

Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel WBS 15 E Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel WBS 15 E Indholdsfortegnelse 1. Om denne manual... 4 1.1 Indhold... 4 1.2 Oversigtstabel... 4 1.3 Anvendte symboler... 5 1.4 Til hvem henvender denne vejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel. IntroCondens WHBS 14 og 22 IntroCondens WHBC 22/24 og 28/33 (Sælges ikke i Danmark)

Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel. IntroCondens WHBS 14 og 22 IntroCondens WHBC 22/24 og 28/33 (Sælges ikke i Danmark) Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel IntroCondens WHBS 14 og 22 IntroCondens WHBC 22/24 og 28/33 (Sælges ikke i Danmark) Indholdsfortegnelse 1. Om denne manual...... 4 1.1 Indhold... 4 1.2 Oversigtstabel......

Læs mere

TRÆPILLESPECIALKEDEL. NovoPellet SPK 14-24 B. Betjeningsvejledning. til anlæggets ejer. www.baxi.dk

TRÆPILLESPECIALKEDEL. NovoPellet SPK 14-24 B. Betjeningsvejledning. til anlæggets ejer. www.baxi.dk TRÆPILLESPECIALKEDEL NovoPellet SPK 14-24 B Betjeningsvejledning til anlæggets ejer www.baxi.dk Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................4 1.1 Denne vejlednings indhold.................4

Læs mere

Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel BSK 15 BSK 20

Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel BSK 15 BSK 20 Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel BSK 15 BSK 20 Indholdsfortegnelse 1. Om denne manual... 4 1.1 Indhold... 4 1.2 Oversigtstabel... 4 1.3 Anvendte symboler... 5 1.4 Til hvem henvender denne vejledning

Læs mere

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 B R U G E R M A N U A L Kondenserende oliekedel AVS 37.390 Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 1 2 1 BETJENING 1.1 Betjeningselementer Lampe for overkog Overkogssikring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Building Technologies

Building Technologies s Building Technologies anual Varmestyring for CTC 950 Kondens V2.0 Bedienelemente B Vælger for varmtvandsproduktion AVælger for drifttype på varmekredsen Auto 0 4 8 12 16 20 24 ESC OK Forlad aktuelle

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Betjeningsvejledning Brine/vand eller Vand/vand- varmepumpe. SensoTherm BSW 6-21 B

Betjeningsvejledning Brine/vand eller Vand/vand- varmepumpe. SensoTherm BSW 6-21 B Betjeningsvejledning Brine/vand eller Vand/vand- varmepumpe SensoTherm BSW 6-21 B Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning... 4 1.1 Denne vejlednings indhold... 4 1.2 Oversigtstabel... 4 1.3 Anvendte

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

INS TALL AT I O N S V E J L E D N I N G S T Y R I N G M O D U L QAA 7 5. Réf. : BA - 1358 - U - 2 - DA - 13 / 09

INS TALL AT I O N S V E J L E D N I N G S T Y R I N G M O D U L QAA 7 5. Réf. : BA - 1358 - U - 2 - DA - 13 / 09 INS TALL AT I O N S V E J L E D N I N G FOR S T Y R I N G M O D L QAA 7 5 Réf. : BA - 1358 - - 2 - DA - 13 / 09 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Betjening 1.1 Betjeningspanel 1.2 Visning 1.3 Styring 1.4 ibrugtagning

Læs mere

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83053109, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i vejledningen. Eftertryk

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I.

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I. BRUGER VEJLEDNING Super Exclusive Micromix C.S.I. caldaie GASKEDLER Super Exclusive Micromix C.S.I. er produceret i overensstemmelse med gældende normer, herunder: - 90/396/CEE - 92/42/CEE - 89/336/CEE

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Første skridt. Block WGB 15 C

Første skridt. Block WGB 15 C Block WGB 15 C Første skridt Installationsmulighed 1 med afstand til væggen - Montering beholder - Montering kedel Installationsmulighed 2 uden afstand til væggen - Montering beholder - Montering kedel

Læs mere

Brugervejledning. [Escribir texto] THS. Kondenserende gaskedel. Effektområde fra 1 kw til 50 kw 6 720 811 027 (2014/03) DA

Brugervejledning. [Escribir texto] THS. Kondenserende gaskedel. Effektområde fra 1 kw til 50 kw 6 720 811 027 (2014/03) DA Brugervejledning [Escribir texto] THS Kondenserende gaskedel Effektområde fra 1 kw til 50 kw 6 720 811 027 (2014/03) DA Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...2

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Oversigt, display, symboler... 2 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Sådan klargøres brugsvand... 8 Rumtemperatur er ikke korrekt...

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

TRÆPILLESPECIALKEDEL. NovoPellet SPK 14-24 B. Installationshåndbog. forbeholdt varmeteknikeren. www.baxi.dk

TRÆPILLESPECIALKEDEL. NovoPellet SPK 14-24 B. Installationshåndbog. forbeholdt varmeteknikeren. www.baxi.dk TRÆPILLESPECIALKEDEL NovoPellet SPK 14-24 B Installationshåndbog forbeholdt varmeteknikeren www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................4 1.1 Denne vejlednings indhold.................4

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E

BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E BETJENINGSVEJLEDNING Thermoblock kondenserende gaskedel VC 506 E Kære Kunde Med Vaillant Thermoblock VC 506 kondenserende gaskedel har De købt et topprodukt fra Vaillant. Betjening af denne gaskedel er

Læs mere

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder Betjeningsvejledning Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder $ % $! # 4 ZSN 7/11-6 AE... OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet Dem for et topprodukt fra vores

Læs mere

Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B

Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B Idrifttagningsprotokol BSW 6-21 B Idrifttagningsprotokol BSW Kunde: Adresse: Gade: Post nr.: By: Anlægget / Type: Ordernummer: (Ved idrifttagning af Baxi) Indstillinger: SensoTherm BSW Serienummer: Styring

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370f Trådløs, rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C...

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... 6 720 808 283-00.1O Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Betjeningsvejledning 6 720 807 240 (2013/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25. 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25. 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Denne betjeningsvejledning

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Væghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 80/100 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening Forord Kære kunde! Denne vejledning er beregnet til væghængte kondenserende

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

VC 105/2 VC/VCW 205/2 VC/VCW

VC 105/2 VC/VCW 205/2 VC/VCW turbotec II VC 105/2 VC/VCW 205/2 VC/VCW 255/2 Betjenings- og servicevejledning Kære kunde Med Thermoblock TEC II har De købt et topkvalitetsprodukt fra Vaillant. Hermed er De med til at spare energi samt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING. DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING DK Varmtvandsbeholder VIH K 150 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse af beholderen 1.1 Typeoversigt............................... 4 1.2 Korrekt anvendelse.........................

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I BRUGERVEJLEDNING Super Exclusive Green R.S.I BERETTA SUPER EXCLUSIVE GREEN ER PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE NORMER. CE MÆRKNING ER OPNÅET I OVERENSSTEMMELSE HERMED. CE: 0694BM3380 2 INDEX

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren 70 3 303-00.O Kondenserende gaskedel EuroPur DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..................... 4. Symbolforklaring.....................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Betjeningsvejledning Kondenserende kedel Logano plus GB402 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Forord Forord Kære kunde! Varme er vores element, og det har det

Læs mere

ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C...

ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... Kondenserende gaskedel Condens 5000 W Betjeningsvejledning 6720860040 (2016/05) DK 6 720 804 853-00.2TT ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

For brugeren. Betjeningsvejledning. turbotec exclusiv. Væghængt gaskedel VC 105/3-E VC 205/3-E VC 255/3-E VCW 205/3-E VCW 255/3-E

For brugeren. Betjeningsvejledning. turbotec exclusiv. Væghængt gaskedel VC 105/3-E VC 205/3-E VC 255/3-E VCW 205/3-E VCW 255/3-E For brugeren Betjeningsvejledning turbotec exclusiv Væghængt gaskedel VC 05/3-E VC 05/3-E VC 55/3-E VCW 05/3-E VCW 55/3-E DK Indholdsfortegnelse Henvisninger til dokumentationen Side Henvisninger til dokumentationen........

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 70 3 085-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZS 4-3 C ZS -3 C ZW 8-3 C 70 4 59 (007/07) OSW da etjeningsvejledning Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Clorius Klimastat type KC 9068. Programmeringsvejledning

Clorius Klimastat type KC 9068. Programmeringsvejledning 99.45.01-G DK Clorius Klimastat type KC 9068 Programmeringsvejledning VARMEKR2 RUM FREMLØB UDE FAKTISKE 20.0 C 70.0 C 5.0 C Stop Auto Sommer Ferie Perm. Manuel Smog 1 2 7 8 9 4 5 6 Faktiske Reference Tillæg

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOPEND. til brugeren. Varmeanlæg med regulering Vitotronic 100, type HC1A til konstant temperatur

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOPEND. til brugeren. Varmeanlæg med regulering Vitotronic 100, type HC1A til konstant temperatur Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med regulering Vitotronic 100, type HC1A til konstant temperatur VITODENS VITOPEND 12/2009 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24 Betjeningsvejledning Varmeregulator Landis & Staefa RVL470 Oversigt... 2, 3 Symboler... 4 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Rumtemperatur er ikke korrekt... 8 Opvarmning uden

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Betjeningsvejledning VC

Betjeningsvejledning VC turbotec... Betjeningsvejledning VC I/O Hovedafbryder e Skorstensfejerknap H Vinterdrift I Sommerdrift A Fremløbstemperatur centralvarme C Beholder temperaturindstilling E Fejlmeldelampe F Brænderdrift

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Regulering 6 720 806 322-00.1T. Betjeningsvejledning Logamatic 4323 6 720 812 618 (2013/01) DK. Skal læses omhyggeligt før betjening.

Regulering 6 720 806 322-00.1T. Betjeningsvejledning Logamatic 4323 6 720 812 618 (2013/01) DK. Skal læses omhyggeligt før betjening. Regulering 6 70 806 3-00.T Betjeningsvejledning Logamatic 433 6 70 8 68 (03/0) DK Skal læses omhyggeligt før betjening. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Servicevejledning Funktionsmodul FM445 LAP-modul Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 6 720 617 615-06/2006 DK Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 6000 W CSW 30-3 A. Betjeningsvejledning til brugeren 6 720 642 487 (2011/09) DK

Kondenserende gaskedel Condens 6000 W CSW 30-3 A. Betjeningsvejledning til brugeren 6 720 642 487 (2011/09) DK 70 4 474-00.O Kondenserende gaskedel Condens 000 W CSW 30-3 A DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger......... 4. Symbolforklaring................................

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

MONTERING / INDSTILLING EUROCONTROL BCA 2, (til KONDENS- og SHUNT- KASKADER med WGB 2N

MONTERING / INDSTILLING EUROCONTROL BCA 2, (til KONDENS- og SHUNT- KASKADER med WGB 2N MONTERING / INDSTILLING EUROCONTROL BCA 2, (til KONDENS- og SHUNT- KASKADER med WGB 2N Generelle sikkerhedshenvisninger El-installation: Arbejdet skal udføres af en autoriseret el-installatør. Vigtige

Læs mere

6304 5492 04/2003 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. Læs vejledningen omhyggeligt før betjening

6304 5492 04/2003 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. Læs vejledningen omhyggeligt før betjening 6304 5492 04/2003 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Læs vejledningen omhyggeligt før betjening Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

Brugervejledning om varmeforsyning

Brugervejledning om varmeforsyning Brugervejledning om varmeforsyning - En oversigt over anlægget samt svar på ofte stillede spørgsmål Version 1.0 ( 7. oktober 2014) Note til vejledning Dette er en vejledning udarbejdet af beboere i Grøndalsvænge,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning 6303 3430 08/2004 DK Betjenings- og servicevejledning Rumtermostat ModuLine 400 Bedes læst omhyggeligt før betjening eller servicearbejde Kort oversigt Kort oversigt Billedforklaring: Pos. 1: Display 1

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy Drifts- og vedligeholdelsesvejledning til Roth gulvvarmeanlæg Living full of energy Sådan virker dit anlæg Tillykke med dit nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne vejledning sikrer dig en optimal funktion

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT LB 1627u 31/07/2006 Kære kunde! Tak fordi du valgte vores produkt, som vi er sikker på, er et af de bedste og teknisk mest avancerede på markedet. Denne håndbog

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere