KONDENSERENDE GASKEDEL WGB C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk"

Transkript

1 KONDENSERENDE GASKEDEL WGB C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A

2 Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning Denne vejlednings indhold Anvendte symboler Til hvem henvender denne vejledning sig? Sikkerhed Forskriftsmæssig anvendelse Generelle sikkerhedsinstruktioner CE-godkendelse Generelle informationer Krav til opstillingsstedet Korrosionsbeskyttelse Krav til anlægsvandet Før idrifttagningen Kontrollere vandtryk Kontrollere varmtvandsbeholder Oversigt over kondenserende gaskedel Oversigtstegning Betjening Betjeningselementer Symboler Betjening Idrifttagning Kontrollere vandtryk Indkobling Temperaturer for opvarmning og varmt brugsvand Individuelt tidsprogram Programmering Fremgangsmåde ved programmeringen Ændring af parametre Indstillingstabel Programmering af funktioner Fejl - årsager - løsninger Fejltabel Fejlkodetabel Servicekodetabel Efterfyldning af vand Rengøring og service Rengøring Vedligeholdelse Standsning af drift Aftapning af anlægsvand Energispareråd Korrekt opvarmning Opvarmning af brugsvand BAXI A/S

3 Om denne vejledning 1. Om denne vejledning 1.1 Denne vejlednings indhold Læs denne vejledning grundigt før apparatet tages i brug! Indholdet i denne vejledning er en vejledning om betjeningen af kondenserende gaskedler i serien WGB C og WBS 15 C til opvarmning og varmt brugsvand. Her er en oversigt over yderligere dokumenter, som hører til dette varmeanlæg. Gem alle dokumenter i nærheden af gaskedlen! Dokumentation Indhold Henvender sig til Teknisk information Planlægningsdokumenter Planlægger, ejer Funktionsbeskrivelse Tekniske data el-diagrammer Standard og ekstra udstyr Anvendelseseksempler Udskrivningstekster Installationshåndbog udvidede informationer Forskriftsmæssig anvendelse Vvs-installatør Tekniske data/eldiagram Forskrifter, standarder, CE Oplysninger om opstillingsstedet Anvendelseseksempler standardanvendelse Idrifttagning, betjening og programmering Vedligeholdelse Betjeningsvejledning Programmerings- og hydraulikhåndbog Idrifttagning Betjening Brugerindstillinger/programmering Fejltabel Rengøring/vedligeholdelse Oplysninger vedr. energibesparelser Indstillingstabel inklusive alle parametre og forklaringer Yderligere anvendelseseksempler Ejer Vvs-installatør Kort vejledning Kort vejledning til betjeningen Ejer Servicehæfte Protokol over udført servicearbejde Ejer Tilbehør Installation Vvs-installatør, Betjening ejer WGB C, WBS 15 C 3

4 Om denne vejledning 1.2 Anvendte symboler Fare! Hvis advarslen ikke overholdes, er der fare for liv og lemmer. Fare for elektrisk stød! Hvis advarslen ikke overholdes er der fare for liv og lemmer på grund af elektricitet. OBS! Hvis advarslen ikke overholdes er der fare for miljø og anlæg. Oplysning/tip: Her kan findes baggrundsinformation og gode råd. Henvisning til ekstra information i andre dokumenter. 1.3 Til hvem henvender denne vejledning sig? Denne betjeningsvejledning henvender sig til varmeanlæggets ejer/bruger. 4 BAXI A/S

5 Sikkerhed 2. Sikkerhed Fare! Det er vigtigt at være opmærksom på følgende sikkerhedsoplysninger! Ellers kan det medføre fare for dig selv og andre. 2.1 Forskriftsmæssig anvendelse De kondenserende gaskedler i serien WGB C og WBS 15 C skal anvendes som varmeproducerende enheder i vand-varmeanlæg iht. Gasreglementet, Bygningsreglementet, Vandnormen, Arbejdstilsynets forkrifter m.v. 2.2 Generelle sikkerhedsinstruktioner Fare! Vær opmærksom på de på gaskedlen anbragte advarsler. En ukyndig betjening af gaskedlen kan føre til alvorlige skader. Første opstart, indstilling, service og rengøring af gaskedler må kun udføres af en kvalificeret vvs-installatør! Ved skader på varmeanlægget må anlægget ikke anvendes. Udskiftning af beskadigede dele må kun foretages af en vvs-installatør. Anvendelse af ekstra udstyr skal være i overensstemmelse med de tekniske regler og skal være godkendt i forbindelse med denne gaskedel af producenten. Der må kun anvendes originale reservedele. Forbindelser, som er forseglet med skruesikring, må ikke åbnes eller ændres af en ikke-fagmand! Forseglingerne er et bevis på, at der ikke er blevet ændret på forskruninger, som er vigtige for at anlægget fungerer korrekt. Hvis forseglingerne er beskadigede, bortfalder garantien! Man må ikke selv foretage ombygninger eller ændringer på gaskedlen, da det kan være til fare for personer og føre til skader på apparatet. Hvis dette ikke overholdes, bortfalder anlæggets godkendelse! Aftræks- og ventilationsåbninger må ikke blokeres eller lukkes. Der må ikke opbevares eksplosive eller let antændelige materialer i umiddelbar nærhed af anlægget. Fare ved gaslugt! Brug ingen elektriske kontakter eller telefon i tilfælde af gaslugt! Udluft straks rummene og luk for gasstophanen. Tilkald. aut. vvs-installatør. Forgiftningsfare! Vandet fra varmeanlægget må aldrig anvendes som drikkevand! Det er forurenet på grund af aflejringer. Frostsikring! Ved risiko for frost må varmeanlægget ikke slås fra, men skal køre videre med åbne radiatorventiler som minimum på sparefunktion.kun hvis der ved frost ikke kan opvarmes, skal anlægget udkobles og kedel, varmtvandsbeholder og radiatorer tømmes. Når anlægget er tømt, skal kedlen sikres mod utilsigtet indkobling. WGB C, WBS 15 C 5

6 Sikkerhed OBS! Gaskedlen må kun opstilles i rum med ren forbrændingsluft. Der må under ingen omstændigheder komme fremmede stoffer som f.eks. blomsterstøv ind gennem indsugningsåbningerne! Sikkerhedsventilens afblæsningsrør skal altid stå åben, således at der af sikkerhedsmæssige grunde kan løbe vand ud under opvarmningen. Det skal fra tid til anden kontrolleres at sikkerhedsventilen fungerer korrekt. 2.3 CE-godkendelse CE-godkendelsen betyder, at de kondenserende gaskedler i serien WGB C og WBS 15 C opfylder kravene i gasdirektiv 90/396/ EØF, lavspændingsdirektivet 73/23/EØF samt rådets direktiv 89/ 336/EØF (elektromagnetisk kompatibilitet, EMC) om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner. Sikkerhedskravene iht. direktiv 89/336/EØF betragtes kun som overholdt, hvis kedlen benyttes til de angivne formål. Omgivelsesbetingelserne iht.en skal overholdes. Kedlen må kun indkobles med en korrekt monteret afskærmning. Det skal ved regelmæssig kontrol (f.eks. en gang om året) sikres, at kedlerne er jordforbundet korrekt. Ved udskiftning af apparatdele må der kun anvendes de af producenten foreskrevne originale dele. Gaskedlerne opfylder de grundlæggende krav til virkningsgrad iht. direktiv 92/42/EØF som kondenserende gaskedel. 6 BAXI A/S

7 Generelle informationer 3. Generelle informationer 3.1 Krav til opstillingsstedet 3.2 Korrosionsbeskyttelse Opstillingsstedet skal være tørt og frostfrit (0 C til 45 C). Når gas-apparatet er i brug må de foreskrevne mininumsafstande (se Installationshåndbog) ikke ændres. Foranstaltninger til forsyning af apparatet med forbrændingsluft og til røggasaftræk må kun ændres efter aftale med vvs-instllatøre. Dertil hører: at gøre opstillingsrummet mindre isætning af fugede vinduer og yderdøre at afdække skorstenene På aftræksstudsen på oversiden af apparatet sidder der kontrolåbningerne til vvs-instllatøren. Kontrolåbningerne skal altid være frit tilgængelige. Ved ønske om at dække gaskedlen eller varmtvandsbeholderen med skabslåger skal de først tale med vvs-installatøren, som kender de relevante forskrifter. OBS! Forbrændingsluften skal ved rumluftafhængig drift være fri for korrosive bestanddele - især fluor- og klorholdige dampe, som f.eks. findes i opløsnings- og rengøringsmidler, drivgasser osv. Ved tilslutning af gulvvarmesystemer med kunststofrør, som ikke har diffusionsspærre iht. DIN 4726, skal anlægget forsynes med varmeveksler til systemadskillelse. 3.3 Krav til anlægsvandet For at undgå korrosionsskader på varmeanlæg skal der anvendes vand af drikkevandskvalitet til opvarmning under hensyntagen til kravene i den tyske retningslinie VDI 2035 Undgåelse af skader i vandvarmeanlæg. Der må ikke anvendes kemiske tilsætningsstoffer. 3.4 Før idrifttagningen Vejledning via vvs-installør Vent med at anvende apparatet til vvs-installatøren har givet en udførlig vejledning i brugen af den. Det er vvs-installatørens pligt at: vise dig alle gasapparatets sikkerhedsindretninger samt forklare deres funktion informere om alle kontrolforanstaltninger, som ejeren selv skal foretage informere om service- og rengøringsarbejde, som kun må udføres af en vvs-installatør informere om lokale forskrifter vedr. drift af varmeanlægget Vær sikker på, at vvs-installatøren har givet dig alle de nødvendige papirer: Betjeningsvejledning Installationshåndbog WGB C, WBS 15 C 7

8 Generelle informationer Betjeningsvejledninger til det anvendte tilbehør Kort vejledning Servicehæfte Udfyldt tjekliste for første ibrugtagning samt bekræftelse med retsbindende underskrift fra vvs-installatøren: Der er kun blevet anvendt godkendte komponenter, som er i overenstemmelse med respektive standarder. Alle anlægsdele er blevet monteret iht. producentens angivelser. Gem altid de tilhørende papirer i nærheden af gasapparatet og det pågældende tilbehør. 3.5 Kontrollere vandtryk Kontrol af vandvarmeanlæggets vandtryk. Hvis vandtrykket er for lavt, skal varmeanlægget efter-fyldes (den maks. værdi markeres på manometeret af vvs-installatøren). 3.6 Kontrollere varmtvandsbeholder Varmtvandsbeholderen skal være fyldt med vand. Desuden skal der kunne tilføres koldt vand. 8 BAXI A/S

9 Oversigt over kondenserende gaskedel 4. Oversigt over kondenserende gaskedel 4.1 Oversigtstegning i 1 1 Dæksel til betjeningspanel 4 Aftræksstuds med kontrolåbninger 2 Betjeningsenhed 5 Hurtigudlufter 3 Kort vejledning i lomme Alle yderligere tekniske data, mål og forbindelsesdiagrammer kan findes i Installationshåndbogen. WGB C, WBS 15 C 9

10 Betjening 5. Betjening 5.1 Betjeningselementer Fig.1: Betjeningselementer Funktionsknap for varmtvandsopvarmning Funktionsknap for opvarmning Regulerings- Betjeningsenhed ESC-knap (afbryde) Kedeltemperatur Display OK-knap (bekræfte) Skorstensfejerknap Infoknape Drejeknap Driftskontakt Reset-knap Fyringsautomat Manometer 10 BAXI A/S

11 Betjening 5.2 Symboler Abb 2: Symboler i displayet De viste symbolers betydning INFO PROG ECO Opvarmning til ønsket komforttemperatur Opvarmning til ønsket reduceret temperatur Opvarmning til ønsket frostsikringsstemperatur Igangværende proces Brænder aktiv Feriefunktion aktiv Referer til varmekreds 1 eller 2 Servicemelding Fejlmelding Infomenu aktiv Programmeringsmenu aktiv Opvarmning udkoblet (ECO-funktion aktiv) WGB C, WBS 15 C 11

12 Betjening 5.3 Betjening Indstille opvarmning Med funktionsknappen opvarmning skiftes mellem opvarmningsfunktionerne. Den valgte indstilling vises med en bjælke under det pågældende symbol. Auto Automatisk drift Opvarmning iht. tidsprogram Ønskede temperaturer eller iht. tidsprogram Beskyttelsesfunktioner (anlægsfrostbeskyttelse, overtemperaturbeskyttelse) aktiv Sommer/vinterautomatik (automatisk skift mellem varmedrift og vintertemperatur fra en bestemt udetemperatur) Dags-temperaturbegrænsningsautomatik aktiv Konstant drift eller Opvarmning uden tidsprogram Beskyttelsesfunktion aktiv Beskyttelsesdrift Ingen opvarmning Sommer-/vinterautomatik ikke aktiv ved konstant drift med komforttemperatur Dags-temperaturbegrænsningsautomatik ikke aktiv ved konstant drift med komforttemperatur Temperatur efter frostbeskyttelse Beskyttelsesfunktion aktiv Sommer/vinter-omstillingsautomatik aktiv Dags-temperaturbegrænsningsautomatik aktiv Indstilling af varmtvandsdrift Indkoblet: Brugsvandet opvarmes iht. det valgte program. Udkoblet: Opvarmningen af brugsvandet er deaktiveret. 12 BAXI A/S

13 Betjening Indstilling af ønsket rumtemperatur Ønsket komforttemperatur Den ønskede komforttemperatur indstilles direkte med drejeknappen til en højere (+) eller lavere (-) temperatur. Reduceret temperatur Den reducerede temperatur indstilles på følgende måde: Tryk på OK-knappen Vælg varmekreds Vælg parameteren reduceret-temperatur Indstil den ønskede temperatur med drejeknappen Bekræft ved endnu en gang at trykke på OK-knappen Ved at aktivere funktionsknappen varmekreds hopper man fra programmerings- og info-menuen tilbage til grundmenuen. Visning af informationer Ved at trykke på info-knappen kan man aflæse forskellige temperaturer og meddelelser, bl.a.: Rum- og udetemperatur Fejl- og servicemeldinger Hvis der ingen fejl forekommer, og der ingen servicemeddelelser er, vises disse informationer ikke. Fejlmelding Hvis fejlsymbolet vises i displayet, er der fejl på anlægget. Ved at trykke på informationsknappen kan der hentes flere oplysninger om fejlen (se Fejlkodetabel). Servicemelding Hvis servicesymbolet vises i displayet, er der en servicemelding eller anlægget er indstillet på en specialfunktion. Ved at trykke på informationsknappen kan der hentes flere oplysninger (se Servicekodetabellen). Servicemeldingen er ikke aktiveret i fabriksindstillingen. Skorstensfejerfunktion Med skorstensfejerknappen aktiveres og deaktiveres skorstensfejerfunktionen. Den aktiverede specialfunktion vises med symbolet i displayet. WGB C, WBS 15 C 13

14 Idrifttagning 6. Idrifttagning Fare! Første idrifttagning må kun foretages af en autoriseret vvsinstallatør! Vvs-installatøren kontrollerer om rørene er tætte, og at alle regulerings-, styrings- og sikkerhedsindretninger fungerer korrekt, og han måler forbrændingsværdierne. Ved en usagkyndig udførelse er der fare for alvorlig skader på personer, miljø og materiel! OBS! Ved kraftig støvdannelse, som f.eks. ved igangværende byggearbejde, må gaskedlen ikke anvendes. Kedlen kan tage skade! 6.1 Kontrollere vandtryk 6.2 Indkobling OBS! Før du tænder skal du kontrollere på monometeret om vandtrykket er tilstrækkeligt. Trykket skal ligge på ca. 1,5 bar. Under 0,5 bar: Fyld vand på (se side 29). Over 2,5 bar: Gaskedlen må ikke indkobles. Kontroller sikkerhedsventilen. Tap vandet (se side 32). Skoldningsfare! Der kan i kort tid komme varmt vand ud af sikkerhedsventilens afblæsningsrør. 1. Tænd for nødafbryderen 2. Åbn for gas-afspærringsanordningen 3. Åbn dækslet på kedlens betjeningspanel og tænd for driftskontakten 4. Med funktionsknappen for varmedrift vælges funktionen Automatisk drift på Auto betjeningsenheden. 5. Indstil den ønskede rumtemperatur på betjeningsenhedens drejeknap 14 BAXI A/S

15 Idrifttagning 6.3 Temperaturer for opvarmning og varmt brugsvand Ved indstilling af temperaturer for opvarmning og varmt brugsvand skal oplysningerne i afsnittet Programmering og indstilling følges. Det anbefales at indstille brugsvandstemperaturen på 55 C. 6.4 Individuelt tidsprogram Med standardinstillingerne kan gaskedlen startes op uden yderligere indstillinger. For indstilling af f.eks. et individuelt tidsprogram følg afsnittet Programmering og indstilling. WGB C, WBS 15 C 15

16 Programmering 7. Programmering 7.1 Fremgangsmåde ved programmeringen Fig.3: Valg af indstillingsmenuer og menupunkter Valg af indstillingsmenu og menupunkter for slutbruger og vvs-installatører foretages ved hjælp af følgende grafik: Kedeltemperatur Grundindstilling Tryk på Info-knap på infoknappen, til slutbrugermenuen vises i displayet Indstillingsmenu: Menupunkter: Slutbruger (E) Idrifttagning (I) inkl. slutbruger (E) Fagmand (F) inkl. slutbruger (E) og idrifttagning (I) OEM indeholder alle andre indstillingsmenuer og er beskyttet med et password. Klokkeslæt og dato Betjeningsenhed Tidsprogram varmekreds 1 Tidsprogram varmekreds 2 Tidsprogram 3/VKP Tidsprogram 4/VV Ferie varmekreds 1 Ferie varmekreds 2 Varmekreds 1 Varmekreds 2 Brugsvand Kedel Solar Bufferbeholder Varmtvandsbeholder Direkte ladning af brugsvand Konfiguration LPB Fejl Vedligeholdelse/service Diagnose varmeprod. enhed Diagnose varmeafgiv. enhed Afhængig af valget af indstillingsmenuer og programmering er ikke alle menupunkter synlige 16 BAXI A/S

17 Programmering 7.2 Ændring af parametre Indstillinger, som ikke ændres direkte via panelet, skal foretages i indstillingsmenuen. Den principielle programmeringsprocedure vises efterfølgende i form af indstilling af klokkeslæt og data. Grundindstilling: Kedeltemperatur tryk på. Med vælges menupunktet Klokkeslæt og dato. Klokkeslæt og dato Betjeningsenhed Bekræft med. vælges menupunktet Timer/mi- Med nutter. Klokkeslæt og dato Timer/minutter Bekræft med. Med 15). indstilles antal timer (f.eks. kl. Klokkeslæt og dato Timer/minutter Bekræft med. Med indstilles antal minutter (f.eks. 30 minutter). Klokkeslæt og dato Timer/minutter WGB C, WBS 15 C 17

18 Programmering Bekræft med. Klokkeslæt og dato Timer/minutter Tryk på varmekredsfunktionsknappen, for at vende tilbage til grundmenuen Kedeltemperatur Ved at trykke på ESC-knappen skiftes automatisk tilbage til den forrige menu, uden at de indtastede værdier gemmes. Hvis der ikke indtastes noget i 8 minutter, skiftes automatisk tilbage til grundmenuen, uden at de indtastede værdier gemmes. 18 BAXI A/S

19 Programmering 7.3 Indstillingstabel Tabel 1: Indstilling af parametre Funktion Ikke alle i displayet viste parametre kan findes i indstillingstabellen. Alt efter anlæggets konfiguration vises ikke alle de i indstillingstabellen anførte parametre i displayet. For at komme til indstillingsmenuen slutbruger (E), tryk på OKknappen. Prog.- nr. Indstillingsmenu 1) Standardværdi Klokkeslæt og dato Timer / minutter 1 E 00:00 (h/min) Dag / måned 2 E dag / måned År 3 E 2004 (år) Betjeningsenhed Sprog 20 E Tysk Tidsprogram varmekreds 1 Forvalg ma - sø 500 E ma - sø ma-sø ma-fr lø-sø ma ti ons to fr lø sø 1. fase on 501 E 06:00 (h/min) 1. fase off 502 E 22:00 (h/min) 2. fase on 503 E --:-- (h/min) 2. fase off 504 E --:-- (h/min) 3. fase on 505 E --:-- (h/min) 3. fase off 506 E --:-- (h/min) Standardværdier 516 E nej nej ja Tidsprogram varmekreds 2 Parametre kun synlig, hvis varmekreds 2 installeret! Forvalg ma - sø 520 E ma - sø ma-sø ma-fr lø-sø ma ti ons to fr lø sø 1. fase on 521 E 06:00 (h/min) 1. fase off 522 E 22:00 (h/min) 2. fase on 523 E --:-- (h/min) 2. fase off 524 E --:-- (h/min) 3. fase on 525 E --:-- (h/min) 3. fase off 526 E --:-- (h/min) Standardværdier 536 E nej nej ja Tidsprogram 3 / P Forvalg ma - sø 540 E ma - sø ma-sø ma-fr lø-sø ma ti ons to fr lø sø 1. fase on 541 E 06:00 (h/min) Ændret værdi WGB C, WBS 15 C 19

20 Programmering Funktion Prog.- nr. Indstillingsmenu 1) Standardværdi 1. fase off 542 E 22:00 (h/min) 2. fase on 543 E --:-- (h/min) 2. fase off 544 E --:-- (h/min) 3. fase on 545 E --:-- (h/min) 3. fase off 546 E --:-- (h/min) Standardværdier 556 E nej nej ja Tidsprogram 4/BV Forvalg ma - sø 560 E ma - sø ma-sø ma-fr lø-sø ma ti ons to fr lø sø 1. fase on 561 E 06:00 (h/min) 1. fase off 562 E 22:00 (h/min) 2. fase on 563 E --:-- (h/min) 2. fase off 564 E --:-- (h/min) 3. fase on 565 E --:-- (h/min) 3. fase off 566 E --:-- (h/min) Standardværdier 576 E nej nej ja Ferie varmekreds 1 Start 642 E (dag.måned) Slut 643 E (dag.måned) Driftsniveau frostsikring reduceret 648 E Frostsikring Ændret værdi Ferie varmekreds 2 Parametre kun synlig, hvis varmekreds 2 installeret! Start 652 E (dag.måned) Slut 653 E (dag.måned) Driftsniveau 658 E reduceret Frostsikring reduceret Varmekreds 1 Ønsket komforttemperatur 710 E 20.0 C Ønsket reduceret temperatur 712 E 16.0 C Ønsket frostsikringstemperatur 714 E 10.0 C Varmekurve hældning 720 E 1.50 Sommer-/vintertemperaturgrænse 730 E 20 C Varmekreds 2 Ønsket komforttemperatur 1010 E 20.0 C Ønsket reduceret temperatur 1012 E 15.0 C Ønsket frostsikringstemperatur 1014 E 16.0 C Varmekurve hældning 1020 E 1.50 Sommer-/vintertemperatur 1030 E 20 C Brugsvand Ønsket temperatur 1610 E 55 C 20 BAXI A/S

21 Programmering Funktion Fejl SW diagnosekode 6705 E FA fase fejlsted E Vedligeholdelse/ service Melding 7001 E 0 Kvitter melding 7010 E 0 Diagnose varmeproducerende enhed De viste værdier kan ikke ændres! Driftstimer solar nyttevirkning 8530 E 0 h Infoværdier Fejlmelding 6700 E SW diagnosekode 6705 E Melding 7001 E Reguleringsstop ønsket værdi 7145 E % Gulv aktuel ønsket temperatur E - C Gulv dag aktuel E 0 Rumtemperatur 8741 E - C Min. rumtemperatur E - C Maks. rumtemperatur E - C Kedeltemperatur 8310 E - C Brugsvandstemperatur E - C Solfangertemperatur E 0 C Udetemperatur 8700 E - C Rumtemperatur 1 E - C Ønsket rumtemperatur E - C Rumtemperatur 2 E - C Ønsket rumtemperatur E - C Driftsvisning FA 8362 E 1) E = slutbruger Prog.- nr. Indstillingsmenu 1) Standardværdi Ændret værdi WGB C, WBS 15 C 21

22 Programmering 7.4 Programmering af funktioner Klokkeslæt og dato Reguleringen har et årsur med mulighed for indstilling af klokkeslæt, dag/måned og år. For at varmeprogrammerne kan køre iht. den indstillede programmering, skal klokkeslæt og dato først indstilles korrekt. Trin Funktion 1 Hent indstillingsmenuen Slutbruger. 2 Hent Klokkeslæt og dato (prog.-nr. 1). 3 Hent Timer og minutter. 4 Indstil timeantal. 5 Indstil minutantal. 6 Hent Dag/måned (prog.-nr. 2). 7 Indstil måned. 8 Indstil dag. 9 Hent år (prog.-nr. 3). 10 Indstil år. 11 Funktionsknap varmekreds Forlad programmeringsmenuen. 22 BAXI A/S

23 Programmering Tidsprogrammer Der kan indstilles op til 3 varmefaser pr. varmekreds, som er aktive på de under forvalg af tidsprogram indstillede dage.i varmefaserne opvarmes til den indstillede komforttemperatur. Uden for varmefaserne opvarmes til den indstillede reducerede temperatur. Før et tidsprogram indstilles, skal de enkelte dage (ma, ti, osv.) eller grupper af dage (ma - sø, ma - fr, lø - sø) vælges, hvor tidsprogrammet skal være aktivt. Trin Funktion 1 Hent indstillingsmenuen Slutbruger. 2 Hent tidsprogram varmekreds 1, tidsprogram varmekreds 2, tidsprogram 3/VKP eller tidsprogram/bv. 3 Hent forvalg ma - sø (prog.-nr. 500, 520, 540, 560). 4 Vælg enkelte dage eller grupper 5 Hent 1. fase on (prog.-nr. 501, 521, 541, 561). 6 Indstil indkoblingstid. 7 Hent 1. fase off. (prog.-nr. 502, 522, 542, 562). 8 Indstil udkoblingstid. 9 Foretag indstillingerne for varmefase 2 og 3 på samme måde. 10 Funktionsknap for varmekreds Forlad programmeringsmenuen. Ind- og udkoblingstiderne kan indstilles i impulser på 10 minutter. Tidsprogrammerne er kun aktive i programmet automatisk drift. Ved anvendelse af fjernbetjeningen overskrives varmeprogrammets indstillinger. Ferieprogrammer Med ferieprogrammerne kan varmekredsene indstilles til et valgbart driftsniveau under bestemte ferieperioder (frostsikring eller reduceret temperatur). Trin Funktion 1 Hent indstillingsmenuen Slutbruger. 2 Hent ferie varmekreds 1 eller ferie varmekreds 2. WGB C, WBS 15 C 23

24 Programmering 3 Hent start (prog.-nr. 642, 652). 4 Indstil måned. 5 Indstil dag. 6 Hent slut (prog.-nr. 643, 653). 7 Indstil måned. 8 Indstil dag. 9 Hent driftsniveau (prog.-nr. 648, 658). 10 Vælg driftsniveau (frostsikring eller reduceret). 11 Funktionsknap for varmekreds Forlad programmeringsmenuen. Ferieprogrammerne er kun aktive i programmet automatisk drift. Ønskede rumtemperaturer De ønskede rumtemperaturer for komforttemperatur, reduceret temperatur (sænkning af rumtemperaturen i de sekundære brugstider som f.eks. om natten eller ved fravær) og for frostsikringstemperatur (forhindrer en for kraftig sænkning af rumtemperaturen) kan indstilles uafhængigt for varmekredsene. Trin Funktion 1 Hent indstillingsmenuen Slutbruger. 2 Hent Varmekreds 1 eller varmekreds 2. 3 Hent komforttemperatur (prog.-nr. 710, 1010). 4 Indstil komforttemperaturen. 5 Hent reduceret temperatur (prog.-nr. 712, 1012). 6 Indstil den ønskede reducerede temperatur. 7 Hent frostsikringstemperatur (prog.-nr. 714, 1014). 8 Indstil frostsikringstemperatur. 9 Funktionsknap for varmekreds Forlad programmeringsmenuen. 24 BAXI A/S

25 Programmering Tilpasning af varmeanlæggets opvarmningsfunktion Den udetemperaturafhængige automatiske indstilling af fremløbstemperaturen foregår iht. hældningen på gaskedlens varmekurve. Denne forudindstilles, når vvs-installatøren starter varmeanlægget op (grundindstilling: 1,5). Her gælder: Jo koldere udetemperaturen er, jo højere er fremløbstemperaturen. Den fremløbstemperatur, der er nødvendig for at opnå en bestemt rumtemperatur, er afhængig af varmeanlægget og bygningens varmeisolering. Hvis du nu finder ud af, at den producerede varme ikke svarer til dine behov, kan du ændre varmekurven. En nøjagtig tilpasning af dit anlægs varmefunktion opnår du ved trinvist at hæve eller sænke varmekurven. C ,5 3 2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0, C Eksempel: Varmekurvens hældning er indstillet til 1,5. Udetemperaturen er 0 C: Gaskedlen varmer op med en fremløbstemperatur på ca. 50 C for at nå en rumtemperatur på 20 C. Du synes alligevel, at det er for koldt. Stil varmekurven på 2. Gasapparatet varmer nu op til en fremløbstemperatur på ca. 60 C for at nå den indstillede rumtemperatur på 20 C. Gå trinvist frem ved indregulering af varmekurven, indtil du når det resultat, du synes er mest behageligt. Varmeanlæg er træge! Vent derfor nogle dage, før du regulerer varmekurven yderligere. Trin Funktion 1 Hent indstillingsmenuen Slutbruger. 2 Hent Varmekreds 1 eller varmekreds 2. WGB C, WBS 15 C 25

26 Programmering 3 Hent varmekurve hældning (prog.-nr. 720, 1020). 4 Indstil varmekurvens hældning. 5 Funktionsknap for varmekreds Forlad programmeringsmenuen. Sommer-/vinter varmegrænse Ved den indstillede temperatur for sommer-/vintervarmegrænsen skifter opvarmningen til sommer- eller vinterdrift. Ved ændring af temperaturen forkortes eller forlænges årets varmefaser. En forhøjelse af temperaturen medfører, at der skiftes før til vinterdrift og senere til sommerdrift. En sænkning af temperaturen medfører, at der skiftes senere til vinterdrift; omskiftning til sommerdrift vil ske tidligere. Trin Funktion 1 Hent indstillingsmenuen Slutbruger. 2 Hent Varmekreds 1 eller varmekreds 2. 3 Hent sommer-/vintervarmegrænse (prog.-nr. 730, 1030). 4 Indstil temperaturen. 5 Funktionsknap for varmekreds Forlad programmeringsmenuen. 26 BAXI A/S

27 Programmering Brugsvandstemperatur Med den ønskede brugsvandstemperatur indstiller du, hvor varmt brugsvandet skal opvarmes til normal brug (f.eks. 55 C). Trin Funktion 1 Hent indstillingsmenuen Slutbruger. 2 Hent brugsvand. 3 Hent ønsket temperatur (prog.-nr. 1610). 4 Indstil ønsket brugsvandstemperatur. 5 Funktionsknap for varmekreds Forlad programmeringsmenuen. Diagnose varmeproducerende enhed Forskellige kedelparametre til diagnoseformål. Trin Funktion 1 Hent indstillingsmenuen Slutbruger. 2 Hent diagnose varmeproducerende enhed. 3 Hent vandtryk, driftsvisning FA eller driftstimer solar nyttevirkning (prog.-nr ). 4 Funktionsknap for varmekreds Forlad programmeringsmenuen. WGB C, WBS 15 C 27

28 Fejl - årsager - løsninger 8. Fejl - årsager - løsninger 8.1 Fejltabel Fejl Årsag Løsning Kedlen starter ikke. Ingen strøm på gaskedlen. Kontroller driftskontakten på gaskedel, hovedafbryder og sikring. Rumtemperatur passer ikke Ikke tilstrækkelig gastilførsel. Ingen varmekrav fra varmeanlæg og varmt brugsvand. Dag/klokkeslæt forkert indstillet. Udetemperatur sommer/vinteromstilling nået. De ønskede temperaturer er indstillet forkert. Indstillingerne er blevet overskrevet af fjernbetjeningen under automatisk drift. Kontroller hovedafspærringshanen på gaskedlen og åbn den evt. lidt mere. Står funktionsvælgeren på AU- TO? Ret dag/klokkeslæt på betjeningsenheden. Udetemperatur sommer/vinteromstilling ændres, varmekurve ændres eller sættes på konstant drift. Kontroller de indstillede temperaturer Ret indstillingerne. Brugsvandet bliver ikke varmt Varmeprogrammet passer ikke Den ønskede brugsvandstemperatur indstillet for lavt. Brugsvandsdrift ikke aktiveret. Kontroller ugedag, klokkeslæt og dato og ret om nødvendigt. Ret varmeprogrammet Kontroller den instillede brugsvandstemperatur og sæt den om nødvendigt op. Aktiver brugsvandsdrift. Fejludkobling Se Fejlkodetabel Indkobles Ved gentagen udkobling, kontakt en vvs-installatør 28 BAXI A/S

29 Fejl - årsager - løsninger 8.2 Fejlkodetabel Efterfølgende vises et udtog af fejlkodetabellen. Hvis der vises yderligere fejlkoder, kontakt vvs-installatøren., Fejlkode Fejlbeskrivelse Forklaringer/årsager Kortslutning/afbrydelse af udetemperaturføleren Kortslutning/afbrydelse af varmtvandsføleren Appararet er overophedet, sikkerhedstemperaturbegrænseren har udkoblet Pumpe defekt eller termostatventiler lukket, overkogssikringen er udløst Kontroller ledning til udetemperaturføleren Kontakt vvs-installatør Kontroller ledning til varmtvandsføleren Kontakt vvs-installatør Lad apparatet afkøle og start igen med reset knappen Hvis fejlen optræder igen, kontakt vvs-installatør Åbn termostatventiler Hvis fejlen optræder igen, kontakt vvs-installatør 119 Vandmangelsikring har koblet fra Kontroller vandtrykket; hvis det er for lavt, påfyld vand Styrings- og reguleringsenhed låst Mulige årsager: gasmangel, ingen tænding Kedlen er låst Mulige årsager: for lav vandcirkulationsmængde, pumpe arbejder ikke, luft i anlægget Tænd for kedlen igen med reset knappen Ved propangas: kontroller om tanken er fyldt Hvis fejlen optræder igen, kontakt vvs-installatør Udluft radiatorer Kontroller vandtrykket; hvis det er for lavt, påfyld vand Ved propangas: kontroller om tanken er fyldt Tænd for kedlen igen med reset knappen 180 Skorstensfejerfunktion aktiv Deaktiver skorstensfejerfunktionen 8.3 Servicekodetabel Servicekoder Servicebeskrivelse 1 Brænderens driftstimer overskredet 2 Antal brænderstart overskredet 3 Serviceinterval overskredet 8.4 Efterfyldning af vand Der må kun påfyldes vand af drikkevandskvalitet. Der må ikke anvendes kemiske tilsætningsstoffer. I tilfælde af tvivl kontakt din vvs-installatør. Så der ikke trænger luft ind i varmeanlægget: Før slangen tilsluttes, åbn forsigtigt for vandhanen, indtil slangen er helt fyldt med vand. Sørg for, at afspærringsventilerne 1 er åbne. 1. Sluk for driftskontakten på gaskedlen 2. Tag beskyttelseskappen af kedlens fylde- og tømmehane (KFEhane) 3 på varmekreds-returløbet 3. Skru studsen (inkl. i afspærringssættet) på KFE-hanen3 WGB C, WBS 15 C 29

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning...............................4 1.1 Denne vejlednings indhold.....................

Læs mere

Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel. IntroCondens WHBS 14 og 22 IntroCondens WHBC 22/24 og 28/33 (Sælges ikke i Danmark)

Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel. IntroCondens WHBS 14 og 22 IntroCondens WHBC 22/24 og 28/33 (Sælges ikke i Danmark) Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel IntroCondens WHBS 14 og 22 IntroCondens WHBC 22/24 og 28/33 (Sælges ikke i Danmark) Indholdsfortegnelse 1. Om denne manual...... 4 1.1 Indhold... 4 1.2 Oversigtstabel......

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

INS TALL AT I O N S V E J L E D N I N G S T Y R I N G M O D U L QAA 7 5. Réf. : BA - 1358 - U - 2 - DA - 13 / 09

INS TALL AT I O N S V E J L E D N I N G S T Y R I N G M O D U L QAA 7 5. Réf. : BA - 1358 - U - 2 - DA - 13 / 09 INS TALL AT I O N S V E J L E D N I N G FOR S T Y R I N G M O D L QAA 7 5 Réf. : BA - 1358 - - 2 - DA - 13 / 09 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Betjening 1.1 Betjeningspanel 1.2 Visning 1.3 Styring 1.4 ibrugtagning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares!

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares! Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem

Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem EcoGrid EU Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem Brugerguide Løsning specielt udviklet til EcoGrid-projektet Baseret på eksisterende produktserie Trådløs kommunikation til enhederne Varmezoneopdeling

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Betjeningsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC 200 12/2012 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (01/2009) DK Indholdsfortegnelse 1 Kort oversigt 5 1.1 Tasteoversigt 5 1.2 Standardvisning 6 1.3 Kort

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com

Bedre indeklima med Grander. Grander Teknologi i varmesystemer. www.grander.com Bedre indeklima med Grander Grander Teknologi i varmesystemer www.grander.com Unaturlige forhold giver ofte problemer i varmekredsløb I varmekredsløb har vand vanskelige og unaturlige betingelser. Det

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning æghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 15/25/35/45/25 Combi/25 Combi Plus Til brugeren 6 720 615 581 (12/2008) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

BBR-nr.: 580-016505 Energimærkning nr.: 100113789 Gyldigt 5 år fra: 13-03-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-016505 Energimærkning nr.: 100113789 Gyldigt 5 år fra: 13-03-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravsted Skolegade 14A Postnr./by: 6372 Bylderup-Bov BBR-nr.: 580-016505 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 60/7-2 E VK 156/7-2 E

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 60/7-2 E VK 156/7-2 E BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 60/7-2 E VK 56/7-2 E Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning. Opbevar betjeningsvejledningen samt andre til kedlen hørende vejledninger

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.baxi.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en indlysende god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

auromatic 620 Betjeningsvejledning/installationsvejledning Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme

auromatic 620 Betjeningsvejledning/installationsvejledning Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme Til brugeren/til VVS-installatøren Betjeningsvejledning/installationsvejledning auromatic 620 Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme DK VRS 620 For brugeren Betjeningsvejledning

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. ecotec plus VC 126/35 A H / VC 246/35 A H Egnet til ethvert forhold ecotec

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

ecotec VC VCW DK, SE, NO

ecotec VC VCW DK, SE, NO ecotec VC VCW DK, SE, NO For brugeren Betjeningsvejledning ecotec pro/plus Væghængte gaskedel med kondensationsteknik VC VCW DK Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber... 3 Anbefalet tilbehør... 3 Henvisninger

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel. Det gælder i områder, hvor der er naturgas,

Læs mere