Referat fra ordinær generalforsamling for Ejerlaug Krogengen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling for Ejerlaug Krogengen"

Transkript

1 > 7. april 2003 Referat fra ordinær generalforsamling for Ejerlaug Krogengen Dato: 31. marts 2003 Sted: Skovvangskolen Deltagere: Beboere fra 31af de 36 stemmeberettigede husstande (se evt. bilag b) Referenter: Jens Thorup Laursen, nr. 26 Jørn Mulvad, nr. 30 Der henvises til dagsorden udsendt 10. marts 2003 til beboerne på Krogengen. 1. Valg af dirigent, stemmeudvalg og referenter Dirigent: Bestyrelsen foreslog Susan i nr. 25 til dirigent. Hun blev valgt uden modkandidater. Stemmeudvalg: Finn nr. 18 og Lisbeth nr. 16 blev valgt Referenter: Bestyrelsen foreslog Jørn Mulvad nr. 30 og Jens Thorup Laursen nr. 26. Igen; ingen modkandidater. 2. Formandens beretning Se ved/agte bilag apå side 6. Kommentarer til formandens beretning: Nr. 9: Fjernvarmen er jo påtvunget fra kommunens side. Det er derfor urimeligt, at beboerne ikke har samme forhold som andre i kommunen. Nr. 19: Foreslår, at vi går i fælles front med Tofteåsen mod B/N. Hvor længe kan vi i øvrigt holde B&N hen? Fonnanden oplyser, at bestyrelsen inden for 14 dage, vil afholde et møde med borgmesteren/kommunen - for om muligt, at slippe for at overtage de tekniske anlæg. Kassereren oplyser, at der er blevet udført en plombering af anlæg for at imødegå fejlagtig afregning fra B&N's side. Nr. 4: Oplyser, at han opdagede fejl på sin varmemåler, da han øjensynlig havde forbrugt 34 enheder svarende til kr.

2 Bestyrelsen lover at tjekke op på, om dette forhold også gør sig gældende for nogle af de andre beboere. Nr. 13: Findes der tilsvarende konstellationer andre steder i kommunen (overdragelse aftekniske anlæg til en ejerforening)? Bestyrelsen. Nej, det drejer sig om, at kommunen forsøger, at lægge flere og flere udgifter over på beboerne. I virkeligheden er vi dårligere stillet end de øvrige beboere i kommunen. Nr. 4: Er der sket nyt i sagen om nummererings skilte på Krogengen? Kassereren oplyser, at der er kommet et temmelig dyrt forslag fra B&N. Bestyrelsen arbejder videre med dette forhold. Nr. 7: Stiller spørgsmål til brev fra postmesteren, vedr. såkaldt ulovligt placerede postkasser. Kassereren oplyser, at postkasserne er lovlige. Brevet skyldes en misforståelse fra postvæsnets side.. Nr. 4: Oplyser, at et nyt lovforslag måske alligevel vil gøre den nuværende placering af postkasserne ulovlige. Formanden var ikke overbevist om dette. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt (med applaus) 3. Regnskab Kassereren gennemgik regnskabet for år Kommentarer til regnskabet: Nr. 23: Stillede en række spørgsmål til enkeltposter i regnskabet, som kassereren afklarede. Nr. 13: Hvad er der gjort for at få pengene ind for de 4 grunde, som B&N i år 2002 ejede? Formanden. De 5000 kr. som B&N havde lovet er bedre end ingen ting alt taget i betragtning - desværre lader det til, at B&N er ved at løbe fra den aftale. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 4. Opbakning til evt. retsligt efterspil vedr. tekniske anlæg Formanden uddybede sagen mod B&N vedr. overdragelse af de tekniske anlæg: Bestyrelsen ønsker opbakning til en retssag mod B&N. Der er blevet vurderet, at udgiften til en retssag kan beløbe sig til mellem 2500 (med retshjælpsdækning) og 5000 kr. pr. beboer, hvis sagen tabes. Vindes sagen derimod, er der mulighed for en betydelig erstatning stor er-. statning til alle husstande kr. pr. husstand blev nævnt som mulighed. Kommentarer til formandens uddybning: Side 2 af9

3 Nr. 27: Hvad er sandsynlighed for at ejerlauget vinder? Formanden: Ejerlaugets advokat vurderer, at ejerlauget har en rigtig god sag mod B&N (sandsynlighed for at få medhold vurderes til at være større end 50 %). N r. 24: H vad er konsekvenserne, hvis vi vinder? Formanden: Vi kompenseres med en erstatning fra B&N og overtager de tekniske anlæg. Nr. 4: Har bestyrelsen fået en uafhængig vurdering? Kassereren oplyser, at det er for dyrt at sætte endnu en advokat ind i sagen. Endvidere er der tiltro til advokaten, da han bl.a. er formand for danske boligadvokater. Advokaten repræsenterer også Stensbjergs ejerlaug. Nr. 15: Stiller forslag om overdragelse af de tekniske anlæg til kommunen for de penge, der vindes af B&N. Bestyrelsen finder forslaget meget interessant. Bestyrelsen fik enstemmig opbakning fra de fremmødte til at indlede retssag mod B&N. 5. Indkomne forslag A. Beplantningsplan Bestyrelsen indstillede til, at fællesarealerne blev beplantet på en arbejdsweekend - og at der blev anvendt kr. til formålet. Kommentarer fra beboerne: Nr. 27: John Yde fra B&N har oplyst, at den grønne kile formodentlig bliver retableret. Formanden. Bestyrelsen koordinerer med B&N, således, at der ikke plantes forgæves. Nr. 4: John Y de havde oplyst, at det ikke var sikkert at de plantede et erstatningstræ ud for nr. 15, da der var kommet jurister på sagen. Nr. 4: Hvorfor plantes der kun på den grønne kile? Bestyrelsen giver udtryk for velvilje over for forslag til yderligere beplantning. Nr. 13: Er ikke tilfreds med området ud mod Bystien bl.a. pga. ukrudt og TDC's stander. Malene fra Bestyrelsen forklarer, at beplantningsplanen ikke skal ses som et udtryk for 2- plans husenes ønsker alene, da hun selv bor i et etplans hus. Kassereren foreslår, at man forhåndsgodkender bestyrelsens forslag til udførelse af en revideret beplantningsplan. Nr. 23: Udtrykker stor utilfredshed med at folk stirrede ind i stuerne - og ønskede derfor også beplantning ud mod Bystien. Side 3 af 9

4 Nr. 22: Oplyser, at de kr. er til beplantning af fællesarealer, ikke til beplantning foran 2 plans husene. Denne udgift afholdes af de enkelte beboere. Forbedringen affællesarealet på den grønne kile vil være til alles glæde. Malene fra bestyrelsen foreslår, at folk indleverer deres begrundede beplantnings ønsker til bestyrelsen, som herefter kigger på forslagene. Nr. 14: Stiller spørgsmål om, hvorvidt de grønne områder ind mod torvearealet er inkluderet? Formanden oplyser, at der ved den ekstraordinære generalforsamling sidste efterår var blevet vedtaget retningslinier for beplantning af disse områder. Der plantes buske mv. af beboerne selv. Nr. 4 Hvad er der egentlig sket med alle B&N's forslag: Round up/pløjning og græssåning mv.? Formanden: Forventer at det kun den del af græsset, som er blevet kørt op i forbindelse med dræningen, der vil blive retableret - den nuværende situation faget i betragtning. Ved klipning af græsplæner bliver græsplænerne med tiden sikkert ok. Nr.?: Ejerlauget varetager forhåbentligt alle beboernes interesser, uafhængig af om der er tale om beboere i l eller 2 plans huse. Dette bekræftes af kassereren. Forslag om beplantning jf. revideret beplantningsplan enstemmigt vedtaget. samt kr. til udgifter blev 6. Budget Kassereren gennemgår budgettet Kommentarer fra beboerne: Nr. 23: Foreslår at beløbet på kr. til bestyrelsens julearrangement bliver hævet til kr. Kassereren takker for den venlige tanke, men oplyser, at det ikke er muligt, idet forslaget ikke er stillet rettidigt - men at forslaget kan stilles til næste generalforsamling. Nr. 23 stiller allerede nu forslaget til næste års generalforsamling. Nr. 27: Beløb ( kr.) til snerydning er højt sat, da der kun er brugt 2000 kr. i år Kassereren: Der er brugt i denne vinter, som snerydderen beskriver som mild, så beløbet vurderes at være rimeligt. Nr. 27: Beløbet til græsslåning ( kr.) virker lidt højt? Kassereren: Beløbet svarer til græsslåning en gang om ugen i vækstsæsonen. Der overvejes dog andre muligheder, bl.a. at købe en maskine og få arbejdet udført af en beboer Nr. 7: Det er måske muligt at få en viceværts ordning, og modregne i kontingent til ejerlauget? Kassereren: Det drejer sig om et væsentligt større beløb end kontingentet. I fremtiden kunne man forestille sig, at ejerlauget slår sig sammen med de andre ejerlaug om opgaven. Side 4 af 9

5 Budgettet blev enstemmigt vedtaget 7. Valg til bestyrelsen Den nuværende formand Thomas nr. 24 blev genvalgt til formand Til bestyrelsesposten opstillede Jesper nr. 28 og Jens nr.26. Jens blev valgt til bestyrelsen. Jesper blev suppleant. 8. Eventuelt Kommentarer fra beboerne Nr. 4: Søen trænger til oprensning. Formanden. Bestyrelsen har tidligere rettet henvendelse til kommunen, for at kommunen presser B&N til at tage aktion. Bestyrelsen følger op på dette forhold igen. Nr. 16: Opfordrer beboerne til at tage fat i de knægte, der kaster ting i søen. Nr. 10: Oplyser, at han stadig slås med B&N om færdiggørelsen af sit hus. Byggemappen er stadig fyldt med forkerte og unødvendige oplysninger. Endvidere var der problemer med udskiftningen af hækplanter. Dem, der var plantet til erstatning, var alt for små. Han opfordrer beboerne i Krogengen til at bede B&N om en nyere byggemappe. B&N har efterhånden fået lavet en mere korrekt version. Kassereren oplyser, at han har fået en henvendelse fra ejerlaugets advokat, som havde oplyst, at det er vigtigt hurtigst muligt at få beboerne til at tilbagekalde de fuldmagter, som tidligere er givet til B&N og Glostrup Kommune i forbindelse med skødet og det efterfølgende brev fra kommunen. Kassereren læste et forslag om ordlyden til et brev til tilbagekaldelse af fuldmagter op. Nr. 13: Ønsker begrundelse fra advokat samt brev fra advokat som kladde. Bestyrelsen lovede at fremskaffe og udlevere dette til beboerne den følgende dag. Side 5 af 9

6 Bilag a: Formandens årsberetning 1. Fællesareal- grøn kile mod vest Bestyrelsen har siden sidste ekstraordinære generalforsamling haft møde med Glostrup Kommune (GK) vedrørende den grønne kile. På mødet blev det fra Krogengens side argumenteret for at der er store uoverensstemmelser mellem de enkelte grundejeres købskontrakter, skøder og den senere tinglysning på området. GK lovede at ændre tinglysningen, således at det er de tinglyste matrikel størrelser der afgør hvad der er private haver og hvad der tilhørerfællesarealet. Der er efterfelgende blevet foretaget en opmåling af matriklerne og nedsat skelpæle. Vi har imidlertid endnu ikke hørt nyt fra GK om hvor langt man er kommet med en ny tinglysning. På det samme møde med GK, blev der ligeledes fra Krogengens side gjort ophævelser mod den beplantning der var foretaget på fællesarealet. Vi kunne oplyse GK om at vi have opnået en aftale ~ med Biilow & Nielsen (B&N) om at harve den grønne kile og til;å med græs. GK oplyste at det kunne vi ikke uden videre gøre uden godkendelse. Bestyrelsen har efterfelgende sendt en ansøgning om tilladelse til at ændre beplantningen til græs. Denne tilladelse har vi modtaget d. 31. oktober Efterfølgende har B&N så delvist løbet fra aftalen, idet de har henvist til et tidligere brev fra GK til B&N om at man ikke kunne tillade at beplante med græs. Vi står således i dag og ved ikke rigtigt hvad B&N har tænkt sig at gøre ved området. Bestyrelsen har d. 13. marts 2003 fremsendt en ny ansøgning til GK med en beplantningsplan for den grønne kile. Denne plan tager udgangspunkt i det forhold at de private haver er så små at man ikke kan plante nogle få buske til at skabe en smule uforstyrrethed. Derfor anmodes der om tilladelse til at de enkelte boligejere planter et par buske ude ifællesarealet. Endvidere anmodes der om tilladelse til at plante nogle grupper afbuske i hver ende samt en 3-4 steder langs den grønne kile, for at mindske direkte indblik i haverne og til dæmpe det værste blæsevejr. Teknisk udvalg i GK vil behandle sagen d. 28. april. 2. Overdragelse affællesarealer B&N Den 10. oktober 2002 blev der afholdt en forberedende afleveringsforretning på fællesarealerne. Bestyrelsen havde på forhånd gennemgået arealerne og udarbejdet en liste over fejl og mangler, som skulle udbedresfør vi ville overtage arealerne. B&N havde stillet os i udsigt at tingene ville blive udbedret inden for en måned. Dette er imidlertid langt fra tilfældet og bestyrelsen vil fortsat holde B&N fast på de ting der mangler færdiggørelse. Den manglende overdragelse af fællesarealerne var også med til at skabe en del forvirring om snerydningsproblematikken. Reelt har Ejerlauget ikke overtaget fællesarealerne, men da B&N ikke havde tænkt sig at foretage nogen snerydning var Ejerlauget nødt til foretage dette. Bestyrelsen forsøger at få B &N til at refundere disse omkostninger. 3. Overdragelse af de tekniske anlæg fra B&N Inden afleveringsforretningen d. 10. oktober, havde bestyrelsen klart tilkendegivet overfor B&N at afleveringsforretningen under ingen omstændigheder omhandlede de tekniske anlæg. For det første var B&N selv på dette tidspunkt lidt i vildrede med om vekslercentralen skulle drives af Ejerlauget eller afgk varmeværk. For det andet var der ikke udarbejdet de manualer som var påkrævet og GK havde endnu ikke godkendt anlægget. Endvidere var vi i Ejerlaugets bestyrelse begyndt at betvivle lovligheden af hele konstruktionen. Det var også først omkring dette tispunkt begyndt at gå op Side 6 af 9 ~

7 for bestyrelsen at det ikke kun drejede sig om at Ejerlauget fik pålagt vedligeholdelsen af de tekniske anlæg, vi ville også blive pålagt et kollektivt ansvar for varmeafregningen. B&N indvilgede da også i at afleveringsforretningen d. 10. oktober ikke omhandlede de tekniske anlæg. B&N har heller ikke siden færdiggjort manualer, opnået godkendelse hos kommunen og har ievrigt ikke siden forsøgt at indkalde til en afleveringsforretning. GK har i et brev dateret d. 22. januar 2003 præciseret over for B&N at Ejerlauget ikke har overtaget de tekniske anlæg af den simple grund at GK ikke har godkendt anlæggene. Det er derfor også B&N der skal afholde udgifter til vedligehold og som skal afregneforbrugsafgifter til GK. B&N's advokat har i den forgangne uge bombarderet Ejerlauget med breve om ilt vi for det første har overtaget anlæggene og at vi skal sørge for at indkræve a 'conto varme hos de enkelte beboere. Så tingene er lige nu sat lidt på spidsen. 4. Retsligt efterspil vedr. tekniske anlæg. Som sagt var bestyrelsen for Ejerlauget begyndt at betvivle lovligheden afhele konstruktionen og det besluttedes at indhente bistandfra en advokat. Vores højeste prioritet var i det hele taget at undgå at overtage de tekniske anlæg, og derfor bad vi advokaten om en vurdering af vores mulighedfor atføre en sag mod kommunen. Alternativt ville vi gå efter B&N, som ikke havde oplyst os om de forpligtelser der ville blive pålagt grundejerne, ikke har gjort noget som helst for at lette Ejerlaugets overtagelse af driften og vedligeholdelsen og som hårdnakket har påstået at det kun vil koste kr ,- om året ifællesudgifter. Bestyrelsen har fået udarbejdet et løst skøn over hvad de reelle udgifter vil være, nemlig et mellem kr ,- og kr ,-om året, boligerne er således solgt under falske forudsætninger. GK henholder sig til at de har oplyst om deforholdene i bygherrevejledningen og at det derfor udelukkende er en sag mellem B&N og Ejerlaugene. Vores advokat har vurderet at vi ikke har ret meget andet end moralsk sag at køre overfor GK, til gengæld har vi en fortrinlig sag overfor B&N Der er stadfæstes domme i lignende sager hvor sælger er kommet til at betale et beløb på 10 gange differencen mellem de i købskontrakten fastsatte fællesudgifter og de rent faktiske. Det vil med andre ord sige et beløb på mellem kr ,- og kr pr. husstand hvis vore beregninger holder. Det er dette vi optaget som et selvstændigt punkt på dagsordenen. Vi har selvfølgelig ikke opgivet at gå efter kommunen, for vi faktisk mener vi en moralsk god sag. Det er ikke rimeligt at vi skal pålignes vedligeholdelsesudgifter som andre borgere i kommunen ikke har. Det er aldeles urimeligt at vi skalpålignes et kollektivt ansvar for varmeregningen og at det i sidste ende kan betyde at bestyrelsen for Ejerlauget må erklære en grundejer konkurs og begærer tvangsauktion hvis vedkommende ikke har betalt sin varmeregning. Det er helt uantageligt at vi faktisk ikke kanfå anlæggetforsikret, vi har indtil nufået 5-6 afslag. Både B&N og GK har ageret komplet uansvarlig og uprofessionelt i dennesag, og desværre er det os der står som en lus mellem to negle, men vi prøver at bide fra os. Vi har aftalt at gøre fælles front mod de øvrige Ejerlaug efterhånden som de bliver stiftet, der er således indledt samtaler med både Steensbjerg og Tofteaasen. 5. Frederikssund motorvejen. Som bekendt har Vejdirektoratet færdiggjort deres VVM redegørelse i efteråret Der blev i den forbindelse indkaldt til høringer rundt omkring i de forskellige berørte byer. Alle steder har projektet mødt en voldsom og berettiget kritik undtagen i Ballerup, som vil opnå en del aflastning. Desværre lader det til at kritikken ikke har gjort indtryk på hverken Vejdirektoratet eller politikerne. Der er ganske vist ikke vedtaget nogen anlægslov for Motorvejen endnu, men det er vedtaget at udvide Motorring 3, og i den forbindelse vil man formentlig planlægge at lave selve tilslutningsarbejderne, dels fordi det vil være billigst at gøre det når man iforvejen er i gang med at udvide ringve- Side 7 af9

8 jen, og dels fordi første etape af Motorvejen har en meget høj prioritet i regeringspartierne. 6. Kørsel på gangarealer Bestyrelsen skal endnu engang komme med en kraftig opfordring til grundejerne og deres gæster til ikke at kørepå gangstierne, undtagen i sjældne nødvendige tilfælde. Det betyder efter bestyrelsens opfattelse at man måske kan have et behov en gang om måneden og i hvert fald ikke dagligt eller sommetider flere gange dagligt. Hvis det ikke kan lade sig gøre frivilligt at indordne sig under disse forhold, så bliver vi jo nødt til at sætte bomme eller andre ting op som kan forhindre en sådan trafik. Men det er jo ikke så ligetil en sagfordi ambulancer og brandslukningskøretøjer jo altså skal have adgang. Så - vis venligst hensyn - tak. Side 8 af 9

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling

Referat Ordinær generalforsamling Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Enebærhaven - 28. april 2005 Torsdag den 28. april 2005 kl. 20.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Enebærhaven. Referent:

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge april 2011. Referat af Generalforsamling på Hotel Søfryd den 12. april 2011. Med 55 fremmødte parceller var der over 80 personer tilstede ved årets generalforsamling. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå 26. Maj 2011 Bettina fra Bestyrelsen indledte. Der er 124 medlemmer af grundejerforeningen men kun 48, der ikke er i restance

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Ejerlauget Krogengen

Referat af ordinær generalforsamling Ejerlauget Krogengen Referat af ordinær generalforsamling Ejerlauget Krogengen for Dato: Tirsdag den 8. marts 2005 Sted: Mellemtrinets fællesrum på Skovvangsskolen Deltagere: Ud af 36 var 31 husstande repræsenteret + 4 husstande

Læs mere

Grundejerforeningen Bøtø Formand Thomas Skov Jensen

Grundejerforeningen Bøtø  Formand Thomas Skov Jensen Grundejerforeningen Bøtø www.bøtø.dk Formand Thomas Skov Jensen E-mail: jensen1001@hotmail.com Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 24. august 2014 kl. 10.00 på Restaurant Lupinen, Bøtøvej

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009 Risskov den 28. april 2009 Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009 1. Valg af Referent. Torben nr. 41 blev valgt som referent. 2. Valg af dirigent. John nr. 31 blev valgt som dirigent.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken

Grundejerforeningen Stagebjergparken Referat af ordinær generalforsamling "Stagebjergparken" onsdag den 29. august 2007 Referent: Lars Bo Nielsen Referatet er udarbejdet efter nedenstående dagsorden. 1. Valg af dirigent: John (nr 99) blev

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08 Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d 290608 19 parceller var repræsenteret Alle bilag til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside wwwguldkysten-sjdk Ad punkt 1:

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015.

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257

Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257 GRUNDEJERFORENINGEN FRUGTHEGNET v/ Formand Niels Kristensen Frugthegnet 36 2830 Virum Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene),

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Vallensbæk Senior Park

Vallensbæk Senior Park Vallensbæk Senior Park Vedtægter for Vallensbæk Senior Park 1 Foreningens navn er Vallensbæk Senior Park. 2 Foreningen er knyttet til Vallensbæk Boligselskabs afdeling 4904 Stationstorvet. 3 Stk. 1 Foreningens

Læs mere

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Tilstede: til beboermødet var der repræsenteret 12 stemmeberettigede lejemål Referent: Charlotte Siig Niclasen

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Grundejerforeningen Karmstengård

Grundejerforeningen Karmstengård Grundejerforeningen Karmstengård www.karmstengaard.dk Referat af ordinær generalforsamling Torsdag 14. april 2016 Sted: Toftehøjskolen, kantinen Referent: Mikkel Horslund Elvej Generalforsamlingen begyndte

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Marielyst Strandpark Ferieby

Grundejerforeningen Marielyst Strandpark Ferieby Dagsorden til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen 1. Valg af dirigent. 2. A. Årsberetning for 2012 B. Forelæggelse af revideret årsregnskab for 2012 til godkendelse C. Vedligeholdelsesplan

Læs mere

Refererede kommentarer angives med fornavn og husnummer. Bestyrelsen foreslog Ole 54 som dirigent. Valgtes med akklamation.

Refererede kommentarer angives med fornavn og husnummer. Bestyrelsen foreslog Ole 54 som dirigent. Valgtes med akklamation. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Sandlodsvej, 4400 Kalundborg, afholdt d. 24/5 2014 kl 10.00 i Kalundborg Hallernes Restaurant, Munkesøgade 3, 4400 Kalundborg. Refererede kommentarer

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Bestyrelsesmøde nyeste øverst

Bestyrelsesmøde nyeste øverst Bestyrelsesmøde 2009-2010 nyeste øverst Bestyrelsesmøde 4. Maj 2010 kl. 19.30 ved HJ DAGSORDEN: 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 2: Meddelelser /orientering fra formanden, herunder skrivelser

Læs mere