Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013"

Transkript

1 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport

2 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport REDAKTION: Vejdirektoratet FORFATTERE: Vejdirektoratet DATO: Oktober 2013 LAYOUT: Vejdirektoratet FOTOS: Vejdirektoratet grundkort: Copyright kort- og Matrikelstyrelsen oplag: 200 stk. ISBN net: ISBN tryk: COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013

3 Indhold 1. Indledning 2. Sammenfatning 7 3. Eksisterende forhold Erhvervsforhold Beskrivelse af forslag 6. Trafikale konsekvenser Areal- og ejendomsforhold Plan- og miljøforhold Anlægsoverslag og samfundsøkonomi 42 KORTBILAG 48 Bilag 1: kommuneplanrammer 49 Bilag 2: Beskyttede naturtyper 50 Bilag 3: vådområder 51 Bilag 4: Skovområder 52 Bilag 5: Friluftsliv 53 Bilag 6: Forurenet jord 54 Bilag 7: Kulturarv 55 Bilag 8: Drikkevandsinteresser 56 Bilag 9: Arealmæssige konsekvenser 57

4 1. indledning På baggrund af den politiske aftale fra november 2010 om Bedre mobilitet, har Vejdirektoratet gennemført nærværende forundersøgelse af mulighederne for udbygning af rute Ringkøbing-Herning. I forundersøgelsen er beskrevet forskellige forslag til forbedring af fremkommeligheden på rute mellem Ringkøbing-Herning og foretaget en overordnet vurdering af konsekvenser af forslagene i forhold til trafik, miljø, arealanvendelse og økonomi. Forundersøgelsen omfatter endvidere en gennemgang af vej- og trafikforholdene på den eksisterende strækning og en analyse af erhvervslivets behov for vejtransport. Det er hensigten, at forundersøgelsen kan danne grundlag for en politisk beslutning om en eventuel VVM-undersøgelse af et udbygningsforslag. Nærværende rapport sammenfatter resultaterne af forundersøgelsen. Forundersøgelsen er gennemført af Vejdirektoratet bistået af et teknikerudvalg med repræsentanter fra Ringkøbing-Skjern Kommune og Herning Kommune. Desuden er projektet præsenteret for og drøftet med Naturstyrelsen, med henblik på at vurdere projektets konsekvenser for beskyttet natur og miljø. Som et selvstændigt element i forundersøgelsen er spørgsmålet om ændrede vejbestyrelsesforhold i Ringkøbing by blevet behandlet. Ringkøbing-Skjern Kommune har dog i et brev fra kommunens borgmester konkluderet, at et eventuelt vejbytte med staten bør ses i sammenhæng med de fremtidige vejforhold til Hvide Sande, og at kommunen derfor ikke længere finder det relevant at overveje et vejbytte mellem Ndr. Ringvej og statsvejene indenfor ringvejen i Ringkøbing. Spørgsmålet om vejbytte er på den baggrund ikke behandlet nærmere i denne forundersøgelse. Der er gennemført en ekstern kvalitetssikring af forundersøgelsen. Det er blandt andet vurderet, om trafikberegningerne, det økonomiske overslag, de tekniske forudsætninger samt analysen af den samfundsøkonomiske rentabilitet har en tilfredsstillende kvalitet. Ved den eksterne kvalitetssikring er der ikke fundet væsentlige fejl og mangler i det fremlagte vejprojekt samt tilhørende anlægsbudget og samfundsøkonomiske analyse. Ved den eksterne kvalitetssikring er man ikke blevet bekendt med vægtige grunde til, at der ikke kan træffes beslutning om at gå videre med projektet på baggrund af det af Vejdirektoratet fremlagte materiale. 4

5 Karakteristisk lige strækning fra rute 5

6 Ulfborg Tung trafik i Havnstrup Overhalingsstrækning Punktvise forbedringer (omfartsveje og vejforlægninger) Omfartsveje og vejforlægninger Spjald RINGKØBING Røgind Vid Figur 1 Løsningsmuligheder for udbygning af strækningen mellem Ringkøbing og Herning 6 Lem

7 2. SAMMENFATNING Eksisterende forhold Undersøgelsen omfatter den ca. 38 km lange 2-sporede vejstrækning mellem Ringkøbing by og Snejbjerg sydvest for Herning. Vejen er oprindeligt anlagt omkring 1850 som en af de første hovedlandeveje i Danmark, og er i den forløbne periode forbedret og udbygget ad flere omgange. Vejen benyttes primært til lokal og regional pendler- og erhvervstrafik. Desuden har dele af strækningen i perioder en væsentlig turisttrafik til og fra sommerhusområderne langs Vestkysten. Strækningen fungerer desuden som vejadgang til en række landbrugsejendomme og marker lang vejen, og på visse tidspunkter af året er der således en betydelig trafik med langsomt kørende landbrugsmaskiner. Aulum Vildbjerg Der er en generel hastighedsbegrænsning på 80 km/t på strækningen. Gennem landsbyerne Barde og Havnstrup er hastigheden skiltet ned til 60 km/t, mens hastighedsbegrænsningen på ringvejen omkring Videbæk på en strækning er 70 km/t. Hastighedsmålinger på de åbne strækninger indikerer, at gennemsnitshastigheden for biltrafikken er væsentlig højere end den generelle hastighedsbegrænsning. Årsdøgntrafikken på rute ligger på køretøjer i døgnet med den største trafikbelastning på den østlige del af strækningen. Lastbiltrafikken udgør 8-13 % af den samlede trafik. Der er en ret beskeden cykeltrafik på strækningen, og forholdene for cyklister må også på størstedelen af strækningen betragtes som ringe. Trafikanterne på strækningen oplever gener i forbindelse med overhaling af langsomt kørende køretøjer, ligesom det 34 også opfattes som en gene at skulle reducere hastigheden ved gennemkørsel af byerne på strækningen. Tilsvarende må utryghed hidrørende fra trafikken gennem de mindre bysamfund på strækningen betragtes som en gene for byernes beboere. 18 Uheldsstatistiken viser, at der sker en del uheld på strækningen, men at uheldsbilledet meget ligner tilsvarende strækninger i Jylland. Der er igennem en årrække lavet en række punktvise forbedringer på strækningen med henblik på at reducere antallet og alvorligheden af uheld. Sunds HERNING Snejbjerg 14 Havnstrup 41 Videbæk Vorgod Barde Kibæk 7

8 Udbygning af strækningen Det vurderes ikke som muligt at udbygge den nuværende vej til motortrafikvej, da vejen også fungerer som vejadgang til et stort antal boliger, landbrug og marker. På strækningerne udenfor byområder er der i ca. 275 vejadgange til ejendomme, ligesom der er ca. 110 krydsninger med offentlige og private fællesveje. Etablering af en ny motortrafikvej i nyt tracé er skitseret på et overordnet plan, og det vurderes, at en sådan løsning vil være meget kompleks og anlægsøkonomisk tung i forhold til trafikbelastningen og de relativt beskedne trafikale udfordringer, der er på strækningen. Etablering af en vej i nyt tracé vurderes på den baggrund at ville give en meget ringe samfundsøkonomiske gevinst. På denne baggrund er beskrevet 3 forskellige løsninger med udgangspunkt i den eksisterende vej mellem Ringkøbing og Herning: 1. Punktvise forbedringer (omfartsveje og vejforlægninger). Denne løsning omfatter etablering af omfartsveje ved Barde og Havnstrup, forbedring af omfartsvejen ved Videbæk og ombygning af rundkørslen ved Røgind/rute 28 med forlægning af den sydlige gren af rute Overhalingsstrækninger. Denne løsning omfatter etablering af forbedrede overhalingsmuligheder i form af fire strækninger med 2+1 vej, samt forbedrede overhalingsmuligheder ved to rundkørsler på strækningen. 3. Udbygning til 2+1 vej på hele strækningen. Denne løsning omfatter udbygning af vejprofilet på hele strækningen, således at der kan etableres 2+1 vej, kun afbrudt af 1+1 vej i en række krydsningspunkter på strækningen. Denne løsning indeholder alle elementerne fra løsning 1 og 2, samt udbygning af strækningerne mellem elementerne i de to første løsninger. Natur og miljø En løsning med udgangspunkt i den nuværende vej vil have begrænset påvirkning af natur og miljø. Etablering af overhalingsstrækninger - og dermed også den fulde udbygning til 2+1 vej - medfører dog indgreb i naturområder. Det er hovedsagelig delstrækningerne igennem Femhøjsande/Velling Plantage, Mourier Petersens Plantage og over Vorgod Å, der fungerer som nord-syd-gående økologiske forbindelser, som har store naturmæssige konsekvenser. De undersøgte forslags påvirkninger af beskyttelsesområderne og mulige afværgeforanstaltninger, herunder nye biotoper, faunapassager, hegn eller lignende, vil blive nærmere belyst i en evt. kommende VVM-undersøgelse. Erhvervsanalyse Strækningen mellem Ringkøbing og Herning har stor erhvervsmæssig betydning. Både som rute for pendlingstrafik og som rute for egentlig erhvervstrafik. Desuden betjener vejen en lang række landbrugsejendomme og produktionsjord. Der er gennemført en erhvervsanalyse, der viser, at der er et generelt ønske om forbedring af strækningen, og at man med dagens situation oplever en række flaskehale eller problematiske steder på strækningen. Troen på, at en bedre vejforbindelse vil gøre det lettere at tiltrække arbejdskraft med de rette kvalifikationer, er udbredt blandt repræsentanterne fra de lokale virksomheder. Anlægsoverslag og samfundsøkonomi Der er beregnet anlægsoverslag for de 9 delløsninger, der sammenstykkes til henholdsvis løsning 1 og løsning 2. Desuden er der beregnet et anlægsoverslag for en samlet løsning, der omfatter 2+1 vej på hele strækningen fra Ringvejen i Ringkøbing til tilslutningen til den kommende motorvej umiddelbart De forskellige delløsninger i løsning 1 og 2 kan i princippet gennemføres enkeltvis eller i kombination med et hvilket som helst af de øvrige 8 delløsninger. Her er de dog præsenteret som to pakker, hvor løsning 1 primært fokuserer på forbedret trafikafvikling ved byerne på strækningen, mens løsning 2 primært fokuserer på forbedring af overhalingsmulighederne på strækningen. I de ovenstående løsninger er forudsat, at der på 2+1 strækninger også etableres brede kantbaner, for derved at forbedre forholdene for cyklister. Rute ved Vorgod Å 8

9 Løsning 1: Omfartsveje mm. Løsning 2: Overhalingsstrækninger Løsning 3: 2+1 vej på hele strækningen Tabel 1 Anlægsoverslag og samfundsøkonomisk forrentning (i prisniveau medio 2013, indeks 183,38) Løsning 3A: 2+1 vej på hele strækningen - 90 km/t Samfundsøkonomisk forrentning i %: Negativ 1,5 1,1 5,2 Anlægsoverslag mio. kr. 190,5 191,5 884,7 884,7 vest for Snejbjerg ved Herning. Den samlede udbygning til 2+1 vej indeholder alle elementerne fra de 9 delprojekter samt udbygning af strækningerne mellem disse delstrækninger. Overslagene viser, at løsning 1 med punktvise forbedringer med omfartsveje og vejforlægninger vil koste 189,9 mio.kr, mens løsning 2 med etablering af overhalingsstrækninger vil koste 191,5 mio. kr. Etablering af 2+1 vej på den samlede strækning vil koste 884,7 mio. kr. Alle priser er som basisoverslag + 50 %, prisniveau FFL-13, indeks 183,38. De samfundsøkonomiske beregninger viser, at den interne rente for løsningen med etablering af omfartsveje vil være negativ, da trafikanterne ikke vil opnå tidsgevinst i denne løsning. Etablering af overhalingsstrækninger (løsning 2) forventes at give en samfundsøkonomiske forrentning på 1,5 %, mens den samlede udbygning til 2+1 vej (løsning 3) forventes at give en samfundsøkonomisk forrentning på 1,1 %. Til sammenligning vil etablering af 2+1 vej på hele strækningen (løsning 3) sammen med en forøgelse af den generelle hastighedsbegrænsning på strækningen fra 80 km/t til 90 km/t uden fysiske ændringer af vejen medføre en samfundsøkonomisk forrentning på 5,2 %. I kap. 8 er anlægsoverslag og samfundsøkonomi beskrevet nærmere. Samlet vurdering Forundersøgelsens resultater er baseret på overordnede vurderinger af forslagene, hvorfor beregningerne af anlægsøkonomi og samfundsøkonomi er forbundet med usikkerhed. Trafikanterne forventes på baggrund af trafikberegningerne at opnå en lille negativ tidsgevinst i løsning 1 (omfartsveje), mens tidsgevinsterne i de øvrige to løsninger er begrænsede positive. Da de skitserede løsninger ikke er kortere end den eksisterende vej, vil trafikanterne få en lidt længere rejse og dermed et større antal kørte km, hvorved kørselsomkostninger stiger marginalt i forhold til den eksisterende vej. Samlet set vil de punktvise forbedringer i form af omfartsveje og vejforlægninger primært gavne beboerne i de berørte landsbyer og sekundært de gennemkørende trafikanter. Etablering af overhalingsstrækninger vil forbedre mulighederne for overhaling flere steder på strækningen og vil dermed opfattes som en væsentlig forbedring for trafikanterne. Etablering af den fulde løsning med 1+2 vej på hele strækningen vil forbedre trafikanternes fremkommelighed yderligere og samtidig forbedre forholdene for beboerne i de berørte landsbyer. 2+1 vejen er designet til en hastighed på 90 km/t. Hvis hastighedsgrænsen på vejen forøges fra 80 km/t til 90 km/t. vil der formentlig ske en beskeden stigning i antallet af færdselsuheld. Rejsetidsgevinsterne ved at hæve hastighedsgrænsen fra 80 km/t til 90 km/t bygger på en antagelse om, at den faktiske kørehastighed stiger med 10 km/t. De undersøgte forslag har som beskrevet forskellige miljøog landskabsmæssige konsekvenser, og det er i særlig grad udbygningen af den eksisterende vej til et bredere profil på strækningen gennem Mourier Petersens Plantage mellem Røgind og Videbæk der vurderes som et problem i forhold til den nord-sydgående økologiske forbindelser. Konsekvenserne for økonomi, trafikafvikling og miljø af en vejudbygning mellem Ringkøbing og Herning vil først kunne vurderes mere konkret i en evt. kommende VVMundersøgelse, hvor et eller flere konkrete projekter vil blive yderligere detaljeret. 9

10 3. EKSISTERENDE FORHOLD Rute er den primære vejforbindelse mellem Ringkøbing og Herning. Strækningen udgør den vestlige del af rute, der forbinder de større byer Herning, Ikast og Silkeborg med Europavej E45 og Aarhus. Endvidere indgår rute i det net af regionale ruter, som forbinder en række byer i Midt- og Vestjylland. Tillige er der fra Herning forbindelse til rute 18 mod Vejle, som udbygges til motorvej. Rute mellem Ringkøbing og Herning er en ældre hovedlandevejsforbindelse, der omkring Videbæk er udbygget til en omfartsvej nord om Videbæk by i Strækningen er en central del af fremkommelighedsvejnettet for omfangsrige transporter og øst for krydsningen med rute 11 frem til Herning endvidere i rutenettet til forsøg med modulvogntog. Den tilladte hastighed er generelt 80 km/t, men med delstrækninger med 70 km/t. Gennem byzone er hastigheden skiltet ned til 60 km/t. I Ringkøbing forløber rute nordøst om byen via den kommunale Nordre Ringvej. Forundersøgelsen omhandler strækningen fra ringvejen i Ringkøbing til tilslutningen til den kommende motorvej umiddelbart vest for Snejbjerg ved Herning. Imellem Ringkøbing og Herning forløber vejen først med et 7 meter vejprofil, som af flere omgange udvides til et vejprofil på 9 meters bredde ved Snejbjerg i strækningens østlige ende. Forholdene for cyklister og knallertkørere er generelt dårlig på strækningen. På en ca. 5 km lang strækning tæt på Ringkøbing er der cykelstier, mens cyklister og knallertkørere på resten af strækningen må benytte kørebanen eller en smal kantbane. Hastighedsniveauet er højt og vidner om mange lige strækninger i åbent land. På trods af et gennemsnitligt højt hastighedsniveau viser tilbagemeldinger fra trafikanter, at overhaling af bl.a. langsomt kørende landbrugsmaskiner opleves som en væsentlig gene. Ligeledes opleves lokale hastighedsbegrænsninger gennem byerne på strækningen som en gene for den gennemkørende trafik. Strækningen fungerer som skolerute for 8 folkeskoler samt en række fri- og efterskoler. I Ringkøbing-Skjern Kommune er der gratis buskørsel for alle skolebørn, og i Herning Kommune er rute erklæret som trafikfarlig, hvilket betyder, at skolebørn generelt tilbydes transport til og fra skole. Skolebustrafikken på strækningen opleves omvendt som en gene af de øvrige trafikanter, da det kan være vanskeligt at køre forbi skolebussen, når den holder på vejen i forbindelse med på- og afstigning af passagerer. Opland og trafik Oplandet til strækningen består foruden Ringkøbing, Videbæk og Herning af en række mindre bysamfund, herunder Opsund, Vorgod-Barde, Havnstrup og Albæk samt byerne Lem og Spjald hhv. syd og nord for rute. Hertil kommer en række landbrugsejendomme og nedlagte landbrug samt et betydeligt antal enfamiliehuse langs vejen. Trafikbelastningen på strækningen er størst i den østlige ende med en årsdøgntrafik på køretøjer mod køretøjer på strækningen mellem Videbæk og Ringkøbing. Andelen af lastbiler udgør mellem 8 og 13 % af den samlede trafikmængde. Derudover er der en del større transporter på delstrækningen mellem rute 11 og Herning. Denne del af strækningen indgår i modulvogntogsvejnettet. Det er i dag ikke muligt at køre med modulvogntog til Ringkøbing eller Hvide Sande. Trafiksikkerhed Dele af strækningen er tidligere udpeget som grå strækning, og der er udført strækningsanalyser og en trafiksikkerhedsinspektion. Der er på den baggrund over en årrække udført en række sikkerhedstiltag forskellige steder på strækningen. Herudover er der gennemført 4 sortpletprojekter siden Denne indsats vurderes at have en positiv effekt på trafiksikkerheden, som endnu ikke fuldt ud slår igennem på den flerårige uheldsstatistik. For perioden er der registreret 97 uheld på statsvejen og 6 uheld på kommunevejsdelen. Uheldsbilledet svarer generelt til det, man ser på andre midt- og vestjyske veje i åbent land, og er præget af relativt mange eneuheld. Andelen af bagendekollisioner er dog også forholdsvis stor, ligesom en del af uheldene er krydsuheld og sprituheld. 10

11 Kollektiv trafik i rundkørsel Ulfborg Aulum Vildbjerg 18 Sunds Spjald Havnstrup Snejbjerg HERNING RINGKØBING Røgind Videbæk Vorgod Barde Lem 28 Kibæk 11 Figur 2. Undersøgelsesstrækningen mellem Ringkøbing SKJERN og Herning 11

12 4. ERHVERVSFORHOLD Vurderingerne af erhvervslivets transportbehov på rute mellem Ringkøbing og Herning sker med udgangspunkt i eksisterende viden om Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner samt et fokusgruppeinterview med erhvervsfolk, repræsentanter fra Kommunerne, Erhvervsråd Herning & Ikast-Brande og Erhvervscentret Ringkøbing Fjord. Endelig udgør en online spørgeskemaundersøgelse et vigtigt element i kortlægningen af erhvervslivets transportbehov. Respondenterne af spørgeskemaundersøgelsen er udvalgt af Erhvervsråd Herning & Ikast-Brande og Erhvervscentret Ringkøbing Fjord. Pendling Ringkøbing- Skjern Holstebro Herning Varde Ikast- Brande Figur 3 Pendlingstal over kommunegrænserne i Midt-Vestjylland i Kilde: Danmarks Statistik. Som det fremgår af figur 3, er pendlingen størst mellem Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune. I 2006 var der over 1.920, der pendlede fra Herning til Ringkøbing-Skjern Kommune. Dette antal er faldet til i 2011, hvilket svarer til et fald på ca. 8 %. Omvendt er det for arbejdskraftstrømmen af personer bosiddende i Ringkøbing- Skjern Kommune, der pendler til Herning. Her steg pendlertrafikken med ca. 4 % fra i 2006 til i Trods disse tendenser ses der forsat en gensidig afhængighed af arbejdskraftudvekslingen mellem Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune. Deltagerne i fokusgruppeinterviewet understreger ligeledes behovet for at få en god fremkommelighed til Ringkøbing for at bibeholde virksomhedernes konkurrenceevne og mulighed for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Repræsentanter fra erhvervslivet var overvejende enige om, at fremkommeligheden på rute ikke er tilstrækkelig til at dække det nuværende og fremtidige transportbehov i området. Som konsekvens af nuværende forhold nævnes det, at det er en udfordring for virksomhederne i Hvide Sande og Ringkøbing at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og at nuværende forhold giver problemer med at nå motorvejsnettet hurtigt, hvilket virksomhederne mener kan medføre produktionsforsinkelser. Ved fokusgruppeinterviewet blev strækningen omkring Videbæk og strækningen, som udgøres af Herningvej, nævnt som værende der, hvor der kan opstå deciderede fremkommelighedsproblemer. Figur 4 viser resultaterne fra en såkaldt kortøvelse i fokusgruppeinterviewet. Her blev deltagerne bedt om at indtegne de steder, hvor de mener, at der optræder fremkommelighedsproblemer (vist med en cirkel). På figuren ses, at det hovedsageligt er på den vestlige side af Videbæk, at deciderede fremkommelighedsproblemer opleves. Dog opleves der også problemer lige øst for Videbæk. Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at 68 % af respondenterne mener, at der er faktiske flaskehalse på strækningen. Lastbiltrafik, landbrugstrafik og kørsel igennem byer blev nævnt som årsager hertil. Erhvervslivet vurderer, at en opgradering af rute til en 2+1 vej er at foretrække. En 2+1 løsning vil øge vejkapaciteten og give bedre og mere sikre overhalingsmuligheder og samtidig imødekomme transportbehovet for landbruget og dets følgeerhverv. Derfor vurderes denne løsningsmulighed som værende den, der vil give den bedste fremkommelighed for flest. Respondenterne af spørgeskemaundersøgelsen vurderer, at en forbedring af den nuværende vejkapacitet vil aflede tidsmæssige besparelser og at disse vil aflede lidt bedre og bedre muligheder for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Turisterhvervet mener ikke, at den nuværende fremkommelighed på strækningen påvirker områdets attraktivitet. Af interviews fremgik det, at turisterne til Herning og Ringkøbing udgøres af forskellige segmenter

13 Foderstofvirksomhed ved Nørhede Turisterne til Herning kommer primært i forbindelse med messer, konferencer eller til kulturelle arrangementer. De bor overvejende på hoteller i byen og benytter derfor umiddelbart ikke rute. Dog benytter mange borgere fra Herning strækningen til at komme ud til kysten som endagsturister. Turisterne til Ringkøbing kommer typisk sydfra af rute 11 og bruger feriehusene ude ved kysten. De beskrives som værende meget Ulfborg mobile gæster, bevæger sig en del rundt i området. Aulum Turismeerhvervet foretrækker en 2+1 løsning og/eller udbygning til en motortrafikvej på deltrækningen, da dette vurderes at ville øge den generelle fremkommelighed for personbiler bedst muligt. 11 Vildbjerg Sunds HERNING Snejbjerg Spjald RINGKØBING Videbæk Lem 28 Kibæk 11 Flaskehalse udpeget af erhvervslivet SKJERN Figur 4 Kort med resultaterne af kortøvelsen. Kilde: Grontmij 13

14 14 Bygennemfart Havnstrup

15 5. BESKRIVELSE AF FORSLAG I nærværende forundersøgelse er vurderingerne og beskrivelsen af forslag foretaget på overordnet niveau. Det er først, hvis der træffes politisk beslutning om at igangsætte en VVM-undersøgelse, at vejprojekterne detaljeres i en sådan grad, at de enkelte forslag og konsekvenserne heraf kan vurderes nærmere. Udformning og placering af bl.a. vejanlægget og kryds vil således først blive endeligt fastlagt i forbindelse med en evt. VVM-undersøgelse. Forudsætninger og afgrænsning Den nuværende vejforbindelse mellem Ringkøbing og Herning betjener i vid udstrækning området, som det kan forventes af en vej af den aktuelle standard. En 2-sporet vej med bygennemfarter og blandet trafik vil i sagens natur give visse begrænsninger i forhold til bl.a. rejsehastighed, overhalingsmuligheder og gener for vejens naboer. Udfordringerne på rute er primært at skabe mulighed for at trafikanterne kan køre med en jævn og passende høj hastighed på strækningen, samt at dette kan ses uden fare eller unødige gener for vejens øvrige brugere og naboer. De primære fokusområder i forfølgelse af disse mål er etablering af omfartsveje ved byerne på strækningen samt etablering af forbedrede muligheder for overhaling. Der er i forundersøgelsen beskrevet 3 forslag, benævnt: 1. Punktvise forbedringer (omfartsveje og vejforlægninger) 2. Overhalingsstrækninger vej på hele strækningen Alle tre løsninger omfatter en større eller mindre grad af udbygning af den nuværende vej og sigter på at løse de væsentligste af de konstaterede trafikale udfordringer på strækningen. De to første løsninger omfatter hver især forbedring af en række punkter eller strækninger, og disse delprojekter kan derfor i vid udstrækning gennemføres uafhængigt af hinanden eller i andre kombinationer end de her beskrevne. En motortrafikvejsløsning vurderes kun at kunne etableres i et nyt tracé ved siden af den nuværende vej. Det vurderes ikke at være muligt at udbygge nuværende vej til motortrafikvej, da vejen fungerer som vejadgang til ca. 275 boliger, landbrug og marker langs vejen, ligesom der også er 110 krydsninger med offentlige og private fællesveje. Etablering af en ny motortrafikvej i nyt tracé er skitseret på et overordnet plan, og det vurderes, at en sådan løsning vil være meget kompleks og anlægsøkonomisk tung i forhold til trafikbelastningen og de relativt beskedne trafikale udfordringer, der er på strækningen. Etablering af en vej i nyt tracé vurderes på den baggrund at ville give en meget ringe samfundsøkonomiske gevinst. Desuden vil etablering af en ny parallel motortrafikvej have betydelige negative arealmæssige og naturmæssige konsekvenser, da de to veje naturligt vil skulle ligge indenfor en relativ smal korridor. Der er gennemført en trafiksikkerhedsrevision på trin 1 af forslagene. Trafiksikkerhedsrevisionen påpeger blandt andet, at hvis der på dele af strækningen skal tillades 90 km/t, vil dette kræve særlig opmærksomhed i forhold til cyklisters sikkerhed og afstande til faste genstande langs vejen. Der kan i forbindelse med en evt. VVM-undersøgelse blive foretaget justeringer af længdeprofil og krydsudformninger i henhold til en mere detaljeret trafiksikkerhedsmæssig vurdering. Dimensionsgivende køretøjer Sættevognstog er det dimensionsgivende køretøj for den geometriske udformning af krydstilslutninger. Den eksisterende rute indgår i vejnettet for modulvogntog fra øst frem til Brejning/rute 11. Det er ved udformningen af løsningerne forudsat, at de ombyggede strækninger er dimensioneret til modulvogntog. I den samlede løsning med 2+1 vej på hele strækningen vil hele strækningen frem til ringvejen i Ringkøbing kunne benyttes af modulvogntog.

16 Overhalingsstrækning Punktvise forbedringer (omfartsveje og vejforlægninger) Omfartsveje og vejforlægninger Spjald RINGKØBING Røgind Vid Figur 5 Omfartsvej Havnstrup 1,5 1,2 3,75 3,5 1,0 3,75 1,2 1,5 Yderrabat Kantbane Kørespor Kørespor 14,4 Belagt areal 17,4 Kronebredde 2+1-sporet vej 90 km/h Figur 14 Normaltværsnit for 2+1-motortrafikvej og 90 km/t Tværprofil På de strækninger, hvor vejen udbygges til 2+1 vej, anlægges den med et tværprofil bestående af 1,5 m ydrerabat i begge sider, to 1,2 m brede kantbaner, to 3,75 m brede kørespor samt et overhalingsspor på 3,5 m og en skillerabat på 1 m. Det samlede belagte areal er således 14,4 m, og kronebredden er 17,4 m. På strækninger, hvor der ikke vil være cykeltrafik (f.eks. omfartsvejene), reduceres bredden af kantbanerne til 0,5 m. Forlægningen af rute 28 ved Røgind rundkørslen sker som en 2-sporet vej med en samlet belagt bredde på 8,0 m og en kronebredde på 11 m. Bygværker På strækningen fra Ringkøbing til Snejbjerg er der kun et større bygværk, nemlig broen over Vorgod Å, ca. en km. øst for Barde-Vorgod. I løsningen med etablering af overhalingsstrækninger og i den samlede løsning med 2+1 vej vil broen blive breddeudvidet for at give plads til et en ekstra kørebane samt brede kantbaner. Spærreflade Kørespor Kantbane Yderrabat Autoværn og skråninger Ved udbygning af eksisterende vej, Videbæk Omfartsvej og Forlagte Lem rute 28, anvendes eksisterende skråningsanlæg (a=2). 28 Ved udbygning af rute ligger vejen de fleste steder i terræn. Ved Abild Å anlægges skråningen 11 dog med a=2. Sikkerhedszonen er den nødvendige afstand mellem kørebanekant og faste genstande. Hvis afstanden til faste genstande er mindre end sikkerhedszonen, skal der afskærmes med autoværn. Eksempler på dette kan være ikkeeftergiveligt vejudstyr, påfyldningsskråninger med anlæg 2, regnvandsbassiner mm. SKJERN Da autoværnsbegyndelser udført som nedføringer udgør en risiko, bør autoværnet føres ubrudt gennem hele påfyldningen med tilbageføringer til de tilstødende afgravningsskråninger. Alternativt opsættes der påkørselsdæmpere på autoværnsstart. Afvanding Der etableres grøfter på påfyldningsstrækninger og trug på afgravningsstrækninger. Hvis det på strækningen ikke er hensigtsmæssigt med grøfter eller trug, f.eks. pga. særlige naturområder eller drikkevandsinteresser, etableres kantopbygning til opsamling af alt overfladevand. Afledning af vejvand til recipient skal ske via en kontrolleret udledning, og der skal søges tilladelse til hver enkel udledning. Alt vejvand afledes til recipient via grøftebassiner, regnvandsbassiner eller nedsivningsgrøfter. Cykeltrafik Cykeltrafikken har på den nuværende vej ret dårlige forhold, og kun på en ca. 5 km lang strækning øst for Ringkøbing er der cykelstier. Ved en udbygning til 2+1 vej vil der blive etableret brede kantbaner lang vejen, således at cyklisternes 16

17 HERNING Aulu Snejbjerg 14 Havnstrup 41 Videbæk Aulum Vorgod Barde Vildbjerg forhold forbedres væsentligt i forhold til dagens situation. Den nuværende cykelsti øst for Ringkøbing vil blive bevaret som en dobbeltrettes cykelsti på nordsiden 18 af vejen. Projektforslag Løsning 1: Punktvise forbedringer. Punktvise forbedringer er i denne sammenhæng tænkt som et tiltag, hvor formålet Vildbjerg primært er at forbedre de trafikale forhold omkring bysamfundene på strækningen. Løsningen omfatter således: Omfartsvej ved Havnstrup Omfartsvej Spjald ved Vorgod-Barde Forbedring ad eksisterende omfartsvej ved Videbæk Forlægning af rute 28 til rundkørslen ved Røgind Formålet med denne løsning er et sikre bedre og mere sikker trafikafvikling omkring de aktuelle lokaliteter samt at aflaste landsbyerne Havnstrup og Barde for gennemkørende trafik. De enkelte delstrækninger kan i sagens natur gennemføres uafhængigt af de øvrige delstrækninger. I det følgende er effekterne beregnet af den samlede pakke af de fire delstrækninger. Sunds HERNING Videbæk Omfartsvej Snejbjerg Omfartsvejen ved Havnstrup foreslås anlagt syd om byen, da den her kan indpasses bedst i landskabet og det øvrige vejnet. Omfartsvejen vil have en længe på ca. 1,1 km. Rute Kibæk føres således syd om byen, og den nuværende rute lukkes i begge ender af byen. Der etableres et nyt vigepligtsreguleret kryds med kanalisering ca. midt på omfartsvejen, og der vil være en lokal hastighedsbegrænsning på 70 km/t omkring krydset. Omfartsvejen ved Vorgod-Barde anlægges nord om byen gennem et lille erhvervsområde og vil derved ikke udgøre Vorgod Barde Vorgod Barde 14 Ha rde Omfartsvej Havnstrup Figur 6 Omfartsvej Havnstrup Havnstrup Figur 7 Omfartsvej Vorgod-Barde 41 en barriere mellem de to bysamfund Vorgod og Barde. Omfartsvejen har en længde på ca. 1,8 km og Timringvej tilsluttes omfartsvejen i et kanaliseret, vigepligtsreguleret kryds. Den eksisterende rute lukkes i begge ender af byen, således at den fremtidige forbindelse til rute sker via Timringvej. Der etableres en lokal hastighedsbegrænsning på 70 km/t omkring krydset og støttepunkter på omfartsvejen for krydsende bløde trafikanter

18 jald Omfartsvej Hvidebæk Øst 11 På hver af de fire længste 2+1 strækninger vil der kunne etableres overhalingsstrækning skiftevis mod henholdsvis øst og vest. Aulu Sne Havnstrup Spj NG RINGKØBING Røgind Spjald Videbæk 11 Figur 8 Omfartsvej Videbæk øst Spjald Lem 28 Vide Forlægning Rute 28 Syd mm. Røgind Den østlige del af Videbæk omfartsvej forlægges på en strækning af ca. 950 m. til en ny rundkørsel øst for den nuværende rundkørsel. Omfartsvejen vil derved få et knap så kurvet forløb, hvilket vil forbedre fremkommelighed og trafiksikkerhed for den gennemkørende trafik. Desuden sker der en sanering af den øvrige del af omfartsvejen i form af etablering af højresvingsbaner og lukning af et par sideveje. Vorgod Barde Overhalingsstrækning Mourier Petersens Plantage Figur 10 Overhalingsstrækning Mourier Petersens Plantage 2+1 strækningerne er planlagt på følgende placeringer: Igennem Mourier Petersens Plantage, mellem Røgind og Brejning, etableres en ca. 3,2 km lang 3-sporet strækning. Ca. midtvejs på strækningen etableret et krydsningspunkt, med svingbaner og ét spor i hver retning. Overhalingsstrækning Vorgod-Barde Øst Vildbjerg 11 Kib Ha RN Figur 9 Forlægning rute 28 syd mm Videbæk Lem Ved Røgind /rute 28 forlægges den sydlige gren af rute 28 til rundkørslen, således at trafikken fra syd får bedre forhold. 28 Løsning 2: Overhalingsstrækninger Det vil være muligt at etablere overhalingsstrækninger i form af et 2+1 vejprofil på en række delstrækninger, uden at dette vil kræve omfattende ændringer af adgangsforholdene til de omkringliggende ejendomme. Ud fra denne forudsætning er det muligt at anlægge fire længere overhalingsstrækninger samt kortere overhalingsstrækninger i forbindelse med to rundkørsler. Vorgod Barde Figur 11 Overhalingsstrækning Vorgod - Barde øst Øst for Vorgod-Barde etableres en ca. 2,1 km lang 3-sporet strækning. Ca. midtvejs 11 på strækningen laves et krydsningspunkt, hvor lokalveje kobles på rute. SKJER 18

19 18 Vildbjerg Sunds Aulum HERNING arde Overhalingsstrækning Havnstrup Vest Vildbjerg 18 Havnstrup Snejbjerg Trafik over Vorgod Å Sunds Barde Figur 12 Overhalingsstrækning Havnstrup vest Vest for Havnstrup etableres en ca. 2,2 km 3-sporet strækning, eventuelt med et krydsningspunkt på strækningen. ØBING Rundkørsel Bregning / Rute 11 HERNING Overhalingsstrækning Havnstrup Øst 14 Snejbjerg Vide Havnstrup Figur 13 Overhalingsstrækning Havnstrup øst Lem Øst for Havnstrup etableres en ca. 1,2 km lang 3-sporet strækning. Det skal undersøges nærmere, om strækningen er lang nok, til at der kan laves overhalingsstrækninger 28 i begge retninger. I sammenhæng med omfartsvejen syd om Havnstrup vurderes dette som muligt. 12 Kibæk 12 Spjald 41 Spjald Figur 14 Rundkørsel Brejning/rute I rundkørslen ved Røgind etableres en ca. 800 m lang overhalingsstrækning i vestlig retning ud af rundkørslen. Se figur 9. I rundkørslen ved Brejning / rute 11 etableres korte overhalingsstrækninger ud af 18 rundkørslen i både øst og vestlig retning. I forbindelse med rundkørsler vil sådanne korte overhalingsstrækninger kunne give mulighed for overhaling af langsomt kørende tunge køretøjer, der typisk også vil accelerere langsommere ud af rundkørslen. 19

20 Ulfborg Formålet med denne løsning er at skabe bedre og sikrere muligheder for at overhale langsomt kørende trafikanter. De enkelte delstrækninger kan udbygges uafhængigt af hinanden (som enkeltprojekter). I det følgende er effekterne af overhalingsstrækningerne beregnet som en samlet pakke. Løsning 3: 2+1 vej på hele strækningen Løsninger omfatter udbygning af hele strækningen fra ringvejen i Ringkøbing til Snejbjerg til et 16 vejprofil, der i princippet 28 muliggør etablering af 2+1 vej på hele strækningen. Dog vil 2+1 strækninger med jævne mellemrum blive afbrudt af krydsnings-strækninger, hvor trafikken afvikles i 1+1 spor med svingbaner. Et betydeligt antal ejendomme langs vejen vejbetjenes fra rute. I denne løsning vil vejadgangen til størstedelen af disse ejendomme blive samlet i parallelveje, der tilsluttes rute i krydsningspunkterne. Men det vurderes ikke som teknisk og økonomisk formålstjenligt at samle vejadgangen til alle enkeltliggende ejendomme i disse krydsningspunkter. Det forudsættes derfor, at enkeltejendomme i begrænset omfang kan vejbetjenes direkte fra de strækninger, der udbygges til 2+1 vej. Alle delelementerne fra de to første løsninger er indeholdt i den samlede løsning med 2+1 vej på hele strækningen, og i denne løsning vil der således både være 2+1 vej på hele strækningen og omfartsveje ved byerne på strækningen. Overhalingsstrækning Punktvise forbedringer (omfartsveje og vejforlægninger) Omfartsveje og vejforlægninger Spjald RINGKØBING Røgind Vid Figur xxxx Lem

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen R A PP PPO O RT R 4 4 0-20 2013 13 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen Rapport 440-2013

Læs mere

Holstebromotorvejen. Marts 2015

Holstebromotorvejen. Marts 2015 Holstebromotorvejen Marts 2015 Vi bygger for fremkommelighed Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Holstebro. Her ses dalbroerne ved Savstrup Å og Storå samt Hodsagervej, som føres under motorvejen.

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Metode til systematisk trafiksikkerhedsinspektion og erfaringer med implementering af løsninger Vejforum 2011 1 Irene Bro Brinkmeyer, Grontmij Copyright

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology 23. september 2013 Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 1 of 15 Foreløbigt

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

NOVEMBER 2013 ASSENS KOMMUNE GRUNDANALYSER AF FREMKOMMELIGHEDS OG TRANSPORTMULIGHEDER

NOVEMBER 2013 ASSENS KOMMUNE GRUNDANALYSER AF FREMKOMMELIGHEDS OG TRANSPORTMULIGHEDER NOVEMBER 2013 ASSENS KOMMUNE GRUNDANALYSER AF FREMKOMMELIGHEDS OG TRANSPORTMULIGHEDER INDHOLD 1 Kommissorium for arbejdet med analyse af transportmulighederne i Assens Kommune 1 2 Strækningsanalyser 5

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater

RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater RAPPORT 364-20 10 RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater Rapport 364-2010 REDAKTION: Lene Nøhr

Læs mere

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2 DANSKE HAVNE SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode

Læs mere

Nyt Regionshospital Vest

Nyt Regionshospital Vest Nyt Regionshospital Vest H 01 HOLTEBRO KOMMUNE Anvendt kortmateriale: Matrikelkort, copyright Kort og Matrikelstyrelsen DDOkort, copyright Cowi a/s Tekniske kort, copyright Holstebro Kommune 02 Nyt regionshospital

Læs mere

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND MOTORVEJEN BORDING FUNDER (Linjebesigtigelsesforretning den 30. og 31. marts 2006) 3. hæfte Torsdag den 30. marts 2006

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

ERHVERVSANALYSE RUTE 22: SLAGELSE- NÆSTVED

ERHVERVSANALYSE RUTE 22: SLAGELSE- NÆSTVED Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato Juni, 2013 ERHVERVSANALYSE RUTE 22: SLAGELSE- NÆSTVED ERHVERVSANALYSE RUTE 22: SLAGELSE-NÆSTVED Revision 01 Dato 05-06-2013 Udarbejdet af Henning Thomsen,

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag

Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag Nykøbing Falsters omfartsvej Fra idé til færdigt plangrundlag I mange år har det været et ønske at anlægge en østlig omfartsvej ved Nykøbing Falster, og den stadigt stigende trafik har forstærket behovet.

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007 Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse Arbejdsrapport August 2007 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Rapportens tilblivelse... 3 3. Ikke en ny tanke... 3 4. Trafikken i regionen på langs og på tværs... 5 5. Hvilken

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FORUNDERSØGELSE FOR UDBYGNING AF RUTE 15, LØGTEN - AARHUS LUFTHAVN

FORUNDERSØGELSE FOR UDBYGNING AF RUTE 15, LØGTEN - AARHUS LUFTHAVN FORUNDERSØGELSE FOR UDBYGNING AF RUTE 15, LØGTEN - AARHUS LUFTHAVN Teknisk beskrivelse Juni 2012 PROJEKT Teknisk beskrivelse 25. Juni 2012 Version 5 Projekt nr. 206978 Dokument nr. 123894220 Rev. 0 Udarbejdet

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest.

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest. NOTAT Projekt Arealbehovsanalyse for Modulvogntog Klient Greve Kommune Notat nr. 001 Dato 20100219 Til Michael Løgstrup Fra Rambøll By og Trafik 1. Indledning Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel

Læs mere