Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013"

Transkript

1 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport

2 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport REDAKTION: Vejdirektoratet FORFATTERE: Vejdirektoratet DATO: Oktober 2013 LAYOUT: Vejdirektoratet FOTOS: Vejdirektoratet grundkort: Copyright kort- og Matrikelstyrelsen oplag: 200 stk. ISBN net: ISBN tryk: COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013

3 Indhold 1. Indledning 2. Sammenfatning 7 3. Eksisterende forhold Erhvervsforhold Beskrivelse af forslag 6. Trafikale konsekvenser Areal- og ejendomsforhold Plan- og miljøforhold Anlægsoverslag og samfundsøkonomi 42 KORTBILAG 48 Bilag 1: kommuneplanrammer 49 Bilag 2: Beskyttede naturtyper 50 Bilag 3: vådområder 51 Bilag 4: Skovområder 52 Bilag 5: Friluftsliv 53 Bilag 6: Forurenet jord 54 Bilag 7: Kulturarv 55 Bilag 8: Drikkevandsinteresser 56 Bilag 9: Arealmæssige konsekvenser 57

4 1. indledning På baggrund af den politiske aftale fra november 2010 om Bedre mobilitet, har Vejdirektoratet gennemført nærværende forundersøgelse af mulighederne for udbygning af rute Ringkøbing-Herning. I forundersøgelsen er beskrevet forskellige forslag til forbedring af fremkommeligheden på rute mellem Ringkøbing-Herning og foretaget en overordnet vurdering af konsekvenser af forslagene i forhold til trafik, miljø, arealanvendelse og økonomi. Forundersøgelsen omfatter endvidere en gennemgang af vej- og trafikforholdene på den eksisterende strækning og en analyse af erhvervslivets behov for vejtransport. Det er hensigten, at forundersøgelsen kan danne grundlag for en politisk beslutning om en eventuel VVM-undersøgelse af et udbygningsforslag. Nærværende rapport sammenfatter resultaterne af forundersøgelsen. Forundersøgelsen er gennemført af Vejdirektoratet bistået af et teknikerudvalg med repræsentanter fra Ringkøbing-Skjern Kommune og Herning Kommune. Desuden er projektet præsenteret for og drøftet med Naturstyrelsen, med henblik på at vurdere projektets konsekvenser for beskyttet natur og miljø. Som et selvstændigt element i forundersøgelsen er spørgsmålet om ændrede vejbestyrelsesforhold i Ringkøbing by blevet behandlet. Ringkøbing-Skjern Kommune har dog i et brev fra kommunens borgmester konkluderet, at et eventuelt vejbytte med staten bør ses i sammenhæng med de fremtidige vejforhold til Hvide Sande, og at kommunen derfor ikke længere finder det relevant at overveje et vejbytte mellem Ndr. Ringvej og statsvejene indenfor ringvejen i Ringkøbing. Spørgsmålet om vejbytte er på den baggrund ikke behandlet nærmere i denne forundersøgelse. Der er gennemført en ekstern kvalitetssikring af forundersøgelsen. Det er blandt andet vurderet, om trafikberegningerne, det økonomiske overslag, de tekniske forudsætninger samt analysen af den samfundsøkonomiske rentabilitet har en tilfredsstillende kvalitet. Ved den eksterne kvalitetssikring er der ikke fundet væsentlige fejl og mangler i det fremlagte vejprojekt samt tilhørende anlægsbudget og samfundsøkonomiske analyse. Ved den eksterne kvalitetssikring er man ikke blevet bekendt med vægtige grunde til, at der ikke kan træffes beslutning om at gå videre med projektet på baggrund af det af Vejdirektoratet fremlagte materiale. 4

5 Karakteristisk lige strækning fra rute 5

6 Ulfborg Tung trafik i Havnstrup Overhalingsstrækning Punktvise forbedringer (omfartsveje og vejforlægninger) Omfartsveje og vejforlægninger Spjald RINGKØBING Røgind Vid Figur 1 Løsningsmuligheder for udbygning af strækningen mellem Ringkøbing og Herning 6 Lem

7 2. SAMMENFATNING Eksisterende forhold Undersøgelsen omfatter den ca. 38 km lange 2-sporede vejstrækning mellem Ringkøbing by og Snejbjerg sydvest for Herning. Vejen er oprindeligt anlagt omkring 1850 som en af de første hovedlandeveje i Danmark, og er i den forløbne periode forbedret og udbygget ad flere omgange. Vejen benyttes primært til lokal og regional pendler- og erhvervstrafik. Desuden har dele af strækningen i perioder en væsentlig turisttrafik til og fra sommerhusområderne langs Vestkysten. Strækningen fungerer desuden som vejadgang til en række landbrugsejendomme og marker lang vejen, og på visse tidspunkter af året er der således en betydelig trafik med langsomt kørende landbrugsmaskiner. Aulum Vildbjerg Der er en generel hastighedsbegrænsning på 80 km/t på strækningen. Gennem landsbyerne Barde og Havnstrup er hastigheden skiltet ned til 60 km/t, mens hastighedsbegrænsningen på ringvejen omkring Videbæk på en strækning er 70 km/t. Hastighedsmålinger på de åbne strækninger indikerer, at gennemsnitshastigheden for biltrafikken er væsentlig højere end den generelle hastighedsbegrænsning. Årsdøgntrafikken på rute ligger på køretøjer i døgnet med den største trafikbelastning på den østlige del af strækningen. Lastbiltrafikken udgør 8-13 % af den samlede trafik. Der er en ret beskeden cykeltrafik på strækningen, og forholdene for cyklister må også på størstedelen af strækningen betragtes som ringe. Trafikanterne på strækningen oplever gener i forbindelse med overhaling af langsomt kørende køretøjer, ligesom det 34 også opfattes som en gene at skulle reducere hastigheden ved gennemkørsel af byerne på strækningen. Tilsvarende må utryghed hidrørende fra trafikken gennem de mindre bysamfund på strækningen betragtes som en gene for byernes beboere. 18 Uheldsstatistiken viser, at der sker en del uheld på strækningen, men at uheldsbilledet meget ligner tilsvarende strækninger i Jylland. Der er igennem en årrække lavet en række punktvise forbedringer på strækningen med henblik på at reducere antallet og alvorligheden af uheld. Sunds HERNING Snejbjerg 14 Havnstrup 41 Videbæk Vorgod Barde Kibæk 7

8 Udbygning af strækningen Det vurderes ikke som muligt at udbygge den nuværende vej til motortrafikvej, da vejen også fungerer som vejadgang til et stort antal boliger, landbrug og marker. På strækningerne udenfor byområder er der i ca. 275 vejadgange til ejendomme, ligesom der er ca. 110 krydsninger med offentlige og private fællesveje. Etablering af en ny motortrafikvej i nyt tracé er skitseret på et overordnet plan, og det vurderes, at en sådan løsning vil være meget kompleks og anlægsøkonomisk tung i forhold til trafikbelastningen og de relativt beskedne trafikale udfordringer, der er på strækningen. Etablering af en vej i nyt tracé vurderes på den baggrund at ville give en meget ringe samfundsøkonomiske gevinst. På denne baggrund er beskrevet 3 forskellige løsninger med udgangspunkt i den eksisterende vej mellem Ringkøbing og Herning: 1. Punktvise forbedringer (omfartsveje og vejforlægninger). Denne løsning omfatter etablering af omfartsveje ved Barde og Havnstrup, forbedring af omfartsvejen ved Videbæk og ombygning af rundkørslen ved Røgind/rute 28 med forlægning af den sydlige gren af rute Overhalingsstrækninger. Denne løsning omfatter etablering af forbedrede overhalingsmuligheder i form af fire strækninger med 2+1 vej, samt forbedrede overhalingsmuligheder ved to rundkørsler på strækningen. 3. Udbygning til 2+1 vej på hele strækningen. Denne løsning omfatter udbygning af vejprofilet på hele strækningen, således at der kan etableres 2+1 vej, kun afbrudt af 1+1 vej i en række krydsningspunkter på strækningen. Denne løsning indeholder alle elementerne fra løsning 1 og 2, samt udbygning af strækningerne mellem elementerne i de to første løsninger. Natur og miljø En løsning med udgangspunkt i den nuværende vej vil have begrænset påvirkning af natur og miljø. Etablering af overhalingsstrækninger - og dermed også den fulde udbygning til 2+1 vej - medfører dog indgreb i naturområder. Det er hovedsagelig delstrækningerne igennem Femhøjsande/Velling Plantage, Mourier Petersens Plantage og over Vorgod Å, der fungerer som nord-syd-gående økologiske forbindelser, som har store naturmæssige konsekvenser. De undersøgte forslags påvirkninger af beskyttelsesområderne og mulige afværgeforanstaltninger, herunder nye biotoper, faunapassager, hegn eller lignende, vil blive nærmere belyst i en evt. kommende VVM-undersøgelse. Erhvervsanalyse Strækningen mellem Ringkøbing og Herning har stor erhvervsmæssig betydning. Både som rute for pendlingstrafik og som rute for egentlig erhvervstrafik. Desuden betjener vejen en lang række landbrugsejendomme og produktionsjord. Der er gennemført en erhvervsanalyse, der viser, at der er et generelt ønske om forbedring af strækningen, og at man med dagens situation oplever en række flaskehale eller problematiske steder på strækningen. Troen på, at en bedre vejforbindelse vil gøre det lettere at tiltrække arbejdskraft med de rette kvalifikationer, er udbredt blandt repræsentanterne fra de lokale virksomheder. Anlægsoverslag og samfundsøkonomi Der er beregnet anlægsoverslag for de 9 delløsninger, der sammenstykkes til henholdsvis løsning 1 og løsning 2. Desuden er der beregnet et anlægsoverslag for en samlet løsning, der omfatter 2+1 vej på hele strækningen fra Ringvejen i Ringkøbing til tilslutningen til den kommende motorvej umiddelbart De forskellige delløsninger i løsning 1 og 2 kan i princippet gennemføres enkeltvis eller i kombination med et hvilket som helst af de øvrige 8 delløsninger. Her er de dog præsenteret som to pakker, hvor løsning 1 primært fokuserer på forbedret trafikafvikling ved byerne på strækningen, mens løsning 2 primært fokuserer på forbedring af overhalingsmulighederne på strækningen. I de ovenstående løsninger er forudsat, at der på 2+1 strækninger også etableres brede kantbaner, for derved at forbedre forholdene for cyklister. Rute ved Vorgod Å 8

9 Løsning 1: Omfartsveje mm. Løsning 2: Overhalingsstrækninger Løsning 3: 2+1 vej på hele strækningen Tabel 1 Anlægsoverslag og samfundsøkonomisk forrentning (i prisniveau medio 2013, indeks 183,38) Løsning 3A: 2+1 vej på hele strækningen - 90 km/t Samfundsøkonomisk forrentning i %: Negativ 1,5 1,1 5,2 Anlægsoverslag mio. kr. 190,5 191,5 884,7 884,7 vest for Snejbjerg ved Herning. Den samlede udbygning til 2+1 vej indeholder alle elementerne fra de 9 delprojekter samt udbygning af strækningerne mellem disse delstrækninger. Overslagene viser, at løsning 1 med punktvise forbedringer med omfartsveje og vejforlægninger vil koste 189,9 mio.kr, mens løsning 2 med etablering af overhalingsstrækninger vil koste 191,5 mio. kr. Etablering af 2+1 vej på den samlede strækning vil koste 884,7 mio. kr. Alle priser er som basisoverslag + 50 %, prisniveau FFL-13, indeks 183,38. De samfundsøkonomiske beregninger viser, at den interne rente for løsningen med etablering af omfartsveje vil være negativ, da trafikanterne ikke vil opnå tidsgevinst i denne løsning. Etablering af overhalingsstrækninger (løsning 2) forventes at give en samfundsøkonomiske forrentning på 1,5 %, mens den samlede udbygning til 2+1 vej (løsning 3) forventes at give en samfundsøkonomisk forrentning på 1,1 %. Til sammenligning vil etablering af 2+1 vej på hele strækningen (løsning 3) sammen med en forøgelse af den generelle hastighedsbegrænsning på strækningen fra 80 km/t til 90 km/t uden fysiske ændringer af vejen medføre en samfundsøkonomisk forrentning på 5,2 %. I kap. 8 er anlægsoverslag og samfundsøkonomi beskrevet nærmere. Samlet vurdering Forundersøgelsens resultater er baseret på overordnede vurderinger af forslagene, hvorfor beregningerne af anlægsøkonomi og samfundsøkonomi er forbundet med usikkerhed. Trafikanterne forventes på baggrund af trafikberegningerne at opnå en lille negativ tidsgevinst i løsning 1 (omfartsveje), mens tidsgevinsterne i de øvrige to løsninger er begrænsede positive. Da de skitserede løsninger ikke er kortere end den eksisterende vej, vil trafikanterne få en lidt længere rejse og dermed et større antal kørte km, hvorved kørselsomkostninger stiger marginalt i forhold til den eksisterende vej. Samlet set vil de punktvise forbedringer i form af omfartsveje og vejforlægninger primært gavne beboerne i de berørte landsbyer og sekundært de gennemkørende trafikanter. Etablering af overhalingsstrækninger vil forbedre mulighederne for overhaling flere steder på strækningen og vil dermed opfattes som en væsentlig forbedring for trafikanterne. Etablering af den fulde løsning med 1+2 vej på hele strækningen vil forbedre trafikanternes fremkommelighed yderligere og samtidig forbedre forholdene for beboerne i de berørte landsbyer. 2+1 vejen er designet til en hastighed på 90 km/t. Hvis hastighedsgrænsen på vejen forøges fra 80 km/t til 90 km/t. vil der formentlig ske en beskeden stigning i antallet af færdselsuheld. Rejsetidsgevinsterne ved at hæve hastighedsgrænsen fra 80 km/t til 90 km/t bygger på en antagelse om, at den faktiske kørehastighed stiger med 10 km/t. De undersøgte forslag har som beskrevet forskellige miljøog landskabsmæssige konsekvenser, og det er i særlig grad udbygningen af den eksisterende vej til et bredere profil på strækningen gennem Mourier Petersens Plantage mellem Røgind og Videbæk der vurderes som et problem i forhold til den nord-sydgående økologiske forbindelser. Konsekvenserne for økonomi, trafikafvikling og miljø af en vejudbygning mellem Ringkøbing og Herning vil først kunne vurderes mere konkret i en evt. kommende VVMundersøgelse, hvor et eller flere konkrete projekter vil blive yderligere detaljeret. 9

10 3. EKSISTERENDE FORHOLD Rute er den primære vejforbindelse mellem Ringkøbing og Herning. Strækningen udgør den vestlige del af rute, der forbinder de større byer Herning, Ikast og Silkeborg med Europavej E45 og Aarhus. Endvidere indgår rute i det net af regionale ruter, som forbinder en række byer i Midt- og Vestjylland. Tillige er der fra Herning forbindelse til rute 18 mod Vejle, som udbygges til motorvej. Rute mellem Ringkøbing og Herning er en ældre hovedlandevejsforbindelse, der omkring Videbæk er udbygget til en omfartsvej nord om Videbæk by i Strækningen er en central del af fremkommelighedsvejnettet for omfangsrige transporter og øst for krydsningen med rute 11 frem til Herning endvidere i rutenettet til forsøg med modulvogntog. Den tilladte hastighed er generelt 80 km/t, men med delstrækninger med 70 km/t. Gennem byzone er hastigheden skiltet ned til 60 km/t. I Ringkøbing forløber rute nordøst om byen via den kommunale Nordre Ringvej. Forundersøgelsen omhandler strækningen fra ringvejen i Ringkøbing til tilslutningen til den kommende motorvej umiddelbart vest for Snejbjerg ved Herning. Imellem Ringkøbing og Herning forløber vejen først med et 7 meter vejprofil, som af flere omgange udvides til et vejprofil på 9 meters bredde ved Snejbjerg i strækningens østlige ende. Forholdene for cyklister og knallertkørere er generelt dårlig på strækningen. På en ca. 5 km lang strækning tæt på Ringkøbing er der cykelstier, mens cyklister og knallertkørere på resten af strækningen må benytte kørebanen eller en smal kantbane. Hastighedsniveauet er højt og vidner om mange lige strækninger i åbent land. På trods af et gennemsnitligt højt hastighedsniveau viser tilbagemeldinger fra trafikanter, at overhaling af bl.a. langsomt kørende landbrugsmaskiner opleves som en væsentlig gene. Ligeledes opleves lokale hastighedsbegrænsninger gennem byerne på strækningen som en gene for den gennemkørende trafik. Strækningen fungerer som skolerute for 8 folkeskoler samt en række fri- og efterskoler. I Ringkøbing-Skjern Kommune er der gratis buskørsel for alle skolebørn, og i Herning Kommune er rute erklæret som trafikfarlig, hvilket betyder, at skolebørn generelt tilbydes transport til og fra skole. Skolebustrafikken på strækningen opleves omvendt som en gene af de øvrige trafikanter, da det kan være vanskeligt at køre forbi skolebussen, når den holder på vejen i forbindelse med på- og afstigning af passagerer. Opland og trafik Oplandet til strækningen består foruden Ringkøbing, Videbæk og Herning af en række mindre bysamfund, herunder Opsund, Vorgod-Barde, Havnstrup og Albæk samt byerne Lem og Spjald hhv. syd og nord for rute. Hertil kommer en række landbrugsejendomme og nedlagte landbrug samt et betydeligt antal enfamiliehuse langs vejen. Trafikbelastningen på strækningen er størst i den østlige ende med en årsdøgntrafik på køretøjer mod køretøjer på strækningen mellem Videbæk og Ringkøbing. Andelen af lastbiler udgør mellem 8 og 13 % af den samlede trafikmængde. Derudover er der en del større transporter på delstrækningen mellem rute 11 og Herning. Denne del af strækningen indgår i modulvogntogsvejnettet. Det er i dag ikke muligt at køre med modulvogntog til Ringkøbing eller Hvide Sande. Trafiksikkerhed Dele af strækningen er tidligere udpeget som grå strækning, og der er udført strækningsanalyser og en trafiksikkerhedsinspektion. Der er på den baggrund over en årrække udført en række sikkerhedstiltag forskellige steder på strækningen. Herudover er der gennemført 4 sortpletprojekter siden Denne indsats vurderes at have en positiv effekt på trafiksikkerheden, som endnu ikke fuldt ud slår igennem på den flerårige uheldsstatistik. For perioden er der registreret 97 uheld på statsvejen og 6 uheld på kommunevejsdelen. Uheldsbilledet svarer generelt til det, man ser på andre midt- og vestjyske veje i åbent land, og er præget af relativt mange eneuheld. Andelen af bagendekollisioner er dog også forholdsvis stor, ligesom en del af uheldene er krydsuheld og sprituheld. 10

11 Kollektiv trafik i rundkørsel Ulfborg Aulum Vildbjerg 18 Sunds Spjald Havnstrup Snejbjerg HERNING RINGKØBING Røgind Videbæk Vorgod Barde Lem 28 Kibæk 11 Figur 2. Undersøgelsesstrækningen mellem Ringkøbing SKJERN og Herning 11

12 4. ERHVERVSFORHOLD Vurderingerne af erhvervslivets transportbehov på rute mellem Ringkøbing og Herning sker med udgangspunkt i eksisterende viden om Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner samt et fokusgruppeinterview med erhvervsfolk, repræsentanter fra Kommunerne, Erhvervsråd Herning & Ikast-Brande og Erhvervscentret Ringkøbing Fjord. Endelig udgør en online spørgeskemaundersøgelse et vigtigt element i kortlægningen af erhvervslivets transportbehov. Respondenterne af spørgeskemaundersøgelsen er udvalgt af Erhvervsråd Herning & Ikast-Brande og Erhvervscentret Ringkøbing Fjord. Pendling Ringkøbing- Skjern Holstebro Herning Varde Ikast- Brande Figur 3 Pendlingstal over kommunegrænserne i Midt-Vestjylland i Kilde: Danmarks Statistik. Som det fremgår af figur 3, er pendlingen størst mellem Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune. I 2006 var der over 1.920, der pendlede fra Herning til Ringkøbing-Skjern Kommune. Dette antal er faldet til i 2011, hvilket svarer til et fald på ca. 8 %. Omvendt er det for arbejdskraftstrømmen af personer bosiddende i Ringkøbing- Skjern Kommune, der pendler til Herning. Her steg pendlertrafikken med ca. 4 % fra i 2006 til i Trods disse tendenser ses der forsat en gensidig afhængighed af arbejdskraftudvekslingen mellem Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune. Deltagerne i fokusgruppeinterviewet understreger ligeledes behovet for at få en god fremkommelighed til Ringkøbing for at bibeholde virksomhedernes konkurrenceevne og mulighed for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Repræsentanter fra erhvervslivet var overvejende enige om, at fremkommeligheden på rute ikke er tilstrækkelig til at dække det nuværende og fremtidige transportbehov i området. Som konsekvens af nuværende forhold nævnes det, at det er en udfordring for virksomhederne i Hvide Sande og Ringkøbing at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og at nuværende forhold giver problemer med at nå motorvejsnettet hurtigt, hvilket virksomhederne mener kan medføre produktionsforsinkelser. Ved fokusgruppeinterviewet blev strækningen omkring Videbæk og strækningen, som udgøres af Herningvej, nævnt som værende der, hvor der kan opstå deciderede fremkommelighedsproblemer. Figur 4 viser resultaterne fra en såkaldt kortøvelse i fokusgruppeinterviewet. Her blev deltagerne bedt om at indtegne de steder, hvor de mener, at der optræder fremkommelighedsproblemer (vist med en cirkel). På figuren ses, at det hovedsageligt er på den vestlige side af Videbæk, at deciderede fremkommelighedsproblemer opleves. Dog opleves der også problemer lige øst for Videbæk. Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det, at 68 % af respondenterne mener, at der er faktiske flaskehalse på strækningen. Lastbiltrafik, landbrugstrafik og kørsel igennem byer blev nævnt som årsager hertil. Erhvervslivet vurderer, at en opgradering af rute til en 2+1 vej er at foretrække. En 2+1 løsning vil øge vejkapaciteten og give bedre og mere sikre overhalingsmuligheder og samtidig imødekomme transportbehovet for landbruget og dets følgeerhverv. Derfor vurderes denne løsningsmulighed som værende den, der vil give den bedste fremkommelighed for flest. Respondenterne af spørgeskemaundersøgelsen vurderer, at en forbedring af den nuværende vejkapacitet vil aflede tidsmæssige besparelser og at disse vil aflede lidt bedre og bedre muligheder for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Turisterhvervet mener ikke, at den nuværende fremkommelighed på strækningen påvirker områdets attraktivitet. Af interviews fremgik det, at turisterne til Herning og Ringkøbing udgøres af forskellige segmenter

13 Foderstofvirksomhed ved Nørhede Turisterne til Herning kommer primært i forbindelse med messer, konferencer eller til kulturelle arrangementer. De bor overvejende på hoteller i byen og benytter derfor umiddelbart ikke rute. Dog benytter mange borgere fra Herning strækningen til at komme ud til kysten som endagsturister. Turisterne til Ringkøbing kommer typisk sydfra af rute 11 og bruger feriehusene ude ved kysten. De beskrives som værende meget Ulfborg mobile gæster, bevæger sig en del rundt i området. Aulum Turismeerhvervet foretrækker en 2+1 løsning og/eller udbygning til en motortrafikvej på deltrækningen, da dette vurderes at ville øge den generelle fremkommelighed for personbiler bedst muligt. 11 Vildbjerg Sunds HERNING Snejbjerg Spjald RINGKØBING Videbæk Lem 28 Kibæk 11 Flaskehalse udpeget af erhvervslivet SKJERN Figur 4 Kort med resultaterne af kortøvelsen. Kilde: Grontmij 13

14 14 Bygennemfart Havnstrup

15 5. BESKRIVELSE AF FORSLAG I nærværende forundersøgelse er vurderingerne og beskrivelsen af forslag foretaget på overordnet niveau. Det er først, hvis der træffes politisk beslutning om at igangsætte en VVM-undersøgelse, at vejprojekterne detaljeres i en sådan grad, at de enkelte forslag og konsekvenserne heraf kan vurderes nærmere. Udformning og placering af bl.a. vejanlægget og kryds vil således først blive endeligt fastlagt i forbindelse med en evt. VVM-undersøgelse. Forudsætninger og afgrænsning Den nuværende vejforbindelse mellem Ringkøbing og Herning betjener i vid udstrækning området, som det kan forventes af en vej af den aktuelle standard. En 2-sporet vej med bygennemfarter og blandet trafik vil i sagens natur give visse begrænsninger i forhold til bl.a. rejsehastighed, overhalingsmuligheder og gener for vejens naboer. Udfordringerne på rute er primært at skabe mulighed for at trafikanterne kan køre med en jævn og passende høj hastighed på strækningen, samt at dette kan ses uden fare eller unødige gener for vejens øvrige brugere og naboer. De primære fokusområder i forfølgelse af disse mål er etablering af omfartsveje ved byerne på strækningen samt etablering af forbedrede muligheder for overhaling. Der er i forundersøgelsen beskrevet 3 forslag, benævnt: 1. Punktvise forbedringer (omfartsveje og vejforlægninger) 2. Overhalingsstrækninger vej på hele strækningen Alle tre løsninger omfatter en større eller mindre grad af udbygning af den nuværende vej og sigter på at løse de væsentligste af de konstaterede trafikale udfordringer på strækningen. De to første løsninger omfatter hver især forbedring af en række punkter eller strækninger, og disse delprojekter kan derfor i vid udstrækning gennemføres uafhængigt af hinanden eller i andre kombinationer end de her beskrevne. En motortrafikvejsløsning vurderes kun at kunne etableres i et nyt tracé ved siden af den nuværende vej. Det vurderes ikke at være muligt at udbygge nuværende vej til motortrafikvej, da vejen fungerer som vejadgang til ca. 275 boliger, landbrug og marker langs vejen, ligesom der også er 110 krydsninger med offentlige og private fællesveje. Etablering af en ny motortrafikvej i nyt tracé er skitseret på et overordnet plan, og det vurderes, at en sådan løsning vil være meget kompleks og anlægsøkonomisk tung i forhold til trafikbelastningen og de relativt beskedne trafikale udfordringer, der er på strækningen. Etablering af en vej i nyt tracé vurderes på den baggrund at ville give en meget ringe samfundsøkonomiske gevinst. Desuden vil etablering af en ny parallel motortrafikvej have betydelige negative arealmæssige og naturmæssige konsekvenser, da de to veje naturligt vil skulle ligge indenfor en relativ smal korridor. Der er gennemført en trafiksikkerhedsrevision på trin 1 af forslagene. Trafiksikkerhedsrevisionen påpeger blandt andet, at hvis der på dele af strækningen skal tillades 90 km/t, vil dette kræve særlig opmærksomhed i forhold til cyklisters sikkerhed og afstande til faste genstande langs vejen. Der kan i forbindelse med en evt. VVM-undersøgelse blive foretaget justeringer af længdeprofil og krydsudformninger i henhold til en mere detaljeret trafiksikkerhedsmæssig vurdering. Dimensionsgivende køretøjer Sættevognstog er det dimensionsgivende køretøj for den geometriske udformning af krydstilslutninger. Den eksisterende rute indgår i vejnettet for modulvogntog fra øst frem til Brejning/rute 11. Det er ved udformningen af løsningerne forudsat, at de ombyggede strækninger er dimensioneret til modulvogntog. I den samlede løsning med 2+1 vej på hele strækningen vil hele strækningen frem til ringvejen i Ringkøbing kunne benyttes af modulvogntog.

16 Overhalingsstrækning Punktvise forbedringer (omfartsveje og vejforlægninger) Omfartsveje og vejforlægninger Spjald RINGKØBING Røgind Vid Figur 5 Omfartsvej Havnstrup 1,5 1,2 3,75 3,5 1,0 3,75 1,2 1,5 Yderrabat Kantbane Kørespor Kørespor 14,4 Belagt areal 17,4 Kronebredde 2+1-sporet vej 90 km/h Figur 14 Normaltværsnit for 2+1-motortrafikvej og 90 km/t Tværprofil På de strækninger, hvor vejen udbygges til 2+1 vej, anlægges den med et tværprofil bestående af 1,5 m ydrerabat i begge sider, to 1,2 m brede kantbaner, to 3,75 m brede kørespor samt et overhalingsspor på 3,5 m og en skillerabat på 1 m. Det samlede belagte areal er således 14,4 m, og kronebredden er 17,4 m. På strækninger, hvor der ikke vil være cykeltrafik (f.eks. omfartsvejene), reduceres bredden af kantbanerne til 0,5 m. Forlægningen af rute 28 ved Røgind rundkørslen sker som en 2-sporet vej med en samlet belagt bredde på 8,0 m og en kronebredde på 11 m. Bygværker På strækningen fra Ringkøbing til Snejbjerg er der kun et større bygværk, nemlig broen over Vorgod Å, ca. en km. øst for Barde-Vorgod. I løsningen med etablering af overhalingsstrækninger og i den samlede løsning med 2+1 vej vil broen blive breddeudvidet for at give plads til et en ekstra kørebane samt brede kantbaner. Spærreflade Kørespor Kantbane Yderrabat Autoværn og skråninger Ved udbygning af eksisterende vej, Videbæk Omfartsvej og Forlagte Lem rute 28, anvendes eksisterende skråningsanlæg (a=2). 28 Ved udbygning af rute ligger vejen de fleste steder i terræn. Ved Abild Å anlægges skråningen 11 dog med a=2. Sikkerhedszonen er den nødvendige afstand mellem kørebanekant og faste genstande. Hvis afstanden til faste genstande er mindre end sikkerhedszonen, skal der afskærmes med autoværn. Eksempler på dette kan være ikkeeftergiveligt vejudstyr, påfyldningsskråninger med anlæg 2, regnvandsbassiner mm. SKJERN Da autoværnsbegyndelser udført som nedføringer udgør en risiko, bør autoværnet føres ubrudt gennem hele påfyldningen med tilbageføringer til de tilstødende afgravningsskråninger. Alternativt opsættes der påkørselsdæmpere på autoværnsstart. Afvanding Der etableres grøfter på påfyldningsstrækninger og trug på afgravningsstrækninger. Hvis det på strækningen ikke er hensigtsmæssigt med grøfter eller trug, f.eks. pga. særlige naturområder eller drikkevandsinteresser, etableres kantopbygning til opsamling af alt overfladevand. Afledning af vejvand til recipient skal ske via en kontrolleret udledning, og der skal søges tilladelse til hver enkel udledning. Alt vejvand afledes til recipient via grøftebassiner, regnvandsbassiner eller nedsivningsgrøfter. Cykeltrafik Cykeltrafikken har på den nuværende vej ret dårlige forhold, og kun på en ca. 5 km lang strækning øst for Ringkøbing er der cykelstier. Ved en udbygning til 2+1 vej vil der blive etableret brede kantbaner lang vejen, således at cyklisternes 16

17 HERNING Aulu Snejbjerg 14 Havnstrup 41 Videbæk Aulum Vorgod Barde Vildbjerg forhold forbedres væsentligt i forhold til dagens situation. Den nuværende cykelsti øst for Ringkøbing vil blive bevaret som en dobbeltrettes cykelsti på nordsiden 18 af vejen. Projektforslag Løsning 1: Punktvise forbedringer. Punktvise forbedringer er i denne sammenhæng tænkt som et tiltag, hvor formålet Vildbjerg primært er at forbedre de trafikale forhold omkring bysamfundene på strækningen. Løsningen omfatter således: Omfartsvej ved Havnstrup Omfartsvej Spjald ved Vorgod-Barde Forbedring ad eksisterende omfartsvej ved Videbæk Forlægning af rute 28 til rundkørslen ved Røgind Formålet med denne løsning er et sikre bedre og mere sikker trafikafvikling omkring de aktuelle lokaliteter samt at aflaste landsbyerne Havnstrup og Barde for gennemkørende trafik. De enkelte delstrækninger kan i sagens natur gennemføres uafhængigt af de øvrige delstrækninger. I det følgende er effekterne beregnet af den samlede pakke af de fire delstrækninger. Sunds HERNING Videbæk Omfartsvej Snejbjerg Omfartsvejen ved Havnstrup foreslås anlagt syd om byen, da den her kan indpasses bedst i landskabet og det øvrige vejnet. Omfartsvejen vil have en længe på ca. 1,1 km. Rute Kibæk føres således syd om byen, og den nuværende rute lukkes i begge ender af byen. Der etableres et nyt vigepligtsreguleret kryds med kanalisering ca. midt på omfartsvejen, og der vil være en lokal hastighedsbegrænsning på 70 km/t omkring krydset. Omfartsvejen ved Vorgod-Barde anlægges nord om byen gennem et lille erhvervsområde og vil derved ikke udgøre Vorgod Barde Vorgod Barde 14 Ha rde Omfartsvej Havnstrup Figur 6 Omfartsvej Havnstrup Havnstrup Figur 7 Omfartsvej Vorgod-Barde 41 en barriere mellem de to bysamfund Vorgod og Barde. Omfartsvejen har en længde på ca. 1,8 km og Timringvej tilsluttes omfartsvejen i et kanaliseret, vigepligtsreguleret kryds. Den eksisterende rute lukkes i begge ender af byen, således at den fremtidige forbindelse til rute sker via Timringvej. Der etableres en lokal hastighedsbegrænsning på 70 km/t omkring krydset og støttepunkter på omfartsvejen for krydsende bløde trafikanter

18 jald Omfartsvej Hvidebæk Øst 11 På hver af de fire længste 2+1 strækninger vil der kunne etableres overhalingsstrækning skiftevis mod henholdsvis øst og vest. Aulu Sne Havnstrup Spj NG RINGKØBING Røgind Spjald Videbæk 11 Figur 8 Omfartsvej Videbæk øst Spjald Lem 28 Vide Forlægning Rute 28 Syd mm. Røgind Den østlige del af Videbæk omfartsvej forlægges på en strækning af ca. 950 m. til en ny rundkørsel øst for den nuværende rundkørsel. Omfartsvejen vil derved få et knap så kurvet forløb, hvilket vil forbedre fremkommelighed og trafiksikkerhed for den gennemkørende trafik. Desuden sker der en sanering af den øvrige del af omfartsvejen i form af etablering af højresvingsbaner og lukning af et par sideveje. Vorgod Barde Overhalingsstrækning Mourier Petersens Plantage Figur 10 Overhalingsstrækning Mourier Petersens Plantage 2+1 strækningerne er planlagt på følgende placeringer: Igennem Mourier Petersens Plantage, mellem Røgind og Brejning, etableres en ca. 3,2 km lang 3-sporet strækning. Ca. midtvejs på strækningen etableret et krydsningspunkt, med svingbaner og ét spor i hver retning. Overhalingsstrækning Vorgod-Barde Øst Vildbjerg 11 Kib Ha RN Figur 9 Forlægning rute 28 syd mm Videbæk Lem Ved Røgind /rute 28 forlægges den sydlige gren af rute 28 til rundkørslen, således at trafikken fra syd får bedre forhold. 28 Løsning 2: Overhalingsstrækninger Det vil være muligt at etablere overhalingsstrækninger i form af et 2+1 vejprofil på en række delstrækninger, uden at dette vil kræve omfattende ændringer af adgangsforholdene til de omkringliggende ejendomme. Ud fra denne forudsætning er det muligt at anlægge fire længere overhalingsstrækninger samt kortere overhalingsstrækninger i forbindelse med to rundkørsler. Vorgod Barde Figur 11 Overhalingsstrækning Vorgod - Barde øst Øst for Vorgod-Barde etableres en ca. 2,1 km lang 3-sporet strækning. Ca. midtvejs 11 på strækningen laves et krydsningspunkt, hvor lokalveje kobles på rute. SKJER 18

19 18 Vildbjerg Sunds Aulum HERNING arde Overhalingsstrækning Havnstrup Vest Vildbjerg 18 Havnstrup Snejbjerg Trafik over Vorgod Å Sunds Barde Figur 12 Overhalingsstrækning Havnstrup vest Vest for Havnstrup etableres en ca. 2,2 km 3-sporet strækning, eventuelt med et krydsningspunkt på strækningen. ØBING Rundkørsel Bregning / Rute 11 HERNING Overhalingsstrækning Havnstrup Øst 14 Snejbjerg Vide Havnstrup Figur 13 Overhalingsstrækning Havnstrup øst Lem Øst for Havnstrup etableres en ca. 1,2 km lang 3-sporet strækning. Det skal undersøges nærmere, om strækningen er lang nok, til at der kan laves overhalingsstrækninger 28 i begge retninger. I sammenhæng med omfartsvejen syd om Havnstrup vurderes dette som muligt. 12 Kibæk 12 Spjald 41 Spjald Figur 14 Rundkørsel Brejning/rute I rundkørslen ved Røgind etableres en ca. 800 m lang overhalingsstrækning i vestlig retning ud af rundkørslen. Se figur 9. I rundkørslen ved Brejning / rute 11 etableres korte overhalingsstrækninger ud af 18 rundkørslen i både øst og vestlig retning. I forbindelse med rundkørsler vil sådanne korte overhalingsstrækninger kunne give mulighed for overhaling af langsomt kørende tunge køretøjer, der typisk også vil accelerere langsommere ud af rundkørslen. 19

20 Ulfborg Formålet med denne løsning er at skabe bedre og sikrere muligheder for at overhale langsomt kørende trafikanter. De enkelte delstrækninger kan udbygges uafhængigt af hinanden (som enkeltprojekter). I det følgende er effekterne af overhalingsstrækningerne beregnet som en samlet pakke. Løsning 3: 2+1 vej på hele strækningen Løsninger omfatter udbygning af hele strækningen fra ringvejen i Ringkøbing til Snejbjerg til et 16 vejprofil, der i princippet 28 muliggør etablering af 2+1 vej på hele strækningen. Dog vil 2+1 strækninger med jævne mellemrum blive afbrudt af krydsnings-strækninger, hvor trafikken afvikles i 1+1 spor med svingbaner. Et betydeligt antal ejendomme langs vejen vejbetjenes fra rute. I denne løsning vil vejadgangen til størstedelen af disse ejendomme blive samlet i parallelveje, der tilsluttes rute i krydsningspunkterne. Men det vurderes ikke som teknisk og økonomisk formålstjenligt at samle vejadgangen til alle enkeltliggende ejendomme i disse krydsningspunkter. Det forudsættes derfor, at enkeltejendomme i begrænset omfang kan vejbetjenes direkte fra de strækninger, der udbygges til 2+1 vej. Alle delelementerne fra de to første løsninger er indeholdt i den samlede løsning med 2+1 vej på hele strækningen, og i denne løsning vil der således både være 2+1 vej på hele strækningen og omfartsveje ved byerne på strækningen. Overhalingsstrækning Punktvise forbedringer (omfartsveje og vejforlægninger) Omfartsveje og vejforlægninger Spjald RINGKØBING Røgind Vid Figur xxxx Lem

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 42 Offentligt. Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 42 Offentligt. Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 42 Offentligt rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Diff. hastigheder 10 strækninger

Diff. hastigheder 10 strækninger Forelæggelse til godkendelse Diff. hastigheder 10 strækninger Ind Ud Id-nr.: 107188 Sagsnr: Frist: Indstilling Sagsfremstilling Besked til sagsstyringsenheden Vedlagte dokumenter: Differentierede hastigheder

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af rute 251. Rapport 446-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af rute 251. Rapport 446-2013 Helsinge-gilleleje Forundersøgelse >>> Opgradering af rute 251 Rapport 446-2013 helsinge-gilleleje Forundersøgelse >>> Opgradering af rute 251 Rapport 446-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet FORFATTERE: Vejdirektoratet

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 71 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 71 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 71 Offentligt Borgmesteren Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Mail: vd@vd.dk Postadresse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. november

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger Region Midtjylland Følsomhedsberegninger - og rejseafstand Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

Indstilling vedrørende Haderup Omfartsvej

Indstilling vedrørende Haderup Omfartsvej Dato December 2014 Sagsbehandler Niels Fejer Christiansen Mail nfc@vd.dk Telefon 7244 3694 Dokument 14/13361 Side 1/11 Indstilling vedrørende Haderup Omfartsvej Vejdirektoratet har i 2011 gennemført en

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

>>> Omlægning af rute 555 gennem Mariager

>>> Omlægning af rute 555 gennem Mariager OMFARTSVEJ VED MARIAGER Forundersøgelse >>> Omlægning af rute 555 gennem Mariager R A PPO RT 4 4 5-2013 OMFARTSVEJ ved MARIAGER Forundersøgelse >>> Omlægning af rute 555 gennem Mariager Rapport 445-2013

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3

VVm- undersøgelse. Borgermøder november Se Side 2-3 VVm- undersøgelse RUTE 26 ÅRHUS-Søbyvad Rødkærsbro-VIBORG v DEBATOPL ÆG Borgermøder 9. - 11. november 2010 Se Side 2-3 Truust Udgivet af Vejdirektoratet, oktober 2010 TID OG DATO FOR BORGERMØDER Redaktion

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

OMFARTSVEJ VED BROVST

OMFARTSVEJ VED BROVST OMFARTSVEJ VED BROVST Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Aabybro - Fjerritslev RAPPORT 423-2012 OMFARTSVEJ VED BROVST Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Aabybro - Fjerritslev

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Haderup Omfartsvej. VVM-redegørelse Arealanalyse. Rapport

Haderup Omfartsvej. VVM-redegørelse Arealanalyse. Rapport Haderup Omfartsvej VVM-redegørelse Arealanalyse Rapport 511-2014 Haderup Omfartsvej VVM-redegørelse Arealanalyse Rapport 511 Dato: September 2014 Oplag: 50 Tryk: Vejdirektoratet Grundkort: Copyright Geodatastyrelsen

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt. Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt. Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Nej Tak til en ny Omfartsvej ved Ribe! Trafikbelastningen på rute 11 ved Ribe har været stort set på samme niveau de seneste 10 år.

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

VVM Ribe omfartsvej Høringsnotat 2. offentlige høring

VVM Ribe omfartsvej Høringsnotat 2. offentlige høring Dato 3. marts 2016 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 72443606 Dokument 15/16112-4 Side 1/11 VVM Ribe omfartsvej Høringsnotat 2. offentlige høring Indledning og baggrund Vejdirektoratet

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel Fax

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel Fax Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget.

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget. HOVEDFORSLAGET Hovedforslaget omfatter motorvej fra Holstebro syd til Herning nord (Sundsvej) og en 2-sporet landevej vest om Herning mellem rute 18 og rute 15. Desuden udbygges Herningvej i Holstebro

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND

KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND KAPITEL 6 RETNINGSLINJER FOR AREALRESERVATIONER I DET ÅBNE LAND 419 Oversigtskort Motortrafikvej Ødsted - Ny Højen Billundvej Kastanievej 2,0 F 3,0 Hærvejen 4,0 0,0 Gøddinghusevej Rodalvej 5,0 MTV 6,0

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND

PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND PRÆSENTATION AF VVM-REDEGØRELSEN BORGERMØDE 17. MAJ 2010 FREDERIKSSUND PROGRAM for borgermødet den 17. maj 2010 Kl. 19.00 Kl. 19.05 Kl. 19.15 Kl. 20.15 Kl. 20.35 Velkomst

Læs mere

RUTE 9 LOLLAND. Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland

RUTE 9 LOLLAND. Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland RUTE LOLLAND Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland RAPP PPOR ORT 408-2012 RUTE - LOLLAND Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen på Lolland Rapport 408-2012 FORFATTER:

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Cykelsti langs Stumpedyssevej

Cykelsti langs Stumpedyssevej Cykelsti langs Stumpedyssevej Hørsholm Kommune ønsker at forbedre forholdene for cyklister langs Stumpedyssevej for at give især skolebørn en god og sikker cykelforbindelse frem til skolen. 1. Overordnet

Læs mere

2. KORT BESKRIVELSE AF VVM-REDEGØRELSENS HOVEDFORSLAG, ALTERNATIVER OG TILVALGSMULIGHEDER

2. KORT BESKRIVELSE AF VVM-REDEGØRELSENS HOVEDFORSLAG, ALTERNATIVER OG TILVALGSMULIGHEDER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/13336-2 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Bilag 1: Indstilling Rute 18 Herning Holstebro og vejforbindelse til Gødstrup 1. VVM-PROCESSEN

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Faxe cykelsti. Faxe Kommune. Projektforslag. Februar Faxe cykelsti Projektforslag. Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt :

Faxe cykelsti. Faxe Kommune. Projektforslag. Februar Faxe cykelsti Projektforslag. Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt : Side 1 Faxe Kommune Faxe cykelsti Februar 2015 Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt : 22.6007.00 Version 3 Udarbejdet : Jacob Rasmussen Kontrolleret : Anja Irene Bæk Godkendt : Anja Irene Bæk Side 2

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose.

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose. NOTAT Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2 Dato 2014-08-18 Til Fra Kopi til Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose 1. Indledning og baggrund Bornholms Regionkommune undersøger

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Haderup Omfartsvej VVM-REDEGØRELSE - VEJTEKNISK BESKRIVELSE

Haderup Omfartsvej VVM-REDEGØRELSE - VEJTEKNISK BESKRIVELSE Dato 3. juli 2014 Sagsbehandlere Hanne Wærum Lene Mikkelsen Mail lmk@vd.dk Telefon 7244 2200 Dokument 14/07412-1 Side 1/3 Haderup Omfartsvej VVM-REDEGØRELSE - VEJTEKNISK BESKRIVELSE Niels Juels Gade 13

Læs mere

AFVANDING I BASISTVÆRPROFILET

AFVANDING I BASISTVÆRPROFILET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.11.2012 13/19328-2 JN jn@vd.dk 7244 2372 AFVANDING I BASISTVÆRPROFILET VURDERING AF HVILKE AFVANDINGSELEMENTER DER SKAL INDGÅ I BASISTVÆRPROFILET, SAMT DIMENSIONER

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA 17 del-etaper skal imødekomme behovet for en bedre trafikafvikling på A26 og rute 34. RUTE 34 Del-etape 1: Fordelerring ved Midtjyske Motorvej Del-etape 2: Midtjyske Motorvej

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ OMBYGNING F DRONNING MRGRETHES VEJ Evaluering Helle Frederiksen Vejkontoret i Århus UGUST `96 INDLEDNING. I 1995 er der med støtte fra Miljøstyrelsen gennemført en radikal ombygning af Dronning Margrethes

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Kabelprojekt mellem Bilstrup og Idomlund Bilag vedrørende fokusområder i Holstebro Kommune Skive Kommune

Kabelprojekt mellem Bilstrup og Idomlund Bilag vedrørende fokusområder i Holstebro Kommune Skive Kommune Kabelprojekt mellem Bilstrup og Idomlund Bilag vedrørende fokusområder i Holstebro Kommune Skive Kommune Dok. 15/00917-4 1/7 Holstebro Kommune Nordre Ringvej nordvest om Holstebro Energinet.dk har været

Læs mere

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008.

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Ishøj Kommune MODULVOGNTOG Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Trafiksikkerhedsrevision 29. maj 2009 1.

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune.

Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Bilag 3 Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Det bliver Svendborg Kommunens opgave at udpege områder, hvor der kan etableres større

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen R A PP PPO O RT R 4 4 0-20 2013 13 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen Rapport 440-2013

Læs mere

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej Basis oplysninger Tekst Dok.nr. 126447/16 Projektbeskrivelse Dobbeltrettet cykelsti på 2,5 m bredde i åbent land, langs med Ringkøbing. Strækningen er ca. 3,0

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane.

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Allerød - faglig sparring Trafikanalyse i Horsemosen 8. juni 2010 Projekt: 21.8344.01

Læs mere

RUTE 54 NÆSTVED - RØNNEDE

RUTE 54 NÆSTVED - RØNNEDE RUTE 54 NÆSTVED - RØNNEDE Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen RAPPORT 424-2012 RUTE 54 NÆSTVED - RØNNEDE Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 424-2012 Forundersøgelsen

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Metode til systematisk trafiksikkerhedsinspektion og erfaringer med implementering af løsninger Vejforum 2011 1 Irene Bro Brinkmeyer, Grontmij Copyright

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Hønsinge Omfartsvej Indkaldelse af ideer og forslag November 2012 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for vurdering af visse offentlige og private anlægs

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

MODULVOGNTOGSRUTE E45 - AARS. Notat vedrørende valg af rute for kørsel med modulvogntog mellem E45 og Aars

MODULVOGNTOGSRUTE E45 - AARS. Notat vedrørende valg af rute for kørsel med modulvogntog mellem E45 og Aars MODULVOGNTOGSRUTE E45 - AARS Notat vedrørende valg af rute for kørsel med modulvogntog mellem E45 og Aars Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik Alskovvej 21, 7470 Karup J Tlf. 2295 7797, jan@luxenburger.dk

Læs mere

Holstebromotorvejen. Marts 2015

Holstebromotorvejen. Marts 2015 Holstebromotorvejen Marts 2015 Vi bygger for fremkommelighed Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Holstebro. Her ses dalbroerne ved Savstrup Å og Storå samt Hodsagervej, som føres under motorvejen.

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i:

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i: NOTAT Projekt Trafikanalyser i Hørning Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. - Dato 2017-09-11 Til Ditte Hvidegaard Nielsen Fra Marie Kjellerup Thesbjerg Anders Kusk Kopi til - 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016

Rute 54 Næstved - Rønnede. VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Rute 54 Næstved - Rønnede VVM-undersøgelse Borgermøde den 12.december 2016 Program for mødet Velkomst Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Overblik over resultaterne i VVM-undersøgelsen Projektleder

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere