Servicedeklaration for Center for Høretab Fredericiaskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicedeklaration for Center for Høretab Fredericiaskolen"

Transkript

1 Servicedeklaration for Center for Høretab Fredericiaskolen Praktiske oplysninger Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Tlf.: Centerleder: Steen Friis 1

2 Indhold 1. Målgruppe Lovgrundlag Ydelser Idégrundlag og målsætninger Typisk dagsforløb Personale Pædagogiske metoder Fysiske rammer Samarbejde med kommunen Øvrige relevante samarbejdspartnere Sundhedsydelser Madleverancer Pårørendesamarbejde Brugerindflydelse

3 1. Målgruppe Børn med høretab med behov for en særlig pædagogisk, faglig og teknologisk indsats. Udover høretabet kan der også være yderligere funktionsnedsættelser. 2. Lovgrundlag Undervisningen foregår i henhold til Lov om folkeskolen 20 stk. 3. og Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. 3. Ydelser Tilbuddet er takstfinansieret jf. Rammeaftale. Prisen for undervisningen er kr./dag i 334 dage/år. Der er mulighed for at beskrive og opkræve betaling for særforanstaltninger/særydelser. 4. Idégrundlag og målsætninger Der ydes en særlig pædagogisk, faglig og teknologisk indsats indeholdende elementer, der kompenserer for den enkelte elevs høretab og sidestiller elevens muligheder med normalt hørende elever. Skoleforløbet afsluttes i overensstemmelse med kravene i folkeskoleloven. Eleverne tilbydes undervisning i et sprogmiljø, der passer til deres potentialer og behov, og som understøttes af optimale teknologiske og høretekniske hjælpemidler. Der udarbejdes en individuel undervisningsplan for hver elev. Undervisningsplanen evaluerer det foregående skoleårs arbejde og fastlægger det kommende skoleårs faglige og sociale mål. Der afholdes to forældresamtaler årligt: i efteråret (oktober) og i foråret (maj/juni). Udgangspunktet for forældresamtalerne er den individuelle elevplan, hvor der følges op på mål, delmål samt andre pædagogiske indsatsområder. Her ud over holdes møder og samtaler efter behov. Skole-hjemsamtalerne koordineres med forældresamtalerne på elevhjemmene. Hver enkelt elev har en kontaktlærer, der er koordinator af arbejdet med eleven og er nøgleperson i kontakten mellem hjem og skole. Én gang årligt omkring årsskiftet - afholdes et revisitationsmøde med elevens hjemkommunes PPR. På dette møde redegøres for de individuelle elevplaner og elevens situation. På mødet aftales elevens fremtidige skoletilbud og det kommende års samarbejde. Alle har ret til kommunikation. Målet er at skabe et spændende undervisningstilbud, som kan bidrage til at udvikle det enkelte barns kognitive, sproglige og sociale kompetencer mest muligt. 3

4 5. Typisk dagsforløb Eleverne undervises fra klokken Personale Medarbejderne tilknyttet skoleafdelingen o Centerleder o 17 lærere o 1 pædagog o 4 pædagogiske medhjælpere o 1 psykolog o 1 fysioterapeut o 1 ergoterapeut o 1 viceinspektør o 1 pedel o 1 audiologiassistent o 2 teknikere Faglige standarder Efter- og videreuddannelse o alle lærere har gennemgået grunduddannelse i tegnsprog o 2 lærere har overbygningsuddannelse i tegnsprog o 17 lærere har den pædagogisk-audiologiske grunduddannelse / den pædagogisk-audiologiske basisuddannelse. o 13 lærere har PD.modulerne sproglige vanskeligheder og høre-modulet. o 5 lærere har PD eksamen i Specialpædagogik o 14 lærere har i samarbejde med pædagogerne fulgt ICPD kurset Samtalespejlet. Et kursus i relationskompetence. o 3 lærere har fulgt kursus i Auditory Verbal Therapy, AVT. Ressourcelærere Fagudvalg o Skoleafdelingen har en skolevejleder, der samarbejder med Ungdoms Uddannelses-centrene. o En lærer er ressourceperson i tale-høreundervisning. o 1 lærer hjælper lærerne med at tage og behandle sprogtests. o 1 lærer varetager samarbejdet omkring elever med synsproblemer. o Skoleafdelingen har ud over de mere traditionelle fagudvalg også et fagudvalg for faget tale- høreundervisning og tegnsprog. o Skoleafdelingen har et fagudvalg, der udelukkende beskæftiger sig med de faglige og pædagogiske problematikker vedrørende elever med flere handicap. 4

5 Landsdækkende udvalg nedsat af lederkollegiet for specialskoler for børn og unge med høretab Skoleafdelingen er repræsenteret i en række landsudvalg inden for området undervisning af børn med høretab: o Landsudvalget for tale/høreundervisning o Landsudvalget for læsning o Landsudvalget for døve med funktionsnedsættelser o Synsgruppernes Landsudvalg o Landsmaterialeudvalget Sociale kompetencer Foruden det faglige arbejde prioriterer skoleafdelingen arbejdet med elevernes sociale kompetencer ved at: o AKT uddannede lærere skaber trivsel, til mægling og til at arbejde med elevernes sociale kompetencer hver klasse arbejder med værdier og har deres egne klasseregler. Kvalitetsstandarder Eleverne testes med jævne mellemrum og efter behov - i forhold til sprog, læsning, stavning m. m. af læreren i samarbejde med testkonsulenterne. Eleverne undervises efter individuelle undervisningsplaner, der indeholder evaluering af mål for forrige skoleår og faglige og pædagogiske mål for kommende skoleår. Dispensationer ved prøver og eksamen o Til dansk retstavning (diktat) er der søgt om 10 minutters ekstratid til brug af Mund Hånd System, MHS. Der bruges tegnsprogstolk, hvor der er behov. Tekniske standarder Med digitale høreapparater samt med Cochlear Implant, CI, er antallet af børn med høretab, der kan klare sig i og have god gavn af et oralt sprogmiljø i skolen, voksende. For at udnytte hørelsen bedst muligt er det imidlertid ikke nok med gode høreapparater eller CI. Der er behov for et ekstra godt lyttemiljø i undervisningslokalerne samt særligt høreteknisk udstyr i forbindelse med undervisningen. Gode lyttemiljøer Skoleafdelingens klasselokaler er indrettet med gulvbelægning af støjdæmpende linoleum, der er foretaget ekstra akustisk dæmpning af lokalerne for at nedsætte efterklangstiden, og der er bløde flader på væggene. Gode lysforhold For elever med høretab skal lysforholdene i klasselokalerne være gode og tilstrækkelige. Elever med høretab skal have mulighed for at støtte sig til mundaflæsning og aflæsning af mimik. I lysindretningen er anvendt lysarmaturer, der ikke udsender elektromagnetisk støj, der kan forstyrre elevernes høreapparater. 5

6 Også i opstillingen af borde og stole tages der hensyn til at opnå optimale forhold for eleverne, idet lysindfaldet fra vinduerne udnyttes bedst muligt, og man undgår at der arbejdes i modlys, men også undgår at lyset blænder. Ikke-støjende skolemøbler Der er i stort omfang valgt skolemøbler, der støjer mindst muligt. Tekniske hjælpemidler Klasseværelserne er udstyret med en lang række høretekniske hjælpemidler baseret på såvel teleslynger som multifrekvent FM-udstyr. Teleslynger Teleslyngerne er dobbelt-loop-opbundne, så der opnås en optimalt ens dækning i det enkelte klasseværelse samt mindst mulig udstråling til naboklasseværelserne. Signalet fra teleslyngen opfanges af en lille telespole, der er indbygget i elevens hørerapparater/ci. FM-udstyr FM-udstyret er multifrekvent. Det vil sige, at der i klasselokalet er monteret en FMsender, der sender lærerens tale direkte til elevens modtager. Hver FM-kanal sender med sin egen frekvent, således at eleven kun hører sin egen lærer. Skifter eleven ind til et andet klasselokale, omstilles elevens modtager automatisk til at modtage den FMkanal, der anvendes i det nye lokale. Mikrofoner og lydkilder Til at overføre lærernes tale til systemerne såvel FM-anlæg eller teleslynge-anlæg, anvendes trådløse mikrofoner, som lærerne har på (udstyret er beregnet til to-lærerundervisning). Til at opfange og overføre elevernes svartale er der opsat grænseflademikrofoner i alle lokaler. I enkelte lokaler anvendes elevmikrofoner. Udstyret er koblet direkte til klassens SmartBoard, TV/Video/DVD- og lydafspillere for at opnå maximal uforstyrret lydoverførsel til eleverne. Undervisning uden for skolen I tillæg til de fastmonterede FM- og teleslyngeanlæg råder skolen også over mobile FM-anlæg med trådløse lærersendere, således at det er muligt for eleverne at høre læreren bedst muligt. Andet teknisk udstyr Da undervisningen af hørehæmmede elever ofte baseres på en stor grad af visuel støtte, er der installeret SmartBoard i alle undervisningslokaler, desuden er skolen velforsynet med Video/DVD- og lydafspillere, fjernsynsskærme og storskærmsprojektorer til afspilning af film og billeder. Skolen er også velforsynet med digitale kameraer og digitale videokameraer, samt udstyr til digital billede-, lyd og videoredigering. Audiologisk funktion Fredericiaskolen har en audiologisk funktion med en audiologiassistent, der i samarbejde med høreklinikkerne tager sig af kontrol og indstilling af elevernes høreapparater. Hvis et høreapparat går i stykker, vil eleven omgående blive hjulpet og mister derved mindst muligt udbytte af undervisningen. 6

7 Fredericiaskolen har fuldt udbyggede audiometrilokaler, hvor audiologiassistenten efter aftale med høreklinikkerne kan lave hørerprøver. Teknisk funktion Fredericiaskolen har en teknisk funktion med teknikere, der installerer og vedligeholder alt skolens høretekniske og andet teknisk udstyr. Den tekniske funktion yder vejledning til eleverne og deres forældre om udstyr, som eleverne kan have gavn af i hjemmet. 3 IT-vejledere Skoleafdelingen har 3 IT-vejledere, som står til rådighed med vejledning og problemløsning i forbindelse med skolens IT-udstyr og -programmer. Efter behov inddrages skolens teknikere. Bærbare computere Alle elever har adgang til bærbar computer og ipad, desuden er der fastnet computere i mange lokaler samt på biblioteket og i klyngerum. Der er let og naturlig adgang til anvendelse af computere som: o værktøj (tekstbehandling, regneark, billedbehandling mm.) o informationssøgning (højhastigheds internetforbindelse, abonnement på SkoDa og DR.dk/skole) o kommunikationsredskab (alle eleverne har mulighed for at blive en del af Skolekom-systemet med egen adresse) og o træningsredskab via et bredt udbud af uv program-mer, bl.a. gennem abonnement på Uni-C's skolepakke samt en del specifikke programmer til elever med høretab fra bl.a. LMU. I forbindelse med artikulationsundervisning og høretræningsaktiviteter bruges også specialprogrammer. o fornøjelse/rekreation/fritid/underholdning. Eleverne har mulighed for at bruge computere til mere private formål i forbindelse med frikvarterer, klub og arrangementer som f.eks. det årlige computerparty for de ældste elever. IT & prøver og test Når der afholdes test, terminsprøver og afgangsprøver opstiller og klargør skolen alt relevant udstyr. IT & pædagogik og projekter o Der anvendes bærbare computere med specialprogrammer i forbindelse med kommunikation med sprogsvage elever, der har behov for CD-ord eller symboler og billeder som støtte til det almindelige skrevne sprog. o I større klasser arbejdes med Link-it programmer, der giver mulighed for at kombinere det skrevne sprog med tegnsprogsklip. o Der anvendes specielle øretelefoner, der kan bruges sammen med høreapparat. 7. Pædagogiske metoder Med udgangspunkt i anerkendende pædagogik undervises der ud fra det individuelle niveau. Der er elever, som har brug for stor visuel støtte og andre har brug for rammer og forudsigelighed. 7

8 8. Fysiske rammer Skolen har to klynger med de yngste og mellemste elever i den ene klynge og de ældste i den anden klynge klasselokaler på 47 m 2-16 artikulationsrum på 7 m 2-1 bibliotek og hjælpemiddel central HMC - 1 gymnastiksal på 370 m 2-1 varmtvandssvømmesal på 330 m 2-1 fysiklokale - 1 hjemkundskabslokale på 72 m 2-1 håndarbejdslokale på 53 m 2-1 træsløjdlokale på 68 m 2-2 formningslokaler - 2 legepladser med grønne arealer - 1 fælles kantine med resten af huset Elevhjem Fredericiaskolen tilbyder sine elever mulighed for overnatning på elevhjem 1 til 4 gange pr. uge i skoleugerne Se deklarationerne for elevhjemmene. Når der er behov, arbejder skoleafdelingen og elevhjemmet tæt sammen om de børn, der bruger elevhjemstilbuddet. 9. Samarbejde med kommunen Fagligt samarbejde o Skoleafdelingen samarbejder med en lokal folkeskole, Krogsagerskolen, hvor der er inkluderet 2 elever og deres lærere. o Skoleafdelingen har vidensudveksling med institutionens tale-høre konsulenter, der arbejder på småbørnsområdet. o Skoleafdelingen samarbejder med lignende skoler i Danmark o Skoleafdelingen samarbejder med lignende skoler i Norden 10. Øvrige relevante samarbejdspartnere Skoleafdelingen samarbejder med elevernes forældre og hjemkommuner. Desuden samarbejder skolen, når der er behov for det, med høreklinikker, CI centre, Børnepsykiatrien m.fl. 8

9 11. Sundhedsydelser Skoleafdelingen rummer - ud over en undervisningsafdeling - en sundhedsfunktion med fysioterapeut og en sundhedsplejer fra kommunen. Fysioterapien Ved skolestart undersøges alle børn. Undersøgelsen består af en vurdering af barnets motoriske og sansemotoriske færdigheder. Ved behov iværksættes fysioterapi eller stimulering/træning, som forestås af lærer, elevhjemspersonale, pædagog eller forældre efter vejledning af fysioterapeut. 12. Frokost Eleverne har madpakke med og har mulighed for at købe frugt. 13. Brugerindflydelse/brugerstyring Elevråd 3 forældre i bestyrelsen Dialog gennem kontaktlærersystemet 2 årlige skole-hjem samtaler giver indflydelse på elevens individuelle elevplan. Visitationsproceduren Netværksgruppen Samarbejde med brugerorganisationerne 14. Bestyrelse Bestyrelsen består af 3 forældrevalgte repræsentanter, 3 suppleanter, 1 repræsentant fra brugerforeningen Høreforeningen, 1 repræsentant fra Danske Døves Landsforbund, 1 repræsentant fra Kommune Kontakt Rådet, 1 repræsentant fra Regionen, 3 medarbejderrepræsentanter, centerlederen for Center for Høretab samt en sekretær. 9

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Rådgivning og Uddannelse Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab Har skoleelever med høretab præferencer indenfor brug af FM og/eller teleslynge? Aïda Regel Poulsen er hørekonsulent

Læs mere

Sønderagerskolen Tjaikofskisvej 3 7400 Herning

Sønderagerskolen Tjaikofskisvej 3 7400 Herning 2009 Sønderagerskolen Tjaikofskisvej 3 7400 Herning Tlf: 97127611 E-mail: soenderager@herning.dk www.soenderagerskolen.dk Kvalitetsrapport for Sønderagerskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af

Læs mere

Elever med Usher syndrom. inklusion i skolen

Elever med Usher syndrom. inklusion i skolen Elever med Usher syndrom inklusion i skolen Elever med Usher syndrom inklusion i skolen Kolofon Titel: Elever med Usher syndrom inklusion i skolen Copyright 2013 Socialstyrelsen Udgivet af: Socialstyrelsen,

Læs mere

Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015

Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015 Servicedeklaration for Synscenter Refsnæs 2015 Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Kystvejen 112, 4400 Kalundborg Tlf.: 59 57 01 00 Centerleder: Kenn Steen Andersen Hjemmeside: www.synref.dk E-mail:

Læs mere

Lokal udviklingsplan Stensagerskolen

Lokal udviklingsplan Stensagerskolen Lokal udviklingsplan Stensagerskolen Stensagerskolen Stensagervej 11 8260 Viby J Indholdsfortegnelse. 1. Præsentation og grundlag 3 2. Status, opgaver og mål 5 3. Intern og ekstern kommunikation 7 4. Beskrivelse

Læs mere

Kvalitetsrapport. Randers Kommune. Folkeskolerne. Randers Kommune

Kvalitetsrapport. Randers Kommune. Folkeskolerne. Randers Kommune 2 0 0 Kvalitetsrapport Randers Kommune Folkeskolerne 7 Randers Kommune 1 Indledning... 4 Baggrund... 4 Indhold... 5 Forbehold... 5 Fremadrettet proces... 6 Metode til indsamling... 6 Opfølgning og dialog...

Læs mere

AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER

AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER januar 2011 AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER RUGVÆNGETS SKOLE 2750 Ballerup januar 2011 VÆRDIER FOR SKOLE-HJEMSAMARBEJDET I høreafdelingen pa vægter vi værdier som tillid,

Læs mere

2009 Herningsholmskolen Sjællandsgade 86 7400 Herning

2009 Herningsholmskolen Sjællandsgade 86 7400 Herning 2009 Herningsholmskolen Sjællandsgade 86 7400 Herning Tlf: 9628 7850 E-mail: herningsholm@herning.dk http://www.herningsholmskolen.dk Kvalitetsrapport for Herningsholmskolen - Herning Kommune, Børn og

Læs mere

Vejledning til skolen elever med høretab i folkeskolen. Anne Haven og Vibeke Rødsgaard-Mathiesen

Vejledning til skolen elever med høretab i folkeskolen. Anne Haven og Vibeke Rødsgaard-Mathiesen Vejledning til skolen elever med høretab i folkeskolen Anne Haven og Vibeke Rødsgaard-Mathiesen Vejledning til skolen elever med høretab i folkeskolen Anne Haven, Vibeke Rødsgaard-Mathiesen og Handicap,

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2015 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2014

Ydelseskatalog IKH 2014 Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2014 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole 2012-2013 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kvalitetsrapportens indhold... 3 Kvalitetsrapportens formål... 3 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Vejledninger i udredning Vol. 3

Vejledninger i udredning Vol. 3 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 ISBN 978-87-89925-14-1 Distribueres af Center for Hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Åmoseskolen Valdemarsvej 347 7400 Herning Tlf: 96287730 E-mail: aamoseskolen@herning.dk www.aamoseskolen.dk Kvalitetsrapport for Åmoseskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side

Læs mere

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning W O R KSH O P S Forord Fjordskolens Viden- og Kompetencecenter (FVKC) er en del af Aabenraa Kommunes

Læs mere

Tilsyn 2011. Tilbuddets navn: Center for Høretab Adresse: Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Anmeldt tilsyn foretaget den 26.

Tilsyn 2011. Tilbuddets navn: Center for Høretab Adresse: Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Anmeldt tilsyn foretaget den 26. J.nr. 10/18876 Sagsbehandler: Hege M. Ekberg Dato: d. 2. november 2011 Tilsyn 2011 Tilbuddets navn: Center for Høretab Adresse: Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Anmeldt tilsyn foretaget den 26. oktober

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt

Bilag til Styrelsesvedtægt Bilag til Styrelsesvedtægt Timerammer Generelle bestemmelser 10. KlasseCentre Specialundervisning Undervisning af tosprogede elever Skolebiblioteksordningen DUS-ordningen Skolestruktur Revideret februar

Læs mere

Koordinering af lands- og landsdelsdækkende institutioner

Koordinering af lands- og landsdelsdækkende institutioner N O T A T Koordinering af lands- og landsdelsdækkende institutioner Indledning...2 Lovgrundlag...3 Socialministeriet: Lands- eller landsdelsdækkende tilbud...5 Undervisningsministeriet: Lands- eller landsdelsdækkende

Læs mere

UNDERVISNING OG UDDANNELSE

UNDERVISNING OG UDDANNELSE TEMA: UNDERVISNING OG UDDANNELSE [Erfarings- og visionskatalog fra Landsforeningen Downs Syndroms Landsmøde 2003] Udarbejdet af bestyrelsen i Landsforeningen Downs Syndrom TEMA: UNDERVISNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012 (skoleåret 2011-12) Lejre Kommunes folkeskoler. Den 2. oktober 2012 Sagnummer 12/2412

Kvalitetsrapport 2012 (skoleåret 2011-12) Lejre Kommunes folkeskoler. Den 2. oktober 2012 Sagnummer 12/2412 Kvalitetsrapport 2012 (skoleåret 2011-12) Lejre Kommunes folkeskoler Den 2. oktober 2012 Sagnummer 12/2412 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsrapport for det fælles skolevæsen... side 3 1.1. Sammenfattende

Læs mere

Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS

Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS i udredning vol. 3 Vejledninger Stemmediagnoser Optisk udredning af voksne Børn og unge med nedsat synsfunktion Kognitive kommunikationsvanskeligheder Vejledninger

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Vejledning til forældre børn med høretab i børnehave

Vejledning til forældre børn med høretab i børnehave Vejledning til forældre børn med høretab i børnehave Anne Haven og Vibeke Rødsgaard-Mathiesen Vejledning til forældre børn med høretab i børnehave Anne Haven, Vibeke Rødsgaard-Mathiesen og Videnscenter

Læs mere

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de 1 r for je Fælles retningslin g n i n s i v r e d un stitutioner på de sikrede in Fælles retningslinjer for undervisningen sikrede institutioner på de Fælles retningslinjer for undervisning på de sikrede

Læs mere

Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2009 Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2009 Region Midtjylland Tale & Høre Instituttet Høreområdet Grafisk Service 3600-08-079d. Fotos: Jonna Fuglsang Kjeldsen Ydelseskatalog for høreområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Kvalitetsrapport for Fanø Kommunale Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Fanø Kommunale Skolevæsen FANØ KOMMUNE K Kvalitetsrapport for Fanø Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2011-2012 Indhold Kvalitetsrapport for Fanø Kommunale skolevæsen 2011-2012.... 3 Forord.... 3 Indsatsområder.... 3 Fysiske rammer:...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

En analyse af høretekniske tiltag for at støtte inkluderingen af hørehæmmede elever i folkeskolen.

En analyse af høretekniske tiltag for at støtte inkluderingen af hørehæmmede elever i folkeskolen. CVU Sønderjylland PD i Specialpædagogik Afgangsprojekt. En analyse af høretekniske tiltag for at støtte inkluderingen af hørehæmmede elever i folkeskolen. Susanne Axø, studienummer 10211 Vejleder: Lilian

Læs mere

1. Forord 6. Brenderup Skole og SFO. Skoleafdelingen. Opfølgning på tidligere rapport. 2. Metode og proces 11. Udfordringsretten.

1. Forord 6. Brenderup Skole og SFO. Skoleafdelingen. Opfølgning på tidligere rapport. 2. Metode og proces 11. Udfordringsretten. Skabelon for kvalitetsrapport 09/10 og 10/11 samt udviklingsplan 11/12 og 13/14 (Middelfart Kommunes Skolevæsen) Revideret og sendt til skolerne 200611. 1. Forord 6. Brenderup Skole og SFO Opfølgning på

Læs mere