Strategi for brug af. digitale medier i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for brug af. digitale medier i"

Transkript

1 Strategi for brug af digitale medier i

2 Indholdsfortegnelse: Hvad er vores vision for brug af digitale medier i dagtilbuddet? side 3 Hvad er formålet med en it strategi? side 3 Mål for brug af digitale medier side 4 Hvad er status på nuværende tidspunkt side 4 På landsplan side 4 I dagtilbuddet side 5 To indsatsområder: side 6 Pædagogernes administrative og målrettede arbejde side 6 Børnenes leg og læring side 7 Eksempler på hvad vi kan bruge de digitale medier til side 8 Opkvalificering af personalet side 10 Hvad er målet side 10 Handleplan for opkvalificering af de medarbejdere der har behov for det side 11 Strategi implementering side 12 Dagtilbudslederen side 12 De daglige ledere side 13 IT erfagruppe side 13 Medarbejderne side 14 Forældrebestyrelsen side 14 Økonomi side 14 Drifts- og supportbehov side 15 2

3 Hvad er vores vision for brug af digitale medier i dagtilbuddet? Vores vision er, at brugen af digitale medier i det pædagogiske arbejde, skal medvirke til at fremme læring og trivsel, skabe udfordrende læringsrum og støtte forpligtende fællesskaber. Derudover er det visionen at digitale medier skal understøtte pædagogernes arbejde med at planlægge, udføre og dokumentere det pædagogiske arbejde, samt til kommunikation med forældrene. Hvad er formålet med en it strategi? It-strategien er et ledelses- og styringsværktøj, til at koordinere formål, sammenhæng og konkrete tiltag i forhold til at bruge digitale medier i det pædagogiske arbejde i Galten/Låsby dagtilbud. Dette med henblik på at leve op til målene i Skanderborg kommunes børnepolitik, samt målene i regeringens digitaliserings strategi. De digitale medier er en selvfølgelig og uundværlig del af vores hverdag, og vi præsenteres til stadighed for nye og spændende muligheder. De krydser de mange arenaer, børnene befinder sig på - familien, venners hjem, børnehaven, fritidstilbuddene og senere skolen. Det digitale univers er det enestående medie, der forbinder alle arenaer og hvor socialisering, videns opnåelse og - deling, etik og værdier er i spil. Forældre har og anvender digitale medier og har derfor en berettiget forventning om at kunne kommunikere digitalt med deres barns institution, og om at deres børn lærer brugen af disse forskellige medier. Regeringen har stor fokus på digitalisering og de nye muligheder det giver. Såvel i form af øget trivsel og læring, men også med det formål, at skabe en bedre udnyttelse af samfundets ressourcer. Vi er i dagtilbuddet bevidste om denne udvikling og det ansvar det giver os, og har allerede mange forskellige digitale medier, og medarbejdere der brænder for at arbejde med dem. Vi ønsker derfor med denne it-strategi, at sætte en ramme for vores fælles digitale udvikling, og lægge et spor for den fortsatte udvikling. Vi håber også med denne strategi at skabe bevågenhed opad i systemet om behovet for økonomisk opbakning også til dagtilbudsområdet, for at sikre en fortsat digital udvikling på 0-6 års området. Vi forbereder børnene til en digital verden vi ikke kender endnu. Derfor kan en it-strategi beskrive hensigter og visioner, men ikke beskrive kommende it-investeringer. 3

4 Mål for brug af digitale medier: At give børnene de nødvendige kompetencer og den nødvendige viden, der gør dem i stand til at begå sig i en globaliseret og digital verden At it bliver integreret og indarbejdet som et naturligt redskab og et almindeligt medie i hverdagen, for både børn og voksne At alle medarbejdere bliver rustede til at udnytte mulighederne med it optimalt Hvad er status på nuværende tidspunkt På landsplan På landsplan er der Iværksat 3 statslige initiativer til forbedring af grundlaget for at anvende digitale medier i folkeskolen. Der har endnu ikke været iværksat noget tilsvarende på dagtilbudsområdet, men der er øget fokus på indførelse af digitale medier på dagtilbudsområdet 9 ud af 10 børn mellem 0 og 6 år anvender digitale medier hjemme, og jo tættere de kommer på skolealderen, des mere udbredt er tendensen, og jo flere forskellige medier anvender de. (kilde: Forældre-survey af KMD analyse Dagtilbudsloven siger at daginstitutionerne skal sætte mål for børnenes læring indenfor 6 læreplanstemaer. Dermed er dagtilbud mere end blot pasning, men har derimod en vigtig rolle i samfundet som et indledende læringsmiljø, som er med til at gøre børnene klar til det senere skoleliv. Flere end 4 ud af 10 børn har i dag mulighed for at bruge tablets i deres dagtilbud, viser ny Momentum undersøgelse blandt forældrene. Det er mere end en fordobling på blot et år. Forældrene er positive overfor de nye digitale medier i institutionerne. 80% af forældrene i undersøgelsen mener at brug af digitale medier i dagtilbud giver nye muligheder for læring, og 69% mener at det kan ruste børnene bedre til skolestart. Et stort flertal mener også, at det kan understøtte udviklingen for børn med særlige behov, og at det giver bedre mulighed for alderssvarende læring i institutionen. Et lille flertal mener også, at de digitale medier gør børn bedre til at fordybe og koncentrere sig, men der er dog også forældre der er bange for at at brugen af digitale medier kan tage for meget tid fra den fysiske leg og læring, og dermed gøre børnene passive og stillesiddende. (Kilde: YouGov for Momentum Januar 2014) 4

5 3 ud af 4 kommuner har ikke en strategi- eller handleplan for anvendelse af digitale medier på dagtilbudsområdet (kilde: undersøgelse fra UCC blandt kommunerne) Det gælder også for Skanderborg kommune, men Skanderborg kommunes nye børnepolitik En ny start, fremhæver de digitale medier som et fantastisk værktøj til at understøtte børns læring og udvikling. Ifølge børnepolitikken, vil vi i Skanderborg Kommune have fokus på i stigende omfang at integrere digitale medier og læringsmidler i den pædagogiske verden. I Galten/Låsby dagtilbud: Digitale medier er blevet en stor del af hverdagen i vores institutioner. De benyttes af personalet som pædagogisk værktøj i aktiviteter. De benyttes af børn til leg og læring, og de benyttes af personalet som et arbejdsredskab og som et værktøj til dokumentation og kommunikation. Vi er et dagtilbud som er motiveret for at anvende ny teknologi i vores institutioner, og vi er åbne for at afprøve nye muligheder. Vi er bevidste om, at indførelse af ny teknologi kan sikre en bedre udnyttelse af vores knappe ressourcer, og kan flytte tid fra rutiner til samvær med børnene. Vi har lige nu: Børneintra med komme/gå modul Vidensbrønd et interaktivt gulv der kombinerer leg, læring og bevægelse Ipads til både børn og voksne Smartphones Smartboard Digitale kameraer 5

6 Interaktivt gulv Projektors Apple tv Computere Trådløs internet To indsatsområder: Pædagogernes administrative og målrettede arbejde herunder forberedelse og dokumentation I takt med at kravene til dokumentation er steget på dagtilbudsområdet, er kravene til pædagogernes skriftlighed og IT kompetencer tilsvarende steget. Det er derfor et must at de er i stand til at bruge it. Pædagogerne bruger i dag en del tid på: At forberede forældresamtaler Skrive notater og iagttagelser vedr. børnene Lave statusindberetninger på børn Lave indstillinger til PPR samt til fysioterapi Lave handleplaner på børn Lave SMTTE-modeller i forbindelse med planlægning af det pædagogiske arbejde Lave månedsplaner og nyhedsbreve til forældrene Skrive om dagens aktiviteter på børneintra Lægge billeder og filmklip ud på børneintra Checke børnefremmødet på børneintra Vi har deltaget i KMD s forberedende arbejde med at udvikle et nyt pædagogisk redskab Leg med mening, og vil muligvis fortsat blive brugt som forsøgsinstitution i det videre arbejde med at udvikle konceptet. Det er en oplagt mulighed for os i forhold til at medvirke til at udvikle et pædagogisk redskab, der fremadrettet kan blive en stor hjælp i forhold til pædagogernes dokumentationsarbejde, og en god hjælp i forhold til at give forældrenes bedre mulighed for at følge deres barns udvikling. Det er vigtigt for os at være med og være på forkant med den udvikling der naturligvis sker også på dette område, frem for at halte bagefter og så skulle forsøge at følge med. 6

7 Børnenes leg og læring De børn vi har i vores institutioner kaldes i dag digitale indfødte. De er født ind i en verden fyldt med digitale medier, hvor digitalisering er en naturlig del af hverdagens leg og interaktion, og de håndterer flere forskellige digitale medier med en selvfølgelighed. Stine liv Johansen siger at godt nok er børnene digitale indfødte. Men ikke nødvendigvis digitale genier, så derfor har børnene brug for et pædagogisk personale der aktivt understøtter deres digitale leg. Vi voksne må aktivt tage stilling til indholdet i børnenes medier. Vi må guide dem og være garanter for kvalitet og sikkerhed. De digitale medier giver børnene helt nye muligheder for at være skabende indenfor billeder, tegning, skrift, film og musik, og alt kan blandes og fremstå på nye måder. Gennem deres egne eksperimenter sker der en masse uformel læring, hvor børnene lærer sig nye færdigheder. Det er en pædagogisk opgave at præsentere børnene for de digitale medier og sikre en ramme omkring deres digitale leg og læring. Som på alle andre områder er de voksne rollemodeller og inspiratorer der går foran og viser vejen. Vi voksne kan understøtte barnets leg, ved at være aktivt lyttende, tage udgangspunkt i barnets interesser og åbne nye interessefelter ved at tilbyde nye muligheder. At bruge og håndtere sociale medier er i dag en nødvendighed, for at være et fuldgyldigt medlem af et fællesskab. I daginstitutionen benytter vi ikke de sociale medier som facebook og twitter sammen med børnene, men vi giver dem en forståelse for de kommunikative muligheder de digitale medier giver, og børnene udvikler færdigheder de kan bygge videre på fremover. De digitale medier skaber nye og udviklende legearenaer, der understøtter børns leg og læring fordi det er sjovt og spændende at bruge. Barnet oplever med sanserne og lærer gennem kroppen i et socialt fællesskab. Legekulturen har ændret sig. Hvor børn tidligere hentede deres input og viden om lege fra gadens fællesskab, hvor de ældre børn gav deres viden om leg videre til de yngre, henter børn i dag meget input til deres leg fra mediernes store tilbud af børnekultur. De finder deres idoler på de mange tv-kanaler og i spil, og leger Starwars og MGP. Når børnene bruger en ipad opstår der ofte et hyggeligt fællesskab omkring denne aktivitet. Børn guider hinanden, bakker hinanden op og gør hinanden gode. Det er en pædagogisk opgave at understøtte dette, og give børnene mulighed for at danne disse fællesskaber. Digitale medier i inklusion og sprogarbejde:. De digitale medier taler til sanserne med deres lys og lyd. Det giver mulighed for at skabe rum for ro og fordybelse, en oase som barnet kan have brug for i institutionens hverdag med mange sansepåvirkninger. De digitale medier lokker med fart og action, men de er også ubønhørlige. De lader sig ikke presse. De giver output efter tid og når de får det rette input. Vil du videre i spillet, må du øve dig og prøve igen og igen. Dette stiller krav til barnet om udholdenhed og at vente. 7

8 Et barn kan få en status i børnegruppen ved at være dygtig til at bruge de digitale medier. Det kan være et barn der i andre lege har vanskeligt ved at gøre sig gældende, f.eks. på grund af manglende sprog eller manglende empatiske evner. Når barnet i dette samspil føler sig ligeværdig i fællesskabet, så er der en større chance for, at det vil blive betragtet som et ligeværdigt medlem af fællesskabet i andre sammenhænge. Der gives mange pædagogiske værktøjer der digitalt understøtter sprogarbejdet i institutionen, og barnet kan på egen hånd lege og øve sig på sproget. Pædagogisk kan de digitale muligheder bruges til undervisning og screening af de børn som har sproglige vanskeligheder. Eksempler på hvad vi kan bruge digitale medier til Digital Medie Børnenes leg og læring Pædagogernes administrative og målrettede arbejde, - herunder forberedelse og dokumentation Ipads eller andre tablets Øve med bogstaver og tal Bruge tegneprogrammer Spille spil Lave små filmklip Tage billeder Lave små fortællinger med brug af billeder som børnene Gå på børneintra for at indhendte oplysninger, eller for at sende eller modtage beskeder, skrive nyheder, lægge billeder m.m. ud til forældrene Tage billeder Optage videoklip 8

9 og de voksne selv har taget Søge oplysninger om alt af interesse Gå på You Tube og hente musik, videoer m.m. Hente musik og film Læse historier Skrive observationer eller praksisfortællinger Lave sprogtest Lave interviewguides til børnene i forbindelse med børnemiljø Lave SMTTE-modeller Lave planlægning, - f.eks. aktivitetsplaner Søge oplysninger Vidensbrønden Bruge eksisterende programmer, der favner bredt som nedenstående Selv lave programmer, evt. i kombination med billeder der er optaget på ipads, f.eks fra ture i skoven, bondegård m.m. F.eks. puslespil Vendespil Mængdelære Farvelære Arbejde med begreber Omverdenskendskab Arbejde med bogstaver eller tal Alle programmer kombinerer leg, læring med samarbejde og bevægelse Hente musik på You Tube Evt. lave programmer der kan bruges i forbindelse med pædagogiske emner, til formidling på personalemøder eller forældremøder 9

10 Smart Boards Bruge tegneprogram Kombinere tegninger og billeder, evt. fra nettet Hente oplysninger fra internettet Lave små fortællinger, ved hjælp af tekst og billeder Se film eller videoklip Til formidling på møder, f.eks. power points eller dokumenter Til formidling til forældresamtaler Til pædagogiske aktiviteter Infoskærme Og tablets i indgangspartier Til formidling af korte nyheder Til visning af billeder Til Komme-gå modul, hvor børnenes komme og gå bliver registreret elektronisk ved at tryk på barnets billede Opkvalificering af personalet Hvad er målet Det er ikke vores mål at alle medarbejdere skal have de samme høje kompetencer i forhold til brug af digitale medier. It er et middel der kan bruges til at understøtte den læring der finder sted i daginstitutionen. Nogle har særlige kompetencer i forhold til at arbejde med barnets sprogudvikling, andre har særlige kompetencer i forhold til at arbejde med motorik, udeliv eller værkstedsfag. Alle skal kunne arbejde på alle felter, og så er der nogen der har særlige kompetencer, som de andre kan trække på og læne sig lidt op af. På samme måde er det med brug af digitale medier Alle medarbejdere i vores dagtilbud skal kunne bruge en pc/tablet til at skrive handleplaner, observationer o.l. på. Alle medarbejdere skal kunne skrive til forældrene på børneintra om dagens aktiviteter, kunne lægge billeder ind, sende et nyhedsbrev eller månedsplan ud til forældrene og kunne betjene vores komme-gå modul. 10

11 Alle medarbejdere skal kunne betjene vidensbrønden og smartboard i de institutioner der har disse, med de programmer der er tilgængelige. Så er der andre der har særlige it kompetencer, der er i stand til at lave nye programmer på vidensbrønden eller på smartboard o.l. Alle medarbejdere skal som en naturlig del kunne bruge internettet sammen med børnene til at hente oplysninger som de skal bruge i det pædagogiske arbejde. Alle medarbejdere skal kunne bruge de digitale medier vi har i vores dagtilbud, f.eks. at kunne lave små film klip på ipads sammen med børnene. Lave fortællebøger med fotos på børneintra m.m. Handleplan i forhold til opkvalificering af de medarbejdere der har behov for det. I hvert hus opkvalificeres der min. et par ressourcepersoner, der er i stand til at lære fra sig i forhold til brug af de digitale medier. Det kan ske gennem alm. videndeling i hverdagen eller løbende på personalemøder. Derudover vil vi arrangere fyraftenskurser, temamøder m.m. med fokus på specifikke emner, som f.eks. at lave filmklip, lave programmer til vidensbrønden e.l. 11

12 Strategi implementering Cirkulært flow og implementering i Dagtilbuddet om brugen og mulighederne med digitale medier Dagtilbudslederen Dagtilbudslederen har det overordnede strategiske og økonomiske ansvar. Det er således hendes ansvar at udstikke rammerne for arbejdet med digitale medier. Det er dagtilbudslederens opgave sammen med de daglige ledere at sikre at der er økonomisk mulighed for at stille digitale medier til rådighed i institutionerne. Det er ligeledes dagtilbudslederens opgave at arbejde hen i mod at Skanderborg kommune også sætter fokus på brug af digitale medier, og at der derigennem kan gives tilskud til dette evt. fra kommunens innovationspulje. Det er desuden dagtilbudslederens opgave at arrangere fyraftenskurser m.m., og give it-erfagruppen og de daglige ledere mulighed for at skabe videndeling husene imellem og få kendskab til udviklingen på området, gennem afholdelse af møder, deltagelse i relevante temadage, konferencer e.l. 12

13 De daglige ledere Den vigtigste opgave for de daglige ledere er at bakke op om denne strategi. Det gør de blandt andet ved at motivere medarbejderne ved at være det motiverede lokomotiv, ved at være inspirator både i forhold til medarbejderne samt opad i systemet, være gode rollemodeller for medarbejderne, i forhold til at gå foran, bakke op om nye digitale løsninger og de strategier der er vedtaget på dette område. Det er desuden de daglige lederes opgave at tilskynde til brug af digitale medier i effektiviserings øjemed, og til at give økonomisk mulighed for indkøb af digitale medier. Den daglige leder stiller klare forventninger til personalet og sikrer den enkelte medarbejders kompetenceudvikling. Den daglige leder holder sig opdateret på området, blandt andet ved deltagelse i relevante temadage, konferencer, workshops e.l. De daglige ledere, har sammen med institutionens it-ansvarlige ansvaret for at gøre det nemt og tilgængeligt at bruge de digitale medier. De skal sammen informere om og implementere de daglige medier i den pædagogiske praksis. IT erfagruppe Der er nedsat en erfagruppe, bestående af en medarbejder fra hvert hus samt dagtilbudslederen. Erfagruppen opgave er at: Skabe helhed og en kommunikativ organisation omkring digitale medier i de enkelte institutioner Medvirke til at motivere kollegerne og sprede den gode stemning i forhold til brug af digitale medier, gennem videndeling og sparring Hjælpe kollegerne i brugen af digitale medier Medvirke til at sprede viden om brug af digitale medier på tværs af husene Gøre brug af hinandens kompetencer Drøfte nye muligheder for brug af digitale medier Komme med input til nyindkøb Være opsøgende med hensyn til nye digitale medier, blandt andet ved deltagelse i 13

14 relevante workshops, temadage m.m. Medarbejderne Det er medarbejdernes opgave at dygtiggøre sig i brugen af digitale medier. Der er flere muligheder for at gøre dette: Først og fremmest vigtigt med en positiv tilgang til det Øve sig i brugen, både derhjemme og på arbejdet Søge hjælp hos nærmeste leder eller hos kollegerne Evt. mulighed for deltagelse i temadage eller kursusvirksomhed Forældrebestyrelsen Det er forældrebestyrelsens opgave at udstikke principper for brug af digitale medier. Disse principper vil indgå i denne it-strategi. Økonomi: Vi vurderer fra år til år om der skal afsættes ekstra midler til køb af nye digitale løsninger. I første omgang er det op til de enkelte institutioner at afsætte midler til nye digitale medier, men der er også den mulighed at dagtilbuddet bevilger penge til nyindkøb, hvis der er overskud til det. Vi håber på, at Skanderborg kommune vil sætte fokus på dette område, evt. ved at lade det indgå som et udviklings mål, og derfor enten afsætte ekstra midler til det eller ved at give dagtilbuddene mulighed for at søge om midler fra kommunens innovationspulje i lighed med skolerne, eller gennem statens puljer, som vi hidtil ikke har været omfattet af. Drifts- og supportbehov Vi bruger vores digitale medier til at skabe et pædagogisk digitalt læringsmiljø for børn med mulighed for læring, bevægelse, leg, kreativitet og innovation i det pædagogiske arbejde. Det er et af de store aktiver i vores dagtilbud. Ud over at være et redskab i det pædagogiske arbejde, bruger personalet vores digitale medier som dokumentation, skriftlige notater, skriftlige opgaver, kommunikation med forældre, fremvisninger og referater i personalegruppen m.m. 14

15 Vi oplever dog begrænsninger i forhold til brugen og opsætningen af disse muligheder. Vi oplever, at IT-afdelingen i Skanderborg kommune har nogle begrænsninger i forhold til at servicere flere af disse nye digitale muligheder. Det gælder i forhold til Vidensbrønden, brug af Airprint, Appletv og til redigering af film og billeder på pc. Det er svært med kommunens løsninger, at opsætte og bruge disse digitale muligheder optimalt. Et forslag kunne evt. være at se på de enkelte produkter og lave en opsætning som passer til den enkelte institution. Det er især sikkerheden og det trådløse netværk som skaber problemer. Sikkerheden er selvfølgelig utrolig vigtig, det kunne dog være en mulighed at se på løsninger, som kunne gøre det mere simpelt med eksempelvis opsætning af Airprint, ipad og Vidensbrønd. Et alternativ er, at institutionerne køber sit eget interne trådløse netværk, så de digitale medier er mulige i den pædagogiske praksis. Det virker dog ikke særlig hensigtsmæssigt, set i forhold til at vi har investeret mange penge i trådløst netværk i alle dagtilbuddets institutioner. IT-afdelingen kunne evt. udvide deres ekspertise og viden, så 1-2 medarbejdere kunne blive eksperter på området og derved følge den hastige udvikling på institutionsområdet i forhold til de digitale medier der løbende udvikles og som giver spændende nye muligheder i det pædagogiske arbejde. Vi ser frem til at Skanderborg kommune nu har besluttet at sætte fokus på digitale medier på 0-6 års området, og vi håber dermed, at vi også kan få mulighed for at få tilskud fra kommunens innovationspulje, i lighed med folkeskolerne. Det vil vi se frem til. Galten/Låsby Dagtilbud Februar 2014 Dagtilbudsleder Dorrit Wiekhorst Lewis 15

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14

IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013. Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 IT OG MEDIESTRATEGI FOR DAGTILBUD I HERNING KOMMUNE 2013 Tillæg til IT og mediestrategien for skole-dagtilbudsområdet 2011-14 0 Indhold 1. Resume... 2 2. Baggrund... 2 3. Indledning... 2 4. Vision... 3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer Favrskov kommune Vejleder: Line Skov Hansen. Skrevet af: Helle Buus, Naturbørnehaven Bakkegården Jane Lohmann Sørensen, Thorsø Børnehave. Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune

Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune Digitalisering af dagtilbud Varde Kommune Spørgeskemaundersøgelse, alle medarbejdere Rapport for daginstitutioner 1 Rapporten indeholder analyse af svar fra spørgeskema udsendt til alle medarbejdere i

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Evalueringsrapport Pilotprojekt om pædagogisk it og medielæring

Evalueringsrapport Pilotprojekt om pædagogisk it og medielæring Evalueringsrapport Pilotprojekt om pædagogisk it og medielæring Evalueringen er foretaget af: Pelle Ussing konsulent for Pædagogisk IT- og medielæring og Hanne Larsen, Projektleder og udviklingskonsulent

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune 1 Forord...3 1.1 Strategi og handleplanens opbygning...5 2. Politikker for sprog og læsning...6 2.1 Dagtilbudsområdet...6 2.2 Skoler...6 2.3 Fælles overordnet værdigrundlag...7 3. Strategi og handleplan

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

It og digitale medier er kommet for at blive

It og digitale medier er kommet for at blive It og digitale medier er kommet for at blive Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com

Læs mere

Leg og læring i dagtilbud - understøttet af it (digitale medier)

Leg og læring i dagtilbud - understøttet af it (digitale medier) Leg og læring i dagtilbud - understøttet af it (digitale medier) Netværkets Fælles Produkt, november 2012 Indledning Det er, mens børnene er små, at deres grundlag for fremtiden bliver skabt. Næsten alle

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2012 1 1. Indledning... 3 1.1. Aktivitetscentre og Hjernelounges... 3 1.2. Koncept for Hjerneloungen...

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere