Strategi for brug af. digitale medier i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for brug af. digitale medier i"

Transkript

1 Strategi for brug af digitale medier i

2 Indholdsfortegnelse: Hvad er vores vision for brug af digitale medier i dagtilbuddet? side 3 Hvad er formålet med en it strategi? side 3 Mål for brug af digitale medier side 4 Hvad er status på nuværende tidspunkt side 4 På landsplan side 4 I dagtilbuddet side 5 To indsatsområder: side 6 Pædagogernes administrative og målrettede arbejde side 6 Børnenes leg og læring side 7 Eksempler på hvad vi kan bruge de digitale medier til side 8 Opkvalificering af personalet side 10 Hvad er målet side 10 Handleplan for opkvalificering af de medarbejdere der har behov for det side 11 Strategi implementering side 12 Dagtilbudslederen side 12 De daglige ledere side 13 IT erfagruppe side 13 Medarbejderne side 14 Forældrebestyrelsen side 14 Økonomi side 14 Drifts- og supportbehov side 15 2

3 Hvad er vores vision for brug af digitale medier i dagtilbuddet? Vores vision er, at brugen af digitale medier i det pædagogiske arbejde, skal medvirke til at fremme læring og trivsel, skabe udfordrende læringsrum og støtte forpligtende fællesskaber. Derudover er det visionen at digitale medier skal understøtte pædagogernes arbejde med at planlægge, udføre og dokumentere det pædagogiske arbejde, samt til kommunikation med forældrene. Hvad er formålet med en it strategi? It-strategien er et ledelses- og styringsværktøj, til at koordinere formål, sammenhæng og konkrete tiltag i forhold til at bruge digitale medier i det pædagogiske arbejde i Galten/Låsby dagtilbud. Dette med henblik på at leve op til målene i Skanderborg kommunes børnepolitik, samt målene i regeringens digitaliserings strategi. De digitale medier er en selvfølgelig og uundværlig del af vores hverdag, og vi præsenteres til stadighed for nye og spændende muligheder. De krydser de mange arenaer, børnene befinder sig på - familien, venners hjem, børnehaven, fritidstilbuddene og senere skolen. Det digitale univers er det enestående medie, der forbinder alle arenaer og hvor socialisering, videns opnåelse og - deling, etik og værdier er i spil. Forældre har og anvender digitale medier og har derfor en berettiget forventning om at kunne kommunikere digitalt med deres barns institution, og om at deres børn lærer brugen af disse forskellige medier. Regeringen har stor fokus på digitalisering og de nye muligheder det giver. Såvel i form af øget trivsel og læring, men også med det formål, at skabe en bedre udnyttelse af samfundets ressourcer. Vi er i dagtilbuddet bevidste om denne udvikling og det ansvar det giver os, og har allerede mange forskellige digitale medier, og medarbejdere der brænder for at arbejde med dem. Vi ønsker derfor med denne it-strategi, at sætte en ramme for vores fælles digitale udvikling, og lægge et spor for den fortsatte udvikling. Vi håber også med denne strategi at skabe bevågenhed opad i systemet om behovet for økonomisk opbakning også til dagtilbudsområdet, for at sikre en fortsat digital udvikling på 0-6 års området. Vi forbereder børnene til en digital verden vi ikke kender endnu. Derfor kan en it-strategi beskrive hensigter og visioner, men ikke beskrive kommende it-investeringer. 3

4 Mål for brug af digitale medier: At give børnene de nødvendige kompetencer og den nødvendige viden, der gør dem i stand til at begå sig i en globaliseret og digital verden At it bliver integreret og indarbejdet som et naturligt redskab og et almindeligt medie i hverdagen, for både børn og voksne At alle medarbejdere bliver rustede til at udnytte mulighederne med it optimalt Hvad er status på nuværende tidspunkt På landsplan På landsplan er der Iværksat 3 statslige initiativer til forbedring af grundlaget for at anvende digitale medier i folkeskolen. Der har endnu ikke været iværksat noget tilsvarende på dagtilbudsområdet, men der er øget fokus på indførelse af digitale medier på dagtilbudsområdet 9 ud af 10 børn mellem 0 og 6 år anvender digitale medier hjemme, og jo tættere de kommer på skolealderen, des mere udbredt er tendensen, og jo flere forskellige medier anvender de. (kilde: Forældre-survey af KMD analyse Dagtilbudsloven siger at daginstitutionerne skal sætte mål for børnenes læring indenfor 6 læreplanstemaer. Dermed er dagtilbud mere end blot pasning, men har derimod en vigtig rolle i samfundet som et indledende læringsmiljø, som er med til at gøre børnene klar til det senere skoleliv. Flere end 4 ud af 10 børn har i dag mulighed for at bruge tablets i deres dagtilbud, viser ny Momentum undersøgelse blandt forældrene. Det er mere end en fordobling på blot et år. Forældrene er positive overfor de nye digitale medier i institutionerne. 80% af forældrene i undersøgelsen mener at brug af digitale medier i dagtilbud giver nye muligheder for læring, og 69% mener at det kan ruste børnene bedre til skolestart. Et stort flertal mener også, at det kan understøtte udviklingen for børn med særlige behov, og at det giver bedre mulighed for alderssvarende læring i institutionen. Et lille flertal mener også, at de digitale medier gør børn bedre til at fordybe og koncentrere sig, men der er dog også forældre der er bange for at at brugen af digitale medier kan tage for meget tid fra den fysiske leg og læring, og dermed gøre børnene passive og stillesiddende. (Kilde: YouGov for Momentum Januar 2014) 4

5 3 ud af 4 kommuner har ikke en strategi- eller handleplan for anvendelse af digitale medier på dagtilbudsområdet (kilde: undersøgelse fra UCC blandt kommunerne) Det gælder også for Skanderborg kommune, men Skanderborg kommunes nye børnepolitik En ny start, fremhæver de digitale medier som et fantastisk værktøj til at understøtte børns læring og udvikling. Ifølge børnepolitikken, vil vi i Skanderborg Kommune have fokus på i stigende omfang at integrere digitale medier og læringsmidler i den pædagogiske verden. I Galten/Låsby dagtilbud: Digitale medier er blevet en stor del af hverdagen i vores institutioner. De benyttes af personalet som pædagogisk værktøj i aktiviteter. De benyttes af børn til leg og læring, og de benyttes af personalet som et arbejdsredskab og som et værktøj til dokumentation og kommunikation. Vi er et dagtilbud som er motiveret for at anvende ny teknologi i vores institutioner, og vi er åbne for at afprøve nye muligheder. Vi er bevidste om, at indførelse af ny teknologi kan sikre en bedre udnyttelse af vores knappe ressourcer, og kan flytte tid fra rutiner til samvær med børnene. Vi har lige nu: Børneintra med komme/gå modul Vidensbrønd et interaktivt gulv der kombinerer leg, læring og bevægelse Ipads til både børn og voksne Smartphones Smartboard Digitale kameraer 5

6 Interaktivt gulv Projektors Apple tv Computere Trådløs internet To indsatsområder: Pædagogernes administrative og målrettede arbejde herunder forberedelse og dokumentation I takt med at kravene til dokumentation er steget på dagtilbudsområdet, er kravene til pædagogernes skriftlighed og IT kompetencer tilsvarende steget. Det er derfor et must at de er i stand til at bruge it. Pædagogerne bruger i dag en del tid på: At forberede forældresamtaler Skrive notater og iagttagelser vedr. børnene Lave statusindberetninger på børn Lave indstillinger til PPR samt til fysioterapi Lave handleplaner på børn Lave SMTTE-modeller i forbindelse med planlægning af det pædagogiske arbejde Lave månedsplaner og nyhedsbreve til forældrene Skrive om dagens aktiviteter på børneintra Lægge billeder og filmklip ud på børneintra Checke børnefremmødet på børneintra Vi har deltaget i KMD s forberedende arbejde med at udvikle et nyt pædagogisk redskab Leg med mening, og vil muligvis fortsat blive brugt som forsøgsinstitution i det videre arbejde med at udvikle konceptet. Det er en oplagt mulighed for os i forhold til at medvirke til at udvikle et pædagogisk redskab, der fremadrettet kan blive en stor hjælp i forhold til pædagogernes dokumentationsarbejde, og en god hjælp i forhold til at give forældrenes bedre mulighed for at følge deres barns udvikling. Det er vigtigt for os at være med og være på forkant med den udvikling der naturligvis sker også på dette område, frem for at halte bagefter og så skulle forsøge at følge med. 6

7 Børnenes leg og læring De børn vi har i vores institutioner kaldes i dag digitale indfødte. De er født ind i en verden fyldt med digitale medier, hvor digitalisering er en naturlig del af hverdagens leg og interaktion, og de håndterer flere forskellige digitale medier med en selvfølgelighed. Stine liv Johansen siger at godt nok er børnene digitale indfødte. Men ikke nødvendigvis digitale genier, så derfor har børnene brug for et pædagogisk personale der aktivt understøtter deres digitale leg. Vi voksne må aktivt tage stilling til indholdet i børnenes medier. Vi må guide dem og være garanter for kvalitet og sikkerhed. De digitale medier giver børnene helt nye muligheder for at være skabende indenfor billeder, tegning, skrift, film og musik, og alt kan blandes og fremstå på nye måder. Gennem deres egne eksperimenter sker der en masse uformel læring, hvor børnene lærer sig nye færdigheder. Det er en pædagogisk opgave at præsentere børnene for de digitale medier og sikre en ramme omkring deres digitale leg og læring. Som på alle andre områder er de voksne rollemodeller og inspiratorer der går foran og viser vejen. Vi voksne kan understøtte barnets leg, ved at være aktivt lyttende, tage udgangspunkt i barnets interesser og åbne nye interessefelter ved at tilbyde nye muligheder. At bruge og håndtere sociale medier er i dag en nødvendighed, for at være et fuldgyldigt medlem af et fællesskab. I daginstitutionen benytter vi ikke de sociale medier som facebook og twitter sammen med børnene, men vi giver dem en forståelse for de kommunikative muligheder de digitale medier giver, og børnene udvikler færdigheder de kan bygge videre på fremover. De digitale medier skaber nye og udviklende legearenaer, der understøtter børns leg og læring fordi det er sjovt og spændende at bruge. Barnet oplever med sanserne og lærer gennem kroppen i et socialt fællesskab. Legekulturen har ændret sig. Hvor børn tidligere hentede deres input og viden om lege fra gadens fællesskab, hvor de ældre børn gav deres viden om leg videre til de yngre, henter børn i dag meget input til deres leg fra mediernes store tilbud af børnekultur. De finder deres idoler på de mange tv-kanaler og i spil, og leger Starwars og MGP. Når børnene bruger en ipad opstår der ofte et hyggeligt fællesskab omkring denne aktivitet. Børn guider hinanden, bakker hinanden op og gør hinanden gode. Det er en pædagogisk opgave at understøtte dette, og give børnene mulighed for at danne disse fællesskaber. Digitale medier i inklusion og sprogarbejde:. De digitale medier taler til sanserne med deres lys og lyd. Det giver mulighed for at skabe rum for ro og fordybelse, en oase som barnet kan have brug for i institutionens hverdag med mange sansepåvirkninger. De digitale medier lokker med fart og action, men de er også ubønhørlige. De lader sig ikke presse. De giver output efter tid og når de får det rette input. Vil du videre i spillet, må du øve dig og prøve igen og igen. Dette stiller krav til barnet om udholdenhed og at vente. 7

8 Et barn kan få en status i børnegruppen ved at være dygtig til at bruge de digitale medier. Det kan være et barn der i andre lege har vanskeligt ved at gøre sig gældende, f.eks. på grund af manglende sprog eller manglende empatiske evner. Når barnet i dette samspil føler sig ligeværdig i fællesskabet, så er der en større chance for, at det vil blive betragtet som et ligeværdigt medlem af fællesskabet i andre sammenhænge. Der gives mange pædagogiske værktøjer der digitalt understøtter sprogarbejdet i institutionen, og barnet kan på egen hånd lege og øve sig på sproget. Pædagogisk kan de digitale muligheder bruges til undervisning og screening af de børn som har sproglige vanskeligheder. Eksempler på hvad vi kan bruge digitale medier til Digital Medie Børnenes leg og læring Pædagogernes administrative og målrettede arbejde, - herunder forberedelse og dokumentation Ipads eller andre tablets Øve med bogstaver og tal Bruge tegneprogrammer Spille spil Lave små filmklip Tage billeder Lave små fortællinger med brug af billeder som børnene Gå på børneintra for at indhendte oplysninger, eller for at sende eller modtage beskeder, skrive nyheder, lægge billeder m.m. ud til forældrene Tage billeder Optage videoklip 8

9 og de voksne selv har taget Søge oplysninger om alt af interesse Gå på You Tube og hente musik, videoer m.m. Hente musik og film Læse historier Skrive observationer eller praksisfortællinger Lave sprogtest Lave interviewguides til børnene i forbindelse med børnemiljø Lave SMTTE-modeller Lave planlægning, - f.eks. aktivitetsplaner Søge oplysninger Vidensbrønden Bruge eksisterende programmer, der favner bredt som nedenstående Selv lave programmer, evt. i kombination med billeder der er optaget på ipads, f.eks fra ture i skoven, bondegård m.m. F.eks. puslespil Vendespil Mængdelære Farvelære Arbejde med begreber Omverdenskendskab Arbejde med bogstaver eller tal Alle programmer kombinerer leg, læring med samarbejde og bevægelse Hente musik på You Tube Evt. lave programmer der kan bruges i forbindelse med pædagogiske emner, til formidling på personalemøder eller forældremøder 9

10 Smart Boards Bruge tegneprogram Kombinere tegninger og billeder, evt. fra nettet Hente oplysninger fra internettet Lave små fortællinger, ved hjælp af tekst og billeder Se film eller videoklip Til formidling på møder, f.eks. power points eller dokumenter Til formidling til forældresamtaler Til pædagogiske aktiviteter Infoskærme Og tablets i indgangspartier Til formidling af korte nyheder Til visning af billeder Til Komme-gå modul, hvor børnenes komme og gå bliver registreret elektronisk ved at tryk på barnets billede Opkvalificering af personalet Hvad er målet Det er ikke vores mål at alle medarbejdere skal have de samme høje kompetencer i forhold til brug af digitale medier. It er et middel der kan bruges til at understøtte den læring der finder sted i daginstitutionen. Nogle har særlige kompetencer i forhold til at arbejde med barnets sprogudvikling, andre har særlige kompetencer i forhold til at arbejde med motorik, udeliv eller værkstedsfag. Alle skal kunne arbejde på alle felter, og så er der nogen der har særlige kompetencer, som de andre kan trække på og læne sig lidt op af. På samme måde er det med brug af digitale medier Alle medarbejdere i vores dagtilbud skal kunne bruge en pc/tablet til at skrive handleplaner, observationer o.l. på. Alle medarbejdere skal kunne skrive til forældrene på børneintra om dagens aktiviteter, kunne lægge billeder ind, sende et nyhedsbrev eller månedsplan ud til forældrene og kunne betjene vores komme-gå modul. 10

11 Alle medarbejdere skal kunne betjene vidensbrønden og smartboard i de institutioner der har disse, med de programmer der er tilgængelige. Så er der andre der har særlige it kompetencer, der er i stand til at lave nye programmer på vidensbrønden eller på smartboard o.l. Alle medarbejdere skal som en naturlig del kunne bruge internettet sammen med børnene til at hente oplysninger som de skal bruge i det pædagogiske arbejde. Alle medarbejdere skal kunne bruge de digitale medier vi har i vores dagtilbud, f.eks. at kunne lave små film klip på ipads sammen med børnene. Lave fortællebøger med fotos på børneintra m.m. Handleplan i forhold til opkvalificering af de medarbejdere der har behov for det. I hvert hus opkvalificeres der min. et par ressourcepersoner, der er i stand til at lære fra sig i forhold til brug af de digitale medier. Det kan ske gennem alm. videndeling i hverdagen eller løbende på personalemøder. Derudover vil vi arrangere fyraftenskurser, temamøder m.m. med fokus på specifikke emner, som f.eks. at lave filmklip, lave programmer til vidensbrønden e.l. 11

12 Strategi implementering Cirkulært flow og implementering i Dagtilbuddet om brugen og mulighederne med digitale medier Dagtilbudslederen Dagtilbudslederen har det overordnede strategiske og økonomiske ansvar. Det er således hendes ansvar at udstikke rammerne for arbejdet med digitale medier. Det er dagtilbudslederens opgave sammen med de daglige ledere at sikre at der er økonomisk mulighed for at stille digitale medier til rådighed i institutionerne. Det er ligeledes dagtilbudslederens opgave at arbejde hen i mod at Skanderborg kommune også sætter fokus på brug af digitale medier, og at der derigennem kan gives tilskud til dette evt. fra kommunens innovationspulje. Det er desuden dagtilbudslederens opgave at arrangere fyraftenskurser m.m., og give it-erfagruppen og de daglige ledere mulighed for at skabe videndeling husene imellem og få kendskab til udviklingen på området, gennem afholdelse af møder, deltagelse i relevante temadage, konferencer e.l. 12

13 De daglige ledere Den vigtigste opgave for de daglige ledere er at bakke op om denne strategi. Det gør de blandt andet ved at motivere medarbejderne ved at være det motiverede lokomotiv, ved at være inspirator både i forhold til medarbejderne samt opad i systemet, være gode rollemodeller for medarbejderne, i forhold til at gå foran, bakke op om nye digitale løsninger og de strategier der er vedtaget på dette område. Det er desuden de daglige lederes opgave at tilskynde til brug af digitale medier i effektiviserings øjemed, og til at give økonomisk mulighed for indkøb af digitale medier. Den daglige leder stiller klare forventninger til personalet og sikrer den enkelte medarbejders kompetenceudvikling. Den daglige leder holder sig opdateret på området, blandt andet ved deltagelse i relevante temadage, konferencer, workshops e.l. De daglige ledere, har sammen med institutionens it-ansvarlige ansvaret for at gøre det nemt og tilgængeligt at bruge de digitale medier. De skal sammen informere om og implementere de daglige medier i den pædagogiske praksis. IT erfagruppe Der er nedsat en erfagruppe, bestående af en medarbejder fra hvert hus samt dagtilbudslederen. Erfagruppen opgave er at: Skabe helhed og en kommunikativ organisation omkring digitale medier i de enkelte institutioner Medvirke til at motivere kollegerne og sprede den gode stemning i forhold til brug af digitale medier, gennem videndeling og sparring Hjælpe kollegerne i brugen af digitale medier Medvirke til at sprede viden om brug af digitale medier på tværs af husene Gøre brug af hinandens kompetencer Drøfte nye muligheder for brug af digitale medier Komme med input til nyindkøb Være opsøgende med hensyn til nye digitale medier, blandt andet ved deltagelse i 13

14 relevante workshops, temadage m.m. Medarbejderne Det er medarbejdernes opgave at dygtiggøre sig i brugen af digitale medier. Der er flere muligheder for at gøre dette: Først og fremmest vigtigt med en positiv tilgang til det Øve sig i brugen, både derhjemme og på arbejdet Søge hjælp hos nærmeste leder eller hos kollegerne Evt. mulighed for deltagelse i temadage eller kursusvirksomhed Forældrebestyrelsen Det er forældrebestyrelsens opgave at udstikke principper for brug af digitale medier. Disse principper vil indgå i denne it-strategi. Økonomi: Vi vurderer fra år til år om der skal afsættes ekstra midler til køb af nye digitale løsninger. I første omgang er det op til de enkelte institutioner at afsætte midler til nye digitale medier, men der er også den mulighed at dagtilbuddet bevilger penge til nyindkøb, hvis der er overskud til det. Vi håber på, at Skanderborg kommune vil sætte fokus på dette område, evt. ved at lade det indgå som et udviklings mål, og derfor enten afsætte ekstra midler til det eller ved at give dagtilbuddene mulighed for at søge om midler fra kommunens innovationspulje i lighed med skolerne, eller gennem statens puljer, som vi hidtil ikke har været omfattet af. Drifts- og supportbehov Vi bruger vores digitale medier til at skabe et pædagogisk digitalt læringsmiljø for børn med mulighed for læring, bevægelse, leg, kreativitet og innovation i det pædagogiske arbejde. Det er et af de store aktiver i vores dagtilbud. Ud over at være et redskab i det pædagogiske arbejde, bruger personalet vores digitale medier som dokumentation, skriftlige notater, skriftlige opgaver, kommunikation med forældre, fremvisninger og referater i personalegruppen m.m. 14

15 Vi oplever dog begrænsninger i forhold til brugen og opsætningen af disse muligheder. Vi oplever, at IT-afdelingen i Skanderborg kommune har nogle begrænsninger i forhold til at servicere flere af disse nye digitale muligheder. Det gælder i forhold til Vidensbrønden, brug af Airprint, Appletv og til redigering af film og billeder på pc. Det er svært med kommunens løsninger, at opsætte og bruge disse digitale muligheder optimalt. Et forslag kunne evt. være at se på de enkelte produkter og lave en opsætning som passer til den enkelte institution. Det er især sikkerheden og det trådløse netværk som skaber problemer. Sikkerheden er selvfølgelig utrolig vigtig, det kunne dog være en mulighed at se på løsninger, som kunne gøre det mere simpelt med eksempelvis opsætning af Airprint, ipad og Vidensbrønd. Et alternativ er, at institutionerne køber sit eget interne trådløse netværk, så de digitale medier er mulige i den pædagogiske praksis. Det virker dog ikke særlig hensigtsmæssigt, set i forhold til at vi har investeret mange penge i trådløst netværk i alle dagtilbuddets institutioner. IT-afdelingen kunne evt. udvide deres ekspertise og viden, så 1-2 medarbejdere kunne blive eksperter på området og derved følge den hastige udvikling på institutionsområdet i forhold til de digitale medier der løbende udvikles og som giver spændende nye muligheder i det pædagogiske arbejde. Vi ser frem til at Skanderborg kommune nu har besluttet at sætte fokus på digitale medier på 0-6 års området, og vi håber dermed, at vi også kan få mulighed for at få tilskud fra kommunens innovationspulje, i lighed med folkeskolerne. Det vil vi se frem til. Galten/Låsby Dagtilbud Februar 2014 Dagtilbudsleder Dorrit Wiekhorst Lewis 15

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud

Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Formål Kommunikationsstrategi Skåde dagtilbud Når vi skal sikre børn og unges læring, dannelse og udvikling, trivsel og sundhed, rummelighed og et godt forældresamarbejde, kræver det et godt, tillidsfuld

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Barnets digitale læringsrum

Barnets digitale læringsrum Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum Godt i gang med digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer Favrskov kommune Vejleder: Line Skov Hansen. Skrevet af: Helle Buus, Naturbørnehaven Bakkegården Jane Lohmann Sørensen, Thorsø Børnehave. Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

IT-strategi 2. Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen IT-strategi 2 Dagtilbudsområdet Skive Kommune 2012 2014 1 Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Status på IT-strategi 1... 5 4. IT-strategi

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES DAGTILBUD 2013-2015 Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn i Hvidovre Kommune vil blive stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

PPR som kompetenceudvikler

PPR som kompetenceudvikler PPR som kompetenceudvikler Dato: Torsdag den 18. juni 2015 kl. 10.00-16.00 Sted: Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem KL og Landssamrådet

Læs mere

Digital dannelse digitale medier

Digital dannelse digitale medier Digital dannelse digitale medier Eksempler på digitale medier i dagtilbud Stationær og bærbar pc ipad, ipod, iphone, Nintendo DS, Wii, Xbox, Playstation 2, Playstation 3, PSP, Vidensbrønden o.l. Printer

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi Indhold Vision... 4 Indledning... 5 Den professionelle tilgang.... 6 Pædagogisk praksis... 8 Sociale arenaer... 10 Kompetenceudvikling... 12 Metode... 14 Organiseringen og samarbejde

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Kultur er det traditionsbestemte mønster af myter, normer og rutiner som får bestemte typer

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst

Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst Veddelev Børnehus Roskilde Nordøst Pædagogisk udviklingsplan 2014-2016 Kontaktoplysninger Institution: Veddelev børnehus Roskilde Nordøst Telefon: 46314955 1 Mail: bhveddelev@roskilde.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset i Haubro, 9600 Aars DBA Normeret

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014 ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK Udarbejdet februar 2014 Mediepolitik for Ølsted SFO Indledning: Baggrunden for mediepolitikken har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i vores samfund. For

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Valhalla Baldersvej 6 9640 Farsø DBA Normeret

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog,

Læs mere

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015

Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud. Den 1. september 2015 Digital dialog og understøttelse af læring i skole og dagtilbud KL Den 1. september 2015 Dagsorden Hvorfor DAG-intra? Meget kort gennemgang af systemet Kommunikation Komme/gå Foto plancher (DAP) Fordele

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

HADBJERG SFO S MEDIEPOLITIK

HADBJERG SFO S MEDIEPOLITIK HADBJERG SFO S MEDIEPOLITIK 1 Indledning Baggrunden for at lave en mediepolitik i Hadbjerg SFO har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i uddannelsessektoren. Som underlagt folkeskoleloven

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud

Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud Strategi for digitale værktøjer i Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Strategi for digitale værktøjer i dagtilbud Baggrund I Strategien for fremtidens dagtilbud 0-6 år 1 er der overordnet sat en ramme

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave. Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.dk Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere