Pædagogisk IT-vejleder uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk IT-vejleder uddannelse"

Transkript

1 Pædagogisk IT-vejleder uddannelse Modul 1 Vejledningskompetence 2007/08 Vejledning af en kollega Opgaven er udarbejdet af: John Cordua

2 Indholdsfortegnelse IT-vejledningens opgaver:... 3 Den teoretiske baggrund... 4 Aktiv lytning... 4 Den urutinerede lærer... 4 Den rutinerede lærer... 4 Den innovative lærer... 5 Beskrivelse af skolen... 6 De fysiske rammer... 6 Skolens målsætning... 7 Skolens IT-kultur... 7 IT-status på Egedalsskolen... 9 Skolens medieplan. (Junior-PC-kørekortet) Lærernes IT-kompetencer Elevernes IT-kompetencer Skolens forskellige rum Det pædagogiske rum Det fysiske rum Det organisatoriske rum Ledelsens rum Lærernes rum Elevernes rum Respons på IT-vejledning 9. oktober 2007 kl Konklusion Litteraturliste Bilag A: IT-status på Egedalsskolen Bilag B: Beskrivelse af en medkursist Bilag C: Beskrivelse af den der skal vejledes Bilag D: Logbog

3 IT-vejledningens opgaver 1 : 1. En opsøgende indsats for at nå alle lærerteam og medvirke til at kvalificere deres årsplanlægning, planlægning af emne- og projektforløb og dag-tildag forberedelse. 2. En koordinerende indsats i forbindelse med skoleudvikling, indførelse af Junior Pc-kørekort o.l. Den pædagogiske IT-vejleder kan være med til at konkretisere ideer om den fremtidige IT-pædagogiske udvikling og dermed give inspiration til udviklingsprocessen på skolen. 3. Synliggørelse af vejledningsressourcer og tilbud for de enkelte lærer/pædagoger, lærerteam og elevgrupper. Specielt i opstartsfasen er det vigtigt, at den pædagogiske IT-vejleder er udfarende. Eksempelvis i forbindelse med årsplanlægningen kan den pædagogiske IT-vejleder kontakte lærerteam og vejlede dem, fx ved at præsentere gode eksempler på læring med IT. Lærerne bør have kendskab til, på hvilke tidspunkter og i hvilket omfang, de kan trække på IT-vejledningen. Det er også vigtigt, at lærerne har overblik over tilbud om interne kurser, IT-café for lærere/pædagoger, holde-i-hånd ordninger, minikurser for elever osv. Vejledning og assistance ved elevernes IT-anvendelse og udvikling af deres ITkompetencer (IT-læseplan, Junior Pc-kørekort o.l.). Der er behov for, at IT-vejledningen deltager i undervisningen i et vist omfang og søger at klargøre for de involverede lærere og elever, hvad der er praktisk og teknisk muligt. 1 Andresen, Bent B. et.al. Udvikling af skolens vejledningskultur, Bent B. Andresen, Leif Gredsted og Lars P.B. Kjeldsen. 3

4 Den teoretiske baggrund Aktiv lytning 2 Aktiv lytning kræver, at man lytter og melder tilbage, hvad den anden siger, gerne formuleret med andre ord. Det kan skabe en tryg atmosfære, der får den vejledte til at fortsætte med sit budskab. På den måde kommer det tydeligere frem, hvad den vejledte egentlig mener. Den urutinerede lærer 3 Den urutinerede lærer er ofte utryg ved at sætte sine elever i gang med at arbejde på computerne. Der er ofte et spørgsmål om det praktiske. Vedkommende føler sig ofte lidt presset af omgivelserne. Hvis det er muligt at få undervisningen lagt ind i et teamsamarbejde, vil man fjerne fokus fra den usikre lærer, til integrationen af IT i undervisningen. Den rutinerede lærer 4 Læreren er nu blevet mere tryg ved brugen af IT, og kendskabet til hvad man kan bruge af IT-programmer vokser, og læreren har fået en mere afslappet holdning til integration af IT i undervisningen. Læreren bruger nu også computeren som et personligt arbejdsredskab. Efterhånden bliver den rutinerede lærer parat til at kaste sig ud i større tværfaglige projekter, hvor forskellige IT- genre tages i brug. Læreren har mere overskud, og stiller større krav til de produkter eleverne laver. Den rutinerede IT-underviser vil have vejledning, når han har tid, det kan typisk være i et frikvarter på lærerværelset, måske som en hastig samtale hen ad gangen eller via en besked på skolens intranet. Har af og til brug for kort praktisk hjælp. 2 Inglar, Tron: Lærer og vejleder s Gredsted, Leif: Hvordan kan man reflektere over sin rolle som Pædagogisk it-vejleder, artikel fra mappen 4 Gredsted, Leif: Hvordan kan man reflektere over sin rolle som Pædagogisk it-vejleder, artikel fra mappen 4

5 Den innovative lærer 5 Forskellen på den innovative IT-lærer og den rutinerede lærer ses ved at den innovative lærer, over tid, har opbygget en større viden om programmer og IT-udstyr. Har ofte travlt med at hjælpe og undervise sine kollegaer. Sætter sig ind i de nye programmer, og IT-materiel. Undervisningen bliver mere systematisk, og præget af at det er de mere generelle problemer og begreber der arbejdes med. 5 Leif Gredsted: Hvordan kan man reflektere over sin rolle som Pædagogisk it-vejleder, artikel fra mappen 5

6 Beskrivelse af skolen De fysiske rammer 6 Egedalsskolen ligger klods op af naboskolen, Ullerødskolen, som er af samme størrelse som Egedalsskolen. En sammenlægning er forsøgt uden held og der er ikke udsigt til en sammenlægning i den nærmeste fremtid. Skolen er fra 1976 og beliggende i et af de nyere områder i den nordlige udkant af det gamle Storkøbenhavn. Skolen har 412 elever (klassekvotient 20,6) og er en to-sporet skole. Udover skolens almindelige klasser har skolen en læseafdeling for udskolingen og en SFO. Skoledelen er opdelt i tre afdelinger; Eleverne er fordelt på følgende måde: Indskolingen 161 elever (klassekvotient 26,1) Mellemtrinnet 153 elever (klassekvotient 18,6) Overbygningen 98 elever (klassekvotient 15,5) Til at holde styr på alle disse elever har skolen ansat 75 lærere/pædagoger. De er fordelt på følgende måde: 45 undervisere (4 ledere, 4 børnehaveklasseledere, 35 lærere og 2 lærervikarer) 14 pædagoger (2 ledere, 8 pædagoger og 4 pædagogmedhjælpere) 16 andet personale (sekretærer, teknisk serviceassistenter, osv.) Årgangene er placeret sådan, at der er tilknyttet et centralrum til gavn for tværgående samarbejde. Siden 1999 har skolen arbejdet med årgangsteam, årsnorm og fleksible skemaer. Udover administration og lærermaskiner findes på skolen 136 pc er, der alle er netopkoblet og står til rådighed for eleverne i deres arbejde. I forbindelse med undervisningsministeriet og kommunens bevillinger til IT til 3. klasserne, har nuværende 3., 4. Og 5. klasser samt læseklassen fået opstillet pc'ere i 6 6

7 klasselokalerne, så deres adgang til net og programmer er betydeligt lettet. Der er trådløst netværk, der dækker hele skolen. Skolens målsætning Det er Egedalsskolens mål at give alle elever en skoletid, med udfordringer og en alsidig faglig og personlig udvikling, som gør dem i stand til kritisk og selvstændigt at løse problemer, og som ruster dem til at tage ansvaret for, at de får et godt liv. 7 Dette mål fremmes ved: Stor faglighed At den praktisk/musiske dimension indgår i skolens fag og aktiviteter At udvikle elevernes indlevelsesevne, selvværd, livsglæde og mod på at deltage aktivt i fællesskabet At udvikle elevernes ansvarlighed over for sig selv og andre At give eleverne medbestemmelse under ansvar At give eleverne indsigt i og værktøjer til at tage ansvar for egen læring i et trygt samarbejde med andre At sikre tæt samarbejde mellem hjem og skole, der er karakteriseret ved gensidig tolerance, tillid og åbenhed At give eleverne rum og mulighed for koncentration og fordybelse, samt mulighed for at udtrykke og formidle nysgerrighed, initiativ og kreativitet Skolens IT-kultur En bred basisviden om IT er nødvendig for alle lærere, svarende til niveauet for Det Pædagogiske IT-kørekort. Evne til at vurdere computerens og Internettets muligheder til en given opgave. Kendskab til skolens øvrige redskabsprogrammer som Publisher og PowerPoint. Forståelse for opbygningen af skolens netværk. Skolens printere. Kunne anvende bærbar computer + kanon til fremvisning. Computerens opbygning og brug af de forskellige funktioner i Windows skærmbilledet. Kunne vejlede elever i hensigtsmæssige arbejdsvaner. Gængse genvejstaster og grundprincipper for god layout. På Egedalsskolen varetages undervisningen i det pædagogiske IT-kørekort af ITvejlederen. 7 Om skolen Skolens målsætning 7

8 Egedalsskolen har bortset fra indskolingen trådløst netværk som kan nås fra alle lokaler og fællesrum, hvor der kan arbejdes med de bærbare, som det er muligt for den enkelte lærer at booke. I indskolingen kan de bærbare bruges, hvis der trækkes kabler, da der er kablet til alle indskolingslokaler. Indskolingsklasserne bruger om muligt altid PC-lokalet som har tynde-klienter til hele klasser. På skolens bibliotek er det muligt at arbejde med bærbare maskiner, så også her arbejder indskolingsklasserne i det omfang der er plads. Det forventes at eleverne bruger IT til deres skolearbejde, ligeså snart at de har fået kompetencer til dette for ikke at de skal glemme det igen. Det seneste skoleår har det også været muligt for eleverne at arbejde kontinuerligt med IT, da det trådløse netværk stort set altid virker. Det har ikke været tilfældet før. Men den kommunale ITafdeling har fået styr på systemet. For lærernes vedkommende har de i tilknytning til lærerværelset et mindre IT-lokale med pc ere som bruges som lærerarbejdspladser. Skolen bruger aktivt Skoleintra med Personaleintra og Elevintra. Forældreintra er endnu ikke sat rigtigt i gang. Skolen har en klar forventning om at lærerne bruger Personaleintra mindst en gang om dagen, for at holde sig orienteret om ændringer, beskeder og indkaldelser til møder. Bookingsystemet og kalenderen er et fast inventar som alle skal bruge. Elevintra arbejdes der på at alle eleverne skal være aktive brugere både i forbindelse med den daglige undervisning og til samarbejde med den enkelte lærer. Elevintrasystemet bruges også til notering af lektier, således der ikke er nogen undskyldninger for ikke at have lavet lektier. Forældreintra integreres stille og roligt hos alle klasser. Der skal en del til for både lærere og forældre til for at væne sig til det nye medie. Lærerne synes at forældrene kommer for tæt på og forældrene skal væne sig til det at kunne følge med i hvad der rør sig på elevens arbejdsplads. Skolens formål med indførelse af Forældreintra er at give flere muligheder for at leve op til folkeskolens lov om forældre-/skolesamarbejde. 8

9 IT-status på Egedalsskolen Henviser til Egedalsskolens egen IT-status som er modtaget fra medkursist Niklas Winstén (Bilag A) 8 Den er udarbejdet med udgangen af 2007 På Egedalsskolens hjemmeside var en IT-status tilgængelig, men var af ældre dato (april 05). Derfor er nyere rekvireret fra skolen. 8 Opgørelse modtaget fra Medkursist Niklas Winstén 9

10 Skolens medieplan. (Junior-PC-kørekortet) Tekstbehandling Skrivning, formatering, redigering, sideopsætning, printning, hente/gemme tekst. Sidehoved og sidefod. Tabeller og punktopstilling. Brug af udklipsholder. Tabulator. Orddeling, stavekontrol og synonymordbog. Indsætte Clipart, autofigurer og billeder i en tekst. Søg og erstat. Kendskab til funktionerne i tekstbehandlingsprogrammer og konvertering mellem forskellige gængse tekstfilformater. Arbejde med rammer og spalter. Anvende fodnote. For lærere i klasse: Ordenskarakterer på baggrund af en helhedsvurdering. Talbehandling Kunne anvende regneark og grafisk præsentation af disse samt overføre til tekst. Opbygning af simple formler og databaser. Billedbehandling Brug af digitalt kamera. Hente billeder fra nettet ind i fx tekstbehandling. Beskære, ændre størrelse, kontrast og lys. Zoom, rotation, farver/paletter. Manipulere et digitalt foto (deformation og effekter, spejling, retouchering, sammenklip af fotos) og arbejde med lag ( layer ). Flytte digitale billeder/bruge dem i anden sammenhæng (Grafisk layout, Præsentationer. Skanning. Kendskab til og håndtering og redigering af forskellige billedfilformater og deres funktion. Grafisk layout Kunne anvende billeder og tekst i trykte publikationer. Kunne anvende de grundlæggende funktioner (billede, tekst, opsætning mm.) i DTP-programmer (Publisher mm.). Præsentation Kunne lave præsentationer med kombination af tekst, billeder, lyd, animationer i Power Point. 10

11 Den pædagogiske IT-vejleder kan også spille en effektiv rolle ved at drage nytte af gode erfaringer og formidle eksempler på bedste praksis. Lærernes IT-kompetencer. Integration af IT i undervisningen forudsætter, at lærerne selv er i stand til at bruge IT, og at de kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, hvor elever anvender IT. Små målrettede brush up-kurser er en god løsning, for de der allerede har taget det pædagogiske IT-kørekort, men som føler sig begrænset i forhold til at anvende IT i deres undervisning. Ofte er det ikke den pædagogiske anvendelse, men derimod kompetencerne til selv at anvende IT der mangler. Korte kurser i konkret anvendelse af computeren og de mest almindelige værktøjsprogrammer kan være til stor gavn for en stor gruppe af lærerne. Kurser i IT-kompetencer kan være både eksterne, specielt for kompetencer som er rettet mod det enkelte fag, men også interne af kollegial eller IT-vejleder supervision. Elevernes IT-kompetencer. Junior Pc-kørekortet er udgangspunktet for et kompetenceløft for eleverne. Kørekortet skal medvirke til, at eleverne udvikler tidssvarende kompetencer med hensyn til brug af IT. Elevernes kompetenceudvikling er integreret i faglige og tværfaglige forløb. Kørekortet beskriver en række fælles mål for IT-kompetencerne inddelt i 5 hovedområder. Den pædagogiske IT-vejleder har en vigtig rolle i Junior Pc-kørekortet konceptet. Rollen omfatter rådgivning af lærerne om hvordan de kan tilrettelægge en undervisning, der kan føre eleverne frem mod de beskrevne mål. Den pædagogiske IT-vejleder kan også deltage aktivt ved at tilrettelægge og afholde kurser for eleverne. 11

12 Skolens forskellige rum 9 Det pædagogiske rum. I det pædagogiske rum handler det bl.a. om skolens visions-, udviklings- og handleplaner. Skolen er opdelt i indskoling klasse, mellemtrinnet klasse og overbygningen klasse. Som tidligere nævnt har hver årgang tilknyttet et fællesrum til tværfagligt samarbejde. Skolen er aktivt velfungerende i hhv. lærerintra (Personaleintra), Elevintra og Forældreintra. Det fysiske rum Egedalsskolen fremstår som halvfjerdsernes typiske betonbyggeri, men man mærker ikke at den er 30 år gammel når man ankommer. Skolen har ikke nogen typisk indgang, med ved at følge skilte og spørge sig frem lykkedes det at finde kontoret, hvorved man så bliver fulgt til lærerværelset, som var målet i denne sammenhæng. Når man ankommer til skolen mærker man en god atmosfære. Alle lokaler fremtræder lyse og specielt lærerværelset er stort med tilhørende større køkkenafsnit. Det organisatoriske rum Det organisatoriske rum (rammer og strukturer for samarbejdsfora, herunder pædagogisk råd, bestyrelse og forskellige ad hoc udvalg, gennemsigtighed, resurse og tilsynsordninger samt generelle rutiner, traditioner og ritualer) Hvad angår tilsyn med IT, er der sket en opdeling af den tekniske og den pædagogiske IT vejlederfunktion. Ledelsens rum Ledelsen består af en Skoleleder og en souschef. Opgaverne fordeles imellem de to, souschefen varetager de administrative og skolelederen tager sig af det pædagogiske, samt møderne med den kommunale skoleforvaltning. Ledelsen har fokus på evaluering. Der støttes op om IT-vejlederens 9 Hubert, Bent: Skolekultur og it-vejledning fra Håndbog i pædagogisk it-vejledning 12

13 rolle. Yderligere er der to afdelingsledere til varetagelse af hhv. praktiske opgaver i samarbejde med souschefen og specialundervisning. Lærernes rum Et fælles lærerværelse til skolens ca. 35 lærer ekskl. Støttepædagoger, vikarer. Pædagogerne opholder sig typisk i forbindelse med samarbejdet med eleverne der er tilknyttet SFO en. Egedalsskolen har en jævn aldersfordeling, som giver et godt arbejdsklima, med gode samarbejdsrelationer i forbindelse med teamsamarbejdet. Elevernes rum På Egedalsskolen er elevernes rum et være- eller lærested, hvilket igen kan være afhængig af deres sociale og etniske baggrund. Deres opfattelse af undervisningens betydning, samt deres kulturelle baglands opfattelse af, i hvilket omfang skolen dækker deres uddannelsesbehov. Egedalsskolen er beæret med en forholdsvis lille andel tosprogede elever. Det er vigtigt at forholde sig til denne gruppes måde at indlære på, men ikke mindst skabe nogle gode rum og samarbejdsrelationer på tværs af etnicitet. 13

14 Respons på IT-vejledning 9. oktober 2007 kl Beskrivelse af vejleder og den vejledte ligger som bilag B og C. Scenen er sat og vejledningen begynder. Der er sørget for en hyggelig atmosfære, og vi har sat os i et mødelokale, hvor man givetvis ikke bliver forstyrret. KW ved smartboarden og umiddelbart derved befandt vejleder sig. Let tilbagetrukket var jeg (observatør) placeret ved et bord for at kunne notere og observere. Rammerne er derfor i orden. KW har et ønske om at blive vejledt i Elevintras muligheder. Specielt området omkring det at lægge billeder på Elevintra, så eleverne (og forældrene) alle ville få mulighed for at se billeder fra elevernes daglige undervisning og elevprodukter. KW og vejleder er til daglig i samme team og kender hinanden særdeles godt. Vejledningen var lavet til denne seance med observatør, men selvfølgelig lavet med udgangspunkt i et relavant ønske fra KW. Der var ikke lavet noget skriftligt fra KW om hvad det var specielt hun ønskede ud over ovenstående. Derfor havde vejleder ikke nogen nedskrevet plan for vejledningen. Vejleder og KW brugte på skrift smartboarden. Vejleder til at vise og KW til at prøve nogen af mulighederne. Det ønskede fra KWs side blev gennemgået. Der var en god og tillidsfuld dialog mellem vejleder og KW. Vejledningen gik derefter over i de mange muligheder der ligger i Elevintra af både pædagogiske og vidensdelingsmuligheder. Heri Elevintra som arbejdsredskab for eleverne i deres daglige undervisning. Vejleder nåede rundt om arbejdsrum, faglig læsning, webavis og dagbog til brug som lektiebog for eleverne. KW konstaterede afslutningsvis, at det kun er et spørgsmål om at turde og ikke være for tilbageholdende. Eleverne er i dag så velbevarede i IT og dets muligheder, at der hvor problemer vil opstå kan de løses med elevernes positive tilgang til det nye medie. 10 Observatør: John Cordua - medkursist 14

15 Indledningsvis skal det konstateres at udgangspunktet for vejledningen ikke havde noget at gøre med en pædagogisk IT-vejledning. Der var lagt op til en typisk teknisk IT-vejledning. Selve vejledningen fik gennem forløbet en mere pædagogisk tilgang til de muligheder der ligger i teknikken i samarbejde med eleverne. Således fik KW mere med tilbage end der umiddelbart var lagt op til i indgangsproblematikker. Men det ville have gavnet forløbet med et mere fastlagt mål for vejledningen. Det lykkedes dog alligevel vejleder at komme godt rundt om de ønsker der opstod i kølvandet på den løbende gennemgang af Elevintra. Hele forløbet, som varede ca. 1 time, lykkedes det vejleder at fastholde tilliden fra KW side på et professionelt plan, trods det at de begge til dagligt arbejder tæt sammen i samme team. Det er min klare opfattelse at KW har fået mange gode ideer med sig i rygsækken, og samarbejdet mellem de to kolleger vil være indgangsvinkel til en brug af Elevintra, der vil gavne eleverne utroligt meget i deres videre skolefærd. Når en vejledning ønskes fra en kollega er det vigtigt at få gjort op hvad det er for en vejledning der ønskes. Der kan tages udgangspunkt i modellen vejvisning til vejsøgning. 11 Vejvisning starter som en vejledning i noget der skal overstås meget hurtigt også kaldet brandslukning. Denne del fordre i sig ingen forberedelse. Den anden del er de tekniske færdigheder, hvor en kollega har et ønske om noget vejledning i maskinbrug eller nogle programmer som ligger på maskinen til eget behov. Den tredje del har således mere karakter af pædagogisk it-vejledning. Her er der et ønske om noget konkret i arbejdet med eleverne. Den sidste er et ønske om noget, f.eks. et undervisningsforløb, men der er ikke noget veldefineret ønske til den pædagogiske vejledning. Således er det vigtigt at få defineret den pædagogiske vejledning så vejledningen giver de rette handlekompetencer til den der vejledes på et pædagogisk plan. 11 Høstved, Peter, IT-vejledning i skolens pædagogiske center side 50 15

16 Har den der skal vejledes ikke taget disse skridt inden vejledningsforløbet er det vigtigt at der bruges tid til at spørge ind til hvad den pædagogiske problemstilling er. Det er et forløb der tager tid og er vejledningen ikke færdig efter den fastsatte tid, bør der med det samme afsættes et nyt tidspunkt inden det hele går i glemmebogen. 16

17 Konklusion Min kommentar og refleksion på vejledningsforløbet Vejledningsforløbet foregik i en positiv og gemytlig ånd. Vejleder og vejledte er nære kolleger, da de arbejder i samme årgangsteam. Selve vejledningen blev sat i gang uden nogen form for forberedelse fra vejledtes side. Udelukkende på basis af, at der var et ønske om, at lære Elevintra bedre at kende og være sat ind i denne platform, inden arbejdet skulle sættes i gang med eleverne. Vejleder havde ingen skriftlig forberedelse med ind til vejledningen. Vejleder havde dog forberedt nogle seancer aftenen før, bl.a. multipli-choice som evalueringsværktøj i forbindelse med læsning. Vejledte vurderes som professionel IT-bruger. Da vejledningsforløbet var tilrettelagt for IT-vejleder uddannelsens skyld, er det min opfattelse at denne vejledning kunne vejledte godt havde klaret selv. Vejledningen blev efter min mening en kollegial supervision, i stedet for en reel IT-vejledning. Dog formåede vejleder, gennem aktiv lytning, at føre vejledte gennem en sober og grundig (lidt tilfældig) gennemgang af de dele af Elevintra der dukkede op hen af vejen. Afslutningsvis mener jeg, at vejledte gik ud med en generel bedre tilgang til Elevintra, end da hun mødte til vejledningen. 17

18 Litteraturliste Andresen, Bent B.: "Håndbog i pædagogisk IT-vejledning", Kroghs Forlag, 2005 Andresen, Bent B. et.al.: Udvikling af skolens vejledningskultur Gredsted, Leif: "Hvordan kan man reflektere over sin rolle som pædagogisk ITvejleder?", I: (Red.), B. B. A., IT-vejlederens håndbog (1 ed., p. 7-14). Kroghs Forlag Gredsted, Leif: "Hvordan kan man differentiere i vejledningen af kollegaer?", I: (Red.), B. B. A., IT-vejlederens håndbog (1 ed., p ). Kroghs Forlag Høstved, Peter, IT-vejledning i skolens pædagogiske center, red: Andresen, Bent B, i Håndbog i pædagogisk IT-vejledning, Kroghs Forlag Inglar, Tron: "Lærer og vejleder. Om pædagogiske retninger, vejledningsstrategier og vejledningsteknikker", Forlaget Klim, 1999 Kjeldsen, Lars Peter Bech: "Hvordan kan man udvikle sin vejledningskompetence?", I: (Red.), B. B. A., IT-vejlederens håndbog. Kroghs Forlag Winstén, Niklas: Egenprofil og profil af vejledte. Egedalsskolen

19 Bilag A: IT-status på Egedalsskolen Hvad vil vi med IT på Egedalsskolen (hvad er vores ambition)? Hvordan vil vi føre det ud i livet? Hvad vil vi investere for at nå vores mål mht. indkøb af smartboards, pc ere, efteruddannelse, itvejleder/puc-tid? Hardware og infrastruktur I løbet af de sidste 3-4 år har vi her på skolen fået udbygget IT betragteligt. Vi har fået rigtig mange maskiner, såvel bærbare som stationære, og det trådløse netværk er blevet udbygget så det i dag dækker (stort set) hele skolen. Helt konkret har vi følgende maskiner pr. dec. 07: Placering Stationære Bærbare Printer Andet grej PUC 10 elev 20 (1 stk. forsvundet, 3 printere (sort, 2 scannere + 2 skranke + 1 kontor dvs. 19) farve, A3) vogn 3 (PUC) 12 Medielokale 25 tynde klienter 1 Vogn Vogn (defekt) Børnehaveklasse 1 PC er 3. kl (07-08) 12 PC er + 1 (til 1 smartboard smartboard) 4. kl. (07-08) 12 PC er 2 5. kl. (07-08) 12 PC er 2 6. kl. (07-08) 6 PC er 1 6.L (07-08) 6 PC er 1 E12 7. kl. (07-08) 1 (smartboard) smartboard Fysik/biologi + 2 (smartboard) 2 2 smartboard Mødelokale 1 (smartboard) smartboard Kompetencecenter DSA 1 PC er (E14) Lærerværelse 8 PC er 2 Depot 2 PC (2003/2004) 5 tynde klienter Niklas kontor 1 i alt tynde klienter smartboard Man afskriver normalt en computer over 3 år. Med lidt god vilje kan en PC er eller en bærbar klare sig i 4 år før den er så forældet at det bliver svært at arbejde med. Vi kan således forvente at skulle kassere de maskiner vi har med følgende frister: Købt Kasse PC er Bærbare res : 2 PC (1 lærerværelse, 1 PUC skranke) 5 Bærbare (2 på PUC, 2 i fysik, 1 Lones kontor) : 10 PC er (2 i depot, 2 på lærerværelset, 4 læsekl.) : 16 PC er (2 i PUC skranke/kontor, 12 i 4. klasse) : 36 PC er (12 i 5. kl., 12 i 3. kl., 6 i 6. kl., 4 53 bærbare (vognene, PUC) lærervær., 1 bhkl., 1 KC) : 15 PC er (10 i PUC, 5 til smartboards) 19

20 Bilag B: Beskrivelse af en medkursist 12 Niklas Winstén: Jeg blev færdiguddannet meritlærer i sommeren 2005 fra Zahles Seminarium. Jeg har liniefagene dansk, historie og samfundsfag. Jeg har fået merit for historie og samfundsfag, som jeg tidligere har læst på RUC. Min erfaring med IT stammer primært fra min lange vej gennem uddannelsessystemerne, men også fra egen interesse og en smule hjemmesidebyggeri. Jeg har siden endt uddannelse arbejdet på Egedalsskolen i Kokkedal, hvor jeg fra start har været den ene halvdel af IT-vejlederteamet. I begyndelsen mest med vægt på det tekniske, men efterhånden med mere og mere på det pædagogiske. Det tekniske fylder dog stadig en hel del. Jeg har netop overtaget en 6. klasse efter at have sagt farvel til en 9. klasse. I 6. klasse underviser jeg i dansk, historie, kristendom, musik og idræt. Derudover er jeg en del af PUC (skolebiblioteket), hvor min hovedopgave er at udbyde minikurser til kollegaer og elever primært i skolens programmer, abonnementer, lærer-, elev- og Forældreintra. 12 Profil af Niklas Winstén, medkursist Egedalsskolen. 20

21 Bilag C: Beskrivelse af den der skal vejledes 13 Min kollega Kathrine Werner er forholdsvis ny i lærerfaget. Hun er 42 år gammel og færdiguddannet som meritlærer i sommeren Siden har hun arbejdet på Egedalsskolen i Kokkedal. Hun underviser primært en 6. klasse i engelsk, dansk og kristendom. Derudover varetager hun valgfag i Design og håndarbejde. Kathrine er langt hen ad vejen selvlært mht. hendes IT-evner. Fra tidligere har hun erfaring med et dos-baseret bibliotekssystem. Kathrine har ligeledes gennemgået nogle kurser i Photostory og Fotoshop. I det daglige bruger Kathrine meget IT og AV i undervisningen, og er dermed ikke bange for de nye muligheder. Hun benytter sig meget af web-baserede engelskopgaver. I dansk anvender hun mest Word, men også Internettet til informationssøgning og til at vise småfilm og finde eksempler i den daglige undervisning. Desuden bruger hun meget de digitale medier i sin daglige kommunikation og forberedelse. Kathrine er en garvet bruger af lærerintra, og er netop gået i gang med forældre- og Elevintramodulerne. Kathrine ser som nævnt IT som en gave og en stor mulighed i den daglige omgang med eleverne, men mangler måske nogen gange idéer og inspiration i det daglige. Udfordringen i vejledningen af Kathrine vil være at kunne tilbyde hende det hun søger, da det ikke bare er begynderundervisning af en kollega. 13 Profil af den vejledte modtaget fra Niklas Winstén, medkursist Egedalsskolen. 21

22 Bilag D: Logbog september 2007: Internat Fakse Uddannelsens opstart. Primo okt. 07: Aftale med Niklas Winstén om observation af vejledning på Egedalsskolen. 9. okt. 07: Observation af vejledning mellem vejleder Niklas Winstén og vejledte Kathrine Werner. Uge 43-07: Påbegyndte så småt indsamling af data, teori og samling af indtryk vedr. observation af vejledning. Lang pause. Arbejdsliv, privatliv og manglende inspiration. Julen 07: Prøvede gennem en snak med Pia Schiermer at komme i gang igen. Det lykkedes kun lidt. Derefter overtog arbejdet igen magten. Uge 11-08: (Var på Skoleintra-træf i Kolding. Fik god inspiration) Uge 12-08: Får indsamlet de sidste ting til første opgave. Samlet den sammen og sender den til første behandling onsdag d. 19. marts. 08. Uge 13 08: Modtaget tilbage med kommentarer. Uge 21 08: Fået tid til at arbejde videre med opgaven. Rettet og ændringer i forhold til kommentarene. Efterfølgende sendt til kommentering. Uge 22-08: Modtaget uden anmærkninger. 22

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Projekt Fremtidens Skolebibliotek

Projekt Fremtidens Skolebibliotek Projekt Fremtidens Skolebibliotek - ressourcen til elevernes digitale penalhus Erfaringer fra et projekt, der satte fokus på transformation fra et analogt til et digitalt tankesæt. reference: 002.45K.261

Læs mere

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 IT Plan for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 Maj 2008 IT Plan 2009-12, Lemvig Kommune 25-03-2009, 5:34 Side 1 af 29 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Pædagogisk beskrivelse... 3 2.1 Status...

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering...

Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... Indhold Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... 4 Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole Kompetencemål -

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017

Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Digitalisering Medialisering Finansiering Maj 2012 Medieguide for Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Indhold: Forord...3 Medieguidens

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse:

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Indledning 2 1. Sammenfatning af evalueringen: 3 2. Konklusion

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere