Sølystskolen. Nyhedsbrev juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sølystskolen. Nyhedsbrev juni 2012"

Transkript

1 Sølystskolen Nyhedsbrev juni 2012 Selvom der er undervisning på skolen hele juni måned ud, så nærmer vi os skoleårets afslutninger, og det er derfor tid til at slutte skoleåret af og se frem mod det nye. Skoleåret har naturligvis været præget af mange gode hverdage med undervisning og SFOaktiviteter, men der har også været plads til dage, der har stukket ud fra hverdagen f.eks.: Klar, parat, skolestart, fagdage, fordybelsesuger, projektarbejdsuger, byttedag UV/SFO i indskolingen fyldt af nordisk mytologi, udskolingsfest, mellemtrinsfest, vinterfest og sommerfest for indskolingen, idrætspædagogstuderendes overtagelse af SFO en, SFO-børnefester, Guldminens loppemarked, musical på 5. årgang, lejrskoler, skolerejser, klassearrangementer og i år har vi så også fået en ny tradition med julekoncerten for 6. årgang, musikvalghold og frivillige bands. Vi mener, at denne blanding mellem det kontinuerlige faglige arbejde i hverdag og dage, hvor hverdagsrytmen brydes, passer godt til vores elever og til vores forældres forventninger til skolen - og passer nok også godt til skolens personalesammensætning. I hvert tilfælde har vi i år fået nogle flotte resultater i forholdt til forældretilfredshedsundersøgelsen og elev- og personaletrivsel. Alle disse undersøgelser indgår i skolens kvalitetsrapport, som for nylig var grundlaget for en kvalitetssamtale med deltagelse af skolebestyrelsesformanden, områdechefen, lærernes tillidsmand og skoleledelsen. Hovedkonklusionen på dette møde var, at skolen er i en rigtig god udvikling, og at udfordringen i fremtiden er at fastholde denne udvikling samtidig med, at vi naturligvis skal arbejde på at gøre skolen endnu bedre. Med denne udfordring er det rart at vide, at skolen har en bred forældreopbakning. Senest har vi oplevet det ved sammenlægningen af vores kommende 7. årgang, hvor tre klasser er blevet sammenlagt til to klasser, 7.x og 7.y. Det har været en meget positiv proces, hvor de involverede forældre og lærere er gået konstruktive til opgaven, hvilket nu gør, at de to nye klasser har de bedste forudsætninger for at få tre gode år i udskolingen. Indsatsområder skoleåret : I år har de fælles indsatsområder for både undervisnings- og SFO-delen været: Fokus på IT læringsmiljøet Klassekulturen og sætte særlig fokus på sprog IT indsatsen har haft to spor. Det ene er vores særlige IT-indsats på 7. årgang, hvor der er blevet inddraget computere i undervisningen i alle fag. De elever, der ikke selv har en computer har fået stillet én til rådighed af skolen, så al undervisning og kommunikation mellem lærere og elever har været digitalt ba-

2 seret, hvor det har været relevant. Vi er med dette projekt udtaget som professionsløftskole og får derigennem ekstern vejledning og inspiration. Projektet følger nuværende 7. årgang til slutningen af 9. årgang, og selvom det på nuværende tidspunkt kan være svært at konkludere på indsatsen, så har vi allerede nu nogle erfaringer både gode og dårlige som vi kan bruge i IT-indsatsen for resten af skolen. Det andet spor handler om at få opkvalificeret brugen af IT for hele skolen. Vi har i år fået Smartboards i alle normalklasser, i en del af specialklasserne og i de fleste faglokaler. Derfor har vi haft to pædagogiske arrangementer med fokus på IT-færdigheder og især brugen af Smartboard. Vi har internt så mange ansatte med særlig viden om IT, at disse arrangementer har været afholdt med interne undervisere og derfor har undervisningen kunnet tilpasses netop det behov, der har været for opkvalificering. Arbejdet med klassekulturen med særlig fokus på sprog har først og fremmest ligget i de tre storteam. Vi havde i efteråret et fælles pædagogisk arrangement med oplæg af en AKT-lærer fra Lyshøjskolen i Kolding. I gennem de sidst par år har der været gensidige besøg og erfaringsudvekslinger mellem Lyshøjskolen og Sølystskolen. Lyshøjskolen har mange års erfaringer med at arbejde med klassekultur, som vi i vores arbejde har draget nytte af. Omvendt har Lyshøjskolen brugt vores erfaringer med samarbejde mellem undervisning og SFO og med inklusion. Hvert storteam har defineret, hvordan man vil arbejde med klassekultur og sprog. I indskolingen er der bl.a. blevet arbejdet med: Den gode stol Taktil massage Fokus på sprog børnene imellem også i konfliktsituationer På mellemtrinet er der bl.a. blevet arbejdet med: Kommunikation med afsæt i girafsprog/ulvesprog Mediation og konflikthåndtering med afsæt i bl.a. konflikttrappen Anerkendende tilgang til kommunikation mellem både lærer/elev og elev/elev I udskolingen er der bl.a. blevet arbejdet med: Kommunikation og relation mellem lærer/elev Spørgeskema, som tager klassens temperatur, og som derfor kan bruges som grundlag for det videre arbejde med klassekultur. Klassemøde klassens tid. Indsatsområder skoleåret Arbejdet med klassekultur fortsætter i det kommende skoleår. Vi inddrager dog to nye vinkler på arbejdet som dels retter sig mod lærere og pædagoger og dels retter sig mod eleverne. Som lærere og pædagoger vil vi arbejde med klassekultur og have særlig fokus på klasseledelse. Elevernes inddragelse i arbejdet med klassekultur vil handle om at styrke fællesskabet. I klar, parat, skolestartsdagene tages der hul på dette arbejde, og overskriften for dagene vil være fællesskab. Arbejdet med at udforske og styrke IT-læringsmiljøet forsætter også som indsatsområde for det kommende skoleår. Jo mere vi dykker ned i dette arbejde, jo mere komplekst bliver det. Vores erfaringer fortæller os, at det langt fra kun handler om indkøb af computere og Smartboard, men i endnu højere grad

3 handler om at valg og fravalg af IT-baserede undervisningsmidler og en systematik brug af al den information, som nu er tilgængelig for både elever og lærere. I SFO en arbejdes der videre med udviklingen af den idrætspædagogiske profil som en central del af SFO ens pædagogiske grundlag. I løbet af efteråret vil der blive afholdt et fyraftensarrangement for forældre og børn, hvor SFO ens overvejelser og tilgang til arbejdet bliver præsenteret gennem idrætspædagogiske aktiviteter for forældre og børn. Desuden arbejdes der i skoleåret på at afsøge relevante muligheder for at indarbejde mere bevægelse i elevernes skoledag på Sølystskolen. Hensigten er at det skal udvikle sig til et egentligt indsatsområde i skoleåret Debat om ny skolestruktur i Aarhus kommune I budgetforliget for 2012 besluttede Århus Byråd, at gennemføre en analyse af skolestrukturen i Aarhus med det formål at optimere skolestrukturen på en måde, der kunne sikre flere penge til undervisning og færre til bygninger og administration. Byrådet satte sig som mål, at de skulle findes mio. i besparelse ved ændringen. I forlængelse heraf bad man et konsulentfirma om at udarbejde en strukturanalyse, og der blev udarbejdet en omfattende analyse, der klart anbefalede en lukning af i hvert fald 6 skoler, hvilket ville kunne give en driftsbesparelse på ca. 30 mio. kr. årligt. Et flertal i Aarhus Byråd har udsendt et beslutningsforslag om ændring af skolestrukturen i Aarhus. Forslaget betyder, at nogle skoler lukkes, to skoler samles under en ledelse, en skole ændres fra at være en klasse skole til at være et 10. Klassecenter. Desuden etableres et 5-årigt udviklingsarbejde på en skole med mange to-sprogede elever, og endelig afskaffes vandreklasser over en årrække. Forliget medfører en besparelse på lidt mere end 12 mio. kroner, og byrådet har derfor løst den opgave, det havde sat sig for. Skolebestyrelsen ved Sølystskolen har i et høringssvar skrevet, at den anbefaler, at der skabes økonomisk bæredygtige enheder, hvilket i den bagvedliggende strukturanalyse beskrives som en 3-sporet skole. Byrådet har med det foreslåede forlig valgt at se bort fra denne anbefaling, idet der i den fremtidige skolestruktur vil være skoler med færre end 300 elever, og der vil være skoler med mere end 1000 elever. Fagfordeling Der er for det kommende skoleår følgende ændringer i forhold til læreransættelser. Tre lærere, Birgit Sjøgaard, Birgit Fog og John Edouard Rosendahl, går alle på pension efter mange års arbejde på Sølystskolen. Markeringen af de tre læreres store arbejde på skolen vil foregå fredag den 29. juni ved et internt arrangement. Stine Sønderdahl, som har været ansat i et vikariat i skoleåret , må vi desværre sige farvel til, da de ledige stillinger vi har, besættes af lærere, der er overflyttet fra andre skoler. Stine har i øvrigt fået ansættelse på Voel Skole. Vi kan således byde to nye lærere velkomne: Kresten Horn, som kommer fra Skødstrup Skole og som skal undervise i matematik, fysik natur/teknik og historie, og Thomas Holm, der kommer fra Læssøesgades Skole og skal undervise i dansk og engelsk. Thomas skal også tilknyttes en specialklasse i indskolingen. Oprindelig skulle vi kun have haft en gruppe på 4 elever, men vi har netop fået til opgave at etablere en egentlig specialklasse, som vi kalder 1.e. De øvrige lærere omkring 1.e er Thomas Smalbro og tidligere børnehaveklasseleder Grethe Andreasen, mens Dorte Bjerg er tilknyttet som specialklassepædagog.

4 INDSKOLINGEN DANSK MATEMATIK SFO/klassepædagog 0.a Anne Marie Luxhøi Kirstine Kvist Jacobsen 0.b Dorthe Meincke Anders Hildebrandt 0.c Grethe Enevoldsen Michael Nielsen 1.a Thomas Holm Bo Hansen Karen Lund 1.b Grethe Biil Henrik Mortensen Anja Sørensen 1.c Nanna Ax Hartvig Bjerrum Mette Mørch 2.a Malene Lange Gunhild Jørgensen Le Kiekegaard 2.b Inger Lawaetz Bo Hansen Hans Jørgen Thomsen 2.c Christian Berring Gunhill Teilmann Sissel R. Frederiksen 2.e Eva Jarsbo / Povl Vang/ Peter Østergaard / Jeanett J. Wibling 3.a Sven Enemark Henrik Mortensen Jane Hyldborg 3.b Eva Jarsbo Gunhil Teilmann Alice Sandholm 3.c Thomas Smalbro Anni Larsen Anne Nauntofte 4.e Thomas Smalbro / Anni Larsen / Claus Pytlich/ John Aden / Rune Bødiker MELLEMTRINNET DANSK MATEMATIK SFO-kontaktpædagoger for 4. kl. 4.a Sana Mataji Mette Abildgaard Bettina Fragtrup 4.b Birte Tønner Kresten Horn Thomas N. Jensen 5.a Ingeborg Kristensen Claus Pytlich 5.b Birgit Fog Jørgen Hansen 5.c Mikkel Troelsen Mette Abildgaard 6.a Marie Svenningsen Holger Clausen 6.b Tina Mørk Peter Hansen 6.c Jakob Kirkegaard Kaare Simonsen UDSKOLINGEN DANSK MATEMATIK 7.x Ole Solkær Poul Erik livbjerg 7.y Ronnie Laursen Peter Hansen Klasselærere i 7.y: Stine Rasmussen og Peter Hansen 8.a Susanne Thormann Jørgen Sand 8.b Brian Skousen Henrik Iversen Klasselærere i 8.b: Brian Skousen og Povl Vang 8.c Brian Skousen John Rosendahl 9.a Louise Rimmer Poul Erik Livbjerg 9.b Ole Solkær Peter Hansen 9.c Marianne R. Højerslev Henrik Iversen 9.g* Jacob Kirkegaard / Holger Clausen / Ronnie Laursen /Ole Iversen Andersen 9.e* Helle Damsgaard / Jørgen Hansen / Henrik Iversen / Jens Krogh 9.f* Marianne Højerslev / Bjarke Fredberg / Sven Enemark / Gitte Pedersen * Udskolingsspecialklasserne kan formelt ikke have klassebetegnelsen 10. klasser, da eleverne så ikke kan gå til 9. kl. afgangsprøve. Derfor forsætter 9.e og 9.f med sammen klassebetegnelse og 8.e ændrer klassebetegnelse til 9.g.

5 Fagfordelingen for klassernes øvrige fag vil fremgå, når skemaerne for det kommende skoleår bliver udleveret i den sidste uge før sommerferien. Sidste skoledage Fredag den 15. juni: Onsdag den 27. juni: Torsdag den 28. juni: Fredag den 29. juni: Indskolingens store sommerfest i år med fodboldtema vi inviterer til EM i fodbold Dimissionsfest for 9. klasserne Skolens idrætsdag. Plan for dagen udsendes via ForældreIntra. Sidste skoledag i skoleåret og dagen forløber således: Mødetid for klasse Mødetid for klasse Fælles afslutning i festsalen for klasse Første skoledag Mandag d. 13. august er første skoledag i skoleåret , og dagen forløber således: Mødetid for klasse Mødetid for de nye børnehaveklasser Mødetid for klasse og 1.e Klar, parat, skolestart Tirsdag d. 14. august og onsdag d. 15. august har traditionen tro overskriften Klar, parat, skolestart, denne gang med særlig fokus på klassekultur, og hvordan vi styrker fællesskabet. De to dage er fagdage. Der bliver udsendt program for de enkelte trin. Mødetiderne ser således ud: klasse klasse Glemte sager Der er i løbet af skoleåret glemt en utrolig mængde af tøj på skolen. Tøjet bliver lagt frem til gennemsyn i dagene 18. juni 22. juni. Herefter bliver tøjet sendt til en nødhjælpsorganisation. Fredag d. 22. juni er altså sidste chance for at afhente eventuelt glemt tøj! Tandlægevagt i skoleferien Nødbehandling i sommerferien finder sted: Hverdage mellem og Århus Kommunale Tandpleje, Graven 21, 8000 Århus C. Telefon Ved skader uden for åbningstiden henvises til privat praksis eller tandlægevagten, der har åbent fredag mellem og samt lør-, søn- og helligdage mellem og Telefon Ved større skader henvises til skadestuen på telefon Se mere: God sommerferie Sommerferien nærmer sig, og jeg vil på vegne af alle ansatte på Sølystskolen ønske alle en god sommerferie og sige tak for et godt samarbejde i skoleåret Niels Petersen, skoleinspektør

Laurids. Sommer 2004. Laurids. God sommer til alle. II II I dette nummer: Nyhedsbrev side 5-8

Laurids. Sommer 2004. Laurids. God sommer til alle. II II I dette nummer: Nyhedsbrev side 5-8 Laurids Laurids God sommer til alle II II I dette nummer: Nyhedsbrev side 5-8 Lederen Lederen Lederen Lederen Af: Troels K. Jensen Lederen Laurids Så står den lange ferie der igen. De fleste børn ser frem

Læs mere

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen Nyhedsbrev Juni 2012 Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning Der er fokus på Folkeskolen, og Morten Børup Skolen følger godt med i den udvikling, der sker på området.

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

Indhold: Et Farvel. Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen. Skolereformen. Kære forældre.

Indhold: Et Farvel. Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen. Skolereformen. Kære forældre. Indhold: Afskedshilsen fra skoleleder Personalesituationen Skolereformen Et Farvel Kære forældre. Så lakker det mod enden for den nuværende folkeskolestruktur og en folkeskolereform er lige på trapperne

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2014. Skoleåret lakker mod enden og både elever, forældre og personale kan nu se frem til en velfortjent pause.

Nyhedsbrev juni 2014. Skoleåret lakker mod enden og både elever, forældre og personale kan nu se frem til en velfortjent pause. Nyhedsbrev juni 2014 Skårup Skole Østergade 53 5881 Skårup Skoleåret lakker mod enden og både elever, forældre og personale kan nu se frem til en velfortjent pause. Personalenyt: Christina Ejby kommer

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Oktober 2013. ALLE SKALS SKOLES SAMT SFO s ELEVER, SØSKENDE OG FORÆLDRE ØNSKES EN RIGTIG GOD SAMT OPLEVELSESRIG EFTERÅRSFERIE!

Oktober 2013. ALLE SKALS SKOLES SAMT SFO s ELEVER, SØSKENDE OG FORÆLDRE ØNSKES EN RIGTIG GOD SAMT OPLEVELSESRIG EFTERÅRSFERIE! Oktober 2013 ALLE SKALS SKOLES SAMT SFO s ELEVER, SØSKENDE OG FORÆLDRE ØNSKES EN RIGTIG GOD SAMT OPLEVELSESRIG EFTERÅRSFERIE! - med håbet om, at det fine sensommervejr holder ud samt med glæden over efterårets

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2012/2013 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Indholdsfortegnelse ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

Indholdsfortegnelse ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2014/2015 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2013/2014 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

nok skal få styr på. Vi glæder os til helhedsskolen. Vi glæder os til at indføre tysk i 6. klasse.

nok skal få styr på. Vi glæder os til helhedsskolen. Vi glæder os til at indføre tysk i 6. klasse. BRORSONPOSTEN NYHEDSBREV JUNI 2010 BRORSONSKOLEN, 6800 VARDE Skoleåret 2009-2010 nr. 2 Juni 2010 Sommerferie Så er det sommerferietid. Traditionen tro holdt Troldedynastiet sin sommerfest på den mest kolde

Læs mere

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2 nr. 2 januar 2013 BU nyt Innovation: Vi tager fat nu side 2 Fusion: Vi skal tænke højt side 4 Skills : Vi har seks hold med side 11 HMU: Vi måler trivsel digitalt side 13 2 BU nyt januar 20 13 Planlægning

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

Skådes elever undervises mobilt: Lektiebøgerne er kun et klik væk. september 2012. mini league: 36 børnehavebørn forsker i alder side 4

Skådes elever undervises mobilt: Lektiebøgerne er kun et klik væk. september 2012. mini league: 36 børnehavebørn forsker i alder side 4 nr. 15 september 2012 BU nyt app-dyst: rosenvangs sfo deltog og vandt side 2 mini league: 36 børnehavebørn forsker i alder side 4 skolestruktur: nye skoler skal godt fra start side 6 hmu: økonomistyring

Læs mere

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015 ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT 2014 JANUAR 2015 INDHOLD 3 3 5 6 7 7 11 16 18 21 21 23 24 25 25 26 27 28 28 29 INDLEDNING Opbygning af kvalitetsrapporten PRÆSENTATION AF SKOLEN OG SKOLEÅRET 2013/14 Opfølgning

Læs mere