Kvalitetsrapport Sdr. Stenderup Centralskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole"

Transkript

1 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Sdr. Stenderup Centralskole ved Uffe Weilmann Rasmussen

2 KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE SSC er meget systematisk omkring prøvetagning og test. Der er vedtaget en skematisk teststruktur, som præciserer test, testtidspunkt og ansvarlige på området. Dette gælder alle trin i både matematik og dansk. Vurdering af enkelte klassetrin: 1.klasse 70% er sikre læsere 2.klasse 100% er sikre læsere 3.klasse 100% er sikre læsere 4.klasse 81% er sikre læsere Samlet set har SSC et godt og stabilt læseniveau. Der laves et stort målrettet arbejde blandt lærerne for at højne niveauet. KVALITETSSIKRING AF RAMMEN FOR ELEVERNES UDBYTTE -Elevfravær er faldet med 1,5 dag/elev/år -Positiv undervisningsmiljøvurdering -Ingen aflysninger af undervisningslektioner -Relativ god pc-beholdning, men alderen nærmer sig 5 år for de fleste pc`er -Interaktive tavler i 43% af stamklasserne. Der forsøges fremover at skabe økonomisk rum til yderliger anskaffelser af interaktive tavler. -Elevplan og skolehjem-samtale 2 gange årligt -Erfarings- og videns-deling mellem personalegrupperne KOMMUNALE MÅL OG TILTAG -Der arbejdes med sundhedsplanen -Opstillet politik for sundkost i skolebestyrelsen -Der arrangeres motions og idrætsdage -I skolebestyrelsen arbejdes der med "trivselsambassadører" - Fokus på faglig læring: - Resurcepersoner i spc-undervisning -Akt-lærer - Faglig læsning - Høj grad af liniefagslærere i fagene -Godt samarbejde mellem SFO og skoledelen LOKALE MÅL OG TILTAG Der er i skoleåret 2008/09 sket en opkvalificering af AKT og special undervisningstilbudet. Vi er på vej til at få uddannet 1 AKT-lærer således, at vi råder over 1 AKT lærer og en AKT-pædagog. På specialundevisningsdelen har vi samlet al spc.undervisning på 2 resurcepersoner som løbende vurderer den enkelte elevs behov og udfra dette tilrettelægger skolens spc. tilbud udfra de timemæssige rammer de er underlagt. Der arbejdes med classroom management i alle klasser Alle lærere har kursus i Smartboard

3 KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN KOMMUNALE LÆSETEST Skolens resultater i de kommunale læsetest 100% 75% 50% 25% 0% Sikre, hurtige læsere Delvist sikre, langsomme læsere Usikre læsere SPIND Ønsket Opnået Læring Undervisning og fritidspædagogik Elevplaner og elevsamtaler Skolestart og det videre skoleforløb Den løbende evaluering og undervisningen VURDERING OG UDDYBNING SSC er meget systematisk omkring prøvetagning og test. Der er vedtaget en skematisk teststruktur, som præciserer test, testtidspunkt og ansvarlige på området. Dette gælder alle trin i både matematik og dansk. Vurdering af enkelte klassetrin: 1.klasse 70% er sikre læsere 2.klasse 100% er sikre læsere 3.klasse 100% er sikre læsere 4.klasse 81% er sikre læsere Samlet set har SSC et godt og stabilt læseniveau. Der laves et stort målrettet arbejde blandt lærerne for at højne niveauet. Dog mangler SSC en læsevejleder, som kunne yderligere bidrage til det høje faglige niveau.(ssc påbegynder uddannelse af læsevejleder 1/8-09) Der er en indarbejdet kultur mht. teamsamarbejde blandt lærere og pædagoger. Der skabes rum til elevsamtaler mellem SFO-personale og lærere, ligesom der afholdes møder henover året med didaktisk og pædagogisk indhold. Der afholdes 2 årlige elev/forældre-lærersamtaler, hvor elevplanen er central. Elevplanerne udsendes elektronisk 5 skoledage før samtalen og har status-karakter. Med udgangspunkt i l l l d f d tt d ft l å d t i l f li i

4 elevplanen laves der fremadrettede aftaler på det sociale og faglige niveau Skolen har et godt samarbejde med de 2 børnehaver som primært afleverer kommende elever til os. Der er aftalt og afholdt møder på ledelses- og ansat-niveau med henblik på, at gøre overgangen mellem børnehaverne og skolen så optimalt som muligt.

5 KVALITETSSIKRING AF RAMMEN FOR ELEVERNES UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN TALFAKTA Antal elever pr. klasse 16,3 16,3 16 Antal elever pr. lærer-pe 10,5 10,4 10,8 Andelen af elever i SFO i forhold til antal elever i Klasse 0% 68% 83% Gennemsnitligt elevfravær i dage 9 9 7,5 Andelen af planlagte timer der bliver gennemført, i alt 100% 100% 100% - i indskolingen 100% - på mellemtrinnet 100% - i udskolingen - Udgifter til undervisningsmidler pr. elev kr kr kr Antal elever pr. nyere computer (< 5 år) med internetopkobling 2,7 2,7 3,9 Procetdel af undervisningen der varetages af lærere med linjefag i faget (eller 82% 82% 95% tilsvarende kompetence) - særskilt for specialpædagogisk bistand i specialklasser særskilt for undervisningen i dansk som andetsprog særskilt for undervisningen i natur og teknik 50% 100% - særskilt for undervisningen i fysik-kemi særskilt for undervisningen i matematik 100% 100% - særskilt for undervisningen i biologi særskilt for undervisningen i geografi - - Udgift til efteruddannelse af lærere SPIND Ønsket Opnået Skole-hjem samarbejdet Lærerkompetencer Trivsel Ledelse Organisering VURDERING OG UDDYBNING Skolebestyrelsen deltager sammen med skolelederen i alle forældremøder. I skoleåret 2008/09 var bestyrelsens tema blandt andet den voksende tendens til fravær udenfor den officielle ferieplan. Samtidig med dette har der fra skolens side været en tydelig holdning til elevfravær generelt som blandt andet kommer til udtryk ved, at antallet af fraværsdage indskrives i elevplanen, således at der 2 gange om året laves en skriftlig orientering om elevens aktuelle fravær. Dette ser ud til at have båret frugt, da vores elevfravær er faldet med 1,5 dag/elev. Der er lavet en undervisningsmiljøvurdering i januar 2009, som generelt viser at eleverne er glade for skolen, at de lærer noget samt trives. Der er lavet en kort handleplan for et par få konkrete påpegninger. Undersøgelsen er lagt på SSC`s skoleport sammen med handleplanen. De enkelte klasselærere har handlet på konkrete besvarelser på klasseniveau

6 De enkelte klasselærere har handlet på konkrete besvarelser på klasseniveau. Skolens ledelse består af skolelederen og SFO lederen. Der er udpeget en lærer som har funktion af stedfortræder/souschef ligesom der er en souschef i SFO. Samarbejdet på ledelsesniveau mellem SFO og skoledelen er gnidningsfrit og til gensidigt udbytte for begge parter, men det er ikke organiseret som et egentlig team med gensidig sparring, men mere som ad.hoc samarbejde, hvor det findes relevant. Skolen råder over stationære og trådløse pc`er men alderen på den enkelte maskine nærmer sig 5 år eller er passeret. Derfor er antallet af elever/pc stigende og vil i de kommende år stige yderligt massivt, da den resterende masse under 5 år er anskaffet samtidigt. Skolen råder over 3 Smartboard, dvs 3 ud af 7 klasser kan tilbydes interaktiv tavleundervisning i dagligdagen. De resterende klasser bytter sig til " tavletid" når det findes relevant. Alle lærere har gennemført et grundkursus i anvendelse af Smartboard i undervisningen. Det vil fremover blive prioriteret, at der kan skaffes økonomisk rum til anskaffelse af yderlige interaktive tavler. SSC er opmærksom på omverdens fokus på faglighed, derfor er der i fagfordelingen for skoleåret sat fokus på lærernes faglighed, forstået som liniefag eller tilsvarende erfaring/kursus. Undervisningsdelen er organiseret i selvstyrende team, 2 afdelingsteam, så tilrettelæggelse og udførelse af undervisningen er fleksibel og rummelig med afsæt i den relevante elevgruppe. Det enkelte team kan planlægge og organisere med afsæt i klassen/årgangen, når blot nationale mål, lokale mål og principper overholdes. Undervisningen organiseres, så eleverne en dag om ugen har fordybelsesdag. Denne dag anvendes til faglig fordybelse, ekskursioner eller tværfaglige tiltag. For at eleverne opretholder den af undervisningsministeriet eller byrådet fastsatte årsnorm for det enkelte fag, deler vi skoleåret op i fire perioder og udarbejder et nyt skema for hver periode. Elevernes timetal i det enkelte fag varierer fra periode til periode, men ved skoleårets afslutning har alle opnået det fastsatte timetal. Klassens lærer udarbejder elevplaner 2 gange om året i alle fag om elevens faglige og sociale trivsel. Der er specielt fokus på de elever, der har behov for øget opmærksomhed fagligt og socialt. Elevplanerne udsendes elektronisk til forældrene og medbringes i papirform til samtalen. Forældre uden internetadgang får tilsendt elevplanen i papirform. Elevplanen er statusbeskrivende samt fremadrettet med tiltag og aftaler omkring den enkelte elev. For at beskrive alle aspekter af elevens skolegang inddrages relevant SFO personale og specialundervisningslærere når elevens faglighed og trivsel skal beskrives. Elevplansskemaet er under stadig udvikling og justeres løbende efter behov.

7 KOMMUNALE MÅL OG TILTAG SPIND Ønsket Opnået Kvalitetsrapporten Servicemål 2008, Sunde unger hele vejen Servicemål 2008, Ekstern kommunikation Design Partnerskab om folkeskolen VURDERING OG UDDYBNING På SSC er vi meget bevidst om den sunde livsstil. Vi deltager i motionsdagen, har idrætsdage sammen med Sdr. Bjert Centralsskole og deltager i diverse idrætsarrangementer i løbet af skoleåret. Eleverne i SFO starter hver dag med ½ times "puls", som er forskellige aktiviteter, hvor bevægelse er i fokus, ligeledes tilbydes alle SFO-elever frugt som eftermiddagsmad. SFO tilbyder frisklavet havregrød som morgenmad i morgen-sfo Vi har en lille skolebod, hvor udvalg er et supplement til elevens egen madpakke, ligesom vi har koldt drikkevand tilgængeligt for alle. Skolen tilbydes skolemælksordning. I forbindelse med Skolernes motionsdag laver skolebestyrelsens medlemmer sund morgenmad til alle elever På SSC går faglig god undervisning i hånd i hånd med inklusion. Det er forventeligt, at undervisningen tilrettes for den enkelte elev således, at han/hun udfordres indenfor nærmeste udviklingszone og dermed bliver tilpas forstyrret. Vi har i år påbegyndt uddannelse af en AKT-lærer og samlet resourcerne i spc.undervisning på 2 lærere. Dette for at gøre vores skoletilbud så fagligt godt som muligt både fagligt og socialt. Skolebestyrelsen har haft fokus på trivsel og arbejder på projekt "trivselsambasadører". I det kommende skoleår uddannes der en designlærer. Der nedsættes et "designudvalg" som skal udvikle en designplan for SSC. Sideløbende arbejdes der med sundhedsplanens udvikling. Sdr. Stenderup Centralskole består af en undervisningsdel og en skolefritidsdel. Kommunikationen og samarbejdet mellem undervisningsdelen og fritidsdelen skal være præcis og effektiv, så forældre og børn oplever skolen som en helhed. Der arbejdes udfra enslydende overordnede pædagogiske holdninger og værdigrundlag med plads til den forskellighed, der ligger i varetagelse af elevernes undervisning og fritid. Institutionen arbejder fortsat frem mod en mere helhedsorienteret hverdag, hvor medarbejdernes faglighed udfordres. Den pædagogiske debat er vigtig på Sdr. Stenderup Centralskole.

8 LOKALE MÅL OG TILTAG SPIND Ønsket Opnået Skolens arbejde med egne mål Classroom management Specialundervisning Smartboard AKT-funktion Skolens arbejde med egne mål Skolen har formuleret konkrete og evaluerbare mål Skolen har formuleret målene i samarbejde med skolebestyrelsen og/eller medarbejderne og/eller eleverne Skolens mål er forankret både hos ledelsen og hos de der arbejder mod at nå målene Skolen har evalueret de opstillede mål og vurderet resultaterne De opnåede resultater indgår som grundlag i skolens videre udvikling Specialundervisning Oprettelse af team i spc.undervisning Vidensdeling Centrering af viden ift. Spc.undervisning Understøttelse af inklussion Minimere gruppen af usikre læsere blandt elever AKT-funktion Mulighed for forebyggende arbejde Supervision af ansatte uddannelse af AKT-personel Etablering af AKT-team Inddragelse af AKT personel ifm. vanskelige samtaler Smartboard Kursus til alle lærere Smartboard inddrages i undervisning Vidensdeling om Smartboard Anderledes undervisningstilbud Anskaffelse af flere Smartboard Classroom management Fælles aftale om struktur Bedre læringsmiljø i klasserummet Nyskrivning af aftale Kollegial forpligtigelse Inklussion ved hjælp af tydelige rammer

9 VURDERING Specialundervisning I skoleåret 2008/09 har vi samlet specialundervisningstimerne på 2 lærere. Dette er gjort for at opkvalificere specialundervisningstilbudet på SSC Navngivne elever tilbydes i klassen støttetimer i et omfang svarende til elevens behov og skolens resourcemuligheder. Der laves løbende evaluering på omfang og behov. Der tilbydes forebyggende specialundervisning, hvor enkelte elever hentes ud af klassen til målrettet specialundervisning. Eleven hentes ud i ½ lektion for, at eleven får så stort oplevelsesmæssigt fællesskab med resten af klassen. Der laves løbende evaluering på omfang og behov. En del af specialundervisningen tilbydes , dvs før skolestart for at minimere det tidsrum eleven er ude af fælleskabet med klassen. Der laves løbende evaluering på omfang og behov. Kommende klasselærer i 1.klasse har en ugentlig lektion i børnehaveklassen for sproglig opmærksomhed, samt for at øge kendskabet lærer og elev imellem SSC tilbyder lektiecafe 2 gange om ugen, hvor elever kan komme og få støtte og vejledning efter skoletid. Lektiecafeen varetages af lærere og SFO personale i fællesskab Der afholdes selvstændige forældremøder med specialundervisningselev, ligesom der laves selvstændige elevplaner for disse. I starten af skoleåret laves der en klasselæsekonference, hvor alle dansklærerne deltager. Her gennemgås den enkelte klasses testresultater, hvorefter der er mulighed for at andre erfarne dansklærer kan respondere på dem og give vejledning og vidensdele. AKT-funktion Vi har påbegyndt uddannelse af AKT-lærer- Tidligere lå funktionen hos skolens leder. Ved at flytte funktionen til en lærer gives AKT-funktionen en anden mulighed for supervision af lærere, elever og forældre. Smartboard Skolen råder nu over 3 smartboards. Alle lærere har gennemført et Smartboard kursus. Classroom management Afsættet til classroom management (klasserumsstyring) og implementeringen i den daglige undervisning har været Kolding Kommunes tre årige indsats omkring rummelighed. Hensigten på SSC har været at fremme rummelighed med udgangspunkt i det pædagogisk optimale. Vi observerer roligere aktivitets- og klasseskift. Ligesom der er mere ro, hygge og snak i klassen om morgenen - en roligere og mere tryg start på dagen. Arbejdet med de gode erfaringer fortsætter og videreudvikles i de selvstyrende team.

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Grønnebakken ved Cindy Martin/Dorthe Ulstrup/Lene Brandt KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN

HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET: 2006/07 KVALITETSRAPPORT for Grydemoseskolen 1 STATUSDEL: Beskrivelse af skolen Grydemoseskolen er en såkaldt to-sporet folkeskole (team I III) med en specialklasserække

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Bestillingsparametre. Kvalitetsrapport-prosa-2011-2012 Lokalt handlingsprogram. Rapporttitel: Rapporttype:

Bestillingsparametre. Kvalitetsrapport-prosa-2011-2012 Lokalt handlingsprogram. Rapporttitel: Rapporttype: Bestillingsparametre Rapporttitel: Rapporttype: Styringskoncept: Version: Arbejdsprogram(mer): Kvalitetsrapport-prosa-2011-2012 Lokalt handlingsprogram Skoler i Ikast-Brande Kommune Kva.rapport 11-12 Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen Kvalitetsrapport for Holbergskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kapitel 1: Indledning...2 Baggrund og formål...2 Proces og dokumentation...2 Rapportens overordnede vurdering og anbefalinger...2 Kapitel 2: Status på handlingsplanen for kvalitetsrapport 2007...5 Vurdering

Læs mere